Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Bibliografia polska XIX. stulecia; lata 1881-1900"

See other formats


t^wmm 


THE UNIYERSITY 

OF ILLINOIS 

LIBRARY 
015. ^^S 

BIBLłOGR/tPHY mśM K 


1 


'yiFM V 'łf ^m ,/^i?»*- ^Kiii 


Return thisbook on orbeforethe 
Latest Datę stamped below 

University of Illinois^Libr^n^ X KH 2:. 

^^<^^ 
TtEADING ROO;.^ ONLY KAEOL ESTEEICHER BIBLIOGRAFIA POLSKA 

XIX. STULECIA 

LATA 1881-1900 TOM IV 

R-Z as^^^2^« KRAKOW^ 

NAKŁADEM SPÓŁKI KSIĘGARZY POLSKICH 
1916 KAROL ESTREICHER BIBLIOGRAFIA POLSKA 

XIX. STULECIA 

LATA 1881-1900 TOM IV 

R-Z — ^^I!#^>— KRAKÓW 

NAKŁADEM SPÓŁKI KSIĘGARZY POLSKICH 
1916 \P ,i 1 i, i. A 4 i i A ^ \/ i ;x Vi 1^:^ '(■•> "i4 A. 


Wydawnictwo Bibliografii podjęły wspólnie 
następujące firmy księgarskie: 

H. Altenberg we Lwowie. 

M. Arct w Warszawie. 

Gebethner i Wolff w Warszawie. 

G. Gebethner i Sp. w Krakowie. 

Gubrynowicz i Syn we Lwowie. 

L. Idziicowski w Kijowie. 

Spółka wydawnicza polska w Krakowie. 

K. Trepte w Warszawie. 

E. Wende i Sp. w Warszawie. 

j. Zawadzki w Wilnie. DRUK. w. L. ANCZTOA I SPÓŁKI W KRAKOWIB. 695700 .i;- //07/J 9W T|iadnf)tiA ii 

rJ7/owJ t>Y/ n^2 i soi,vonvidiii 
.i?iv/o[i>i w i>^ev/o>lixbI .A aiMłjiAiiH 'II i-juiim X K':,'f:s.cyAk .J .W .M^n^ R. R. ks. Kapłański jubileusz papieża Leona 
XIII, napisał X. R. Kraltów, nakł. autora, 
G. Gebetliner i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1889. 16, 8tr. 186, łial. 60. 

R. Adela. Tania kucłinia. Książka kucliar- 
Bka zawierająca przeszło 280 opisów sporzą- 
dzania jako to: rosołów i zup, pasztecików, 
potraw z jaj, jarzyn, sztuki mięsa i pieczy- 
stego, ryb, legumin, ciast, blaniaży i gala- 
ret, kompotów i sałat, napojów, lodów, kon- 
fitur, kompotów zimowych, marmolad, gala- 
ret, likierów, sposobów poznawania win fał- 
szowanych i naprawiania zepsutych i zapa- 
sów spiżarni. Lwów, 1883, 8, str. XV, 147, 
kor. 1-60. 

— Toż. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1883, 
8, str. 286. 

R. B. Fenix. Improwizacya przez B. R. Kra- 
ków, nakł. red, » Śmieszka, druk. J. Fischera, 
1886, 12, str. 19, hal. 40. 

R. Bronisława Ostoja. Ob. Życiorys m. Akwi- 
naty Lauter (1883). 

R, F. Kanalizacya miasta WarszaAvy jako 
narzędzie judaizmu i szarlataneryi w celu 
zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytę- 
pienia ludności słowiańskiej nad Wisłą, na- 
pisał F. R., rolnik nadwiślański. Kraków, 
nakł. W. Sikorskiego, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, str. 37 
i 1 ni., hal. 80. 

R. F. dr. Prof, Schenka teorya o wpływa- 
niu na powstanie płci, przedstawiona popu- 
larnie i krytycznie. Warszawa, nakł. G. 
Centnerszwera, Lwów, Księgarnia Polska, 
druk. Narodowa w Krakowie, (1898), 8, str. 
41, kor. 2. 

— Ob. Twain M. 

R. H. Ob. Medweczky Zygm. 

R. i. ks. Żywot Św. Alfonsa Maryi Liguo- 
rego, doktora Kościoła, żyjącego w XVIII 
wieku, wydany przez Ks. J. R. Płock, nakł wydawcy, druk. L, Kempnera, 1893, 16, str. 
78 i 2 ni., kop. 20. 

— Ob. Augustyn św. (Rozmyślania). 

R. J. J. Dobry ministrant czyli wyjaśnienie 
sposobu służenia do mszy Św., przez Ks, J. 
J. R. z Z. Tarnów, druk. J. Pisza, 1883, 
8, str. 22. 

R. K. Ob. Ibsen H. 

R. K. ks. Nauka wiary i obyczajów w przy- 
kładach, przez ks. K. R. I— VI. Warszawa, 
druk. St. Niemiery, 1893-1895, 16, str. 376 
+ 3ó2 -f 393 -f 345 i V + 352 + 372 i IV, 
po kop. 50. 

I-II. Wykład pacierza. III. O przykazaniach Bo- 
skich. IV— V. O przykazaniach kościelnych i sakra- 
mentach świętych. VI. O dobrych uczynkach i ró- 
żańcu. 

R. M. Antek Sierota, z powieści Teresy 
Jadwigi >Stacho«. Warszawa, kop. 10. 

— Bronek. Obrazek z warszawskiego bru- 
ku. Dla dzieci i młodzieży napisała .... War- 
szawa, 1899, kop 4. 

— Cygańskie dziecko. Z powieści J. I. 
Kraszewskiego »Chata za wsią*, z rysunka- 
mi. Warszawa, 1890, kop. 12. ' 

R. M. ks. Podarek dla parafian, zawiera- 
jący nieszpory na cały rok, jutrznię na Bo- 
że Narodzenie i Wielkanoc, porządek nabo- 
żeństwa maiowego i październikowego, pie- 
śni ponieszporne, oraz pacierz dla odmawia- 
nia z ludźmi przed kazaniem. Warszawa, 
druk. St. Niemiery synów, 1897, 16, str. 165 
i III, kop. 25. 

R. M. X. Ob, Radziwiłł Michał ks. 

R-n F. Ob. Reinstein Fr. (Bajki). 

R. N. d. Wypadki kwietniowe w Warsza- 
I wie 1883 r. Opowieść historyczna. Kraków, 
nakł. i druk. W. Korneckiego, G. Gebeth- 
ner i Sp., 1883, 8, str. 42, hal. 80. 

R. R. Ob. Herzl T. (Przed pogonią). 

R...R. W. Co począć? Tarnów, nakł. i druk. 
J. Pisza, 1886, 8 mała, str. 14. 

1 2 RACHUNEK R...R W. Co począć? Tarnów, nakł, i druk. 
J. Pisza, 1886, mała, str. 14. 

R... S... O życiu i dziełach Jana z Głogo- 
wy, rozprawa przez .... (w październiku 
1877 r.). Poznań, skł. gł. i druk. W, Simo- 
na, 1886, 8, Btr. 36, fen. 10. 

R. S. Uwagi u stóp Świętego dnia 8 gru- 
dnia 1894, przez S. R. Kraków, nakł. autora, 
druk. A. Koziańskiego, 1896, 8, str. 26. 

R. 8t. ks. Ojcze nasz, objaśnienie codzien- 
nej modlitwy, ułożył ks. St. R. Bytom G.-Sz., 
nakł. i druk. Katolika, 1896, 16, str. 47, 
fen. 18. 

— Zdrowaś Marya, objaśnienie codziennej 
modlitwy, ułożył ks. St. R. Tamże, 1896, 
16, str. 29, fen. 13. 

— Przemówienie nad grobem ś. p, Maryi 
z hrabiów Broel-Platerów księżny Świato- 
pełk-Czertwertyń8kiej,miane dnia 25 lutego/ 
9 marca 1895 r. w Kaszubińcach przez X. 
St. R. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckie- 
go, 1895, 16, str. 8. 

R. S. k$. Franciszkanin. Przewodnik ducho- 
wny dla tercyarzy zakonu św. Franciszka 
z Assyża, ułożony na podstawie konstytu- 
cyi Ojca św. Leona XIłI, z dołączeniem na- 
bożeństwa dla wszystkich wiernych. Wyd. 
2-gie zmienione. Lwów, druk. W. A. Szyj- 
kowskiego, 1895, 16, str. XXIV, 483 i 1 ni., 
opr. kor. 2. 

R. T. Galicyjski przemysł domowy na wy- 
stawie wiedeńskiej 1890. Odb. z Przeglądu. 
Lwów, nakł. autora, druk. W. Manieckiego, 
1890, 8 mała, str. 16. 

R. T. dr. RuBsIand und Polen, Yersóh- 
nungs-Meditationen. Lemberg, Verlag des 
Yerfassers, Buchdruck. von E. Winiarz, 1882, 
8, str. 31 i 1 ni., hal. 80. 

Ttómaczeuie z polskiego. 

R. W. Jeszcze kilka uwag i dokumentów 
w sprawie pomnika Mickiewicza, przez W. R. 
B. m. dr. i r. (Kraków, 1883), 8, str. 32. 

R.(omer) W. lir. Ślub narodowy i jego pra- 
ktyczne wykonanie, przez W. hr. R. Kra- 
ków, nakł. dra Wł. Miłkowskiego. druk. W. 
Korneckiego, 1891, 8 mała, str. 26 i 1 ni., 
hal. 40. 

R...a IMarya. Nowy horoskop ułożony z dzieł 
poetów polskich na każdy dzień roku. War- 
szawa, nakł. M. Arcta, druk. P. Laskauera 
i W. Babickiego, 1896, 16, str. 2 ni., 31, 29, 
31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 i 31, opr. 
rb. 1-50. 

RAAB Adolf. Nauka teoretyczna i prakty- 
czna prawa wekslowego i handlowego do 
iiżytku szkolnego i domowego. Przemyśl, 
nakł. autora, druk. Schwarza, 1903, 8, str. 
162 i 1 ni., kor. 3. 

Rabbinen. Ob. Buber S 

RABĘ Aleksander dr. Współczesne teorye gorączki, przełożył Seweryn Sterling. Od- 
czyty klin., 73 Warszawa, druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1895, 8, str. 56, kop. 30. 

Rabini. Ob. Dembitzer Ch. N.; Fryling Z.; 
Lustgarten; Warschauer Jonatan (1882). 

(Rabka). Zakład zdrojowo-kąpielowy Rabka, 
najsilniejsza solanka jodo-bromowa. Kraków, 
nakł. Zakładu, druk. Związkowa, (1896), 16, 
str. ni. 6. 

— Ob. Aleksandrowicz A.; Głuchowski 
F. M.; Kaden K.; Kopff L.; Olszewski Ka- 
rol dr. prof. (Rozbiór wody); Smolarski Z.; 
Supińskł E. (1901). 

RABL. J. Krzeczuno. Eine Wiener Parla- 
mentshistorie. Frei nach Schiller. Erzahlt 
und seinen Schicksalgenossen im Steuer- 
ausschusse freundlichst gewidmet yon Dr. 
J. R. Triest, Buchdruck. des ósterr.-ungar. 
Lloyd Verl., 1880, 12, str. 8. 

RABSKI Wład. dr. Asceta, dramat w 3 akt. 
Poznań, A. Cybulski, druk. Dziennika pozn., 
1893, 8 mała," str. 106 i 1 ni., mr. 150. 

— Mowa wygłoszona w teatrze polskim 
w Poznaniu na obchodzie 50-tej rocznicy 
Towarzystwa pomocy naukowej im. Karola 
Marcinkowskiego. Tamże, druk. P. Krzy- 
żankiewicza, 1891, 8, str. 8, fen. 20. 

— Ueber die Satiren des Christoph Opa- 
liński, Inauguraldissertation , 1892. Berlin, 
8, str. 65 i 1 ni. 

— Zwyciężony, dramat w 4 aktach, Po- 
znań, nakł. Przeglądu pozn., druk. W, Si- 
mona, 1895, 8 mała', str. 128, mr. 1-60. 

RABUSSON H. Dzisiejsi, powieść, przekład 
M. Kostrowickiej. Dod. do Bluszczu. War- 
szawa, 1887, 8, str. 210. 

RACEWICZ Michał. Msza święta łacińska, 
na cztery głosy z organem. Warszawa, Ge- 
bethner *i Wolff, (1890), kop. 80. 

RACHFAHL Felix dr. Die Organisation der 
Gesamtstaatsyerwaltung Schlesiens yor dem 
dreissigjahrigeu Kriege. Staats- und social- 
wissenschaftl. Forschungen, XIII, 1. Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1894, 8, str, XII, 1 ni. 
i 482, mr, 10. 

Rachunek (ogólny) Dyrekcyi Zboru świętej 
Klaudyi za cały rok 1881. Lwów, nakł. 
Zboru Św. Klaudyi, druk. E. Winiarza, 1882, 
4, str. 19. 

— Toż, za r. 1884—1886. Tamże. 

— z funduszów pierwszego galicyjskiego 
i Towarzystwa weteranów wojskowych w Kra- 
[ kowie. Kraków, nakł. To warz., druk. Zwią- 
! zkowa, 1882, 8, str. 13. 

I — Toż, 1884, 8, str. 14, 
i — kasy c. k. Towarzystwa rolniczego kra- 
I kowskiego za czas od 1 stycznia do 31 gru- 
! dnia 1887 r. i preliminarz 1888 roku. Kra- 
I ków, nakł. Towarzystwa roln., druk. Zwiaz- 
I kowa, 1888, 8, 2 k. ni. RACHUNEK - RACIBORSKI — Tygodnika rolniczego za czas od 1 sty- 
cznia do 31 grudnia 1887 r. i preliminarz 
na 1888 rok. Tamże, 1888, 8, 2 k. ni. 

— sumienia (praktyczny) do spowiedzi je- 
neralnej. Wyd. nowe. Warszawa, druk. St. 
Niemiery synów, 1900, 16, str. 96, kop. 15. 

O wieczornym racliunku sumienia. Kra- 
ków, nakł. Towarz. Jezusowego, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1895, 8, str. IV. 

Rachunek polskiego sumienia, rozmyślanie 
w niewoli, w 200-letnią roczuicę zwycięstwa 
pod Wiedniem (przez Sługę wolności i wia- 
ry). Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1883. 8, str. I ni. i 85, 
kor. 1-50. 

(Autor St. Baszczyński). 

— Ob. Colomb ks. (sumienia); Gosiewski 
W. (prawdopodobieństwa); Miecznikowski 
Stef. (przybliżony); Pascal E. (nieskończono- 
ściowy: różniczkowy, całkowy). 

Rachunki dla szkół ludowych, część I. 
Lwów, nakł. i druk. Zakładu im. Ossoliń- 
skich, 1893. 8 mała, str. 40, hal. 12. 

— Toż, cz. II. Tamże, 1893, 8 mała, str. 
72, hal. 18. 

— Ob. Dniestrzańskł S,; Fąfara J. i Sole- 
ski J.; Gutowski J.; Kury łowicz Stef.; Ró- 
żański S.; Sadowski; Soleski J.: St. J. (Su- 
wak); Stattlerówna H.; Wyrobisz Ad.; Zgo- 
rzalewicz J. 

Rachunkowość. Ob. Au Jul. (rolnicza); Bie- 
droń Jan (Avłościańska); G. K. (rolnicza); 
Horoszkiewicz J. (domowa); Jackowski T.; 
Jastrzębski Liidomił (ziemianina); Komar 
Wł. (gospod.); Kurkiewicz W. (rzemieślni- 
cza); M. F. (domowe); Madejski Kazimierz 
(wiejska); Patzig G. C. (gospodarska); Pie- 
rożyński Ludw. (kupiecka); Rostworowski 
Jan (rolnicza); Schrott Józef (kupiecka); Sę- 
kowski K. (rolnicza); W^iśniewski F. 

Rachunkowe biura rolnicze. Ob. Turski K. 

RACIBOROWSKA Anna. Ob. RoUe I. (Nie- 
wiasty), 

RACIBORSKI Aleksander dr. Etyka Spinozy 
krytycznie rozebrana i z tegoczesnym ma 
teryalizmem zestawiona. Lwów, nakł. auto- 
ra, druk. I Związkowa, 1882, 8 mała, str. 
531, kor. 5. 

— Filozofia jako nauka akademicka, na- 
pisał dr. Aleks. Skórski, rozebrał i ocenił .... 
Odb. z Przewodnika nauk. i liter. Lwów, 
di-uk. Wł. Łozińskiego, 1894, 8, str. 30, 
hal. 40, 

— Die naturwissenschaftlłchen Grundla- 
gen unserer asthetischen Urtheile, aus dem 
Polnischen ubersetzt von M. Zetterbaum. 
Lemberg, Selbstrerlag des Yerfassers, Sey- 
farth & Czajkowski, I Yereinsbuchdr., 1893, 
16, str. 124, z 2 tablic, kor. 120. 

— Hipnotyzm w paryskim szpitalu La Salpetriśre, sprawozdanie. Odb. z Kosmosu, 
Tamże, 1887, 8, str, 72, kor. 1-20. 

Na str. 61—72: Jak drukuje Biblioteka warszaw- 
ska artykuły treści filozoficznej. 

— Historya i psychologia szermierki. Odb. 
z Przewodnika nauk. i liter. Tamże, druk. 
Wł. Łozińskiego, 1894, 8, str. 51, hal. 80. 

— O logice W, Kozłowskiego. Odb. z Mu- 
zeum. Tamże, 1892, 8, str. 23, hal. 60. 

— Przyrodnicze podstawy naszych sądów 
estetycznych, wykład. Odb. z Kosmosu. 
Tamże, 1888, 8, str. 60, hal. 80. 

— Podstawy teoryi poznania w Systemie 
logiki dedukcyjnej i indukcyjnej J. S. Milla, 
tom I i II. Tamże, 1886, 8, str. 333 -f 308 
i 3 ni., kor. 720. 

— Przedmiot i podział filozofii, wykład 
wstępny, odczytany dnia 27 kwietnia roku 
1885 przy rozpoczęciu wykładów o filozofii, 
przez .. . docenta Wszechnicy lwowskiej. 
Lwów, druk. I Związkowa, 1885, 8, str. 32, 
hal. 60. 

— Ogólny zarys systemu filozofii, tom I, 
Tamże, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, 
1892, 8, str. XX, 3 ni. i 235, kor. 360. 

— Ob. Skórski Aleks. dr. 
RACIBORSKI Maryan dr. prof. Ueber das 

Absterben der Djowarbaume, Cassia siamea, 
auf Java. Nadb. z Forstlich-naturwiss. Zeit- 
schrłft. 1898, 8, str. 101—102. 

— Parasitische Algen und Pilze Java's, 
Theil I— II, herausgegeben vom Botanischen 
Institut zu Buitenzorg. Batavia, 1900, 4, str. 
39 + 46 + 49. 

— Beitrage zur Kenntniss der Cabombeen 
und Nymphaeaceen. Nadb. z pisma »Flora 
od er allg. Bot. Zeitungc. Marburg, 1894, 8, 
str. 92—108, z tabl. 

— Beitrage zur Kenntniss der rhaetischen 
Flora Polens. Nadb. z Anzeiger der Akade- 
mie der Wiss. Krakau, Univ. Buchdr., 1892, 
8, str. 373-379. 

— Einige bestandeelen van het suikerriet. 
Odb. z Archief voor de Java-Suikerindu8trie. 
Soerabaia, 1898, 4, str. 6. 

— Caltha palustris w Polsce. Odb. z t, 
XXII Sprawozdań Kom. fizyogr. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag,, 1887, 8, 
str. 6. 

— Chromatofilia jąder worka zalążkowe- 
go. Odb. z t.. XXVl'Rozpr. Wydz. matem. - 
przyr. Akademii umiej. Tamże, Spółka wy- 
dawnicza, 1893, 8 większa, str. 20, hal. 40. 

— Ueber die Chromatophilie der Embryo- 
sackkerne. Nadb. z Anzeiger der Akademie 
der Wiss. Tamże, 1893, 8, str. 247—258. 

— Conspectus Juncacearum Poloniae. Odb, 
z t, XXII Sprawozdań Komisyi fizyogr. 
Akademii umiej. Tamże, 1888, 8, str. 32. 

— Cycadeoidea, Nadb. z Anzeiger der RACIBORSKI Akademie der Wiss. Tamże, 1892, 8, str. 
355—359, z 2 tablicami. 

— Cycadeoidea Niedżwiedzkii nov. sp. 
Odb. z XXVI t. Rozpr. Wydz matem.-przyr. 
Akad. umiej. Tamże, 1893, 8 większa, str. 
10, z 2 tabl., hal. 50. 

— W czasie żniw. Kraków, nakł. >Nowej 
Reformy*, druk. Związkowa, 1891, 8, str. 8. 

— Ełnige Demonstrationsyersuche mit Lep- 
tomin. Nadb. z czasopisma Flora. Marburg, 
1898, 8, str. 862-367. 

— Desmidya zebrane pi-zez dra E. Ciasto- 
nia w podróży naokoło ziemi. Odb. z XXII 
t. Rozpr. Wydz. matem.-przyr. Akademii 
umiej. Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw, 
Jag., 1892, 8 większa, str. 32, z 2 tabl. (VI, 
i VII). 

— Die Desmidieenflora des Tapakooma- 
sees. Nadb. z pisma Flora. Marburg, 1895, 
8, str. 30-35, z tabl. 

— Su alcune Desmidiacee lituane. Odb. 
z Czasopisma Notarisia. Commentarium phy- 
aologicum Ann. IV, N. 13. Venezia, 1889, 
8, str. 7. 

— Desmidye okolic Krakowa. Odb. z t. 
IX Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, 
str. 8. 

— Desmidye nowe, Desmidiaceae novae. 
Odb. z t. XVII Pamiętnika Wydziału ma- 
tem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 1889, 4 
większa, str. 41, z 3 tabl. 

— Ueber die von Dr. E. Ciastoń wahrend 
der Reiso des S. m. Schiffes Salda um die 
Erde geaammelten Desmidien. Nadb. z An- 
zeiger der Akademie der Wiss. Tamże, 1892, 
8, str. 112-114. 

— De nonnullis Desmidiaceis noyis vel 
minus cognitis, quae in Polonia inventae 
Bunt. Odb. z t. X Pamiętnika Wydz. ma- 
tem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 1885, 4 
większa, str. 44, z 5 tabl. 

— O niektórych skamieniałych drzewach 
okolicy Krakowa. Odb. z t. XXIII Sprawo- 
zdań Komisyi fizyogr. Akad. um. Tamże, 
1889, 8, str. 12, z ryciną. 

— Ueber den Einfluss ausserer Bedin- 
gungen auf die Wachsthumswelse des Basi- 
diobolus ranarum. Nadb. z pisma Flora. 
Marburg, 1896, 8, str. 107-132. 

— Elajoplasty liliowatych. Odb. z XXVII 
t. Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Akad. um. 
Kraków, Spółka wydawn., druk. Uniw, Jag., 
1894, 8 większa, str. 22, z 1 tabl., hal. 80. 

— Ueber die Entwickelungsgeschichte der 
Elaioplasten bei Liliaceeu. Nadb. z Anzei- 
ger der Akademie der Wiss. Tamże, 1893, 
8, str. 259—271. 

— Die Farne von Tegal. Nadb. z Nat. 
Tijdschrift voor Ned-lndie, LIX. B. w. m. 
i r., (1899), 8, str. 234—253, z 2 tabl. I — Flora kopalna ogniotrwałych glinek 
krakowskich. Część I. Rodniowce (Archaego- 
niatae). Odb. z Pamiętnika matem.-przyrod. 
Akad. umiej. Krakówjnakł. Akademii umiej., 
Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 1894 
4, str. 101, z tablic. 6-27. 

— Flora retycka w Tatrach. Odb. z t. 
XXI Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Akad. 
umiej. Tamże, 1890, 8 większa, str. 18, z 1 
tabl., kor. 1. 

— Flora retycka północnego stoku gór 
świętokrzyskich. Odb. z t. XXIII Rozpraw 
Wvdz. matem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 
1891, 8 większa, str. 35, z 5 tablic, kor. .3. 

— Ueber die rhatische Flora am Nordab- 
hange des polnischen Mittelgebirges. Nadb. 
z Anzeiger der Akademie der Wiss. in Kra- 
kau. Tamże, 1891, 8, str. 64-68. 

— Ueber eine fossile Flora in der Tatra 
& Taonurus ultimus Sap. et Mar. in Gali- 
zien. Wiedeńskie Verhandlungen der k. k. 
geolog. Reichsanstalt, 1890, 8, str. 263—266. 

— Ueber eine fossile Flora in der Hohen 
Tatra. Nadb. z Anzeiger der Akademie der 
Wiss. in Krakau. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1890, 8, str. 230—232. 

— De generis Galii formis quae in Polo- 
nia inventae sunt. Odb. z t. XIV Rozpraw 
Wydz. matem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 
1886, 8, str. 10. 

— Ein Inhaltskorper des Leptoms. Nadb. 
z Berichte der deutschen botan. Gesellschaft. 
Berlin, 1898, 8, str. 52-63. 

— Lijer, eine gefahrlićhe Maiskrankheit. 
Nadb. z Berichte &c. Berlin, 1897, 8, str. 475 
—478. 

— Materyały do flory glonów Polski. 
Odb. z t. XXII Spraw ozd. Kom. fizyogr. 
Akad. umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1888, 8, str. 43. 

— Materyały do flory grzybów Polski: I. 
Rdze, Uredineae. Odb. z t. XXI Sprawozd. 
Kom. fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 1886, 
8, str. 16. 

— Biologische Mittheilungen aus Java. 
Nadb. z Pisma Flora. Marburg, 1898, 8, str. 
325—361, z rycin, w teks. 

— Weitere Mittheilungen iiber das Lepto- 
min. Nadb. z Berichte der deutschen botan. 
Gesellschaft. Berlin, 1898, 8, str. 119-122. 

I — Die Morphologie der Cabombeen und 
Nymphaeceen, luauguraldissertation. Mun- 
chen, 1894, 8, str. 37, z rycinami. 

— Die Morphologie der Cambobeen und 
Nymphaeaceen. Odb. z pisma Flora. Mar- 
burg, 1894, 8, str. 38, z rycin. 

— Zur Morphologie des Zellkerns der kei- 
menden Samen. Nadb. z Anzeiger der Akad. 
der Wiss. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893, 
8, str. 120—123. RACIBORSKI — Ueber einige neue Myxomyceten Po- 
lens. Nadb, z czasop. Hedwigia. Dresden, 

1889, 8, str. 115-124. 

— Eenige obseryaties over de zoogenaamde 
»Dongkelianziekte«. Mededeelingen von het 
proefstation West-Java te Kagok-Tegal, Nro 
30. Soerabala, 1897, 4, str. 5. 

— Odmiana teratologiczna Lamium album. 
Odb. z t. XVII Rozpraw Wydziału matem.- 
przyrod. Akad. umiej. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1888, 8, str. 19. 

— Ueber die Osmundaceen und Schizae- 
aceen der Juraformation. Odb. z Englera 
Botanische Jahrbticher, XIII 1. Leipzig, 

1890, 8, str. 9, z 1 tabl. litogr. 

— Over ziek Tergenriet. Nadb. z Archief 
&c. Soerabaia, 1898, 4, str. 11—13. 

— Over den groei van riet op zouthou- 
denden grond. Nadb. z Archief &c. Tamże, 
1898, 4, str. 13—1.5. 

— Over het afsteryen van jonge rietplan- 
ten yeroorzaakt door eene gistsoort. Odb. 
z Archief voor de Java-Suikerindu8trie. 
Tamże, 1898, 4, str. 5. 

— Over het voorkomen van een schłzo- 
phyllumschimmel op suikerriet. Nadb. z Ar- 
chief &c. Tamże, 1898, 4, str. 6—8. 

— Roślinne pasorzyty karpi, Saprolegniae, 
mit einem deutsch verfassten Resumś. Odb. 
z t. XIV. Rozpr. Wydz. matem.-przyr. Akad. 
um. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885, 8, str. 
20 i 3 ni., z tabl. litogr. 

— Pelit Niepołomski. Odb. z XX t. Spra- 
wozdań Kom. fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 
1885, 8, 1 k. tyt., str. 3. 

— Permokarbońska flora karniowickiego 
wapienia. Odb. z t. XXI Rozpr. Wydz, matem.- 
przyr. Akad. umiej. Tamże, 1891, 8 wię- 
ksza, str. 42, z 3 tabl., kor. 2-50. 

— Ueber die Permo-Carbon Flora des 
Karniowicer Kalkes. Nadb. z Anzeiger der 
Akademie der Wiss. in Krakau. Tamże, 
1890, 8, str. 264-270. 

— Pflanzenpathologisches aus Java, I i II. 
Odb. z Zcitschrift fiir Pflanzenkrankheiten. 
Stuttgart, 1898, 8, str. 2 + 6. 

— Ueber einige Pilze aus Siidrussland. 
Nadb. z Hedwigia. Dresden, 1891, 8, str. 
243-245. 

— Przegląd gatunków rodzaju Pedia- 
strum. Odb. z XX t. Rozpraw Wydz. matem.- 
przyrod. Akad. umiej. Kraków, druk, Uniw, 
Jag., 1889, 8, str. 37, z tablicą. 

— Przyczynek do flory retyckiej Polski. 
Odb. z XXII t. Ropraw Wydz. matem.-przyr. 
Akad. umiej. Tamże, 1892, 8 większa, str. 
16, hal. 50. 

— Przyczynek do flory roślin naczynio 
wvch w^adowickiego i myślenickiego obwo- du. Odb. z t. XVII Sprawozdań Kom. fizyogr. 
Akad. umiej. Tamże, 18H3, 8, str. 3. 

— Przyczynek do morfologii jądra komór- 
kowego nasion kiełkujących. Odb. z XXVI 
t. Rozpr. Wydz. matem!-przyr. Akad. umiej. 
Tamże, 1893, 8 większa, str. 11, z 1 tabl., 
hal, 45, 

— Przyczynek do znajomości Śluzowców, 
Myxomycetum agri Cracoviensis genera, 
species et yarietates novae. Odb. z t. XII 
Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Akad. umiej. 
Tamże, 1884, 8, str. 18, z tablicą. 

— Przyczynek do znajomości wątrobow- 
ców, Hepaticae, południowo-zachodniej Pol- 
ski, Odb. z t. XXII Sprawozdań Komisyi 
fizyogr. Tamże, 1887, 8, str. 6. 

— O rzekomem przystosowaniu się liści 
do uderzeń gradu i kropli deszczu. Odb. z t. 
XVII Rozpr. Wydz. matem.-przyrod. Akad. 
umiej. Tamże, 1887, 8, str. 27. 

— Pseudogardneria, nowy rodzaj z rodzi- 
ny Loganiaceae. Odb. z XXXII t. Rozpraw 
Wydz. matem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 
1896, 8 większa, str. 9, z 8 rysunkami 
w tekście, hal. 40. 

— Pseudogardneria, eine neue Logania- 
ceengattung. Nadb. z Anzeiger der Akade- 
mie der Wiss. Tamże, 1896, 8, str, 205—208. 

— Die Pteridophyten der Flora von Bui- 
tenzorg. Florę de Buitzenorg, I, Leiden, E, 
J. Brill, 1898, 8 większa, str. XII i 255. 

— Pythium dictyosporum, nieznany paso- 
rzyt skrzętnicy, Spirogyra. Odb, z t, XXIV 
Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Akad, umiej. 
Kraków, Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 
1892, 8 większa, str. 9, z 1 tabl, 

— Pythium dictyosporum, ein neuer Pai-a- 
sit der" Spirogyra. Nadb. z Anzeiger der 
Akademie der Wiss. Tamże, 1891, 8, str. 
283-287. 

— Rośliny zebrane przez J. A. Ślendziń- 
akiego w r. 1880 oznaczone przez .... Odb. 
z XX t. Rozpr. Kom. fizyogr. Akad. umiej. 
Tamże, 1885, 8, 1 k, tyt., str. 44. 

— Ueber das Rothliegende der Krakauer 
Gegend. Odb. z Verhandlungen der k. k. 
geologischen Reichsanstalt. Wien, A. Holder, 
1891, 4, str. 4. 

— Ueber die javanischen Schleim pilze. 
Nadb. z czasop. Hedwigia. Dresden, 1898, 8, 
str. 50-55. 

— Śluzówce, Myxomycete8, Krakowa i je- 
go okolicy. Odb." z t." XVIII Sprawozdań 
Komisyi fizyogr. Akad. umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag, 1884, 8, str. 11. 

— O obecnym stanie mych badań flory 
kopalnej ogniotrwałych glinek krakowskich. 
Odb. z t. XXIII Sprawozdań Kom, fizyogr. 
Akad. umiej. Tamże, 1888, 8, str. 12. 

— Mykoloffische Studien. Nadb. z Anzei- RACIBORSKI ~ RACZYŃSKI ger der Akademie der Wiss. Tamie, 1896, 
8, str. 377—386, 

— Die Schutzvorrichtungen der Bliithen- 
knospen. Nadb. z pisma Flora. Marburg", 
1895, 8, str. 151-194. 

— Trameles pussila op suikerriet. Nadb. 
z Archief &c. Soerabia, 1898, 4, str. 9—10. 

— Ueber die Yerzweigung von .... (mit 
31 Abbildungen). Extrait des Annales du 
Jardin botaniąue de Buitenzorg 2e sś^r. vol. 
II, pag. 1-67. Leide, E. J. Brill, 1900, 8, 
str. 67. 

— Voorlopige mededeelingen omtreat 
eenige rietziekten. Odb. z Archief &c. Soe- 
rabia, 1898, 4, str. 5. 

— Ueber die Yoriaufer spitze, morphoge- 
netische Versuche , iiber myrmeco - phile 
Pflanzen. Nadb. z czasop. Flora. Muncben, 
1900, 8, str. 45, z rysunkami w tekście. 

— Zapiski florystyczne. Odb. z t. XIX 
Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akad. umiej. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885, 8, str. 14. 

— Toż, część II. Odb. z t. XXII Sprawo- 
zdań Kom. fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 
1888, 8, str. 15. 

— Zmiany zaszłe we florze okolic Kra- 
kowa w ciągu ostatnich lat 25-ciu pod wzglę- 
dem roślin dziko rosnących. Odb. z t. XVIII 
Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akad. umiej. 
Tamże, 1883, 8, str. 40. 

— Ob. Eichler B.; Poirault G. 
Racibórz. Ob. Ratibor. 

RACINE Jean. Athalie. Edition accompagnóe 
de notes explicatives et d'un vocabulaire 
par Jean Amborski. Choix des meilleurs 
auteurs francais, I. L6opol, propriśtś de 
rćditeur, Gubrynowicz i Schmidt, impr. Lu- 
dowa, 1896, 16, str. VII i 176, kop. 50. 

RASYN. Chóry i deklamacya do »Atalii< 
z muzyką Mendelsohna-Bartholdy. Lwów, 
druk. Dziennika Polskiego, b. r., 8, str. 16. 

RACKI Leopold Szyller. Przebojem, powieść 
dla młodzieży. Warszawa, druk. L. Szyllera 
i syna, 1900, 16, str. 119 i II, z 4 rycin., 
opr. kop. 40. 

Racławice. Ob. Gawroński Rawita Fr.; 
Kossak Woje. (Bitwa); Margert; Miklaszew- 
ski Jul.; Pepłowski St.; Wegner L. 

RACŁAWICKI Tadeusz. Z pod zaboru rosyj- 
skiego, przez T. R. Odb. z Dziennika pozn. 
Poznań, druk. Dziennika pozn., 1892, 8, str. 
128, mr. 150. 

— Toż, serya II. Odb. z Dziennika pozn. 
Tamże, 1893, 8, mała sfer. 115, mr. 150. 

— Toż, serya III. Odb. z Dziennika pozn. 
Tamże, 1895, 8, str. 142, mr. 1-50. 

— Toż, serya IV. Odb. z Dziennika pozn. 
Tamże, 1896, mr. 1 50. 

— Toż, serya V. Przedruk z Dziennika 
pozn. Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., G. Gebethner i Sp., 1897, 8, str. 239, 
kor. 2-60. 

Serya VI— IX. Ob. Narrans. 

RacoYian catechism. Ob. Rees Thom. (1818). 
RACZYŃSKI le comte. Ob. Antioche A.; 
Szołdrski (1800). 

(Raczyński). Villa Raczyński Bregenz. Cra- 
covie, impr. Anczyc & Comp., 1899, 4 mała, 
str. 61, z rycin, w tekście. 

RACZYŃSKI Edward. Ob. Donop L.; Sosnow- 
ski M. E. (Lebensabriss 1885); Sosnowski M. 
E. & Kurtzmann (Katalog d. R... Bibliothek, 
Katalog Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 
1885); Warta 1878, 1879, kilka wstępnych 
artykułów. 

RACZYŃSKI Ignacy hr. Ignacy hrabia Na- 
łęcz z Małoszyna i Raczy na Raczyński z Bo- 
żey i świętey Stolicy Apostolskiey łaski 
Xiąże Arcy-Błskup Gnieźnieński, Legatus 
natus, Administrator Dyecezyi Warszaw- 
skiey, orderów Orła białego, czerwonego, 
i świętego Jana Hierozolimitańskiego kawa- 
ler. (List pasterski). Proces obwieszczaiący 
wizytę genenalną Archi- Dyecezyi Gnieżnień- 
skiey. Dan w Ciążeniu dnia 10 lutego roku 
Pańskiego 1810, fol., 1 ark. dr. 

— Krótki rys życia Ignacego Nałęcz z Ma- 
łoszyna i Raczyna Hrabi Raczyńskiego ksią- 
ięcia Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, krzyża 
Św. Jana Jerozolimskiego, orderów Orła bia- 
łego i Orła czerwonego kawalera, zeszłego 
z tego świata w Galicyi mieście Przemyślu 
dnia 19 miesiąca lutego 1823. We Lwowie, 
druk. Józefa Śchnaydera, 1844, 8, str. 38. 

RACZYŃSKI Jan dr. Kalendarz lekarski kra- 
kowski na r. 1895, rocz. IV, ułożył .... Kra- 
ków, nakł. S. A. Krzyżanowskiego, druk. 
Czasu, 16, str. 222, z notatnikiem. Opr. kor. 
3-20. 

— Toż, na r. 1896-1900, rocz. V— X. 
Tamże. 

— O nakłóciu lędźwiowem, punctio lum- 
balis, w przewlekłem wodogłowiu, rzecz 
przeznaczona do wygłoszenia w sekcyi pe- 
deatrycznej na zjeździe międzynarodowym 
w Moskwie. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 12. 

— Przegląd prac dotyczących błonicy z o- 
statnich kilku miesięcy. Odb. z Przegl. lek. 
Tamże, 1897, 8, str. 16. 

— Kilka słów o leczeniu ropotoku opłuc- 
nowego (empyema thoracis) u dzieci. Nasze 
wyniki po resekcjń żebra. Odb. z Przeglądu 
lek. Tamże, 1892, 8, str. 10. 

— W sprawie gruźlicy u dzieci; uwagi 
nad jej rozpoznawaniem. Odb. z Przeglądu 
lek. Tamże, 1900, 8 mała, str. 23. 

— Surowica przeciwblonicza w świetle 
rozpraw w Towarzystwie lek. wiedeńskiem. 
Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1898, 8, str. 19. RACZYŃSKI - RADLIŃSKI — Uwagi kliniczne i bakteryologiczne 
nad błonica. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 
1895, 8, str. 15, z tabl. in fol. 

— O tak zwanem wrzodliwem zapaleniu 
gardła (angina ulcerosa) i jego rozróżnieniu 
od błonicy. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1898, 
8, str. 16. 

— O zapaleniu płuc, powstającem u dzieci 
na tle chorób przewodu pokarmowego. Wy- , 
kład habilitacyjny. Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1896, 8, str. 13. 

— Ob. Dziennik IX Zjazdu lekarzy. 
RACZYŃSKI Karol. N. Znaczniejsze ubiory 

starożytne polskie za Jagiełły zebrane z au- 
torów dawnych i wydane przez .... r. 1858 
w Wilnie w litogr. Oziębło wskiego. Bez 
tekstu, litografie kolorowane. Obejmuje 24 
rycin. Zeszyt 17 ma datę 1838. 

Biblioteka Raczyńskich, Raczynskiscbe Blbiio- 
thek. Ob. Sosnowski i Kurtzmann (Katalog 
1885). 

Rada. Ob. Boroński L. (państwa); Kaspa- 
rek Fr. (stanu); Łoziński Br. (Corpus delic- 
ti); Merunowicz T.; St. Fr. (państwa 1885); 
Votum nieufności (miejska krakowska 1892). 

Rada szkolna. Ob. Sprawozdanie (1884); To- 
karski T. (1898); Tarnowski St.; Zbiór okól- 
ników (1888). 

— zdrowia. Ob. Czyżewicz A. (1897); Me- 
runowicz J. (1897); Pogląd (1897); Sprawo- 
zdanie. 

RADDA Karl Prof. Urkundliche Beitrage zur 
Geschichte des Protestantismus im Herzog- 
thum Teschen bis zum Toleranzpatent. Ab- 
druck aus dem Realschul-Programme. Te- 
schen, Prochaska, 1882, 8, str. 39, kor. 120. 

— Materialien zur Geschichte des Prote- 
stantismus im Herzogthum Teschen. XII 
Jahresbericht der k. k. Staats-Realschule in 
Teschen, 1885, 8, str. 1-42. 

RADECKI jenerał. Ob. Duncker K. 

RADECKI Aleksander. Synchronistyczny obraz 
literatury rzymskiej, z uwzględnieniem wa- 
żniejszych pisarzów, począwszy od pierw- 
szych zawiązków literackich aż do upadku 
państwa rzymskiego r. 476 po Chr., na pod- 
stawie dzieł naukowych ułożony. Lwów. 
druk. Ludowa, (1885), fol. królewskie, arkusz 
rozł. 

— Qaatenus ex epistulis Plinianis litera- 
rum Romanarum status jam senescentium 
cognosci possit, ąuaeritur, specimen litera- 
rium. Odb. ze Sprawozdania gimn. Prze- 
myśl, druk. S. F. Piątkiewicza, 1892, 8, 
str. 38. 

— O środkach poglądowych do nauki fi- 
lologii klasycznej w gimnazyum. Odb. z cza- 
sopisma >Eo8«. Lwów, 1899, 8, str. 10. 

— Wiadomości o literatach z czasów ce- 
sarstwa rzymskiego w listach Pliniusza Młodszego. Odb. ze Sprawozdania IV Gimn. 
Lwów, druk. Ludowa, 1885, 8, str. 45. 

RADECKI A. Mikulicz. Stan finansów w gra- 
nicach Królestwa Polskiego za r. 1880. Odb. 
z Niwy. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 
1882, 8, str. 37. 

RADECKI Ernst von. Beitrag zur scharferen 
Begriffsbestimmung der Manie, Inaugural- 
dissert. Dorpat, Karów, 1885, 8, str. 104, 
mr. 2. 

RADECKI J. Mineralnyje istoczniki w Bir- 
sztanach i diejstwie ich na organizm. Peters- 
burg, 1882, 8, str. XIII, 55. 

— Toż, II izdanije. Petersburg, 1885, 8, 
str. 99. 

(RADCOWSKI) Antoni z pod Siedlec. Trzy 
listy otwarte w przedmiocie kredytu rolni- 
czego przez Antoniego z pod Siedlec. War- 
szawa, druk. Kuryera Godzien., 1881, 8, 1 k. 
tyt., str. 37. 

RADLIŃSKI Ignacy. Dictionnaire du dialecte 
des Alnos, habitant Tile Choumchou dans 
Tarchipel des Kouriles pres du Kamtchatka. 
Nadb. z Bulletin de l'Acadśmie des scienc. 
Cracoyie, impr. de rUniv. Jag., 1891, 8, str. 
231-243. 

— Dictionnaire du dialecte des Kamtscha- 
dals, habitant le long de la ririfere de Kam- 
tschatka. Nadb. z Bulletin de TAcadćmie 
des sciences. Tamże, 1892, 8, str. 39—40. 

— Dictionnaire du diałecte des Kam- 
tschadales occidentaux, d'apr68 les collections 
de M. B. Dybowski. Nadb. z Bulletin de 
TAcadśmie des sciences. Tamże, 1893, 8, str. 
28-3L 

— Nadpisi piersidskich cariej iz roda 
Achemenidow, transkripcija i pieriewod as- 
sirijskago tieksta triejazycznych nadpisiej, 
wyp. 1: Nadpisi caria Darija. Warszawa, 
1881, 4, str. 50, rb. 1 25. 

— Napis pamiątkowy króla moabskiego 
Meszy. Odb. z Ateneum. Warszawa, 1878, 
8, str. 16, kop. 30. 

— Dydaktyczna poezya hebrajska. Ate- 
neum, str. 343-369, b. m. dr. i r. (1878 ?), 
8, k. 14. 

— Słowniki narzeczy ludów kamczackich 
I. Słownik narzecza Ainów, zamieszkują 
cych wyspę Szumszu w łańcuchu kuryl 
skim przy Kamczatce, ze zbiorów prof. Dy 
bowskiego. Odb. z t. XVI Rozpraw Wydz 
filolog. Akad. umiej. Kraków, Spółka wy 
dawn., druk. Uniw. Jag., 1891, 8 większa, 
str. 67, kor. 140. 

— Toż, II. Słownik narzecza Kamczada- 
tów, zamieszkałych nad rzeką Kamczatką, ze 
zbiorów prof. B. Dybowskiego. Odb. z t. XVI. 
Rozpraw Wydz. filolog. Akademii umiej. 
Tamże, 1891, 8 większa, str. 88, kor. 1-80. 

— Toż, III. Słownik narzecza Kamczada- RADLIŃSKI - RADY łów południowych, ze zbiorów prof. B. Dy- 
bowskiego. Odb. z XVII t. Rozpraw Wydz. 
filolog. Akad. umiej. Tamże, 1892, 8 wię- 
ksza, str. 20, hal. 40. 

— Toż, IV. Słownik narzecza Kamczada- 
łów zachodnich, ze zbiorów prof. B. Dybow- 
skiego. Odb. z XVIII t. Rozpraw Wydz. fi- 
lolog. Akad. umiej. Tamże, 1892, 8 większa, 
str. 84, kor. 1-80. 

— Toż, V: Słownik narzecza Koryaków 
wschodnich, ze zbiorów prof.' B. Dybowskie- 
go. Odb. z t. XXII. Rozpraw Wydz. filolog. 
Akad. umiej. Tamże, 1894, 8 większa, str. 
81, kor. 3.20. 

— Systema semityczeskich jazykow Re- 
nana i nowjejszija otkrytija w kłynopisi. 
Odb. z Żumału Minist. naród. Proswieszcz. 
Okfcjabr, 1878. St. Peterburg, 8, str. 38. 

RADLIŃSKI Ludwik. Wyrazy obce w Sone- 
tach krymskich Mickiewicza, opracował ety- 
mologicznie .... urywek z pracy niewydanej 
p. t. Słownik etymologiczny języka polskie- 
go, cześć I: Wyrazy obce. Warszawa, druk. 
K. Kowalewskiego, 1887, 8, str. 29, kop. 30. 

RADŁO....E. Ogrody czyli opis prowadze- 
nia sadu, ogródka owocowego, ozdobnego, 
ogrodu warzywnego, inspektów, oraz wska- 
zówki użytkowania owoców. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1890, 
8, str. XI, 241 i IV, z licznymi drzewory- 
tami w tekście, rb. 120. 

— Toż. Tamże, 1889, 8, str. 254 i IV, 
z drzeworytami w tekście, rb. 1-20. 

RADNIEWICZ G. Bibliografiezeskij ukaza- 
tiel litieratury po gieołogii gubłernij kijew- 
skago uczebnago okruga, kijewskoj, wołyn- 
skoj, podolskoj, czemigowskoj i połtawskoj. 
Kijew, tipogr. I. N. Kusznieriewa i Komp., 
1896, 8, str. 73. 

RADOLIŃSKA Gabryela Leszczyc. Alma, ope- 
mat w 2 częściach, pisany we Włoszech r. 
1883. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1890, 
16, str. 36, kop. 30. 

Radom. Ob. Janowski Aleks.; Kieszkowski 
J.; Matieriały (gubiernija) ; Otczet; Roma- 
nowski Jan. 

Radomskie. Ob. Kolberg O. 

RADOMCZYK Michał. Ob. Mosiołek O. 

RADOMIŃSKI Henryk ks. Katechizm dla 
wiernych wyznania rzymsko katolickiego, 
ułożony metoda poglądowa. Warszawa, Nie- 
miera,'l891, 8,'str. 160, kóp. 20. 

RADOMSKI J. Hilfsklassen fiir schwachbe- 
gabte Kinder, Vortrag, von .... Taubstum- 
men-Anstalt Director. Posen, J. Jolowicz, 
1895, 8, str. 15, fen. 30. 

— Die sittlich rerwahrloste uud verbre- 
cherische Jugeud und ihre Besserung. Odb. 
z Schulpraxi8. Tamże, 1895, 8, str. 16, 
fen. 50. — Statistisehe Nachrichten iiber die Taub- 
stummen-Anstalten Deutschlands und dereń 
Lehrkrafte pro 1897. Posen, P. Ebbecke, 
1896, 12, str. 67, opr. mr. 1 

— Unsere Schmerzenskinder, die Blodsin- 
nigen, und dereń Rettung. Graudenz, Selbst- 
yerlag, 1887, 8, str. 23, fen. 50. 

— Die Sprachgebrechen und dereń Hei- 
lung. Graudenz, Selbstverlag des Verfa8sers, 
1886, 8, str. 23, fen. 50. 

RADOMYSKI Stefan. Die Ham-Cylinder im 
eiweissfreien Urin, Inauguraldissertation. 
Dorpat, Karów, 1892, 8, str. 56, mr. 120. 

RADOŃSKA Teofila. Gramatyka polska dla 
uczącej się młodzieży w sposób łatwy i przy- 
stępny opracowana. Wyd. 2-gie przejrzane 
i poprawione. Poznań, nakł. J. K. Źupań- 
skiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. 
Łebiński), 1883, 8, str. VII, 114, mr. 150. 

RADOŃSKA Teresa. Dwie powiastki: I. 
Szpilka miss Nelly, nowela, II. Powieść 
o minionem szczęściu. Odb. z Dwutygodn. 
dla kobiet. Poznań, druk. J. I. Kraszew- 
skiego (dr. W. Łebiński), 1881, 8, str. 106. 

RADOŃSKI Tadeusz. Ob. Ostrowicz L. ks. 

Radość dziecięcia w obrazkach z wierszy- 
kami. Cieszyn, nakł. R. Feitzingera, (1886), 
8 mała, str. 8 ni., z 8 kolor, obraz., hal. 20. 

RADOWSKI. Casi memorabili antichi e mo- 
dem! del regno di Napoli, ric. dagli auto- 
grafł. Coblentz, 1842, frs. 250. 

RADWAŃSKI Feliks. Nauka budownictwa 
dla młodzieży Instytutu technicznego i dla 
oddających sie zawodowi budownictwa. Kra- 
ków, (1887), fol., str. 12 litogr. 

Streszczenie dzieła, pozostawionego przez św. p. 
autora w rękopisie. 

RADWAŃSKI Jan Wiesław. Szkic statysty- 
czny aptek w Austro- Węgrzech z szczegół - 
niejszem uwzględnieniem Galicyi, zestawił 
.... magister farmacyi. Lwów, druk. Dzien- 
nika Polskiego, G. Gebethner i Sp. w Kra- 
kowie, 1894, 4, str. 23, kor. 2. 

— Statistisehe Skizze der Apotheken der 
oesterr.-ungar. Monarchie mit besonderer 
Beriicksichtigung Galiziens. Tamże, 1894, 
str. 23. 

— Ob. Hager H. (Mikroskop). 

Rady dla córek Serca Maryi. Kraków, nakł. 
ks. Jedrkiewicza, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1885, 'l6, str. 40. 

— dla matek o pielęgnowaniu niemowląt, 
zastosowane do warunków życia ludu. War- 
szawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. M. Ziem- 
kiewiczowej, 1892.. 8, str. 16, kop. 71/2- 

— dla niewiast, pragnących żyć według 
dług ewangelii św. Warszawa, druk. St. 
Niemiery synów, 1899, 16, str. 99 i 1 ni., 
kop. 15. 

Radykati ruscy. Ob. Badeni J. ks. RADZANOWSKI - RADZISZEWSKI RADZAN0W8KI Rafał. Vade mecum, czyli 
aforyzmy o szczęściu prawdziwem. Warsza- 
wa, nakł. i druk! Fr. Czerwińskiego, 1894, 
16, str. 126, kop. 20. 

RADZIEJOWSKI. Ob. Jarochowski Kaz. (No 
we opowiadania). 

(RADZIEJOWSKI Franc). Wspomnienie po- 
śmiertne o 3. p. Władystawie Radziejewskim 
z Truskawca. Odb. z Dziennika poznań. Po- 
znań, (1884), 8, str. 3. 

RADZIEJEWSKI Max. Amblyopie und hyste- 
ria yirilis, Inauguraldiss. Berlin, 1887, 8, str. 
32 i 2 ni. 

RADZIEWANOWSKI Cornelius. Ueber die An- 
wendung von metallischem Aluminium zu 
den Synthesen aromatischer Kohlenwasser- 
stoffe. Nadb. z Berichte der deutschen che- 
mischen Gesellschaft, XXVIII 9. Berlin, 
Friediander & Sohn, 1895, 8 większa, str. 
1135-1140. 

— O zastosowaniu glinu metalicznego do 
syntez węglowodorów aromatycznych. Ueber 
die Anwendung von metallischem Alumi- 
nium zu Synthesen aromatischer Kohlen- 
wasserstoffe. Abdruck aus dem Anzeiger 
der Akademie der Wiss. in Krakau. Mai 
1895. Krakau, Univ.-Buchdr., 1895, 8, str. 
158-160. 

— Beitrage zur Kenntnis der Wirkungs- 
weise des Aluminiumchlorids. Nadb. z An- 
zeiger der Akademie der Wiss. Tamże, 
1894, 8, str. 171-174. 

— Beitrage zur Kenntniss der Wirkungs- 
weise des Aluminiumchlorids. Sonder-Abdr. 
Berichte der deutschen chemischen Gesell- 
schaft. Jahrgang XXVII. Heft 18. Berlin, 
A. W. Schade, 1894, 8, str. 3235—3238. 

— Przyczynki do znajomości działania 
chlorku glinowego. Odb. z XXVII t. Rozpr. 
Wydz. matem. -przyr. Akad. um. Kraków, 
Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 1894, 
8 większa, str. 11. 

— O zastosowaniu glinu metalicznego do 
syntez węglowodorów aromatycznych. Odb. 
z XXXII t. Rozpr. Wydz. matem.-przyrod. 
Akad. umiej. Tamże, 1896, 8 większa, str. 9. 

.RADZIEWANOWSKI K. & SCHRAMM J. Ueber 
den Einfluss des Lichtes auf die chemische 
Substitution. Nadb. z Anzeiger der Akad. 
der Wiss. Kraków, druk, Uniw, Jag., 1898, 
8, str. 61-68. 

— O wpływie światła na chemiczne pod- 
stawienie. Odb. z XXXV t. Rozpraw Wydz. 
matem.-przyrod. Akad. umiej. Tamże, 1898, 
8 większa, str. 13, hal. 30. 

RADZIKOWSKi-ELIASZ Walery I Stanisław. Ob. 

Eliasz. 

RADZIMIŃSKI Zygmunt Luba. Jeszcze o her- 
bie Krzywasny. Odb. z t. XVII Rozpraw 
Wydz. histor.-filoz. Akademii umiej. Ki-a- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, str. 5. 

BIBLIOORAFIA T. IV. — List otwarty do Szanownej redakcyi 
Reformy. Kraków, nakł. autora, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. Czasu, 31 marca 1882, 4, 
str. 4 ni., hal. 20. 

— Materyały do historyi oblężenia i obro- 
ny Lwowa, w 1672 r., z dodaniem kilku 
szczegółów odnoszących się do życia i spraw 
domowych Jana Eliasza z Łąki Łąckiego, 
chorążego ziem pruskich, generał-majora 
wojsli JKm. cudzoziemskich, ówczesnego ko- 
mendanta Lwowa, zebrane w jubileusze- 
wvm roku Sobieskiego przez .... Tamże, 
1884, 4, str. 1 ni., 59 i 1 ni., kor. 2. 

— Z nowych poszukiwań archeologicznych 
w Radziminie na Wołyniu. Odb. ze Zbioru 
wiadomości do antropologii kraj., t. VI, 1. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 5 
i tabl. litogr. w 4ce. 

— Słowo o namiestnikach rusko-litew- 
skich i marszałkach wołyńskiej ziemi, wy- 
wołane pracą p. Józefa Wolffa »Senatoro- 
wie i dygnitarze W. ks. litewskiego*, po- 
przedzone i zakończone uwagami i uzupeł- 
nieniami. Kraków, nakł. autora, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. Czasu, 1885, 8, str. 43, kor. 
1-20. 

— Zdanie sprawy o pracy pana J. Wolf- 
fa sKniaziowie Kobryńscy«, przedłożone Wy- 
działowi historyczno-filozoficznemu Akade- 
mii umiejętności na posiedzeniu 10 maja 
1882 r. Odb. z t. XVII Rozp. Wydz. histor.- 
filoz. Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1883, 8, str. 9. 

— Ob. Archiwum Sanguszków; Sobieski 
Jan (Listy 1884). 

RADZISZEWSKI Bronisław dr. prof. Zur Ge- 

schichte der Phenylessigsaure. Berichte der 
deutsch. chem. Gesellsch. zu Berlin, 1870, 
Heft 4. Berlin, 8, k. ni. 1. 

— Głos członka Akademii prof w spra- 
wie słownictwa chemii. Kraków, nakł. Akad. 
umiej., druk. Uniw. Jagielł., 1900, 8, str. 16. 

— Lubień. Wynik rozbioru chemicznego 
zdroju łLud-Ruka*. Lwów, nakł. właściciela 
zakładu zdrój., druk. I Związkowa, 1882, 8, 
str. 16. 

— Oznaczenie wartości borowiny znajdu- 
jącej sie w Lubieniu. Lwów, druk. Pillera 
i'Sp., 1889, 8, 1 karta. 

— Rymanów. Rozbiór chemiczny wód le- 
karskich w Rymanowie. Lwów, druk. I Zwią- 

' zkowa, 1882, 8, str. 35, 2. 

— Toż. Wyd. 2. Krosno, druk. W. Leni- 
ka, 1896, 8, str. 42 i tablica druk. 

— Wnioski ostateczne z rozbioru chemi- 
cznego szczawy ze zdroju Kingi w Głębo- 
kiem wykonanego. Kraków, nakł. Zarządu 
zdrojowiska, druk. Związkowa, 1882, 8, str. 4. 

— Wysowa. Rozbiór chemiczny wód le- 
karskich w Wysowej. Lwów, nakł. właści- 

2 10 RADZISZWSKI - RADZIWIŁŁ cieli Zaltładu zdrój, w Wysowej, druk. I Zwią- 
zkowa, 1882, 8, Btr. 55. 
— Ob. Jaworowski A. 

RADZISZEWSKI Br. i WISPEK P. Badania 
nad połączeniami pochodnymi Xylolów. Odb. 
z t. XI 'Rozpr. Wydz. matem.-przyr. Akad. 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883, 8, 
str. 27. 

RADZISZEWSKI F. N. Nabożeństwo do Naj- 
świętszych pięciu ran. Warszawa, G. Cent- 
nerszwer, kart. kop. 20. 

RADZISZEWSKI H. Ob. W sprawach na- 
szych (1900). 

RADZISZEWSKI Kajetan. Ob. Meslicz K. 

RADZISZEWSKI Maksym. Podręczniki dla 
miłośników oper, ułatwiające zrozumienie 
treści każdej opery. Warszawa, nakł. M. 
Arcta, 16, po kop. 10. 

46. Auber. Fra Diavolo. 

1. — Niema z Portici. 

2. Bellinł. Montecchi i Capuletti. 

3. — Norma. 

4. Lnnatyczka. 

5. Purytanie. 

6. Bizet. Carmen. 

61. — Poławiacz pereł. 

7. — Boito. Mefistofeles. 

57. Czajkowski. Eugeniusz Oniegin. 
64. — Dama pikowa. 

42. Delibes. Lakme. 

8. Donizetti. Faworyta. 

47. — Linda. 

9. — Lucrezia Borgia. 

10. — Łucja z Lammermooru. 
44. — Maria di Rohan. 

69. — Napój miłosny. 

11. Flotow. Marta. 

12. Goldmark. Królowa Saby. 

13. Gounod. Faust. 

14. — Romeo i Julia. 

66. Grosman. Duch wojewody. 

15. Halóvy. Żydówka. 

16. Leoncavallo. Pajace. 

64. Maillard. Dragoni Yillarsa. 

58. Marchetti. Ruy Blas. 

19. Mascagni. Rycerskość wieśniacza. 

48. Massenet. Manon. 
66. — Werther. 

20. Meyerbeer. Afrykanka. 

21. — Hugonoci. 

49. — Dinora. 

23. Meyerbeer. Robert Djabel. 

22. — Prorok. 

17. Moniuszko. Halka. 

18. — Straszny dwór. 

24. Mozart. Don Juan. 
66. — Wesele Figara. 

53. Miinchheimer. Mazepa. 

62. Noskowski. Livia Quintilla. 
66. Orefice. Chopin. 

63. Paderewski. Manru. 
26. Ponchielli. Gioconda. 26. Puccini. Manon. 

61. — Cyganerya. 

87. Rossini. Cyrulik Sewilski. 

28. - Wilhelm Tell. 
45. Rubinstein. Demon. 
60. Smetana. Dalibor. 

29. Tasca. A Santa Lucia. 

40. Thomas. Mignon. 

41. — Hamlet. 

30. Verdi. Aida. 

31. — Bal maskowy. 
43. — Ernani. 

32. — Falstaff. 

52. — Moc przeznaczenia. 

33. — Otello. 

34. — Rigoletto. 

35. — Traviata (Yioletta). 

36. — Trubadur. 

37. Wagner. Lohengrin. 

38. — Tannhauser. 

39. Weber. Wolny Strzelec. 
50. Żeleński. Goplana. 

RADZISZEWSKI Sł. Kilka obserwacyj, ty- 
czących pemphigus i czarnej ospy. Warsza- 
wa', Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewi- 
czowej, 1889, 8, str. 36, z 4 tabl., kop. 60. 

— Quelque8 observations cliniques: Ano- 
phtalmie, Pustule malignę, Gangrenę spon- 
tanće. Paris, libr. Lecrosnier et Babo, 1889, 
8, str. 32, z 3 fotografiami. 

(RADZIWIŁŁ). Die historische Stellung des 
Hauses Radziwiłł. Berlin, R. v. Decker'8 
Yerlag, 1892, 8, str. III, 109, 1, mr. 2. 

— Kopie imiennych Jego Imp. M. uka- 
zów przez Rządź. Senat publikowanych 
i kommissyą na' interessa XX. Radziwiłłów 
stanowiących, nastałych w dniu 24 lutego 
1813 i w d. 4 kwietnia 1816 r. Wilno u XX. 
Pijarów, kop. 20. 

RADZIWIŁŁ Albrecht Stan. Elogium albo 
sławienie dwunastu cnót bez zmazy poczę- 
tej Bogarodzicy P. M., przez JOśw ksią- 

żęcia na Ołyce i Nieświeżu, kanclerza W. 
ks. litew,, łacińskim językiem napisane r. 
1655, a teraz na polski język ochotną je- 
dnego z sług tejże B. M. Panny pracą prze- 
tłómaczone r. 1656, po raz pierwszy' ogło- 
szone (Straż Św. Wojciecha). Poznań, druk. 
Kuryera pozn., 1890, 16, str. 80, fen. 30. 

RADZIWIŁŁ Anton. Composition zu Gothe'ś 
Faust. Berlin. Text str. 15. Partitur fol. str. 
VII -f 589. 

RADZIWIŁŁ Bened. 0. S. B. Festpredigt zur 
Fełer des 25-jahrigen Priesterjubiiaums der 
am 1 August 1866 zu St. Peter geweihten 
Priester der Erzdiocese Freiburg, gehalteu in 
der Abteikirche zu Beuron am 4 August 
1891. Freiburg, i./Br., Herder, 1891, 8, str. 
21, fen. 25. 

— Festrede zum 50-jahrigeu Bischofs Ju- 
biiaum Sr. Heil. Papst Leo XIII. Tamże, 
1893, 8, str. 31, fen. 30. RADZIWIŁŁ - RAFAEL 11 (RADZIWIŁŁ Dominik). Do Jaśnie Oświeco- 
nego Xięcia Jegomości na Ołyce, Nieświżu, 
Birżach, Dubinliach, Słucku, Kopylu i Kle- 
cliu Dominika Radziwiłła, łirabi na Mirze, 
Koydauowie, Kopyściu, Zabłudowie, Kłeyda- 
nacli, Krożacłi, Białey etc, kawalera orde- 
ru S. Huberta i S. Jana Jerozolimskiego 
komandora. Od zgromadzenia XXży Domi- 
nikanów Nieświzkich w dzień przybycia do 
Nieświża Roku 1805, B. m. dr., fol., k. ni. 2. 

— Ob. Skimiewski M. ks. (1807); Sta- 
wiarski Ign. (Wywód sprawy 1809). 

RADZIWIŁŁ Edmund ks. ord. s. Ben. Wier- 
szyk na imieniny F. Podlewskiego, druko- 
wany jako rękopis: »Kochany panie, któryś 
nas wychował Przykładem cnót.,.« Cannes, 
14 stycznia 1888, 4, karton., 1 k. 

RADZIWIŁŁ Jerzy ks. kardyn. Pamiętnik z lat 
1556—1575, wydał Teodor Wierzbowski, 
Bibl. zapomn. poetów i prozaików polskich, 
XII. Warszawa, z zap. Kasy im, Mianow- 
skiego, E. Wende i Sp., druk, K. Kowalew- 
skiego, 1899, 8, str, 40, kop, 15, 

RADZIWIŁŁ Karol Stanistaw ks. Korespon- 
dencya ,.,. wojewody wileńskiego Panie ko- 
chanku, 1762—1790, ze zbiorów familijnych 
wydał Kazimierz Waliszewski, Kraków, nakł, 
autora, G, Gebethner i Sp,, druk, Uniw, Ja- 
giell,, 1888, 8, str. 176, kor. 3, 

— Korespondencya księcia >Panie ko- 
chanku*, wojewody wileńskiego, 1744—1790, 
z archiwum w Werkach, wydał Czesław 
Jankowski, Tamże, druk, W. L. Anczyca 
i Sp., 1898, 8 mała, str, 315, z podobiznami, 
kor, 4, 

Odbito numerowanych egzemplarzy 155. 

— Ob, Grajnert Józ.; Kraszewski J. I. 
(Panie kochanku 1867); Mycielski Jerzy; 
Poeche Iz, 

RADZIWIŁŁ Karl Prinz dr, Entwicklung des 
fiirstl. Stolbergischen Grundbesitzes seit dem 
XIII Jahrhundert, mit besonderer Betrach- 
tung der Grafschaf t Wernigerode. Sammlung 
national-okon. Abhandl. d. staatswis. Semi- 
nar. in Halle a. d. S. XXIII. Jena, G. Fi- 
scher, 1899, 8, str. VIII i 168, z 4 kolor, 
kartami, mr, 3, 

RADZIWIŁŁ Michał X. Replika od JO wo- 
jewody wileńskiego, przeciw Pozostałey i Su- 
kcessorkom niegdy JO, Xcia Dominika Ra- 
dziwiłła, oraz OpiekunoAvi i Kuratorowi tych- 
że. B. m. dr. i r. (około 1807), folio, k. ni. 6. 

— Ob. Lissowski (Odpowiedź); Salmono- 
wicz Izydor (1830). 

RADZIWIŁŁ Michał książę. Bliźni, Warsza- 
wa-Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W.L. 
Anczyca i Sp., 1898, 16, str. 215, z illustr. 
Cz. B, Jankowskiego, rb. 150, kor. 4. 

Treść : W jednej izbie, — Z nad morza : I, Wrócił 
do swoich. II. Piotr. — Siostra Anastazya: I. Wuj. 
n. Agnus. — Ojciec Remigi, Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. Laskauera i Babickiego, 1900, 
16 wazka, str, 76, kop. 60, 

— Siostra Anastazya, dwa obrazki z ży- 
cia Sióstr Miłosierdzia. Warszawa, druk. St, 
Niemiery, 1897, 16, str, 133, kop. 20, 

— Skarb wojewody, przez X. M, R. Odb. 
z Czasu. Kraków, G, Gebethner i Sp., nakł. 
i druk. Czasu, 1889, 8 mała, str, 32, hal. 60. 

— Ostatnia wojewodzina wileńska, Helena 
z Przezdzieckich ks, Radziwiłłowa, przez X. 
M. R. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta, druk, Wł, Łozińskiego, 1892, 8, str. 2 ni., 
XLVIII, 308 i 1 ni., kor. 8-40. 

RADZIWIŁŁ Mikołaj Krzysztof. Pohożdienie 
w ziemliu światuju kniazia Radziwiłła Si- 
rotki 1582—1584. Prigotowił k pieczati ob- 
jaśnił diejstw, człen i. r, gieograf, obszczie- 
stwa. P. A, Hillebrandt, Priłożenie k XV to- 
mu »Izwi8tij i. r. Gieograficzieskago : obr 
szcziestwa, Pietierburg, 1879, 8, atr, XII 
i 241. 

RADZIWIŁŁ Sierotka. Ob. Scriptores rerum 
polon, VIII. (Sokołowski Aug. Archiwum). 

RADZIWIŁŁ książę Wilhelm. Wspomnienie 
pośmiertne. Lwów, druk. I Związkowa, 1883, 
8, str, 6, 

(RADZIWIŁŁ Zygmunt), Catalogue des ll^res 
rares et precieux composant la biblioth§que 
de Mr, le prince Sigismond Radziwiłł, Pa- 
ris, L. Potier libraire, 1865-6, 8, str. XII, 
236, 2 k,, str. 152. 

RADZIWIŁŁOWA Helena z Przezdzieckich. Ob, 
Radziwiłł Michał ks, (Ostatnia wojewodzina 
wileńska). 

RADZIWIŁŁOWA Joanna ks. Ob. Jelski Al, 

RADZIWIŁŁOWIE. Ob, Przewodnik nauko- 
wy, zeszyt XII z r. 1888. 

RADZIWIŁŁÓWNA Barbara. Ob. Feliński A.; 
Szajnocha K. (1900). 

RADZIWIŁŁÓWNA Eliza. Ob. Baer O, dr,; 
Natzmer G, K (Kaiser Wilhelm); Schiemann 
T, (1898); Wodzicka Teresa (1896). 

RADZIWIŁŁÓWNA Stefania. Ob. Szklennik 
Dom. (Odpowiedź 1826); Wilgoccy Ambroży 
i Mary a (Rzecz 1825); Wielhorski Fryd, 
(Sonet 1886). 

Radziwiłłowska massa. Ob, Grobicki Jan 
(1821). 

RADZIWIŁŁOWICZ R. dr. Ob. Schreber M. 
dr. (Gimnastyka). 

RADZYŃSKI Wiktor, Przewodnik po Copo- 
tach, Gdańsku i okolicy, poprzedzony kró- 
tkim rysem dziejów okolicznego wybrzeża. 
Gdańsk, nakł. i druk. Bernarda Milskiego, 
1892, 8, str, 80 i 20 ni. mr, 1-50, 

RAFAEL. Ob. Sprawozdanie Komitetu Tow, 
sztuk piękn. w Królestwie (1884). 
I RAFAEL- ANIOŁ. Krótkie nabożeństwo do 12 RAFAEL - RAFAŁ Pana Jezusa na miesiąc czerwiec. Warsza- 
wa, druk. St. Niemiery, 1896, 16, str. 30, 
kop. 6. 

— Codzienne nabożeństwo majowe ku wy- 
łącznej czci Niepokalanej Dziewicy Maryi. 
Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiery, kop. 5. 

— Nowenna zwana skuteczną do św. An- 
toniego z Padwy z przykładami i dodaniem 
stosownych modlitw. Tamże, 1889, 32, str. 
52, kop. 71/2- 

— Błagalne prośby do Pana Jezusa na 
uproszenie ducha powołania i dobrych ka- 
płanów na pamiątkę 33 lat życia Jego na 
ziemi z dodaniem aktu zaofiarowania się 
samego siebie Panu Jezusowi. Z dzieł bł 
Ludwika Grignon-Monforta zebrał .... Tam- 
że, 1898, 16, str. 38, kop. 10. 

— Codzienne rozmyślania Męki Chrystusa 
Pana dla osób w smutku i utrapieniu po- 
grążonych, a w^ miłosierdziu Bożem pocie- 
chy szukających. Wai'szawa, 1895, kop. 71/2. 

— Różaniec na cześć Najświętszej Maryi 
Panny, zawierający sposób odmawiania i 
śpiewania oraz litanie i pieśni. Warszawa, 
1895, kop. 15. 

— U stóp przybytku Pańskiego, nabożeń- 
stwo dla czcicieli Pana Jezusa w Sakramen- 
cie miłości, zawierające akty, i'óżaniec ado- 
racyjny, rozmowy Jezusa Chrystusa z du- 
szą, modlitwy z dzieł św. Alfonsa Liguore- 
go, ks. Antoniewicza, ks. Goliana, ks. Via- 
neva i innych pobożnych autorów. Tamże, 
druk. St. Niemiery synów, 1899, 16, str. 94 
i II, kop. 15. 

— U stóp Maryi, Czytania na miesiąc 
maj, zawierające nabożeństwo, litanie i pie- 
śni na cześć Najśw. Maryi Panny. Wyd. 
3-cie pomnożone. Tamże, 1895, 32, str. 79, 
kop. 12. 

— U stóp Ołtarza, Wykład Mszy św. w za- 
stosowaniu do rozmyślania Męki Pańskiej 
z dodaniem nadzwyczajnych łask i niektó 
rych modlitw z pism O. Marcina z Kochem. 
Wyd. nowo powiększone. Tamże, 1892, 32, 
str. 79, kop. 12, 

— U stóp Zbawiciela, nabożeństwo do 
Przenajświętszego oblicza Zbawiciela nasze- 
go Jezusa Chrystusa, z dzieł pobożnych pi- 
sarzy zebrał i ułożył .„. Tamże, 1895, 32, 
str. 95 i 1 ni., z obrazkami, kop. 15. 

— U stóp żłóbka Chrystusowego, nabo- 
żeństwo do Przenajśw, Dzieciątka Jezus, za- 
wierające: Msze święte, nowennę, koronkę, 
ewangelie, litanie, oraz modlitwy na uczcze- 
nie macierzyństwa Maryi. Tamże, 1891, 32, 
str. 144, kop. 15. 

— Toż. Wyd, 2. Tamże, 1900, 16, str. 144, 
z ryciną, kop. 15. 

— Zbiór nabożeństwa dla czcicieli N. P. 
Maryi nieustającej Pomocy, zawierający hi 
storyczny opis cudownego obrazu, nowenny. sposób słuchania mszy Św., stosowne modli- 
twy, hymny i pieśni. Tamże, 1899, 16, str. 
271 i 1 ni., z ryciną, kop. 40. 

RAFAELA Marya. Nabożeństwo do Przenaj- 
świętszego Oblicza Chrystusa Pana, oraz 
modlitwy wynagradzające za blużnierstwa, 
Wyd. 2. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Noskowskiego, 1890, 32, str, 86 i 1 ni,, 
kop. 15. 

— Wieczny odpoczynek racz im dać Pa- 
nie, nabożeństwo za dusze wiernych zmar- 
łych na wszystkie dni roku, oraz na wszel- 
kie żałobne obchody. Tamże, 1890, 32, str. 
266, kop. 40. 

— U stóp Maryi. Nowenny, litanie i mo- 
dlitwy odpustowe na cześć Najświętszej Ma- 
ryi Panny zebrane i ułożone. Kraków, nakł. 
autorki, druk, Czasu, 1884, 16, str, 171. 

— Toż, Wyd. 2. Tamże, 1886, 32, str. 208. 

— Toż. Wyd. 5, Warszawa, Gebethner 
i Wolff, 1900, 32, str. 287, kop. 40, 

RAFALSKI F. 6. U stóp Parnasu, poezye. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk, S. Nie- 
miery, 1884, 16, str. 95 i 1 ni., kop. 50. 

— Wielki Avybór nowych powinszowań 
wierszem i prozą na uroczystości familijne 
oraz wiersze okolicznościowe i do imionni- 
ków. Warszawa, nakł. Ch. J. Rosenweina, 
di-uk W. Thiella, 1895, 16, str. 100 i II, 
kop. 25. 

— Toż, oraz toasty weselne i towarzyskie. 
Tamże, 1900, 8, str. 94, II, kop, 25, 

RAFALSKI W, Warszawski rocznik adreso- 
wy firm handlowych, przemysłowych i rę- 
kodzielniczych, z dołączeniem adresów zna- 
komitszych firm prowincyi oraz wiadomości 
informacyjnych na r. 1884. Wydawnictwa 
rok VIII, Warszaw-a, nakł. W, Rafalskiego, 
druk, A. Pajewskiego, (1883), 8, str, 34 ni., 
52, 10 ni., 76, 262, 114 i 2 ni., opr. kop. 80. 

— Toż na 1885 rok, wydawnictwa r. IX. 
Tamże, druk. br. Jeżyńskich, 1885, 8, str, 
10 ni., 16, 62, 6 ni , 266, 86 i 2 ni., opr, 
kop, 80. 

RAFALSKI W. L. i ANTONOWICZ A. J. Po- 
moszcz bratjam. Literaturnyj sbornik w pol- 
zu postradawszych ot nawodnenija w Gały- 
cii i Prywislanskom kraje. Izdanie W. L. 
Rafalskago i A. J. Antonowicza. Kijew, typ, 
D, S. Powalskago, 1884, 4 maj., k. ni. 32 
tekstu i k. 4 ogłoszeń. 

Zbiór literackich artykułów wierszem i prozą, 
między innymi: Posliednije gody Stanisława Awhu- 
sta, razskaz Strojnowskago. 

RAFAŁ ks. Kapucyn. Ćwiczenia pobożne 
w rozmyślaniach i czytaniach podane, ze- 
brał i wydał .... (dla niewiast). Warszawa, 
druk. St, Niemiery, 1886, 16, str. LVI, 4 ni, 
i 343, na pap, zwycz, kop. 75; w opr. płóc. 
rb, 1; na welinie rb. 1"20, 

— O grzechu, rozmowa niedzielna dwóch RAFAŁ - RAKIEWICZ 13 dziewcząt wiejskich. Część I. Wyd. 3. Tam- 
że, 1899,' 16, str. 99, z ryciną, kop. 10. 

— O siedmiu grzechach głównych. Roz- 
mowa niedzielna dwóch wiejskich dziewcząt. 
Część I. Tamże, 16, str. 52, kop. 10. 

— Toż, cz. II. Tamże, 1886, 16, str. 125, 
kop. 15. 

Pycha, łakomstwo, nieczystość, zazdrość. 

— Toż, cześć III: Pijaństwo i obżarstwo. 
Tamże, 1891,' 16, str. 130, kop. 15. 

— Jak się pani Jędrzejowa spowiadała, 
a jak sie spowiadać p'otrzeba. Tamże, 1888, 
16, str. 36, kop. 71/2- 

— Toż. cz. I. Wvd. 3. Tamże, 1893, 16. 
str. 36, kop. 71/2- 

— O karczmie, rozmowa niedzielna dwóch 
wiejskich dziewcząt. Wyd. 4-te przerobione 
i pomnożone. Tamże, 1886, 16, str. 32, kop. 5. 

— O Św. Marku na Wielkanoc, rozmowa 
niedzielna. Tamże, 1886, 16, str. 89, kop. 10. 

— Upomnienia zbawienne dla chrześcijan 
wszelkiego wieku i stanu. Tamże, 1885, 16, 
str. 198 i II, kop. 25. 

RAFAŁ §w. Ob. Longo Valle (Nowenna). 
Raj. Ob. Dante Al.; J. M. ks.; Pillar S 
(W raju); Rychlak J. ks. dr. 

Raj dziecięcy, książeczka dla dzieci. Po- 
znań, nakl. 'a. Cybulskiego, 1894, 8 podłu- 
żna, str. 9, z 9 kolor, obrazkami do rozkła- 
dania na grubej mocnej tekturze, opr. mr. 
150. 

RAJCA Jan z Trzemeśni. Pożyteczna ksią 
żeczka i miła rozrywka dla każdego wie- 
śniaka, czyli godne uwagi nad zwyczajami 
i obyczajami dawnych a teraźniejszych lu- 
dzi, oraz pożyteczne i zbawienne rady do 
życia cnotliwego na ziemi (wierszem). Wie- 
liczka, nakł. autora, drak. J. Litwińskiego, 

1889, 8 mała, str. 32. 

RAJCHMAN. Ob. Reichmann. 

RAJEWSKi Jan. O całkach nieregularnych 
równań różniczkowych liniowych. Odb. z t. 
XVII Pamiętnika W^ydz. matem. -przyr. Aka- 
demii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 

1890, 4 większa, str. 15. 

— O pewnych całkach określonych. Odb. 
z XX t. Rozpraw Wydz. matem.-przyrod. 
Akad. umiej. Tamże, 1890, 8, str. 10. 

— O całkowaniu równań różniczkowych 
Unijnych rzędu drugiego (za pomocą meto- 
dy Laplacea udoskonalonej przez prof. dra 
Żmurkę). Odb. z IX t. Pamiętnika Wydz. 
matem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 1884, 4 
większa, str. 41. 

— Ueber die irregularen Integrale der li- 
nearen Differenzialgleichungen. Nadb. z An- 
zeiger der Akademie der Wiss. in Ki'akau. 
Tamże, 1890, 8, str. 63—64. 

— Ueber gewisse bestimmte Integrale. Nadb. z Anzeiger der Akad. Tamże, 1890, 
8, str. 61—62. 

RAJEWSKiJ P. Sceny i razskazy iz mało- 
russkago narodnago byta, 4 izdanije dopoł- 
niennoje. Kijew, nakł. B. Korejwo, druk. W. 
Ł, Fronckewicza, 1882, 8 mała, str. 224. 

— Toż. Izdanije 5je w pierwyj raz ilu- 
strowannoje i dopołniennoje nowymi selena- 
mi. Kijew i Adiessa, B. Korejwo, tipogr. S. 
W. Kulżenko, 1886, 8, str. 261 i 3 ni., rb. 1. 

RAJEWSKI St. (Pracownia chemicznych wy- 
robów w Gnieźnie). Tasiemiec, Helos-Bal- 
sams, Antibakterion, 8, str. 8. 

RAIFFEISEN W. F. (Reifeisen). Przewodnik 
dla kas spółkowych. Ob. Stef czy k Fr. dr. 

Raiffeisen i jego Spółki włościańskie. Po- 
znań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1882, 8 
mała, str. 44, fen. 80. 

RAJKO. Ob. Kraszewski J. I. (Pesnłk i svet). 

RAJKOWSKi F. lekarz. Poradnik lekarski. 
Warszawa, nakł. Prawdy, druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1888, 8 mała, str. 143 i III, rb. 1. 

RAJMAN 0. Ob. Pątnik. 

RAIMUND Golo. Administrator, powieść. 
Przekład C. Niewiadomskiej. Dod. do Blu- 
szczu. Warszawa, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1890, 8, str. 236. 

RAJMUND z Kapuy. Ob. Górnisiewicz A. 

Rajnie. Ob. Brensztein M. 

RAIS Karol. Patryoci z zakątka. Powieść 
czeska. W przekładzie J. Kietlińskiej-Rudz- 
klej. Bibl. dzieł wybór., 154, 155, 156. War- 
szawa , druk. A. T. Jezierskiego, 1900, 8, 
str. 151 -f 144 -f 152, kop. 75, opr. rb. 1-20. 

RAJSS Samuel ks. Prośba do rodaków. 
(O datki na restauracyę kościoła 00. Fran- 
ciszkanów w Krakowie). Kraków, nakł. Zgro- 
madzenia 00. Franciszkanów, druk. Czasu, 
1893, 4, k. 2. 

Rak. Ob. Adamkiewicz dr. prof.; Bąkow- 
ski T. dr.; Józefczyk dr.; Komorowski Boi. 
dr.; Krokiewicz A. dr.; Kryński L. dr.; Ma- 
tlakowski Wł. dr.; Mikulicz Jan dr.; Rencki 
R. dr.; Rosner Alex. dr.; Rydygier prof.; 
Schramm H. dr.; Sołowij A. dr.; Switalski 
L. dr.; Wehr W. dr.; Załoziecki Włodz. dr. 

Rak rzeczny. Ob. Jastrzębiec; Puchner F.; 
Wierzejski A. dr. (1888). ' 

Rakiety!, garść humoru. Poznań, nakł. A. 
Cybulskiego, druk. Dziennika pozn., 1899, 
8 mała, str. 104, fen. 50. 

RAKIEWICZ W. Budowle przeznaczone do 
celów leczniczych i opiekuńczych, streszcze- 
nie dzieła »Baukunde des Architektenc wy- 
danego w Berlinie 1884 roku. Opracował .... 
budowniczy. Wystawa hygieniczna w War- 
szawie. Warszawa, T. Paprocki i Sp„ druk. 
St. Niemiery, 1887, 4, 2 tyt., str. 47 i tabl. 
litogr. XXII, kop. 40. 14 RAKOCZY - RAMOTKl RAKOCZY Jerzy. Ob. Jarochowski K. (Z cza- 
sów saskich); Zarzycki Seweryn (Stosunek 
1889). 

Rakoniewice. Ob. Karwowski Stan. 

RAKOWICZ Jan i DYLEWSKI Winc. Projekta 
do budowy domów frontowych przed tea- 
trem polskim w Poznaniu, technicznie obja 
śnili Jan Rakowicz, budów, rządowy i do- 
cent przy król. szkole budowniczej w Po- 
znaniu i W. Dylewski, miejski inspektor 
budowniczy w Berlinie. Poznań, nakł. auto- 
rów, 8kł. gl. i druk. J. Leitgebra i Sp., 1892, 
4, str. 22 i 1 ni,, z 2 tabl. rysunków, mr. 
1-50. 

RAKOWIECKI Bron. Zasady hypoteki sado 
wej i prawnej według ustaw sejmowych 
1818 r. i 1825 r., przez .... adwokata przy- 
sięgłego. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. 
Lepperta i Sp., 1900, 8 większa, str. 167 i 1 
ni., rb. 1. 

RAKOWIECKI Kazimierz. Mieszkania ludno- 
ści wiejskiej. Warszawa, druk. St. Niemiery 
synów, 1900, 8, str. 32, kop. 20. 

RAKOWSKI A. Ob. Orzeszkowa Eliza (Alad- 
mas). 

RAKOWSKI Jan. Ob. Nusbaum Józef. 

RAKOWSKI Jan. Prawdziwa Bernadetta Sou- 
birous z ścisłą odpowiedzią na fałsze Zoli, 
mgra Ricard i dra Moncoą z fakultetu pa- 
ryskiego, skreślił J. R. Lwów, nakł. autora, 
druk. W. Manieckiego, G. Gebethner i Sp. 
w Krakowie, 1896, 8, str. 126 i 1 ni., z por- 
tretem, kor. 2-40. 

— Muzeum Boulaą w Kairze, kartka z po- 
dróży na Wschód. Kraków, nakł. autora, G. 
Gebethner i Sp., druk. Związkowa, 1889, 8, 
str. 18, kor. 1. 

— Moje podróże za Pireneami, skreślił 
Turysta Rolnik. Kraków, nakł. autora, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1883, 8, str. 155, kor. 
2-40. 

— Szkice Danii, Szwecyi i Norwegii, opi- 
sał i wydał Turysta światowy. Dla głodnych 
dzieci. Lwów, nakł. wydawcy, H. Altenberg, 
druk. W. Manieckiego, 1892, 8 mała, str. 77 
i 1 ni., kor. 120. 

— Szkice podróży po Kaukazie, skreślił 
J. R. Kraków, nakł. druk. Związkowej, 
1893, 4, str. 164 i 1 ni. 

— Najnowsze szkice Wschodu z poglądem 
politycznym i ekonomicznym na stan kra 
jów skreślił Turysta Ziemianin. Tamże, nakł. 
autora, 1885, 8,"^ str. 143 i 2 k. ni. 

— Wspomnienie Egiptu, z uwzględnie- 
niem hłstoryi kraju, stosunków miejscowych 
i statystyki, na podstawie prac źródłowych 
i własnych poglądów. Tamże, G. Gebethner 
i Sp., 1890, 8, str. 129, z mapą kanału su- 
ezkiego, kor. 4. 

RAKOWSKI Kasimir dr. v. Entst«hung des Grossgrundbesitzes im XV und XVI Jahr- 
hundert in Polen. 2te Aufl. Posen, Verlag 
und Druck von M. Biedermann, 1899, 8, 
str. 2 ni. i 56, mr. 2. 

— Ocknienie. Dramat, nagrodzony na 
konkursie dramatycznym Wydziału krajo- 
wego. Lwów, nakł. Towarz. wvdawn., druk. 
W. A. Szyjkowskiego, 1900, 8 mała, str. 70, 
kor. 1-50, 

— Powstanie poznańskie w 1848 r. (Al- 
mae Matri Jagellonłcae MCD— MCM). Tam- 
że, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krako- 
wie, 1900, 8. str. 271, 69 i 1 ni., z mapką 
i 4 podobiznami dokumentów, kor. 6. 

RAKOWSKI P. Ob. Nencki L. 

RAKOWSKI Rajmuud. Ueber Transfusion und 
Infusion in allgemeiner und specłell geburts- 
hilflich-gynaekologischer Hinsicht. Inaugu- 
ral-Dissertation. Leipzig, (1900), 8, str. 50 
i 1 ni. 

RAKOWSKI W. Przewodnik kolejowy, pół-, 
rocze letnie 1892. Warszawa, druk. A. Mi- 
chalskiego, 8, str. 26 ni., XVI, 88, 200 i 24 
ni., z 2 mapami, kop. 50. 

Na str. 1—24 ni. przy końcu : Warszawa i jej oko- 
lice, przez F. K. Martynowskiego. 

RAKOWSKI Wł. ks. Ob. Emmerich Anna 
K. (Żywot Jezusa Chr. 1900). 

RALL Isidore. Sem et Japhete, en langue 
francaise et allemande. Premiśre lirraison. 
Leopol, edit. de Tauteur, impr. chez Ch. Ro 
hatyn, 1887, 8, str. 7. 

RALSKI Jan dr. Niezmienniki dwóch po- 
wierzchni drugiego rzędu. (Invariantenge- 
bilde zweier Flachen zweiter Ordnung). 
Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. wyż. gimn. 
w Tarnopolu za rok szkolny 1895. Tarno- 
pol, nakł. funduszu szkolnego, druk. St. 
Kossowskiego, 1895, 8, str. 47. 

Ramayana. Ob. Valmiky. 

RAMBAUD Alfred. Recueil des instructions 
donnees aux ambassadeurs et ministres de 
France depuis les traitós de Westphalie jus- 
qu'ś, la revolution francaise, publió sous les 
auspices de la Commission des archives di- 
plomatiąues au minist^re des affaires etran- 
geres: IX Russie, tome II 1749—1789. Pa- 
ris, libr. F. Alcan, 1891, 8, str. 627, frs. 25. 

— L'oeuvre economiąue de L. Wołowski, 
par .... professeur k la faculte de droit de Gi'e- 
noble. Paris, libr. Larose et Forcel, 1882, 8, 
str. XV i 580, frs. 6. 

I RAMBAUD Yveling i PIRON E. Dramat w Bi- 
I cetre, powieść. Dod. do Kuryera codzienne- 
1 go. Warszawa, druk. S. Orgelbranda svnów, 
; 1894, 16, str. 680. 

I Ramberga pułk ułanów. Ob. Wyciąg z hi- 
I story i tegoż 1892. 

RAMESTAN pseud. Niemirowskiego Kaz. 

Ramotki humorystyczne z Kul parkowa co- RAMOTY - RAPACKI 15 dziennego życia: Wychowanie cyganki. — 
Niefortunny kapelusz. — Nina Pongo o lu- 
dziach. — Zwaryowała. — Kłopoty Sztrau- 
bingera. — Branka. -- Obrzydliwy nałóg. — 
Co komu do tego ? — Tajemniczy listo- 
nosz. — Stary mebel. Zebrał, ułożył i sprze- 
dał nakładcy A. B. Rzeszów, nakł. i druk. 
J. A. Pelara (H. Czerny), 1886, 8, k. ni. 2, 
str. 160, kop. 40. 

Ramoty starego Detiuka. Ob. Andrzejewski 
Antoni (1866). 

RAMUŁT Stefan. Słownik języka pomor- 
skiego czyli kaszubskiego, (praca odznaczo- 
na nagrodą Akademii umiej.). Kraków, wyd. 
Akad. umiej, z zapisu ś. p. Józefa Bełzy, 
Spółka wydawn., druk. im. Ossolińskich we 
Lwowie, 1893, 4, str. XLVIII i 298, kor. 10. 

— Statystyka ludności kaszubskiej. Tam- 
że, druk. Uniw. Jag., 1899, 8 większa, str. 
290, z mapą etnograficzną Kaszub, kor. 14. 

— Przed stu laty czyli ostatnie chwile 
Polski przed jej pierwszym rozbiorem, na- 
pisał Stefan Rewera. Poznań, nakł. wydawn. 
im. ks. Franciszka Bażyńskiego, druk. W. 
Simona, 1878, 8, str, 102. 

— Worterbuch der pommerschen oder 
kaszubischen Sprache. Nadb. z Anzeiger der 
Akad. der Wiss. Krakau, Universitats-Buch- 
druck., 1893, 8, str. 228-235. 

— Ob. Sembrzycki J. (Słownik Ran leczenie. Ob. Hacker V.; Rydygier L. 
prof.; Schimmelbusch C. (1892); Wehr W. dr. 

RANDA prof. Ob. Ciesielski Maryan dr. 
(Spór o tramwaj). 

RANDÓW Alb. von. Die Landesverweisun- 
gen aus Preussen und die Erhaltung des 
Deutschthums an der Ostgrenze. Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1886, 8, str. 38, fen. 80. 

Rangs-Liste der Stabs- und Oberofficiere, 
dann Cadeten, Feldwebels und Gleichge- 
stellten, des Infanterie-Regiments F. Z. M. 
Johann Graf Huyn Nr. 13, pro 1882. Kra- 
kau, Buchdr. Czas, 1882, 16, str. 31 i 1 
tabl. 

— Toż, pro 1883. Tamże, str. 29 i 1 tabl. 

— Toż, pro 1886. Tamże, 8, str. 15 i 1 tabl. 
Rangs-Liste der : Stabs- und Oberoffiziere, 

dann Cadeten, Feldwebels und Gleichge- 
stellten, des Infanterie - Regiments Nr. 93, 
pro 1884. Tamże, 1884, 16, str. 14 i 1 tabl. 

Rang- und Eintheilungs-Liste des k. u. k. 
Infanterie-Regiments Graf Daun Nr. 56. 
Krakau, Druck von A. Koziański, 1893, 8, 
str. 20. 

Ranni. Ob. Wehr W. dr. (Udziel, pomocy Rany. Ob. Karliński Justyn (postrzałowe); 
Mikulicz I. ; Szuman Leon dr, (Opatrywanie 1884); Urbanik R. (postrzałowe wątroby 
1899). 

Por, Ran leczenie. 

RAPACKI Wincenty, Bogusławski i jego sce- 
na, widowisko w 5ciu aktach. Warszawa, 
nakł, Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikor- 
skiego, 1888, 8 mała, str. 142, kop. 75. 

— Grzechy królewskie, powieść history- 
czna, tom I i II, Warszawa, nakł. M. Orgel- 
branda, druk, S, Orgelbranda synów, 1886, 
8 mała, str. 226 i 371, rb, 240, 

— Hanza, powieść z XV w. Warszawa, 
nakł, Gebethnera i Wolffa, druk, St. Nie- 
miery, 1890, 8 mała, str. 234 i 2 ni,, rb, 1. 

— Histryoni, tragedya w 5 aktach, Wyd. 
Echa muzyczn. Warszawa, druk. E. Lubow- 
skiego i Sp., 1892, 16, str. 113, kop. 40, 

— Mazur-czart, dramat w 5 aktach z le- 
gend i dziejów XII stulecia. B, w, m. dr, 
i r, (Warszawa, wycinek z » Ateneum*), 8, 
str, od 72 do 136, 257 do 328. 

— Odbijanego, komedya w 5 aktach, rzecz 
dzieje się w pierwszej połowie XVIII w. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk, T. Na- 
siorowskiego, 1888, 8, str. 78, kop, 60, 

— Odsiecz Wiednia, obraz dramatyczny 
w 5 aktach, z prologiem i epilogiem, uwień- 
czony nagrodą na konkursie w Krakowie 
ku uczczeniu 2001etniej rocznicy oswobo- 
dzenia Wiednia. Odb. z Biblioteki warsz. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Ber- 
gera, 1883, 8, str. -73 i 1 ni., kop. 80, 

— Przewodnik dla teatrów amatorskich, 
do użytku osób takowe urządzających i w nich 
udział biorących napisał ,'.. artysta drama- 
tyczny teatrów warszawskich. Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, 1890, 8 mała, sti-. 139 i 1 ni., z ry- 
cinami w tekście, kop. 75. 

— Do światła, powieść z piętnastego wie- 
ku. Odb, z Nowej Reformy. Kraków, nakł, 
Zupańskiego i Heumanna, druk. Związko- 
wa, 1887, 8 mała, str. 232 i I ni., kor. '3-60. 

— Toż. Bezpłatny dodatek tyg, do Ga- 
zety Polskiej, t, 50, og, zb, 115, Warszawa, 
nakł, redakcyi Gazety Polskiej, druk, J. Si- 
korskiego, 1900, 16, str. 184, 

— Trefniś, nowele, obrazki i szkice. War- 
szawa, nakł. Echa muz., druk, S, Orgel- 
branda synów, 1890, 8 mała, str, 177 i 1 ni,, 
kop, 75. 

— Ob, Mieszkowski Ant. (1886); Wołody- 
jowski Zbigniew (W starym piecu 1894), 

RAPACKI Wino, syn. Co mówi serce, poezye, 
Poznań, skł. i druk. W. Simona, 1895, 16, 
fen, 50. 

— Monolog zakochanej. Ob. Bibl. teatrów 
amator, 71. 

— Monologi: Zabobonna, Na cztery ręce, 
Rywale, Kto to być może, Poeta, Szczęsli- 16 RAPACKI ~ RASINSKIJ wy. Lwów, nakł. Jakubowskiego i Zaduro- 
wicza, 1897, 12, str. 29, kop. 30. 

— Pan Bonifacy, farsa w 1 akcie. Teatr 
amatorski, nr. 32. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1893, 8 
mała, str. 28, kop. 30. 

— Plama, obrazek w 1 akcie, wierszem. 
Odb. z Gońca wielkopolskiego. Poznań, skł. 
gł. i druk. W. Simona, 1895, 16. 

— Bez tytułu, poezye. Warszawa, nakł. 
K. Treptego, di-uk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1896, 16, str. 150 i 1 ni., z por- 
tretem autora, kop. 90, opr. rb. 135. 

RYPAŁA Adam ks. Kazania ku czci N. Bo- 
garodzicy Niepok. poczętej, Maryi Dziewicy, 
Królowej korony polskiej, głoszone w ko- 
ściołach dyecezyi krakowskiej, przez .... ka- 
znodzieje, nauczyciela religii św. i koopera- 
tora. Grodek, nakł. autora, druk. J. Czaiń- 
skiego, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 
1889, 8 mała, str. III, 82 i 1 ni., kor. 1. 

— Kazania przygodne, głoszone w ko- 
ściołach kollegialnych i parafialnych w Kra- 
kowie u Św. Anny, Św. Floryana i WW. 
Świętych, podczas odpustów i świąt. Zeszyt 
II. Kraków, nakł. autora, druk. 'W. Kor- 
neckiego, 1897, 8, str. 39—68. 

— Kazania przygodne, głoszone między 
ludnością wiejską podczas świąt i odpustów 
w kościołach Dyecezvi krakowskiej. Tamże, 
druk. F. K. Pobudkiewicza, 1887, 8, str. 95 
(8), kor. 2. 

RAPCZEWSKI I. K woprosu o patałogo ana- 
tomiczeskich izmienienijach slizistoj oboło- 
czki źełudka pri ostrom wospalenii, ekspie- 
rimientalnoje izsiedowanije, dissertacija. Pie- 
tierburg, 1881, 8, str. 76. 

RAPHAEL Axel. Bidrag till historien om 
Gustaf III:s planer pa Polen och dermed 
sammanhangande underhandlingar under 
aren 1788—1791. Akademisk Afhandling. 
Upsala, 1874, 8, str. 78. 

RAPOPORT A. J. Ob. Wetstein F. H. (1900). 

RAPOPORT Porada Arnold dr. Mowa posła 
.... wygłoszona na posiedzeniu Sejmu gali- 
cyjskiego we Lwowie w dniu 4 kwietnia 
1900 w sprawie żeglugi na Wiśle. Kraków, 
nakł. autora, druk. Czasu, 1900, 8, str. 20, 
k. ni. 2. 

Raport o rozporządzeniach i działaniach 
komitetu giełdowego w interesie dobra han- 
dlu i przemysłu w r. 1881. Warszawa, druk. 
Gazety handlowej, 1882, 4, str. 13. 

RAPP le generał. La grandę armóe en Rus 
sie: De Dantzig a Moscou, par .... aide de 
camp de Napolśon. Paris, libr. Gautier, 1897, 
8, str. 32, z mapą i rycinami, centim. 15. 

— Le si6ge de Dantzig. Tamże, 1897, 8, 
str. 32, centim. 15. 

RAPPAPORT Leon. Znaczenie i doniosłość racyonalnych fabryk suchej dystylacyi drze- 
wa przy wielkich piecach, przerabiających 
rudę żelazną za pomocą węgla drzewnego. 
Warszawa, druk. A. Pęćzalśkiego i K. Mar- 
szałkowskiego, 1898, 8,* str. 44, kop. 50. 

RAPPAPORT Z. (Kamerton). Yyłet do Vidn6, 
humoreska, z polskćho pfeloźil Vaclav Be- 
nes. Praha, J. Otto, 1897, 16, str. 48, hal. 12. 

Rapperswyl. Catalog des Polnischen Natio- 
nal-Museums in Rapperswyl. Ziirich, Druck 
vou J. Kossobudzki, 1872,' 8, str. VII j 184. 

— Katalog zbiorów Mickiewiczowskich, 
znajdujących sie w muzeum nar. w Rap- 
perswylu." Kraków, 1898, 8, str. 76 i 1 ni. 

— Ob. Album muzeum t. III, IV; Bu- 
kowski H.; Buszczyński Stefan; Estreicher 
K.; Gałęzowski J.;'^ Głos polski zbiorowy; 
Katalog zbiorów Kościuszkowskich; Leitge- 
ber W.; Plater Wład.; Roszkowski J.; Ru- 
życki de Rosenwerth (Wykaz darów); Rzut 
oka (1894); W sprawie (1901); Szczepański 
Alf. (1896). 

Raptularz. Ob. Boroński Lesław; Caro L.; 
Kraszewski J. I. (.... p. M. Jasienieckiego 
1881). 

Rasa. Ob. Darwin K (O powstaw. gatun- 
ków); Popowski Józef (Narodowość); Za- 
borski Wł. ks. (Darwinizm wobec nauki 
i rozumu). 

Porównaj : Człowiek. 

RASCHDORFF Paul. Gruben- und Hutten- 
karte des oberschlesischen (preuss.), mahrisch- 
ostrau-karwiner (oaterreich.) und russisch- 
polnischen Industriebezirks (Dreikaiserecke), 
nebst Beiheft, enthaltend sammtliche Stadte 
und grossere Industrie- Ortschaf ten in alpha- 
betischer Ordnung der 3 Reiche &c. Kol- 
berg, R. Raschdorff, 1898, 8, str. II i 57, 
z mapą kolor, in fol., 1 : 125*000, mr. 3. 

RASCHKA K. Katalog czytelni polskiej, 
znajdującej się przy księgarni i składzie 
nut K. Raschki w Tarnowie. Tarnów, 1894, 
16, str. 97, hal. 40. 

— Wykaz książek, które po zniżonych 
cenach nabywać' można, nr. 2: Historya. 
Tamże, (1885), 4, str. 4. 

RASCHKE Wilhelm ks. Kazania na lekcye 
niedzielne i świąteczne, powiedział .... ś. p. 
pastor bystrzycki, do druku przygotował 
ks. Karol Michejda, pastor bystrzycki. Cie- 
szyn, nakł. E. Feitzingera, druk. H. Feit- 
! zingera i Sp., 1888, 8, str. 586, z portretem 
autora, koi-. 5'20. 

RASINSKIJ F. A. Elementy stoimosti proiz- 
wodstwa żelieza na Jugie Rossii. Charków, 
1900, 1 tyt. lit. p. 19. 

— Progress russkoj żelieznoj promiszłeu- 
nosti. Iz Nr. 12 Russkago ekonomicz. oboz- 
rienia. Petersburg, 1900, 8, str. 52. 

— Raspredielenije potreblenija produktów RASINSKIJ - RAWITSCH 17 żelieznoj promiszłennosti w Rossii. Iz Nr. 45 
Wiestnika finansów promyszłennomu i Tor- 
gowku, 1900, 4, 8tr. 5. 

— Usłowyja suszczestwowanija żelieznoj 
peredjepocznoj promiszłennosti na beregu 
Bałtyckago morja. Iz Nr. 7 Wiestnika fi- 
nansów. S. Petersburg, 1901, 8, str. 28. 

— Czugunopławilnyje zawody jużnoj i śre- 
dniej Rossii w tarifnom otnoszenii. Char- 
ków, 1900, str. 9. 

Rasowa walka. Ob. Wielkopolanin (1898). 

RASP Aleksander. Repressya przestępstw 
anarchistycznych. Rozprawy z kursów dla 
kandydatów sędziowskich okręgu krakow- 
skiego. Oddział kryminalistyczny pod kie- 
runkiem doc. dra Makarewicza. Zeszyt II. 
Przedruk z Przeglądu prawa i administr. 
Lwów, druk. Ludowa, 1900, 8, str. 40. 

RA8TAWIECKI Edward. Słownik rytowni- 
ków polskich tudzież obcych, w Polsce osia- 
dłych lub czasowo w niej pracujących, wy- 
dany staraniem Towarzystwa przyjaciół 
nauk poznań, z funduszów s. p. Norberta 
Bredkrajcza. Poznań, J. K. Żupański, druk. 
J. I. Kraszewskiego, (dr. W. Łebiński), 1886, 
8, str. VIII i 316, z popiersiem autora po- 
dług portretu, robionego przez Kaniewskie- 
go, mr. 12. 

Po przedmowie podpisany: Wawrz. Benzelstjema 
EngestrOm. 

RASTENBURG. Ob. Beckherrn Karl; Schaf- 
fer (Chronik 1889). 

Rasy fizyczne. Ob, Krzywicki L. (1897). 

RASYN. Ob. Racine. 

RASZEWSKI Lambert. Podstęp czyli ślub 
niedokończony. Komedya w 1 akcie, wier- 
szem. Warszawa, druk. przy Nowolipiu N. 
646, 1817, 8, str. 24. 

Raszyn. Ob. Przyborowski W. (Bitwa). 

Ratibor. Ob. Weltzel Aug. (Geschichte). 

Ratowe interesa. Ob. Landau H. 

Ratujcie dusze czyścowe! Bo wolą jest Bo- 
żą, abyśmy cierpiącym w czyścu duszom 
w' pomoc przychodzili! Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1886, 12, str. 12. 

RAUBER A. dr. prof. O miłości, studyum 
biologiczne, poświęcone literaturze schyłka 
wieku, przekład z 'niemiec. Warszawa, nakł, 
Wł. Okreta, druk. E. Lubowskiego i Sp., 
1900, 8 mała, str. 60, kop. 30. 

RAUER A. Podręcznik dla krawców mę- 
skich. Z rysun. i tablic, fig. Ułożył i wydał 
.... majster krawiecki. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, di-uk. Ig. Zawiszę wskiego i A. 
Pajewskiego, 1885-87, 4, str. 188, IV i 66 
tabl. wzorów, rb. 8. 

RAUSCHNICK. Historische Bilderhalle oder 
Darstellungen aus der aiteren Geschichte 
Preussens, tom I— II. Meissen, Friedrich W. Goedsche, 1830, 8, k. t., str. 193 + 3 k., str. 
195-396. 

— Kasimir der Grosse, Konig von Polen. 
Marb. 1822, mr. 1. 

— Johann III. Sobieski, Konig von Polen 
1624—96. 

Wycinek z większego dzieła. 

RAUTENBERGER A. dr. Ost- und Westpreus- 
sen, ein Wegweiser durch die Zeitschriften- 
literatur. Leipzig, Duncker & Humblot, 
1897, 8, str. VIII i 161, mr. 480. 

RAUTENSTRAUCH M L. (Giedroyć) Mme. 
Constantin Pavłovitsch, c6sar6vitsch et grand 
duc de Russie. Extrait de TEncyclopedie 
des gens du monde, Tome VI. Paris, impr. 
E. Duverger, 8, str. 12. 

Rawa. Ob. Kopera F. (Ruiny). 

RAYALIA Emilio. Quo yadis? I promessi 
sposi, studio parallelo. Bologna, libreria 
Treyes di L. Beltrami, 1900, 8 wazka, str. 38. 

o H. Sienkiewiczu. 

RAWER Karol. Dzieje ojczyste dla młodzie- 
ży, cz. I: Do roku 1492. Lwów, nakł. Tow. 
nauczycieli szkół wyż., druk. I Związkowa, 
1893, 8, str. 4 ni. i 92, hal. 80. 

— Toż, cz. II. Tamże, 1895, 8, str. 2 ni. 
i 93-203, kor. 1. 

— Dzieje ojczyste dla młodzieży. Tamże, 
1895, 8, str. 5 ni. i 189, opr. kor. 2. 

— Toż. Wvd. 2. Tamże, druk. Katolicka, 
1899, 8, str. 4 ni. i 183, opr. kor. 2. 

— Polityczne znaczenie zjazdu gnieźnień- 
skiego w r. lOOO, studyum krytyczne. Odb. 
ze Sprawozd. gimnaz. Franciszka Józefa. 
Ijwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. I 
Związkowa, 1882, 8, str. 47, kor. 1. 

RAWER K. & BEŁZA Wt. Laska opolna 
i Ostatnia kartka, Odb. z wydawn. Dla 
Szlaska. T,wów, nakł. autorów, druk, im. 
Ossolińskich, (1895), 8, str. 4. 

RAYERGIE A.— L. Histoire de la Russie et 
de ses projets d'envahi8sements, depuis le 
rćgne de Pierre le Grand jusqu'S. nos jours. 
Paris, P. H. Krabbe libraire ćditeur, 1856, 
8, 4 ryc, k. t., str. 394, avec illustrations. 

Rawicz. Ob. Rawitsch 

RAWICZ K. Cudowny krzyż trybunalski 
w katedrze lubelskiej, według współczesne- 
go rękopisu. Odb. z Przeglądu powszechn. 
Kraków, nakł. autora, druk. %V, L. Anczyca 
i Sp., 1894, 8, str. 14. 

RAWICZANKA. Opieka gromadzka. Wydawn. 
Macierzy Pols., 46. Lwów, nakł. Macierzy, 
druk, W. L Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1889, 8 mała, str. 52, hal. 16. 

RAWITA Fr. pseud. Gawrońskiego Fr. Ob, 
Secretan K. (1889). 
Rawitsch Stadt. Ob. Kadler A,; Weiss H. 

(1898), 18 RAWSKI - RĘBACZ RAWSKI Paulus dr. De natura dogmatum 
catliolicorum. Cracoviae, G. Gebethner et 
Soc, typ. W. L. Anczyc et Soc, 1899, 8, 
2 tyt., str. 202 ł II, kor. 4. 

— Program promocyi sub auspiciis Impe- 
ratoris Jmci ks. Pawła Rawskiego na dra 
Św. teologii dnia 30 marca 1895 r. o godzi- 
nie 12 w południe. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1895, 4, str. 2. 

— Zasada zacłiowania energii i jej zasto- 
sowanie w psychologii. Przegląd powszech- 
ny, XXXVIL Kraków, 1893. 

RAYNAL F. E. Rozbitki albo dwudziesto- 
młesięczny pobyt na wyspach auklandzkich, 
opowieść prawdziwa, według 3go wydania 
francuskiego. Wyd, 2. Warszawa, nakł. M. 
Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 
1883, 8, str. 213, 3 ni. i 19 rycin, opr. rb. 
1-50. 

RAYNAL Paul de. Le mariage d'un roi 1721 
—1725, avec un portrait de Louis XV et de 
Marie Leczinska d'apr6B van Loo. Paris, Cal- 
mann Levy. 1887, 12, str. II i 352, frs. 3-50. 

RAYSKI J. Nep. Bożenna, siostra Miłosierdzia, 
zdarzenie z naszych czasów w 3 częściach, 
opisał Nep. B. Jaskółka z Cieplic, część I. 
Chicago Illin., nakł. i druk. Zgody, organu 
Związku nar. polskiego w Stanach Zjedno- 
czonych póln. Ameryki, 1891, 8, str. 279. 

— Toż, cz. II. Tamże, 1891, 8, str. 335. 

— Toż, cz. III. Tamże, 1891, 8, str. 354. 

— Le centenaire du gónóralissime Thad. 
Kościuszko, fetś h. Lyon le 6 mai 1894: 
Discours prononce par .... homme de lettres 
et journaliste de Paris, le 6 mai 1894 a Tas- 
semblóe gónśrale de la Societś polonaise 
•Spójnia* k Lvon. Paris, impr. A. Reiff, 
1894, 8, str. 8, "^centim. 50. 

— Discours prononce k la Sociótó philan- 
thropiąue des voyageurs de commerce du 
Mans et du departament de la Sarthe. La 
Sarthe z 15 lipca r. 1891. 

— Toż w L'Avenir de la Sarthe z 7 lipca 
r. 1891. 

— List otwarty. Paryż, druk. Agencyi 
korespondentÓAv do dzienników zagrani- 
cznych, 1888, 4, str. 4. 

— Mowa, wypowiedziana przy uczcie 
ogólnej 23-ciej rocznicy założenia Towarzy- 
stwa pracujących Polaków w Paryżu. Odb. 
ze Zgody. Milwaukee Wis,, druk. Zgody, 
1887, le,"^ str. 15, cent. 50. 

— Prifere de la jeune filie polonaise, tra- 
duite du romanpolonais: Dieudonnee, soeur 
de Charitć, par Nep. Ben. Hirondelle de 
Pavs chaud. B. m. dr. i r. (Paryż, 1892), 8, 
str. 1. 

— Translation des cendres d'Adam Mi- 
ckiewicz. Paris, 1890, 8, str. ni. 2. 

— Walka o prawdę. Z życia Adama Rzą- żewskiego. Napisał ...., tułacz polityczny" 
Paryż, druk. F. A. Brockhausa w Li pskn 
1885, 8, str. 20. 

— Krwawa zgoda, zdarzenie prawdziwe 
z naszych czasów, opowiedział Nep. B. Ja- 
skółka z Cieplic. Zgoda milwauska w nrach 
12—34, 1887 r. 

Powieść niedokończona, w odbitce nie wyszła. 

— Dziennik dla wszystkich z 4 grudnia 
1884, podaje i wydał: 

— Wioskowy pleban, 1853. 

— Korespondencye do Gazety Naród., 
1863 pod pseud. Brzytewka lub J. N. R. 

— Dzień przemienienia Pańskiego. Bibl. 
ludowa. Toruń, Buszczyński, 1869. 

— Korabiowie, pow. przez Jaskółkę. Ko- 
łomyja, 1871. 

— Dwaj bracia, przez Jaskółkę z Cieplic. 

— Rybak śledzony. 

— Wiosna i lato. 

— Jesień i zima, pow. 

— Paprzyce, czyli zemsta dziedzica, pow. 
na konkurs r. 1883. 

— Co robić ? Paryż. 

— Mowa nad grobem ś. p. Duraszkiewi- 
cza, 31 grudnia 1877. Paryż. 

— Mowa nad mogiłą Jener. Lud. Miero- 
sławskiego, Jenerała Waligórąkiego, nad 
Rydzewskim, Plucińskim, Kurnatowskim. 

— Mowa nad trumna Jana Malca we Lwo- 
wie, 1880. 

Autor wyd. pod pseudonimami: Nep. B. Jaskółka, 
Nep. B. Jaskółka z Cieplic, Jaskółka, Jaskółka z Cie- 
plic. 

RAYSKI Tomasz. Russland und Polen. Ver- 
sohnungs - Meditationen. Lemberg, Verłag 
des Yerfasscrs, Buchdr. E. Winiarz, 1882, 8, 
str. 31. 

— Stronnictwa w Radzie państwa i poli- 
tyka Koła Polskiego. Lwów, nakł. druk. 
Związkowej, 1882, 8, str. 51. 

RAYZACHER R. Ob. Cukrownictwo, podrę- 
cznik. 

Rdzeń pacierzowy. Ob. Adamkiewicz Dr.; 
Beck A.; Jerzykowski St.; Kadyi Henr. dr.; 
Orłowski S.; Strumpeli A. i Kahler (Wiąd 
1891). 

RE.. F. Polskie serce, opowiadanie przez 
F. Re.. Poznań, skł. gł. i druk. W. Simona, 
1883, 8, str. 59 i 1 ul., fen. 40. 

Reakcya. Ob. Mieroszowski Sob. (Pisma). 

Reakcye zasad i kwasów. Ob. Lemberger 
Ign. dr. 

REALINO Bernardyn T. J. błog. Ob. Czermiń- 
ski M. ks. (Życie); Leon Xin (Brpye beat.). 
Realschulen. Ob. Molin J. dr. (Reform). 
RCBAC2 Jan. Satyry i fraszki. Warszawa, RĘBACZ — RECHNUNGSLAGE 19 nakł. autora, druk. A. Michalskiego, 1898, 
16, str. 8, kop. 5. 

— Toż, zeszyt 2. Warszawa, nakł. auto- 
ra, J. Fischer, druk. S. Dębskiego w Łodzi, 
1899, 8 mała, str. 8, kop. 5. 

REBCZYŃSKI Władysław. Rys historyczny 
fabrykacyi gobelinów we Francyi i o gobe- 
linach w Polsce, wykład .... kustosza mu- 
zeum przemysł. Odb." z Czasopisma techn. 
Lwów, druk. I Związkowa, 1886, 8, str. 43. 

— Ob. Przemysł artystyczny. 

REBEN E. dr. Wypisy niemieckie dla niż- 
szych klas szkół średnich przez dra L. Ger- 
mana Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, 
1883, 8, kor. 260. 

REBOUL Eug. Ubezpieczenie wzbogaca. 
Z francus. przez Tadeusza Urkarda. War- 
szawa, E. Wende i Sp., 1891, 32, str. 18, 
kop. 12. 

Recepta na to, abyśmy się długo w ojczy- 
stej ziemi osiedzieli. B. m'. i r. (koniec w. 
XVII), 4, k. ni. 12. 

Autografowane w Krakowie r. 1881. 

Porówn. PleTjański J. K. (1887). 

RECHELES M. L Uwagi nad dziełkiem: 
Nauka religii mojżeszowej w szkole ludo- 
wej, przez M. Schlesingera i Spitzera, nau- 
czycieli, napisał po niemiecku ...., a przetłó- 
maczył dr. S. Kraków, nakł. A. Fausta, 
druk. A. Koziańskiego, 1886, 16, str. 21, 
hal. 20. 

RECHENBERG Freiherr yon. Forstliche Rei- 
sekarte von Preussen: Óstliche Haifte, enth. 
die Provinzen Ost- und Westpreussen, Pom- 
mern, Posen und Schlesien sowie Branden- 
burg und Sachsen. Leipzig, Rust, 1885, fol. 
wielkie podłużne, 1:1000000, karty 2, mr. 
1-60. 

Rechenschafts-Bericht der eyangelisch-augs. 
Armenpflftge zu Warschau vom 8 Januar 
1881 bis zum 8 Januar 1882. Warschau, 
Druck von A. Gins, 8, str, 17. 

— iiber die Einnahmen und Ausgaben des 
Israelitischen Tempels fiir die Zeit vom 1. 
September 1883 bis 30 August 1884. Lem- 
berg, Buchdr. Ch. Rohatyn, 1884, 8, str. 32. 

— Toż, vom 1. September 1884, bis 30. 
August 1885, 8, str. 27. 

— Uber die Einnahmen und Ausgaben des 
israelitischen Wohlthatigkeits-Vereines (Gna- 
de und Treue) łn Lemberg fiir die Zeit vom 
1. Janner bis Ende December 1884. Lem- 
berg, Buchdr. Ch. Rohatyn, 1885, 8, str. 18. 

— sechster des Credityereines fur Handel 
und Gewerbe in Tarnów, registr. Genossen- 
schaft m. b. Haftung fiir das Geschaftsjahr 
1885. Tarnów, Selbstverłag des Creditverei- 
nes, Buchdr. H. Feitzinger et Co in Teschen, 
4, str. 10. — Toż, fur 1887. Tamże, Druck von J. 
Pisz, str. 9 in 4o. 

— Toż, des Creditvereins fur Handel und 
Gewerbe in Rymanów, registr. Genoss. mit 
dreifacher beschrankter Haftung fiir 1888. 
Verlag des Creditvereins, Druck von Fr. 
Foltin in Wadowice, 1889, 4, str. 11. 

— Toż, erster des Creditvereins fiir Han- 
del und Gewerbe in Sanok, registr. Genossen- 
schaft mit dreif. beschr. Haftung. Fur das 
Geschaftsjahr 1891. Druck von Fr. Foltin in 
Wadowice, 1892, 4, str. 11. 

— Toż, des Spar- und Credit-Yereines zu 
Stryj, Genossenschaft mit beschr. Haftung 
fiir 1890. Yorgetragen in der XII ord. Ge- 
neral-Versammlung am 22 Februar 1891. 
Selbstverlag des Yereins, Druck von A. 
Muller's Sohn, Stryj, 4, k. 6. 

— Toż, und Rechnungs-Abschluss der Ga- 
lizischen Bank fur Handel und Industrie in 
Krakau fur das Jahr 1896. Krakau, Yerlag 
der Galiz. Bank, Buchdr. Czas, 1897, 4, k. 
ni. 8. 

Rechenschafts-Bericht pro 1898/9 des Mili- 
tar - Wissenschaf tl. und Casino -Yereins in 
Krakau. Krakau, Buchdruck. des Czas, 1900, 
8, str. 8. 

RECHNIEW8KI. L'eclairage electriąue a l'ex- 
position universelle de 1889: Machines .... 
Paris, 1889, 16, str. ni. 4, z 2 tabl. litogr. 
in fol. 

— Toż, Nancy, impr. Berger-Levrault et 
Cie, 1889, 8, str. ni. 4. 

RECHNIEWSKI Juliusz. Oczerk istorii naro- 
dnych szkół w Germanii. Odb. iz Żurnała 
min. nar. prosw. 1860, Nr. 10, 12. Petersburg, 
8, str. 75. 

— Uczebnyja zawedenja Litwy do priso- 
jedinenja jej k Rossii. B. w. m. dr. i r., 8, 
str. 89. 

RECHNIOWSKI W. Konieczność i granice 
prędkości ruchu słońca. Odb. z Kosmosu. 
Warszawa, E. Wende i Sp., 1889, 8, str. 16, 
kop. 20. 

Rechnungs-Abschluss der k. k. priV. galiz. 
Actien-Hypotheken Bank in Lemberg fiir 
das 19te Yerwałtungsjahr 1886. Lemberg, 
I. Yereinsbuchdr., 1887, 4, k. 6. 

— der Sparkassa der Stadt Biała und der 
damit verbundenen Pfand-Leihanstalt fur 
die Zeit vom 1 Janner bis 31 Dezember 
1893. XI. Jahrgang. Biała, Selbstverlag der 
Sparkassa, 4, str. 21. 

— der Krakauer-Sparcassa fiir die Zeit vom 
1. Janner bis 31. Dezember 1882. Krakau, 
Selbstverlag, Druck von V. Kornecki, 1883, 
4, str. 12. 

Rechnungslage iiber das Yermogen, bezieh- 
uugsweise die Einnahmen und Ausgaben im 
Jahre 1881 der evangelischen Kirchenge- 20 RECHNUNGSLAGE - REDYK meinde zu Lemberg. Lemberg, Druck von 
E. Winiarz, 1882, 4, str. 8. 

— Toż, 1892. 

— Toż, 1893, 4, 8tr. 8. 

Rechte der Mitglieder zu den Loosen des 
Yereines »Roe zon Koduschim* in Lemberg. 
Lemberg, Verlag des Yereines, Druck von 
C. Rohatyn, 1888, 8, str. 8. 

Rechtsiiteratur, poinische. Ob. Kasparek Fr. 

Por. Prawo. 

RECKE Joh. Frid. und Karl Edw. NAPIERSKI. 
Allgemeines Schriftsfceller- und Gelehrten- 
Lexicon der Provinzen Ijivland, Esthland und 
Kurland, Bd. I— IIL Mitau, Joh. Fr. Stef- 
fenhagen und Sohn, 1831, 8. 

RECLUS Elizeusz. Zjawiska ziemskie, L Lą- 
dy stałe, z upoważnienia autora przełożyła 
i "uzupełniła dr. M. Stefanowska. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiw- 
skiego, 1894, 8 mała, str. 204, III i 1 ni., 
kop. 80. 

— Toż, II: Morza i meteory, z upoważnie- 
nia autora przełożyła i uzupełniła dr. M. 
Stefanowska. Tamże, 1895, 8 mała, str. 218 
i VI, z ryc. w tekście, kop. 80. 

— Ziemia w krajobrazach. La terre k vol 
d'oi8eau, geografia, tłóm. z 3-go wydania 
francus., t. I — II. Warszawa, nakł. tłómacza, 
E. Wende i Sp., druk. Ig. Zawiszewskiego, 
1883, 8, str. 2 ni., 347 i 1 ni., rb. 3 60. 

Rectificierung des Contirungs-Schema flir 
den Staatsbahnbetrieb inf olge der im Budget 
1898 durchgefuhrten Aenderungen. Krakau, 
Verlag der k. k. oesterr. Staatsbahnen. 
Druck von A. Koziauski, 1898, 8, str. 35. 

Recuell des instructions donnees aux am 
bassadeurs et minłstres de France depuis les 
traitćs de Westphalie. Ob. Farges L. 

RĘCZYŃSKI (RENCZYŃSKI) Jerzy. The Last 
of the Anakims in the Land of Moab, an 
Authentłc Document found in 1868 at Dhi- 
ban ..., dedicated to Dr. Dionysius Wielobycki, 
of Edinburgh, by his countryman and true 

friend, CapŁ Kt. of the Golden Cross, 

Virtuti militari. London, Edinbourgh, Lon- 
donderry & Paris, 1880, 4 podłużna, str. 1 
ni., 28, 2 ni , 18 i 3 tabl. in fol., z portr. 
autora. 

— Chronology of dates on the two Amy- 
ciean Marble Slabs, which were dug out 
from the ruins of the tempie of Apollo of 
Delphi, by Rev. L'Abbó Fourmont, while 
travelling in Laconia in Greece, 1729 and 
1730. — The Marbles contain 43" names, 
with Legends and Dates of High Royal 
Priestesses who officiated in the Tempie 
from 1459 down to 551. B. C. The charac- 
ters are Primitive Greek in BoustrophMon 
style, now deciphered into Modem Greek 
and English languages, with lithographic 
plates baving fac-słraile of the writing. De- dicated (By permission) to Her Ladyship 
Felice (in her own right), Baroness Wieloby- 
cka, by her friend, captaiu .... Knt. of the 
Golden Cross, Virtuti militari, Author of se- 
veral Works in English and Continental 
Languages: »The Valley of Death«, »The 
Moabite Stone«, 1870, 1875; »The Last of 
the Anakims in the Land of Moab«, 1880; 
and »The Tri-lingual .Rosetta Stone*, publi- 
I shed 1882, 1883. Printed and lithographed 
at the Londonderry sentinel office, 1884, 4 
podłużna, str. 36, i 2 tabl. folio (facsimilia). 

— (Flood of Noah, or Deluge). The Roset- 
ta Stone, an authentic description of the 
univer8al Deluge, by one who was in the 
Ark. Deciphered and set into the Modem 
Greek and English Languages: it confirms, 
beyond any doubt, Chapters VII. and VIII 
of Genesis, up to verse 20, almost word for 
word. The illustrations of the work com- 
prise a photographic, portrait .... and four 
.... plates, containing the Hierogliphics in fuli 
size, Vocabulary to the First linę of Hiero- 
glyphics, and five Groups of Symbols, with 
two Alphabets of Letters and Symbols. The 
H0I3' Book speaks the Truth: Blessed be 
the Name of God. »EI Mwasw; xa\ zu)v Tipo- 
crjToJy oux axouou(Jiv, ouSł £av Tic ex v£xpć5v ava- 
TTji, 7:ei(j9Tj(jovTat«. St. Lukę, chap. XVI. v. 31. 
Tamże, 1882, 4 podłużna, facsimile fotogr., 
4 k. ni., str. 23, k. 1 i 4 tabl. folio. 

— Rymotwór historyczny o wyjściu Pułku 
czwartego piechoty liniowej z Warszawy 11 
grudnia 1830 r. z opisem trzech pierwszych 
bitew stoczonych 14 lutego pod Zakrzewiem, 
17 pod Dobrem, trzech dni w Olszj^uce i 19, 
20 i 25 lutego pod Grochowem, przez osta- 
tniego weterana z tegoż pułku, który z ka- 
rabinem w ręku był w tych bitwach czyn- 
nym i we wszystkich innych oprócz War- 
szawy. Chicago, druk. Gazety Pols., 1885, 
cent. 25. 

— Utwory ostatniego czwartaka .... kapi- 
tana 4go pułku piechoty polskiej, kawalera 
krzyża Virtuti militari, prof. fortyfikacyi, 
inżynieryi i języków tegoczesuych w Foyle 
college w Londondery Irlandyi. Tamże, 
nakł. i druk. Wł. Dyniewicza, 1885, 12, str. 
12, cent. 10. 

Redemptoryści w Polsce. Ob. Bartkiewicz Z. 

Reden bei der feierlicheu Eroffnung der 
israelitischen Brodyer Realschule, gehalten 
am ach ten Februar 1818. Aus Anlass der 
am 16. October 1879 stattgef. Jubiiaums- 
feier der deutsch-israelit. Hauptschule in 
Brody, neu herausg. Brody, Selbstverlag der 
Schul-Inspection, Buchdr.' »Steyrermiłhl€ in 
Wien, 4, str. 9. 

REDYK W. W sprawie pomnika Mickiewi- 
cza. Memoryał sekcyi ekonomicznej. (Pod- 
pisany przez W. Redyka). Kraków, nakł. 
gminy miasta, druk. A. Koziańskiego, 1884, 
4, str. 8. RĘDZIEJOWSCY - REGtTŁA 2t RĘDZIEJOWSCY. Ob. Łojko Edw. 

REES Thom. F. S. A. The Racovian cate- 
chism with notes and iiłustrations transl. 
from te latin, to which is prefixed a sketch 
of the history of unitarianism in Poland 
and the adjacent countries. London, 1818, 
8, k. 5, str. CVIII i 404. 

Referat w sprawie asekuracyi cerkwi i bu- 
dynków erekcyonalnych, przedłożony g. k. 
metropolitalnemu konsystorzowi we Lwo- 
wie na posiedzeniu dnia 15 stycznia 1889. 
Lwów, druk. im. Szewczenki, 1889, 4, str. 8. 

Referaty Towarzystwa ogrodniczego kra- 
kowskiego. Odb. z »Tygodnika rolniczego*. 
Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. Związ- 
kowa, 1896, 8, str. 13. 

Zawiera : 1. Wina owocowe nap. WI. Szolajska. 
n. Książka »Dla, ogrodników*, nap. J. hr. Rostwo- 
rowska. III. Sprawozdanie z ruchu handlowego owo- 
cami w Krakowie nap. Józef Życieński. 

Reforma, czasop. Chicago, 1891 od sierpnia. 
Wydawca Alfons Chrostowski. Od września 
1891 właściciele S. Roko3z i A. Stefanowicz. 
Redaktor H. Nagel do maja 1892 r. Po nim 
redaktor anarchista J. Rybakowski. Wnet 
upadła. 

Nowa Reforma, dziennik polityczny, zało- 
żony w jesieni r. 1881 przez Jana Czerwiń- 
skiego, dra medycyny. Pierwszym redakto- 
rem był Tadeusz Romanowicz. W rok pó- 
źniej przeszła na własność grupy demokra- 
tów krakowskich z ś. p. Mieczysławem Pa- 
wlikowskim na czele. Po przeniesieniu się 
Tadeusza Romanowicza do Lwowa, redakcyę 
Reformy objął dr. Tadeusz Rutowski, kiedy 
zaś i ten, wybrany posłem do parlamentu, 
zamieszkał w Wiedniu najpierw a potem we 
Lwowie, kierownictwo redakcyi objął na 
czas krótki Adam Asnyk, po nim zaś Mi- 
chał Konopiński, który na czele redakcyi 
stoi do dnia dzisiejszego. 

Reforma sądowa, miesięcznik , poświęcony 
nowym ustawom procesowj^m. Redaktorowio 
i wydawcy: Romuald A. Lewandowski i Ta- 
deusz Rybicki. Lwów, druk. I Związkowa, 
rok I— IV, 1897—1900, 8, po 12 nrów rocznie. 

— społeczna. Ob. Czerkawski Wł.; Jaro- 
szyński E. (Katolicyzm socyalny); Lach; 
Milewski J. 

Por. Reformy społeczne. 

— uniwersytetu Wileńskiego i szkół jemu 
podwładnych za rektoratu Twaćdowskiego. 
Dokumenta urzędowe z »Teki Twardowskie- 
go*. Ob. Szeliga dr. (1895). 

Reformaci (Bracia mniejsi). Ob. Fiałek J. 
ks. (Wydawnictwa); Janicki Z, (we Lwowie 
1896); 'Wilczyński M. (w Kętach 1893). 

Reformacya. Ob. Angerstein W. P. (Głosy); 
Boetticher P.; Bukowski Jul. ks.; Chotkow- 
ski Wład. ks.; Kariejew N, (Wopros); Lu- 
bowicz N. (Istorija); Merle d'Aubign6; Ric- 
del Wacław; Schiemann Th. (1883); Soffner 
J. (na Szlasku 1888). Reformowany kościół polski. Ob. Melon Alf. 

Reformy społeczne. Ob. Balzer O. (3-maja); 
Goldenweiser A. S. (Prądy); Halban-Blumen- 
stock A. dr. (Plany). 

Jakiej Reformy potrzebuje azkoła ludowa 
w Galicy i ? Nowy Sącz, nakł. Towarzystwa 
nauczycieli ludowych, druk. J. Litwińskiego 
w Wieliczce, 1899, 8 mała, str. 51. 

Refugies. Ob. Vatout (1835). 

REGALDI Giuseppe. Nel ąuarto centenario 
di Nicolo Copernico celebrato nella r. uni- 
yersita di Bologna addi 19 febbraio 1873. 
Capitolo di Giuseppe Regaldi tradotto in 
versi latini da Filippo Chiarella. Estratto 
dal Gazettino del Circolo filologico e ste- 
nografico di Genova. B. w. m. dr. i r., 8, 
str. 11. 

REGEL Paul. Helmold und seine Quellen, 
Inauguraldissertatiou. Jena, Deistung, 1883, 
8, str. 55, mr. 1. 

Regestr złoczyńców. Ob. Balzer O. 

— firmowy. Ob. Nowakowski Kazim. 

Regestrum bursae Hungarorum cracov. Ob. 
Schrauf Karl dr. (1893). 

REGIEC Ludwik. O wytyczaniu łuków przy 
budowlach lądowych i wodnych. Kraków, 
nakł. autora^ druk. A. Słomskiego i Sp., 
1895, 8 mała, str. 61, z 4 tabl. 

Regiments-Statuten : K. und k. Infanterie- 
Regiment Edler von Krieghammer Nr. 100. 
Krakau, eigener Verlag, Druck von W. L. 
Anczyc & Comp., 1896, 16, str. 116 i 2 ni. 

(REGIS). Błogosławiony Franciszek -Regis 
Klet, kapłan Zgromadzenia XX. Misyona- 
rzy Św. Wincentego a Paulo, umęczony za 
wiarę Św. w Chinach w r. 1820. Kraków, 
druk.' Uniw. Jag., 1900, 2 k. ni., str. II, 127 
z portretem, kor. 1. 

REGIS C. Louis. Alexandre 1 et le prince 
Adam Czartoryski, mómoires du prince 
Adam Czartoryski. Le Correspondant z 10 
sierpnia 1887, 8, str. 478—512. 

REGO Sebast do. L'apostolIo di Ceylan P. 
Giuzeppe Vaz delia Congregazione delPora- 
torio di s. Filippo Neri, dalTedizione di Ve- 
nezia 1753. Mangabore, 1897, 8 mała, str. 
XXIV i 391. 

Edycya arcyhisk. Wlad. Mich. Zaleskiego. 

Reglement fiir das offentliche Landes-La- 
gerhaus verbunden mit einem Freilager in 
Krakau fiir Getreide jeder Art und Spiri- 
tus. Krakau, Verlag d. Lagerhauses, Vereins- 
buchdr., 1890, 8, str. 29. 

REGNAULT Emil X. Krótka nauka o Apo- 
stolstwie modlitwy, czj^li Najsłodszego Serca 
Jezusa. Kraków, druk. Czasu, 1887, 8, str. 
190. 

Regolamento del Pontificlo colległo polacco 
instituito in Roma. Roma, 1866. 

Reguta i konstitucye zakonnic Karmeli- 22 REGUŁA - REGULAMIN tanek Bossy eh, zakonu Nayświętszey Panny 
Maryi z Góry Karmelu, z włoskiego na pol- 
ski język przetłumaczone. Berdyczów, druk. 
uprzyw. WW. 00. Karmel. Bossych, 1827, 
8, str. 155. Regestr. 

Reguła Fratrum Resurrectionis Domini no- 
stri Jesu Christi. Anno Domini 1857. (Na 
końcu): Parisiis, e typogr. L. Martinet, 8, 
1 tyt., Btr. 69. 

Regulacya rzek. Ob. Konopka J. ; Rozprawy 
o rządowym projekcie; Zabokrzycki M. 
(1897).' 

Regulae seu constitutiones communes Con- 
gregationis Missionis. Cracoviae, sumptibus 
Congregationis Missionis, typ. W. L. Anczyc 
et Soc, 8, str. 126 i 1 k. ■" 

Regulamin Akademii umiejętności w Krako- 
wie. Kraków, nakł. Akad., druk. Uniwersyt. 
Jag., 1893, 8 mała, str. 26. 

— Banku krajowego Królestwa Galicyi i Lo- 
domervi z W. Ks. Krakowskiem. Uchwała 
Wydziału kraj. z d. 7 i 8 kwietnia 1883 1. 
13149. Lwów, druk. Ludowa, 1883, 8, str. 27. 

— biblioteczny polskiego Towarzystwa gi- 
mnastycznego »Sokół« w Jaworowie, uchwa- 
lony na posiedzeniu Wydziału dnia 5 czerw- 
ca 1900, b. w. m. dr. i r. (1900), 8 mała, str. 
10, hal. 25. 

— członków Towarzystwa »Ch6r Akademi- 
cki* w KrakoAvie, wraz z regulaminem wj'- 
cieczkowym. Kraków, druk. Czasu, 1898, 8, 
str. 8. 

— służbowy dla członków czynnych Kra- 
kowskiego Towarzystwa ochotniczego ra- 
tunkowego. Kraków, nakł. Towarz., druk. 
W. Korneckiego, 1897, 8, str. 14. 

— czynności I obrad Rady miejskiej w Chrza- 
nowie, uchwalony na posiedzeniu Rady 
gminnej dnia 13 lipca 1899 r. Chrzanów, 
nakł. Rady miejskiej w Chrzanowie, druk. 
Fr. Fołtyna w Wadowicach, 1899, 8, str. 16. 

— obchodzenia się z materyałami wybucho- 
wymi dla kopalń wosku ziemnego w Gali- 
cyi. Instrukcya dla strzałowych. Kraków, 
nakł. c. k. Starostwa górniczego, druk. W. 
L. Anczyca i Spółki, 1899, 8, str. 28. 

— czynności i obrad Rady gminnej w Kę- 
tach, uchwalony na posiedzeniu Rady gmin- 
nej dnia 26 listopada 1897 r. do L. 6745. 
Kety, nakł. Magistratu miasta, druk. Fr. 
Fołtyna w Wadowicach, 1898, 8 mała, str. 16. 

— czynności c. k. Rady szkolnej okręgo 
wej stoi. miasta lirakowa. Kraków, nakł. 
gminy miasta, druk. A. Koziańskicgo, 1881, 
4, Btr. 14 i 1 ni. 

— dla czynności Rady miejsk. w Podgórzu 
w myśl § 37. ust. gmin. dla 30 miast przez 
Radę miejską na posiedzeniu w dniu 25 wrze- 
śnia 1890 r. do L. 5265 uchwalony. Podgórze, 
nakł. gminy miasta, druk. A. Koziańskiego 
i Sp., 1890,^8, str. 14. — czynności I obrad Rady gminnej w Ży- 
Avcu, uchwalony na posiedzeniu Rady gmin- 
nej dnia 24 czerwca 1898 roku i zatwier- 
dzony przez Wydział krajowy we Lwowie. 
Żywiec, nakł. Magistratu miasta, druk. Fr. 
Fołtyna w;, Wadowicach, 1898, 8, str. 13. 

— czynności c. k. krajowej Rady szkolnej dla 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z W. 
Ks. Krakowskiem. Lwów, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1885, 8, str. 43. 

Po polsku i po niemiecku. 

— dla czytelni ludowych, założonych stara- 
niem krakowskiego Towarzystwa oświaty 
ludowej. Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. 
Związkowa, 1882, 8, k. 2. 

— działu jazdy konnej Tow. gimn. Sokół 
w Krakowie. Kraków, dnik. Związkowa, 
(1895), 8, str. 6. 

— fabryki wyrobów platerowanych Jakubow- 
ski & Jarra w Krakowie. Kraków, druk. 
W. Korneckiego, 1893, 8, str. 15. 

— Toż. Tamże, b. r. (1893), folio maj., 1 
ark. druku, (5 szpalt po jednej stronie). 

— grona nauczycielskiego towarzystwa gi- 
mnastycznego Sokół w Krakowie. Kraków, 
nakł. Towarz., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1885, 8, str. 4." 

— dla Izby adwokatów i dla wydziału Izby, 
zatwierdzony reskryptem c. k. Ministerstwa 
sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1875, L. 
6670 oraz statut stowarzyszenia celem nie- 
sienia pomocy wdowom i sierotom po adwo- 
katach pozostałym, zatwierdzony reskryptem 
c. k. Namiestnictwa z d. 15 paźdz. 1886 r. 
L. 65.276. Kraków, nakł. Izby adwokatów, 
druk. Związkowa, 1886, 8, str." 16. 

— Toż, zatwierdzon}' reski-yptami c. k. 
Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 22 Li- 
stopada 1887 L. 20.082 i z dnia 15 Lutego 
1895 L. 938. Tamże, druk. W. Korneckiego, 
1895, 8, str. 8. 

— jazdy. Obozowanie, służba.. forpocztowa 
i marsze. Paryż, 1864, str. 64, k. 2 ni. i 3 
tablice. 

— kasy chorych w Schodnicy. Krosno, nakł. 
kasy, druk. W. Lenika, 1898, 8, str. 7. 

— dla powiatowej Kasy Oszczędności w Kra- 
kowie. Kraków, nakł. Kasy, druk. Związko- 
wa, 1887, 8, str. 15.- 

— Toż. Tamże, 1892, 8, str. 34. 

— Koła nauczycieli szkół wyższych w Kra- 
kowie. Kraków, nakł. Towarz., dnik. Związ- 
kowa, b. r. (1884), 8, str. 3. 

' — Kółka literacko-muzycznego w Rzeszowie. 
Rzeszów, nakł. Towarz.,''druk. J. A. Pelara, 
1884, 8 mała, str. 13. 

— dla kominiarzy w Wadowicach. Wado- 
wice, nakł. Magistratu m., druk. Fr. Fołty- 
na, 1900, 8 mała, str. 9. REGULAMIN 23 — Komisy! fizyograficznej Akademii umiej, 
w Krakowie. Dod. do XVII t. Sprawozdań 
Kora. Kraków, druk. Uiiiw. Jag., (1883), 8, 
str. VI. 

— Komisyi historycznej Akademii umieję- 
tności w Krakowie. Kraków, druk. Uniw. 
Jag-., 1888, 8, 8tr. V. 

— Komisyi historyi sztulci Akademii umie- 
jętności w Krakowie. Kraków, nakł. Akad., 
di-uk. Uniw. Jag., 1891, 8, str. 6. 

— Toż. Tamże, 1893, 8, str. 6. 

— Komisyi języl(owej Akad. umiej, w Kra- 
kowie. Tamże, 8, str, 3. 

— organizacyjny Komitetu głównego po- 
wszechnej wystawy krajowej we Lwowie r. 
1894, Lwów, druk. Pillera i Sp., 1892, 8, 
str. 5. 

— dla Komitetów wykonawczych fundacyi br. 
Hirsclia. Kraków, nakł. Komitetu, druk. J. 
Fischera, 1891, 8, str. ni. 7. 

— dla Konserwatoryum Towarzystwa muzy- 
cznego w Krakowie. Kraków, nakł. Konser- 
watoryum, druk. W. Korneckiego, 1888, 8, 
str. 16. 

— Toż, za r. 1892. Tamże, druk. Czasu, 
8, str. 12. 

— Toż, za r. 1897. Tamże, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 8, str. 8, 

— d(a Konserwatoryum Galie. Towarzystwa 
muzycznego. 8, str. 4. Przy tem: Regula- 
min dla uczniów w Konserwatoryum etc. 
u. s., 8, str. 3. Instrukcya dla Dyrektora 
artystycznego Galie. Towarz. muzycznego, 
str. 4. Instrukcya dla profesorów w Konser- 
watoryum etc. u. s., str. 4. Lwów, 8. 

— Kursów wyższych dla kobiet imienia A. 
Baranieckiego zatwierdzony uchwałą Sekcyi 
szkolnej z dnia 9 marca 1900 roku. Kraków, 
nakł. kursów, druk. Uniw. Jag., 1900, 8, 
str. 7. 

— musztry. Ob. Baczyński R. 

-- obrad Rady miasta Krakowa. Kraków, 
nakł. Gminy miasta, druk. Związkowa, 1896, 
8, str. 23. 

— oddziału kolarzy Tow. gimn. »Sokół« 
w Krakowie. Kraków, druk. Związkowa, 
1896, 8, str. 6. 

— oddziału krakowskiego Towarzystwa 
polskich przyrodników im. Kopernika. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1890, 16, str. 3. | 

— oddziału wioślarskiego Towarzystwa gi- 
mnastycznego »Sokół« w Krakowie. Kra- 
ków, druk. Związkowa, b. r. (1894), 12, k. 
ni. 3 (na jednym kartonie). 

— ogniowy dla miasta Andrychowa. Nakł. 
gminy miasta Andrychowa, druk. Fr. Foł- 
tyna w Wadowicach, 1893, 8, str. 21, 1. 

— ogniowy dla miasta Kalwaryi Zebrzy- j 
dowskiej, uchwalony w myśl § 3. ustawy i o policyi ogniowej z dnia 10 lutego 1891 
(Nr. 18 Dz. u. kr.). Nakł. gminy miasta 
Kalwaryi, druk. Fr. Fołtyna w Wadowi- 
cach, 1894, 12, str. 24. 

— ogniowy dla miasta Kety. Nakł. gminy 
miasta, druk. Fr. Fołtyna w Wadowicach, 
1892, 8, str. 22. 

— ogniowy dla miasta Krosna. Krosno, 
nakł. Rady miejskiej, dioik. W. Lenika, 
1892, 8, str. 16. .. 

— ogniowy dla miasta Leżajska. Leżajsk, 
nakł. Towarz. ochot, straży pożarnej, druk. 
Fr. Fołtyna w Wadowicach, 1890, 8, str. 11, 

— ogniowy dla miasta Nowego Sącza. No- 
wy Saez, nakł. Magistratu miasta, druk. J. 
K. Jakubowskiego, 1892, 8, str. 15. 

— Toż. Tamże, 1894, 8, str. 15. 

— ogniowy dla miasta Skawiny. Nakład 
gminy miasta, druk. Fr. Fołtyna w Wado- 
wicach, 1894, 12, str. 22. 

— ogniowy dla miasta Wadowic. Wadowi- 
ce, nakł. Magistratu miasta, druk. Fr. Foł- 
tyna, 1893, 8, str. 12. 

— ogniowy dla miasta Żywca. Nakładem 
gminy miasta, druk. Fr. Fołtyna, w Wado- 
wicach, 1897, 8, str. 16. 

— piechoty: Obozowanie, służba forpoczto- 
wa i marsze. Paryż, 1864, 16, 2 k„ str. 72, 3 
k, i 3 tabl. 

— porządku i czystości w domach, ulicach 
i placach publicznych, uchwalony przez Ra- 
dę miejską w Podgórzu na dniu 28 maja 
1893 roku. Kraków, nakł. gminy miasta Pod- 
górza, druk. A, Koziańskiego, 1895, 8, str. 12. 

— porządku domowego w Zakładzie klini- 
cznym c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1894, 8, str. 4. 

— postępowania rady i zwierzchności gmin- 
nej miasta Wadowic, uchwalony na posie- 
dzeniu Rady miejskiej dnia 6 października 
1886 r. Wadowice, nakł. Zwierzchności gmin- 
nej miasta, druk. Fr. Fołtyna, 1886, 8, str. 15. 

— pracy dla robotników budowlanych. 
(Stowarzyszenie majstrów murarskich, cie- 
sielskich i studniarskich w Krakowie dnia 
27 marca 1897 r.). Kraków, nakł. Stowarzy- 
szenia, druk. W. Korneckiego, fol., str. 1. 

— przyznawania nagród z zapisu Jakóba 
Natansona. Warszawa, Kasa pomocy im. 
Mianowskiego, litogr. L. Szyllera, 1888, fol., 
str. ni. 3. 

— dla Rad szkolnych miejscowych w obrę- 
bie Krakowskiego okręgu szkolnego zamiej- 
skiego. B. w. m. dr. i r. (Kraków), 8, str. 7. 

— Rady zdrowia miasta Lwowa. Lwów, 
druk. W. Manieckiego, 1884, 16, str. 13 
i 1 ni. 

— robotniczy dla dozorców i robotników 
zatrudnionych przy kopalni glinki ognio- 24 REGULAMIN trwałej hr. Józefa Szembeka w Porębie Że- 
goty w W. Ks. Krakowskiem. Kraków, 
nakŁ Zarządu kopalń, druk. W L. Anczyca 
i Sp., 1895,' 8, Btr. 11, 

— robotniczy parowej cegielni w Bobrku 
w powiecie chrzanowskim J. O. Maryi Bo 
gdan księżnej Ogińskiej. Kraków, nakł. ce 
gielni parowej w Bobrku, druk. Uniw. Jag 
1898, 8, 1 tyt.. Btr. 11. 

— robotniczy dla pracujących w drukarni 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. Kraków 
nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887 
16, str. l.ó i 1 ni. 

— robotniczy dla pracujących w drukami 
Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp. pod zarządem 
Józefa Łakocińskiego w Krakowie. Kraków, 
druk. Czasu, 1889, fol. król., 1 karta. 

— robotniczy fabryki oleju Teodora Bara- 
nowskiego i Syna w Krakowie. Kraków, 
druk. W. Korneckiego, 1890, folio maj, 1 
arkusz dr. 

— robotniczy c. k. uprz. fabryki machin, 
narzędzi rolniczych i odlewami L. Ziele- 
niewskiego w Krakowie. Kraków, nakł. fa- 
bryki, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1886, 8, 
str. 24. 

— Toż. Tamże, drak. Związkowa, 1895, 
12, str. 24. 

— robotniczy żywieckiej fabryki wyrobów 
wełnianych inż. Baltazara Boguckiego. Na- 
kładem inż. B. Boguckiego, druk. W. Kor- 
neckiego w Krakowie, 8, str. 8. 

— Toż, żywieckiej fabryki sukna Bogu- 
ckiego, Kossutha i Kamockiego. Tamże, 
nakł. żywieck. fabryki sukna, (1896), 1 k. 
in fol. 

— (Prowizoryczny) dla Sejmu Icrajowego 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z W. 
Ks. Krakowskiem, przyjęty prowizorycznie 
dnia 27 listopada 1865 wraz ze zmianami 
i dodatkami wskutek uchwał sejmowych. 
Lwów, nakł. Wvdzialu krajów, za L. 38542, 
drak. I Związkowa, 1896, 4, str. 22 i 1. 

— dla krajowego sitładu publicznego w Kra- 
kowie dla zboża wszelkiego rodzaju i spi- 
rytusu. Kraków, nakł. kraj. składu, druk. 
Związkowa, 1890, 8, str. 27. 

— Toż, dla kraj. składu publ. dla zboża 
i spirytusu, połączonego ze składem wolnym 
we Lwowie. Lwów, nakł. krajów, składu, 
drak. Dziennika Polskiego, 1890, 8, str. 27. 

— służbowy dla rakarza miejskiego. Wa- 
dowice, nakł. magistratu miasta, druk. Fr. 
Fołtyna, 1898, 12, str. IL 

— służbowy dla urzędników Powiatowej 
Kasy oszczędności w Wieliczce. Wieliczka, 
druk. J. Litwińskiego, 1898, 8, str. 25. 

— służbowY dla straży pożarnej ochotni- 
czej miasta Andrychowa. Andrychów, nakł. 
Straży pożarnej, druk. Fr. Fołtyna w Wa- 
dowicach, 1889, 12, str. 14. — Toż, dla ochotn. straży pożarnej miasta 
Kęty. Kęty, nakł. Straży pożarnej, druk. 
Fr. Fołtyna w Wadowicach, 1890, 8, str. 27. 

— Toż, czynnych członków Towarz. straży 
pożarn. ochotn. w Sokalu. Sokal, nakł. 
Straży pożarn. ochotn., druk. Fr. Fołtyna 
w Wadowicach, 1887, 8, str. 8. 

— Toż, dla straży pożarnej ochotniczej 
miasta Wadowic. Wadowice, nakł. Straży 
pożarn., drak. Fr. Fołtyna, 1887, 12, str. 14. 

— Toż, dla ochotniczej straży pożarnej 
w Zakopanem na obszarze dworskim. Nakł. 
Towarzystwa, druk. Związkowa w Krakowie, 
b. r. (1893), 8, str. 4. 

— służby dla woźniców. Tramwaj lwow- 
ski. Lwów, nakł. Dyrekcyi tramwaju, druk. 
E. Winiarza, 1890, 4, str. 20. 

Po polsku i po niemiecku. 

— służby dla nadzorców i górników przy 
kopalniach węgla gwarectwa Jaworznickie- 
go. Kraków, druk. Czasu, 1895, 8, str. 24. 

— stacyi oceny nasion. Krajowa stacya bo- 
taniczno-rolnicza w Dublanach. Lwów, druk. 
I Związkowa, 1895, 8, str. 6, 4. 

— Stowarzyszenia Bratnia Pomoc rękodzieł 
ników profesyi szewskiej. Lwów, nakł. Sto- 
warzyszenia, druk. Gazety naród., 1880, 8, 
str. 8. 

— Stowarzyszenia pożyczlcowego i oszczędno- 
ści » Wzajemna Pomoc « w Podgórzu z po- 
ręką nieograniczoną, w sądzie zapisanego. 
Ułożony przez dyr. Woje Bednarskiego. 
Kraków, nakł. Stowarzyszenia, drak. A. Ko- 
ziańskiego, 1895, 8, str. 26, 

— dla strażników łowieckich Krakowskiej 
Spółki myśliwskiej » Wisła*. Kraków, nakł. 
Spółki » Wisła*, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1899, 8, str. 8. 

~ do szacowania hipotek dla otrzymania 
poŻ3Xzki z galie. Towarzystwa kredytowego 
ziemskiego. Lwów, nakł. Towarzystwa, druk. 
Narodowa W. Manieckiego, 1883, 8, str. 13. 

— dla targów miejscowych gminy miasta 
Krakowa na bydło rogate, owce, kozy i świ- 
nie, wydany na podstawie § 9 ustawy z d. 
29-go "lutego 1880 r. Kraków, nakł. gminy 
miasta, druk. Związkowa, (1899), 8, str. 9. 

— targowy (dla miasta Krakowa). Kraków, 
nakł. gminy miasta, druk. A. Koziańskiego, 
b. r. (1894), 4, str. 40. 

— domowy dla teatru miejskiego w Krako- 
wie. Tamże, b. r. (1894), 4, str. 6. 

— Towarzystwa łowieckiego kolbuszowskie- 
go. Rzeszów, nakł. Towarzystwa, druk. J. 
A. Pelara, 1882, 16, str. 8. 

— warszawskiego Towarzystwa wzajemnego 
kredytu. Warszawa, druk. Noskowskiego, 
1883, 8, str, 78. 

— Towarzystwa wzajemnej obywatelskiej po- REGULAMIN - REGUŁA 25 mocy w Jarosławiu. Rzeszów, druk. E. F. 
Arvaya, 1883, 8, str. 3. 

— Toż, druk. Związkowa w Krakowie, b. 
r. (189..), 8, str. 3. 

— Towarzystwa dla popierania produkcyi kra- 
jowych nasion leśnych. Lwów, druk. I Związ- 
kowa, 8, str. 4. 

— Towarzystwa prawniczego w Krakowie. 
Kraków, nakł. Towarz., druk. Uniw. Jag., 
1887, 8, str. 6. 

• — Towarzystwa prawniczego we Lwowie. 
Lwów, nakł. Towarz., druk. K. Pillera, 1868, 
8, str. 8. 

— Towarzystwa prawniczego w Wadowicach. 
Wadowice, nakł. Towarz., druk. Fr. Fołty- 
na, 1888, 8, str. 7 i 1 ni. 

— Towarzystwa » Szkoły ludowej « w Krako- 
wie. Kraków nakł. Towarzystwa, druk. 
Związkowa, 1892, 8, str. 13, 1. 

— Toż, uchwalony na walnycłi zgroma- 
dzp.nłacłi dnia 13 czerwca 1893 r. i 5 lipca 
1896 r. Tamże, b. r. (1896), 8, str. 11. 

— Towarzystwa wzajemnego kredytu we 
Lwowie zarejestrowanego z ograniczoną po- 
reka. Lwów, nakł. Towarzystwa, druk. I. 
Związkowa, 1884, 8, str. 23. " 

— dla uczniów Konserwator^^ura Towarzy- 
stwa muzycznego w Krakowie. Kraków, 
druk. Czasu, 1892, 8, str. 8. 

— dla uczniów szkoły rolniczej imienia 
Haliny w Żabikowie. Poznań, druk. J. L 
Kraszewskiego (.dr. W Łebiński), 1872, 8, 
str. 7. 

— utrzymania czystości i porządku dla stół. 
król. miasta Krakowa. Kraków, nakł. Gmi- 
ny miasta, druk. A. Koziańskiego, (1884), 8, 
str. 24. 

— Toż. Tamże, druk. Czasu, 1895, 8, 
str. 23. 

— obowiązujący przy wyborach członków 
Rady miasta Krakowa, uchwalony na posie- 
dzeniu pełnej Rady miejskiej w dniu 4 maja 
1893. Tamże, druk. A. Koziańskiego, 1893, 
8, str. 11. 

— Toż, zmieniony w pięciu paragrafach. 
Tamże, druk. Związkowa, 1899, 8, str. 11. 

— wydany rozporządzeniem Ministerstwa han- 
dlu z dnia 18 października 1880 do 1. 32426, 
dotyczący składu i czynności koraisyi sę- 
dziów przy krajowych wystawach przemy- 
słowych. Kraków, nakł. Komitetu Wystawy 
krajowej, druk. Związkowa, k. ni. 2. 

— wycieczkowy i regulamin gimnastyczno- 
hygieniczny, ułożony przez c. k. Radę szkol- 
ną okręgową miejską we Lwowie, a za- 
twierdzony przez Wy 8. c. k. Radę szkolną 
kraj. Odb. ze Szkoły. Lwów, nakł/c k. Ra- 
dy szkolnej okręg., druk. I. Związkowa, 
1899, 8 mała, str. 20, hal. 40. 

— dla Wydziału Kółka rolników Wszechnicy Jagiellońskiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1896, 8, str. 7. 

— dla Wydziału Towarzystwa Bratniej po- 
mocy i delegatów tegoż. Rzeszów, nakł. 
Towarzystwa, druk. J. A. Pelara, 1879, 8, 
str. IL 

— Wydziału Towarzystwa »Chór Akademicki* 
w Krakowie. Kraków, druk. Czasu, 1898, 8, 
str 38. 

— Wydziału Towarzystwa gimnastycznego 
'Sokół* w Krakowie. Kraków, nakł. Towa- 
rzystwa, druk. Związkowa, 1894, 8, str. 7. 

— bezpłatnych wypożyczalń książek III Koła 
Towarz, Szkoły ludowej. Kraków, nakł. III 
Koła Tow. Szk. lud., druk. Związkowa, b. r. 
(1897), 8, str. 4. 

— CO do wypożyczania książek z biblioteki 
Zakładu naród. im. Ossolińskich, wyciąg 
z Instrukcyi. Lwów, nakł. i druk. Zakładu, 
1883, 8, str. 13 i 1 ni. 

— dla Zakładu zastawniczego połączonego 
z Kasą Oszczędności miasta Nowego Sącza. 
Nowy Sącz, nakł. Kasy Oszczedn., druk. J. 
K. Jakubowskiego, 1893, 8, str. 14, 1. 

— obowiązujący w Zakładzie leczniczym 
Fiirstenhof w Styryi na rok 1885. Kraków, 
nakł. Zakładu, druk. Związkowa, 1885, 16, 
str. 8. 

— dla walnych zgromadzeń c. k. Towarzy- 
stwa rolniczego krakowskiego. Kraków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1884, 8, str. 7. 

— Toż, (1890), 8, str. 7. 

— walnych zgromadzeń polskiego akademi- 
ckiego stowarzyszenia Ognisko w Wiedniu. 
Kraków, nakł. Ogniska, druk. Związkowa, 
1886, 8, str. 14. 

— ogólnych zgromadzeń »Związku Przyja- 
ciół Zakopanego*. Zakopane, nakł. Związku, 
1900, 8, str. 7. 

— walnych zgromadzeń Kółka Rolników 
Wszechnicy Jagiellońskiej. Kraków, nakł. 
Kółka Rolników, druk. Uniw. Jag., 1896, 8, 
k. ni. 2. 

— wnutrisznoho ustroju »Rusko-narodnaho 
teatru* pid dyrekcyjeju Wydiłu Ruskoji 
Besidy u Lwowi. B. w. m. dr. i r. (1893), 8, 
str. 16. 

Regulice. Ob. Domański Stan.; lugarten 
Rom. (wodociąg); Olszewski Kar. (Sprawo- 
zdanie); Szajnocha W. (Orzeczenie o trwa- 
łości źródeł 1889). 

REGULSKI M. Beitrag zur Statistik und 
Klinik der Lippencarcinome, Inauguraldiss. 
Juriew, 1893, 8, str. 113. 

Reguła Trzeciego Zakonu świeckiego św. 
O. Franciszka, zreformowana przez papieża 
Leona XIII. Kraków, nakł. Józ. Bieńkow- 
skiego, druk. Czasu, 1896, 32, str. 97 i 1 ul. 

— pierwotna zakonu N. P. Maryi z Góry 
Karmelu. Od Błogosławionego Albr. Patry- 

4 REGULAMIN - REJ archy Jerozolimskiego podana, a od Inno- 
cencyusza IV. konfirmowana. W Berdyczo- 
wie, 1823, 16, 8tr. XIV, 87, k. 2. 

— Ob. Albert błog. (1898). 

— życia dla braci i sióstr pokutujących 
świętego^ ojca Franciszka Seraficznego żyją- 
cych w świecie, złagodzona przez Papieża 
Leona XIII. Kraków, nakł. O. Krescentego 
Kapucyna, druk. Czasu, 1884, 16, str. 23, 
z ryciną. 

— Toż. Kraków, druk. Czasu, 1885, 8, 
str. 24. 

— Toż, 1887, 16, str. 24. 

— Toż, 1890, 16, str. 24. 

— Toż, nakł. 00. Kapucynów, 1894, 8, str. 
23. Przedruk z brewiarzyka. 

— Ś. 0. Franciszka dla braci i sióstr III 
zakonu pokutujących, tudzież najnowsza 
konstytucya Ojcaśw. z Bożej łaski Papieża 
Leona XIII o tej regule wydana. Kraków, 
druk. Czasu, 1891, 8, str. 32. 

— Ob. Albert, brat (przewodnik); Łopa- 
ciński Hieronim. 

Reguła trzech. Ob. Jeziorski Franc. 

Regułka bractwa sw. Tomasza z Akwinu, 
Doktora anielskiego, Patroria cnoty czysto- 
ści, W}'znawcy zakonu Ś. O. Dominika. 
Kraków, nakł. 00. Dominikanów, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1892, 8, str. 23. 

Reguły wspólne Zgromadzenia misyi św. 
Wincentego k Paulo. Kraków, nakł. ks. Mi- 
syonarzy, druk. Czasu, 1892, 32, str. 123 i 2 
ni., z ryciną. 

— dla żeńskich członków (Eksternistek) So- 
dalicyi św. Piotra Klawera. Kraków, nakł. 
Sodalicyi, druk. Czasu, 1894, 8, k. ni. 2. 

REH Paul dr. Zur Klarstellung uber die 
Beziehungen des Deutschen Ordens zum 
Bischof Christian von Preussen. Altpreiissi- 
sche Monatsschrift w III i IV zeszycie z r. 
1894, 8, str. 343—370. 

— Das Verhaitni8s des Deutschen Ordens 
zu den preussischen Bischof en im XIII Jahr- 
hundert: Die Bestimmungen Wilhelms von 
Modena iiber die preussischen Bistiimer, der 
Orden und Erzbischof Albert, Inauguraldis- 
sertation. Breslau, 1894, 8, str. 37. 

REHBRONN Engelbert. Junker Thaddaus, 
Schauspiel in 5 Aufztigen, nach dem Epos 
Pan Tadeusz des Adam Mickiewicz. Posen, 
Verlag und Druck von W. Decker & Comp., 
1891, 8, str. 195, mr. 3. 

REHFISCH Eugeniusz dr. Samobójstwo, stu- 
dyum krytyczne, z niemieckiego przełożył 
Wiktor D. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1895, 8 mała, 
str. 103 i 1 ni., kop. 60. 

REHMAN Antoni dr. Dolne dorzecze Sanu, 
badane pod względem postaci, budowy i ro- 
zwoju gleby. Odb. z t. XXVI Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akad. umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1891, 8, str. 86, z mapką 
i przekrojami. 

— Echa z południowej Afryki. Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1884, 8, str. 
2 ni. i 301, kor. 5 20. 

I. Szkice z podróży po Natalu i Traiisvaalu 1879/80; 
II. Ludy pierwotne południowej Afryki. 

— Das Flussgebiet des unteren San, mit 
Riicksicht auf die Gestaltung, den Bau und 
die Entwickelungsgeschichte des Terrains. 
Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wiss. 
Krakau, Univ.-Buchdr., 1892, 8, str. 23—26. 

— Botanische Fragmente aus Galizien. 
Aus den Verhandlungen der k. k. zool.-bot. 
Gesellschaft in Wien. Wien, 1868, 8, str. 28. 

— Tatry pod względem fizyczno-geogra- 
ficznym. Lwów, nakł. autora, druk. Ludo- 
wa, 1895, 8, str. VIII i 173, z 2 mapkami, 
kor. 4-80. 

— Ueber die Vegetation8-Formationen der 
taurischen Halbinsel und ihre klimatischen 
Bedingungen. Aus den Verhandl. der k. k. 
zool.-botan. Gesellschaft in Wien. Wien, 
1875, 8, str. 38. 

— Ziemie dawnej Polski i sąsiednich kra- 
jów sławiańskich, opisane pod względem fi- 
zyczno-geograficznym, część I: Karpaty, wy- 
dane z zasiłkiem Akademii umiejętności 
w Krakowie. Lwów, Gubrvnowicz i Schmidt, 
druk. Ludowa, 1895, 8, slir. XIII i 657, z 3 
mapkami, kor. 20. 

— Ob. Szyszyłowicz Ig. dr. (1887). 

REJ Łuka z Clemnohajec. Kazanie o czci 
cara. Ob. Knapiński Wład. ks. prof. 

REi Mikołaj. Kazania czyli świętych słów 
a spraw Pańskich, które tu sprawował Pan 
a Zbawiciel nasz na tym świecie, jako pra- 
wy Bóg będąc w człowieczeństwie swojem, 
kronika albo postylla, polskim językiem 
a prostym wj^kładem krótko uczyniona, ze- 
stawił i wydał ks Teodor Haase, dr. teol., 
superintendent zborów ewangelickich w Mo- 
rawie na Szlasku, pastor w Cieszynie. Cie- 
szyn, nakł. i druk. K. Prochaski , 1883, 4, 
str. X, 540 i 2 ni., opr. kor. 7. 

— Kupiec to jest kształt a podobieństwo 
sądu bożego ostatecznego, w Królewcu r. 
1549, z egzemplarza biblioteki kórnickiej, 
wydał dr. Celichowski. Poznań, nakł. Biblio- 
teki kórnickiej, 1898, 16, str. XVI i 149, 
mr. 1-50. 

— List do księcia pruskiego Alberta, wy- 
dał dr. Z. Celichowski. Odb. z XVIII Rocz. 
Towarz. przyj. nauk. pozn. Poznań, druk. 
Dziennika pozn., 1891, 8, str. 7, z podobizną. 

— Pisma wierszem. Bibl. Mrówki, 164, 
165. Lwów, Księgarnia Polska, druk. J. 
Czaińskiego w Samborze, (1882), 16, str. 158, 
IV i 1 ni., hal. 80. REJ — REJCHMANN 27 — Przęsło ze Zwierzyńca .... Poznań, nakł. 
Biblioteki kórnickiej, druk. J. I. Kraszew- 
skiego (dr. W. Łebiński), 1884, 4, str. 10 ni. 
i CIV, z rycinami w tekście, mr. 10; na 
ozdobnym papierze mr. 12. 

Przedruk z dodatkami i zmianami II rozdziała ♦Zwierzyńca* Reja, przygotowany do druku przez 

8. p. Tytusa hr. Działj ' " 

Celichowskiego Tytusa hr. Działyńskiegó, wydany przez dra Z. — Krótka rozprawa między trzemi oso- 
bami, panem, wójtem a plebanem, 1543, wy- 
dał Rom. Zawiliński. Bibl. pisarzów polsk., 23. 
Kraków, nakł. Akad. umiej.. Spółka wyda- 
wnicza Pols., druk. Uuiw. Jag., 1892, 8, str. 
XIII i 81, kor. 1. 

— Thiergarten. Nadb. z Anzeiger der 
Akademie der Wiss. Tamże, 1895, 8, str. 168 
-169. 

— Wizerunek własny żywota człowieka 
poczciwego, według wydania z r. 1560 wy- 
dał Stanisław Ptaszycki. (Zeszyty 1—7). 
Warszawa i Petersburg, Gebetliner i Wolff 
i Księgarnia Polska, druk. J. Jeżyńskiego, 
1889, 8 większa, str. 284, XXXIV i 1 ni., 
z podobizną karty tytułowej, rb. 550. 

— Zwierciadło, podług wydania pierwsze- 
go z r. 1567/68 wydał Samuel Adalberg, ze- 
szyt 1, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
E. Wende w Warszawie, 1897, 4, str. V i 72, 
rb. VM. 

— Zwierzyniec 1562, wydał dr. Wilhelm 
Bruchnalski. Bibl. pisarzów polskich, 30. 
Kraków, nakł. Akademii umiej., Spółka wy- 
dawnicza, druk. Uniw. Jagłell., 1895, 8, str. 
XVII, 347 i ni., kor. 3. 

— Żywot Józefa z pokolenia żydowskie- 
go, 1545, wydał Roman Zawiliński. Bibliot. 
pisarzów polskich 7. Tamże, druk. Czasu, 1889, 
8 mała, str. XV, 1 ni. i 224, kor. 2. 

— Ob. Bruchnalski W. (Studya); Brzo- 
zowski Br.; Chmielowski P. ; Chrzanowski 
Ign.; Czajewski Wiktor; Gawlikowski Jan; 
Kniaziołucki Zbig. (Materyały 1892); Łuko- 
wica M.; Nehring Wł.; Ptaszycki Stan.; Sbor- 
nik statiej po sławianowiedieniju 1883; Szo- 
mek Boi. (1884); Windakiewicz St. (1895)- 

Porówn. Rey. 

REJ Mikołaj dr. Ankieta krakowskiego To- 
warzystwa rolniczego w sprawie monopolu 
spirytusowego. Przedruk z Gazety naród. 
Wadowice, nakł. autora, druk. Fr. Fołtyna, 
1895, 8, str. 30. " 

— Co prowadzi do utrwalenia dworu pol- 
skiego a co go gubi?, rozprawa społeczna. 
Odb. z Ruchu społecznego. Kraków, nakł. 
autora, druk, Uniw. Jagiell., 1898, 8 mała, 
str. 46. 

— Dwie rocznice. Kraków, nakł. autora, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891, 8 mała, 
str. 8. 

— Hasła wyborcze. Tarnów, nakł. autora, 
druk. J. Styrny, 1897, 8, str. 35. 

— Sprawa agrarna. Odb. z Gazety Naro- dowej. Lwów, druk. Filiera i Sp., 1897, 8, 
str. 83. 

— Ob. Gerżabek F. (List otwarty). 
REICH Maurycy. Podręcznik dla użytku 

w służbie przy c. k.* urzędach podatkowych. 
Przemyśl, nakł. autora,' druk. Schwarza, 
1897, 8, str. XIX i 526, kor. 9. 

REICHARDT H. W. dr. Ueber Botrychium 
yirginianum Sw. einen neuen Burger der 
Flora des oesterr. Kaiserstaates. Aus den 
Verhandlungen der k. k, zool.-botan. Gesell- 
schaft in Wien. (Wien, 1862), 8, str. 2. 

o Max. Nowickim. 

V. REICHENAU Wilhelm. Filozofia monisty- 
czna od Spinozy aż do naszych czasów prze- 
tłomaczył dr. K. Hertz. Panteon wiedzy 
ludzkiej. Oddział VIII. Warszawa, nakł. i 
druk. Redakcyi Przeglądu Tygodniowego, 
1882, 8, 1 tyt., str. II, 181, rb. 1-20. 

REICHEMBERfi Ch. N. Wie kann das Elend 
eines Theiles der Juden in Galizien und der 
Bukowina durch die Baron Hirsch'sche Zwolf- 
millionen-Stłftung gemildert werden ? Wien, 
1891, 8, str. 34. 

REICHENHALL. Ob. Jaruntowski A. 

REJCHMAN Bronisław. Teorya Darwina 
w stosunku do nauki i życia, szkic ogólny. 
Odb. z Ateneum. Warszawa, druk. K. Ko- 
walewskiego, 1882, 8 większa, str. 48, kop. 50. 

— Ob. Pusch J. B. (Nowe); R. B. (Wie- 
czór u hr. X. 1880). 

REICHMAN Fr. S. Ilustrowany skorowidz 
stół. miasta Lwowa. Z okazyi powszechnej 
wystawy krajowej roku 1894, wydał .... 
"Lwów, nakł. autora, druk. J. Czaińskiego 
w Gródku, 1894, 8, str. 112 i ogłoszenia. 

— Uwagi nad Maryą Malczewskiego. 
Lwów, nakł. autora, księg'. J. Leona Porde- 
sa, druk. W. Manieckiegó, 1891, 12, 1 tyt., 
str. 19, hal. 40. 

— Uwagi nad Panem Tadeuszem Ad. Mi- 
ckiewicza. Lwów, nakł. autora, Seyfarth i 
Czajkowski, druk. im. Szewczenki, 1893, 8 
mała, str. 32, hal. 60. 

— Ob. Księga adresowa stół. miasta Lwowa. 

REJCHMANN Mikołaj dr. Badania doświadczal- 
ne nad wpływem środków gorzkich na czyn- 
ność żołądka zdrowego i chorego. B. w. m. 
dr. i r. (Warszawa, 1887), 8, str. 16. 

— Nauka o chorobach narządu trawienia: 
Semiotyka. Warszawa, wydawn. Gazety le- 
karskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1890, 8, 
str. VII, 1 ni. i 115, rb. 1. 

— Niestrawność, dyspepsia, pogląd na 
obecne stanowisko nauki o chorobowych 
zmianach czynności przewodu pokarmowego, 
o sposobach ich powstawania, rozpoznawa- 
nia i leczenia. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk, K. Kowalewskiego, 1882, 8, str. VI, 
312, III i 1 ni., rb. 3. 28 REJCHMAN - REINSTEIN — Niestrawność nerwowa, djspepsia ner- 
vosa. Odb. z Gazety lek. Tamże, 1883, 4, str. 
23, kop. 30. 

— Kilka słów o powstawaniu, objawach 
i leczeniu kamicy żółciowej. Cholelithiasis. 
Odczyty kliniczne, 34. Tamże, 1891, 8, str. 
16, kop. 30. 

— O wpływie środków gorzkich na czyn- 
ność żołądka zdrowego i chorego. Odb. z Ga- 
zety lek. Warszawa, druk. K. Kowalewskie- 
go, 1887, 4, str. 8. 

— Ob. Gluziński A. dr. (Kilka słów); Jac- 
coud S. (Wykład patologii); Jaworski Wal. 
(Składniki). 

Reichsrath-Wahlordnung. Ob. Starzyński St. 
(1896). 
Reichsgericht. Ob. Madeyski St. (Studien). 
Reichsgeschichte. Ob. Gumplowicz L. (Osterr.). 

REICHSTEINOWA Wanda z Szymańskich. Dzie 

je narodu polskiego w krótkości i przystę- 
pnie streszczone dla dzieci ludu polskiego 
przez Wielkopolankę. Poznań, nakł. A. Cy- 
bulskiego, druk. S, Knapowskiego, 1889, 16, 
str. 4 ni. i 123, fen. 50. 

— (Wieikopolanka). Poradnik dla młodych 
osób w świat wstępujących, dla użytku 
tychże. Poznań, nakł. i druk. Dziennika po- 
znań., 1891, 8, str. 283, IV, mr. 3. 

REICKE & SCHACK. Die Landeskundliche 
Literatur der Prorinzen Ost- & Westpreus- 
sen, herausgeg. von der Konigsberger geo- 
graph. Gesellschaft, Heft 1: Allgemeine 
Darstellungen und allgemeine Kar ten. Ko- 
nigaberg i. Pr., Hiibner & Matz, 1892, 8, str. 
V i 71, mr. 2. 

Rejestra gospod, rolnego. Ob. Madeyski 
Kazim. 

REIFENKUGEL Karol dr. Die Bukowiuaer 
Laudesbibliothek und die k. k. Universitats- 
Bibliothek in Czernowitz, Geschichte und 
Statistik. Czernowitz, Selbstverlag des Ver- 
fassers, 1885, 8, str. IV i 65. 

— Die k. k. Uniyersitats-Bibliothek in 
Czernowitz, 1885—1895. Czernowitz, H. Par- 
dini, 1896, 8, str. 32. 

REIFF Adolf. Ilustrowany kalendarzyk pol- 
ski w Paryżu na r. 1891. Paryż, nakł. i 
di-uk. A. Reiffa, 16, str. 156 i 119, frs. 2. 

— Kuryer paryski, dwutygodnik polity- 
czny literacki, społeczny organ patryoty- 
czuy polski. Wychodzi w Paryżu 1 i 15 ka- 
dego miesiąca. Paryż, druJc. Polska A. Reif- 
fa, 1881, r.'lNr. 1-7, 1882, r. II. Nr. 8-31, 
1883, r. III. Nr. 32 i dalsze. 

Reiffeisena kasy. Ob. Stefczyk Fr. dr. (Prze- 
wodnik). 

REILE E. von. Die Zukunft der Polen und 
ihre Politik in Ruc^ksicht auf eine einstige 
Wiederherstellung des Konigreichs. Berlin, Verlag der Stuhr'schen Buchh., 1886, 8, str. 
24, fen. 80. 

REIMANN E. Neuere Geschichte des preus- 
sischen Staates vom Hubertsburger Friedeu 
bis zum Wiener Kongress, I Band. Gotha, 
Fr. A. Perthes, 1882, 8, str. XVII i .'>72, mr. 
8-40. 

I. Buch: Friede zu Hubertsburg, Bflndniss mit 
Katharina II und UnteratUtzung der russischen Po- 
litik in Polen; II. Buch : Die erste Theilung Polens. 

REINACH Salomon. Cilindre hittide de la 
collection du comte Tyszkiewicz. Odb. 
z Revue archeologłąue. Paris, libr. Lerouz, 
1898, 8, str. 3, z tabl. 

— Ob. Kondakof N. (1892). 

REINER Juliusz. Życie umysłowe Żydów 
hiszpańskich w wiekach średnich. Kraków, 
nakł. M. Prokesza, druk. J, Fischera, 1894, 
8, str. 82 i 1 ni., kor. 150. 

REINFELS (JANUSZKIEWICZ) H. v. Die Sitte, 
Schauspiel. Berlin, Freund & Jeckel, 1892, 
8, str. 128, mr. 2. 

REINHERZ C. Poziomowanie (niwelacya) 
w zakresie melioracyj rolnjch. Z niemiec. 
przetł. Stan. Jędrzejowski, tech. kult. Z za- 
pisu Wład. Pepłowskiego w zawiad. Kasy 
im. Mianowskiego. Warszawa, E. Weude 
i Sp., druk. Gazety rolniczej, 1900, 8, k. ni. 
2, str. 77, z rj^sunkami, karton, kop. 50. 

Reinhold, cudowne dziecię. Bajka. Bibl. ta- 
nich książeczek, 44. Cieszyn, nakł. E. Feit- 
zingera, druk. K. Miarki w Mikołowie, b. r. 
(1890), 8, str. 55, hal. 40. 

REINHOLD Henryk. Ueber die Chylińskische 
Bibeliibersetzung. Ob. Mittheilungen der 
litauischen literar. Gesellschaft. Heft 20. 

REINSCHMIDT-ROSŁAW Paulina. Ob. Kuczal- 
ska R...; Poradnik dla kobiet. 

REINSTEIN Franc. Wesołe bajki, przez F. 
R-n. Warszawa, nakł, K. Treptego, (1897), 
4, str. ni. 18, z kolor, rycin., opr. rb. 1'80. 

— Dyalogi i monologi wypowiedziane 
przez Władysława Szymanowskiego, reży- 
sera teatru rozmaitości i dyrektora klasy 
deklamacyi warszawskiego" Towarzystwa 
muzycznego, oraz Mieczysława Frenkla, 
pierwszego komika komedyi. Warszawa, 
nakł. T. H. Nasierowskiego, G. Centner- 
szwer, druk. F. C8ernś,ka, 1894, 24, str. 34, 
kop. 15. 

— Na estradzie i w salonie, monologi i 
dyalogii dla artystów i amatorów, napisał 
F. R-n., ze wstępem M. Frenkla, art. dram. 
teatrów rządowych w Warszawie. Warsza- 
wa, nakł. Muchy, G. Centnerszwer, druk. A. 
Michalskiego, 1899, 16, str. 95, kop, 40. 

— Przed monologiem. Ob. Komedye i mo- 
nologi. 

— Muzykalny, dyalog. Ob. Komedye i mo- 
nologi. REINSTEIN - RĘKODZIELNIK 29 — Mały światek, powieść, oryginalnie na- 
pisana. Dod. do Tygodnika ilustr. Warsza- 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1892, 8, str. 348. 

Rejony szkół etatowych król. sfcoł. miasta 
Lwowa. Lwów, nakł. c. k. Rady szkolnej 
okręgowej miejskiej, druk. W. A. Szyjkow- 
skiego, 1891, 8, str. 22. 

REJOWA Józefa. Kilka słów o żywieniu 
służby po dworach wiejskich. Tarnów, nakł. 
autorki, druk. J. Styrny, 1890, 8, str. 11. 

— Ob. Camp Max. 

Reise-Atlas v. Europa. Ob. Opitz C. 

REISKY Artur br. dr. Heraldyka Pana A. A. 
Kosińskiego w świetle krytycznem. Nadzw. 
dodatek do »Słowa« Nr. 9. Warszawa, druk. 
Noskowskiego, 1885, 4, str. 7. 

REISKY Roman Br. Podręcznik gospodarski 
dla właścicieli ziemskich. ' Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1889, 8, str. 23 i 1 ni., kop. 20. 

REISS Wład. dr. Beitrag zur Entwickelungs- 
geschichte der Epidermis iu der Friihperio- 
de des Foetailebens, mit besonderer Beriick- 
sichtigung der Malpighischen Schichte. Nadb. 
z Bulletin de TAcadómie des sciences. Cra- 
covie, impr. de rUniv. Jag., 1899, 8, str. 468 
-473. 

— O nerwicach skórnych, wykład habili- 
tacyjny miany 21 maja 1896. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896, 
8, str. 24. 

— OdpoAviedż na »Kilka uwag* dra May- 
zla nad moją pracą O niektórych nowych 
szczegółach z biologii dyplokoków Neissera. 
Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1896, 8, str. 5. 

— Przyczynek do patogenezy oparzenia. 
Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1893,8, str. 14. 

— O rozwoju naskórka w pierwszych mie- 
siącach życia płodowego, ze szczególnem 
uwzględnieniem warstwy Malpighiego. Odb. 
z 38 t. Rozpr. Wydz. matem, -przyr. Akad. 
umiej. Tamże, Spółka wydaw., 1900, 8 wię- 
ksza, str. 23, z tablicą, hal. 80. 

— Toż. Bulletin International de TAcade- 
młe de sciences de Cracovie. Novembre 1899. 
Tamże, str. 463-473. 

— O stosunku Lichcn Ruber do Pityria- 
sis rubra pilaris, Divergie. Odb. z Przegl. 
lek. Tamże, 1895, 8, str. 13. 

— O niektórych nowych szczegółach z bio- 
logii dyplokoków Neissera. Odb. z Przegl. 
lek. Tamże, 1895, 8, str. 14. 

— Kilka uwag o nowszych pracach 
w przedmiocie związku przyczynowego po 
między kiłą a wiądera rdzenia pacierzowe- 
go. Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1894, 
8, str. 7. 

— Ob. Mayzel Tad. (Uwag). REJTAN Tadeusz. Ob. Wegner St. (1896); 
Zubrzycka Jadwiga (1893). 

REI TER Maryan. Historya Towarzystwa bra- 
tniej pomocy słuchaczów Wszechnicy lwow- 
skiej, 1865—1895. Dod. do Czasopisma akad. 
nr. 5. IjWÓw, druk. S. Bednar.skiego, (1895), 
8, str. 28. 

— Z. Krasiński jako współpracownik »Pa- 
miętnika dla płci pięknej, Warszawa, 1830«, 
rozprawa. Dod. do Sprawozdania Czytelni 
akad. Tamże, 1894, 8, str. 37. 

REIZEK Jos. Fr. Ob. Głowacki A. (Powid- 
ky); Kraszewski J. 1. (Drsnaci). 

Ręka. Ob. W. A. W. (Tajemnice 1896). 

Rekapitulacya i uzupełnienie najważniej- 
szych przepisów i okólników wydanych przez 
Dyrekcyę Towarzj^stwa Wzajemnych Ubez- 
pieczeń w Krakowie, których najdokładniej- 
sze przestrzeganie przez PP. agentów jest 
nieodzownym warunkiem. Kraków, nakł. 
Towarzystwa, druk. Czasu, 1888, 4, str. 19. 

Rękawicznictwo. Ob. Smólska Natalia (Teo- 
rya). 

Rękawka. Ob. Ulanowska Stef. (1884). 

Reklama, jej zasady i doniosłość, poradnik 
praktyczny dla kupców i przemysłowców. 
Warszawa, nakł. M. A. Wizbeka, druk. P. 
Laskauera i W. Babickiego, 1896, 16, str. 
67, kop. 30. 

Reklamation der Ruthenen Galiziens gegen 
don Einwurf, ais wenn sie bloss eine polni- 
sche Frakzion waren. Gedruckt bei M. Po- 
remba» in Lemberg, 1848, 4, str. 3. 

REKLEWSKI Wincenty. Ob. Gubrynowicz Br. 

Rękodzielnik postępowy. Organ poświęcony 
sprawom przemysłu rękodzielniczego i dro- 
bnego przemysłu kraju naszego. Wychodzi 
dwa razy na miesiąc. Odpowiedzialny reda- 
ktor Antoni Popiel.' Brody, druk. F. Westa. 
Rok L (1895), nr. I (z 1 kwietnia), w 8ce. 

Rękodzielnik. Czasopismo polityczne i spo- 
łeczne. Organ rękodzielników. Wychodzi co 
drugą niedzielę' Odpowiedzialny redaktor 
i wydawca Michał Zwirowski. Kraków, druk. 
J. R. Łakocińskiego. Rocznik L 1899 od 8 
października. Nrów 7. Więcej nie wyszło. 
Zmienione na tygodnik: Mieszczanin, 4 du- 
ża, następnie folio. 

— Ob. Gerson W. (Zdobnictwo); Rotter 
Jan (Kilka uwag). 

Rękodzielnik-amator. Ilustrow. szkoła robót 
I domowych. Praktyczny i wypróbowany pod- 
ręcznik do umiejętnego wykonania przed- 
miotów codziennego użytku, bez współudzia- 
łu fachowców. Wykład popularny dwudzie- 
stu ośmiu rzemiosł i zajęć ze szczególnem 
uwzględnieniem pracowni amatorskiej. W 2 
tomach mieści się 610 rysunków i wzorów. 
Warszawa, nakł. Romana Kreczmera, druk. 
W. Dunina i Ski, 1901, 8, k. 2, str. III, 
235 -I- 2 k., str. VII, 238, rb. 3-50. RĘKODZIELNIKÓW - REMBOWSKI Rękodzielników towarzystwo. Ob. Ryszard 
Antoni (Sprawozdanie). 

Rękodzielniczy zakład, Ob. Łojko L. (1899). 

Rekolekcye duchowne na trzy dni rozło- 
żone a ku zbawiennemu pożytkowi służące. 
Przez X*** Warszawa, Niemiera, 1890,' 16, 
str. 96, kop. 10. 

— >Dzieci Maryi* 1883. Lwów, nakł. To- 
warzystwa »Dzieci Maryi*, druk. Gazety 
naród., 1883, 8, str. 8. 

— trzydniowe, przyg-otowujące do odnowie- 
nia ślubów dla Zgromadzeń zakonnych 
(przekład z francuskiego). Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp, 1888, 16, str. 132 i 2 ni. 

— Ob. Bogusław ks.; Berg-amo Kaj.; Chu- 
dzyńska J. (Przy gotów.); Collet P. (Medyta- 
cye); K. A. (Rozmyślania); Kitkiewicz ks.; 
Liguori A. (O wyborze); M. v. W. O. B. (Sa- 
motność); Tomasz św. z Akwinu (1888); Za- 
łęski St. ks. (Konferencye 1888). 

Rękopisy. Ob. Berson M. (ilum. polskie); 
Blumenstock Alf. (Bibl. petersb.); Bruckner 
Alex. (po Wacł. Potockim); Jezienicki M.; 
(we Wrocławiu); Korzeniowski Józ ; manuscr. 
mus. princ Czartoryski); Polkowski Ig. (Ka- 
talog rekop. kapituln. katedry krak.); Wi- 
słocki Wład. (Katalog Bibl. Jag.). 

REKOWSKA Felicya. Polskie serce. Opowia- 
danie przez F. Re. Poznań, 1883. 

REKOWSKI (familia). Ob. Wotoch Fr. 

Rektorowie Uniw. Kazim. i Jagieł. Ob. Kar- 
bowiak Ant.; Morawski Kaz 

Religia. Ob. Blumenblatt J.; Bukowski Jul. 
ks. (O reformie nauki); Charszewski Ign. ks. 
(Odrodzenie); Chotkowski Wł. ks.; Cz. W. 
(1884); Gadowski W. (O reformie); Guyau 
M. (Moralność); Jougan Al. ks.; Józefowicz 
F. ks.; M. K. (pogańskich Słowian); Kammer- 
ling Z. (mojżesz.); Konarski Stan, ks.; Kwe- 
stye naszego czasu; Landes Neh. (mojżesz.); 
Lubomirski J.; Morawski Maryan ks.; Nar- 
kiewicz J. (1881); Pamiętnik zjazdu ks. kate- 
chetów ; Pelczar J. ks.' (Konferencye 1885)^ 
S6gur L. G. ks. (Odpowiedzi na zarzuty); 
Smoczyński Winc. ks. (1895); Świątkowski 
W. ks.; Urbański K. J. W. (1882); Zaborski 
W. (Aryów 1894); Zoeller K. ks. (1888); Zu- 
zak Szymon ks. (1884); Żukowski M. ks. 
(Wykład 1886). 

Por. Persecution, Prześladowanie. 

RELLSZTAB L. Myśliwi gemz, powieść ro- 
mantyczna. Odb. z Metody niemieckiej P. v. 
Reussnera. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. M. Ziemkiewicza, 1888, 8, str. 32, 
kop. 10. 

REMBACZ A. Ob. Xenofont (Anabasis 1885). 

REMBACZ Jan Ew. Ballada w literaturze 
polskiej i niemieckiej, oraz jej znaczenie dla 
celów szkoły średniej. Odb. ze Sprawozdania 
gimn. Jasło, druk. L. D. Stoegera, 1890, 8, 
str. 69. — Kilka przedmiotowych uwag z powodu 
broszury p. t. Wychowanie fizyczne i mo- 
ralne wobec reformy gimnazyów, napisał dr. 
St. Stodolak. Odb. z Gazety krakowskiej. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1883, 16, str. 85. 

— Ob. Yergilius (Eneida 1882). 
REMBACZ Micłiał prof. Krótko zebrana hi- 

stoiya geometryi wykreślnej, część I. Odb. 
ze Sprawozdania szkoły realnej! Stanisła- 
wów, druk. J. Dankiewicza, 1890, 8, str. 34. 

— O biegunowem przekształceniu krzy- 
wych 2go rzędu na koła i o zastosowaniu 
tego przekształcenia do rozwiązywania nie- 
których zagadnień odnoszących się do owych 
krzywych, napisał .... c. k. "profesor wyższej 
szkoły realnej. Tamże, 1884, 8 większa, str. 
17, w. tabl. litogr., w podłużnem fol. 

— Przyczynek do Apolloniusowych zaga- 
dnień styczności i nowy sposób wykreślenia 
katu nachylenia dwu płaszczyzn w rzutach 
prostokątnych. Odb. ze Sprawozdania szkoły 
real. Tamże, 1887, 8, str. 15, z tabl. in fol. 

REMBADI Oomenico. Alla pregiatissima si- 
gnora Izabella Słupska, di natione Polacca 
nata a Paderborn, provincia di Yestphalia in 
Prussia, educata nel primario monastero di 
Erfurt in Sassonia per incoraggiarla all' 
esame che brama dare su tre lingue nel 
giorno 5 ottobre 1874 un amico ammiratore 
de' suoi talenti consacra ąuesto scherzo poe- 
tico. B. w. m. dr. i r., 4, k. 2. 

REMBIELIŃSKI N. Projekt belgijskago su- 
doustrojstwa, sostawłennyj w maje 1862 go- 
da. Pereweł; N. Rembełinskij. Petersburg, 
1864, 8, k. ni. 1, str, 135. 

— Zakony o sudoproizwodstwie i sudo- 
strojstwie Żenewskago Kantona. Pereweł N. 
Rembełinskij. Tam^ 1863, 8, k. ni. 2, str. 
XXIX, 287, 47. 

REMBIELIŃSKI Roman ks. prof. Mowa po- 
grzebowa przy zwłokach ś. p. Laury z Brze- 
zińskich Guerin, wypowiedziana w kościele 
Św. Krzyża w Warszawie, dnia 4 grudnia 
1883 r. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Fr. Czerwińskiego, 1884, 8, str. 8, kop. 15. 

— Ob. Bacuez L.; Borowski K. ks. (Pi- 
sma); Lefebure Al. ks. 

REMBIELIŃSKI St. Ob. Sattler H. dr. (Wzrok 
1889), 

Rombów pod Pińczowem. Ob. Siarkowski 
Aił. ks. 

REMBOWSKI Aleksander dr. Dyaryusz wojny 
moskiewskiej 1633 r., z rękopisu wydał i 
przedmową zaopatrzył. Biblipt. ord3'^nacył 
Krasińskich: Muzeum Konst. Swidzińskiego, 
tom XIII. Warszawa, nakł. Swidzińskich, 
Gebethner i Wolff, druk. Rubieszewskiego 
i Wrotnowskiego, 1895, 4, str. XVIII i 155, 
z 3 planami, rb. 2. 

— Historya prawa wieczysto-czynszowego REMBOWSKI - RENNER 31 w guberniach północno- i południowo-zacho- 
dnich cesarstwa rosyjskiego. Odb. z Niwy. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wieku, 
1886, 8, str 159 i 1 ni., rb. 1-50. 

— Istorija i znaczenije czynczewago wład- 
jenija w zapadnom kraje. S. Petersburg, 
1886, 8, str. 156. 

— Jan Ostroróg- i jego memoryał o na- 
prawie Rzeczypospolitej wobec historyi pra- 
wa i nauki politycznej. Odb. z Niwy."^ War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. Wieku, 
1884, 8, str. 1 ni. i 124, kop. 80. 

— Kazimierz Wodzicki jako myśliwy. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
E. Lubowskiego i Sp., 1891, 8 mała, str. 228, 
rb. 1. 

— Konfederacya i rokosz w dawnem pra- 
wie państwowem polskiem, studyum porów- 
nawcze, poprzedzone przedmową do IX, X, 
XI i XII tomów wydawnictwa ordynacyi hr. 
Krasińskich. Warszawa, druk. E. Lubow- 
skiego i Sp., 1893, 8 większa, str. XXX, 
314 i 1 ni. 

— Toż, porównanie stanowych konstytu- 
cyi państw europejskich z ustrojem Rzeczy- 
pospolitej polskiej. Wyd. 2gie powiększone. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
S. Lewentala, 1896, 8 większa, str. LXXVI, 
459 i 2 ni., rb. 4. 

— Przyczynek do dziejów konstytucyj- 
nych Księstwa warszawskiego, studyum hi- 
storyczno-polityczne. Kraków- Warszawa, na- 
kład. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1896, 8, str. 124, kor. 2. 

— Rokosz Zebrzydowskiego, materyały 
historyczne, poprzedzone przedmową i roz- 
prawą p. t. Konfederacya i rokosz ' w da- 
wnem prawie państwowem polskiem. Bibl. 
ordyn. Krasińskich, muzeum K. Świdziń- 
skłego, tom IX— XII. Warszawa, nakł. Świ- 
dzińskich, druk. E. Lubowskiego i Sp., 
1993 (1887-1892), 8 większa, str. XXX, 314, 
1 ni. i 535, rb. 6. 

— Sejm czteroletni Kalinki, studyum kry- 
tyczne. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., 
1884, 8, str. 119, kor. 2. 

— Źródła do historyi pułku polskiego lek- 
kokonnego gwardyi Napoleona I, z rękopi- 
sów oryginalnych i druków wydał i przed- 
mową zaopatrzył .... przedmowa tłómaczona 
na francuski przez pp. K. Przecławskiego 
i pułkown. E. Titeux. Bibl. ordyn. Krasiń- 
skich: Muzeum K. Świdzińskiego, tomy XIV, 
XV, XVI, XVII i XVIII. Warszawa, nakł. 
Swidzińskich i ordyn. Krasińskich, druk. 
Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899, 8 
większa, str. CLXVIII, 829 i 1 ni., z ryci- 
nami i podobiznami, rb. 20. 

— Z życia konstytucyjnego Księstwa War- 
szawskiego. Studyum historyczno-polityczne. 
Kraków- Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- fa, druk, W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, tyt. 
2, str. 124, kor. 210. 

— Ob. Biblioteka Ordynacyi Krasińskich; 
Pamiętnik II zjazdu histor.; Smoleński Wł. 
(Szkoły histor.). 

Renaissance in Krakau. Ob. Sokołowski M. 
(Italien. Kiinstler 1885). 

Porównaj »Odrodzeniec. 

RENAN Ernest. Un nouveau discours. Mo- 
wa z powodu przewiezienia zwłok Mickie- 
wicza na Wawel. W czasopiśmie: »Revue de 
la science nouvelle«. Ni-. 34. 1. Aout 1890. 
Paris, 4, str. 113—128. 

— Ob. Gnatowski J. (Wybór); Morawski 
Maryan ks. prof.; Pawlicki Stef. ks. prof. 

REN...D Józef. Ob. Drobner Józef (Poezye). 

RENARD G. Czy człowiek ma wolną wolę? 
Przekład z francuskiego. Warszawa, nakł. 
Wędrowca, druk. Ig. Zawiszewskiego, 1883, 
8 mała, str. 1 ni. i 160, kop. 50. 

RENCKi Roman dr. Przyczynek do biologii 
postaci półksiężycowatych pasorzyta zim- 
nicy złośliwej. (Haemosporidium Laveran). 
Odb, z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1897, 8, str. 5. 

— O wartości odżywczej i leczniczej mle- 
ka, a w szczególności krakowskiego mleka 
potrójnego i podwójnego. Odb. z Przeglądu 
lek. Tamże, 1898, 8, str. 15. 

— Znaczenie rozpoznawcze badania dro- 
bnowidowego krwi w raku i wrzodzie okrą- 
gfym żołądka, ze szczególnem uwzględnie- 
niem leukocytozy trawiennej, według od- 
czytu. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, nakł. 
autora, 1899, 8, str. 16. 

RENCZYŃSKI J. Ob. Ręczyński Jerzy. 

(RENEE Richard). Biografia pani ...., z wiel- 
kiej Opery paryskiej. Parłs, impr. Reiff, 
1897, 8, str. 10, z portretem. 

Renesans. Ob. Odrodzenie; Renaissance. 

REN6ARTEN Konstanty. Pieszo do Chin, 
w^rażenia z podróży, w przekładzie Henryka 
Wernica, z przedmową Juliana Ochorowi- 
cza. Bibl. dzieł wybór., 68. Warszawa, druk. 
Granowskiego i Sikorskiego, 1899, 8 mała, 
str. 184, kop. 25. 

RENNENKAMPF N. K. prof. Polskij i jewriej- 
skij woprosy. Kijew, 1898, 16, str. 82, kop. 30. 

— Ob. Cziczerin B.; Nauka o podchalin- 
stwo. 

RENNER Yictor v. Turkische Urkunden den 
Krieg des Jahres 1683 betreff end, .nach den 
Aufzeichnungen des Marc' Antonio Mamu- 
cha delia Torre. Wien, A. Holder, 1888, 8, 
str. 48, kor. 1. 

— Wien im Jahre 1683, Geschichte der 
zweiten Belagerung der Stadt durch die 
Tiirken im Rahmen der Zeiterreignisse, aus 
Anlass der zweiten Sacularfeier yerfasst im 32 HENNER - REUSSNER Auftrage des Gemeinderathes der k. k. 
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Wien, 
R. V. Waldheim, 1883, 8 większa, str. XVII, 
487, 1 ni., 15 rycin i podobizn i rj^ciny 
w tekście, kor. 9. 

— Toż. Tamże. Wyd. w 4ce, kor. 20. 

Renta. Ob. Doliwa Z. (Szkice); Janowicz 
Al.; Piłat Wład. (gruntowa). 

Rentowe włości. Ob. Kalkstein Teodor 
(Ustawy). 

Repertorium (Alphabetisch-geordnetes) aller 
ftir Galizien, Lodomerien und Bukowina 
erschienenen Gesetze, Verordnungeu, Paten- 
ie, Gubernial und Kroisschreiben im politi- 
schen, Justiz- und Kameralfache, welche in 
der s. g. Piller'8chen Patentsammlung vom 
Jahre 1782 bis 1818, und in der Provinzial- 
Gesetzsammlung vom J. 1819 bis 1848 er- 
schienen sind. Lemberg, E. Winiarz, 1856, 
8, 2 k. tyt., str. 495, 1. 

Repertoryum czynności sejmowych. Ob. Ko- 
ziebrodzki Wład. hr. 

REPNIN. Ob. Kraushaar A.; Stadna (1882) 

Rćponse d'un gentilhomme polonais au 
derniers discours du prince de Bismarck de 
septembre 1894. Vienne, impr. Reichswełir, 
(1895), 8, str. 25. 

Reprezentacya i opis dokładny nowego pły- 
nącego kastellu francuskiego czyli tratwa, 
z któremi Francuzi ładować zamyślają 
w Anglii. Około 1800, 4, k. 2, tabl. 7.* 

RES. Adam Mickiewicz (Życiorys). Lon 
dyn, 1898, hal. 20. 

Resekcya. Ob. Bogdanik Józ. dr. (nerwu); 
Mikułicz Jan dr. (wola). 

Resia. Ob. Baudouin de Courtenay J.; Lo- 
schi G. 

Reskrypt Wysokiego Wydziału krajowego 
we Lwowie z dnia 6 października 1885. do 
1. 50.461, zawierający sprawozdanie z zarzą- 
du majątkiem miasta Kołomyi w latach od 
r. 1875 do 1885, przysłany tamtejszej Radzie 
gminnej celem zarządzenia jak najrychlej 
stosownych środków zaradczych z powodu 
grożącego niebezpieczeństwa zupełnej ruiny 
majątku naszego miasta. Kołomyja, nakł. 
gminy, druk. M. Biłousa, 1885, 8,' str. 21. 

RESL Władimir. Yerhaltniss der fiinf ersten 
im platonischen Symposion vorkommendeu 
Reden zur Redę des Sokrates und Alkibia- 
des, eine Abhandlung. Odb. ze Sprawozd;?- 
nia gimn. Brody, F. West, 1886, 8, str. 35. 

Resorbcya. Ob. Lemberger Ign. (1897). 

RESP^DEK ks. dr. Przemówienie na dniu 
15 Grudnia 1882 r. w kościele Ponieckim po 
żałobnej mszy świętej, odprawionej za pa- 
pieża Jana VIII. Drezno, 1883, 8, str. 15. 

Restauracya kościołów. Ob. Łuszczkiewicz 
Wł. (Poradnik). 

Restitutio. Ob. Balasits A. Restytucya. Ob. Potkański K. (Sprawa). 

RETAU 0. dr. Ochrona własna, poradnik 
lekarski we wszelkich chorobach i nadwerę- 
źeniach systemu nerwowego i płcioM-^ego 
wskutek samogwałtu, onanizmu, wyuzdau 
płciowych i zarażenia, przekład z 78go wy- 
dania niemieckiego, dokonany z upoważnie- 
niem autora. Lipsk, magazyn braci Bierey, 
(1882), 16, str. 72, 8 ni. i 3 tabl. anatomi- 
czno patologiczne, mr. 3. 

RETINGER Józef. Iwonicz. Odb. z Czasu. 
Kraków, druk. Czasu, 1885, 8 mała, str. 20. 

— Podręcznik austryackiego prawa we- 
kslowego, napisał .... adwokat krajowy w Kra- 
kowie. Kraków, nakł. Żupańskiego i Heu- 
manna, druk. Związkowa, 1888, 8, str. VII 
i 166, kor. 3. 

— Spór o Morskie Oko, odpowiedź Pester 
Llo3'dowi. Odb. z Czasu. Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, 1893, 8 mała, str. 69, 
hal. 90. 

RETKE Andreas. De matrimonio tractatns 
juridicus, secundum canones et leges ciyiles 
in imperio rossico et Poloniae regno vigen- 
tes, ordine titulorum ąuarti libri Decreta- 
lium auctore .... S. Theologiae dre, in caesa- 
rea romano-catholica ecclesiastica Academia 
Petropolitana juris canonici professore. War- 
sayiae, Gebethner & Wolff, typ. Fr. Czer- 
wiński, 1895, 8, str. 220, rb. 120. 

— Patrologiae compendium scholisaccom- 
modatum. Ibidem, 1889, 8, str. 311, rb. 1-20. 

— Wykład budowy hymnów, w księgach 
liturgicznych zawartych. Tamże, 1891, 8, 
str. 68, kop. 40. 

Retrospekcya. Ob. Krauz K. 

RETTEL Leonard. Wspomnienie o Karola 
Różyckim, przedruk nekrologu zamieszczo- 
nego w Roczniku Towarzystwa historyczno- 
literackiego w Paryżu za"r. 1870/72. Wyd. 
2gie poprawione. Kraków, nakł. K. Baykow- 
skiego, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 
1894, 8, str. 44, hal. 70. 

RETTIG H. Ob. Rostafiński J. (Selectus). 

Retycka flora. Ob. Flora. 

Reumatyzm. Ob. Krueche A. 

REUSS August Em. Dr. Prof. Die Forami- 
niferen und Entoraostraceen des Kreidc- 
mergels von Lemberg. Aus den naturwiss. 
Abhandłungen gesammelt und durch Sub- 
scription herausgeg. von W. Haidinger, IV 
Band, I Abth. S. 17. Wien, W. Braumuller, 
1850, 4, 1 tyt., str. 36, Taf. II— VI. 

REUSSNER V. Plato. Chrestomathie francaise 
ou Morceaux choisis de lecture francaise. 
Manuel. 1. ćdition. Varsovie, Reussner, 1900, 
8, str. 120, kop. 80. 

— Najnowszy elementarz polski czyli po- 
czątkowa nauka pisania i czytania, z wzor- 
kami pisma, cz. I. Wyd. 9. Warszawa, nakł. REUSSNER 33 autora, druk. A. Ginsa, 1898, 8 maJa, str. 
32, kop. 4. 

— Toż. Wyd. obszerniejsze, 1898, 8, str. 
48, IV i 48 tablic obrazków, kop. 15. 

— Najlepszy niemiecki elementarz do pręd- 
kiej nauki czytania, pisania i rozmowy po 
niemiecku. Wyd. 1. Warszawa, G. Centner- 
szwer, druk. M. Ziemkiewicz, 1889, 8, str. 
32, z 6 wzorkami pisma i 22 rycinami, kop. 

— Toż. Wyd. 1. Tamże, 1889, 8, str. XVI 
i 48, z 8 wzorkami pisma i 64 rycinami, 
kop. 15. 

— Toż. Wyd. 1. Tamże, 1889, 8, str. XVI 
i 96, z 14 wzorkami pisma i 144 rycinami, 
kop. 35. 

— Toż, z najnowszymi wzorkami pisma 
i z rycinami. Wyd. 2gie powiększone. Tam- 
że, nakł. autora, druk. M. Ziemkiewiczowej, 
1890, 8 mała. str. VIII i 106, kop. 35, opr. 
kop. 45. 

— Toż. Wyd. 11. Tamże, druk. A. Ginsa, 

1897, 8, str. VIII i 64, z 14 wzorkami i 200 
rycin., kop. 20. 

— Polsko-niemiecki elementarz »Samou- 
czek« do prędkiej nauki czytania, pisania 
i rozmowy po niemiecku. Wyd. 13. Tamże, 

1898, 8, str. 32, z 14 wzorkami i 200 rycin., 
kop. 10. 

— Toż. Wyd. obszerniejsze. Tamże, 1898, 
8, str. 64, z 14 wzorkami i 200 rycinami, 
kop. 20. 

— Toż. Wyd. najobszerniejsze, 1898, 8, 
str. 112, z 14 wzorkami i 200 rycin., kop. 35. 

— Najlepsza metoda języka niemieckiego 
do nauczenia się czytać, pisać i rozmawiać 
po niemiecku w trzech miesiącach: Kurs 
niźszyr Wyd. 2g'ie zupełnie przerobione 
i znacznie powiększone. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza i W. 
Noakowskiego, 1883, 8, str. 2 ni. i 176, 
kop. 60. 

— Toż. Wyd. 17te bez zmiany. Tamże, 
1898, 8, str. 184, XXXVI, kop. 60. 

— Toż. Kurs wyższy. Wyd. 2gie ulep- 
szone i powiększone. Tamże, 1883, 8, str. 
160, kop. 80. ' 

— Toż. Kurs wyższy, cz. I i II. Wydanie 
2gie ulepszone i powiększone. Tamże, 1883, 
8, str. 409, 1 ni. i IV, rb. 2. 

— Toż, bez pomocy lub z pomocą nau- 
czyciela, kurs wyższy. Wyd. 4. Tamże, G. 
Centnerszwer, 1890, 8, str. VIII, 408 i VIII, 
rb. 2. 

— Najlepsza metoda języka angielskiego 
do nauczenia się czytać, pisać i rozmawiać 
po angielsku w 24 lekcyach bez nauczy- 
ciela, opracował dla użytku Polaków. Kurs 
niższy. Wyd. 2. Warszawa, 1888, kop. 75. 

— Toż, w 24 lekcyach bez nauczyciela, kurs I i II. Wyd. 5. Warszawa, nakł. auto- 
ra, druk. A. Ginsa, 1894, 8, str. 152, VIII, 
176 i 64, rb. 170. 

— Toż, » Samouczek* polsko-angielski do 
nauczenia się czytać, pisać i rozmawiać po 
angielsku w '24 lekcyach bez nauczyciela, 
z objaśnieniami wymowy i dosłownem tłó- 
maczeniem. Klucz na końcu, kurs I. Wyd. 6. 
Tamże. 1897, 8, str. 152, kop. 75, opr. kop. 90. 

— Toż, kurs II. Wyd. 2. Tamże, 1897, 8, 
Btr. VIII, 176, 61, II i 32 ni, rb. 120. 

— Toż, kurs I i II. Tamże, 1897, 8, str. 
152, VIII, 176, 61, II i 32 ni, rb. 170. 

— Najlepsza metoda »Samouczek< polsko- 
francuski do nauczenia się po francusku 
czytać, pisać i rozmawiać w dwóch miesią 
cach bez nauczyciela z objaśnieniem wymo- 
wy i z akcentowaniem, z kluczem na końcu 
dzieła. Kurs pierwszy. Cześć praktyczna. 
Wyd. 2. Warszawa, 1896, 16,' str. 216 i XIX, 
rb. 1-20. 

— Toż. Wyd. 3. 1898, rb. 120. 

— Toż. Cześć praktyczna. Wyd. 2, 1897, 
8, str. 217—608, 24 zeszyty (14—37), po 
kop. 15. 

— Toż. Kurs II. Gramatyka treściwa. 
Wyd. 1, zesz. I— X. Warszawa, nakł. autora, 
E. Koliński, druk. F. CsernAka, 1896, 8, str. 
157, po kop. 15. 

— Toż. »Samouczek€ polsko-ruski do na- 
uczenia się w bardzo krótkim czasie po ru- 
sku czytać', pisać i rozmawiać bez pomocy 
nauczyciela, z dosłownem tłómaczeniem, 
z objaśnieniem wymowy i akcentowaniem, 
kurs I. Warszawa, nakł. autora, druk. F. 
Cserndka, 1897, 8, str. XVI, 96, zeszytów 
10, po kop. 10. 

— Toż. Kurs I. Zesz. I-X1V. Wyd. 2. 
Tamże, 1898, 8, str. 144, zeszyt po kop. 10, 
= rb. 1 40. 

— Toż. Kurs II. Tamże, 1899, 8, rb. 1-80. 

— Obrazki do nauki poglądowej w 5 ję- 
zykach, zesz. I. Warszawa, nakł. autora, 
druk. A. Ginsa, 1892, 8, str. 21 ni., z 162 
rycin, w tekście i 1 tablicą kolor., kop. 40. 

— Toż, zesz. II, 1893, kop. 40. 

— Petofi Aleksander, król poetów wę- 
gierskich, w życiu i poezyi. Tamże, druk. 
Gazety rolniczej, 1898, 8, str. 100, z rycina- 
mi, kop. 70, opr. rb. 1-20. 

— Powiastki niemieckie, tłómaczone do- 
słownie na język polski dla wprawy w czy- 
taniu i opowiadaniu bez nauczyciela. Tam- 
że, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewi- 
cza i W. Noakowskiego, 1882, 8, str. XXXVI, 
kop. 18. 

— Powiastki polsko-niemieckie dla wpra- 
wy w czytaniu i opowiadaniu. Tamże, druk. 
M. Ziemkiewiczowej, 1890, 8 mała, str. 32, 
z 48 rycinami na 3 tabliczkach, kop. 20. 

5 34 REUSSNER — REWOLINSKI — Toż, z 100 rycinami na 10 tabliczkach. 
Wvd. 3cie powiększone. Warszawa, 1891, 8, 
Btr. 40, kop. 20.' 

— Przewodnik amerykański dla podróżu- 
jących za ocean atlantycki i wogóle do Ame- 
ryki, z najpotrzebniejszymi rozmówkami 
angielskimi. Wyd. 2. Tamże, druk. Ginsa, 
1897, 8, Btr. 62, VIII, 1 ni., 64 i 32 ni., 
kop. 50. 

— Przewodnik dla podróżujących do Chi- 
cago i wogóle do Ameryki, z najpotrzeb- 
niejszymi rozmówkami angielskimi. Tamże, 
1893, 8. 8tr. 6 ni., 64, VIII i 16, kop. 40. 

— Samouki wielcy ludzie w dziedzinie 
historyi umiejętności, sztuk i wynalazków, 
zebrał z różnych źródeł, tom I. Wyd. 1. 
Tamże, druk. F. Csernś,ka, 1897, 8 mała, str. 
2* ni. i 240, z rycinami, kop. 80. 

— Spis alfabetyczny nieprawidłowych słów 
francuskich w 10 formach czasowych. Tam- 
że, 1896, 4 mała, str. 23, kop. 20." 

— Nowiejszaja russko-niemieckaja azbuka 
dla obuczenija w 1 miesiąc niemieckomu 
ezteniju, pismu i razgoworu, izdanije lOje. 
Tamże, druk. A. Ginsa, 1896, 8, str.* XV 
i 112, kop. 35. 

REWAKOWICZ Henryk. Mowa kandydacka 
.... przed wyborem do Rady Państwa na 
zgromadzeniu wyborców miasta Lwowa 
dnia 27 września 1893 r. Kury er Lwowski, 
z 30 września 1893, folio, str. 7—10. 

— O stemplu dziennikarskim. Pamiętnik 
zjazdu literatów i dziennikarzy polskich, I. 
Lwów, druk. Dziennika Polsk., 1894, 8, str. 2. 

REYAL. Ob. Hansen G. (Befestigungen). 

Rewelacye krupiera z Monaco. Dom samo- 
bójców czyli tajemnice Monte-Carlo. Prze- 
kład z francuskiego. Kraków, nakł. i druk. 
W. Korneckiego, 1896, 8, str. 25. 

REWERA pseud. Stefana Ramułta. 

R§ves. Ob. Tobolowska J. (1900). 

REWIEŃSKI Stan. Bibliografia roluiczo-te- 
chnologiczna. Odb. z Encyklopedyi rolnicz. 
Warszawa, 1889, 8 większa, str. 123. 

— Gospodarstwo w oborze, w mleczarni 
i w chlewie, z 8 drzeworytami w tekście. 
Tamże, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1887, 8, str. 172, rb. 1. 

— Krowy i nabiał, napisał .... zredagował 
Kazimierz Promyk. Tamże, wydawn. Księ- 
garni krajowej, K. Prószyński, druk. Wł. 
Szulca i Sp., 1885, 8, str. 31, kop. 5. 

— Listy o jeździe konnej. — Praktyczny 
i przystępny wykład jazdy konnej oraz ujeż- 
dżania koni wierzchowych. Wyd. 2gie przej- 
rzane i poprawione. Tamże, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1885, 8, 
str. 172, z 11 drzeworyt., kop. 80. 

— Pies, jego gatunki, rasy, wychów, 
utrzymanie, użytki, układanie, choroby i ich leczenie. Tamże, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1893, 8 mała, str. 274 i II, z drzewo- 
rytami w tekście, rb. 1-20. 

— Teka oszczędnych wskazówek, zawie- 
rająca:- Pranie bielizny i wszelakich mate- 
ryi; bielenie płótna i innych przedmiotów. 
Czyszczenie uajróżnorodniejszych rzeczy. 
Wywabianie plam, Farbiarstwo i farbowa- 
nie; pokosty i lakiery; atrament, tusz, szu- 
waks, smarowidła, kity i kleje. Sto różnych 
sposobów używanych w gospodarstwie do- 
mowem. Porządki domowe. Napojów różnych 
przyrządzanie! Kosmetyki i pachnidła. Tę- 
pienie szkodliwych zwierząt i owadów. Prze- 
pisy hygieniczne i leczenie dla ludzi i zwie- 
rząt, tamże, nakł. M. Orgelbranda, 1887, 8, 
str. 333, rb. 1-50. 

— Ob. Birnbaum Ed.; Boehme G. (1901); 
Brehm A. (Królestwo zwierząt); Fruwirth 
C. (Chmiel); Maercker M. dr. (1893); Schnei- 
der Ant. (Rolnik); Schultze B. dr. (1898); 
UUmann M. (1894); Wagner Paweł (1892); 
Wspólpracownictwo w Encyklopedyi rolni- 
czej. 

REWKOWSKI Zygmunt. Badania analityczne 
o cenach robót wogólności, przez inżyniera 
komunikacyj .... Wilno, druk. J. Zawadz- 
kiego, 1882, 4, str. 28, kop. 30. 

— Początki ekonomii analitycznej czyli 
teoryi robót wogólności. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. J. Zawadzkiego w Wilnie, 
1887, 4, str. 55 i 16, kop. 60. 

— Analityczeskaja teorija rabot woobszcze, 
w samom obszyrnom znaczenii etogo słowa. 
Ottisk iz »Inżenernago Żurnała*, Nr. 9. S. 
Petersburg, 1888, str. 971—1007. 

REWOLINSKI T. dr. Katalog zbioru numiz- 
matycznego, obejmującego najpełniejszą kol- 
lekcyę medali polskich lub z historyą pol- 
ska styczność mających. B. w. m. dr. i r., 
4, k. ni. 6, str. X, 190, 8 (litogr ). 

— I. Katalog medali historycznych pol- 
skich lub z dziejami polskimi styczność ma- 
jących z dołączeniem niektórych monet uzu- 
pełniających 'ciąg historyczny w porządku 
chronologicznym od początku panowania 
Zygmunta I. aż do ostatnich czasów. II. Ka- 
talog medali i żetonów znakomitych Pola- 
ków, począwszy od panowania Zygmunta I. 
do ostatnich czasów z dołączeniem spisu me- 
dalionów ściennych portretowych królów 
polskich i sławn3'ch Polaków oraz liczma- 
nów, marek, znaków i pieniędzy osób pry- 
watnych, zakładów fabrycznych i przemy- 
słowych z 18-go wieku i późniejszych. 1877. 
B. w. m. dr., 4, str. 68 i 8, 15, 46, 4, (lito- 
graf.). 

— III. Katalog zbioru medali koronacyjnych 
obrazów Matki Boskiej w krajach dawnej 
Polski, kościelnych dawnych i nowocze- 
snych, oraz polityczno-religijnych. 1877, 4, 
str. 154, 10 ( litograf. X REWOLINSKI - RIBERA 35 — Medale religijne, odnoszące się do Ko- 
ścioła katolickiego we wszystkich krajach 
dawnej Polski, znajdujące się w zbiorze .... 
część I: Medale Matki Boskiej w cudownych 
Jef wizerunkach różnych miejscowości da- 
wnej Polski, oraz w rozlicznych Jej nazwach 
i przymiotach, w jakich czczoną była i jest 
przez Polaków. Kraków, naki.' M. Kurna- 
towskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885, 
4, str. 8 ni. i 100, z XVII tabl. litogr. 

— Medale religijne, odnoszące się do Ko- 
ścioła katolickiego we wszystkich krajach 
dawnej Polski w zbiorze .... opisał i podał do 
druku właściciel zbioru. Tamże, nakł. auto- 
ra, G. Gebethner i Sp., 1887, 4 większa, str. 
IV, 4 ni. 100, IV, 88, IV, 2 ni. i 30 tablic 
litogr., kor. 24. 

Część I: Medale Matki Boskiej w cudownych Jej 
wizerunkach różnych miejscowości dawnej Polski; 
Cześć II: Medale Trójcy Św., P. Jezusa i różnych 
świętych, mianowicie Polaków i Polek, medale ju- 
bileuszowe, misyjne, odpustowe na założenie, otwar- 
cie i poświęcenie kościołów oraz inne pamiątki reli- 
gijne. 

Rewolucya robotnicza. Bibl. robotnika pol- 
skiego, III, nowa serya, tomik 3. Genewa, 
nakł, druk. Przedświtu, 1891. 

— Ob. Chojecki Ed. (Rewolucyoniści); 
Czacki Feliks (Studya 1862); Kaczkowski 
Zygm. (Sądy i wyroki 1866); Marx K.; Mi- 
gnet M.; Pelczar J. ks. ; Przepisy postępo- 
wania; Thun Alf. (w Rosy i 1893); Zajączek 
Józ. (1794 roku 1882). 

Revolułion v. J. 1830—31. Ob. Seeland Al. 
Lwowitsch (1894). 

Revue uniyerselle Internationale, parais- 
sant le ler et le 15 de chaque mois, sous la 
direction de mm. Jules Lermina et Ladislas 
Mickiewicz. Paris, 1884, 8 większa, str. 256. 
Do 16 stycznia 1885 zeszytów 20. 

REY Konstanty. Pieśni puszczyka. Kraków, 
nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1882, 8 mała, str. 99, 
hal. 80. 

REY Mikołaj z Nagłowic. Życiorys. Warsza- 
wa, G. Centnerszwer, 1899, 8, str. 28, kop. 5. 

— Ob. Rej M. 

REY MANN. Kartę des Kreises Breslau (Wro- 
cław) aus .... Spezialkarte der k. preuss. 
Landesaufnahme. Breslau, Morgenstern, 1888, 
fol. podłużne kolor., 1:200-000, fen. 80. 

REYMONT Wład. St. Fermenty, powieść, t. 
I — II. Warszawa- Kraków, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
8 mała, str. 345 i 329, rb. 2. 

— Komedyantka, powieść. Tamże, 1896, 
8 mała, str. 1 ni. i 455, rb. 1-50. 

— Liii, żałosna idy la. Bibl. ilustr. Tamże, 
1899, 16, str. 298, z ilustr. T. Jaroszyńskie- 
go, rb. 1, opr. rb. 1-40. 

— W jesienną noc. Bezpłatny dodatek do 
Gazety Polskiej. Warszawa, nakł. Red. Ga- zety Polskiej, druk. J. Sikorskiego, 1900, 8, 
str. 149, 1. 

— Pielgrzymka do Jasnej Góry, wrażenia 
i obrazy. Warszawa, nakł. Gebethnera i 
Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnow- 
skiego, 1895, 8 mała, str. 132, z rycinami, 
kop. 60. 

— Spotkanie, Cień, Oko w oko, Franek, 
Suka, Szczęśliwi, Śmierć, Zawierucha, To- 
mek Baran, Z wrażeń włoskich; szkice i o- 
brazki. Tamże, druk. S. Orgelbranda synów, 
1897, 8 mała, str. 367 i 1 ni., rb. 1-50. 

— Sprawiedliwie, szkic powieściowy, 
z przedmową T. Jeske-Choińskiego. Błbliot. 
dzieł wybór. Warszawa, druk. Bibliot. dzieł 
wyborowych, 1899, 8 mała, str. 144, kop. 25. 

— Ziemia obiecana, powieść, t. I— II. 
Warszawa-Kraków, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8 mała, 
str. 441 i 410, rb. 2-40, kor. 640. 

REZAWA. Die Judenausweisungen in Russ- 
land und die polnische Frage. Stuttgart. 
Neue Zeit, w zesz. 37, z r. 1894, 8, str. 324 
—333. 

REZEK Ant. Umluvy sjezdu videńsk6ho 
z 1. 1515 a jich yyznam pro volbu deskou 
1. 1526. Czasopis Musea krś,lovstvi ćeskćho, 
r. LV sv. 3 a 4, 1881, 8, str. 385-403. 

Rezultaty spisu jednodniowego ludności 
miasta Warszawy 1882 r., część I: Ludność 
pod względem wieku, stanu cywilnego, wy- 
znań, narodowości, wykształcenia, rodzaju 
zamieszkania, stosunków rodzinnych, miej- 
sca urodzenia (po polsku i po rosyjsku). 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Ko- 
walewskiego, 1883, 4, str. 3 ni., 91 i 6 ni., 
rb. 1-35. 

— Toż, część II: Statystyka zabudowań, 
taryfa domów m. Warszawy i przedmieścia 
Pragi i statystyka mieszkań. Tamże, druk. 
Magistratu, 1884. 4, str. 79 i 7 ni., rb. 1-35. 

— Toż, cześć III: Ludność podług zajęć. 
Tamże, druk' Wł. Szulca i Sp., 1885, 4, str. 
1 ni. i 283, rb. 2. 

RHODEN Emma von. Przekora, opowiadanie 
dla młodych dziewcząt, według 10 wydania 
przełożyła Z. Zajączkowska. Warszawa, nakł. 

F. Hosicka, druk' A. Ginsa, 1894, 8, str. 282, 
opr. rb. 1-60. 

RIBBECKIUS 0. Ob. Zieliński Tad. (1888). 

RIBBING Seved. dr. med. Hygiena płci i jej 
moralne następstwa, przełożył ze szwedz- 
kiego dr. B. K. Warszawa, nakł. J. Gura- 
nowskiego, druk. E. Lubowskiego i Sp., 
1893, 8 mała, str. 156, kop. 80. 

RIBERA 0. S. J. Żywot św. Teresy od Je- 
zusa, tłómaczony na polskie przez Karme- 
litankę Bosą. Kraków, nakł. Karmelitanek, 

G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1883, 8, 
XXXI, 528 i rycina, kor. 8. RIBOT — RICHTER RIBOT Th Choroby osobowości, przełożył 
z francuskiego J. K. Potocki. Warszawa, 
nakł. A. W. Gruszeckiego, M. Arct, druk. 
br. Jeżyńskicłi, 1885, 8 mała, str. 186 i 2 ni., 
kop. 60. 

— Cłioroby pamięci, przełożył z 3go wy- 
dania orvg. Julian Steinłiaus. Tamże, 1886, 
8 mała, str. 185, II i 1 ni., kop. 60. 

— Choroby woli, przełożył z francuskiego 
J. K. Potocki. Tamże, 1885, 8 mała, str. 165 
i 2 ni., kop. 60. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1887, 8, str. 169, 
kop. 60. 

— Dziedziczność psychologiczna, przeło- 
żył St. Bartoszewicz. Wydawn. T. T. Jeża, 
tom III. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Ig. Zawiszewskiego, 1885, 8, str. III, 
III i 340, rb. 180. 

— Filozofia Szopenhauera, z 4-go wyda- 
nia przełożył J. K. Potocki. Warszawa, 
nakł. Głosu, T. Paprocki i Sp., drtik. A. Pa- 
jewskiego, 1892, 8, str. 168 i 1 ni., rb. 1. 

— Psychologia uwagi, przełożył J. K. Po- 
tocki. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. J. 
Jeżyńskiego (1891), 8 mała, str. 204 i 1 ni., 
kop. 60. 

— Ob. Azam D. (1888). 

RICARD Antoni ks. prałat Kwadrans rozmy- 
ślania czyli krótkie punkta medy tacy i na ka- 
żdy dzień roku, przekład z francuskiego. Lu- 
blin, druk. M. Kossakowskiej, Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1894, 16, str. 315, kop. 50. 

— Miesiąc listopad: Nabożeństwo za du- 
sze w czyścu cierpiące t. j. rozmyślania, 
modlitwy, przykłady i praktyki na każdy 
dzień m. listopada. Warszawa, druk. Fr. 
Czerwińskiego, 1884, 16, str. 144, kop. 20. 

RICARD Mgr. i Dr. MONCOO. Prawdziwa 
Bernadetta Soubirous. Ob. Rakowski Jan, 

RICARD T. Namiętności. Nowele. Bibl. no- 
wości, 19. Łódź, nakł. i druk. A. Zonera, 
b. r. (1900), 8 mała, str. 86, kop. 25. 

RICASOLI Ruceilai Orazio. Della Providenza, 
dialoghi filosofici, eon aggiunta di una let- 
tera sulla Polonia, pubblicati per cura dei 
Prof. G. Turrini. Firenze, 1868, 12, str. 413. 

RICCI Mauro. Di Stanislao Konarski scolo- 
pio polacco giudicato da Agostino Theiner 
deir Oratorio nella Storia di Clemente XIV 
Considerazioni di Firenze, 1860, 8, str. 46. 
(Od str. 43-6, trzy listy S. Konarskiego). 

RICHARD Karol. Kosmogonia, o początku 
i końcu świata, z francuskiego przełożył St. 
Kamieński. Warszawa, nakł. redakcyi Wę- 
drowca, M. Arct, druk. Ig. Zawiszewskiego, 
1884, 8 mała, str. 2 ni. i 160, kop. 50. 

RiCHE Daniel. Matka, powieść w 2ch czę- 
ściach, z francuskiego. Bibl. najnowszych po- 
wieści i nowel. Lwów, druk. Narodowa, 
1900, 8 mała, str. 182, hal. 60. RICHEBOURG Emil. Dramaty w życiu, ro- 
mans w 5 tomach. Gródek, nakł. i druk. J. 
Ćzaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1896, 8, str. 1 29 +269 +208+ 227 -f 
232+163, kor. 7-20. 

— Na Golgotę. Tamże, 1896, 8, str. 339, 
kor. 3-60. 

— Dwie kołyski, powieść współczesna, t. 
I-II. Tamże, 1897, 8, str. 288 + 264, kor. 
4-80. 

— Z letargu. Tamże, 1895, 8, str. 465, 
kor. 4. 

— Dwie matki, romans w dwóch tomach, 
przekład H. Kłossowskłej, t. I— II. Bibliot. 
romansów i pow. Warszawa, druk. E. Skiw- 
skiego, 1890, 8, str. 429 i II + 432, rb. 1-50. 

— Milion ojca Raclot, powieść nngrodzo- 
na przez Akademię francuską. Gródek, nakł. 
i druk. J. Ćzaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt 
we Lwowie, 1898, 8, str. 215, kor. 2. 

— Tajemnice przepaści, przekład z fran- 
cuskiego, tom I— III. Tamże, 1899, 8, str. 
275+309+248, kor. 640. 

RICHET Karol. Notę sur un critere de la 
sensibilitś hypnotiąue, Thypnoscope, une 
nouvelle mśthode de diagnostic par M. J. 
Ochorowicz prćsentće par Charles Richet. 
Comptes rendus des sciences de la Societó 
de biologie nr. 20,, z d. 23 maja 1884. 

— Zarys psychologii ogólnej, przełożyła 
z francuskiego Anna Leska. Kraków, nakł. 
G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1890, 8 mała, str. 201 i 1 ni., kor. 
2-60. 

— Ob. Gumey, Myers i Podmore; Ocho- 
rowicz J. 

RICHILDE ou Riche. Ob. Stekert Aleks. 
(1881). 

RICHTER Boromeusz. Saxa loąuuntur, rzecz 
o pomnikach rzeszowskich w kościele far- 
nym zostających. Odb. z Tygodnika rze- 
szowskiego.' Rzeszów, nakł. i druk. E. F. 
Arvaya, 1885, 8, str. 19. 

RICHTER E. F. Zasady harmonii, z niemiec. 
przełożył i dodaniem teoryi harmonicznej 
Weitzmana oraz chorałów polskich uzupeł- 
nił Jan Karłowicz. Dzieło przyjęte przez In- 
stytut muzyczny warszawski. Wyd. nowe. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 8, str. 228 
i nut 4, str. 8, rb. 2. 

RICHTER Eug. Wizerunki przyszłości so- 
cyalistycznej, podiug zasad Bebla napisał .... 
poseł do parlamentu, w wolnym przekładzie 
z niemieckiego oprać. St. Ptaszyńaki. Poznań, 
nakł. J. K. Żupańskiego, druk. Dziennika 
pozn., 1892, 8, str. 131 i 1 ni., fen. 75. 

— Ob. Rubinstein S. 

RICHTER J. W. 0. dr. prof. Geschichten aus 
der Zeit des preussischen Ordensstaates, RICHTER — RIEGER 37 Bap-d I & II. Hannorer, L. Ost, 1893, 8, str. 
131 i 133. po mr. 120. 

I. Hermann von Salza und Hermann Balke, die 
Begriinder des preussisehen Ordensstaates, ein Zeit- 
und Charakterbild aus der l Halfte des XTTT Jahr- 
hunderta; n. Heinrich Monte der Held von Natan- 
gen, eine Geschichte aus der Zeit des grossen Preus- 
senaufstandes. 

— Toż, III— V, 1893, 8. 

ni. Winrich von Kniprode und Henning Schinde- 
kopf, sein Ordensmarschall, eine Geschichte aus der 
Bltłtezeit des preussisehen Ordensstaates (str. 116, 
1 marka); IV. Der Retter der Marienburg, eine Ge- 
schichte aua der Zeit der Kampfe zwischen dem 
Deutschen Orden und Polen (str. 160, mr. 1-40); V. 
Wie Westpreussen an Polen fiel, eine Geschichte 
aus der Zeit des Yerfalls des preuss. Ordensstaates 
(Str. 170, mr. 1-60). 

RICHTER Paul Emil- Goethes Gedicht an 
Fi-aulein Casimira Wołowska. Archiv fiir 
Literaturgeschichte w 3 zesz. tomu XV z r. 
1887, 8, str. 293—295. 

RIDER HAGGARD H. Żywy testament, prze- 
łożyła z angielskiego T. P. Dod. do Kło- 
sów. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1889, 
8, str. 208. 

— Ob. Haggard-Rider. 
RiEBICZKOWICZ Awram. Ob. Bierszadskij 

S. A. 

RIEDEL Wacław. Bohaterki z czasów re- 
formacyi: Katarzyna von Bora, małżonka 
Lutra; Ludwika de Coligny, księżna Ora- 
nii; Anna Askew; Marya de Bolicrąues 
i Juana de Higuera, ofiary inkwizycyi; ze- 
brał i ułożył .... Warszawa, Trepte,"druk. A. 
Ginsa, 1899, 16, str. 122, kop. 60. 

RIEDER Georg. Joiiann III, Konig von Po- 
len, Sobieski, in Wien, mit Hineinverwe- 
bung einer Geschicłite der 7 Koniginnen 
von Polen aus dem Hause Oesterreich, ein 
Erinnerungsbuch an 1683 fiir 1883 zum 
200-jahrigen Jubilaeum der Befreiung Wiens 
von der Turkenbelagerung, von .... Pfarrer 
am Rennweg. Wien, W. Braumuller, 1882, 
8, str. 7 ni. i 400, kor. 4. 

RIEDL Kazim. o. T. J. Cztenija o mukach 
i smerty Hospoda naszołio Jisusa Chrysta, 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1884, 16, str. 128, tiał. 30. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1887, 16, str. 160 
i 1 ni., hal. 50. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, nakŁ o. A. Frid- 
richa T. J., 1896, 16, str. 160, z rycinami, 
hal. 50. 

— Cztenia o Najśw. tajni Ewcharistii iły 
o dostojnom pryhotowłeniu do światoho pry- 
czastia. Peredruk z Ruskoho siona. Tamże, 
nakł. o. M. Mycielskoho T. Is., 1885, 16, str. 
240, z rycinami w tekście. 

— Cztenia o Preczystoj i Prebłahosłowen- 
noj Diwi Maryi. Wtoroje popr. izdanie. Kny- 
żki pobożnyi dla wirnych kożdoho stanu, t. 
XXV. Tamże. 1885, 16, str. 144, hal. 40, opr. 
hal. 60. — Toż. Wyd. 2je poprawłene. Tamże, 
1889, 16, str. 155, z ryciną, hal. 40. 

— Toż. Wyd. 3cie stereotyp. Tamże, 1897, 
16, Btr. 160. 

— Czytania o Męce Pańskiej. Książki po- 
bożne, t. 62. Tamże, nakł. ks. A. Fridricha, 
1897, 16, str. 150 i 1 ni. 

— O Komunii wynagradzającej. Kraków, 
nakł. ks. M. Mycielskiego, druk. Czasu, 
1895, 16, str. 131, hal. 40. 

— Książeczka do nabożeństwa dla wiej- 
skich dzieci. Tamże, nakł. ks. Al. Friedri- 
cha T J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 
32, str. 155 i 1 ni. 

— Oto Matka twoja, czytania o Matce Bo- 
skiej. Tamże, nakł. To warz. Jezusowego, 
1897, 16, str. 158, opr. hal. 50. 

— Nauka wiary i obyczajów w przykła- 
dach zebrana z różnych autorów, t. I— VI. 
Książek pobożnych dla wiernych t. 33—38. 
Tamże, druk. Czasu, 1888-1892, 16, tomik 
opr. po hal. 80 = kor. 4 80. 

— Nauki duchowne o niektórych przed- 
miotach, zawartych w ewangelii św. Tamże, 
1893, 16, str. 320 i 2 ni., z rycin., kor. 120, 
opr. kor. 1'60. 

— Pamiątka dla dziewcząt służących oso- 
bliwie po miastach. Tamże, nakł. ks. M. My- 
cielskiego, 1893, 16, str. 32, hal. 10. 

— Pamiątka pierwszej Komunii św. czyli 
zbiór przykładów dla dziatek gotujących się 
do pierwszej Komunii św. Tamże, 1892, 16, 
str. 125 i 2 ni., z ryciną, opr. hal. 40. 

— Przyjdź Królestwo Twoje, książeczka 
do nabożeństwa dla młodzieży. Tamże, nakł. 
M. Mycielskiego, druk. Czasu, 1889, 32, str. 
199 i 1 ni., hal. 20, opr. hal. 40. 

— Nadzwyczajne skutki wody św. o. 
Ignacego, z włoskiego przetłómaczył .... 
Książki pobożne. Kraków, nakł. ks. o. J. 
Hrubanta T. J., druk. A. Koziańskiego, 1898, 
16, str. 70, z ryciną, opr. hal. 20. 

— Żywot bł. Jana Sarkandra, proboszcza 
i męczennika. Kraków, nakł. ks. P. Rubo- 
na, T. J., druk. Czasu, 1897, 16, str. 128, 
z portretem. 

— Żywot Św. Zyty Panny, służebnej 
w mieście Luce. Tamże, 1889, 16, str. 63, 
hal. 20, opr. hal. 30. 

— Ob. Bellarmin R.; Łęczycki M. 

RIEDL Walenty ks. Okólnik biskupa ratys- 
bońskiego .... z r. 1857 o muzyce kościelnej 
(w przekładzie ks. dra J. Surzyńskiego). 
Odb. z Muzyki kościelnej. Poznań, nakł. 
i druk. J. Leitgebra, 1884, 8, str. 14, fen. 30. 

RIEGER J. Heimatskunde des Stadt- und 
Landkreises Beuthen in Oberschlesien. Gross- 
Strehlitz, A. Wilpert, 1896, 8, str. 36, fen. 25. 

RIEGER Zygmunt. Iwonicz. Zakład zdrojo- 38 RIEGER - RITUALE wo-kapielowy w Gaiicyi. Przegląd sezonu 
w r. 1885. Lwów, 1886, 8, str. 37.* 

— Kilka słów o łyżwowaniu ze stanowi- 
ska hygieny i medycyny. Odb. z Gazety 
naród, Lwów, nakł. druk. Gazety naród., 
1876, 8, str. 15. 

— Zakład zdrojowy Truskawiec w roku 
1880 i nowy rozbiór chemiczny jego zdro- 
jów. Lwów, 1881, 8, str. 8. 

— Toż, w r. 1881. Lwów, 1882, 8, str. 8. 

— Toż, w r. 1882. Lwów, 1883, 8, str. 7. 

— Toż, w r. 1883, wraz z przewodnikiem. 
Lwów, 1884, 4, str. 3. 

RIEGL Alois. Die Rilim-Teppichweberei in 
Galizien und die Webereischule in Okno. 
Odb. z Centralblatt fur Unterrichtswesen. 
Wien, 8, str. 7. 

RIEHL Alojzy dr. prof. Fryderyk Nietzsche, 
artysta i myśliciel, przekład Wilhelma Feld- 
mana. Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu 
tygodniowego, Gebethner i Wolff, 1900,' 8 
mała, str. 147, kop. 60. 

RIENZI Cola. Ob. Pawlicki Stef. ks. dr. 

Riga. Ob. Neumann W. (Das mittealter- 
liche). 

Rlgasches Gewerbe. Ob. Mettig Konst. (Zur 
Geschichte). 

Rigoletto. Ob. Piave F. 

RInaldo RInaldinI, sławny dowódca rozbój- 
ników XVIII wieku, czyny jego i towarzy- 
szów, czyli tajemnice gór, wąwozów i dolin 
Włoch. Chicago 111., nakł. i druk. Wł. Dy- 
niewicza, 1884, 8, centim. 60. 

— Toż, sławny dowódba zbójców, powieść. 
Poznań, nakł. i druk. F. Chocieszyńskiego, 
1884, 8, str. 158 i 1 ni., fen. 60. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, 1899, 8 mała, str. 
166 i 1 ni., fen. 60. 

— Toż, życie i czyny słynnego bandyty 
włoskiego, romantyczne opowiadanie z prze- 
szłego stulecia. Warszawa, nakł. Ch. J. Ro- 
senweina, druk. W. Thiella, 1899, 8 mała, 
str. 93, kop. 20. 

Das Rind. Ob. Rościszewski K. 

RINK Antoni. Dom rodzinny a szkoła, ich 
wzajemny stosunek i wpływ na wychowa- 
nie. A. Rinka i St. Pallana Wydawn. peda- 
gogicznodydakt. Tarnów, nakł. wydawców, 
druk. J. Pisza, Kraków, G. Gebetliner i Sp., 
1892, 16, str. 87, hal. 60. 

— Ob. Cobb S.; Gerstaeker F.; Krestowski 
W. W.; Zdrajca, czyli spisek dekabrystów. 

RIO-NEGRO. Ob. Zapałowicz Hugo (1894). 
RIOS Irma. Ob. Sienkiewicz H. (P. M. Wo- 
lodyovski). 

RIPPEL G. & HiMJOBEN H. ks. Piękności Ko- 
ścioła katolickiego, przedstawione w zewnę- 
trznych uroczystościach, obrzędach i zwy- czajach, opracowali po niemiecku w 21 wy- 
daniu .... a we francuskim przekładzie po- 
mnożył ks. N. J. Comet, dla polskich czy- 
telników z obu języków przełożył, zastosował 
i pomnożył ks. Nestor H. S. Bieroński, ka- 
nonik katedry kieleckiej, proboszcz małogo- 
ski, tom I— III. Warszawa, M. Orgelbrand, 
druk. St. Niemiery, 1889—1890, 8, str. 260 
+ 263 + 261, rb. 360. 

RISCHKA Robert Ob. Hoffmann Fr. (Bibl. 
t. 20); Słowacki Julius (LUla Weneda 1882, 
Beatrix C). 

RISLER E. Uprawa pszenicy, przełożył i od- 
powiednio do miejscowych' warunków do- 
pełnił F. O. Wilkoński. Warszawa, nakł. 
redakcyi Gazety rolniczej, Gebethner i Wolff, 
druk. M. Ziemkiewicz, 1890, 8, str. V, 295 
i 1 ni., z 22 drzeworytami w tekście, rb. 2. 

RITCHIE Dawid G. Darwinizm i nauki spo- 
łeczne, z angielskiego przełożył J. K. Poto- 
cki. Warszawa, nakł. redakcvi Głosu, druk. 
Przemysłowa, 1892, 16, str. 78 i 1 ni., kop. 30. 

RITTNER Edward dr. Prawo kościelne ka- 
tolickie. Wyd. 2, t. I— II. Kraków, nakł. 
autora, druk. Uniw. Jag., 1889, 8, str. 363 
+VIII, 425, kor. 16. 

— Cirkevni prś.vo katolicko. Dii I — II. 
V Praze, 1887. 

RITTNER (Czaszka Tomasz). Dora, nowela, 
z konkursu literackiego Czasu. Kraków, 
Spółka wydawn., druk. Czasu, 1896, 8, str. 
53, hal. 80. 

Rituale minus ad usum sacerdotum. Var- 
sayiae, Niemiera 1893, 16, str. 102, opr. 
w płótno, brzegi czerwone kop. 60; w skór- 
kę, brzegi złoć. rb. 1*20. 

— tertii ordinis S. Francisci. Kraków, nakł. 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, 16, str. 31. 

— Romanum parvum ad usum ąuotidianum 
ecclesiarum parochialium ad normam Ritu- 
alis Romani (editionis typicae) et provincia- 
lis Petricoyiensis cum ąuibusdam adnotatio- 
nibus editoris concinnatum. Cura N. H. S. 
B. Can. Kielc, Gebethner i Wolff w War- 
szawie, 8, str. 80 i IV, kop. 35, opr, kop. 50. 

— sacramentorum ac aliarum Ecclesiae Ro- 
mano-catholicae caeremoniarum. Ex Rituali 
Romano atque ex Rituali synodi provincia- 
lis Petricoyiensis depromptum. Leopoli, Cra- 
coviae, Posnaniae, Varsoviae. Sambor, typis 
J. Czaiński, sumpt. Leonardi Solecki, 1880, 
12, str. VIII, 256, kor. 2. 

— Toż, Petricoyiensis ad uniformem ec- 
clesiarum regni Poloniae usum reimpressum, 
editio noya cum originalibus ad amussim 
concordans. Cracoyiae, cura et sumpt, pres- 
byterorum saec. Congregationis miss. s. Vin- 
centii a Paulo domus Stradomiensis, typis 
W. L. Anczyc et Soc, 1884, 8, str. 878, XXI 
i 1 ni., kor. 4. 

— Toż. Wyd. nowe, 8, str. 890, kor. 5'30. RITUALE — ROBOTNICE 39 — Toż, ex Rituali synodi provincialis Pe- 
tricoyiensis depromptum, editio nova, aucta 
et emendata. Vilnae, J. Zawadzki, tipogr. 
Zawadzki, 1884, 8, str. 500, rb. 1-35. 

— Ob. Malarski S. ks. (parvum). 

RIVERIN Anna. Narzeczona, powieść, prze- 
kład z francuskiego Jadwigi W. Dod. do 
Tygodnia. Piotrków, tipogr. Gubiernskaja, 
1898, 16, str. 185. 

RIVERS Tomasz. Ogród pod szkłem, z an- 
gielskiego przełożył Wł. Kaczyński. Bibliot. 
Ogrodnika polsk., t. 111. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1889, 8, 
str. 103 i 1 ni., z rycin, w tekście i 2 tabl, 
opr. kop. 75. 

RIwiera-Korsyka. Ob. Trzciński T. (1900). 

RIViERE Henryk. Kain, powieść, przekład. 
Warszawa, kop. 20. 

ROBACKi Aleksander. O szpitalu w Horo- 
dence w 50-tą rocznicę panowania cesarza 
Franciszka Józefa 1898. Horodenka, nakł. 
Wj^działu powiatowego, druk. E. Winiarza 
we Lwowie, 1898, 8, str. 29. 

Robaków fauna. Ob. Nusbaum Józ. (Spra- 
wozdanie). 

ROBAKOWSKI fŁ Pierre. De Collationibus 
(Droit Romain). De la sćparation des patri- 
moines (Droit-francais). Dissertation. Tou- 
lousse, 1858, 8, str. 106. 

ROBERT Carlo. Su di una Inscrizione greca 
arcaica in bronzo. Roma. Estatto dai Monu- 
menti antichi publicati per cura delia r. 
Accademia dei Lincei,Vol.I. Punt. 3a. 1891, 
4, str. 593-600, 2 tabl. 

Opis bronzu ze zbioru Tyszkiewicza. 

— Scenen der Ilias und Aithiopis auf ei- 
nev Vase der Sammlung des Grafen Michael 
Tyszkiewicz. Festschrift zur Eroffnung des 
Arcłiaeologischen Museums der Friedrichs- 
Uniyersitat Halle-Wittenberg am 9 Decem- 
ber 1891 von....herausg. mit Unterstiitzung 
des Konigl. Univ. Curatoriums. Halle, Max 
Niemayer, 1891, 4, str. 11, (1), z 2 tabl. 
(Fiinfzehntes Halłisches Winckelmannspro- 
gramm). 

(ROBERT). Wyciąg z dzienników o prof. 
Robercie z Medvolanu. Kraków, druk. W. 
Korneckiego, b."r. (1887), fol., k. 1. 

Robert, chłopiec okrętowy. Warszawa, E. 
Wende i Sp., 1878, 16,' str. 15, kop. 1. 

Robert djabeł. Nie tylko straszna, ale tak- 
że zabawiająca i pouczająca powiastka 
z przeszłości. 'Bibl. tanich książeczek. Cie- 
szyn, di-uk. H. Feitzingera, b.' r. (1888), 8, 
str. 59, hal. 40. 

— Ob. Scribe i Delavigne (Opera Meyer- 
beera). 

ROBERTI Jan ks. O małych cnotach, tłoma- 
czenie z włoskiego. Wyd. 4. r. 1879 ma ty- tuł: O ważności małych cnót. Warszawa, 
Niemiera, 1897, 32, str. 127, kop. 20. 

ROBERTS Aleksander baron. Lou, przekład 
Br. Neufeldówny. Dod. do Tygodnika ilustr. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1889, 8, str. 168, 
kop. 50. 

— Pojedynek, Zdruzgotane szczęście, no- 
wele, przekład z niemieckiego M. Łag. Bi- 
bliot. nowości, 14. Łiódź, nakł. i druk. Alfr. 
Zonera, 1900, 8, str. 84, kop. 25. 

ROBERTSON Jan M. Humaniści nowożytni, 
studya socyologiczne o Carlyle'u, Millu, 
Emersonie, Arnoldzie, Ruskinie i Spence- 
rze, z angielskiego przełożył, przypisami 
i skorowidzem opatrzył Jan Stecki. War- 
szawa, Avydawn. Głosu, drak. F. Csernaka, 
1899, 8, str. 277 i V, rb. 150. 

ROBIŃSKi Seweryn dr. Zur Beseitigung der 
Umsturzbewegungen in der Menschheit, Be- 
trachtungen, ehrerbietigstes Sendschreiben 
an Se. Maj. Wilhelm II, deutschen Kaiser, 
Konig in Preussen, Lieferung 1. Berlin, 
Robiński & Comp., 1896, 8, str. 46, mr. 1. 

— Ein weiterer Beitrag zur Anatomie, 
Physiologie und Pathołogie der Augenlinse. 
Tainże, 1889. 8, str. 44, mr. 1. 

— Zur Kenntniss der Augenlinse und de- 
reń Untersuchungsmethoden. Berlin, Grosser, 
1883, 8, str. 62, mr. 1-50. 

— Operiren oder nicht operiren bei Krebs- 
Erkrankungen und andere zeitgemasse, ins- 
besondere therapeutische Fragen. Berlin, 
Verlag von Robiński & Co, 1898, 8, str. 191. 

— Nasze stosunki społeczno-polityczne, 
z życia naszkicował jako przyczynek do ich 
historyi i naprawy .... Berlin, Z. Gerstmann 
(księgarnia Stuhra), 1885, 8, str. VII i 216, 
mr. 4. 

Robinson Kruzoe czyli skutki nieposłuszeń- 
stwa, książka zupełnie nowo i treściwie uło- 
żona. Chicago, druk. Gazety Polsk., 1887, 
cent. 30. 

— Toż, nowy, czyli skutki nieposłuszeń- 
stwa, zupełnie nowo i treściwie dl^ użytku 
polskiej młodzieży ułożony i do oryginału 
zastosowany. Wyd. 3. Wadowice, nakł. i 
druk. Fr. Fołtyna, 1884, 16, str. 167, z ryci- 
nami, hal. 60. 

— Toż, opracowany dla młodzieży z ry- 
cinami kolorów. Warszawa, G. Centner- 
szwer, 1890, 8, str. 47, kart., kop. 60. 

— Ob. Anczyc W. L. ; Chęciński Jan; 
Defoe; Dygasiński Adolf; Gębarski Stef.; 
M. F.; Rade Th. (1882). 

Roboczy czas. Ob. Prawo (1898). 

Robotnice! Lwów, 10 kwietnia 1884. Pol- 
scy i ruscy socyaliścł wschodniej Galicyi. 
Genewa, impr. Polonaise, 1884. 40 ROBOTNICY - ROCZNIK Robotnicy! (pismo ulotne). Paryż, druk. 
Polska, 1893. 

— proletaryusze I Kraków, nakł. redakcji 
Naprzód, 1893. (Zakazane). 

— towarzysze, członkowie kasy chorych! 
(ulotna odezwa). Kołomyja, druk. Bruka, 25 
września 1895. (Zakazane). 

— Ob. Ajdukiewicz Br. (Ubezpieczenie); 
Badeni J. ks.; Becker Jan F.; Berchard K.; 
Bossakiewicz Alex. ; Darg-un L. (zabezpie- 
czenie); Drut J.; Engels F. (Pisma); Hibl J. 
A. (Ustawy); Jaroszyński Edward; Jordan 
H. dr.; Jednodniówka Robotnik; Koczyński 
M. (Ustawy); Kolenda; Kramsztyk F. (Pra- 
wo); Krzesiński B. ks.; Kutsche E. (wzór. 
żona); Lassalle F.; Leon XIII (Encyklika); 
Małaczyński Alex. (Ubezpieczenie); Odpo- 
wiedź 1891); Mrowiński W. ks.; Ponikło St. 
dr.; Przedświt 1891, 1892; Przegląd socja- 
listyczny; Przepisy o najmie (1886); Ruch 
(1893); Skrzyński St.; Sohm i Lorenz; Sues- 
ser Ign. (Prawo); Tchórznicki J. i Wojnicz 
R. (Mieszkania); Wybór poezyi; Zdziarski 
Boi. (wiejscy); Zbiór przepisów (fabryczn. 
1891). 

Robotnik polski. Odezwa. Lwów, 20 kwie- 
tnia, 1890, fol., str. ni. 2. 

Robotnik, czasopismo polityczne i społeczne. 
Odpow. redaktor Ant. Mańkowski. Wydawca 
J. Obirek. Lwów, druk. Sz. Bednarskiego, 
od 1 marca 1890, 4 duża. Rok I, nrów 14, 
R. II. 1891. Organ partyi robotniczej. R. III. 
organ partyi socyalno-demokra tycznej, 1892. 
Wyd. A. Mańkowski, nrów 24, do r. 1900. 
roczników XI, fol. 

— polski, pismo poświęcone sprawom klas 
pracujących. Wychodzi 1 i 16 każdego mie- 
siąca, dwutygodnik. Wj^dawca i odpow. re- 
daktor J. Baczyński. Lwów, druk. Sz. Be- 
dnarskiego. 1891. R. I, nrów 24. 

— polski, czasop. Minneopolis Min. od po- 
łowy r. 1893, wnet ustało. 

Do robotników pod zaborem rosyjskim. Ro- 
botnicy!... Warszawa, kwiecień, 1891. 

Zabronione w Austryi. 

Roboty ręczne. Ob. Bach Emilia; Dla dzie- 
■wczątek'(1875); Grzy wińska Aniela (1900); 
Pawetkówna M. (ręczne szydełkowe 1896); 
Stahlberger Jul. (1895); Szkoła praktyczn. 
(kobiece 1883). 

Roboty ziemne. Ob. Niewiadomski R. 

(ROCH Św.). Litania o Św. Rochu, doświad- 
czonym patronie od morowej zarazy. B. w. 
m. dr. i. r., 8, str. 4. 

ROCHEFORT. L'aigle des Polonais. (Air: Li- 
bertś sainte aprós trente ans d'ab8ence). Pa- 
ris, Chez Pierre Vincard et chez Delavigne, 
(18..), 4, k. 1. 

ROCHESTER Lord. Dziennik poselstwa do 
Polski za Jana III w r. 1676. Londyn, 1827. 
(Po angielsku). ROCHETIN Victor-Henri de. Principales fetes 
de familie en Pologne. Par la Csse Eugśnie 
*** Editeur son fróre. Paris, 1874, 8, str. 31. 

a Madame la Comtesse Marie Lubieńska. 

ROCHOLL H. dr. Der konigl. polnische Ober- 
jagermeister und Kammerer Herr Gebhard 
von Miillenheim-Rechberg aus der Elsass, 
1599—1673, ein Charakterbild aus bewegter 
Zeit. Strassburg, Schultz & Co., 1881, 8, str. 
32 i 2 fotogr., mr. 240. 

Rocznica. W dwudziestą rocznicę zawiąza- 
nia i działalności Stowarzyszenia rękodziel- 
ników lwowskich »Gwiazda«. Treściwe spra • 
wozdanie z czynności Stowarzyszenia za 
czas od 3 maja 1868 do końca roku 1887. 
Lwów, nakł. Stowarzyszenia, druk. Związ- 
kowa, 1888, 8, str. 15. 

W rocznicę powstania listopadowego: Śmierć 

tyranom nie zginęła! B. w. m, dr. i r. 

(1893?) (autografowane). 

Zabronione w Austryi. 

W stuletnią rocznicę dnia 3 maja 1791 r. 
ludowi polskiemu tę jasną kartkę dziejów 
ojczystych poświęca Lech. Lwów, nakł. 
autora, druk. J. * Czaińskiego w Gródku, 
189L 

W stuletnią rocznicę konstytucji 3 maja: 
Sto lat mija.... B. w. m. dr. i r. (Kraków?, 
1891). 

Zabronione w Austryi. 

1793—1893. W stuletnią rocznicę drugiego 
rozbioru Polski. Lwów, nakł. druk. I Zwią- 
zkowej, 1893, 8, str. 24. 

W dziesiątą rocznicę istnienia Towarzy- 
stwa Bratniej Pomocj słuchaczów wszech- 
nicj lwowskiej. Lwów, nakł. Towarzjstwa, 
druk. E. Winiarza, 1877, 8, str. 30. 

Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności 
w Krakowie, za rok 1881. Kraków,' nakł. 
Akademii, druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 
136, kor. 1-20. 

Treść: Szujski Józef. Sprawozdanie z czynności 
naukowych i administracyjnych w roku 1881—8. 
Smolka Stanisław. Spór o biskupstwo krakowskie 
za czasów Kazimierza Jagiellończyka. 

— Toż, rok 1882. Tamże, 1883, 8, str. 234, 
kor. 1-20. 

Treść: Majer Józef. Sprawozdanie z czynności 
naukowych i administracyjnych w roku 1882—3. 
Tarnowski Stanisław hr. Tajemnica roku 1688. 

— Toż, rok 1883. Tamże, 1884, 8, str. 
159, kor. 1-20. 

Treść: Tarnowski Stanisław hr. Sprawozdanie 
z czynności naukowych i aaministracyjnych w roku 
1883—4. Małecki Antoni. Jana Kochanowskiego 
młodość. 

— Toż, rok 1884. Tamże, 1885, 8, str. 169, 
kor. 1-20. 

Treść: Tarnowski Stanisław hr. Sprawozdanie 
z czynności naukowych i administracyjnych w roku 
1884—5. Morawski Kazimierz. Słowo i natchnienie 
w rzymskiej poezyi. 

— Toż, rok 1885. Tamże, 1886, 8, str. 139, 
kor. 1-20. ROCZNIK 41 Treść: Tarnowski Stanisław hr. Sprawozdanie 
z czynności naukowych i administracyjnych za rok 
1885—6. Smolka Stanisław. Rok 1386 w dziejach 
Polski i Litwy. 

— Toż, rok 1886. Tamże, 1887, 8, str. 206, 
kor. 1-20. 

Treść: Tarnowski Stanisław hr. Sprawozdanie 
z czynności naukowych i administracyjnych za rok 
1886—7. Rostafiński Józef. Polska z czasów 
przedhistorycznych pod względem fizyograficznym 
i gospodarskim. 

— Toż, rok 1887. Tamże, 1888, 8, sfcr. 188, 
kor. 1-20. 

Treść: Tarnowski Stanisław hr. Sprawozdanie 
z czynności naukowych i administracyjnych za rok 
1887—8. Wojciechowski Tadeusz. O powtórnej 
elekcyi Stanisława Leszczyńskiego w roku 1733. 

— Toż, rok 1888. Tamże, 1889, 8, str. 206 
i 13, kor. 1-20. 

Treść: Tarnowski Stanisław hr. Sprawozdanie 
z czynności administracyjnych i naukowych za rok 
1888—9. Pawlicki Stefan ks. Filozofia na dworze 
Medyceuszów. Wykaz rzeczy i osób w rocznikach 
Zarządn Akademii od 1873 do 1887 roku. 

— Toż, rok 1889. Tamże, 1890, 8, str. 157, 
kor. 1-20. 

Treść: Tarnowski Stanisław hr. Sprawozdanie 
z czynności administracyjnych i naukowych za rok 
1889-90. Łuszczkiewicz Władysław. Architekci 
zakonni XIII wieku w Polsce i pozostałe ich prace. 

— Toż, rok 1890. Tamże, 1891, 8, str. II 
i 171, kor. 1-20. 

Treść: Tarnowski St.hr. Sprawozdanie z czyn- 
ności naukowych i administracyjnych za rok 1890—1. 
Smolka St. prof . Stanowisko mocarstw wobec 
Konstytucyi 3go maja. Odczyt. 

— Akademii umiejętności, rok 1891—2. Tam- 
że, 1892, 8, str. 211, kor. 1-20. 

Treść: Sprawozdanie Sekretarza generalnego z czyn- 
ności Akademii za rok 1891—2. Bobrzyński Mi- 
chał dr. Karta z dziejów ludu wiejskiego w Polsce. 

— Toż, rok 1892—3. Tamże, 1893, 8, str. 
161, kor. 1-20, 

Treść: Sprawozdanie Sekretarza generalnego z czyn- 
ności za rok 1892—3. Klaczko Julian, Św. Franci- 
szek z Assyżu i gotycyzm włoski. 

— Toż, rok 1893-4. Tamże, 1894, 8, str. 
191, kor. 1-20. 

w treści: Ulanowski B. prof . Wieś polska pod 
względem prawnym od w. 16—18. Odczyt. 

— Toż, rok 1894—5. Tamże, 1895, 8, str. 
119, kor. 1-20. 

— Toż, rok 1895-6. Tamże, 1896, 8, str. 
121, kor. 1-20. 

— Toż, rok 1896—7. Tamże, 1897, 8, str. 
121, z 7 tablicami, kor. 1-20. 

— Toż, rok 1897-8. Tamże, 1898, 8, str. 
141, z 7 tablicami, kor. 120. 

— Toż, rok 1898—9. Tamże, 1899, 8, str. 
126, z 7 tablicami, kor. 1-20. 

w treści: TarnowskiSt.hr. O Mickiewiczu, 
odczyt miany na publicznem posiedzeniu. 

— Toż, rok 1899—900. Tamże, 1900, 8, 
str. 132, z 8 tablicami, kor. 1-20. 

— artystyczno-literaclci teatralny illustrowa 
ny na rok 1899. Łódź, nakł. i druk. J. Gra- 

el3t.lOGRAFI« T. ly. bowskiego i Sp., 8, str. 60, z rye. i ogłosze- 
niami, kop. 30. 

— VIII asekuracyjno-elconomiczny na rok 
1899, wydawca Bolesław Lewicki. Lwów, 
Ksieg. Polska, druk. Słowa Polskiego, 8, str. 
ni. 56+248 -i-52. 

— III. 1895, c. k. centralnego biura hydro- 
graficznego, nr. XII i XIII. Służba łiydro- 
graficzna w Austryi. Wiedeń, W. Braumiil- 
ler, 1897, fol., str. HI i 96, z tabl., III i 53, 
z tabl. 

XII. Dorzecze Wisły; XIII. Dorzecze Dniestru i 
Dniepru. 

— Toż, 1896, XII, XIII 1 XIV. Służba hy- 
drograficzna w Austryi. Tamże, 1898, 4 kroi. 

Xn. Dorzecze Wisły, str. HI i 129, z 2 tabl. i ma- 
pą; Dorzecze Dniestru i Dniepru, str. III i 73, z tabl. 
1 mapą; XIV. Seret, Prut, str. m 1 61, z tabl. i mapą. 

— Toż, 1895, XIV. Służba hydrograficzna 
w Austryi. Tamże, 1897, 4 król., str. 42, 
z mapą. 

XIV. Dorzecze Seretu i Prutu. 

— Toż. Służba hydrograficzna w Austryi, 
VI. Rocznik, 1891. XII. Dorzecze Wisły. Za- 
łącznik: Mapa przeglądowa 1:750.000. Tam- 
że, 1900, 4, str. 159. 

Xin. Dorzecze Dniestru i Dniepru, str. 80; XIV. 
Dorzecze Seretn i Prutu, str. 48. 

— chrześcijańsko-społecznej reformy. Odpo- 
wiedzialny za redakcyę Jan Staniszewski. 
Rocz. IV, zesz. I. JDuchowieństwo i lud. 
Czacza, 1895, 8. 

— farmaceutyczny zredagowany przez Ada- 
ma Jaworowskiego, tom I. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, 1893, 12, str. 104 i 130, 
w opr. rb. 1-50. 

— Toż, tom II. Tamże, druk. Csernaka, 
1894, 8, str. 320, opr. rb. 250. 

— filarecki, rok I., poświęcony pamięci fi- 
laretów wileńskich. Kraków, nakł. bractwa 
akademickiego Filaretów, druk. Uniw. Jag., 
1886, 8, str. VIII, 719 i 1 ni., kor. 9. 

Treść: Słowo wstępne; Ignacemu Domejce, Bądź 
silnym, Do ojczyzny. Do modlitwy, Zgon zegara, 
Z piosnek o zmroku, Bajka, Nasza droga. Wiersze 
Wielkopolanina, Stefana Dębno, T. i Aczarema; Fi- 
lomaci i Filareci w Wilnie, przez St. F. Momidłow- 
skiego; Kronika węgiersko-polska, przez Ig. Rosne- 
ra; Stosunki polskie po śmierci Leszka Białego, 
przez K. Szkaradka; Wielkopolska pod rządami sy- 
nów Władysława Odonicza przez W. Rubczyń- 
skiego; Zabiegi o Węgry w 1527 r,, napisał Romuald 
Wśetecka; Karol Malczewski, generał czasów Stani- 
sławowskich, przez Aut. Marylskiego; Pobyt Kocha- 
nowskiego za granicą, przez St. Windakiewicza; Poe- 
zya polska na nagrobkach w XVI w., przez K. Łep- 
kowskiego; Nieznane polskie i łacińskie wiersze tre- 
ści politycznej, 1548—51, przez J. Korzeniowskiego; 
Andrzej Ciesielski, przez St. Krzyżanowskiego; Kilka 
stów o charakterze prawnym interdyktu kościelne- 
go, przez A. Blumenstoka; Petyhorzec WL Łoziń- 
skiego, wierszem przez K. Łepkowskiego. 

— finansowy, bezpłatny dodatek do Gazety 
losowań i handlowej »MerkurY«. Kraków, 
druk. Narodowa, 1900, 4, str. 52. 

— Kółek rolniczo-włościańskich w W. Księ- 
stwie Poznańskiem, XI. Poznań, nakł. i druk. 42 ROCZNIK J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński). 1885, 1 
8, 8tr. XVr, 123 i 18 ni. 

Przemówienia patrona M. Jackowskiego i Sprawo- 
zdania z czynności. 

— Toż. Roczniki XII-XVII. Tamże. 

— Toż, rocz. XVIII. Tamże, nakł. i druk. 
Dziennika pozn., 1892, 8, mr. 250. 

— Toż, rocz. XIX. Tamże, 1893, 8, str. 
XLIV, 149 i 11 ni. 

— Toż, rocz. XX. Tamże, 1894, 8, str. L, 
144 i 16 ni. 

— Toż, rocz. XXI. Tamże, 1895, 8, str. L, 
157 i 12 ni. 

— Toż, rocz. XXVI. Tamże, 1900, 8, str. 
139. 

— i Kółka naukowego tarnopolskiego za r. 
1892. Tarnopol, nakł. Kółka, dmk. St. Kos- 
sowskiego, 1892, 8, str. 4 ni., 146 i 2 ni., 
z mapą, kor. 3. 

Treść: Z Wydziału; Statut Kółka; Kwestyonaryu- 
sze; Przywileje królów i właścicieli m. Tarnopola, 
wydal dr. J. Leniek; Staw tarnopolski, przez R. Gu- 
twiński^o; Klimat Tarnopola, przez WI. Satkego; 
Miasto Tarnopol w r. 1678, przez dra L. Finkla; 
Przyczynek do etnografii galicyjskiego Podola, ma- 
teryały zebrane przez dra Włodzimierza Łuczakow- 
skiego, wydał Jan Matijów (po rusku); Mapa miasta 
Tarnopola z r. 1790. 

— II. Toż, za r. 1893. Tamże, 1894, 8, str. 
177 i 2 ni. 

Treść: l. Mikulińce, wznowienie lokacyi miasta 
na prawie magdeburskiem i organizacya cechów, 
przez Józ. Nogaja; 2. Kościół parafialny w Tarno- 
polu fundacyi Tomasza i Katarzj'ny Zamojskich, 
przez J. Nogaja; 3. Tarnopil ł jeho okołycia, przez 
fcs. Piotra Bilińskiego (po rusku); 4. Ogólny pogląd 
na glony okolic Tarnopola i Trembowli, przez R. 
Gutwińskiego; 5. O zawisłości ciepłoty w następują- 
cych po sobie miesiącach i porach roku w Tarno- 
polu, przez Wl. Satkego; 6. Las kutkowiecki, przez 
Zygm. Schneidera; 7. Pszczelnictwo na Podolu gali- 
cyjskiem. przez Jana Kobaka; 8. Sprawozdanie z czyn- 
ności Kółka; Spis członków. 

— Toż, III, za r. 1895. Tamże, 1896, 8, 
str. 2 ni. i 232, z mapą prof. M. Wagilewi- 
cza, kor. 6. 

Artykuły pióra: K. Górzycklego, ks. P. Bilińskie- 
go i Wł. Satkego. 

— krakowski, wydawnictwo Towarzystwa 
miłośników historyi i zabytków m. Krako- 
wa, t. I. Kraków,' nakł. Towarz., druk. Cza- 
su, 1898, 4, str. VII i 371, z 83 rycinami 
w tekście i 2 tabl. śwlatłodruk., kor. 10. 

Artykuły pióra : dra Fr. Piekosińskiego, WI. 
Łuszczkiewicza, St. Kutrzeby, SL Tomkowicza, K. 
Estrejchera, St. Wyspiańskiego, St. Estrejchera, L. 
Lepszego, Ad. Chmielą, K. Potkańskiego, St. Krzy- 
żanowskiego i J. Wawel-Lonisa. 

— Toż, pod red. prof. dra Stan. Krzyża- 
nowskiego, t. II. Tamże, G. Gebethner i Sp., 
1899, 4, str. ni. 3 i 234, z 42 rycin, w teks. 
i 3 tabl. w chromotypii, kor. 10. 

Artykuły pióra: Wl. Łuszczkiewicza, St. Kutrze- 
by, Ad. Chmielą, J. Zubrzyeki^o, St. Tomkowicza, 
Ad. Stemschussa, St. Wyspiańskiego i St. Krzyża- 
nowskiego. 

— Toż, t. III. Tamże, 1900, 4, str. 2 ni. i 214, z 23 rycinami w tekście i 4 tabl. sta- 
tystycznymi, kor. 10. 

Treść: Włosi kupcy w Krakowie w XVn i XVIII 
w., przez St. Tomkowicza; Finanse Krakowa w wie- 
kach średnich, przez St. Kutrzebę; Dawny romański 
kościół Św. Wojciecha, na podstawie własnych zdjęć 
i badań, przez Wł. Łuszczkiewicza; Z herbarza mie- 
szczański^©, herby Foxów, przez Ad. Chmielą: Lu- 
dność i majątek Kazimierza w końcu XIV stulecia, 
przez St. Kutrzebę. 

— Toż, t. IV, z 45 rycinami, 21 tablic, 
w cynkotyp. i 7 reprodukcyami w światło- 
druku. (Pośw. Kazimierzowej i Jagielloń- 
skiej szkole w Krakowie założonej i odno- 
wionej, pięciu wieków dziedziczce. Tamże, 
1900, 8 większa, str. 6 ni., 267 i 6 ni., 
kor. 15. 

Treść: Krzyżanowski Stan. Poselstwo Kazimierza 
Wielkiego do Awinionn i pierwsze uniwersyteckie 
przywileje; Tomkowicz Stan. Gmach biblioteki Ja- 
giellońskiej; Abraham Wład. Początek biskupstwa 
i kapituły ketedralnej w Krakowie; Potkański Karol' 
Granice biskupstwa krakowskiego; Lepszy Leonard. 
Pergameniści i papiernicy krakowscy w ubiegłych 
wiekach i ich wyroby; Estreicher Strnisl. Sądowni- 
ctwo rektora krakowskiego w wiekach średnich. 

— medycyny polskiej, wydawany staraniem 
i nakładem dr. J. Rogowicza, redaktora 
•Medycyny*. Warszawa, druk. M. Ziemkie- 
wicza i W. Noakowskiego. Rok I— X, 1879 
—1888. 

— lekarski na r. 1880. Rok I, wydany 
przez dra G. Fritschego. Warszawa. 

— Toż. Rocz. XI, 1890. Warszawa, druk. 
M. Ziemkiewiczowej, 8, str. 42, 131. Dzien- 
nik i Ogłoszenia. 

— Toż, na r. 1891-3. Tamże. 

— Toż, na r. 1894, wydany staraniem re- 
dakcyi Medycyny, XV. "Warszawa, druk. K. 
Kowalewskiego, 16, str. 164 i kilka arkuszy 
Notatek. 

— myśliwski, na rok 1886, rok II. Warsza- 
wa, G. Centnerszwer, druk. B. Kopczyń- 
skiego, 1886, 8, str. 207 i 8 ni., z 3 tablic, 
kop. 70. 

Rok I, r. 1885. 

— dla organistów, na rok 1896, wydany sta- 
raniem warszawskiego Towarzystwa muzy- 
cznego sekcyi muzyki kościelnej, rocznik V. 
WarszawB, druk. Fr. Czerwińskiego, 1895, 
8, str. 153 i 1 ni., kop. 40. 

Rocznik I— IV, 1891—1891. Warszawa. 

— Toż, na r. 1897, rocz. VI. Płock, druk. 
M. Gutkowskiego, 4 mała, str. 169 i 1 ni., 
z nutami w tekście, kop. 40. 

— Toż, na r. 1898, roczn. Vn. Płock, 
druk. K. Miecznikowskiego, 1898, 4 mała, 
str. 1 ni. i 191, z portretem i nutami w te- 
kście, kop. 50. 

— pedagogiczny, przegląd postępów w dzie- 
dzinie wychowania i nauczania, wydany sta- 
raniem i pod redakcyą S. Dicksteitia * przy 
współudziale wielu pedagogów, tom II, I882 
— 1883. Warszawa, wydanie z zapomogi K^. 
sy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., drujj ROCZNIK 43 Gazety handlowej, 1884, 8, str. IX, 1 ni. 
i 470,' rb. 2. 

Treść: Bzut oka na genezę duszy ludzkiej, napi- 
sał A. Dygasiński; Dwa główne punkty wychowania, 
przez H. Wernica; W sprawie reformy szkól śred- 
dnich w Galicyi, przez St. Sobieskiego, A. Ślósar- 
skiego, A. Szumowskiego i S. Dicksteina; Działal- 
ność Towarzystwa pedagogicznego w Galicyi za dwa 
ubiegłe lata, przez dra T. Gerstmana; Rozbiory 
i sprawozdania; Przegląd sprawozdań szkolnycłi; Ne- 
krologia; Bibliografia pedagogiczna za rok 1882 i 1883. 

Tom I. Ob. Dickstein S. 

— resursy w Poznaniu na r. 1892. Po- 
znań, druk. Dziennika pozn., 1892, 8, str. 32. 

— sądowy. Warszawa, lata 1865—1887, 
druk. Banku Polskiego, od r. 1874, druk. J. 
Ungra. 

— sądowy na rok 1888, wydany staraniem 
redakcyi Gazety sadowej warszawskiej. War- 
szawa, "^ M. Orgelbrand, 1888, 16, str. VIII 
i 319, rb. 1. 

— Samborski. Wydawnictwo na cele do- 
broczynne Samborskie. Rocznik III. Nowa 
serya ilustrowana wydana nakładem i sta- 
raniem G. Kohna w Samborze, 1879. 

— Toż, rocz. V. Przemyśl, 1881/2, 8, str. 
IV, 254. 

— Toż, VI, nowa serya ilustrowana, wy- 
dana nakładem i staraniem G. Kohna. 
Przemyśl, druk. S. F. Piatkiewicza, 1882/3, 
8, str. '288, 1 ni. i 2 litogr,, kor. 3 i kor. 
360. 

— Toż, rocz. VII, nowa serya ilustrowa- 
na. Tamże, 1883/4, 8, str. 288 i 1 ni, z 2 li- 
togr., kor. 3 60. 

— Toż, rocz. VIII. Tamże, 1884/5, 8, str. 
227 i 2 ni., z 4 rycin., kor. 360. 

— Toż, rocz. IX. Tamże, 1885/6, 8, str. 
294 i 1 ni., z rycin., kor, 360. 

— Toż, rocz. XI. Sambor, druk. Schwarza 
i Trojana, 1887/8, 8, str. 352, z rycina, kor. 
3-60. 

~ Toż, rocz XII. Tamże, 1889, 8, str. 
287, z rycinami, kor. 360. 

— Toż, rocz. XIII— XXI. Tamże, po kor. 4. 

— Toż, rocz. XXII. Lwów, druk. Pillera 
i Sp., 1899, 8, str. 352, z rycin. Cena zwy- 
czajna, niekładąc tamy dobroczynności. 

-- satyryczny na rok fantazyjny 2000, wy- 
dany nakładem dobrych chęci i własnej 
monety Dudusia i Gąsiora. Warszawa, 1893, 
kop. 20. 

— statystyki Galicyi, wydany przez krajo- 
we Biuro statystyczne: Oddział statystyki 
przemysłu i handlu pod kierunkiem dra Ta- 
deusza Rutowskiego. Rok I., 1886. Lwów, 
druk. Pillera i Sp., 1887, 8 większa, str. 2 
ni. i 294, kor. 6. 

— Toż, rok II, 1887 i 1888. Lwów, Wy- 
dział krajowy, druk. i Związkowa, 1889, 8 
większa, str. 2 ni., 317 i X, kor. 6. — Toż, tom III, 1889/91. Lwów, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. I Związkowa, 1891, 
8 większa, str. 328 i XI, kor. 6. 

— Toż, tom IV, 1892/93. Tamże, 1893, 8 
większa, str. 388 i XI, koi'. 6. 

— Toż, rocz. V, 1894—1897. Tamże, druk. 
I Związkowa, 1898, 8 większa, str, 2 ni., 
368, 1 ni. i X, kor. 6. 

— statystyki przemysłu i handlu krajowe- 
go, wydany przez krajowe biuro statysty- 
czne: Oddział statystyki przemysłu i handlu, 
pod redakcyą dra Tadeusza Rutowskiego, 
rocz. I, zeszyt 1, 2 i 3, rocznik II, zesz. 
1 i 2, rocznik III, zesz. 2. Lwiśw, Wydział 
krajowy, druk. Ludowa, 1885/86, 4. 

I. 1. Przemysł młynarski w Galicyi, str. 1^44 i l ni., 
kor. 2-40; 2. Cukrownictwo i krochmalnictwo, str. 
60, kor. 160; 3. Przemysł gorzelniany w Galicyi, 
część I, str. LXVI, 82 i 1 ni., kor. 2. II. 1. Wywóz 
bydła z Galicyi i znaczenie targowicy wiedeńskiej dla 
kraju, str. 44, kor. 1-30. 2. Geny płodów rolniczych 
na jarmarkach i targach Galicyi w r. 1884, str. 
CXL i 18 ni., kor. 2 III. 2. Ceny płodów rolniczych 
na jarmarkach i targach Galicyi w roku 1886, str. 
GXXXVII i 1 ni. 

— Toż. Oddział statystyki przemysłu i 
handlu, pod redakcva dra Tad. Rutowskie- 
go, zeszyt 9— n. Tamże, 1888, 4, str. XVIII, 
72 i 2 ni., 88, 52 i 1 ni., VII i 134. 

9. Ludność miast, miasteczek, gmin wiejskich 
i obszarów dworskich, podług wyznania i narodo- 
wości; 10. Przemysł drzewny, część 1; 11. Ludność 
podług zawodu i sposobu zarobkowania, ludność 
przemysłowa, wykaz przedsiębiorstw przemysłowych 
w całym kraju. 

— Toż, zesz. XII: Produkcya rolnicza na 
wielkiej i małej własności ziemskiej. Tamże, 
1889, 4, str. 22, 1 ni., 24 i 1 ni., kop. 50. 

— Toż, zesz. XIII: Przemysł domowy 
i rękodzielniczy, 1. Przemysł skórzany. 
Tamże, druk. im. Szewczenki, 1889, 4, str. 
XXVIII, 65 i 2 ni., rb. 1. 

— Toż, zesz. XVI: Statystyka ruchu to- 
warowego na kolejach galicyjskich, część I, 
ruch towarowy poszczególnych linij i sta- 
cyi, rok 1890, 1891 i 1892. Tamże, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. Pillera i Sp., 1894, 
4, str. 4 ni., 153 i 2 ni., kor. 6. 

— VII, 1880, Stowarzyszeń zarobkowych 

i gospodarczych w Galicyi i W. Ks. Kra- 
kowskiem, zebrał dr. Alfred Zgórski. Lwów, 
1881, 4, str. 47. 

— Toż, rocz. VIII, 1881. Tamże, nakł. 
autora, druk. I Związkowa, 1882, 4 większa, 
str. 53 i 1 ni. 

— Toż, rocz. IX. Tamże, 1883, 4 większa, 
str. 59 i 1 ni. 

— Toż, rocz. X. Tamże, 1884, 4 wielka, 
str. 68 i 1 ni. 

— Toż, XI, 1884, założyciel wydawnictwa 
dr. Alfred Zgórski, wydawcy i redaktorowłe 
Wł. Terenkoczy, redaktor Związku , Wł. 
Białaczewski, likwidator Banku kraj. Tam- 44 ROCZNIK że, nakł. autorów, 1885, 4 większa, str. 72 
i 1 ni. 

— Toż, rocz. XIT, 1885. Tamże, 1886, 4 
większa, str. 74 i 6 ni. 

— Toż, rocz. XIII, 1886. Tan) że, 1887, 4 
królewska, str. IX, 59 i 1 ni. 

— Toż, rocz. XIV, 1887. Tamże, 1888, 4 
większa, str. XX i 59. 

— Toż, rocz. XV, 1888. Tamże, 1889, 4 i 
królewska, str. XIV, 56 i 1 ni. 

— Toż, rocz. XVI, 1889. Tamże, 1890, 4, 
str. 56. 

— Toż, rocz. XVII, 1890. Tamże, 1891, 4, 
str. 45, k. 6". Odtąd pod zmienionym tytu- 
łem: Statystyka Stowarzyszeń. 

— Toż, r. 1891. Tamże, 1892, 4, str. 47, 
k. 7. 

— Toż, r. 1892. Tamże, 1893. 

— Toż, r. 1893. Tamże, 1894, 4, str. XX, 
60 i tablic 4 na 11 kartkach. 

— >Straiak« na rok zwyczajny 1882. Rok 
Iszy. Piotrków, nakł. J. Kańskiego i F. Ję- 
drzejewicza, druk. Pańskiego, 1881, 8, str. 
190, 1. 

— Teatru Narodowego warszawskiego od 1 
stycznia 1816 do 1 stycznia 1817, druk. XX. 
Piarów, fol., str. 71. 

Od str. 1—22 obejmuje: Piękne sztuki, scena przez 
K. Brodzińskiego. 

— I Towarzystw przemysłowych na r. 1884. 
Poznań. 

— Toż, rocz. II, na r. 1885, wydany sta- 
raniem Towarzystwa młodych przemysłow- 
ców w Poznaniu. Poznań, nakł. To warz., 

1885, 8, str. 135 i 1 ni., mr. 1. 

— Toż, rocz. III, na r. 1886. Poznań. 

— Toż, rocz. IV, na r. 1887. Tamże, druk. 
Narodowa, 1887, 8, str. 160. 

— Toż, rocz. V. na r. 1888. Tamże, 1888, 8. 

— LXIII krakowskiego Towarzystwa dobro- 
czynności z r. 1881. Kraków, nakł. Towa- 
rzystwa, druk. Czasu, 1882, 8. str. 77 i 1 ni. 

— Toż, LXIV, z r. 1882. Tamże, 1883, 8, 
str. 61 i 1 ni. 

— Toż, LXV, z r. 1883. Tamże, 1884, 8 
mała, str. 112 i 1 ni. 

Na str. 3—47: Obraz Matki boskiej i skarbonka 
ubogich w bramie Ploryańskiej, przez L. O. 

— Toż, LXVI, Z r. 1884. Tamże, 1885, 8, 
str. 94. 

Na str. 3—32: Wspomnienie życia i zasług św. p. 
dra Konst. Hoszowskiego, przez dra Wl. Ściborow- 
skiego. 

— Toż, rocz. LXVII, z r. 1885. Tamże, 

1886, 8, str. 68. 

Na str. 3—8: Kilka słów wspomnienia o św. p. 
drze Józefie Jaszczurowskim, przez dra WI. Scibo- 
roiwskiego. 

— Toż, rocz. LXVIII, z r. 1886. Tamże, 

1887, 8, str. 80. — Toż, rocz. LXIX, z r. 1887. Tamżo, 

1888, 8, str. 54 i 1 ni. 

Na str. 7—13: Wspomnienie o św. p. Józefie Pa- 
telskim, przez J. Louiego. 

— Toż, rocz. LXX, z r. 1888. Tamże, 

1889, 8, str. 46 i 1 nł. 

— Toż, rocz. LXXI, z r. 1889. Tamże, 

1890, 8, str. 74. 

— Toż, rocz. LXXII, z r. 1890. Tamże, 

1891, 8, str. 44 i 1 ni. 

— Toż, rocz. LXXIII, z r. 1890. Tamże, 

1892, 8, str. 47. 

— Toż, rocz. LXX1V, z r. 1892. Tamże, 

1893, 8, str. 64 i 1 ni. 

— Toż, rocz. LXXV. Tamże, 1894, 8, 
str. 45. 

— Toż, rocz. LXXVI, z r. 1894. Tamże, 
1895, 8, str. 63 i 1 ni. 

Na st. 7—20: t Albin Sas Dunajewski, wspomnie- 
nie pośmiertne; str. 21—28: t Jan Gwiazdomorski, 
wiceprezes Tow. dóbr., wspomnienie pośmiertne. 

— Toż, rocz. LXXVII-LXXXI, z r. 1895 
—1899. Tamże, 8, str. 56+39+39+50-1-38. 

-- XXIX lubelskiego Towarzystwa dobro- 
czynności, za rok 1880. Lublin, druk. Wł. 
Kossakowskiego, 1881, 8, str. 26. Do r. 1901 
roczników L. 

— Towarzystwa ginekologicznego krakow- 
skiego, zeszyt I, za rok 1890. Kraków, nakł. 
Tow., druk. Uniw. Jag., 1891, 8, str. 82. 

Rozprawy pióra: A. Marsa, S. Brauna, M. Cerchy 
i M. Kohna. 

— Toż, zesz. II, za r. 1891. Tamże, 1892, 
8, str. 66. 

Odczyty i rozprawy pióra: St. Brauna, M. Cerclil, 
A. Marsa, W. Harajewicza, A. Rosnera, L. Wiszniew- 
skiego i I. Zolla. 

— Toż, zesz. III, za r. 1892. Tamże, 1893, 
8, str. 147, z 1 drzeworytem w tekście. 

Odczyty i rozprawy pióra: H. Jordana, M. Cer- 
chy, W. Harajewicza, F. Kośmińskiego, A. Marsa, 
A. Rosnera, K. Wiszniewskiego, A. Obalińskiego, L. 
Rydygiera i T. Browicza. 

— Toż, zesz. IV, za r. 1893. Tamże, 1894, 
8, str. XV i 100. 

Artykuły pióra : A. Marsa, Wl. Harajewicza, L. 
Świtalskiego, M. Cerchy, Al. Rosnera, L. Rydygiera 
i M. Kohna. 

— Toż, zesz. V, za r. 1894. Tamże, 1895, 
8, str. 94. 

Rozprawy i artykuły pióra: A. Marsa, Al. Rosne- 
ra, Wł. Harajewicza, Fr. Kośmińskiego, L. Śwital- 
skiego, E. Rościszewskiego, H. Jordana i Br, Ko- 
złowskiego. 

— Toż, zesz. VI za r. 1895. Tamże, 1896, 
8, str. 105. 

Artykuły pióra: H. Jordana, F. Kośmińskiego, A. 
Marsa, A. Rosnera i L. Świtalskiego. 

— Toż, zesz. VII, za r. 1896. Tamże, 1897, 
8, str. 91. 

Artykuły pióra drów: L. Świtalskiego, A. Rosnera, 
H. Jordana, A. Marsa i W. Mikuckiego. 

— Toż, za rok 1897. Tamże, 1898. 8, str. 
IV i 172. ROCZNIK 45 Artykuły pióra drów: Mikuckiego, Marsa, Śwital- 
skiego, Dolińskiego, Rosnera, Kośmińskiego, Jorda- 
na i Piotrowskiego. 

— Towarzystwa lekarskiego krakowskiego, 
rok 1882. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883, 
8, str. XXII, 60 i 14. 

— Toż, rok. 1883, II. Tamże, 1884, 8, str. 
XXIV. 32, 2 ni. i 7. 

— Towarzystwa ogrodniczego warszawskie- 
go, za rok 1885, rocz. I. Warszawa, druk. 
J. Sikorskiego, 1886, 8, str. 98, z kartą. 

— Toś, za rok 1886, rok II. Tamże, 1886, 
(1887). 8, str. 139 i 1 ni. 

— Toż, za r. 1887, rok III. Tamże, 1888, 
8, str. 77. 

— Towarzystwa osad rolnych i przytułków 
rzemieślniczych za rok 1880—1882, wydany 
sfaraniem zarządu Towarzystwa. Warszawa, 
druk. J. Sikorskiego, 1881—1883, 8, str. 2 
ni., 117, XXXIX, 66 i 1 ni. + 147, XXXVIII, 
21 + 160, XXXVIII i 41, z portr. 

— Toż, za r. 1883, wvdanv staraniem za- 
rządu Tow. Tamże, 1884, 8, "str. 2 ni. i 301, 
z ryciną, kop. 50. 

— Toż, za r. 1884. Tamże, 1885, k. 2, str. 
236. 

— Toż, za r. 1885-1887. Tamże, 1886- 
1888, 8, str. 2 ni. i 262 + 214 + 197 i 75. 

— Toż, za r. 1888. Tamże, 1889, 8, kop. 50, 
Redagował i wydawał od r. 1874 prof. Ant. 
Białecki. 

— Toż, za rok 1891. Warszawa, 1892 (po 
X. Świętochowskim). 

— Toż, cz. II za r. 1896. Sprawozdanie 
administracyi zapisu hr. Kickiego za r. 
1892/93—1895/96. Tamże, 1898, 8, str. 287 
i 2 ni. 

— drugi Tygodnika powieściowo-naukowego, 
zawiera następująco powieści: Trzy miesią- 
ce. Jaskinia potępieńca, Opactwo Carrow, 
Opowiadanie Jmć Pana Wita Narwoja, rot- 
mistrza konnej gwardyi koronnej (A. D. 
1760-1767), Bratobójca, Pamiętniki ks. Ma- 
kryny Mieczysławskiej, Dzieci Wdowy, Dwie 
Marye, Klara czyli zwycięztwo cnoty i oprócz 
tego wiele pomniejszych powieści i powia- 
stek, baśni, bajek i artykułów naukowych. 
Chicago, Gazeta Polska, 1886, 8, str. 830, 
dolar. 285. 

— Toż, rocz. trzeci. Zawiera powieści: Da- 
mian Ruszczyć, Róża z Tanenbergu, Ojcze 
nasz. Anioł Pański, Hiszpanka, Jan Płużek, 
Kazimierz i Magdosia, Ojciec Kapucyn, Bo- 
ża opieka. Trzej wędrowcy, Robinson Kru- 
zoe, Ita hrabina na Toggenburgu Noc z 3. 
na 4. grudnia, Wawrzyniec Kaszubski, oprócz 
tego wiele pomniejszych powieści i powia- 
stek (Gawędziarz) i Historj^a Stanów Zjed- 
noczonych.' Tamże, 1887, 8, str. 832, doi. 2-75. 

— Toż, rocz. czwarty, zawierający powie- 
ści: Bracia Rywale, Olitypa czyli 'Ptak ste- powy, Hortenzya czyli ofiara dumy, Moina 
czyli niepojęte drogi Opatrzności, Z prze- 
szłości Pomorza, Starogrodzka kapela, Cze- 
śnikówny, Ks. Augustyn Kordecki, przeor 
Paulinów i obrońca klasztoru częstochow- 
skiego. Książę Almanzor i jego sługa Mu- 
stafa, czyli jak sobie kto pościele, tak sie 
też i wyśpi. Tamże, 1888, 8, str. 416, doi. 1-85! 

— zbiorowy prac naukowych za rok 1881. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Ber- 
gera, 1882, 8, str. 146 i 3 ni., rb. 1. 

— Ob. Bartoszewski W. (Koła liter.); Dick- 
stein S. (pedagogiczny 1881); Rafalski W. 
(warszawski adresowy); Rolbiecki J. (adres. 
Królestwa P.); Rutowski T. (statystyki prze- 
mysłu. Statystyki Galicyi). 

Roczniki dzieła św. dziecięctwa Pana Je- 
zusa. Redaktor ks. Józef Kiedrowski. Kra- 
ków, nakł. XX. Missyonarzy, druk. Związ- 
kowa, rocz. I— XVII, r. 1884-1900, 8, roćz. 
kor. 1. 

— kapłańskie, czasopismo miesięczne po- 
święcone nauce kościelnej i sprawom społe- 
cznym. Redaktor i W3'dawca: X. Marceli 
Dziurzyński. Lwów, druk. I Związkowa, 
rocz. I-II, 1890/1—1891/2, 8. (Miesięcznik). 

— rozkrzewiania wiary, zbiór listów misyo- 
narzy całego świata, oraz dokumenta odno- 
szące się tak do misyi, jak i do Stowarzy- 
szenia rozkrzewiania wiary, wydania kra- 
kowskiego tom I, wydania lugduńskiego 
tom LV. Kraków, nakł. lugduńskiego Sto- 
warzyszenia, druk. Czasu, 1883, 8, str. 442. 

— Toż. Wyd. krakowskiego tom II, wyd. 
lugduńskiego tom LVI. Tamże, 1884, 8, str. 
412. 

— Toż. Wyd. krakowskiego tom III, wy- 
dania lugduńskiego tom LVII. Tamże, 1885, 
8, str. 412, z rycinami. 

— Toż, tom IV, wyd. lugduń. t. LVłII. 
Tamże, 1886, 8, str. 595, z rycin. 

— Toż, wyd. krakowskiego tom V, W3'd. 
lugduńskiego tom LIX. Tamże, nakł. ks. J. 
Hołubowicza, 1887, 8, str. 420, z rycinami 
w tekście. 

— Toż, tom VI, 1888, str. 521. 

— Toż, Wyd. krakowskiego tom VII, wy- 
dania lugduńskiego tom LXI. Tamże, nakł. 
ks. K. Riedla, 1889, 8, str. 532, z rycinami 
w tekście. 

— Toż, pod redakcyą ks. M. Czermiń- 
skiego, wydania lugduńskiego tom LXII, 
wydania krakowskiego tom VIII. Tamże, 
nakł. ks. Morawskiego, T. J., 1890, 8, str. 
513 i 1 ni., z rycinami. 

— Toż, tom ix, 1891, str. 498. 

— Toż, wydania krakowskiego tom X, 
wydania lugduńskiego tom LXIV. Kraków, 
nakł. Stowarz., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1892, 8, str. 487 i 1 ni. 46 ROCZNIK — Toż. Wyd. krakowskiego tom XI, wyd. 
lugduńskiego tom LXV. Tamże, 1893, 8, 
str. 505 i 1 ni., z rycinami. 

— Toż. Wyd. lugduńskiego tom LXVI, 
wyd. krakowskiego tom XII. Tamże, 1894, 
8, str, 527 i 1 ni., z rycinami w tekście, 

— Toż, wyd. lugduńskiego tom LXVII, 
wyd. krakowskiego tom XIII. Tamże, 1895, 
8, str. 551 i 1 ni., z rycinami. 

— Toż, wyd. lugduńskiego tom LXVIII, 
wyd. krakowskiego tom XIV. Tamże, 1896, 
8, str. 496 i 1 ni., z rycin, w^ tekście. 

— Toż, tom XV. Tamże, 1897, str, 516. 

— Toż, wyd. krakowskiego tom XVI, 
wyd, lugduńskiego tom LXX, Tamże, 1898, 
8, str. 507 i 1 ni,, z rycinami w tekście. 

— Toż. Tom XVII, 1899, str. 511. 

— Toż. Tom XVIII, 1900, str. 433 i lata 
dalsze. 

— krajowej wyższej szkoły rolniczej w Du- 
blanach, tom I. Lwów, nakł. Gubrynowicza 
i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1888, 8, str. 303 i i ni,, z ta- 
blicami i ryciną, kor, 5 20. 

— Toż, t. II, Tamże, druk. Ludowa, 1889, 
8, str. VII, 224 i 2 ni., z mapą litogr. in fol. 
p, t, Nawodnianie łąk i drenowanie roli 
Av Dublanach, kor, 3-60. 

— Toż, t. III. Tamże, 1891, 8, str. IV, 2 ni. 
i 385, z planami i mapami, kor. 4. 

— Toż. Tamże, 1894, 8, str. 235 i 3 tabl., 
kor. 4. 

— Towarzystwa naukowego w Toruniu, ro- 
cznik III, Toruń, nakl, Tow., druk. Busz- 
czyńskiego, 1884, 8, str. 133 i 1 ul. 

Treść: Toruń, praca uwieńczona; Nekrologia; Spra- 
wozdanie. 

— Toż, r. IV. Tamże, 1897, 8, str. 93 
i 1 ni. 

Treść: Spis członków Tow.; Bibliografia zacho- 
dnio-pruska z lat 1895—97, przez dra Nadmorskiego 
i ks, Kujota; Mazurzy wschodniopruscy, zapiski o ję- 
zyku i stanie ich religijno-obyczajowym, przez ks. 
G. Pobłockiego; Kilka wyrazów kaszubskich, ko- 
ciewskich i chełmińskich, przez ks. G. Pobłockiego; 
Gospodarstwo społeczno-polityczue polskie i traktaty 
handlowe Rzeczypospolitej z mocarstwami rozbioro- 
wymi r. 1775 w świetle tajnych rełacyi dyplomaty- 
cznych, przez ka. Wł. Chotkowskiego; Nowsze wy- 
dawnictwa dotyczące ludności i gwary kaszubskiej, 
przez dra Nadmorskiego. Toż, r. V, Tamże, 8. str, 100. Treść: Bibliografia zachodnio-pruska z lat 1896— 
1898, przez dra Nadmorskiego; Konrad Wallenrod, 
Wielki mistrz krzyżacki, w świetle dziejowem i w po- 
emacie Mickiewicza przez dra Nadmorskiego; Brod- 
nica między r. 1819 a 1863, szkic kulturno-nistory- 
czny według opowiadania żyjącego jeszcze świadka, 
przez Romualda Łazęgę; Spis członków Tow, 

— Toż, r. VI (pośw. Uniwersytetowi Ja- 
giellońskiemu na pięćsetna rocznice wzno- 
wienia. Tamże, 1899,' 8, str. 200. 

Treść : Szkoły dyecezyi chełmińskiej w wiekach 
średnich, przez prof, dra A. Karbowiaka; O archidia- 
konach pomorskich i urzędnikach biskupich w ar- chidyakonacie pomorskim dyecezyi włocławskiej 
w XII— XV w., przez ks. prof. dra J, Fiałka; Wy- 
razy rybackie i żeglarskie u Kaszubów, przez ks, H. 
Gołębiowskiego; Przegląd prac dotyczących ludności 
i gwary kaszubskiej z lat 1897—99, przez N.; Spis 
członków Tow. 

— Toż, r. VII, Tamże, 1900, 8, str. 187, 

— Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego, 

tom XI, Poznań, nakł. Towarzystwa, druk, 
N, Kamieńskiego i Sp, i Sp., 1881, 8, str. 
691, 1 ni, i 1 podobizna, mr. 6. 

— Toż, tom XII, Tamże, 1883, 8, str. 70, 
mr. 1. 

— Toż, tom XIII, Tamże, 1884, 8, str. 55 
i 115, mr. 1. 

— Toż, tom XIV. Tamże, 1885, 8, str. 44, 
IX i 200, mr. 2. 

— Toż, tom XV. Tamże, druk. Dziennika 
pozn., 1887, 8, str. VII, 344 i 129, z portre- 
tem 8, p, Stan. Kożmiana, mapa i rycinami, 
mr. 6. 

— Toż, tom XVI, Tamże, 1889, 8, str. 1 
ni,, XXV i 914, z portretem K, Jarochow- 
skiego, mr. 7'50. 

— Toż, tom XVII, zesz. 1 i 2, Tamże, 
druk, Kuryera poznańs,, 1890, 8, str, 1 ni, 
i 241 + 490, mr. 6. 

— Toż, tom XVIII. Tamże, dmk. Dzien- 
nika pozn,, 1891, 8, str. 516 i 2 ni. 

— Toż, tom XIX. Tamże, 1892, 8, str. 1 
ni, i 722. 

— Toż, tom XX, Tamże, 1894, 8, str. 2 
ni,, CII. 656 i 20 tabl., z portretem hr. Aug. 
Cieszkowskiego, 

— Toż, tom XXI. Tamże, 1895, 8, str, 2 
ni, i 598, 

Treść: 1. Ojcze nasz, przez Aug. Cieszkowskieg9, 
ustęp z tomu II; 2. Anakreon i jego pieśni, przez dra 
L, Mizerskiego; 3. Zapatrywania polityczne Kaspra 
Miaskowskiego, przez Leszka M. Dziamę; 4. Natura 
północy Roberta von Kraemer, przełożył Wawrs. hr. 
Benzelstierna Engestróm; 5. Druki kościańskie Wi- 
ganda Funcka z w, XVII, z uwzglę'inieniem dzia- 
łalności tego drukarza w Lesznie, przez dra Koeh- 
lera; 6. Dokumeuta odnoszące się do sprawj' toruń- 
skiej z r, 1721, przez ks. Stan. Kujota; 7. O stosunku 
św, p. Aug. Cieszkowskiego do nauk przyrodniczych 
wogóle a do wydziału przyrodniczego w szczególno- 
ści, przez dra F. Chłapowskiego; 8. Glin, aluminium, 
studyum technologiczne, przez J. Łubieńskiego; 9. 
Przyczynek do kwestyi wyrytych stóp na kamieniach, 
przez dra K. Koehlcra; 10. Pamiętnik Krzysztofa 
Arciszewskiego z pobytu w Brazylii, przez dra Da- 
nysza; 11, Lament strapionej ojczyzny po zerwanej 
konwokacyej sub tempus interregui i związanych 
wojskach koronnych i W. ks. lit. nieszczęście swoje 
opłakującej, nieznany wiersz Wojciecha Stan. Ćhro- 
ścińskiego, wydał dr. B. Erzepki; 12. Próbki gwary 
mazowieckiej z końca XVn w., przez dra B. Krzep- 
kiego; 13. Pogrzeb sw. p. Aug. hr. Cieszkowskiego: 
Nekrologi; Sprawozdania. 

— Toż, tom XXII, Tamże, 1896, 8, str. 1 
ni. i 351. 

Treść: Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Mis- 
cellanea selecta, przez dra Alex. Czechowskiego; Za- 
rys dziejów szkoły lekarskiej w Salerno, przez dra 
Wacława Zarembę; Angielscy poeci i przyroda przez 
dra Stan. Karwowskiego; Szczątki kaszubskie w pro- 
wincyi pomorskiej, szkic historyczaoetnograficzny, ROCZNIK — RODRIGUEZ 47 przez A. J. Parczewskiego, Masowita, słowniczek 
wyrazów gwary mazowieckiej, przez dra B. Erzep- 
kiego; Sprawozdania z czynności Tow. 

— Toż, tom XXIII. Tamże, 1896, 8, sti-. 
1 ni, i 412. 

Treść: Przyczynek do wyjaśnienia pierwotnych 
dziejów klasztoru Norbertanek w Strzelnie, przez ks. 
J. Łukowskiego; Uwaga do Kodeksu wielkopolskie- 
go, przez Wilh. Bogusławskiego; Kajetan Koźmian, 
życie i dzieła, przez dra Konst, Wojciechowskiego; 
Sprawozdania z czynności Tow.; Nekrologi: t Ant. 
Krzyżanowski; f Napoleon Urbanowski. 

— Toż, tom XXIV, zesz. 1—4. Tamże, 
1897—98, 8, 8tr. 603, 

Treść: Słownik łacińsko- polski Bartłomieja z Byd- 
goszczy, podług rękopisu z r. 1532 opracował i wy- 
dał dr. B. Erzepki, cz. I; Cywilizacya starożytna 
i jej wpływ na rozwój pojęć o narodzie, ustęp z ob- 
szerniejszej całości, opracował I. Snitko; Miscella 
nea: 1. Z dawnych ludowych wierzeń i zabobonów; 
2. List S. W. Ringeltaubego, dotyczący niewydanej 
drukiem pracy Efraima Oloffa »Polnische Bibel-Hi- 
storie*; 3. Dwie pamiątki po Jnl. Słowackim w Po- 
znaniu, przez dra B. Erzepkiego; Kronika żałobna: 
t dr. L. Natanson, przez dra F. Chłapowskiego, i f 
dr. L. Halban-Blumenstock. 

— Toż, tom XXV, zesz. 1—4. Tamże, 
1899—1900, 8, str. 591. 

Treść: Klasztor pp. Cystersek w Oloboku przez 
dra St. Karwowskiego; Zycie i zbiory ś. p. generała 
Oktawiusza Radoszkowskiego przez dra F. Chłapow- 
skiego; Korony królów polskich, przez W. Eliasza, 
z rysunkami; Książę Adam Czartoryski i Józ. Twar- 
dowski, Korespondencya, 1822—24, do druku ułożył 
J. Ogończyk; Trzy listy Stef. Witwickiego, ogłosił 
St. Zdziarski; Wykopalisko monet litewskich we wsi 
Turajsku, przez W. Wittyga; Dwie daniny żydow- 
skie, kozubał i opłata z cmentarza, przez dra KI. 
Koehlera; Wlodzimiorz Dzieduszycki, wspomnienie 
pośmiertne p. Fr. Chłapowskiego; Sprawozdanie. 

— Toż, tom XXVI, zesz, 1—4, Tamże, 
1899-1900, 8, str. 591. 

— Toż, tom XXVn, zesz. 1-2. Tamże, 
1900, 8, str, 301. 

Treść: 1. Adam Mickiewicz, jego historyozoficzne 
i społeczne poglądy napisał dr. Stefan Waszyński; 
2. Romowe, rozprawa archeologiczna Antoniego Mie- 
rzyńskiego; 3. Katastrofa kargowska, epizod z histo- 
ryi drugiego rozbioru Polski 1793, podał Aleksander 
Kraushar; 4 Swanty Wid, żywa nazwa w mowie 
ludu kaszubskiego, przez A. J. Parczewskiego; 5. 
Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy, 
opracował i wydal dr. Bolesław Erzepki, część II 
dokończenie. 

— obydwóch zgromadzeń św. Wincentego 
k Paulo. Kraków, nakl. XX. Missyonarzy, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 8. Rok I— VI, 
1895—1900 i lata dalsze, po nrów 4 rocznie, 
z ryc. 

— polskie, Ob. Kętrzyński W. 

ROD Edward. Ofiara, La sacrifiće, przekład 
z francuskiego. Dod, do Słowa. Warszawa, 
druk. Noskowskiego, 1892, 8 mała, str. 159, 
kop. 45, 

Ród kniażej Ostrożskicli, zaszczytelej jugo- 
zapadnoj Rusy. Lwiw, izdyweniem M. Bi- 
łousa, typogr. Stawropitiijskoho instytuta, 
1883, 8, str. 105, hał. 60. 

— ludzki. Ob, Straszyński F. (1882j, 
Rodacy! ulotne pismo hektografowane. 

Lwów, 1889. (Zabronione), Rodacy! Obywatele! Zbliża sie... Paryż, 
druk, A. Reiffa, 1891. 

Zabr. w Austryi. 

Rodacy! Odezwa w sprawie obchodzenia 
żałoby narodowej. Datowane: Warszawa, 
w listopadzie 1891. B, w. m. dr., 8, str. 
3 ni. 

Rodacy! Warszawa, w listopadzie 1891 r. 
Kraków, nakł. St. Rutkowskiego, druk, W. 
Korneckiego, 1891. 

Odezwa prowokatorska w sprawie obchodzenia 
żałoby narodowej w r. 1891/2. Zabronione. 

Rodacy! Genewa, 15 grudnia 1891, 

Zabronione. 

Rodacy!, listopad 1892, pismo ulotne. — 
Rodacy!, odezwa, bez miejsca druku. — Ro- 
dacy!, odezwa, Lwów, 28 grudnia 1892, prze- 
wodniczący posiedzenia grona obywateli, 
Apolinary Stokowski, — Rodacy! Brzeżauy, 
druk. A, Cichockiego, w styczniu 1893, 

Zabronione w Austryi. 

RODAKOWSKI Henryk, Kilka słów o malar- 
stwie, przedruk z Tygodnika ilustr. War- 
szawa-Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1895, 8 mała, 
str. 35, kop. 30, hal, 80. 

— Ob. Tomkowicz St. dr, 

RODECKi Czesław dr. Fizyka dla niższych 
szkół gimnazyaliiych i realnych. Wyd. 3cie 
pomnożone i podług planu ministeryalnego 
ułożone. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta, druk. K. Prochaski w Cieszynie, 1883, 8, 
str. 2 ni. i 280, z rycinami w tekście, kor. 
3-40. 

Rodniki organiczne. Ob. Opolski S. (1900). 

RODOĆ M. pseud. M. Biernackiego. 

RODOLIŃSKI Franc. Ob. Krasset Jan. 

RODOWICZ von OŚWIECIŃSKI. Freie Betrach- 
tungen eines Greises iiber Religion, allen 
Selbstdenkern gewidmet. Leipzig, Findel, 
1883, 8, str. V i 274, mr. 3. 

RODRYGUEZ (RODRYCYUSZ) Alfons ks. Do- 
skonałość chrześcijańska, tom I: Staranie sie 
o postęp duchowny własny i bliźnich, wol- 
ny przekład z francuskiego. Warszawa, 
druk. St. Niemiery, 1892, 16, str, 336, kop. 50. 

— Toż, tom II, Walka duchowna. Tam- 
że, 1894, 16, str. 328, kop. .50. 

— O doskonałości chrześcijańskiej, w prze- 
kładzie polskim. Wyd, 3. Wilno, nakł. i druk. 
J, Zawadzkiego, Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1884, 8, str. 638 i 1 ni., rb. 120. 

— O postępowaniu w doskonałości i cno- 
tach chrześcijańskich, z oryginału hiszpań- 
skiego, przełożył ks. Kazimierz Riedl T, J,, 
tom I— lii. Wyd. 3. Kraków, nakł. ks. M, 
Mycielskiego T. J,, druk. W, L. Anczj^ca 
i Sp., 1894, 8, str. IX, 301 i 1 ni, -f 355 + 
357 i 1 ni. + 265 i 1 ni. -1- 273 -f- 228, 
kor, 12. 

— Ob, K. L. (Żywot 1888). 48 RODY — RODZIEWICZÓWNA Rody litewskie. Ob. Litwa. 

Rodzące biedne. Ob. Rogowicz I. dr. (No- 
we zakłady). 

RODZIEWICZÓWNA Marya. Anima vilis, po- 
wieść. Petersburg, Br. Rymowicz, druk. S. 
Kornatowskiego, 1893, 8 mała, str. 227, rb. 
1-20. 

— Anima yilia, Roman, aus dem Polni- 
schen von A. Brandt, Berlin, H. Hillger^ 
1899, 8 mała, str. 128, z ilustr., fen. 20. 

— (Zmogas). Barcik owscy. Lwów, nakł. 
i drak. Słowa polskiego, 1900, 8, 1 k., str. 
275, kor. 5. 

— Błękitni, powieść. Warszawa, nakł. Ge- 
betlinera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1890, 8, str. 372, rb. 1-50. 

— (Zmogas). Czarny bóg, nowela na tle 
życia nihilistów. Odb. z Gazety narodowej. 
Lwów, druk. Filiera i Sp., S. A. Krzyża- 
nowski w Krakowie, (1892), 8 mała, str. 157, 
kor. 2. 

— Strasny dMedek. Powidka. Pfeloźil 
Vojt6ch Pakosta. V Praze, 1891, 8, str. 193. 

— Dewajtis, powieść współczesna, uwień- 
czona na konkursie Kuiyera warszawskiego 
dnia 1 maja 1888 r. Warszawa, nakł. i druk. 
S. Lewentala, 1889, 8 mała, str. 1 ni. i 409, 
rb. 1-50. 

— Toż. Bibl. dzieł wyborowych, 146—147. 
Warszawa, druk. A. T. Jezierskiego, 1900, 
8 mała, str. 150 + 160, kop. 50. 

— Toż. Wyd. nowe. Gebethner i Wolff, rb. l. 

— Dewajtis, Roman, aus dem Polnischen. 
Stuttgart, Verlag-Anrftalt, 1894, 8 mała, str. 
380, mr. 4. 

— Straszny dziadunio, powieść nagrodzo- 
na na konkursie Świtu. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1887, 8 mała, str. 207, 
rb. 1. 

— Toż. Wyd. 2. Warszawa, 1889, rb. 1. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże. 8, str. 207, rb. 1. 

— Toż, z przedmową Adama Pługa. Bibl. 
dzieł wybór., 62. Warszawa, 1898, kop. 25. 

— Toż. Nowe wydanie. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, kop. 60. 

— Na fali, powieść współczesna. Warsza- 
wa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, L. Zwoliński i Sp. w Krakowie, 
1894, 8 mała, str. 304, rb. 150. 

— Geld und Arbeit, oder der tyrannische 
Grossvatei', Roman, Deutsch von Joh. Praun. 
Maunhein, J. Bensheimer, 1891, 8 mała, str. 
245, mr. 3. 

— Z głuszy, obrazki. Kraków, nakł. Spół- 
ki wydawn., druk. Czasu, 1895, 8, str. 168, 
kor. 320. 

— Hrywda, powieść współczesna. War- 
szawa, M. Arct, druk. J. Filipowicza (J. Ber- 
gera), 1891, 8 mała, str. 373 i 1 ni., rb. 1-50. 

— Toż, wydanie nowe, Gebethner 1 Wolff, rb. 1. — Jerychonka, powieść. Warszawa, nakł. 
i druk. Ś. Lewentala, 1895, 8 mała, str. 346, 
rb. 1 20. 

— Kądziel, powieść. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 
1899, 8 mała, str. 265, rb. 1-20. 

— Kądziel, powieść. Wyd. 2. Tamże, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900, 8 
mała, str. 243, rb. 120. 

— Klejnot, powieść. Warszawa, nakł. i 
drak. S. Lewentala, 1897, 8 mała, str. 472, 
rb. 1-50. 

— Toż. Warszawa, Gebethner i Wolff, rb. 1. 

— Modrś, krev, romś,n, z polstiny preloźil 
Josef Konśrza. Praha, Fr. Simaćek, 1895, 
16, str. 231, kor, 1-40. 

— Kwiat Lotosu, powieść. Warszawa, 
nakł. i druk, S. Lewentala, 1889, 8 mała, 
str, 320, rb, 120. 

— Toż, Warszawa, Gebethner i Wolff, rb. i. 

— Lew w sieci, powieść. Warszrwa, nakł. 
i druk, S. Lewentala, 1893, 8 mała, str. 347, 
rb. 1-50. 

Powieść ta wydana także pod tytułem > Jaskół- 
czym szlakiem«. 

— Magnat, powieść. Tamże, (1900), 8 ma- 
ła, str. 329, rb. 1-50. 

— Miedzy ustami a brzegiem puharu, po- 
wieść, tamże, (1899), 8 mała, str. 335, rb. 
1-50. 

— Nowele. Warszawa, nakł. T. Paproc- 
kiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1890, 8 
mała, str. 389, rb. 1-80. 

Między ustami a brzegiem puharu; Farsa panny 
Heni. 

— Nowele. Tamże, nakł. i druk. S. Le- 
wentala, 1890, 8 mała, str. 231, rb. 120. 

Jazon Bobrowski; Pierwsza kula; Nad program; 
Historya o białym wole; Filantrop. 

— Obrazki. Tamże, nakł. T. Paprockiego 
i Sp,, druk. E. Skiwskiego, 1891, 8 mała, 
str. 218 i 1 ni., rb. 1-20. 

Złota dola; Na wigilią; W noc grudniową; Zna 
chor; Myśl; Południca. 

— Ona, powieść. Bibl. nowa uniwersalna. 
Kraków, Żupański & Heumann, druk. Zwią- 
zkowa, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1890, 
8, str. 265, kor. 2-60. 

— Toż. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1890, 8 mała, 
str. 222, kop. 7.^. 

— (Zmogas). Pożary i zgliszcza, powieść 
na tle powstania styczniowego, t. I— II. Odb. 
z Reformy. Kraków, druk. Związkowa, 1893, 
8 mała, str. 197 i 101, kor. 3. 

— Szary proch, powieść. Odb. z Dzienni- 
ka polskiego. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Dziennika polsk,, 1889, 8, str. 211, 
kor. 3. 

— Toż. Bibl. nowa uniwersalna. Kraków, 
Żupański & Heumann, druk. Związkowa, RODZIEWICZÓWNA ROENTGEN 49 Warszawa, Gebethner i Wolff, 1890, 8, str. 
243, kor. 2 60. 

— Toź. Warszawa, Gebethner i Wolff, kop. 60. 

— Toź. Wyd. nowe z przedmową Piotra 
Chmielowskiego. Wydawn. Krak. Towarz. 
Oświaty ludowej. Kraków, Księg-. Spółki 
wydawn. pol., druk. Związkowa. 1900, 8 ma- 
ła, str. VII, 200, z portr.' autorki, hal. 80. 

— Ryngraf, nowela. Petersburg i War- 
szawa, druk. E. Skiwskiego, 1895, 8 mała, 
str. 51, kop. 45. 

— Sie, Roman. Stuttgart, Deutsche Ver- 
lags-Anstalt. 1892, 8, str. 269, mr. 3. 

— Jaskółczym szlakiem, powieść. Odb. 
z Gazety naród. Lwów, druk. Pillera i Sp., 
1894, 16, str. 496, kor. 2. 

— Toż. Warszawa, Gebethner i Wolff, rb. 1-20. 

— Na wyżynach, powieść. Warszawa, 
nakL Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgel- 
branda synów, 1896, 8 mała, str. 381, rb. 
1-50. 

— Toż. Bibl. dzieł wvbor. 158-159, t. I~ 
II. Warszawa, 1900, 8, kop. 50. 

— Zipas o źivot V Sibiri. Romś,n Polsky 
napsala .... Pfeloźil A. B. Stastny. Sesit I. 
Starkenbach (1900), 8, str. 1—48, hal. 20. 

Rodzina I szkoła. Dwutygodnik poświęcony 
sprawom wychowania domowego i szkolne- 
go, pod redakcyą Mieczysława Baranow- 
skiego i dra Franciszka Majchrowicza. 
Lwów, nakł. Gubrvnowicza i Schmidta, 
druk. Pillera i Sp., 8. Rocz. I, 1896, nrów 
24, k. 1, str. VI, 572. R. II, red. M. Lityń- 
ski, 1897, nrów 24, k. 1, str. V. 552. 

Rodzina, pismo miesięczne. Dod. do Kato- 
lika. Bytom, rocz. I— VIII, r. 1885—1898. 

Rodzina .... oddaną została opiece N. Serca 
P. Jezusa. Kraków,' nakł. X. M. Mvcielskie- 
go T. J,, druk. Czasu, 1889, 12, 2 k. ni. 

Rodzina Najświętsza, kalendarz dla rodzin 
chrześcijańskich na r. p. 1900. Wj^d. wię- 
ksze. Winterberg, nakł. i druk. J. Stein- 
brenera, 4, str. 89, VII i XVI, z rycinami 
i ogłoszeniami, hal. 80. 

— Ob. Chotkowski Wł. ks.; Giraud-Teu- 
lon (początki); Haufe E. dr. (Dziecko); Rink 
A.; Teodórowicz J. ks. (1898). 

RODZISZEWSKI Ewaryst. O przyimku pod 
względem składniowym. Warszawa, T. Pa- 
procki i Sp., druk. Instytutu głuchoniem. 
i ociemn., 1888, 8, str. 56' i 2 ni., kop. 30. 

— Treść gramatyki polskiej w zakresie 
szkolnym. Warszawa, Borkowski i Karpo- 
wicz, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 
1897, 8, str. 95 i 1 ni , kop. 45. 

RODZISZEWSKI Tymoteusz. Bajki i powia- 
stki dla dzieci. Wyd. 4-te poprawne i zna- 
cznie pomnożone. Warszawa, nakł. i druk. 
M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1884. 
8 mała, str. 216 i IV, kop. 60. 

8IBLI0GRAFIA T. IV. ROEGGL Alojzy ks. Podręcznik do ambony 
i konfesyonału, z dodatkiem zbawiennych 
uwag dla szczególnych rodzajów peniten- 
tów, z 6-go wydania przełożył ks. Jan Pru- 
sałajtys. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 
druk.^St. Niemiery, 1893. 8 mała, str. 445 
i V, rb. 2. 

ROEHL E. Die Tracht der schlesischen Fiir- 
stinen des XIII und XIV Jahrhunderts 
auf Grund ihrer Siegel. Program szkolny. 
Breslau, 1895, 8, str. 25, z rycin. 

ROEHRICH V. Ein Bauernaufruhr im Erm- 
lande 1440 — 1442. Program szkolny. Rossel, 
1894, 4, str. 16. 

ROEMER Aleksander. Co jest szczęście, po- 
wieść, przekład z niemieckiego. Dod. do 
Bluszczu. Warszawa, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1895, 8, str. 259. 

ROEMER Alfred. Les ceintures polonaises, 
leurs fabriąues et leurs marąues. Nadb. 
z Bulletin de TAcadśmie des sciences. Cra- 
covie, impr. de rUniv. Jag., 1893, 8, str. 
216-217. 

— Monografia Romerów herbu Scipio, 
wraz z tablicą genealogiczną i zapiskami 
biograficznemi wybitniejszych członków tej- 
że rodziny. Przemyśl, druk. A. Żupnika 
i Knollera, 1880, 4, 4 k. ni. i 1 tabl. gene- 
alogiczna. 

— Pamięci zmarłych z rodziny Romerów. 
Kraków, druk. Czasu, (1890), 8 mała, str. 
ni. 10, z 3 rycinami. 

— Pasy polskie, ich fabryki i znaki, praca 
na podstawie notat ułożona, znacznie uzu- 
pełniona i przerobiona przez przewodniczą- 
cego Komisyi do badania historyi sztuki. 
Odb. ze Sprawozdań Komisyi Akademii um., 
do badania hist. sztuki w Polsce. Kraków, 
druk. Czasu, 1893, 4 król., str. 13, z 29 cyn- 
kotypami w tekście. 

ROEMER Ferd. dr. prof. The bonę cares of 
Ojców in Poland, by .... translated by John 
Edward Lee, F. G. S., F. S. A., author of 
»Isca silurium« etc, translator of Keller'8 
»Lake Dwellings*, Merk's »Kesslerloch« etc. 
London, Longmans, Green and Co., 1884, 4, 
str. ^ III, 2 ni., 41, 12 ni., tablic XII rysun- 
ków i 1 fotogr. szylingów 121/2- 

— Die Knochenhóhlen von Ojców in Po- 
len. Odb. z Palaeontographica, XXIV 4. Cas- 
sel, Th. Fischer, 1883, 4, 12 tablic i karta 
geogr., mr. 40. 

-— O wosku ziemnym w Truskawcu. 
Schlesische Gesellschaft fiir vaterl. Cultur, 
Breslau, Barth & Comp., 8, str. 3 ni. 

ROENTGEN Wilhelm Konrad dr. prof. O no- 
wym rodzaju promieni, przełożył i wstępem 
opatrzył S. Srebrny. Warszawa, nakł. T. Pa- 
prockiego i Sp., druk. Artystyczna, 1896, 
8 mała, str. 34 i 2 ni., z portretem autora 
i 7 rysunkami w tekście, kop. 60. 

7 50 ROENTGEN - ROGOJSKI — Ob. Biernacki W.; Estreicher T.; Her- 
man M. W.; Korosteński Z.; Kucharzewski 
H.; Mueller H.; Nartowski N.; Obaliński. 

ROPELL RIch. dr. Das Interregnum, Wahl 
und Kronung- von Stanisław August Ponia- 
towski. Odb. z Zeitschrift der Histor. Ge- 
sellschaft fiir die Provinz Posen, VI & VII. 
Posen, J. Jolowicz, Druck von E. Schmae- 
dicke, 1892, 8, str. 173, mr. 2-50. 

— Zur Genesis der Verfassung Polens 
von 3 Mai 1791. Sybla Historische Zeit- 
schrift w 1 zeszycie z r. 1891, 8, str. 1—52. 

— J. J. Rousseaus Betrachtungen iiber 
die polnische Verfassung. Odb. z Zeitschrift 
der histor. Gesellschaft fiir die Prov. Posen, 
Jolowicz, 1887, 8, str. 24, fen. 80. 

ROESENER B. Etwas von den Bolkonen, 
II & III. Program szkolny. Schweidnitz. 
1893, 4, str. 43 i 68. 

Róg obfitości, książeczka z kolorowymi ob- 
razkami i nieznanymi dotąd wierszykami. 
Poznań, nakł. A. Cybulskiego, 1899, 24, 
str. 8, z 38 obrazkami, fen. 10. 

— skórny. Ob. Obtułowicz F. 

ROGACKI. Tabelle zur Berechnung des 
Tazwerthes fur Holz nach Festmetern und 
dergleichen. Lautenburg, M. Jurg, 1897, 4, 
str. 24, mr. 2. 

ROGALA Szczęsny. W niewoli, powieść dla 
młodzieży osnuta na tle dziejów porozbio- 
rowych. Bibl. Małego światka, IX. Lwów, 
nakł. wydawnictwa Małego światka, druk. 
Dziennika polskiego, 1894, 16, str. 199, opr. 
kor. 1-60. 

ROGALA Jan. Śpiewak polski, zawierający 
zbiór doborowych pieśni światowych i pa- 
tryotycznych, zebrał i wydał .... w Magde- 
burgu. Berlin, druk. H. Dziecichowicza, 
1893, 16, str. 144. 

ROGALEWICZ Feliks. Ob. Roux J. 

ROGALSKI Sł. Konrad Habenichts, powieść 
społeczno - urzędnicza, pośw. Obywatelom 
urzędnikom, ku uczczeniu 100-letniej ro- 
cznicy urodzin Ad. Mickiewicza. Lwów, 
nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, 
1898, 16, str. 80, z ryciną, kor. 1. 

ROGALSKI Stefan. W 29 rocznicę zgonu 
nieśmiertelnej pamięci wieszcza: Uwagi nad 
statutem stowarzyszenia Czytelnia akademi- 
cka w Krakowie, zatwierdzonym reskryp- 
tem W. c. k. namiestnictwa z dnia 7 listo- 
pada 1884 r. pod 1. 10-624, korespondencya 
prywatna do wszystkich członków nowej 
Czytelni akademickiej, przez .... słuchacza 
IV roku Św. teologii w Uniw. Jag. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1884, 
8, str. 8. Cena datek dobrowolny na pomnik 
Mickiewicza. 

ROGAWSKA Eufemia (Krystyna). Grażyna. 
Opowiadanie o bohaterskiej księżniczce li- tewskiej, skreślone wierszem przez Adama 
Mickiewicza, przełożone na język powszedni 
dla ludu przez Krystynę. 'Wyd. ludowe. 
Rok IV, 12. Lwów, nakł. ' Komitetu wyda- 
wnictw dziełek lud. 1885. 

— Kmieć z pod Liwoczy, opowiadanie. 
Bibl. Wieńca i Pszczółki. Lwów, wydawca 
ks. St. Stojałowski, red. Al, Vogel, druk. im. 
Szewczenki, 1884, 16, str. 39. 

— Zmienne koleje, powieść. Odb. z Ga- 
zetv krakowskiej Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1883, 16, str. 168. 

— Miłosierdzie nagrodzone, powieść dla 
ludu. Wydawn. ludowe, VII 2. Lwów, nakł. 
Komitetu, redaktor Sz. Parasiewicz, druk. 
S. Bednarskiego, 1888, 16, str. 31, hal. 20. 

— Nieskazana, nowela. Bibl. Ogniska do- 
mowego, VIII. Lwów, nakł. red. Ogniska, 
druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1888, 8 ma- 
ła, str. 112. 

— Z niedawnej przeszłości. Kraków, nakł. 
autorki, druk. W. Korneckiego, 1884, 8 ma- 
ła, str. 56 i 1 ni. 

— Dwie przyjaciółki. Odb. z Nowin pod 
red. H. Parasiewicza. Lwów, druk. Ludowa, 
1885, 8, str. 34. 

— Stella, powieść. Odb. z Gazety krakow- 
skiej. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 

1883, 16, str. 57. 

— Wspomnienie lat dziecinnych sieroty, 
powieść. Odb. z Gazety krak. Tamże, 1882, 
16, str. 81. 

— Zgryzota żołnierza. Wyd. ludowe, VI, 
4. Lwów, nakł. Komitetu, redaktor Sz. Pa- 
rasiewicz, druk. A. Wajdowiczowej, 1887, 
16, str. 24, hal. 16. 

R06AWSKI Karol. Jan Konrad hr. Załuski, 
wspomnienie pogrobowe. Kraków, nakł. ro- 
dziny, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1889, 16, str. 118, kor. 1-60. 

— Objaśnienie działalności politycznych 
Adama Mickiewicza w r. 1848. Lwów, nakł. 
wydawcy, Gazety naród., 1886, 8 mała, 
str. 22. 

— Karta z naszych dziejów współczesnych. 
Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, 
druk. Pillera i Sp., 1889, 8, str. 50, hal. 80. 

— Ob. Gołemberski Wład. 

ROGER G. H. Ob. Wykłady z dziedziny 
patologii (1893). 

ROGET A. Calyin et les ćglises de Pologne. 
Etrennes chrćtiennes, publićes par une rću- 
nion de pasteurs et de laiąues, tom XI z r. 

1884, 8. 

ROGOJSKI C. V. Beitrage zur Frage der 
Con8ervirung und des relativen Werthes des 
Stalldiingeretickstoffes , Inauguraldisserta- 
tion. Leipzig, 1899, 8, str. 65, z 3 tabl. 

Porównaj Rogóyski K. ROGOJSKI - KOGOWICZ 51 — Rzut oka na zarobki w wydziale ży- 
wności. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, 
druk. J. Zawadzkiego w Wilnie, 1898, 8, 
str. 28, kop. 20. 

— Ziemia obiecana na Saharze. Kraków, 
nakł. autora, druk, W. L. Anczyca i Sp., 
1896, 8 mała, str. 24, kop. 25. 

ROGÓYSKI Kazimierz dr. O obchodzeniu sie 
z obornikiem w świetle najnowszych badań 
naukowych .... Odb. z Gazety Rolniczej. 
Warszawa, druk. Gazety Rolniczej, 1900, 8 
mała, 1 k., str. 29, kop. 30. 

ROGOSZ Józef. Blagierzy, powieść współ- 
czesna, t. I — II. Gródek, nakł. i druk. J. 
Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1897, 8 mała, str. 208 1 227, kor. 
4-80. 

— Dzisiejsi bohaterowie, powieść współ- 
czesna w dwóch tomach. Lwów, nakł. H. 
Altenberga, druk. Gazety naród., 1884, 8 
mała, str. 237 i 258, kor. 6. 

— Przez boleść i miłość, obraz z życia. 
Warszawa, nakł. Biesiady liter., M. Arct, 
druk. E. Skiwskiego, 1892, 8, str. 144, 
kop. 80. 

— Na falach losu, powieść współczesna 
w dwóch tomach. Lwów, nakł. i druk. W. 
Manieckiego, 1886, 8, str. 266 i 281, kor. 6. 

— Grabarze, powieść współczesna, tom I 
i II. Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskiego, 
Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1895, 
8, str. 265 i 1 ni. + 297 i 1 ni., kor. 4-80. 

— Toż, cz. I— II. Warszawa, nakł. T. Pa- 
prockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1892, 
8, str. 259 i 1 ni. + 192 i 1 ni., rb. 240. 

— Dla idei, powieść z niedalekiej prze- 
szłości w dwóch tomach. Lwów, nakł. Sey- 
fartha i Czajkowskiego, druk. I Związko- 
wa, 1885, 8 mała, str. 262 i 322, kor. 560. 

— Nad jeziorem, powieść, tom I— II. Gró- 
dek, nakł. i druk. J. Czaińskiego, Gubryno- 
wicz i Schmidt we Lwowie, 1893, 8, str. 251 
i 268, kor. 4-80. 

— Kalejdoskop, powieść współczesna w 2 
tomach. Bibl. romansów i powieści. Warsza- 
wa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, 1891, 8, str. 274 i 301, rb. 2. 

— Ostatni karmazyn, powieść osnuta na 
tle historycznem. Bibl. nowości, tom XXIX. 
Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. Ga- 
zety naród., 1883, 8 mała, str. 268, kor. 4. 

— Karyerowicz, powieść. Bibl. Świata. 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890, 
8, str. 274. 

Ob. Zmieniony tytuł »Oicłie tragedye*. 

— Motory życia, powieść współczesna 
w dwóch tomach, wydanie dokonane pod 
okiem autora w 100 egzemplarzach. Odb. 
z Reformy. Kraków, druk. Związkowa, 1884, 
8 mała, str. 1 ni., 263 i 1 ni., 290 i 1 ni. — Toż, t. I— IV. Warszawa, nakł. f druk. 
A. Wiślickiego, 1884, 8, str. 169 -f 166 + 
159 + 160, rb. 2. 

— Toż. Wyd. 4te przejrzane i poprawione 
przez autora, t. I— II. Gródek, nakł. i druk. 
J. Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1894, 8, str. 276 + 308, kor. 4-80. 

— W piekle galicyjskiem, obraz z życia. 
Tamże, 1896, 8, str. 272, kor. 3. 

— Czarny Prokop, powieść osnuta na tle 
życia opryszków karpackich. Kraków, nakł. 
Głosu narodu, druk. J. Czaińskiego w Gród- 
ku, 1894, 16, str. 271, kor, 1-50. 

— Na dziejoAvym przełomie, powieść hi- 
storyczna w XV w., t. I— II. Cz. 1—4. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, 1889/90, 8, str. 1 ni. i 427 + 
222 + 208, rb. 4. 

— Ryszard Gozdawa, powieść współczesna 
w dwóch tomach. Lwów, Seyfarth i Czaj- 
kowski, 1886, 8, 319 i 318, kor. 6. 

— Zerwane struny, powieść współczesna. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
E. Skiwskiego, L. Zwoliński i Sp. w Kralco- 
wie, 1893, 8 mała, str. 411, rb. 1-50. 

— Stryj Atanazy, powieść na tle stosun- 
ków galicyjskich osnuta. Gródek, nakł. i 
druk. J. Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt 
we Lwowie, 1893. 8 mała, str. 243, kor. 3. 

— Ostatni szaraczek, powieść osnuta na 
tle stosunków galicyjskich z przed r. 1848. 
Bibl. nowości, XXX. Lwów, nakł. K. Łuka- 
szewicza, druk. Dziennika polskiego, 1884, 
8 mała, str. 245, kor. 3. 

— Ciche tragedye, powieść. Kraków, nakł. 
G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., Petersburg, B. Rymowicz, 1890, 8, str. 
274, rb. 1, kor. 2-60. 

— Wspomnienia z r. 1870, według opo- 
wiadania pruskiego oficera. Gródek, nakł. 
i druk. J. Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt 
we Lwowie, 1894, 8, str. 223, kor. 2-80. 

— Zdrajca, powieść współczesna w dwóch 
tomach. Lwów, nakł. i druk. W. Manieckie- 
.go, 1882, 8, str. 2 ni. i 319 + 318, kor, 6. 

— Na ziemi galicyjskiej, powieść współ- 
czesna w dwóch tomach. Odcinki z Kuryera 
Lwowskiego?, z r. 1889?. B. w. m. dr. i r., 
4, 101 k. ni. 

ROGOWICZ J. dr. O ciąży szyi macicznej, 
grayiditas ceryicalis. Odb. z Pamiętnika le- 
karskiego. Warszawa, druk. K. Kowalew- 
skiego, 1886, 8, str. 22. 

— Przepisy dla akuszerek, jakie mają 
zachować przy obsłudze rodzących i poło- 
żnic celem zapobiegania powstawania cho- 
rób połogowych. Odb. z Medycyny. Tamże, 
1884, 4, str. 8. 62 ROGOWICZ - ROH — Przypadek całkowitego przewlekłego 
wynicowania macicy, inversio uteri completa 
cłironica. Odb. z Medycyny. Tamże, 1895, 4, 
str. 11 i 1 ni. 

— Rocznik medycyny polskiej, wydany 
staraniem i nakładem .... redaktora » Medy- 
cyny*, rok IV, 1882, część I i II. Warsza- 
wa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakow- 
skiego, 1882, 16, str. X, 257 i 2 ni., 8 ni., 
80 i kilka arkuszy » Dziennika* i ogłoszeń. 

— Toż, rok V— VII, 1883—1885. 

— Toż, nakładem .... wiceprezesa Towa- 
rzystwa lekarskiego warsz. i b. redaktora 
Medycyny, r. VIII, 1886, część I— II. War- 
szawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1886, 32, str. 
XVI, 339 i 3 ni., 2 ni., 101 i Dziennik do 
notowania, rb. 1*20. 

— Toż, r. IX, X, 1887-8. Tamże, po rb. 
1-20. 

— Kilka słów o leczeniu ostrej niedo- 
krwistości u rodzących. Odb. z Medycyny. 
Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noakow- 
skiego, 1884, 4, str. 9. 

— Kilka słów o leczeniu gruźlic}'^ otrze- 
wny za pomocą laparotomii. Odb. z Medy- 
cyny. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1893, 4, str. 11, kop. 15. 

— Wskazówki do zapobiegania powsta- 
waniu zakażenia połogowego w praktyce 
prywatnej. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
1889, kop. 10. 

— Nowe zakłady publiczne, przytułki dla 
biednych rodzących w Warszawie. Odbitka 
z Medycyny. Warszawa, druk. M. Ziemkie- 
wicza, 1886, 8, str. 36, kop. 30. 

ROGOWiCZ J. dr. i MAJKOWSKI J. dr. Oglę- 
dziny lekarskie kobiet w obliczu obowiązu- 
jącego u nas prawa, przedstawił dr. J. Ro- 
gowicz: W sprawie nierządu publicznego 
(prostytucyi) i zapobiegania chorobom we- 
nerycznym, przez dra J. Majkowskiego, le- 
karza zdrojowego i szpitala św. Mikołaja 
w Busku. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1896, 4, str. 6 i 16, 
kop. 50. 

Rogówka. Ob. Wicherkiewicz Boi. (O no- 
wym). 

ROGOWSKI B. Inż. Pytel płaski (Plansichter), 
jego zasadnicze urządzenie , zastosowanie, 
porównanie z innymi przesiewającymi ma- 
szynami i znaczenie w młynarstwie. Odb. 
z Przeglądu technicznego. Warszawa, M. 
A. Wizbek, druk. Rubieszewskiego i Wro- 
tnowskiego, 1896, 8, str. 28, z rysunkami 
w tekście, kop. 40. 

ROGOZIŃSKI Stefan. Socićte khediyiale de 
góographie. Huit annćes d'exploration dans 
Touest de TAfriąue ćąuatoriale par le Com- 
mandeur .... Extrait du Bulletin N. 11, III. 
Serie. Le Caire, 1893, 8, str. 47, centim. 75. — Katalog ogólny przedmiotów trzech wy- 
staw, pochodzących z pierwszej naukowej wy- 
prawy do zachodniej Afryki S. S. Rogoziń- 
skiego w latach 1882—85, a wystawionych 
w miarę przesyłek na trzech wystawach, 
urządzonych w muzeum techniczno- przemy- 
słowem w Krakowie w lutym i październi- 
ku 1884 r. i w marcu i kwietniu 1886 r. 
Kraków, nakł. muzeum techn.-przem., druk. 

I Związkowa, 1886, 16, str. 8, 8 i 13, hal. 40. 

— Pod równikiem, odczyty wypowiedziane 
w sali radnej m. Krakowa. Odb. z Czasu. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1886, 8 
mała, str. 159, kor. 2-50. 

— Rysy charakterystyczne murzyńskiego 
narzecza Bakwiri, używanego w góracli ka- 
meruńskich, z uwzględnieniem niektórych 
właściwości pokrewny eh narzeczy. Odb. z t. 
XIII Rozpraw Wydziału filolog. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, 
str. 21. 

— Voyage a la cóte occidentale d'Afri- 
que dans la rśgion des Cameroons, conference 
faite k la Soci6t6 de gśographie commer- 
cłale du Havre le 24 novembre 1885. Havre, 
1885, 8, str. 29. 

— Wyprawa .... żegluga wzdłuż brzegów 
zachodniej Afryki na lagrze Łucya- Małgo- 
rzata. Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, 
druk. br. Jeżyńskkich (J. Ungra), 1886, 8, 
str. 1 ni., II, 265 i IV, z 3 rycin., rb. 150. 

— Reisen St. von Rogoziński im Kame- 
run- Gebiete. Petermanns Mittheilungen wy- 
dawane w Gocie, zeszyt IV z r. 1884, 4, str. 
132-139, z kartą. 

— Wystawa przedmiotów z wyprawy. 
ROGOZIŃSKI Teodor ks. Ob. Nowakowski 

Wacław ks. (Mowa). 

ROGUSKI Gus. Ob. Żeleński Wł. (Nauka 
harmonii). 

ROGUSKI S. M. (Es-em-er). Wilcze gardła, 
szkice z zakątka, z przedmową J. A. Świę- 
cickiego. Bibiiot. dzieł wybór, 'nr. 92. War- 
szawa, druk. Granowskiego i Sikorskiego, 
1899, 8 mała, str. 167, kop. 25. 

— Mąż i pan, opowiadanie. Warszawa, 
nakł. A.' G. Dubowskiego, druk. F. Cserna- 
ka, 1900, 16, str. 141, kop. 60. 

— Starzy i nowi, szkic powieściowy z nie- 
dalekiej przeszłości. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 
1888, 8 mała, str. 238, rb. 1. 

— Zagony, powieść współczesna. Warsza- 
wa, nakł. G. Centnerszwera, druk. J. Sikor- 
skiego, 1891, 8 mała, str. 320, rb. 1-20. 

ROH P. T. J. Kto jest Chrystus, przekład 
według 5go wydania niemieckiego. Lwów, 
Seyfarth i Czajkowski, druk. Ludowa, 1895, 
16, str. 77 i 1 ni., hal. 70. ROHATYN ROK 53 Rohatyn. Ob. TeisseyreW. dr. (Sprawozda- 
nie 1895). 

ROHLING Aug. dr. prof. Zasady talmudyz- 
mu, do serdecznej rozwagi żydom i chrze- 
ścijanom wszelkiego stanu. Wyd. 3cie z do- 
datkiem Memoryału St. Staszyca w r. 1818. 
Lwów, nakł. F. H. Richtera, druk. I Związ- 
kowa, 1883, 8, str. 113 i 2 ni., kor. 1. 

R0HLIN6-BL0CH. Ob. Kopp J. (1887). 

ROHLWES. Nauka leczenia zwierząt domo- 
wych. Wyd. 22g'ie zupełnie przerobione 
przez dra^G. Felischa, powiatowego wete- 
rynarza w Inowrocławiu, przełożył A. Strze- 
lecki. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. K. Kowalewskiego, 1893, 8 mała, 
str. 267 i VIII, z 66 drzeworytami w tekś- 
cie, rb. 1. 

ROHN lgnące Gustave. Courbes de Lissajous 
tracśes avec ł'instruraent universel invente. 
Var8ovie, 1889, lit. Gołembłewski, folio, 1 
tyt. tabl. litogr. XIII. 

ROHNER Beat. ks. Cześć Maryi w jej świę- 
tościach. Opis głównych miejsc cudownych 
i czcicieli Maryi, opracował podług O. Be- 
nedyktyna .... Mikołów, nakł. i druk. K. 
Miarki, (1889), 4, str. 433-750, z rycinami, 
mr. 2-50. 

Wyjęte z Żywota Bogarodzicy i św. Józefa. 

— Żywot Bogarodzicy N. P. Maryi i jej 
oblubieńca św. Józefa, połączony z opisem 
najgłówniejszych miejsc cudownych i czci- 
cieli Maryi, opracowane podług .... z przed- 
mową J książęcej arcybiskupiej Mości dra 
Fr. Alberta *Edera, księcia arcybiskupa 
w Salzburgu, polecone przez 33 książąt Ko- 
ścioła Św. Tamże, (1889), 4, str. 6 ni. 'i 761, 
z 8 obrazkami kolor, i 700 drzeworytami, 
mr. 10. 

ROHOZNICKY Peter. Frant. Kratky żivoto- 
pis kniźete Dimitra Sanguszka, vojvody Li- 
tewskćho, starosty Cerkavsk6ho, a Kańow- 
skćho 3 linora 1554 v Jarorniri v Cecbś,ch 
zabiteho a nagrobek jeho dne 19 listopada 
1859 objevenij v chramś 8V. Mikulase u ven- 
nSm mgst6 Jarorniri od knćze Frantiśka 
Petery Rohozuickeho farare nśkdy Belo- 
hradskóho clena Mtisea kralov8tvi Ceskeho 
a D6dictvi sv. Jana Nepomuckeho. V Hrad- 
ci KrMove nad Labem, tisk Lad. Pospisila, 
1860, 8, str. 14. 

ROHR Henryk c. k. weteryn. pow. Instrukcya 
dla oglądaczów bydła i mięsa. Tarnopol, 
nakł. i di-uk. St. Kossowskiego, 1895, 8, str. 
54, hal. 80. 

— Pouczenie popularne o wściekliźnie 
psów. Borszczów i Lwów, nakł. autora, P. 
Starzyk, druk. S. Bednarskiego, 1892, 16, 
str. 40 i 2 ni., hal. 50. 

ROJAN Kazim. pseud. Kazimierza Rosin- 
kiewicza. 

ROICKI Antoni dr. Ob. Berger Antoni dr. ROJEK Fryd. Ob. Ziethe W. (Kazania 1888). 

ROJEWSK! Marcin. Ob. Duchińska Sew. 

ROJZIUSZ Piotr Maureus. Wiersze makaro- 
niczne łacińsko-polskie utworu autora hi- 
szpańskiego, podał Kazimierz Morawski. 
Odb. z t. XII Rozpraw Wydziału filolog. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1886, 8, str. 4. 

Rok Cłirystusowy. Ob. Awancin M. ks. 

— ctirześcijański. Ob. Brykczyński A. ks. 

— czytania. Ob. Chrząszczewska J. i Warn- 
kówna J. 

— Jezusowy nowy. Ob. Abelly M. L. 

— kościelny, nabożeństwo na wszystkie 
niedziele i uroczystości kościelne, wykład 
obrzędów kościelnych i całej nauki chrze- 
ścijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. 
Wyd. ilustrowane rysunkami, przeważnie 
z wzorów katakumbowych wziętymi, przez 
S. M. K. B. Ł. Ż. Warszawa, nakł. Przeglą- 
du katol., druk. Fr. Czerwińskiego, 1885, 8, 
str. CIV, 595 i 1 ni., rb. 250. 

— kościelny katolicki, czyli objaśnienia 
świąt obrzędów i ceremonii kościelnych. 
Opracował ks. St. B. Mikołów, nakł. i druk. 
Karola Miarki, 8, str. 236, z ilustracyami, 
fen. 70. 

— Ob. Zajtz L. ks. (1885). 

— polski. Ob. Gloger Z. 

— zbawienny czyli droga uświątobliwienia 
chrześcijańskiego, w codziennych rozmyśla- 
niach przedstawiona. Warszawa, nakł. i druk. 
St. Niemiery, 1889, 16, str. 731 i 1 ni., z o- 
brazkami, rb. 1-50. 

— 1882, kalendarzyk. Warszawa, litogr. 
Kasprzykiewicza , 16 mała , str. 14 ni. 
w kształcie parawanika, z planami m. War- 
szawy, teatrów tamtejszych i mapą kolei 
żelaznych w Królestwie Polskiem, kop. 5. 

— 1573. Ob. Witkowski W. ks. (1883). 

— 1830, 1831. Ob. Dembiński Henr. (1875) 
Domejko Ig.; Gadon L.; Głębocki Józef 
Goszczyński Sew. (Noc belwederska 1870) 
Kaczkowski Karoi (1876); Kołaczkowski KI. 
Krasiński Józef W. (1877); Kruszewski Ign. 
Paszkowski Józef (1861); Różycki K.; Wi 
ktor E. G. (1879); Wrzos Jan; Wysocki P 
(1867). 

Porówn. Pamiętniki. Powstanie. 

— 1846. Ob. Czaplicki Wlad. 1872); Dem- 
biński Stef. ks.; Haller C; Louis J.; Osta- 
szewski- Barański K.; Pepłowski Stan. (Krwa- 
wa karta). 

— 1848—49. Ob. Bieliński Sew. (1852); De- 
putowani polscy (1849); Falkowski Jul. (1879); 
Kosiński Wład. (1861); Meciszewski Hilary 
(1848); Moraczewski J. (1850); Pepłowski 
Stan.; Starkel Jul. (1899); Widmann Karol 54 ROK ROLLE (1872); Wierzba Jan (1899); Wysocki Józef 
(1850); Zienkowicz Leon (1865). 

— 1863, 1864. Ob. Gr. Elżbieta; Gregoro- 
wicz K. (1880); Rostworowski Jan; X. Y. Z. 
(1899). 

Porówn. Pamiętniki. Powstanie. 

— 1866. Ob. Dąbrowski Jarosław (1868); 
Kosiński Włod. (1850). 

Rokitno. Ob. Nowakowski W. (Wiadomość). 

ROKOSSOWSKA Zofia. Bajki, skazki, ze 
wsi Jurlcowszczyzny pow. zwiahelskiego gub. 
wołyńskiej. Odb. z Materyałów antrop.-ar- 
cheól. i etnogr. Akad. umiej., II 2. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 105. 

— O świecie roślinnym wyobrażenia, wie- 
rzenia i podania ludu ruskiego na Wołyniu 
we wsi Jurkowszczyżnie. Odb. ze Zbioru 
wiadomości do antropologii kraj. T. XTII. 
Tamże, 1889, 8, str. 39. 

— Wesele i pieśni ludu ruskiego ze wsi 
Jurkowszczyzny. Odb. ze Zbioru wiadomo- 
ści do antrop., t. VII. Tamże, 1883, 8, str. 94. 

— Ob. Kopernicki Izydor (Przyczjmek do 
etnogr.). 

Rokosz. Ob. Rembowski Aleks. 

ROKOSZEWSKi Szmul. Dekadentyzm war- 
szawski. Warszawa, druk. Rubieszewskiego 
i Wrotnowskiego, 1894, 8 mała, str. 16, 
kop. 15. 

Rola. Ob. Barta M. A.; Bzowski Józef; 
Godeffroy C. (uprawa); Konarski Sz.; Ko- 
styczew P. (C)zarnoziem); Małachowski P. 
(uprawa); Sempołowski Ant. (1883); Sikor- 
ski J. F. (1898); Święcicki W. (Rozkład ciał 
1899); Tomaszewski Wal. (1899); Ziołowski 
K Z. (1894). 

Porówn.: Rolnictwo, Rolnik. 

Rola, pismo tygodniowe poświęcone spra- 
wom społecznym, ekonomicznym i litera- 
ckim pod redakcya Jana Jeleńskiego. War- 
szawa, druk. Wieku, fol. Rok I -XV III, 
1883-1900. 

ROLBIECki J. Rocznik adresowy Królestwa 
Polskiego na rok 1901, pod redakcya .... 
Warszawa, druk. E. Skowrońskiego, 1900, 
8, str. 4 ni. 6, 612 i CLX, z ogłoszeniami, 
opr. rb, 2. 

ROLFUS Herman dr. I BRAENDLE T. L. Na- 
uka wiary i obyczajów kościoła katolickie- 
go, Mikołów, nakł. i druk. Karola Miarki, 
4, k. ni. 5, str. 1256, z rycinami, mr. 12*50. 

ROLICZ, pseud. Liedera W. 

ROLLE J. dr. (dr. Antoni J.). O dziedziczno- 
ści obłąkania. Odb. z Przeglądu lekar. Kra- 
ków, G'. Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 
1889, 8, str. 73, kor. 1-50. 

— Dwie gawędy z przeszłości. Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, druk. Ludowa, 
1893, '8 mała, str. 149, kor. 120. 

— Figiel konfederacki; Oficjalista starego auto- 
ramentu. 

— Po inkursyi kozackiej, z wewnętrznych 
dziejów Bracławszczyzny. Odb. ze Świata. 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890, 
8 mała, str. 138, rb. 1. 

— Kniaź Konstantin Ostrożskij i jego 
wriemia, pieriewioł s polskago N. Pllskij. 
Wiek petersburski z r. 1881, 8, otd. II kn. 
VI, str. 571—584, kn. VII, str. 81-48, ku. 
VIII, str. 49-79. 

— Niewiasty kresowe, opowiadania hlsto- 
r3xzne. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1883, 8, str. 243 i 1 ni., rb. 1-50. 

Treść : Hanna z ks. Sokolskich Borzobohata Kra- 
sieńska; Teofila Chmielecka; Zofia z Korabczew- 
skich Chodkiewiczowa; Helena z Krasickich Nie- 
mieryczowa; Anna z Meleniewskich Błocka; Anna 
z Grabianków Raciborowska. 

— Opowiadania historyczne, serya trzecia 
tom I i II. Tamże, 1882, 8, str. 268 i 2 ni., 
-f 269 i 1 ni., rb. 3. 

I: Karol Prozor, ostatni obożny litewski; Antoni 
Nowina Złotnicki; Benedykt z Drozden Nowina Hu- 
lewicz; Dyzma Bończa Tomaszewski; Straszny Józef; 
Czartoryscy i Repnin. II: Tron książęcy za kobietę; 
Jak się żyło na kresach ukrainnych przed inkursyą 
kozacką; Jeden z wielu; Gospodarstwo naszych pra- 
babek; Niemierzyce. 

— Toż, serya czwarta, tom I i II. Tam- 
że, 1884, 8, str. 415 i 1 ni. -f 458 i 1 ni., 
rb. 4. 

I. Senatorska dola; Chamska dola; Palestrant 
z XVII w.; Pan Balcer z Godzimierza Wilga; Na 
szpakowym szlaku; Gospodarstwo skarbnika czer- 
wonogrodzkiego w kamienieckiej warowni; Emir 
Rzewuski; Początek handlu polskiego na Czarnem 
morzu i żegluga po Dniestrze; Jeden ze szczepów za- 
służonego rodu. II. Hrabia Redux; Sprawa tarnow- 
ska; Nieszczęśliwy Władyka; Z dziejów Polesia; Ale- 
ksander Weryha Darowski; Maurycy Gosławski. 

— Szkice i opowiadania, serya V. Tam- 
że, 1887, 8, str. 465 i II, rb. 2 70. 

Na posterunku; Samuel Łaszcz; Iwan Bohun; Sa- 
wa Czaleuko; Dyablica; Starościna Opeska; Wpły- 
wowa kobieta; Literacka drużj-na; Skromni praco- 
wnicy; Sylwetki: I. G. Styczyński, U. W. Marczyń- 
ski, ni. "H. Jabłoński. 

— Toż, serya szósta. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie, 1887, 8, str. 383 i III, 
kor. 6-80. 

Iwan Podkowa; ks. Bazyli Ostrogski i jego za- 
targ z Kosińskim; Semen Nalewajko; Tadeusz Le- 
szczyc Grabianka i Teresa ze Stadnickich; Stanisław 
August w Grodnie. 

— Toż, serya 7ma. Tamże, 1891, 8, str. 
340 i 1 ni., kor. 640. 

Zdrada kamieniecka; Beatrice; Zakładnicy lwow- 
scy; Fatyma; Babka poety; Spuścizna po księciu 
Nassauskim; Spuścizna po Humieckich. 

— Nowe opowiadania historyczne. Wyd. 
2gie. Tamże, 1883, 8, str. 322 i 2 ni., kor. 6. 

Pod krzyżem; Losy kresowego miasteczka; War- ROLLE — ROLNIK 55 tabiet; Zemsta kozacza; Porwanie króla; Niedoszłe 
legiony. 

— Z przeszłości Polesia kijowskiego, opo- 
wiadanie historyczne: Dzieje szlachty oko- 
licznej w owruckim powiecie; Kozacy na 
Polesiu kijowskłem w drugiej połowie XVII 
wieku. Odb. z Bibliot. Avar8zaw. Warszawa, 
nakl. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Berge- 
ra, 1882, 8, str. 8B i 2 ni., kop. 80. 

— Godowoje sobranie obszczestwa podol- 
skich wraczej. Otczet o naukowych trudach 
obszczestwa. Iz Medicinskago Wiestnika 
1864 g. Nr. 36. (Kamenec Podolskij), typ. 
J. Treja, 1864, 8, str. 30. 

— Sylwetki historyczne, serya VIII. War- 
szawa- Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1892, 8, str. 404 i 1 ni., 
rb. 240. 

Treść: Pamiętnik delegatów kamienieckich; Po 
inkursyi kozackiej; Bakota jako stolica Ponizia; 
Państwo Wolodyjowscy; Powstawanie nazwisk rodo- 
wych u ludu maloruskiego. 

— Sylwetki i szkice historyczne i litera- 
ckie. Serva IX. Tamże, 1893, 8, 2 tyt„ str. 
385, 1, rb. 2, 

Treść: Z życia Zygmunta Krasińskiego; Spuścizna 
po Moszyńskim; Matrona polska; Kobietv w oblę- 
żonym przez Turków Kamieńcu ; Ks. Kondeusz; Ro- 
dzina Malczewskiego; Dzieje osadnictwa Tatarskiego 
na woloskiem pograniczu. 

— Żeńszczyny pri czygirinskom dworie 
w wtoroj połowynie XVII w., pieriewod 
z polskago. Kijewska Starina w nrze 1 — 3 
z r. 1894. 

— Z życia Zygmunta Krasińskiego: 
Pierwsza miłość i jeden z pierwszych przy- 
jaciół. Odb. ze Świata. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1890, 8 mała, str. 48. 

— Z opowiadań przełożono w latach 1885 
— 1887 w Kijowskiej Starinie: Anna Borzo- 
bohata Krasieńska; Straszny Józef; Iwan 
Podkowa; Opryszek Karmeluk (1886); L»sy 
pięknej kobiety (styczeń 1897); Na szpako- 
wym Szlaku ("kwiecień 1987). Zatajono, iż 
to z polskiego. 

ROLLE Karol inż. Ob. Śliwiński M. dr. 

ROLLE Michał. Ateny wołyńskie, szkic 
z dziejów oświaty w Polsce. Lwów, nakł. 
Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1898, 8, str. 397 i 2 ni., kor. 8-40. 

— Z przeszłości: Okręg rowski, starostwo 
barskie, do r. 1774. Tamże, 1896, 8, str. 2 
ni. i 232, kor. 5-20. 

— Seweryn Malinowski, kartka z dzie- 
jów sceny polskiej na wschodnich kresach. 
Odb. z Przeglądu polskiego. Kraków, Spółka 
wydawn., druk. Czasu, 1896, 8, str. 44, 
kor. 1. 

— Włochy, zbiór 200 artystycznych zdjęć 
włoskich widoków, typów ludowych oraz 
włoskich skarbów sztuki, zeszyt 1. Lwów, nakł. H. Altenberga, Warszawa, E. Wende 
i Sp., 1900, fol. podłużne, str. 16, kor. 1-20. 
Całość w 2 tomach, opr. kor. 50. 

— Z życia Ormian Kamienieckich w XVII 
i XVIII wieku. ,Odb. ze Świata. Kraków, 
nakł. Redakcyi Świata, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1891, 8, 1 tyt., str. 24. 

ROLLE 6. Rob. Geschichte der Dórfer Do- 
matschine und Sibyllenort, Kreis Oels in 
Schlesien. Oels (Oleśnica), Griineberger & 
Co., 1884, 8, str. IV i 51, fen. 50. 

ROLLER R. Lichtstrahlen liber den Predi- 
ger Salomo, enthiillt, erortert und bekraf- 
tigt durch Beweisfiihrungen, sammt einer 
neuen Uebersetzung des Textes, von .... Of- 
ficier d'Academie, Mietglied der Asiatischen 
Gesellschaft in Paris etc^ etc, Rabbiner zu 
Barr i E. Krakau, Verlag des Verfassers, 
Druk von J. Fischer, 1895, 8, str. XV, 61 
i 2 ni. 

Rolnictwo. Ob. Acht K.; Bardzki A.; Bloch 
Jan ; Budziszewski F.; Czarnomski Fr.; 
Dąmbski St.; Daszyńska -Golińska (Własność 
rolna); Encyklopedva; Flamm F.; Gawroń- 
ski Fr.; Godlewski''E. dr.; Kalkstein T dr.; 
Koraierowski R. dr.; Kotłubaj H.; Kozłow- 
ski Włodz. ; Kudelka Tad.; Langie K.; Len- 
kiewicz Wł.; Łebiński Wł. dr. (Kółka); Łu- 
niewski T.; Malinowski M. (włościańskie); 
Miczyński K. dr. (Rolnik); Mycielski F.; 
Okuniew W.; Olesków J. dr.; Osuchowski 
B. ; Owsiński Jan ; Pamiątka jub. Tow, roln. ; 
Pawlik Stefan dr.; Pawlikowski J. J. dr.; 
Połczyński Wł. J.; Prace sekcyi roln.; Ró- 
wieński St.; Rostafiński J. (O założeniu wy- 
działu rolnicz. ; Ryx Jerzy (Rolnik); Schnei- 
der A.; Skarżyński Wit.; Starzyński St. 
(Sprawozdanie); Strzelecki Ant.; Szuidrzyń- 
ski Z. dr.; W. A. (Podręcznik); Weiss H.; 
Weitz M. (rabunkowe); Żółtowski St. 

Ob. także: Kalendarz, Kółko roln., Narzędzia, 
Rachunkowość. 

Rolnicy w Austryi. Ob. Caro L. (Pomoc). 
Rolnicza fizyografia. Ob. Materyały (1897). 

— literatura. Ob. Czarnomski Fr.; Koro- 
steński Z. 

Rolniczp-naukowe zakłady. Ob. Kozicki S. & 
J. Lutosławski. 

ROLNIK. Gospodarna hodowla zwierząt rol- 
niczych, przez starego rolnika. Warszawa, 
wydawn. i druk. Przeglądu tygodn., 1885, 
8, str, III, III i 228, rb. 1-20, 

— Owocarstwo czyli nowe sposoby użyt- 
kowania z owoców drzew owocowych w kli- 
macie naszym wzrastających. Tamże, 1885, 
8 mała, str. 1 ni., II i 100, opr. kop. 60. 

Rolnik, czasopismo. Stevens Point (w Ame- 
ryce), 1891, 1892 i dalsze. Wydawca Krutz 
i Huettner. 56 ROLNIK — ROMANOWSKI Rolnik, tyg-odnik dla gospodarzy wiejskich, 
organ urzędowy c. k. galicyjskiego Towa- 
rzystwa gospodarskiego, pod red. W, Ty- 
nieckiego, rocz. XV— XXX, 1882—1897. 
Lwów, druk. Dziennika polskiego, 4. 

— Toż, rok XXXI-XXXIII, 1898-1900, 
pod red. dra K. Miczyńskiego. Tamże, 4. 

Rolnik i hodowca, tygodnik rolniczo-prze- 
mysłowy, pod redakcyą Henryka Kotłubaja. 
Warszawa, druk. Wl. Szulca i Sp. Rok I — 
XVII, 1884—1900, 4. 

Rolnik i przemysłowiec, pismo tygodniowe 
poświęcone rolnictwu, przemysłowi i han- 
dlowi polskiemu. Red. odpow. Józef Palędz- 
ki w Gdańsku. Gdańsk, nakł. i druk W. 
Palędzkiej. Rok I, 1900, 4 

Rolnik szląski, organ Towarzystwa rolni- 
czego dla księstwa cieszyńskiego, dwutygo- 
dnik. Wychodzi w 2 i 4 niedzielę każdego 
miesiąca. Pod redakcyą X. Fr. Michejdy. 
Cieszyn, druk. H. Feitzingera, 4. Rok I— 
XVI, "^1885— 1900, Do czerwca 1887 wycho- 
dził razem z Przyjacielem ludu. Następnie 
samoistnie z dodatkiem: Przegląd polity- 
czny, rocznie kor. 260. 

ROLNY Wilhelm. Dwie taksy towarów cu- 
dzoziemskich z r. 1633. Odb. z V tomu Ar- 
chiwum Kom. prawn. Akad. umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag , 1897, 8 większa, str. 28. 

ROMAN. Z pamiętnika. Ob. Kraushar Al. 

(ROMAŃCZUK). W sprawie wniosków po- 
sła Romańczuka. Odb. z Gazety narodowej, 
Nr. 281 i 289. Lwów, nakł. i druk Gazety 
naród., 1885, 8, str. 13. 

— Ob. Dzieduszycki W. (Mowa); Rozpra- 
wa nad wnioskiem posła R.... 

ROMANES Georges John. Umysłowy rozwój 
człowieka, początek ludzkiej zdolności, prze- 
łożył z ang. dr. Karol Hertz, część I— II. 
Warszawa, wvdawn. i druk. Przeglądu tv- 
godn., 1895—1897, 8 mała, str. 260 '+ 328, 
rb. 2-50. 

ROM ANI F. Lukrecya Borgia, wielka opera 
w 3 aktach , muzyka Donizettego. Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. J. K. 
Jakubowskiego w Nowvm Sączu, 1893, 16, 
str. 67 i 1 ni., hal. 50. ' 

— Lucrezia Borgia. Opera w 3 aktach. 
Treść. Warszawa, nakł. M. Arcta, kop. 10. 

— Lunatyczka (La Somnambula). Opera 
w 2 aktach. Słowa .... muzyka O. Bellini'ego. 
Tamże, kop. 10. 

— Norma, opera w 2 aktach, słowa .... 
muzykę napisał Bellini. Tamże, kop. 10. 

— Toż. Lwów, Gubrynowłcz i Schmidt, 
1879, hal. 50. 

— Ob. Scribe (Napój miłosny 1839). 
ROMANKOW E. Biełorusskij sbornik, gu- biern. mogilowska. Kijów, 1886, 8, str. XI 
i 468. 

Pieśni, przysłowia i zagadki. 

Romanowa. Przeróbka z powieści Elizy 
Orzeszkowej, z obrazkami. Wai*szawa, kop. 15. 

ROMANOWICZ Tadeusz. Galicyjski budżet 
krajowy i konwersya długu indemnizacyj- 
nego. Ódb. z Reformy. Kraków, nakł. auto- 
ra, druk. Związkowa," 1883, 8 mała, str. 1 ni. 
i 84, kor. 1-20. 

— Mowa .... jako kandydata na posła sej- 
mowego, miana na zgromadzeniu wyborców 
we Lwowie d. 14 kwietnia 1880 r. ' Lwów, 
nakł. L. Zubalewicza, druk. Dziennika Pol- 
skiego, 1880, 8, str. 24. 

— Mowa .... posła m. Lwowa w sprawie 
indemnizacyjnej na posiedzeniu sejmu kia- 
jowego z dnia 20 października 1882 r., we- 
dług stenogramu. Kraków, nakł. druk. Zwią- 
zkowej, 1882, 16, str. 23, hal. 40. 

— Mowa na zgromadzeniu wyborców we 
Lwowie dnia 18 marca 1883 r. Tamże, (1883), 
fol., k. 2 szp. 

— Mowa posła miasta Lwowa w rozpra- 
wie ogólnej nad budżetem krajowym, z dnia 
16 października 1888. Odb. z Reformy. Tam- 
że, 1888, 8 mała, str. 23, hal. 40. 

— Mowa posła Romanowicza. Na obchód 
setnej rocznicy Kościuszkowskiego powsta- 
nia w r. 1794. Kraków, nakł. wydawn. No- 
wej Reformy, druk. Związkowa, 1894, 4, 
1 karta. 

— Odpowiedź redakcyi N. Reformy na 
list dra Jordana w sprawie przewiezienia 
zwłok Mickiewicza do Krakowa. Odb, z Re- 
formy. Kraków, druk Związkowa, (w czerw- 
cu 1884 r.), fol. większe, p'ó lar kusz. 

— Dwie opinie, odpowiedź Nowej Refor- 
my na książkę St. hr. Tarnowskiego p. t. 
Z poświadczeń' i rozmyślań. Kraków, nakł. 
Reformy, druk. W. Korneckiego, 1891, 8, 
str. IV i 70, hal. 60. 

— Polityka Stańczyków, odpowiedź na 
referat prof. dra Leona Bilińskiego O stron- 
nictwie Stańczyków. Przedruk z Reformy. 
Tamże, 1882, 8, str. 35. 

— Secesya i secesyouiści. Rzecz polemi- 
czna. Lwów, nakł. i druk. Dziennika pol- 
skiego, 1878, 8, str. 44. 

Romanowicz czy Zacharyewicz. Odb. z Ku- 
ryera lwowskiego. Lwów, druk. I Związko- 
wa, 1883, 8, str. 8. 

— Ob. Gniewosz J. N, 

ROMANOWSKI Feliks Przewodnik po Czę- 
stochowie dla pątników i turystów, z doda- 
niem wiadomości o przemyśle i handlu. 
Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 
1893, 8, str. 89, z Ogłoszeniami, kop. 60. 

ROMANOWSKI Jan. Rys stosunków ekono- 
micznych gubernii radomskiej na podstawie ROMANOWSKI — RONSARD 57 akt hipoteki gubernialuej i akt notaryal- 
nych w Radomiu. Warszawa, E. Wende 
i Sp., druk. Noskowskiego, 1892, 8, str. 2 
ni. i 112, kop. 60. 

ROMANOWSKI Leon. Rodowód Potockich 
herbu Pilawa. 1881. 

Odbito w 60 egzemplarzach. 

ROMANOWSKI Mieczysław. Dziewczę z Są- 
cza, rzecz mieszczańska z czasów wojny 
szwedzkiej r. 1655. Bibl. powsz. 112. Zło- 
czów, nakl, i druk. W. Zukerkandla, (1894), 
16, str. 78, hal. 24. 

— Poezye, zebrał i ułożył Jan Ambor- 
ski, tom I — IV. Bibl. polska. Lwów, nakł. 
Gubrynowicza i Schmidta, druk. Gazety na- 
ród., '1883, 8, str. VIII i 230 + 286 -f 237 
i 1 ni. + 260, kor. 14-40. 

— Ob, Stroka Winc. (Pamięci). 

ROMANOWSKI Mieczysław II. Poezye, część 
Isza. Kołomyja, nakł. autora, druk. M. Bi- 
lousa, 1890, 8 mała, str. 94, kor. 1. 

ROMANOWSKY N. Ob. Sienkiewicz H. (In- 
vano). 

Romans królewski. Z życia Ludwika króla 
bawarskiego, przekład Poczwarki. Warsza- 
wa, T. Paprocki, 1888, 8, str. 142, kop. 60. 

Romans i powieść, tygodnik. Red. i wyda- 
wca Maryan Gawalewicz. T. I— XIV. War- 
szawa, druk. Wł. Szulca i Sp., 1881—1887, 
rocznie rb. 3. 

Romans i powieść, pismo tygodniowe po- 
święcone belletrystyce. Lwów, red. Dr. K. 
Ostaszewski Barański, druk. J. Czaińskiego 
w Gródku, 1900. Tom I, fol. 

Romańska rytmika. Ob. Kawczyński M. 

ROMAŃSKI Sołłyk J. Ob. Wieniec (1888). 

ROMAŃSKI Stanisław prof. Podróż naukowa 
po wyspach i wybrzeżach morza egejskiego, 
wycieczka do Assos, Troi i Konstantynopola. 
Odb. ze Sprawozdania gimn. Lwów, druk. 
Ludowa, 1897, 8, str. 46. 

Romantyzm w literaturze, w życiu i w po- 
lityce, odczyt dla moich dzieci, drukowany 
jako manuskrypt. Kraków, druk. Czasu, 
1897, 8, str. 31*. 

— Ob. Kaczkowski Zygm. (Słowo); Klecz- 
kowski Kaz. 

ROMBERG. Ob. Chłapowski Fr. (Znak 1893); 
Jurkowski (1844). 

Rome. Ob. Dembiński Br.; Klaczko Jul. 

ROMEO. Miłość, najwspanialsze myśli ge- 
nialnych ludzi o miłości. Warszawa, druk. 
P. Laskauera i W. Babłckiego, 1898, 16, str. 
150, rb. 1. 

Romeo i Julia. Ob. Szekspir W. 

ROMER Eugeniusz dr. Rola rzek w historyi 
i geografii narodów. Odczyt. Odb. z Prze- 
wodnika nauk. i lite.r. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. Łozińskiego, 1901, 8, 
str. 23, hal. 60. 

ROMER Eugeniusz. Geograficzne rozmiesz- 
czenie opadów atmosferycznych w krajach 
karpackich. Odb. z 29 t. Rozpraw Wydziału 
matem, przyr. Akademii umiej. Kraków, 
Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 1895, 8, 
str. 17, z mapą izohyetów rocznych, hal. 80. 

— Spis prac odnoszących się do fizyogra- 
fii ziemi polskich za 'lata 1891-95. Odb. 
z Kosmosu. Lwów, druk. I Związkowa, 1898, 
8, str. 127. 

— Toż, za r. 1896-1897. Tamże, 1898, 
8, str. 560-624, 1900, 8, str. 108-173. 

— Studya nad rozkładem ciepła na kuli 
ziemskiej. Odb. z Kosmosu. Lwów, Jaku- 
bowski i Zadurowicz, dnik. I Związkowa, 
1893, 8, str. 33, z 1 tablicą, kor. 1. ' 

— Geographische Vertheilung der Nieder- 
schlagsmengen in den Karpatenlandern. 
Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wiss. 
Krakau, Universit.-Buchdr., 1894, 8, str. 257 

258 

ROMISZOWSKI Michał. Ob. Sport (1888). 
Romowe. Ob. Mierzyński A. 

ROMUALD od św. Eliasza Karmelita bosy. 

Kilka uwag o szkaplerzu karmelitańskim, 
dla uŻ3'tku osób należących do bractwa te- 
goż szkaplerza. Kraków, nakł. oo Karme- 
litów bosych w Czernej, druk. Czasu, 1892, 
16, str. 30 i 2>1. 

— Wyjaśnienie obowiązków i korzyści 
Bractwa Szkaplerza karmelitańskiego z do- 
datkiem Nowenny i modlitw do N. Maryi 
Panny Szkaplerznej. Wvd. 2gie powiększo- 
ne. Tamże, 1894, 8, str. 78. 

— Toż. Wyd. 3cie powiększone. Tamże, 
1897, 8, str. 78. 

RONCZEWSKI R. Kalendarz myśliwski na 
r. 1899. Warszawa, druk. Tow. S. Orgel- 
branda synów, 8, str. 124 i 28, z ilustracya- 
mi, kop. 50. 

Rondsen (w obw. Grudziądzkim). Ob. An- 
ger S. dr. (Das Graberfeld). 

Roms Yorzeit. Ob. Nadrowski R. 

RONISZ Ślepowron Wincenty. Kilka słów 
o nieszczęściach Ignasia, a głównie o jego 
niefortunnym romansie z pewną przystojną 
szatynka. Szkic do humoreski. Warszawa, 
T. Paprocki, 1888, 8, str. 9, kop. 15. 

— Ułamki zaginionej powieści. Tamże, 
I druk. A. Pajewskiego, 1889, 8, str. 8, kop. 15. 

j — Po zachodzie słońca, powieść. Warsza- 
I wa, nakł. A. Pajewskiego, druk. Gazety 
! rolniczej, 1897, 8, str. 94, kop. 30. 

j RONSARD Piotr. Ob. Bronikowski Kazim.; 
I Tarnowski St. (Jan Kochanowski); Ziemba T. 

8 ROOTHAAN - ROSCZETY ROOTHAAN o. ks. Ob. Lojola Ign. św. (Ćwi- 
czenia). 

Ropczyce. Ob. Udziela S. (Materyały). 

ROPELOWSKA Ida. Ob. Benedykt (Ćwicze- 
nia duchów.). 

Ropienie. Ob. Janowski Wład. dr.; Kryń- 
ski Leon dr. (asceptyczne); Ziemackł J. dr. ; 
Ziembicki G. dr. 

ROPIŃSKI Józef ks. Kazanie w dzień uro- 
czysty Św. Wojciecha biskupa i męczennika. 
Łowicz, 1801, 8, sygn. B* = 12 k. ni. 

Ropiny. Ob. Koehler KI. (1896). 

Ropne zapalenia. Ob. ICryński Leon. 

Ropnie mózgowe. Ob. Szulislawski A. (1899). 

ROPP Goswin von der Deutsche Colonien 
im 12 und 13 Jahrhundert. Festrede. Gies- 
sen, 1886, 4, str. 23. 

ROS... Helena. Ob. Bleunard A, (Coraz 
mniejsi); Jacobsen J. P. (Niels Lyhne); Su- 
derman Herm. (Thea). 

Rosae. Ob. Braun H. (1886). 

ROSATI Luigi prof. Notizie storiche intorno 
ai pittori Lampi. Odb. z Programu deli' i. r. 
ginnasio sup. di Trento 1892/93 & 1893/94. 
Trento, 1894, 8, str. 105. 

Na str. 65 1 nn.: Giambattista Lampi In Polonia, 
1788 89. 

ROSCH dr. med. Nerwowość oraz zwykłe 
choroby przewlekłe, chroniczne, zwłaszcza 
u kobiet w małżeństwie, chorób tych głó- 
wne przyczyny i sposoby zapobiegania im, 
przyczynek do oświaty ludowej jako też 
prawdziwego szczęścia w rodzinach, rzecz 
opracowana według rozprawki .... i innych 
lekarzy, a wydana staraniem redakcyi Prze- 
wodnika zdrowia. Berlin, nakł. wydawn. 
Przewodnika zdrowia, A. Czarnowski, druk. 
Dziennika berlińskiego, (1899), 8 mała, str. 
37, fen. 50. 

ROSCHER Wilhelm. Nauka ekonomii, handlu 
i przemysłu dla pośwłęcając3'ch się tej nau- 
ce i trudniących się stosowaniem jej do 
spraw życia społecznego, z upoważnienia 
autora z czwartego wydania niemieckiego 
przełożył dr. fil. Jan Banzemer. System go- 
spodarstwa społecznego, III. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 
1889, 8, str. 830 i X, rb. 6. 

ROŚCI SZEWSKI Adam Junosza. Ob. Jelłnek 

Edv. (Korespondeneya). 

ROŚCISZEWSKI E, dr. Plastyka pochwy 
z warg sromnych mniejszych. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 8, 
str. 8. 

— Przyczynek do leczenia przykurczenia 
stawu barkowego. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1895, 8, str. 7. 

— O jednej dotąd nieuwzględnionej przy- 
czynie bocznego .skrz3'wienia kręgosłupa. Odb. z Przeglądu lekar, Tamże, 1895, 8, 
str. 3. 

— Kilka uwag o chirurgicznem leczeniu 
gruźlicy przy równoczesnem stosowaniu ką- 
pieli w solankach jodowo-bromowych. Odb. 
z Przeglądu lekar. Tamże, 1894, 8, str. 9. 

— Wycięcie II. i III. gałęzi nerwu troi- 
stego przy otworze okrągłym i jajowatym 
sposobem KrSnleina. Odb. z Przeglądu fek. 
Tamże, 1888, 8, str. 4. 

ROŚCISZEWSKI Józ. ks. Ob. Morocius Kar. O. 
(Przewodnik życia). 

ROŚCISZEWSKI Karl von. Das Rind und 
dessen Haltung in der siidwestlichen Pro- 
vinz Russlands, II Theil: Das Rind, Inau- 
guraldissertation. Bundurowa Ukrainę. Bre- 
slau, R. Galłe'8 Buchdruckerei, 1897, 8, str. 
74 i 2 ni., mr. 1. 

ROŚCISZEWSKI Mieczysław. Figlarz salono 
wy, ilustrowany zbiór rozrywek kugiarsko- 
naukowych, doświadczeń bez przyrządów, 
zadań, łamigłówek, sztuk magicznych i naj- 
przeróżniejszych figlów dla rozweselenia 
towarzystwa. Warszawa, nakł. T. Papro- 
ckiego i Sp., druk. P. Laskauera i W. Ba- 
bickiego, 1900, 8, str. 307 i IV, z rysunka- 
mi w tekście, rb. 140. 

— Pod godłem amora. Zbiór najpiękniej- 
szych deklamacyi miłosnych smutnych i we- 
sołych, z dodaniem śpiewek i piosenek dla 
rozrywki młodzieży płci obojga. Warszawa, 
nakł. Ch. I. Rosenweina, druk. W. Thiella, 
1900, 8 mała, str. 80, kop. 25. 

— Gry i zabawy towarzyskie, wskazówki 
do przyjemnego i użytecznego spędzania 
czasu w domu i poza domem, podręcznik 
dla młodzieży płci obojga, według najnow- 
szych źródeł opracował .... Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. P. Laskauera 
i Babickiego, 1900, 8, str. 271 i III, z rysun- 
kami w tekście, rb. 1. 

— Wesele, poradnik dla wstępujących 
w związki małżeńskie. Warszawa, nakł. A. 
G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i W. 
Babickiego, 1900, 16, str. 48, kop. 15 

ROSCOE H. A. Chemia, przekład z angiel- 
skiego. Wyd. nowe przejrzane i uzupełnio- 
ne. Wydawn. popularne, I. Warszawa, naiił. 
Gebebethnera i Wolffa, G. Gebethner i Sp. 
w Krakowie, druk. St. Niemiery, 1893, 16, 
str. III i 128, z drzeworytami w tekście, 
kop. 3C. 

— Toż. Wyd. nowe przejrzane i uzupeł- 
nione. Tamże, druk. Rubieszewskiegoi VVro- 
tnowskiego, 1898, 16, str. IV i 166, z drze- 
worytami w tekście, kop. 30. 

Rosczety fonda k wspomoźenju wdów i sy- 
rot s w jaszczenny czeskich Archidiecezyii gr. 
k. Mytropołytalnoj Iwowskoj za hod 1881. 
Lwów, typ. Stawropigijskoho Instytuta, 
1882, 4, str. 12. 

Porównaj: Wykaz kaso wyj fonda etc. BOSE - ROSENBLATT ROS£ AKred dr. Krasnobród zakład kumy- 
sowy i uzdrowisko leśne. Sprawozdanie I., 
za rok 1888 i 1889. Warszawa, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1891, 8, str. 39, kop. 10. 

ROSEAUX Armand. Łapka na myszy, ko- 
medya w 1 akcie, z francuskiego. Teatry 
amatoi-skie J. Blizińskiego, 3. Kraków, nakł. 
wydawcy, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1891, 8 mała, str. 24, hal. 60. 

ROSEN Juliusz. W mamusi oczach, kome- 
dya w 1 akcie, przekład A. Walewskiego. 
Bibl. teatrów amat., 56. Lwów, nakł. H. Al- 
tenberga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891, 
8, str. 16, hal. 80. 

ROSENBERG S. & BADER G. Praktischer 
Lehrgang die hebraische Sprache auf eine 
leichtfassliche Weise in kiirzester Zeit lesen, 
verstehen, schreiben und sprechen zu ler- 
nen, Theil III. Krakau, Verlag von A. 
Fausfs Buchh., Druck von J. Fischer, 1895, 
8, str. 82. 

ROSENBLATT Emanuel dr. Choroby układu 
nerwowego u dzieci, spostrzegane w szpita- 
lu Św. Ludwika od r. 1879 do 1882. Odb. 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1895, 8, śtr. 300. 

— Drżenie członków, tremor. jako pierw- 
szy objaw choroby Basedowa. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Tamże, 1892, 8, str. 6. 

— Pozorna ospica krwawa (czarna), Vari- 
cella haemorrhagica , istotnie zaś ospica 
u krwawca, Yaricella in individuo haemo- 
philico. Tamże, 1892, 8, str. 4. 

— Przyczynek idiosynkrazyi względem 
chininv, z praktyki prywatnej. Odb. z Prze- 
glądu "lek. Tamże, 1890, 8, str. 6. 

— Nowsze sposoby leczenia krztuśca. 
Rozprawy z zakresu medycyny prakt., I 8. 
Kraków, nakł. Wydawnictwa dzieł lekarsk. 
polsk., S. A. Krzyżanowski, druk. W. Kor- 
neckiego, Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1892, 8, str. 28, hal. 70. 

— Niezwykły stopień idyosynkrazyi wzglę- 
dem przetworów rtęciowych. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1892, 
8, str. 3. 

— Zatrucie karbolowe po opatrunku u dzie- 
cięcia 5 ciotvgodniowego. Odb. z Przeglądu 
lek. Tamże,'^1892, 8, str. 8. 

— Ob. Zbiór prac z kliniki prof. Kor- 
czyńskiego (1882). 

ROSENBLATT Józef dr. prof. Die interna- 
tionalen Bestimmungen der neuen oster- 
rcichischen Civilproce8sentwiirfe. Nadbitka 
z Zeitschrift fiir inter. Privat- und Straf- 
recht. Leipzig, 1895, 8, str. 123—138. 

— Czarownica powołana, przyczynek do 
historyi spraw przeciw czarownicom w Pol- 
sce. Bibl. umiejętności prawnych. Warszawa, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1883, 8, str. 64. — Zur Judikatur des k. k. Cassationsho- 
fes, betreffend die Fragestellung nach § 318 
Str. P. O. Wiedeńska Gerichtshalle w nrze 
4, z r. 1897, fol., str. 31-32. 

— Die Nichtigkeitsbeschwerde zur Wah- 
rung des Gesetzes im neuen Civilproce6a- 
Entwurfe. Gerichtshalle w nrze 2 z 14 sty- 
cznia r. 1895. 

— Pojęcie szkody w zbrodni oszustwa. 
Odb. z Przeglądu sadów, i administr. Lwów, 
druk. Ludowa, 1883, 8, str. 40. 

— Pojedynek. Ob. Bibl. Mrówki 73. 

— Polizeiaufsicht und Straflings Fursor- 
ge-Vereine. Gerichtshalle w nrze 7 z 18 lu- 
tego 1895. 

— Prawo cywilne austryackie. Wykłady 
uniwersyteckie litografowane. Kraków, 1899. 
Kurs I. Część ogólna, 4, str. 199. Kurs II. 
Część szczególna, str. 470. 

— Der E.echtsschutz befreundeter Staaten 
im oesterr. Strafgesetzentwurfe. Odb. z Ar- 
chiw fiir offentl. Recht. Freiburg i. B., 

1894, 8. 

— Zur Reform des Strafprocesses und des 
Yerteidigerberufes. Nadb. z Zeitschrift fur 
die ges. Strafrechtswissenschaft. Berlin, 1895, 
8, str. 837-841. 

— Der strafrechtliche Schutz einer frem- 
den Staatsgewalt, mit Riicksicht auf den 
ósterr. Strafgesetzentwurf besprochen. Ck'nt- 
ralblatt fur die jurist. Praxis z lipca roku 

1895, 8, str. 545-557. 

— O obecnych szkołach prawa karnego 
i ich metodzie. Odb. z Przeglądu sądów, 
i adm. Lwów, druk. Ludowa, 1887, 8, str. 26. 

— Treść referatu: O potrzebie reformy 
obecnego systemu środków karnych. Zjazd 
II prawników i ekonom, polskich, 13. Lwów, 
H. Altenberg, druk. Ludowa, 1889, 8, str. 4. 

— Ustawa o postępowaniu karnem z d. 
23 maja 1873 r., razem z odnoszącemi się 
do niej ustawami i rozporządzeniami, obja- 
śniona przez .... Kraków, nakł. L. Fromme- 
ra, druk. J. Fischera, 1888, 8 mała, str. XII, 
2 ni. i 455, opr. kor. 6*60. 

— Ustawa karna o zbrodniach, występ- 
kach i przekroczeniach z dnia 27 maja 1852 
r., wraz z późni jszymi ustawami i rozpo- 
rządzeniami objaśniona na podstawie orze- 
czeń c. k. Trvbunalu kasacyjnego, cześć I. 
Tamie, 1887, 8 mała, str. III i 197, kor.' 320. 

— Toż, oraz orzeczeniami Trybunału Naj 
wyższego. Część I. O zbrodniach. Wyd. 2gie, 
uzupełnione i poprawione. Tamże, druk. 
Uniw. Jag., 1900, 8 mała, 2 k. ni., str. 269, 
opr. kor. 920. 

— Ustawa karna o zbrodniach, występ- 
kach i przekroczeniach z d. 27 maja 1852 
r., nr. 117 Dz. u. p., objaśniona na podsta- 60 ROSENBLAT - ROSINKIEWICZ wie orzeczeń c. k. Trybunału kasacyjnego, 
część II: O występkach i przekroczeniach. 
Tamże, druk. Narodowa, 1897, 8 mała, str. 
185 i 4 ni., kor. 3-20. 

— Das Yerfahren betreffend die Subsi- 
diaranklage. Oesterr. Centralblatt fur jurist. 
Praxis w zesz. 3 z r. 1895, 8, str. 177—182. 

— Das Yerhaltniss des Ciyilprocesses zum 
Strafprocesse nach der neuen Civilproce8s- 
ordnung-. Centralblatt fur die jur. Praiis 
w zesz. 2 z r. 1897, 8, str. 97—118. 

— Wykład powszechnego austryackiego 
prawa karnego z uwzględnieniem projektu 
nowej ustawy karnej. 'B. w. m. dr. i r. 
(Kraków, 1884), 4, str. 356 i 67, litogr. 

— Wykład austryackiego procesu kame- 
gn, część I. Kraków, nakł. K. Bartoszewi- 
cza, druk. Związkowa, 1884, 8, str. 296, 
kor. 4. 

Zasady ogólne; Pogląd historyczny; Rzecz o pod- 
miotach" procesu karnego. 

— Ob. Koczyńskł M. (Pogląd). 

ROSENBLATT Józef i WRÓBLEWSKI Słanisł. 
Powszechny kodeks handlowy wraz z usta- 
wą wprowadczą i innemi ustawami oraz 
rozporządzeniami odnoszącemi się do prawa 
handlowego, orzeczeniami sądów najwyż- 
szych w Wiedniu i Lipsku, objaśniony przez 
profesora .... Wyd. 2gie nowo opracowane 
i znacznie powiększone. Kraków, Księgar- 
nia Leona Frommera, druk. Uniw. Jagiell., 
1898, 8, str. YIII, 902, kor. 10. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, 1902, kor. 20. 

ROSENBLUM Benjamin. W zapasach z cho- 
lerą, wspomnienia i rady czerpane w 46- 
cioletniej praktyce lekarskiej. Petersburg, 
tipogr. Juszczynskago, 1884, 16, str. 54 i 1 
ni., kop. 30. 

ROSENBUSCH Leon dr. O leczeniu gruźlicy 
płuc M'8trzykiwaniami miąższowymi kreo- 
zotu. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1888, 8, 'str. 15. 

— Przyczynek do kazuistyki t. zw. Dia- 
betes lipogeneticus. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1889, 8, str. 3. 

— Przypadek ostrego zatrucia chininem 
z wysypka wejrzenia plonicowego. Odb. 
z Przeglądu lekar. Tamże, 1888, 8, str. 3. 

— Strophantus hispidus w chorobach ser- 
ca. Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1888, 8, 
str. 10. 

— O podskórnem wstrzykiwaniu rozczy- 
nów soli kuchennej w osłabieniu mięśnia 
sercowego. Odb. z Przeglądu lekar. Tainże, 
1887, 8, str. 13. 

— O nawykowem zaparciu żywota. Roz- 
prawy z zakresu medycyny praktycz., I 9. 
Kraków, nakł. Wydawn. dzieł lekar. polsk., 
S. A. Krzyżanowski, druk. W. Korneckiego, I Warszawa, Gebethner i Wolff, 1892, 8, str. 
I 23, hal. 60. 

} Rosenkranz der Bruderschaft von den hei- 
I łigen Schutzengeln von Papst Urban VIII. 
I dem Orden des hlg. Paulus des ersten Ein- 
I siedlers verliehen u. mit Ablassen ver8ehen 
I 1626. Uebersetzt von P. A. Arndt, S. J. 
I Krakau, Verlag von P. Florian Kudrys 
Yereins Buchdruck., 1884, 8, str. 41. 

ROSENSTRAUCH M. Gesetz und Glaube der 
Christen, kurz dargestellt in Fragen und 
Antworten, 2te verbes8erte Aufl. Lemberg. 
Verlag und Druck von E. Ostruszka, 1893, 
8 mała, str. 2 ni., 42 i 2 ni. 

ROSENTHAL A. dr. Zasady leczenia pada 
czki (epilepsyi), według odczytu dra Erlen 
mever'a. Warszawa, E. Wende i Sp., druk 
M. Ziemkiewicza, 1886, 8, str. 11, kop. 30, 

— Ob. Lange C; Meynert T. (Paralysis) 
ROSENTHAL J. prof. Ob. Huxley H. T^ (Za- 
sady fizyologii). 

ROSENTHAL Ludw Catalogue 53 de la li- 
brairie ancienne de L. Rosenthal k Munich- 
Bavifere: Bibliotheca slavica, III. Munich, 
1894, 8, str. 129. 

— Toż, 57. Bibliotheca slayica, VII. Mu- 
nich, 1889, 8, str. 41. 

R0SENZWEI6 J. dr. & JAWORSKI W. dr. Sak- 
charyna jako lek i przyprawa na podsta- 
wie doświadczeń klinicznych. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889, 
8, śtr. 20. 

— Ob. Opieński J. dr. (Kilka uwag). 
ROSENZWEIG Józef. Bez dogmatu (H. Sien- 

kiewicza\ studyum literackie. Kraków, nakł. 
autora, G. Gebethner i Sp , druk. W. L. 
Anczvca i Sp., 1891, 8, mała, str. 1 ni., 139 
i 1 ni., kor. 2, 

Rosetta (the). Ob. Ręczyński J. 

ROSICKA Wikt. Ob. Braddon (Zakładnik); 
Szekspir W. (Romeo i Julia). 

ROSINKIEWICZ Kazim. (Rojan Kaz.). Lepsze 
czasy, powieść, odznaczona na konkursie 
Kuryera codzien. Warszawa-Kraków, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczvca 
i Sp., 1899, 8 mała, str. 250 i 1 ni., rb. 1^20. 

— Duch czasu, czyli rozwiązanie kwestyj 
społecznych i politycznych na zasadzie lu- 
dzkości przez Kazimierza R. Litwina. Lwów, 
nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, 
1873, 8, str. 59 i tablica. 

— Dla iskry bożej, powieść. Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E Skiw- 
skiego, 1895, 8 mała, str. 416, rb. 150. 

— Pleknv Leoś, Powieść. Bibl. 
329- 332 Złoczów, nakł. i druk. W. 
kandla, (1900), 16, str. 28^, hal. 96. 

— Maska, powieść współczesna. Lwów, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Pillera 
i Sp., 1893, 8 mała, str. 2 ni. i 536, kor. 4'20. powsz. 
Zuker- ROSINKIEWICZ - ROSNER 61 — Muszka, powieść. Lwów, druk. Słowa 
polskiego, 1900, 8 mała, str. 179, kor. 3. 

— Doborowe otoczenie, powieść. Warsza- 
wa-Kraków, Gebetłiner i Wolff, druk. W. L 
Anczyca i Sp., 1898, 8 mała, str, 257, rb. 1. 

— Poczciwiec, komedya w 1 akcie. Bibl. 
teatr, amat., 85. Lwów, nakł. H. Altenber- 
ga, druk. W. A. Szvjkowskiego, 1898, 8, str. 
19, hal. 80. 

— W świat, powieść. Lwów, Jakubowski 
i Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896, 
16, str. 225, kor. 360. 

— Szczęście, powieść, tom I— II. Lwów, 
nakł. Gub'rvnowicza i Schmidta, 1898, 16, 
str. 199 i 202, kor. 560. 

— Tymko Medier, powieść współczesna. 
Lwów, nakł. Uoscheka i Sp., druk. S. Bed- 
narskiego, 1891, 8, str. 406 i 2 ni., kor. 4. 

ROSENSTEIN Z. dr. Choroby nerek. Ob. 
Bibl. umiej, lekarskich 28. 

ROSIŃSKI Adolf dr. Kritik der Beweisgriinde 
des Herbartschen Realismus fiir die Subjek- 
tivitat des Wahrnemungsinhaltes, nebst 
einem Anhange: Ueber die Aequivalenz der 
Aktion und Reaktion. Leipzig, Fock, 1887, 
8, str. 33, mr. 1. 

— Das Urtheil und die Lehre vom syn- 
thetischen Charakter desselben, eine kritiśch- 
loglsche Untersuchung. Tamże, 1889, 8, str. 
VIII i 98, mr. 2. 

ROSIŃSKI Bernh. Die syphilitiache Erkran- 
kung der Placenta, Inauguraldiss. Konigs- 
berg, W. Koch, 1889, 8, str. 32, z 2 tabl., 
fen. 80. 

ROSIŃSKI Stefan. Zur Casuistik der Spon- 
tanperforation von Orarialcysten in die Pe- 
ritoneahohle, Inauguraldiss. Breslau, Genos- 
senschafts-Buchdr., 1891, 8, str. 27 i 3 ni. 

Rosinsko. Ob. Sembrzycki J. (Die Kirche). 

ROŚKIEWiCZ J. Ueber Kriegsdistanzmesser. 
Graz, Fr. Pechel, 1888, 8, str. 75, z 3 tabl., 
kor. 3-20. 

ROSKOE H. E. Ob. Roscoe H. E. 

Roślina. Ob. Strumpf E. (1899). 

Rośliniarki. Ob. Niezabitowski E. 

Rośliny najważniejsze lekarskie i jadowite 
środkowej Europy, zestawione systematy- 
cznie dla szkół średnich i ludowych. Lwów, 
Towarzystwo pedagogiczne, (1885), folio 
wielkie chiomolitogr., kor. 10. 

Nakład i własność K. Janskiego w Taborze. 

Rośliny. Ob. Beck 6. &Szyszy łowicz; Brze- 
ziński M.; Drymmer K.: Dyakowski B.; 
Eichler B.; Filipowicz Każm. ; Godlewski E. 
dr.; Grosglik S. dr.; Heilpern M.; Jentys 
Stef. dr.; Karo F.; Kociuba M. dr.; Kotula 
B.; Kozłowski Wł. M. ; Krupa J.; Łapczyń- 
ski Kazim.; Morawski Zygm. (w przysło- 
wiach); Paczoski Józef; Punkty zas.; Raci- borski Maryan; Rokossowska Z.; Rostafiń- 
ski J.; Sawicki Jan dr.; Szyszvłowicz Ign. 
dr.; Taylor J. E.; Tondera Fr."^; Twardow- 
ska Marya; Warming E. dr.; Wilkomm M. 
(Atlas); Wołoszczak E. dr. 

Porówn. Flora. 

-- gospodarcze. Ob. Barta M. A.; Blomeyer 
Ad.; Danysz P.; Durst E.; Frank A. i So- 
rauer P.; Gawroński Franc. (przemysłowe); 
Kowalski Tad. dr.; Kudelka Sz.; Malinow- 
ski Stan.; Mysłowski R. ks. dr-.; Pogadanki 
roln., IV; Salfeld A.; Śniegocki A. 

Porówn. Kwiaty. 

— lekarskie. Ob. Biegański Jan; Klikowicz 
St.; Kneipp S. ks.; Minkiewicz Jan dr.; Ro- 
stafiński J 

ROSNER Aleksander. Zur Aetiologie der 
malignen Neubildung des Zottenepithels. 
Nadb. z Auzeiger der Akademie der Wiss. 
Krakau, Uniy.-Buchdr., 1898, 8, str. 415- 
433. 

— Icterus gravidarum, badania doświad- 
czalne nad stanem nerek i ruchem krwi 
w przebiegu sztucznie wywołanej żółtaczki. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1895, 
8, str. 52 i 1 ni., z 3 tabl chromolitogr. 

— Z kazuistyki cięcia cesarskiego. Odb. 
z Przeglądu lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1893, 8, str. 18. 

— O powikłaniu ciąży guzami jajnika, 
Odb, z Przeglądu lek. Tamże, 1894, 8, str. 38. 

— Przypadek przedwczesnego odklejenia 
sie łożyska w ciąży. Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1899, 8, str. 6. 

— Przypadek wady rozwojonej macicy, 
Laparotomia, amputacya rogu. Odb. z Ro- 
cznika Towarzystwa ginek. Tamże, 1897, 8, 
str. 8. 

— O nowym sposobie szwu mięśni pro- 
stych po łaparotomłi. Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1897, 8, str. 5, z ryciną. 

— W sprawie etyologii złośliwego nowo- 
tworu nabłonków kosmkowych, t. zw. Deci- 
duoma małignum. Odb. z XXXVI t. Rozpr. 
Wydziału matem. -przyr. Akademii umiej. 
Kraków, Spółka wydawnicza, druk. Uniw. 
Jag., 1899, 8 większa, str. 30, z 1 tablicą. 

— W sprawie płodności kobiet mających 
włókniaki macicy. Odb. z Przeglądu lekar 
Tamże, 1894, 8, str. 9. 

— W sprawie przeszczepialności raka. 
Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1895, 8, str. 21. 

— W sprawie techniki krwawego rozsze- 
rzenia ujścia zewnętrznego macicy, według 
odczytu. Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 
1897;^ 8, str. 12. 

— W sprawie zabezpieczenia niektórych 
rodzących przed zakażeniem. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Tamże, 1899. 8, str. 10. 

— Thermokauterectomia uteri totalis ce- 6S ROSNER — ROSSBERGER lem zapobieżenia przeszczepianiu raka. Odb. 
z Przeglądu lekar. Tamże, 1895, 8, 1 tyt., 
Rtr. 7. 

— Wlókniaki macicy 1 ciąża, przypadek 
wyłuszczenia wlóknialiów z nastepnem po 
ronieniem i wyleczeniem. Odb. z Przeglądu 
lekar. Tamże, 'l892, 8, str. 25. 

— Ob. Czapliński Stan.: Mars A. dr. prof. 
(Kilka slow). 

ROSNER Al. dr. & ŚWITALSKI L. dr. Spra- 
wozdanie z oddziału ginekologiczneg-o kli- 
niki ginekologiczno -położniczej Uniwersy- 
tetu Jagieł] . z r. 1893/94. Odb. z Przeglądu 
lek. Tamże, 1895, 8, str. 71. 

ROSNER Antoni dr. Wykład chorób wene- 
rycznych. Wydał Hoschł, słuch. med. Kra- 
ków, 1890, 4,' str. 425, litogr. 

— WykładN' o chorobach skórnych, w pół- 
roczu letnim. Wydał K. Hoschł. Tamże, 
1890, 4, str. 368, litogr.. Prawo odbicia po- 
wtórnego zastrzeżono. 

ROSNER Ignacy Kronika węgiersko polska, 
gtudyum krytyczne z historyografii śred- 
niowiecznej. Odb. z Rocznika filareckiego. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 77. 

— (tnfaustus) Sprawa teatralna. Odb. ze 
Świata. Kraków, druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1893, 8, str. 17, hal. 20. 

— W sprawie monetarnej. Odb. z Czasu. 
Kraków, druk. Czasu, 1893, 8, str. 24, 
hal. 40. 

ROSNER Jan dr. Poród powikłany torbie 
lem wiełokomorowym jajnika. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 

1885, 8, str. 12. 

— Przypadek wyleczenia torbielą jajniko- 
wego po nakłuciu, drugi po dobrowolnem 
pęknięciu. Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 

1886, 8, 8tr. 8. 

— Truskawiec, zakład zdrojowo-kapłelo- 
wy, sprawozdanie za rok 1885. Truskawiec, 
nakł. Zakładu, drak. W. L. Anczvca i Sp. 
w Krakowie, 1886, 8 mała, str. 19^ 

— Zakończenie odbytnicy w pochwie przy- 
cz\Tią zaparcia żywota i zboczenia w prze- 
biegu porodu. Odb. z Przeglądu lekar. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1888,' 8, str. 7. 

— Zarośnięcie wejścia pochwowego błoną 
dziewiczą — otok ropny pochwy i macicy! 
Pyocolpos et pyometra ex atresia yaginae 
hymenali. Kraków, drak. Uniw. Jag., b. w. 
r." (1885), 8, str. 8. 

ROŚNY J. H. Niepokonana. Warszawa, wy- 
dawn. i druk. Przeglądu tygod., 1896, 8 
mała, str. 348, kop. 60. ' 

— Vamireh, powieść, przekład z francus. 
Warszawa, nakł. red. Głosu, T, Paprocki 
i Sp., druk. J. Jeżyńskiego, 1893, 8 mała, 
str. 170, kop. 50. 

ROSÓŁ Stan. Święta Kinga, jej klasztor i miasto Sącz stary, szkic historyczno-mo 
nograficzny na pamiątkę uroczystości bOC- 
letniej rocznicy śmierci św. Kingi. Nowy 
Sącz, nakł. komitetu św. Kingi, druk. J. K. 
Jakubowskiego, 1892, 8, str. 2 ni. i 36, 
hal. 50. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, nakł. i drak. J. 
K. Jakubowskiego, 1892, 8, str. 38 i 1 ni , 
hal. 40. 

— Opis uroczystego obchodu 600-letniej 
rocznicy śmierci św. Kunegundy, odbytego 
w Starym Sączu od 23 do 31 lipca 1892 r. 
Nowy Sącz, nakł. Komitetu, skł. gł. i drak. 
J. K. Jakubowskiego, 1892, 8, str. 16. 

— Zbiór ustaw i rozporządzeń dysplinar- 
nych dla nauczycieli szkół ludowych w król. 
Galicy i i Lodomeryi wraz z W. ks. Kra- 
kowskiem, poprzedzouN- dokładnem poucze- 
niem, jak się w czasie dochodzenia zacho- 

I Avać i bronić należy. Kraków, nakł. autora, 
j druk. J. Litwińskiego w Wieliczce. 1900, 8 
i mała, str. 32. 

j ROSPENDOWSKI Ludomir. Bielenie, zarys 
j rozwoju technicznej fabrykacvi. Warszawa, 
I druk. J. Sikoi-skiego, 1891, 8^ str. 39, z ta- 
i blic. litogr., rb. 150. 

— Oczyszczanie spirytusów i płynów wy- 
: skokowych, ze szczegóinem uwzględnieniem 
i zastosowania w tym celu prądu elektryca- 

; nego przerywanego, napisał .. . chemik-te- • 
I chnolog. Odb. z Czasopisma technicznego. 
I Lwów, druk. I Związkowa, 1892, 4, str. 7, 
 z 1 tablicą. 

— Ściśnione powietrze w zastosowaniu do 
: mechanicznego wydymania szkła. Odbitka 
' z Przeglądu techn. Warszawa, druk. J. Si- 
korskiego, 1890, 8, str. 30, z 3 tabl. rystin- 

I ków, kop. 60. 

I — Związki barwne pochodne antrachyno- 
nu, odczyt. Odb. z Przeglądu techn. Tamże, 
\ 1888, 8, str. 37, kop. 50. 

; ROSSBACH prof. Ob. Nothnagel (Farmako- 
I logia). 

ROSSBERGER Salo dr. O swoistem dziala- 

I niu kokainy i jego zastosowaniu w terapii. 

i Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. 

I Jag., 1894, 8, śtr. 12. 

I — Odezwa do członków Koła polskiego 

i w sprawie spoczynku niedzielnego. Jarosław, 

I drak. H. Bohussa, 1894, 8, str. 7. 

I — 1. Pruchnica zębów u naszej uczącej 
się młodzieży oraz kilka uwag o higienie 
szkolnej na podstawie ttadań, dokonanych 
na 3050 uczniach szkół publicznych w Jaro- 
sławiu; 2. Znamiona, stigmata, zębowe i ich 
znaczenie prognostyczne w przebiegu cho- 
rób ogólnych, ubezpieczeniach na życie 
i wyborze mamek, streszczenie własne od- 
czytu. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1899, 8, str. 9. ROSSI — ROSTAFIŃSKI 63 ROSSI Jan. Ob. Leszczyński Prokop K. 

(Żywot). 

ROSSIGNOLI 0. G. Cuda boże w świętych 
duszach czyścowych, wolny przekład z fran- 
cuskiego. Wilno, nakl. i druk. J. Zawadz- 
kiego, 1882, 8 mała, str. XI i 308, kop. 75. 

— Toż, tom I. Wyd. 5te, drukowane 
z wydania 1895 r. Wilno, nakł. i druk. J. 
Zawadzkiego, 1898, 16, str. 320, kop. 40. 

— Toż, tom II. 59 nowych przykładów 
oraz Krótkie uwagi i modlitwy na każdy 
dzień Listopada z różnych autorów zebrane 
na większa chwałę Boża. Tamże, 1895, 
16, str.*420,'kop. 40. 

— Cuda boże we mszy Św., z francus. 
Wyd. 5. Tamże, 1898, 16, str. 288, kop. 40. 

— Toż, tom II. (Kwiaty eucharystyczne), 
przekład z franc. Wvd. 3. Tamże, 1898, 16, 
str. 264, kop. 40. 

~ Cuda boże w Przenajśw. sakramencie, 
przez .... i innych późniejszych autoi"ów ze- 
brane na większą chwalę Bożą, wolny prze- 
kład z francuskiego. Tamże, 'l886, 16, str. 
XVI i 350, kop, 40. 

— Toż, Wvd. 4. Tamże, 1898, 16, str. 350, 
kop. 40. 

— Czyściec albo cuda boże w świętych 
duszach czyścowych, wolny przekład z fran- 
cuskiego. Wyd. 2. Gniezno, nakł. Straży 
Św. Wojciecha, druk. J. B. Langiego, Po 
znań, Księgarnia katolicka, 1883, 16, str. 
XI, 1 ni., 368 i 36, z rycinami w tekście, 
mr. 1-50. 

Na str. 1—36: Ratujcie dusze w czyścu czyli różne 
modlitwy i sposoby wspierania dusz w czyścu się 
znajdujących, wydane także w odbitce. 

— Prawdy wieczne, tłómaczenie z wło- 
skiego ponownie przejrzane przez ka. H. 
Jackowskiego T. J. Kraków, nakł. ks. M. 
Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1886, 16, str. 420, hal. 80. 

- Toż. Tamże, 1897, 8, str. 384, hal. 80, 
opr. kor. 1. 

Rossija i Polsza w 1798—1831 goda. Russ- 
kaja starina z kwietnia r. 1882. Petersburg, 
8, str. 241-276. 

Pisma Kostiuszko k' imp. Pawłu i Alexandru I; 
Pismo Alexandra I k' Kostiuszko; A. .T. Czernyszow, 
Cesariewicz Konstantin Pawłowicz w Warszawie 
w 1816—1888 gg.; Alexander I i siejmy w Warszawie 
w 1820—1825 gg.; Polskije gienierały w 1828 g. 

ROSSOWSKI Stanisław. Moja córka. Lwów, 
H. Altenberg, druk. Słowa polskiego, 1898, 
8, str. 181, kor. 3. 

— Kreska na Matyska, obrazki objaśnio- 
ne wierszami. Lwów, nakł. K. S. Jakubow- 
skiego, (1898), 4, k. ni. 20, opr. kor. 240. 

— Poezye, Lwów, Grubrynowiez i Schmidt, 
druk. Pillera i Sp., 1886, 8, str. 2 ni. i 128, 
kor. 3. 

— Poezye, serya II. Tamże, nakł. H. Al- tenberga, 1892, 32, str. 172 i 3 ni., z portr. 
poety, kor. 2. 

— W półcieniu , nowy poczet szkiców 
i obrazków. Tamże, Księgarnia Polska, 1900, 
8, str. 254, kor. 3. 

— Psyche, poezye. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, druk. Słowa Polskieg-o, 
1899, 8 mała, str. 161 i 2 ni., kor. 3. 

— Ze ścieżek życia, wrażenia i obserwa- 
cye. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskie- 
go, druk. Pillera i Sp.. 1892, 8 mała, str. 
232 i 2 ni., kor. 3-20. 

— Spuścizna, wiesz napisany ku uczcze- 
niu 29 rocznicy śmierci Adama Mickiewi- 
cza. Kraków, liakł. autora, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1884, 8, str. 4 ni. 

— Ze stezek źiyota, obrazky, z polstiny 
pieeloźil F. Vondra6ek. Praha, J. Otto, 1897, 
16, str. 47, hal. 12. 

— Z teki impresj^onisty. Lwów, nakł. Ja- 
kubowskiego i Zadurowicza, druk. Pillera 
i Sp., 1893, 8 mała, str. 260 i 2 ni., kor. 3 60. 

Impresye; Pata morgana; Na manowcach; Ruinv; 
Łopiany; Trifolium. 

— Tempi passati, wiersze różne. Lwów, 
H. Altenberg, druk. Pillera i Sp., 1892, 32, 
str. 80 i 3 ni., z portretem poety, kor. 1. 

— Ob. Bełza Wład. (1893); Monologi I.; 
Szekspir (Cymbelin); Dla Szląska. 

ROSSOWSKI Stanisław i IViAŚLAK Włodzim. 
Kantata napisana na cześć Najd. Następcy 
Tronu przez .... Obie w przekładzie niemiec. 
dra Józefa Blumenfelda. Lemherg, Buchdr, 
der Gaz. Naród., b. r. (1887), 8, k. ni. 2. 

Rosya, Polsica i Włochy. Poznań, druk. L. 
Merzbacha, b. r., 8, str. 7. 

(Rosya). Potęga wojenna Rosyi w świetle 
najnowszych danych urzędowych. (Z mapą 
dyslokacyjną pogranicza zachodniego, pośw. 
Oficerom - Polakom pułków galicyjskich). 
Lwów, nakł. Tow. wydawniczego, 1900, 8, 
2 k. ni., str. II, 2 ni. i 248, kor. 5 50, 

— Przygotowania wojenne Rosyi. Lwów, 
nakł. i druk. Słowa Polskiego, 1898, 8, 2 tyt., 
str. 63, kor. 1. 

— Ob. A. F. (Rozmyślania); Akty; Bloch 
Jan; Dembiński Br. prof.; Dokumenty taj- 
ne; Dwadzieścia pięć lat; Hannibal; Kna- 
piński Wł. ks.; Kojałowicz M. O.; Leliwa 
hr.; Leroy-Beaulieu (1890); Między Rosya; 
Morawski "^ M.' ks. (Kilka uwag); "Nar rans; 
Podolski Br.; Racławicki T.; Sbornik mate- 
riałów; Siemionów P. P.; Smoczyński W. ks.; 
Sołowiew Wł.; Stiepniak S. M.; U stóp; 
Straszewicz L ; Szarłowski A.; Thun A.; 
Tissot W.; Veto; Wigura St. (Cenzura); X. 
(prawo); X. Y. Z.; Z doby dziś.; Z domu 
niewoli; Zdziechowski M. 

Ob. także Nihilizm. Prześladowanie. 
ROSTAFIŃSKI Józef dr. prof. Z Algeryl, 
przyroda i ludzie, jako serya II szkiców ze 64 ROSTAFIŃSKI świata przyrody. Kraków, G. Gebethner 
ł Sp., druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. VIII 
i 305, z licznymi ilustr. i kartami geogra- 
ficznymi w tekście, kor. 6. 

— O czerwonym barwiku niektórych zie- 
lenic, jego znajdowaniu się w świecie ro- 
ślinnym i stosunku do zieleni. Odb. z tomu 
X Rozpraw Wydziału matem. -przyrod. Aka- 
demii umiej. Kraków, G. Gebethner i Sp.. 
druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 8, hal. 40. 

— Botanika ogólna. Podług wykładów 
uniwersyteckich, av r. 1890/91, wydał Stef. 
Łuniewski, słuch. med\cynv. Kraków, 1890/1, 
4, str. 312, litogr. 

— Botanika szkolna dla klas niższych, 
z dodatkiem bezpłatnym, zawierającym klu- 
cze do oznaczenia pospolitych roślin, Kra- 
ków, nakł. Tow. nauczycieli szkół wyższ., 
druk. Czasu, 1886, 8, str. 120 i 52, z tabl. 
chromolitogr. i 374 drzeworytami w teks., 
kor. 2. 

— Botanika szkolna na klasy niższe. 
Wyd, nowe przerobione i pomnożone. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1892, 
8, str. 1 ni. i 124, z tabl. barwną i 550 ry- 
cinami w tekście, opr. kor. 2*40. ' 

— Toż. Wyd. 3cie przerobione i uzupeł- 
nione wiadomościami z biologii. Tamże, J. 
M. Himmelblau, 1896, 8, str. ISO, z tablicą 
barwna i 192 rycinami w tekście, opr' 
kor. 2-20. 

— Toż. Wyd. 4te przerobione i uzupeł- 
nione. Tamże, 1899, 8, str. 147, z tablicą 
barwna i 199 rycinami -w tekście, opr' 
kor. 2 20. 

— Toż, dla klas wyższych. Tamże, 1886, 
8, str. IV, 192 i 2 nL, z 553 drzeworytami, 
tablica barwna oi'az karta rozsiedlenia ro- 
ślin, kor. 3-60.* 

— Głos w sprawie kursów Baranieckiego. 
Odb. z Czasu. Tamże, G. Gebethner i Sp , 
druk. Czasu, 1892, 8 mała, str. 11, hal. 60. 

— Henryk 'Jordan. Z powodu 30 letniej 
rocznicy doktoryzacyi dnia 22 stycznia. 
Odb. z Przeglądu lek. Kraków, nakłl auto- 
ra, druk. Czasu, 1900, 8, str. 13. 

— Średniowieczna historya naturalna. 
Nadb. z XIV t. Wisły Warszawa, E. Wende 
i Sp., 1900, 8, kop. 10. 

— Historya kursów wyższych dla kobiet 
im. A. Baranieckiego, oraz' Sprawozdanie 
Dyrekcyi za r. szkolnj- 1899/1900 istnienia 
kursów XXXII. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1900, 8, str. 34. 

— Józef Majer, szkic biograficzny. Odb. 
z Przeglądu pols. Kraków, nakł. ' autora, 
druk. Czasu, 1899, 8, str. 14. 

— Hydrurus i jego pokrewieństwo, mo- 
nografia. Odb. z t. X Rozpraw Wydziału 
matem..-prz3T. Akademii umiej. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1882, 8, 
str. 34 i 1 tabl. litogr. w 4ce, kor. 120. 

— L'Hydrurus et ses affłnitós. Odb. z An- 
nales des sciences naturelle.=. Paris, 1882, 8, 
str. 25 i 1 tablica. 

— Jana Weisa zapiska treści lekarskiej, 
zarazem najdawniejszy przyczynek do flory 
Ki'akowa, z rękopisu XV w. wydał i obja- 
śnił . .. Odb. z t. XIV Rozpraw Wydziału 
matem.-przyrod. Akad. umiej. Kraków, G. 
Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1885, 8, 
str. 43, hal. 80. 

— Jechać czy nie jechać w Tatry. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk Czasu, 1883, 8 ma- 
ła, str. 32, hal. 50. 

— Karol Darwin. Odb. z Niwy. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, druk. Wieku, 1882, 
8, str. 30, kop. 40. 

— Kraków pod względem lekarsko-przy- 
rodniczym. Kraków, nakł. Kom. IX. Zjazdu 
lekarzy i przyrodników, MCM, 8, 2 k. nł., 
str. lób i 7 ogłoszeń. 

— Kncmerka, Sium sisarum, pod wzglę- 
dem geograficzno- botanicznym i historyi 
kultury. Odb. z t. XII Rozpraw Wydziału 
matem.-przyr. Akad. umiej. Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1884, 8, 
str. 52, kor. 1 20. 

— Legenda o Filipie z Konopi. Odbitka 
z Czasu, Tamże, druk. Czasu, 1884, 8 mała, 
str. 13, hal. 40. 

— List do redakcyi Kraju w sprawie Uni- 
wersytetu Jagiell. bdb. z Czasu. Kraków, 
druk. Czasu, 1886, 8 mała, str. 23. 

— Nasza literatura botaniczna XVI w. 
oraz jej autorowie lub tłómacze, studyum 
krytyczne. Odb. z Pamiętni !va Wydziału 
matem.-przyrod. Akad. umiej. Kraków, G. 
Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1888, 4 
królewska, str. 56, kor. 2 40. 

— O maku, Papaver somniferum L., i je- 
go hodowli w Polsce. Odb. z 36 t. Rozpraw 
Wydz. matem.-przyr. Akad. umiej. Kraków, 
Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 1899, 8 
większa, str. 31, hal. 50. 

— Medycyna na Uniwersytecie Jagielloń- 
skim w XV wieku, szkic źródłowy i kryty- 
czny. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk, W. L Anczyca i Sp., 1900, 4, 
str. 2 ni., 95 i 1 ni , z 35 rycinami w teks. 
i 1 tablicą litografowaną, kor. 5. 

— Odezwa o zbieranie nazw ludowych 
i użytków roślin. Odb. z Czasu. Kraków, 
druk. Czasu, 1883, 8 mała, str. 7 1 I ni. 

— Odezwa. Odb. z Reformy. Kraków, 
; druk. Związkowa, 1883, 4, str. lil. 2. 

— Odezwa do nicbotanłków o zbieranie 
ludowych nazw roślin. Wyd. 4. Kraków, 
nakł. autora, druk. Czasu, 1883, 4, str. ni. 2. 

— Toż. Wvd. 5. Tamże, 1883, 4, str. 
ni. 2. ROSTAFIŃSKI 65 — Le pavot, Papaver somniferum, et sa 
culture en Pologne, Nadb. z BuUetin de 
rAcadómie des sciences. Cracovie, impr. de 
rUniv. Jag., 1899, 8, str. 12—14. 

— De plantis, quae in Capitulari de yillis 
et Curtis imperialibus Caroli Magni comme- 
morantur, jako materyał do historyi hodo- 
wli roślin w Polsce. Odb. z t. XI Pamiętni- 
ka Wydz. matem.-przyr. Akademii umiej. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Uniwers. 
Jagiell., 1885, 1885, 4 większa, str. 68, kor. 3. 

— Początki historyi naturalnej, część I. 
Odb. z książki p. t. Wiadomości z historyi 
naturalnej dla szkół wydziałowych. Lwów, 
nakł. autora, druk, im. Ossolińskich, War- 
szawa, M. Arct, 1893, 8, str. 2 ni., 240 i IV. 
rb. 1. 

— Polska z czasów przedhistorycznych 
pod względem fizyograficznym i gospodar- 
skim. Odb. z Rocznika Akad. Kraków, G. 
Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1887, 8 
mała, str. 41, kor. 1. 

— Porównanie tak zwanycŁ Zielników 
Falimierza, Spiczyńskiego i Siennika. Odb. 
z t. XIV Pamiętnika Wydz. matem.-przyr. 
Akad. umiej. Tamże, 1888, 4 większa, str. 
36, kor. 1-60. 

— Przewodnik po Krakowie i okolicy, 
wydany przez komitet VI zjazdu lekarzy 
i przyrodników polskich, a opracowany zbio- 
rowemi siłami pod redakcyą przewodniczą- 
cego komitetu, dra J. Rostafińskiego, rzecz 
ozdobiona widokiem Krakowa z XVI wieku, 
licznymi drzeworytami i objaśniona planem 
miasta, wykonanym przez budownictwo miej- 
skie. Kraków, nakł. komitetu VI zjazdu, 
druk. Uniw. Jag., 1891, 8, str. XXIV i 236, 
z ogłoszeniami, kor. 2-40, opr. kor. 3. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, (1896), 8 ma- 
ła, sfer. XXIV i 236, z widokiem Krakowa 
z w. XVI, 56 rycinami i planem miasta, 
opr. kor. 2'60. 

— Rzecz o cholerze pod względem przy- 
rodniczym, oraz stosunek dziennego rozwoju 
cholery z r. 1873 w Krakowie do współcze- 
snych "^opadów atmosferycznych. Odb. z Cza- 
su. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Cza- 
su, 1884, 8 mała, str. 20, hal. 40. 

— Rzecz o sporyszu, z powodu sprawy 
poruszonej w Wysokim sejmie. Odb. z Cza- 
su. Tamże, 1886, 8 mała, str. 12, hal. 30. 

— Selectus e seminario horti botanici Cra- 
coviensis a. 1890. Cracoviae, nakł. Ogrodu 
botanicznego, typ. Univ. Jag., 1891, 4, str. 9 

— Słonecznik. Odb. z Dziennika poznań. 
Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiński, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 
1884, 8 mała, str. 7, hal. 24. 

— Słownik polskich imion rodzajów oraz 
wyższych skupień roślin, poprzedzony roz- 
prawą o źródłach. Materyały do historyi ję- zyka i dyalektologii polskiej, tom I. Kra- 
ków, nakł. Akad. umiej., Spółka wydawn., 
druk. Uniw. Jag., 1900, 8, str. IV, 834 i 2 
ni., kor. 10. 

— Sphaerogonium, nowy rodzaj wodoro- 
stów sinych, monografia. Odb. z t. X Rozpr. 
Wydziału matem, przyr. Akad. umiej. Kra- 
ków' druk. Uniw. Jag, 1883, 8, str. 26. 

— Spis roślin, znalezionych przez prof. 
Stanisława Cyrynę Dogiela z uczniami szko- 
ły wojewódzkiej sejneńskiej, w okolicach 
Sejn od r. 1827-30. Odb. z t. V Pamiętnika 
fizyograf. Warszawa, druk, E. Skiwskiego, 
G. " Gebethner i Sp. w Krakowie, 1885, 4, 
str. 20, hal. 50. 

— Spis roślin lekarskich, używanych w far- 
makopei austryackiej, zestawił do użytku 
słuchaczy Uniwersytetu Jagiell druko- 
wano jako manuskrypt. Kraków, druk. Uni- 
wers. Jag., 1888, 16, str. 16. 

— Świat i ludzie algieru. Wyd. 2. Kra- 
ków, G. Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 
1896, 8, str. VIII i 305, z rycinami w teks. 
i portretem autora, kor. 3, 

— Ze świata przyrody, szkice i opowiada- 
nia, serya I. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Noskowskiego, 1887, 8, str. VI i 354, 
rb. 2-40. 

— Symbola ad historiam naturalem me- 
dii aevi Plantas, animalia, lapides et cetera 
simplicia medicamenta quae in Polonia ad- 
hibebantur inde a. XII. usque ad XVI. sae- 
culum (ąuattuor cum tabulis) collegit ad ar- 
tis rationem redegit .... Munera saecularia 
Uniyersitatis Cracoviensis, vol. III. Craco- 
viae, typis et sumptibus Uniyersitatis Ja- 
gellonicae, 1900. Pars I— II, 8, str. XXI, 605, 
tabl. 4, + k. ni. 4, str. 352, kor. 14. 

— Teodora Zawackiego »Pamięć robót 
i dozoru gospodarskiego z roku 16i6« omó- 
wiona krytycznie. Kraków, nakł. autora, b. 
w. m. dr., 1891, 8, str. 25. 

— Tymczasowa wiadomość o czerwonym 
i żółtym śniegu i o nowo odkrytej grupie 
wodorostów brunatnych w Tatrach, Kraków, 
G. Gebethner i Sp., 1880, 8, str. 5, hal. 30, 

— Wiadomości z historyi naturalnej, dla 
szkół wydziałowych. Lwów, nakł. i druk. 
Zakładu"^ im. Ossolińskich, 1893, 8, str. IV 
i 240, z rycinami w tekście, opr. kor. 1'40. 

— O wpływie życia ziemiańskiego na li- 
teraturę XVI w., referat. Odb, z V t. Archi- 
wum Kom. literackiej Akad. umiej. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1884, 8 większa, str. 16, hal. 60. 

— O założeniu W.ydziału rolniczego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, sprawozdania 
i uwagi historyczno krytyczne, Odb, z Prze- 
glądu polsk. Tamże, nakł. autora, druk. 
Czasu, 1884, 8, str. 25, hal. 60. 

9 6Ś= ROSTAFINSM - ROSTWOROWSKI — Zasady botaniki. Wykłady unłwersyte- | 
ckie, wydane ptzez St. med. Karowskiego. j 
Kraków, 1887, 4, str. 328(, (litogr.). | 

— Zielnik czarodziejski t. j. zbiót przesą- | 
dów o roślinach. Odb. z t. XVIII Zbioru wia- 1 
domości do antropol. kraj. Kraków, nakł. ! 
Akademii umiej., Spółka wydawn., druk. 
Uniw. Jag., 1893, 8, str. 191. 

— O znaczeniu naukowem nazw roślin- \ 
nych i potrzebie ich zbierania. Odb. z Cza* 
BU. Kraków, druk. Czlasu, 1883, 8 mała, 
str. 7 i 1 ni. 

— Zygmunt Wróblewski, niowa miana na 
jego pogrzebie. Odb. z Czasu. Kralców, druk. 
Czasu, 1888, 8 mała, str. 12. 

— Ob. Biblioteka pisarzów, Nr. 15, 17, 28; 
Majewski E. 

ROSTAFIŃSKI dr. prof. & NOWAK W. Selec- 
tus e seminario horti botanici Cracoriensis 
a. 1893. Cracoviae, nakł. Ogrodu botanicz- 
nego, typ. Uniw. Jag., 1894, 4, str. 9 i 1 ni. 

— Toż, a. 1894—1899. Tamże. 

ROSTAFIŃSKI J. dr. & RETTIG H. Selectus 
e seminario horti botanici Cracoriensis a. 
1883. Tamże, (1884), 4, str. 8. 

— Toż, a. 1892. Tamże, tvp. Univ. Jag., 
1892, 4, str. 9. 

ROSTAND Edmund. Cyrano de Bergerac, 
dramat w 5 aktach wierszem: Scena balko- 
nu, w polskim przekładzie A. O. Kraków, 
nakł. i druk. W. L. Anczvca i Sp., 1898, 8 
mała, str. 42, hal. 60. 

— Cyrano de Bergerac, komedya bohater- 
ska w 5 aktach, wierszem, z francuskiego 
przełożył Bolesław Londyński. Warszawa, 
druk. Fr. Karpińskiego, 1898, 8 mała, str. 
294 i 1 ni., kop. 75. 

— Toż, przekład Maryi Konopnickiej i Wło- 
dzimierza Zagórskiego. Warszawa, nakł. 
Redakcvi Gazety Polskiej, druk. J. Sikor- 
skiego, "^1898, 8 mała, str. 158, kop, 30. 

— Toż, przełożyła z francuskiego Marya 
Chwalibogowa. Warszawa, M. Arct, druk. 
Noskowskiego, 1899, 8 mała, str. 198, kop. 45. 

— Toż, romantyczna komedya w 4 akt., 
przetłómaczył Jan Kasprowicz. Lwów, nakł. 
dvrekcvi teatru hr. Skarbka, druk. Dzien- 
nika polskiego, 1899, l«i, str. XV, 1 ni., 369 
i 1 ni., z ryciną, kor. 1, 

— Księżniczka z za morza, przekład Ma- 
ryi Chwalibóg. Warszawa, wyd. Wł. Okręta, 
druk. E. Lubowskiego i Sp., 1900, 8 mała, 
str. 109, kop. 60. 

— Daleka księżniczka. Sztuka w 4 akt. 
wierszem , tłómaczyła Beaupró. Kraków, 
nakł. i druk. Czasu, G. Gebethner i Sp., 
1900, 8, str. 126, kor. 240. 

— W obronie Grecy i, wiersz, z francus. 
przełożył B. Londyński. Warszawa, druk. Fr. Karpińskiego, 1899, 16, str; 16,- z portre- 
tem, kop. 20. 

— Romantyczni, komedya W 3 akta«h, 
przełożył z ffancUskłego Leo Belmont. War- 
szawa, nakł. i druk. J. Bratmana, G^ Cent- 
nerszwer, 1899, 8, str. 96, kop. 60. 

ROSTKOWSKI Zygmunt. Stargane stninyj 
rymów garść. (Matce »bo żad^n Anioł Mk>' 
tki nie zastąpi*). Warszawa, wyd. Wład. 
Okreta, druk. E. Lubowskiego i Sp., 1900, 
8 mała, str. 76, k. ni. 2, kop. 50. 

ROSTOWSKr Dymitr Metropolita św. Apologia 
wo utołenie peczały czełowieka suszczaho 
w biedie honenii i ozłobłenii, w kratcie sło- 
żennaja po sowietu świataho apostoła Pa^ 
wła hłaholuBzczaho: Utieszajtle druh dmha 
i sozidajtie kijżdo błyźniaho. Napeczetano 
iz soczynienij św. Dymitrija mitropołłta Ro- 
stowskaho w Kijewo - Peczerskoj typografii, 
1842 goda, misiaca Julija, k. ni. 30. 

Druk kirylicą. 

ROSTWORQWSKI A. J. F. C. dr. Oraf. me 

Entwickelung der bauerlichen Verhaitni88e 
im Konłgreich Polen im 19 Jahrhundertl 
Jena, G. Fischer, 1896, 8, str. VI, 91. 

— Toż, I. Inauguraldissertation. Halle, 
1896, 8, str. VI i 45. 

ROSTWOROWSKI Jan. Jeziora łęczyńsko- 
włodawskie. Odb. z t. II Pamiętnika fizyo- 
graf. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1882, 4, str. 3 i 1 tabl. litogr. 

— I. Rachunkowość rolnicza. Warszawa, 
druk. H. Tomaszewskiej, 1889, 8, str. 207. 
Za pięć części rb. 4. 

II. Rachunek produktowy. 

III. Księga główna. 

IV. Dziennik czynności. 

V. Dziennik kasowy. 

— Wiadomości statystyczne dotyczące dóbr 
obciążonych pożyczką Towarzystwa' kredy- 
towego ziemskiego w Królestwie Polskiem, 
zebrane z akt tegoż Towarzystwa po dzień 
1 stycznia 1893 r. Warszawa, druk. Noskow- 
skiego, 1896, 4, str. 3 ni., 39, 34, 34, 34, 34, 
34, 34, 34, 34, 34 i 43, z 19 tablicami grafi- 
cznymi, rb. 6. 

ROSTWOROWSKI Jan Nałęcz. Wspomnienia 
z r. 1863 i 1864. Kraków, Spółka wydawn. 
polska, druk. Czasu, 1900, 8, str. 105, k. ni. 
1, kor. 2. 

ROSTWOROWSKI Michał. Condition juridi- 
que des nayires de commerce dans les ports 
ćtrangers, Taris du conseil d'etat du 20 No- 
vembre 1806 au point de vue de la thóorie 
et de la pratiąue. Nadb. z Annales de Tćcole 
librę des Pcłences polit. Paris, 1895, 8, str. 
686-743 i 25-49. 

— Austryacka izba panów, część I: Jej 
czynniki składowe. Odb. z Przeglądu prawa 
i admin. Lwów, druk. Ludowa, Ó. Gebeth- ROSTWOROWSKI - ROTH 67 ner i Sp. w Krakowie, 1900, 8, atr. 123 i 1 
ni., kor. 2. 

— Juryzdjkcya karna na okrętach han- 
dlowych w portach zagranicznych, studyum 
z prawa międzynarodowego, z uwzględnie- 
niem stosunków austryackich. Kraków, nakł. 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1895, 8, str. 109 i 1 ni., kor. 2-50. 

— La situation Internationale du Saint- 
Si6ge au point de vue juridiąue. Extrait 
d'Annales de Tócole librę. Paris, 1892, 8, str. 
102—144. 

— Wolna szkoła nauk politycznych w Pa- 
ryżu. Odb. z Przeglądu polskiego. Kraków, 
Spółka wydawn., druk. Czasu, 1892, 8, str. 
21, hal. 50. 

ROZWADOWSKI Ferd. Ritter v. Eine Studie 
liber die Natur und das Wesen der Wasser- 
sucht und des Diabetes mellitus sowie de- 
reń Behandlung. Wien, Carl Graeser, 1877, 
8, str. 33. 

Rosija. Ob. Rossya. 

; Ró$zczka złota : Czytajcie dzieci, uczcie się, 
Jak to niegrzecznym bvwa żle. Petersburg, 
,nakł. B. M. Wolffa, 1892, 4, str. 16, z chro- 
molitogr., rb. 1. 

ROSZKOWSKA Zofia. System Froebla. Stop- 
niowane wyszywanki. Zatrudnienie i zaba- 
wa dla dzieci w domu i w zakładach froe- 
blowskich. Warszawa, 1891, fol., rb. 1-75. 

ROSZKOWSKI Gustaw dr. O azylach i eks- 
tradycyi, ze szczególnem uwzględnieniem 
stosunków austro - węgierskiej monarchii. 
Bibl. umiejetn. prawnych. Warszawa, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1882, 8, str. IV, 461 
i 17, rb. 4. 

— O kodyfikacyi prawa międzynarodowe- 
go. Odb. z Przeglądu polsk. Kraków, druk. 
Czasu, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 
1882, 8, str. 45, kor. 1-20. 

— ' O międzynarodowej konferencyi Towa- 
rzystw czerwonego krzyża, od by tej. w Wie- 
dniu 1897 r, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1899, 8, str. 44, 
hal. 80. 

— O konweacyi genewskiej.. Tamże, druk. 
Ludowa, 1887, 8, str. XV, 1 ni. i 340, kor. 6. 

— O obecnem prawie wojny lądowej, wy- 
kład publiczny. Odb. z Przewodnika nauk. 
i liter. Tamże, druk. Wł. Łozińskiego, 1889, 
8, str. 1 ni. i 64, kor. 1-50. 

— W sprawie wydawania przestępców, re- 
ferat. Zjazd II prawników i ekpnom. polsk., 
3. Lwów, H. Altenberg, druk. Ludowa, 1889, 

: 8, str. 5. 

— O środkach międzynarodowych przeciw 
nihilistom, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
1881, 8, str. 43, hal.. 60. 

— Ueber .das Wesen und die Orgauisa- 
tion der internationalen Staatengemein- schaft. Odb. z Zeitschi-ift fur intern. Privat- 
und Strafrecht. Erlangen, Palm & Enke, 
1893, 8, str. 23. 

— O znaczeniu Encyklopedyi i metodolo- 
gii nauk prawnych, dwie prelekcye wstępne 
do wykładów, tej nauki, miane w d. 21 V 22 
października 1880 r. w Uniwersytecie lwow- 
skim. Odb, z Urzędnika i Prawnika r. 1881. 
Lwów, druk. Gazety narodowej, 1881, 16, 

I str. 39. 

— Ob. Neumann L (Zarys prawa naro- 
dów). 

ROSZKOWSKI J. Kazanie na obchód pogrze- 
bowy Jaśnie Wielmożnego Tadeusza Cza- 
ckiego, taynego sowietnika orderów Orła 
Białego i św. Stanisława kawalera przez X. 
J. R. Połock, druk. Akadem., 1813,8, str. 17. 

ROSZKOWSKI Jan. Ueber die Einwirkung 
der Temperatur auf die Expłosionsgrenzen 
brennbarer Gasgemische, Inauguraldisserta- 
tion. Munchen, Druck von R. Ołdenbourg, 
1890, 4, str.. 40, z 4 tabl. in fol. 

— Studien iiber die kathodische Polarisa- 
tion: I. Verlauf und Grosse der galvani- 
schen Polarisation bei festen Kathoden, II. 
Verlauf und Grosse der galvanischen Pola- 
risation bei fliissigen Kathoden. Nadb. z Zeit- 
schrift fiir physikal Chemie. Leipzig, 1894, 
8, str. 267—322, z figurami w tekście. 

— Studya nad polaryzacyą katodalną. 
Nadb. z VI t. Prac matem. -fizyczn. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, 1895, 4, str. 62—105. 

— Ueber organische Verbindungen, wel- 
che die Bildung der unloslichen Hydrate 
von Fe, Ni und Cu verhinderń. Nadbitka 
z Zeitschrift fiir anorg. Chemie. Leipzig, 
1897, 8, str. 20. 

— Ob. Niementowski S. 

ROSZKOWSKI Jan dr. Katalog zbiorów Ko- 
pernikańskich w Muzeum narodowera w Rap- 
perswylu, ułożył .... — Catalogue des Coper- 
nicana du Museć national polonais de Rap- 
perswyl, cz. I — III, z 5 rycinami. Odb. z Ko- 
smosu. Lwów, druk. I. Związkowa, 1900, 8, 
str. 72. 

— Szkic dziejów muzeum narodowego 
w Rapperswylu. Lwów, nakł. Gazety handlo- 
wo-geogr., druk. W. A. Szyjko\vskiego, 1898, 
8 mała, str. 22, z ilustracyą zamku rappers- 
wylskiego. 

ROSZKOWSKI Stanisław. Nasze kryzy sa cu- 
krownicze. Dod. do nru 3 Kraju. Peters- 
burg, 1885, fol., str. 4. 

ROSZNECKI Stanisław. Polakerne i Dan- 
mark X659, efter Jan Paseks erindrińger. 
Kjóbenhavn, Gyldendalske boghandels for- 
lag, 1896, 8 mała, str. IV, 214 i 1 ni. 
. Rotatoria (Wfrotki). Ob. Wierzejski A. (1893). 

ROTH Ryszard. Młody wygnaniec, przygo- 
dy wśród. Pliszcz i steppw,..^meiykań8.kich. 68 ROTH - ROTTER przełożyła M. J. Zaleska. Warszawa, nakł, 
Gebetłinera i Wolffa, drak. S. Orgelbranda 
synów, 1889, 8 mała, str. 526 i II, z rvsun. 
St. Wolskiego, kart. rb. 1-20. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1895, 8 mała, str. 
493 i 2 ni., z 8 rysun. St. Wolskiego, kart. 
rb. 1-20. 

ROTHE Adolf dr. Otrucie wyskokowe, czyli 
alkoholizm, jego wpływ na rozwój i pomno- 
żenie się chorób umysłowych w kraju i za- 
granica.' Odb. z Gazety lek. Warszawa, E. 
Wende' 1882, 8 większa, str. 80, rb. 1-20. 

— Psychiatrya czyli nauka o chorobach 
umysłowych. Warszawa, wydawn. Gazety 
lekar., druk. K. Kowalewskiego, 1885, 8, str. 
VII, 1 ni. i 268, rb. 180. 

— Psychopathologia forensis czyli nauka 
o chorobach umysłowych w zastosowaniu do 
sądownictwa a w szczególności do praw obo- 
wiązujących w Król. polskiem i w Galicyi. 
Kraków, nakł. stów. do wydawnictwa dzieł 
lekarskich pols., S. A. Krzyżanowski, druk. 
Fr. Pobudkiewicza, 1879, 8, str. XII + 181, 
kor, 4-50. 

— Rys dziejów psychiatryi w Polsce. Odb. 
z Pamiętnika Tow. lek. warsz. Warszawa, 
T. Paprocki i Sp., druk. M. Ziemkiewiczo- 
wej, 1893, 8 większa, str. 1 ni., VII i 136, 
rb. 1. 

ROTHE Ludwik. Sieci krystalograficzne słu- 
żące do sporządzania najważniejszych po- 
staci krystalicznych. Wiedeń, Pichlera wdo- 
wa i syn, 1886, 8, str. 3 ni. i 3 tabl. z 8go 
przerobionego wydania, hal. 60. 

ROTHERT Wład. Ueber den Bau der Mem- 
bran der pflanzlichen Gefasse. Nadb. z An- 
zeiger der Akademie der Wiss. Krakau, 
Univ.-Buchdr., 1899, 8, str. 15—53. 

— O budowie błony i naczyń roślinnych. 
Odb. z 34 t. Rozpraw Wydziału matem. - 
przyr. Akademii umiej. Kraków, Spółka wy- 
dawn., druk. Uniw. Jag., 1899, 8 większa, 
str. 60 i 53, z 2 tabl. i 1 drzeworytem, kor. 2. 

— Rozwój zarodni u grzybów z rodziny 
saprolegniowatych, Saprolegnieae. Odb. z t. 
17 Rozpraw Wydziału matem. -przyrod. Aka- 
demii umiej. Tamże, 1887, 8, str. 67 i 1 ni., 
z 1 tabl. 

ROTHWEIN dr. Wniosek sekcyi III. Projekt 
zasad do kontraktu zawrzeć się mającego 
między Gminą a Towarzystwem' tramwajo- 
wem. Kraków, nakł. gminy m,, druk. Zwią- 
zkowa, 1897, folio, str. 8. ' ' 

Rotmistrz Włodel(. Obrazy historyczne z cza- 
sów Zygmunta III. Wydanie nowe. Poznań, 
nakł. druk. Kuryera Poznańskiego, 1892, 8, 
str. 130, fen. 50. 

ROTTER Jan. Jak się przedstawiają dziś 
uzupełniające szkoły przemysłowe w kraju? 
Odb. z Czasopisma Technicznego. Kraków, 
druk. A. Słomskiego, 1891, 8, str. 31. — Mowa .... na zgromadzeniu wyborców 
23 b. m. i r. w Krakowie wygłoszona. Kra 
ków, nakł. Nowej Reformy, druk. Związko 
wa, b. w. r., fol., str. 4. 

— Mowa wypowiedziana w sejmie krajo 
wym w dniu 19 stycznia 1898 r. Tamże 
nakł. własnym, 1898, 8 mała, str. 24. 

— Nieco o ustroju szkół średnich. Odb. 
z Reformy. Tamże, 1885, 8 mała, str. 16, 
hal. 20. 

— Projekt przeistoczenia jednorocznego 
kursu handlowego dła kobiet przy szkole 
wydziałowej św. Scholastyki na kurs han- 
dlowy dwuletni. Kraków, nakł. gminy m., 
druk. Związkowa, 1898, 8, str. 16. 

— Podręcznik perspektywy malarskiej 
dla użytku artystów i techników, jako też 
do nauki własnej, przez .... prof. c. k. Aka- 
demii przemysłowo technicznej i docenta 
perspektywy w c. k. Szkole sztuk pięknych 
w Krakowie, część I: Perspektywa Unijna. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. J. A. Pelara (H. Czernego) w Rzeszo- 
wie, 1885, 8, str. 5 ni., 310 i 1 ni., z atla- 
sem zawierającym 47 tablic, kor. 20. 

— Sprawozdanie o rozwoju Muzeum te- 
chniczno-przemysłowego w latach 1895 i 1896. 
Kraków, nakł. Gminy m., druk. Związkowa, 
(1897), 8, str. 8. 

— Sprawozdanie ogólne o wyniku prac 
w kierunku badania wód wgłębnych w oko- 
lic}' Krakowa i wnioski, zmierzające do dal- 
szego posunięcia sprawy wodociągu. Kra- 
ków, nakł. Komisy i wodociągowej, druk. A. 
Słomskiego i Sp.. 1895, 8, str. 8 

— Sprawozdanie ogólne z wyniku prac 
wodociągowych, dokonanych w latach 1895, 
1896 i 1897. Wnioski. Tamże, nakł. Gminy 
m., druk. Związkowa, 1897, str. 20. 

— Obecny stan sprawy wodociągowej 
i wnioski zmierzające do jej posunięcia, re- 
ferat. Tamże, druk. A. Słomskiego i Sp., 
1893, 16, str. 121. 

— Kilka uwag o dekoracyach artysty- 
czno -przemysłowych. Odb. z czasopisma To- 
warz. techn. krak. Kraków, druk. Al. Słom- 
skiego, 1890, 8 mała, str. 13. 

— Kilka uwag o doniobłości rysunku dla 
rękodzielnika. Tamże, druk. Związkowa, 
1891, 8, str. 6. 

— Kilka uwag o rysunku. Odb. z Prze- 
glądu pols. Tamże, druk. Czasu, 1886, 8, 
str 40, hal. 60. 

— Metodyczne wzory rysunkowe, I. Kra- 
ków, wyd. kraj. Komisyi dla spraw przemy- 
słowych, 1889, fol., 22, tabl. litogr., kor. 3, 
razem z tekstem. 

— Metodyczne wzory rysunkowe, oparte 
na modelach, II. Tamże, druk. A. Słomskie- 
go i Sp., 1894, 8, str. 2 ni., 106 i 1 ni., 
z Atlasem in fol., kor. 6. ROTTERDAMCZYK - ROZENTAL 69 ROTTERDAMCZYK Erazm. Ob. Miaskowski Roty przysiąg. Ob. Hubę R. (Zbiór). 

ROUBA Napoleon. Stryjowa spuścizna, po- 
wieść współczesna. Warszawa i Wilno, naki. 
i druk. J. Zawadzkiego, 1896, 8 mała, str. 
359, rb. 150. 

ROUGEMONT L de. Ob. Marrenó W. (Trzy- 
dzieści lat). 

ROUHER Ludwika. Romans profesora. Odb. 
z Przeglądu połs. Kraków, G. Gebetliner 
i Sp., druk. Czasu, 1891, 8, str. 61, kor. 2. 

ROUSSEAU I. I. Ob. Hoeffding K. 

ROUSSELET L. Mali, pogromca wężów, sce- 
ny z życia Indyj Wschodnich. Warszawa, 
nakł. redakcyi Przyjaciela dzieci, druk. 
Warsz. Tow. akc. artvst.-wvdawn., 1900, 8 
mała, str. 282 i 1 ni., kart. rb. 1-15. 

ROUSSET Ernest dr. Obowiązki matki wzglę- 
dem samej siebie. Rady i wskazówki. Łódź, 
nakł. i druk. Alfr. Zonera, 1899, 8 mała, str. 
41, kop. 30. 

ROUSSET Leon. W Chinach i o Chinach, 
wrażenia z podróży. Warszawa, nakł. • reda- 
kcyi Niwy, druk. Rubieszewskiego i Wrot- 
nowskiego, 1895, 8 mała, str. 218 i 1 ni., 
rb. 1. 

ROUX J. dr. Psychologia instynktu płcio- 
wego, tłóm. Feliks Rogalewicz. Warszawa, 
J. Fiszer, druk. S. Dębskiego w Łodzi, 1900, 
8 mała, str. 120, kop.' 50. 

ROWIŃSKI Michał. Uwagi o wersyfikacyi 
polskiej, jako przyczynek do metryki poró- 
wnawczej. Odb. z Prac filolog. Warszawa, 
druk. J. Jeżyńskiego, 1891, 8, str. 152, rb. 1. 

ROWIŃSKI Stan. dr. Ob. Przegląd gimnast. 

ROWIŃSKI Wład. Julka, szkice łódzkie, 
Łódź i Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
S. Dębskiego, 1899, 8 mała, str. 426 i 1 ni., 
rb. 1. 

Równania. Ob. Paczowski J.; Rudzki T.; 
Sochocki J.; Zajączkowski Wład. prof. (Teo- 
rya funkcyi); Załuski Jan. 

Porównaj także: Całki, Matematyka. 

Pod równikiem. Ob. Rogoziński S. S. 

Rowski okręg. Ob. RoUe Mich. (Z prze- 
szłości). 

Równość (Egalitć). Czasopismo socyalisty- 
czne, miesięcznik. Gen6ve, imprim. russe & 
polonaise, 8, (później w 4-ceV R. I— II, 1879 
-1880. 

Równośó. Organ partyi socyalno-demokra- 
tycznej. Pismo poświęcone sprawom zawo- 
dowym, społecznym i politycznym ludu pra- 
cującego, nr. 1—24, 1897 w Cieszynie. Od 5 
stycznia 1898 co 10 dni. Od r. 1899 wyda- 
wane w Bielsku. W r. 1900 wydawane co 
piątek. Ustało w r. 1900. Redaktor Tad. 
Reger, druk. Handla, później Schmeera 
w Bielsku. Równouprawnienie. Ob. Starzyński Stan. 
(Uwagi). 

ROY TELLET. Kropla wody letejskiej, po- 
wieść, przekład z angielskiego M. J'aleń- 
skiej. Dod. do Tygodnika ilustr. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgel- 
branda synów, 1893, 8, str, 256. 

ROYZII PetrI Maurei. Alcagnicensis carmina. 
Pars I, carmina maiora continens. Ex libris 
et typis excu8is et manu scriptis edidit, com- 
mentariis indiceąue rerum memorabilłum 
instruxit Kruczkiewicz Bronislaus dr. (pośw. 
Unłw. Jag. w 500 roczn. odnowienia). Gra- 
co viae, sumptibus Academiae litterarum, 
apud. bibliop. Soc. librariae polon., typis 
Univ. Jagellonicae, 1900, 8 większa, str. 
CXXXVII1, 311. Pars II. Carmina minora 
continens. Tamże, str. X, 512, kor. 12. 

— Ob. także Kruczkiewicz Br. 

(Rozalia Św.). Nabożeństwo do św. Rozalii 
patronki przeciw morowemu powietrzu wiel- 
ce skuteczne. Bochnia, nakł. i druk. W. Pi- 
sza, 1867, 8, str. 30, 8. 

ROZBICKI S. R. Bajki ulubione humorysty- 
czne. Warszawa, nakł. Wł. Borkowskiego, 
druk. Wł. Szulca i Sp., 1887, 16, str. 64, 
kop. 30. 

Rozbiór Polski (9 projektów). Ob. Kostecki A. 

Rozbiór chemiczny. Ob. Lemberger Ign.; 
Szyfer Lud w.; Wąsowicz M. 

Rozbiory. Ob. Chmielowski Piotr. 

Rozbitki. Przygody rodziny angielskiej, 
opowiadanie ozdobione 10 drzeworytami. 
Wyd. 2. Poznań, J. Leitgeber, 1890, 8, str. 
112, fen. 60. 

Rozbójnik morski, powieść. Poznań, nakł. 
i druk. F. Chocieszyńskiego, 1884, 8, str. 55, 
fen. 30. 

Rozciągłości nauka. Ob. Schlegel V. (1896). 

Rozdanie nagród dnia 3 lipca 1883 w za- 
kładzie naukowym zakonnic Najśw. Serca 
Jezusowego we Lwowie, cześć i chwała Bo- 
gu samemu. Lwów, nakł. zakładu, druk. 
Ludowa, 1883, 8, str. 16. 

— Toż, za lata 1884-1893. 
ROZDEJCZER Karl v. z Krzyszkowlc. Unter- 

suchungen iiber die Stickstoffernahrung der 
Leguminosen. Inauguraldiss. Leipzig, (1895), 
8, str. 38 i 3 ni. 

ROZDRAŻEWSKI Hier. Ep. Ob. Ordo diyini 
officii d. Yladisl. 

ROZDR. W. hr. Hiszpanka czyli żona ska- 
zanego na śmierć. Powieść p. p. W. hr. 
Rozdr. Chicago, druk. Gazetj'^ Pols., 1886, 
cent. 25. 

ROŻEN. W Mamusi oczach, komedya. Ob. 
Bibl. teat. amat., 56. 

ROZENTAL Albert. K woprosu ob anatomi- 
czeskich izmienienijach mozgowoj^kory pri 
niekotorych infiekcionnych bolieznijach, dis- '70 ROZIENBIERGA - ROZMUSKI siertacija. Warszawa, tip. K. Kowale wskago, 
1883, 8, str. 34 i 1 ni. 

iz ROZiENBIERGA Wilgielm. Ob. Wierzbow- 
ski T. prof. (Dwie kandidatury). 

Rozkazy i Mskazówki na I zlot sokołów 
okręgu krakowskiego w dniach 6 i 7 czerw- 
ca i897 w Wadowicach. Wadowice, nakł. 
Towarz. gimn. Sokół, druk. Fr. Fołtyna, 
1897, 16, str. 24. 

— Toż, na III zlot Sokolstwa polskiego 
w dniach 28 i 29 czerwca 1896 r. w Krako- 
wie. Związek polsk. gimn. Towarzystw so- 
kolich, VIII. Lwów, nakł. Związku, druk. I 
Związkowa, 1896, 16, str. 64. 

Rozkład ogólny godzin na wszystkich wy- 
działach wyż. zakładu nauk. dla kobiet prz}' 
muzeum techn.-przfemysłowem w Krakowie, 
rok 1884/5. Kraków, druk. Czasu, 1884, fol., 
arkusz rozłożony. 

— jazdy na czas wojenny dla służby dróg 
żelazny ełi warszawsko -wiedeńskiej i war- 
szawsko-bydgoskiej od 1/13 listopada 1882 r. 
Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1888. 
8 mała, str. 1 ni. i 98. 

— Jazdy pociągów pasażerskich na dro- 
gach żelaznych w Królestwie Polskiem i 
przylegających. Sezon letni obowiązujący od 
dn. 6/19 maja 1900 r. a na ucząśtku War- 
szawa Mława dróg Nadwiślańskich od dnia 
18 kwietnia (1 maja) r, b. Warszawa, 1900, 
8, str. 48. 

— 'jardy dla' ruchu osobowego na szlakach 
■położonych w Galicyi i na Bukowinie, wa- 
żny od 1 maja 1893. Kraków, nakł. c. k. 
Dyrekcyi kolei państwow3'ch, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1893, 8 wazka, str. 39, z map- 

• kami kolor., hal. 40, bez mapek hal. 20. 

— Toż, ważny od 1 maja 1894-1898. 
Tamże, 1894—1898, 8 wazka, po hal. 20, 
z mapkami po hal. 40. 

— Toż, ważny od 1 maja 1899 i 1900. 
- Tamże, 1899—1900, 8 wazka , z mapkami 

oryentacyjnemi, po hal. 20. 

— jazdy dla służby dróg żelaznych War- 
szawsko wiedeńskiej i Warszawsko - bydgo- 
skiej, wprowadzony od dnia 1 (13) Listopada 
1882 r. Warszawa, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1882, 8, str. 64 i 3 k. ni. 

— jazdy pociągów. Ob. Walter K. W. 

— zajęć ogrodniczych. Opracowali: J. Ba- 
giński, J. Hetner, K^. Jakimionek, L. Ko- 

" łaczkowski, A. Nowicki, S. Offmański i A. 
Zaleski, pod redakcyą S. Rutkowskiego. 
Podręczna Biblioteczka ogrodnicza II. War- 
szawa, Wadzyński, 1899, kop. 80. 

Ratkosz. Ob. Mantegazza P. 

ROZMANIT Antoni. Kilka słów o uprawie 
cykoryi, napisał .... plantator i fabrykant 
'cvkoryi. Kraków, nakł. autora, druk. Zwia- 
zkotpa, 1889, 8 mała, str. 41, hal. 60. ROZMANIT S. I f WEWNOWSKi •:$. ^ K. aińyn. 

techn. O rektyfikacyi i filtracyi spirytusu. 
Warszawa, nakł. autorów, Gebethner i Wolff, 
druk. A. Ginsa, 1891, 8, atr. .XII i,, 100, 
rb. 1-50. 

ROZMARYNOWieZ Teofil. Matematyczne pod- 
staw}' ubezpieczenia na wypadek niezdolno- 
ści do pracy, w zastosowaniu do urządzenia 
kas emerytalnych, wj-dał Bolesław Daniele- 
wicz. Warszawa, z zapomogi Kasy pomocy 
naukowej dla osób pracujących na polu na- 
ukowem im. dra J. Mianowskiego, E. Wen- 
de i Sp., druk. Noskowskiego, 1886, 8, str. 
2 ni. i 53, kop. 60. 

— Zasady gospodarstwa społecznego na tle 
pojęć z dziedziny statystyki matematycznej, 
cześć I. Kraków, G. Gebethner i Sp^ druk. 
W.' L. AnczYca i Sp., 1894, 8, str. 65 i 1 ni., 
kor. 2-40. 

Rozmowa dwóch górników, z których je- 
den socyalista a drugi chrześcijanin. Cie- 
szyn, b. w. r., 8, str. 16. 

Rozmowa o czytaniu biblii. Ob. Filochow- 
ski R. ks. 

— Kutuzowa z Suwarowem na polach Eli- 
zejskich, z rossyjsk. tłómaczona na polski. 
Berdyczów, druk. XX. j Karmelitów bosych, 
1824. 

— dokładna kwiatami, poświęcona miłości 
i przyjaźni. Bibl. R Feitzingera, T. 500. Cie- 
szyn, druk. Schmeera w Bielsku, 1885/6, 8, 
str. 48, hal. 40. 

— trzynastu mężatek i jednej wdowy. Cie- 
szyn, nakł. E. Feitzingera, druk. Kutzera 
i Sp., 1887, 8, str. 7, hal. 12. 

— Polaka z Kaszuba. Chicago, druk. -Gaze- 
ty Polsk., 1885, cent. 10. 

— Polaka z Litwinem. Ob. Biblioteka pisa- 
rzów polskich, nr. 11. 

Rozmówki polskoniemieckie. Ob._Tou8saint- 
Langenscheidt. 
Rozmowy duszy. Ob. Clement ks. 

— z Panem Jezusem. Ob. Filochowski R. ks. 

ROZMUSKI Czesław prof. Przemówienie pod- 
czas uroczystości jubileuszowej ojca św. 
w dniu 19 lutego 1893. Odb. ze Sprawozda- 
nia gimn. Kraków, nakł. autora, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1893, 8, str. 15 i 1 ni. 

— Wspomnienia poświęcone pamięci Cze- 
sława Rozmuskiego, profesora gimnazyum 
III, zmarłego w Krakowie dnia 3 maja 1894 
r. Kraków, nakł. rodziny, druk. W: L. An- 
czyca i Sp., 1894, 8, str.* 15. 

Sto Rozmyślań o Przeaiajśw. Sakramencie 
na tle Pisma św. Kraków, nakł. A. Jerzma- 
nowskiej, druk. Czasu, 1894, 32, str. 208, 
hal. 80. 

— Toż. Kraków, Spółka" wyda wnicaa, 1897, 
32, str. 208, kor. 1. ROZMYŚLANIA — ROZPRAWA 71 RMmyśiania o męce Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa na każdy dzień miesiąca. Warsza- 
wa, druk. St. Niemiery, 1889, 16, str. 159 
i 1 ni., kop. 25. 

— Toż. Tamże, 1892, 8, str. 159, kop. 20. 

— męki i śmierci Jezusa Chrystusa Syna 
Bożego, zbawiciela i odkupiciela rodzaju lu- 
dzkiego. Tamże, 1890, 16, str. 36, kop. 3. 

— codzienne męki Chrystusa Pana dla 
osób w smutku i utrapieniu pogrążonych. 
Zebrał J. W. N. Tamże, 1887, 32, str. 52, 
kop. 71/2. 

— i modlitwy na każdy dzień Wielkiego 
dawnego postu, obejmujące niektóre prawdy 
chrześcijańskie i meke Jezusa Chrystusa. 
Tamże, 1892, 16, str. 416, kop. 60. 

— oraz nabożeństwo na Wiellci Czwartei( do 
uwięzionego Jezusa Chrystusa w ciemnicy. 
Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1885, 
16, str. 48, kop. 71/2. 

— 10 przywilejów P. Jezusa. Ob. Podlewski 
W. M. O. 

— o Przenajśw. Sakramencie na tle Pisma 
świętego. Kraków, S. A. Krzyżanowski, 
1894, 32, str. 208, kor. 1. 

— majowe o szkapierzu i koronce, z doda* 
niem tajemnic o życiu i męce Pana Jezusa. 
Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
G. Gebethner i Sp., 1893, 8 mała, str. 191 
i 2 ni., kor. 1-60. 

— i uwagi moralne na 3 miesiące. (Edycya 
dla mężczyzn i panien). Warszawa, Niemie- 
ra, 1883, 32, str. 111, kop. 20. 

— Ob. Augustyn i Bernard Św.; Avancin 
M. (Rok); Chaignon ks.; Clemens O. K.; 
Damroth K. ks.; Gondek F. ks.; Hamon ks,; 
Kajsiewicz K.; Kalinka W. ks.; Krasset J. 
ks.; Krynicki Wł. ks.; Layet ks.; Ludwik 
z Grenady; Pelczar Józef ks. biskup; Pod- 
bielski Br. ; Ricard ks. ; Semeneńko P. ks. ; 
Siemieński Jan ks.; Smolikowski P. ks.; 
Stojałowski St. ks. 

Porówn.: Miesiąc Maj. 

Rozmyślanie o męce Pańskiej. Nowy Sącz, 
nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego wdowy, 
1900, 32, str. 14, hal. 6. 

— na niedzielę III po Trzech Królach. Święto 
Najświętszej Rodziny. Kraków, druk. Czasu, 
b. r. (1896), 8, str. 3. ^ 

— na 7 listopada. Święto Błog. Jana Ga- 
bryela Perboyr'a męczennika. Tamże, b. r. 
(1894), 8, str. 3, 

Różniczkowe równania. Ob. Równania. 

Różowe domino. Czasopismo. Redaktor Wło- 
dzimierz Zagórski (Chochlik). Lwów, 1882 — 
1883. Rok I-II w 4ce. 

Rozpatrzenie celów i dążeń polityki Nie- 
miec i Rosyi ze względu' na niebezpieczeń- 
two grożące pokojowi Europy, tudzież kwe- sty! trójprzymierza ze stanowiska history- 
cznego, politycznego i militarnego. Tarnów, 
druk. J. Styrny, 1883. 
Rozporządzeń dziennik. Ob. Bartynowski Fr. 

(Spis alfabetyczny). 

Rozporządzenia i orzeczenia kapituły gene- 
ralnej 65ej od Stolicy Apostolskiej potwier- 
dzone z rozkazu N. O. Bernarda z Ander- 
matt. Generała zakonu 00. Kapucynów dru- 
kiem ogłoszone, z łacińskiego na polski ję- 
zyk przetłómaczone. Kraków, druk. Czasu, 
1892, 16, str. 59, 1. 

Rozporządzenie cesarskie z dnia 16 listopada 
1851, mocą którego wydany zostaje Porzą- 
dek ruchu kolei żelaznych dla wszystkich 
krajów koronnych. Wyd. 3cie uzupełnione. 
Wiedeń, druk. Nadworna i rządowa, 1883, 8, 
str. 73. 

• — cesarskie z dnia 9 sierpnia 1870 doty- 
czące c. k. obrony krajowej. Przetłómaczył 
dosłownie F. F. K...., c. k. nadporuczuik 
Obrony kraj. Lwów, c. k. druk. Rządowa, 
1870, 8, str. 29. 

— ministra sprawiedliwości z dnia 19 listo- 
pada 1873 r, zawierające przepisy wykonaw- 
cze do ustawy o postępowaniu karnem z d. 
23 maja 1873 1. 119 DŹ. u. p. (Umieszczone 
w Dzienniku ustaw p, w zesz, LVII, z dnia 
25 listop. 1873 r. 1. 152). Na język polski 
przełożył dr. Włodz. Czemeryński. Lwów, 
nakł. księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, 
druk. Ludowa, 1875, 8, str. 49 i k. 3. 

— Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 11 
grudnia 1888 r. Odb. z Przegl. lekar. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1889. 8, 1 karta. 

— ministra sprawiedliwości z dnia 18 lipca 
1897, tyczące się pocztu osobowego kancela- 
ryi sądowej: Rozporządzenie o służbie kan- 
celaryjnej. Brody, na'kł. i druk. F. Westa, 
1898,^8, str. 28, hal. 30. 

Rozprawa sejmowa o stanie szkół ludo- 
wych i seminaryów nauczycielskich. Dod. 
do Stenografa polsko-ruskiego Nr. 3. Lwów, 
druk. I Związkowa, b. r. 8, str. 24. 

— nad wnioskiem posła Romańczuka w spra- 
wie zmiany Ust. kraj. o języku wykłado- 
wym w szkołach ludowych i średnich z dnia 
22 czerwca 1867, Dz. u. kraj., część V nr. 
13, w sejmie galicyjskim dnia 2 i 4 stycznia 
1886 r. przeprowadzona, obejmująca mowy 
posłów: dra Małeckiego, ks. Jerzego Czarto- 
ryskiego, Romańczuka, Romanowicza, Toro- 
siewicza, prof. Bobrzyńskiego, ks. Kaczały, 
hr. Wojciecha Dzieduszyc kiego, hr. Gole- 
jewskiego, prof. hr. St. Tarnowskiego, prof. 
dra Czerkawskiego, ks. biskupa Pełesza, 
Oktawa Pietruskiego, ks. Ad. Sapiehy, To- 
misława Rozwadowskiego i prof. dra Zolla- 
Lwów, druk. I Związkowa, 1886, 4, str. XIV 
i 361—458. 

' Na str. I— XIV: Przedmowa, zestawiona ua pod- 72 ROZPRAWA — ROZPRAWY stawte materyalow Wydziału krajowego, przez dra 
Witolda Lewickiego. 

— O rządowym projekcie regulacyi rzek ga- 
licyjskich w Towarzystwie politechnicznem. 
Odb. z nru 6 Czasopisma techn. Lwów, nakl. 
prof. I. Jagermanna, druk. I Związkowa, 
1886, 8, str. 32. 

Rozprawy w Sejmie krajowym galicyjskim 
w przedmiocie zarządzonej przez Wydział 
krajowy lustracyi majątku wspólnego sie- 
dmiu gmin czarnodunajeckich. Lwów, nakł. 
I Związkowej druk., 1880, 8, str, 38. 

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wy- 
działu filologicznego, tom IX. Kraków, nakł. 
Akad. umiej., druk. Uniw. Jagiell., 1882. 8, 
str. 385 i IX, kor. 8. 

Treść: Kruczkiewlcz Bronisław. O różnicy, która 
zachodziła w złotym wieku literatury rzymskiej 
między łacińskim językiem gminnym a poprawnym 
czyli klasycznym, część II. Leciejewski Jan. Gwara 
Miejskiej Górki i okolicy, studyum dyalektologiczne. 
Biela Jan. Gwara Zebrzydowska, studyum dyalekto- 
niczne. Malinowski Lucyan. Kilka uwag nad mową 
ludową w Zebrzydowicach. Hanusz Jan. Opisanie 
i ocenienie listów Cycerońskich Ad familiares w ko- 
deksie krakowskim z r. 1448. Malinowski Lucyan. 
Studya szląskie. Polkowski Ign. ks. Kodeks rzym- 
skiego poety Klaudyana z XII wieku. Malinowski L. 
O pochodzeniu wyrazów: 1) śće, śće, 2) uśće, ujśće 
3) vyjśće, odejśće i t, d. Sprawozdania z posiedzeń 
Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom X. Tamże, 1884, 8, str, 485 
i XXIV, kor. 15. 

Treść : Kawczyński Maksymilian. Badania nad 
językiem zapisków niemieckich z XIV wieku, ogło- 
szonych w najstarszych księgach i rachunkach mia- 
sta Krakowa. Kallenbach Józef. Kilka słów o Ele- 
giach łacińskich Jana Kochanowskiego. Ogonowski 
Emil. O ważniejszych właściwościach języka ru- 
skiego. Polkowski Ignacy ks. Rękopis biblii czeskiej 
z roku 1476. Wisłocki Władysław. Pieśń bernardyń- 
ska o należytem przestrzeganiu dziesięciorga przy- 
kazań bożych, wiersz polski z początku wieku XVI. 
Kruczkiewlcz Bronisław. Poema de Aetna monte 
Vergilio auctori potissimum esse tribuendum. Kryń- 
ski Adam Antoni. Gwara Zakopańska, studyum dy- 
alektologiczne. Kosiński Władysław. Przyczynek 
do gwary Zakopańskiej. Kallenbach Józef. Odprawa 
posłów greckich Jana Kochanowskiego, jej wzory 
i geneza. Hanusz Jan. O książce do nabożeństwa 
królowej Maryi Kazimiery i córki jej Teresy Kune- 
gnndy. Jelinek Edward. Bibliografia dzieł, rozpraw 
i artykułów czeskich dotyczących rzeczy polskich, 
część II, 1878—1882. Jelinek Edward. Bibliografia 
przekładów z piśmiennictwa polskiego na język 
czeski, do końca 1882 roku. Malinowski Lucyan. 
Przyczynki do historyi wyrazów polskich. Sprawo- 
zdania z posiedzeń Wydziału i Komisyi akademi- 
ckich. 

— Toż, tom XI. Tamże, 1886, 8, str. 481, 
kor. 10. 

Treść: Ptaszycki Stanisław. Iwan Fedorowicz, 
drukarz ruski we Lwowie z końca XVI wieku, ustęp 
z dziejów drukarstwa w Polsce. Hanusz Jan. O książ- 
ce do nabożeństwa króla Zygmunta I w rękopisie 
monachijskim. Łoś Jan. Gwara Opoczyńska, stu- 
dyu dyalekt. Łoś Jan. Porównania fonetycznych 
właściwości kilku gwar polskich. Bruchnalski Wil- 
helm. Legenda Aurea w literaturze polskiej XV w. 
Hanusz Jan. O dobie litewsko-słowiańskiej w sto- 
sunku do prajęzyka indoeuropejskiego. Nogaj Józef. 
Wpływ poetów łacińskich na sielanki Józefa Bar- 
tłomieja Zimorowicza. Miodoński Adam Stefan. De 
usu Yocabuli łbestiac apud scriptores Latinos inde 
a temporibus Plauti usque ad exitum saec. II p. 
Chr. Pawlikowski Jan Maksymilian. Epiteta złożone u Sebastyana Fabiana Klonowicza pod względem 
gramatycznym. Dembitzer Zacharyasz. De ratione, 
quam Plautus potissimum et Terentius in reciproca 
actione exprimenda inierint. Hanusz Jan. O języku 
Ormian polskich, część I. 

— Toż, tom XII. Tamże, 1887, 8, str. 481 
i XXXI, kor. 10-50. 

Treść: Bystroń Jan. O mowie polskiej w dorze- 
czu Stonawki i Lucyny w księstwie Cieszyńskiem. 
Kruczkiewlcz Bronisław. O Pawle z Krosna i Janie 
z Wiślicy. Pawlikowski Jan Maksymilian. Elegie 
łacińskie Jana Kochanowskiego "w stosunku do 
rzymskich wzorów. Pawlikowski Jan Maksymilian. 
De Claudiani codice Cracovien»i P. commentario 
critica. Kawczyński Maksymilian. Studya romań- 
skie, część I: Łacińsko-romański wokalizin. Moraw- 
ski Kazimierz. Wiersze makaroniczne łacińsko-pol- 
skie utworu autora hiszpańskiego. Miodoński Adam 
Stefan. De enuntiatis subiecto carentibus apud He- 
rodotum, symbola ad historiam linguae graecae. 
Dembitzer Zacharyasz. De »de« praepositionis apnd 
Plautum et Terentium usu. Sprawozdania z posie- 
dzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom XIII. Tamże, 1889, 8, str. 
436 i XLVIII, kor. 14. 

Treść : Bruchnalski Wilhelm. O budowie zwro- 
tek w poezyi polskiej do J. Kochanowskiego. 
Czerny Franciszek. Obce pierwiastki w cywiliza- 
cyach Ameryki starożytnej. Rogoziński Stefan. Ry- 
sy charakterystyczne murzyńskiego narzecza Bak- 
wiri, używanego w górach Kameruńskich, z uwzglę- 
dnieniem niektórych właściwości pokrewnych na- 
rzeczy. Jelinek Edward. Bibliografia dzieł, rozpraw 
i artykułów czeskich dotyczących rzeczy polskich, 
część III. 1883—1886. Wróbel Jakub. De yocalibus 
nimis et nimium apud T. Maccium Płautum et P. 
Terentium. Rozwadowski Jan. De modo ac ratione 
qua historici Romani numeros, qui accurate defi- 
niri non poterant, espresserint. Hanusz Jan. O ję- 
zyku Ormian polskich, część II. Kallenbach Józef. 
Kilka słów o balladzie Neryna. Malinowski Lucyan. 
Tekst polski Salve Regina podług rękopisu nr. 379 
Biblioteki Ossolińskich z r. 1438, oraz stosunek jego 
do innych tekstów z w XV. Malinowski Lucyan. 
Wiadomość o szczątkach Ewangelii cerkiewno- sło- 
wieńskiej pisma ruskiego w rękopisie nr. 379 Bi- 
blioteki Ossolińskich we Lwowie. Sas Marcin. 
O miarach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i o ich 
wzorach. Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Ko- 
misyj wydziałowych. 

— Toż, tom XIV. Tamże, 1891, 8, str. 2 
nl., 547 i XXVII, kor. 12. 

Treść: Bystroń Jan. Katechizm Ledesmy w prze- 
kładzie wschodnio-litewskim z wydania wileńskiego 
z r. 1605. Jezienicki Michał. Wpływ klasycznych 
poetów rzymskich na Jana z Wiślicy i ślady ich 
w jego utworach. Kalina Antoni. Studya nad hi- 
storyą języka bułgarskiego, cz. I. W sprawozda- 
niach: Kallenbach Józef, Nowe materyały do histo- 
ryi dramatu w Polsce na podstawie dzieła P. O. 
Morozowa: »Istorija russkago teatrac, Petersburg, 
1889. 

— Toż, tom XV. Tamże, 1891, 8, str. 2 
nl. i 600, kor. 12. 

Treść: Ustrój, istota i stanowisko agonu w ko- 
medyach Arystofanesa, przez G. Letnera. Liryka 
Sarbiewskiego, przez dra St. Windakiewieza. Zbiór 
nieznanych hiszpańskich druków ulotnych, znajdu- 
jących się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, 
przez dra E. Porębowicza. Menadrea, przez dra L. 
Sternbacha. Studya nad historyą języka bułgar- 
skiego, część II, przez dra A. Kalinę. 

— Toż. Serya II, tom I, ogólnego zbioru 
tom XVI. Tamże, 1892, 8, str. 401, kor. 10. 

Treść: Ćwikliński Ludwik. Opis zarazy ateńskiej 
w dziele Tukidydesa, studyum krytyczne. Radliń- 
ski Ignacy. Słowniki narzeczy ludów kamczackich 
I. Słownik narzecza Ainów, zamieszkujących wy- ROZPRAWY 73 spę Szumszu w łańcuchu kurylskim przy Kamczat- 
ce, ze zbiorów prof. B. Dybowskiego. Miodoński A. 
Czas powstania historyi Florusa. Radliński Ignacy. 
Słowniki narzeczy ludów kamczackich II. Słownik 
narzecza Kamczadałów zamieszkałych nad rzeką 
Kamczatką, ze zbiorów prof. B. Dybowskiego. Stern- 
bach Leo. Joannis Geometrae Carmen de S. Pan- 
tellemone. Brttckner Aleksander. Średniowieczna 
poezya łacińska w Polsce. Morawski Casimirus. De 
rhetoribus latinis observationes. Miodoński Adam. 
Miscellanea latina. 

— Toż, sei'ya 2, tom II, ogólnego zbioru 
tom XVII. Tamże, 1893, 8 większa, str. 1 
ni. i 476, kor. 10. 

Treść: O niektórych wyrazach ludowych pol- 
skich. Zapiski porównawcze. Radliński Ign. Słow- 
niki narzeczy ludów Kamczackich, III. Słownik na- 
rzecza Kamczadałów południowych, ze zbiorów prof. 
B. Dybowskiego. Kallenbach J. Szymonowicza dra- 
mat »Castus Joseph*. Celichowski Z. Ars Moriendi, 
Rozprawa bibliograficzna. Sternbach L. Curae Menan- 
dreae.. Morawski K. Jakóba Górskiego życie 1 pi- 
sma. Ćwikliński L. Klemens Janicki, poeta uwień- 
czony (1516—1543). 

— Toż, serya 2, tom III, ogólnego zbioru 
tom XVIII. Tamże, 1893, 8 większa, str. 1 
ni. i 407, kor. 10. 

Treść: Kalina A. Jana Parum Szulcego słownik 
języka połabskiego. Radliński Ig. Słownik narzeczy 
ludów Kamczackich. IV. Słownik narzeczy Kam- 
czadałów zachodnich, ze zbiorów prof. B. Dybow- 
skiego. Witkowski S. Stosunek »Szachów* Kocha- 
nowskiego do poematu Vidy »Scacchia ludus*. Wit- 
kowski S. De Yocibus hybridis apud antiąuos poe- 
tas romanos. Zdziechowski M. Karol Hynek Macha 
i bajronizm czeski. Sas M. Przyczynek do poezyi 
polsko-łacińskiej XVI wieku. Sas M. O miarach 
poematów łac. Jana Kochanowskiego i o ich wzo- 
rach. Windakiewicz S. Pierwsze kompanie aktorów 
w Polsce. 

— Toż, serya 2, tom IV, ogólnego zbioru 
tom XIX. Z zapisu ś. p. Józefa Kuryerowa. 
Tamże, 1893, 8 większa, str. 1 ni. i 475, z 6 
tabl. porównawczymi, kor. 10. 

Treść: Bobrowski M. Polskie pieśni katolickie 
od najdawniejszych czasów do końca XVI w. 

— Toż, serya 2, tom V, ogólnego zbioru 
tom XX. Tamże, 1894, 8 większa, str. 1 ni. 
i 438, kor. 13. 

Treść: Sternbach Leo. Photii patriarchae opus- 
culum paraeneticum. Sternbach Leo. Analecta Pho- 
tlana. Miodoński Adam. Incerti auctoris Exhortatio 
de poenitentla. Sternbach Leo. Gnomologium Parl- 
sinum ineditum. Baudouln de Courtenay J. Próba 
teoryi alternacyi fonetycznych, część I. ogólna. 
Blatt G. Gwara ludowa we wsi Pysznica w powie- 
cie Niskim. 

— Toż, serya 2, tom VI, ogólnego zbioru 
tom XXI. Tamże, 1894, 8 większa, str. 1 ni 
i 402, kor. 12. 

Treść: Kawczyńskl M. Przyczynek do wyjaśnie- 
nia »Iprowizacyi€ Mickiewicza 1 trzeciej części 
»Dziadów*. Kalina A. Jana Parum Szulcego Słow- 
nik języka połabskiego, część II. Rozwadowski J. 
Łacińskie słowa pochodne, urobione z pnia imie- 
słowu biernego na — to — t. zw. iterativa lub fre- 
quentatlva i intensiva. Porębowlcz E. Andrzej Mor- 
sztyn, przedstawiciel baroku w poezyi polskiej. 
Sternbach L. Fabularum Aesopiarum sylloge e co- 
dice Parisino Gr. n. 690 Suppl. 

— Toż, serya 2, tom VII, ogólnego zbioru 
tom XXII, Tamże, 1895, 8 większa, str. 1 
ni. i 391, kor. 10. 

Treść: BrUckner A. Średniowieczna poezya ła- 
cińska w Polsce. Bystroń J. O użyciu genetivu 

aiBLISeRAFU T. IV. w języku polskim. Przyczynek do historycznej 
składni polskiej. Radliński Ig. Słownik narzeczy 
ludów kamczackich, V. Słownik narzecza Korya- 
ków wschodnich, ze zbiorów prof. B. Dybowskiego. 
L. Malinowski. Ewangelia sw. Mateusza V 1—12. 
Kazanie na dzień Wszech świętych, zabytki języka 
polskiego z w. XV z rękopisu DLII biblioteki ka- 
pitulnej w Pradze. L. Malinowski. Głosy polskie 
w kilku rękopisach łacińskich w. XV w bibliote- 
kach kapitulnej i uniwersyteckiej w Pradze. L. Ma- 
linowski. Glosy polskie w rękopisie biblioteki Za- 
kładu nar. Ossolińskich z r. 1438 nr. 379. 

— Toż, serya 2, tom VIII, ogólnego zbioru 
tom XXIII. Tamże, 1894, 8 większa, str. 1 
ni. i 426, kor. 12-50. 

Treść: Heck Korneli Jul. Życie i dzieła Bartło- 
mieja i Szymona Zimorowlczów (Ozimków) na tle 
stosunków ówczesnego Lwowa. Krćek Franciszek. 
Modlitewnik Nawojki. Studyum językowe. BrUckner 
Aleksander. Średniowieczna poezya łacińska w Pol- 
sce, część III. Chrzanowski Ignacy. Facecye Miko- 
łaja Reja. Sternbach Leo. Dllucldationes Aesoplae. 

— Toż, serya 2, tom IX, ogólnego zbioru 
tom XXIV. Tamże, 1895, 8 większa, str. 1 
ni. i 390, z 2 tabl., kor. 10. 

Treść: Tretlak J. Ignacy Krasicki jako prezydent 
trybunału. BrUckner Aleksander. Kazania średnio- 
wieczne, część I. Malinowski Lucyan. O języku ko- 
medyj Franciszka Bohomolca. Bieńkowski Piotr. 
Historya kształtów biustu starożytnego. Blatt Gu- 
staw. O pochodnej spółgłosce końcowej j w języku 
polskim 1 w niektórych innych językach słowiań- 
skich. Hoeslck Ferdynand. Anhelll i trzy poematy, 
Przyczynki do dziejów twórczości Juliusza Słowa- 
ckiego. Schneider Stanisław. Isokrates wobec Poli- 
tel Ateńskiej Arystotelesa. BrUckner Aleksander. 
Kazania średniowieczne, część II. 

— Toż, serya 2, tom X, ogólnego zbioru 
tom XXV. Tamże, 1897, 8 większa, str. 1 
ni. i 434, kor. 9. 

Treść: Wł. Nehring. Kazania gnieźnieńskie, tekst 
i głosy z rękopisu wydane 1 słownikiem opatrzone. 
Brttckner Aleksander. Kazania średniowieczne, 
część III. A. Brttckner. Drobne zabytki języka pol- 
skiego XV w., pieśni, modlitwy, głosy. Karbowiak 
A. Szkoły parafialne w Polsce w XIII i XIV w. 
Schneider St. Socyologiczne poglądy dwóch Anty- 
fonów. Rozwadowski J. Quaestlones grammatlcae 
et etymologicae. 

— Toż, serya 2, tom XI, ogólnego zbioru 
tom XXVI. Tamże, 1898, 8 większa, str. 1 
ni. i 409, kor. 12. 

Treść: Schneider Stanisław. Czy mądrości i cnoty 
można nauczyć ? (Bezimienna rozprawka z połowy 
w. V przed Chr.). Lutosławski. W. O pierwszych 
trzech tetralogiach dzieł Platona. Witkowski Sta- 
nislaus. Prodromus grammatlcae papyrorum grae- 
carum aętatls Lagidarum. Studziński Cyryl. Cha- 
rakterystyka i geneza poetycznych utworów Am- 
brożego Metlińskiego. Stach Carolus. De »philopa- 
tride* dlalogo pseudo-Luciani dissertatlo phllolo- 
gica. Dobrzycki Stanisław. O mowie ludowej we 
wsi Krzęcinie (powiat Podgórski). 

— Toż, serya 2, tom XII, ogólnego zbioru 
tom XXVII. Tamże, 1898, 8 większa, str. 1 
ni. i 399, kor. 12. 

Treść: Studziński Cyryl. Geneza poetycznych 
utworów Marcyana Szaszkiewicza. Kruczklewlcz 
Bronisław. Royzyusz, jego żywot i pisma. Potkań- 
ski Karol. Lachowie i Lechicl. BrUckner Aleksan- 
der, Spuścizna rękopiśmienna po Wacławie Potoc- 
kim. Passowicz Petrus. De Flori codice Cracoviensi. 

— Toż, serya 2, tom XIII, ogólnego zbio- 
ru tom XXVIII. Tamże, 1900, 8 większa, 
str. 1 nl. i 380, kor. 8. 

10 74 ROZPRAWY Treść: Malinowski L. Zabytek języka polskiego 
z początku w. XVI z rękopisu Biblioteki Uniwersy- 
tetu vr Erlangen. Czubek Jan. Jan Chryzostom Pa- 
sek w oświetleniu archiwaluem (1667 — 1701). Bystroń 
Jan. O pisowni i języku ksiąg ustaw polskich na 
podstawie kodeksów: Świętoslawowego , DziaJyń- 
skich, Dzikowskiego i Stradomskłego. Ciszewski S. 
Bajka o Midasowych uszach, studyum z literatury 
ludowej. Rozwadowski Joannes Michael. Questlo- 
num grammaticarum atque etymologicarum series 
altera. Brttckner Aleks. Apokryfy średniowieczne, 
cz. I. 

— Toż, 8er3'a 2, tom XIV, ogólnego zbio 
ru tom XXIX. Tamże, 1899, 8 większa, str. 
1 ni. i 387, kor. 12. 

Treść: Fijalek Jan Nep. ks. Studya do dziejów 
Uniwersytetu krakowskiego i jego wydziału teolo- 
gicznego w XV wieku. Baudonin de Conrtenay J. 
Strona językowa oryginału polskiego listu »Dymi- 
tra Samozwańca* do papieża Klemensa Vin z dnia 
24 kwietnia r. 1604. Brilckner Aleks. Spuścizna rę- 
kopiśmienna po Wacławie Potockim, część II. Ka- 
wczyński Maksymilian. Życie Apulejusza Platoń- 
czyka z Madaury. 

— Toż, serya 2, tom XV, ogólnego zbioru 
tom XXX. Tamże, 1900, 8 większa, k. ni. 2, 
str. 365, kor. 7-50. 

Treść: Stembach L. De Georgii Fisłdae apud 
Theophanem aliosque historicos reliąuiis. Tenże. 
De Plsidae fragmentis a Suida servatis. Tenże. 
Observationes in Pisidae carmina historica. Tenże. 
Analecta avarica. 

— Toż, serya 2, tom XVI, ogólnego zbio- 
ru tom XXXt. Tamże, 1900, 8 większa, k. 
ni. 2, str. 421, kor. 8-50. 

Treść: Tretiak Józef. Miedziany jeździec Puszki- 
na, studyum polemiczne. Kawczynski M. O pismach 
oratorsklch i filozoficznych Apulejusza Platończy- 
ka z Madaury. Tenże. Apulejusza »Metamorfozy« 
czyli powieść o złotym ośle. BrUckner Al, Język 
Wacława Potockiego, przyczynek do historyi ję- 
zyka polskiego. 

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wy- 
działu historyczno-fłlozoficznego, tom XIV. 
Tamże, 1881, 8, str. 403 i X, z 3 tablic, 
kor. 8-50. 

Treść: Bobrzyński Michał. Geneza społeczeństwa 
polskiego na podstawie kroniki Galla i dyT)lama- 
tów XII wieku. Piekosiński Franciszek. O po- 
wstaniu społeczeństwa polskiego w wiekach śred- 
nich i jego pierwotnym ustroju, (z 2 tablic). Smolka 
Stanisław. Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym 
Polski piastowskiej z powodu rozpraw Bobrzyń- 
skiego i Piekosińskiego. Bobrzyński Michał. Oświad- 
czenie tpfmczasowe. Piekosiński Franciszek. Jeszcze 
jedno oświadczenie. Sprawozdania z posiedzeń Wy- 
działu i Komisy j wydziałowych. 

— Toż, tom XV. Tamże, 1882, 8, str. 413 
i XV, z 2 tabl., kor. 13. 

Treść: Sokołowski August. Przed rokoszem, stu- 
dyum historyczne z czasów Zygmunta III. Podbe- 
reski Andrzej. O kimeryjskich pomnikach w Kry- 
mie, z 2 tablicami. Dargun Lotar. O pokrewieństwie 
przez same tylko matki u dawnych Germanów. 
Szaraniewicz Izydor. O latopłsach i kronikach ru- 
skich XV i XVI wieku, a zwłaszcza o łatopisie 
»Welikoho kniażtwa litowskoho i żomojtskobo*. 
Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisyj wy- 
działowych. 

— Toż, tom XVI. Tamie, 1883, 8, str. 508 
i XII, z mapą, kor. 16. 

Treść: Piekosiński Franciszek. Obrona hipotezy 
najazdu, jako podstawy ustroju społeczeństwa pol- 
skiego w wiekach średnich, z uwzględBieniein sto- 
sunków Słowian pomorskich i zaodrzańskich. z ma- pą. Balzer Oswald. O prawnej i bezprawnej ucieczce 
zbrodniarzów według statutów Kazimierza Wiel- 
kiego. Krzymuski Edmund. Teorya karna Kanta ze 
stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie prakty- 
cznym. Finkel Ludwik. Marcin Kromer, historyk 
polski XVI wieku, rozbiór krytyczny. Sprawozda- 
nia z posiedzeń Wydziału i komisyj wydziało- 
wych. 

— Toż, tom XVII. Tamże, 1884, 8, str. 
406 i XXIX, z 2 tabl., kor. 9. 

Treść: Wolff Józef. O kniaziach kobryńskich. 
Radzimiński Zygmunt. Dodatkowe uwagi do roz- 
prawy powyższej. Zoll Fryderyk. Kilka uwag o błę- 
dzie właściciela ze względu na swoje własność ze 
stanowiska prawa rzymskiego. Ulanowski Bolesław. 
O dacie przywileju Bolesława Mazowieckiego rze- 
komo z r. 1JI78, wydanego dla klasztoru w Jeżowić. 
Ulanowski Bolesław. Przyczynek do dziejów Pawia 
z Przemankowa. Kwiatkowski Saturnin. Urzędnicy 
kancelaryjni, koronni i dworscy z czasów Włady- 
sława III Warneńczyka 1434—1444. Kudelka Ferdy- 
nand. Bitwa pod Lubleszowem w dniu 17 kwietnia 
1677, z 2 tablicami. Ulanowski Bolesław. Kilka 
słów o małżonkach Przemysława II. Ulanowski B. 
O współudziale Templaryuszów w bitwie pod Li- 

fnicą. Tenże. O kilku pomniejszych źródłach do 
ziejów pierwszego napadu Tatarów na Polskę, 
Czechy i Węgry. Radzimiński Zygmunt. Jeszcce 
słowo o herbie Krzywaśny. Sprawozdania z posie- 
dzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom xviii. Tamże, 1885, 8, str. 
325 i XLV, kor. 12. 

Treść: Piekosiński Franciszek. O sądach wyż- 
szych prawa niemieckiego w Polsce wieków śre- 
dnich. Kasparek Franciszek. Prace instytutu dla 
prawa narodów w przedmiocie prawa międzynaro- 
dowego prywatnego. Fierich Maurycy. O przysię- 
dze stanowczej 1 o przesluchantu stron jako świad- 
ków w procesie cywilnym z uwzględnieniem proje- 
któw nowej austryackiej ustawy sądowej. Ulanow- 
ski Bolesław. Drugi napad Tatarów na Polskę. 
Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisyj wy- 
działowych. Polkowski Ignacy ks. Sprawozdanie 
o drugim dziale ksiąg Archiwum kapituły kate- 
dralnej krakowskiej. 

— Toż, tom XIX. Tamże, 1887, 8, str. 
404 i XXVII, z 14 mapami, kor. 10. 

Treść: Abraham Władysław. O justycyaryuszach 
w Polsce w XIV i XV^ wieku. Kasparek Franciszek. 
O Radzie Stanu i jej znaczeniu w monarchii kon- 
stytucyjnej. Dzieduszycki Wojciech hr. Wiadomości 
starożytnych o geografii ziem polskich, z 14 ma- 
pami. Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Ko- 
misyj wydziałowych. 

— Toż, tom XX. Tamże, 1887, 8, str. 458 
i XIII, kor. 9. 

Treść: Lewicki Anatol. Wstąpienie na tron pol- 
ski Kazimierza Jagiellończyka. Zoll Fryderyk. 
O składzie senatu rzymskiego na zasadzie ustawy 
Ovinia. Ulanowski Bolesław. Szkice krytyczne z w. 
Xni: 1. Eufrozyna, księżna kujawsko -łęczycka 
i Eufrozyna, księżna pomorska; 2. Kilka słów o ży- 
wocie Św. Salomei, królowej halickiej; 3. Przyczy- 
nek do dziejów Bolesława Pobożnego. Ulanowski 
Boi. O prawie azylu w statutach Kazimierza Wiel- 
kiego. Tenże. Szkice krytyczne z dziejów Szląska: 
1. O dacie translacyi św. Jadwigi; O pobycie Hen- 
ryka IV na dworze Ottokara II za życia opiekuna 
jego, arcybiskupa Władysława. Denabiński Broni- 
sław. Wybór Piusa IV, studya nad pontyfikatem 
Plusa IV. Abraham Władysław. Proces inkwizy- 
cyjny w ustawach Innocentego III i we współcze- 
snej nauce. Sprawozdania z posiedzeń Wydziału 
i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom XXI. Tamże. 1888, 8, str. 
344 i LII, z 1 tabliea, kor. 8. 

Treść: Ulanowski Bolesław. O uposażeniu biskup- 
stwa płockiego, z tabl. Piekosiński Franciszek. O ła- 
nach w Polsce wieków średnich. Kasparek Franclsz. ROZPRAWY 75 Zadanie filozofii prawa i jej stanowisko w dziedzi- 
nie nauk prawnych. Ulanowskł Bolesław. Laudum 
Yartense. Tenże. Zjazdy piotrkowskie z r. 1406— 
1407 i Ich uchwały. Sprawozdania z posiedzeń Wy- 
działu i Komisyi wydziałowych. Polkowski Ignacy 
ks. Spadek po prymasie, arcybiskupie gnieźnień- 
skim a biskupie krakowskim, Piotrze Gamracie. 

— Toż, tom XXII. Tamże, 1888, 8, str. 
358 i XLIV, kor. 12. 

Treść: Dargun Lotar. O źródłach prawa miast 
polskich w wieku szesnastym: I. O źródłach prze- 
pisów karnych w dziełach Groickiego. Abraham 
Władysław. Statuta synodu prowłncyonalnego w Ka- 
liszu z r. 1410. Mahrburg Adam. Teorya celowości 
ze stanowiska naukowego, studyum filozoficzne. 
Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komisyj wy- 
działowych. 

— Toż, tom XXIII. Tamże, 1888, 8, str. 
386 i XX, kor. 8. 

Treść: Ulanowski Bolesław. Mikołaj z Błonia, 
kanonista polski z pierwszej połowy XV wieku. 
Tenże. O pokucie publicznej w Polsce. PotkańskI 
Karol. Zagrodowa szlachta i włodycze rycerstwo 
w województwie krakowskiem, w XV i XVI wieku. 
Papce Fryderyk. Najstarszy dokument polski, stu- 
dyum dyplomatyczne o akcie Idziego dla klasztoru 
Benedyktynów w T3'ńcu. Bobrzyński Michał. Prawo 
propinacyi w dawnej Polsce. Sprawozdania z posie- 
dzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom XXIV. Tamże, 1889, 8, str. 
365 i LXV, kor. 13. 

Treść: Blumenstok Alfred. Opieka papieska w wie- 
kach średnich. Krzyżanowski Stp.nisław. Początki 
Wołoszczyzny. Lewicki Anatol. Przywilej brzeski, 
ze studyów archiwalnych. Ulanowski Bolesław. 
Przyczynek do historyi stosunków pomiędzy Ko- 
ściołem a państwem w Polsce w wieku XV. Kone- 
czny Feliks. Polityka zakonu niemieckiego w la- 
tach 1389 i 1390. Zoll Fryderyk. O podstawie rzym- 
skiego prawa spadkowego beztestamentowego w po- 
równaniu z dzisiejszemi prawodawstwami. Sprawo- 
zdania z posiedzeń Wydziału i Komisyl wydzia- 
łowych. 

— Toż, tom XXV. Tamże, 1891. 8, str. 
403 i XVIIT, kor. 12. 

Treść: Rubczyński Witold. O stałych czynnikach 
w roawoju duchowym calowleka. Dargun Lotar. 

źródłach prawa miast polskich w wieku szesna- 
stym: II. O źródłach porządku sądowego spraw 
miejskich Prawa Magdeburskiego , przez Bartło- 
mieja Groickiego. Ostrożyńskł Władysław. Ostatni 
projekt reformy prawa i procesu karnego w Polsce. 
Saachowski Stanisław. Rzecz o symonii. Sprawozda- 
nia z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, sery a 2, tom I, ogólnego zbioru 
tom XXVI. Tamże, 1891, 8 większa, str. 1 
ni. i 440, z 16 tablic., kor. 10. 

Tre.ść: Borzemski Antoni. Kronika Miechowity. 
Rozbiór krytyczny. Kętrzyński Wojciech dr. Stu- 
dya nad dokumentami XII w. Milewski Józef dr. 
Stosunek wartości złota do srebra. Objaśnienia 
tablic. 

— Toż, sery a 2, tom II, ogólnego zbioni 
tom XXVII. Tamże, 1891, 8 większa, str. 

1 ni. i 410, z tablicą fotolitogr., kor. 8. 
Treść: Dembiński Bronisław. Rzym i Europa 

przed rozpoczęciem trzeciego soboru trydenckiego. 
Lutosławski W. O logice Platona. Blumenstok Al- 
fred. Zbiór kanonów paryskiej biblioteki św. Geno- 
wefy. Rubczyński Witold. Traktat o porządku 
istnień 1 umysłów i jego domniemany autor Vitel- 
liou. Przyczynek do historyi pojęć średniowie- 
cznych. 

— Toż, serya 2, tom III, ogólnego zbioru 
tom XXVIII. Tamże, 8 większa, str. 1 iil. 
i 453, z 5 tablic, i mapą, koV. 10. Treść: Ulanowski Bolesław. O założeniu i uposa- 
żenia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach. Ko- 
neczny Feliks. Walter von Plettenberg, Landmistrz 
inflancki wobec Zakonu, Litwy i Moskwy 1500—1526. 
Piekosiński Franciszek. Uwagi nad ustawodaw- 
stwem wiślicko- piotrkowskim króla Kazimierza 
Wielkiego. Latkowski Jnliusz. Mendog. 

— Toż, serya 2, tom IV, ogólnego zbioru 
tom XXIX. Tamże, 8 większa, str. 1 ni. 
i 516, kor. 10. 

Treść: Blumenstock Alfred. Studya nad historyą 
własności nieruchomej u ludów Germańskich, I. 
Stosunek człowieka do ziemi u Franków salickich 
przed wkroczeniem na terj^toryum rzymskie. Lewi- 
cki Anatol. Powstanie Swidrygiełły. 

— Toż, serya 2, tom V, ogólnego zbioru 
tom XXX. Tamże, 1894. 8 większa, str. 1 
ni. i 350, z mapa, 2 tabl. i 12 rycin, w teks., 
kor. 8. 

Treść: Kętrzyński Wojciech. Granice Polski w X 
wieku. Kleczyński Józef. Spisy ludności Rzeczypo- 
spolitej polskiej. Sadowski Jan Nep. Miecz korona- 
cyjny polski >Szczerbcem« zwany. Abraham Wła- 
dysław. Sprawa Muskaty. Fijałek Jan Nep. Śre- 
dniowieczne ustawodawstwo synodalne biskupów 
polskich. I. Życie i obyczaje kleru w Polsce śre- 
dniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego. 
Kleczyński Józef. Pogłówne generalne w Polsce 
i oparte na niem popisy ludności. Brzeziński Józef. 
O konkordatach Stolicy Apostolskiej z Polską 
w XVI wieku. Balzer Oswald. Walka o tron kra- 
kowski w latach 1202 i 1210—11. 

— Toż, serya 2, tom VI, ogólnego zbioru 
tom XXXI. Tamże, 1895, 8, str. 403, kor. 8. 

Treść: Ozermak Wiktor. Plany wojny tureckiej 
Władysława IV. 

— Toż, serya 2, tom VII. ogólnego zbioru 
tom XXXII. Tamże. 1895, 8 większa, str. 1 
ni. 422, kor. 8. 

Treść: Kasparek Franciszek. Z dziedziny prawa 
międzynarodowego prywatnego. Konf erencya w Ha- 
dze z września 1893. Winiarz Alojzy. O zwodzie 
zwyczajów prawnych mazowieckich układu Wa- 
wrzyńca z Prażmowa. Wojciechowski Tadeusz. 

Piaście i piaście. Prochaska Antoni. O prawdzi- 
wości listów Gedymina. Tenże. Podole lennem ko- 
rony 1852—1430. Abraham Wład. Pierwszy spór ko- 
ścielno-polityczny w Polsce. Potkański Karol. Po- 
strzyżyny u Słowian i Germanów. 

— Toż, 8erva 2, tom VIII, ogólnego zbio- 
ru tom XXXIII. Tamże, 1896, 8 większa, 
str. 1 ni. i 471, kor. 9. 

Treść: Kętrzyń^^ki Wojciech. O kronice Wielko- 
polskiej. Prochaska Antoni. Przyczynki krytyczne 
do dziejów Unii. Pfekosiński Franciszek. Jeszcze 
słowo o ustawodawstwie wiślicko-piotrkowskiem 
króla Kazimierza Wielkiego. Dembiński Bronisław. 
Rosya a rewolucya francuska. 

— Toż, serya 2, tom IX, ogólnego zbioru 
tom XXXIV. Tamże, 1897, 8 większa, str. 

1 ni. i 403, kor. 8. 

Treść: Ozerkawski Włodz. Wielkie gospodarstwa, 
ich istota i znaczenie. Kętrzyński Wojciech. O kro- 
nice węgiersko-polskiej (Vlta sancti Stephani, regis 
Ungarlae, Ungarico-Polona). Krzyżanowski Adam. 
Zakładka na sprzężaj w Pabianicach. Przyczynek 
do dziejów kredytu włościańskiego w XVIII wieku. 

— Toż, serya 2, tom X, ogólnego zbioru 
tom XXXV. Tamże, 1898, 8 większa, str. 1 
ni. i 409, kor. 12. 

Treść: Prochaska Antoni. Na soborze w Konstan- 
cyi. Potkański Karol. Kraków przed Piastami. Pie- 
kosiński Fr. Sejm wolny warszawski z r. 1572. Ten- 76 ROZPRAWY że. Laudum Wojnickie ziemi Krakowskiej z r. 1603 
w przedmiocie pospolitego ruszenia pospólstwa. 
Tenże. Czy król Władysław Jagiełło był za życia 
królowej Jadwigi królem polskim, czy tylko mę- 
żem królowej. Tenże. Przywilej króla" Kazimierza 
Wielkiego w przedmiocie założenia sądu wyższego 
prawa niemieckiego na zamku krakowskim. Brłick- 
ner Aleks. O Piaście. Piekosiński Fr. Sądownictwo 
w Polsce wieków średnich. Tenże. Moneta polska 
w dobie Piastowskiej I. Zawiązki rzeczy menniczej 
w Polsce wieków średnich. 

— Toż, serya 2, tom XI, ogólnego zbioru 
tom XXXVI/ Tamże, 1897, 8 większa, str. 
1 ni., 431 i 1 ni., kor. 8. 

Treść: Gabryl Franciszek ks. dr. O kategoryach 
Arystotelesa. Prochaska Antoni. W czasach husyc- 
kich. Balzer Oswald. O następstwie tronu w Pol- 
sce, studya historyczno-prawne. 

— Toż, serya 2, tom XII, ogólnego zbioru 
tom XXXVII. Tamże, 1899, 8 większa, str. 
1 ni. i 479, kor. 9. 

Treść: Kętrzyński Wojciech. Przyczynki do hi- 
storyi Piastowiczów i Polski Piastowskiej. Kętrzyń- 
ski Stanisław. Gall — Anonim i jego kronika. Kę- 
trzyński Wojciech. Najdawniejsze żywoty św. Woj- 
ciecha i ich autorowie. Piekosiński Franc. Goście 
polscy na soborze Konstancyjskim. Winiarz Alojzy. 
Polskie prawo majątkowe małżeńskie w wiekach 
średnich. Lewicki A. Przymierze Zygmunta W. ks. 
litewskiego z królem rzymskim Albrechtem II. 
Wróblewski St. Posiadanie na tle prawa rzym- 
skiego. 

— Toż, serya 2, tom XIII, ogólnego zbio- 
ru tom XXXVIII. Tamże, 1899, 8 większa, 
str. 1 ni. i 395, kor. 7. 

Treść: Prochaska Antoni. Geneza i rozwój parla- 
mentaryzmu za pierwszych Jagiellonów. Piekosiń- 
ski Franc. O źródłach heraldyki ruskiej. Lewicki 
Anatol. Unia florencka w Polsce. Potkański K. 
Walka o Poznań 1307—1312. Kętrzyński Stanisław. 
Kazimierz Odnowiciel 1034—1058. Potkański K. 
Zdrada Wincentego z Szamotuł, 

— Toż, serya 2, tom XIV, ogólnego zbio- 
ru tom XXXIX. Tamże, 1900, 8 większa, 
str. 399, kor. 7. 

Treść: Prochaska Antoni. Uwagi krytyczne o klu- 
sce Warneńskiej. Piekosiński Franciszek. Statut li- 
tewski, część I. Prochaska A. O dacie ugody Mało- 
polskiej duchowieństwa ze szlachtą za biskupa Zbi- 
gniewa Oleśnickiego. Potkański K. Sprawa restv- 
tucyi. Rok 1374—1381. Piekosiński Fr. Wiece, sej- 
miki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce wieków 
średnich. Potkański K. Daty zjazdów koszyckich, 
1373/4 i 1379 r. Piekosiński Fr. Al. Bekri o Pola- 
kach. Badeni Stanisław hr. Stanisław Ciołek, bi- 
skup poznański. Szkic historyczny z XV wieku. 

Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydzia- 
łu matematyczno - przyrodniczego Akademii 
Umiejętności w Krakowie, tom IX. Tamże, 
1882, 8, str, 319 i XLIII, z 9 tabl., kor. 9. 

Treść: Janczewski Edward. Rurki sitkowe, bada- 
nia porównawcze, część III i IV, z 5 tablicami. 
Bandrowski Ernest. O kwasie acetyleno-dwukarbo- 
nowym i pochodnych, część II. Tenże. Badania nad 
kwasem propargylowym (proplolowym). Wierzbi- 
cki Daniel. Ozon atmosferyczny 1 roczny ruch jego 
według dwudzlesto-pięcioletnich spostrzeżeń obli- 
czony, z 1 tablicą. Witkowski August. O wpływie 
odkształcenia na przewodnictwo elektryczne. Ol- 
szewski Karol. Przyczynek do oznaczenia twardości 
wody za pomocą rozczynu mydła. Kamocki W. 
O tak zwanym gruczole Hardera gryzoniów, z 1 ta- 
blicą. Wróblewski Zygmunt. O wpływie sił moleku- 
larnych na zjawiska dyfuzyi w cieczach. Merczyng 
Henryk. O własnościach ogniskowych siatek dy- 
frakcyjnych, z 1 tablicą. Trojanowski Józef. Po- gląd na wewnętrzną budowę materyi ciał stałych 
i płynnych, wysnuty z rozważania zjawisk ciepła 
i sił przyciągania, z 1 tablicą. Schramm Julian. 
O działaniu bromu na węglowodory aromatyczne 
o jednym łańcuchu bocznym nasyconym. Sprawo- 
zdania z posiedzeń Wdziału i Komisyj wydziało- 
wych. 

— Toż, tom X, Tamże, 1883, 8, str. 305 
i XLVII, z 5 tabl., kor. 8-50. 

Treść: Lachowicz Bronisław. Badania nad wę- 
glowodorami naftowemi, II: O składnikach galicyj- 
skiego oleju ziemnego. Wierzejski Antoni. O budo- 
wie i geograficznem rozsiedleniu skorupiaka (Bran- 
chinecta paludosa) O. F. MUller, z 1 tablicą. Wie- 
rzejski Antoni. Uzupełnienie rozprawy >0 przeobra- 
żeniu muchy Liponeura breviro8tris«, zl 
tablicą. Rostafiński Józef. Hydrurus i jego po- 
krewieństwo, z 1 tablicą. Tenże. O czerwonym bar- 
wiku niektórych zielenic, jego znajdowaniu się 
w świecie roślinnym i stosunku do zieleni. Natan- 
son Ludwik. Krążenie krwi w mózgu, mechanika 
snu, uwagi anatomiczne. Szyszyłowicz Ignacy. Ko- 
ralina jako odczynnik inikrochemiczny w histyjo- 
logii roślinnej. Adamkiewicz Albert. Mięsak rdze- 
nia pacierzowego w miejscu wystąpienia splotu bar- 
kowego o przebiegu utajonym. Gosiewski Włady- 
sław. O pewnem zadaniu z teoryi prawdopodobień- 
stwa. Tenże. O nieogólności pewnej zasady rachun- 
ku całkowego. Łazarski Mieczysław. O konstrukcyi 
osi w perspektywie kola, z 1 tablicą. Teisseyre 
Wawrzyniec. Przyczynek do znajomości formacji 
jurasowej środkowo-rosyjskiego rozwoju. Dobrzyń- 
ski Franciszek. O metodzie woltametrycznej po- 
miaru sil elektrobodźczych w jednostkach bezwzglę- 
dnych. Gluziński Antoni. Przyczynek do wiadomo- 
ści o wchłanianiu tłuszczów, z 1 tablicą. Stodółkie- 
wicz A. J. Przyczynek do całkowania równań ró- 
żniczkowych z dwiema zmiennemi. Górecki Karol. 
Elektryczność jako rodzaj ruchu. Rostafiński Józef. 
Sphaerogonium, nowy rodzaj wodorostów si- 
nych, z 1 tabl. Frankę Jan. Program monografii 
o Janie Broscyjuszu. Sprawozdania z posiedzeń 
Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom XI, 1884, 8, str. 268 i CXII, 
z 10 tabl., kor. 10. 

Treść: Górecki Karol. Magnetyzm jako rodzaj 
ruchu eteru, z 4 tabl. Olearski Kazimierz. O przej- 
ściu zmiennych prądów przez elektrolity. Radzi- 
szewski Bronisław i Wispek P. Badania nad połą- 
czeniami pochodnemi ksylolów. Wispek P. Badania 
nad połączeniami pochodnemi mesitylenu. Janczew- 
ski Edward. Godlewskia, nowy rodzaj sinorostów 
(Cryptophyceae Thur.). Łazarski Mieczysław. O za- 
mianie krzywych rzędu drugiego na koła za po- 
mocą rzutów, z 1 tabl. Stodólkiewicz A. J. O cał- 
kowaniu pewnego równania różniczkowego 'Unij- 
nego rzędu drugiego. Alth Alojzy. Uwagi nad tar- 
czami ryb rodzaju Pteraspis i Scaphaspis, 
z warstw paleozoicznycli galicyjskiego Podola, z 1 
tabl. Olearski Kazimierz. O prawdopodobnej gęsto- 
ści tlenu ciekłego przy —130" C. pod ciśnieniem 
skraplania (27 atm.). Karliński Justyn. Przyczynek 
do nauki o achromatopsyi na bocznych częściach 
siatkówki, z 1 tabl. Czyrniański Emil. Tcorya che- 
miczno-fizyczna na podstawie przyciągania się i ru- 
chu wirowego niedzialek. Szajnocha Władysław. 
Przyczynek do znajomości fauny cefalopodów z kar- 
packiego piaskowca, z 2 tabl. Sprawozdania z po- 
siedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. Mapa 
I wybrzeża kameruńsklego kraju Bakundu wraz z li- 
niami podróży, odbytych przez S. S. Rogozińskiego 
i K. Tomczeka 1883 r. (na dużym arkuszu). 

— Toż, tom XII, 1884, 8, str. 336 i XXXIX, 
z 10 tablicami, kor. 9 50. 

Treść: Bandrowski Ernest. O działaniu bezwod- 
nika kwasu ftalowego na hydrazobenzol. Onufro- 
wicz Adam. O działanin miedzi na jedno-, dwu 
i trójchlorek benzylu. Janczewski Eward. Ustrój 
grzbietobrzuszny korzeni storczyków, z 3 tablicami. 
Lachowicz Bronisław. O częściowej redukcyi chlor- 
ków ketonowych. Tenże. O nowym sposobie otrzy- ROZPRAWY 77 mywania bezwodników kwasowych. Raciborski M. 
Przyczynek do znajomości śluzowców, z 1 tablicą. 
Prażmowski Adam. Historya rozwoju i morfologia 
prątka wąglikowego (Bacillus Anthracis Cohn), z 1 
tablicą). Jaworowski Antoni. O nieprawidlowem 
wykształceniu narządu płciowego u samicy pawiana 
(Cynocephalus sp.), z 1 tablicą. Szajnocha Włady- 
sław. O faunie średniej kredy z wysp Elobi na wy- 
brzeżu zachodniej Afryki. Kulczyński Władysław. 
Przegląd krytyczny pająków z rodziny Attoidae, 
żyjących w Galicyi, z 2 tablicami. Bieniasz Franc. 
Oznaczenie względnego wieku geologicznego skały 
wybuchowej (tak zwanego trachitu) w Zalasie. 
Wierzejski Antoni. O rozwoju pąków (Gemmulae) 
gąbek słodkowodnych europejskich, z 1 tablicą. 
Wierzejski Antoni. Dopisek: O gatunku Spon- 
gilla fragilis Leidy. Rostafiński Józef. Kuc- 
merka (Sium Sisarum) pod względem geografi- 
czno-botanicznym i historyi kultury. Abakanowicz 
Abdank B. Nowy sposób budowy zwojów do ma- 
chin dynamo-elektrycznych, z 1 tablicą. Olszewski 
Karol. Ciepłota krytyczna i ciśnienie krytyczne 
azotu, ciepłoty wrzenia etylenu, azotu i tlenu przy 
niskich ciśnieniach. Sprawozdania z posiedzeń Wy- 
działu i Komisy j wydziałowych. 

— Toż, tom XIIT, 1886, 8, str. 320 i LX, 
z 6 tabl., kor, 9. 

Treść: Altli Alojzy. Opis geognostyczny Szcza- 
wnicy i Pienin. Kreutz Feliks. Skały trachitowe 
w pienińskim pasie wapieni rafowych. Zalewski A. 
O tworzeniu się zarodników w komórkach drożdży, 
z 1 tablicą. Gosiewski Władysław. O średnich skła- 
dowych odkształcenia ciała stałego, sprężystojedno- 
rodnego, a w szczególności izotropowego. Tenże. 
Łatwy sposób dowodzenia twierdzenia odwrotnego 
twierdzeniu Jakuba Bernoullego. Stodółkiewicz A. 
J. O równaniu różniczkowem linijnem Pfaffa. Ba- 
raniecki Maryan. O przekształceniu koła na prze- 
cięcie stożkowe. Tenże. O funkcyach Bernoullego. 
Schramm Julian. O działaniu bromu na parabro- 
motoluol. Szyszylowicz Ignacy. Lipowate, monogra- 
fia rodzajów, cz. I i II, z 5 tablicami. Lachowicz 
Bronisław. O składnikach moczu w przypadku chy- 
luryi. Lachowicz Bronisław. O działaniu chlorków 
rodni kwasowych. Olszewski Karol. Oznaczenie cie- 
płoty krytycznej i ciśnienia krytycznego tlenku wę- 
gla, jakoteż ciepłoty jego zastalenia się. Tenże. 
Ciepłota zestalenia się azotu i tlenku węgla, zale- 
żność ciepłoty ciekłego tlenu od ciśnienia. Tenże. 
Skroplenie i zestalenie gazu bagiennego i tlenku 
azotu. Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Komi- 
syj wydziałowych. 

— Toż, tom XIV. Tamże, 1896, 8, str. 
357 i XX, z 12 tablicami, kor. 10. 

Treść: Rostafiński Józef. Jana Weisa zapiska 
treści lekarskiej, zarazem najdawniejszy przyczy- 
nek do flory Krakowa, z rękopisu XV wieku. Bir- 
kenmajer Ludwik. O kształcie i grawitacyi sferoidu 
ziemskiego. Obrębowicz Kazimierz. O wytrzymało- 
ści prętów na wyboczenie, z 2 tablicami. Racibor- 
ski Maryan. Roślinne pasorzyty karpi, z 1 tablicą. 
Kulczyński Władysław. Potworek obojnakowy pa- 
jąka E r i g o n e f u s ca Blackw., z 1 tablicą. Olszew- 
ski Karol. Oznaczenie gęstości skroplonego gazu 
bagiennego, z 1 tabl. Tenże. Dodatek: O środkach 
oziębiających. Tenże. Oznaczenie gęstości ciekłego 
tlenu i azotu. Zuber Rudolf. Skały krystaliczne 
z nad źródeł Czeremosza. Jaworowski Antoni. O czę- 
ściach pyszczkowych liszek komarów (Corethra 
plumicornis, Ghironomus plumosus i Culex pipiens, 
z 2 tabl. Bandrowski Ernest. Kilka słów o utlenie- 
niu dwufenylaminu (CoHs)^ NH za pomocą nadman- 
ganianu potasowego w roźczynie alkalicznym. Ra- 
ciborski Maryan. De generis Galii formis, quae 
in Polonia inventae suut. Szajnocha Władysław. 
Tymczasowa wiadomość o kilku gatunkach ryb 
kopalnych z Monte Bolca pod Werona, znajdują- 
cych się w gabinecie geologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Szyszylowicz Ignacy. Stanowisko 
rodziny Tremandraceae w systemie natural- 
nym. Olszewski Karol. Porównanie termometrów 
gazowych w nizkich temperaturach. Alth Alojzy Przyczynek do geologii wschodnich Karpat, część 
I, z 5 tablicami. Olearski Kazimierz. O sile odpor- 
nej stawianej przejściu elektryczności przez mie- 
szaniny gazów pod nizkiemi ciśnieniami. Sprawo- 
zdanie z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziało- 
wych. 

— Toż, tom XV. Tamże, 1887, 8, str. 288 
i LXXXIV, z 9 tablicami, kor, 9-50. 

Treść: Zuber Rudolf. Skały wybuchowe z okolic 
Krzeszowic, z 1 tablicą. Stodółkiewicz A. J. Przy- 
czynek do nauki o całkowianiu równań różniczko- 
wych liniowych rzędu drugiego. Olszewski Karol. 
Zestalenie fosforu wody i fluorku wody, jakoteż 
oznaczenie ich punktów marznięcia. Szyszylowicz 
Ignacy. Lipowate, monografia rodzajów, część III, 
z 1 tablicą. Wielowiejski Henryk. O budowie jaj- 
nika u owadów, z 4 tablicami. Ossowski Godfryd. 
O wołynicie, z 2 tablic. Cybulski Napoleon i Miku- 
licz Jan. O fizyologicznem zachowaniu się prze- 
łyku i mechanizmie połykania u człowieka. Olszew- 
ski Karol. Skroplenie i zestalenie antymonku wodu. 
Bandrowski Ernest. O utlenieniu dwufenylaminu za 
pomocą nadmanganianu potasowego w roźczynie 
alkalicznym. Łazarski Mieczysław. O konstrukcyi 
i własnościach krzywych rzędu czwartego z punk- 
tem potrójnym, z 1 tablicą. Niementowski Stefan. 
O anhydrozwiązkach. Gąsiorowski K. i Wayss A. 
F. Przeprowadzenie aromatycznych aminów w chlo- 
ro- i bromo-węglo-wodory. Łazarski Mieczysław. 
O wpływie punktów i stycznych szczególnych na 
rząd i klasę krzywych płaskich. Teichmann Ludw. 
O ujściach chłonie do żył u człowieka. Sprawozda- 
nia z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom XVI. Tamże, 1887, 8, str. 
356 i XLI, z 8 tabl.. kor. 950. 

Treść: Alth Alojzy. Przyczynek do geologii wscho- 
dnich Karpat, część II. Fraenkel N. Przyczynek do 
znajomości tiodwufenilaminu. Schramm Julian. 
O wpływie światła na chemiczne podstawianie. 
Wielowiejski Henryk. Studya nad komórką zwie- 
rzęcą, część I. Badania nad jajkiem zwierzęcem, 
z 3 tablicami. Olszewski Karol. Oznaczenie punktu 
wrzenia czystego ozonu i punktu marznięcia etyle- 
nu. Olszewski Karol. Widmo absorbcyjne ciekłego 
tlenu i ciekłego powietrza. Wierzejski Antoni. O kra- 
jowych skorupiakach z rodziny Calanidae, z 1 
tablicą. Kulczyński Władysł. Przyczynek do tyrol- 
skiej fauny pajęczaków, z 4 tablicami. Sprawozda- 
nia z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom XVII, Tamże, 1888, 8, str. 
324 i LXXV, z 8 tabl., kor. 950. 

Treść: Rothert Władysław. Rozwój zarodni ugrzy-* 
bów z rodziny saprolegnijowatych (Saprolegnieae), 
z 1 tablicą. Lachowicz Bronisław. O absorpcyi cie- 
pła promienistego przez ciała płynne. Lachowicz 
Bronisław. O objętości drobinowej związków che- 
micznych w stanie płynnym. Szyszylowicz Ignacy. 
Polypetalae thalamiflorae Rheman- 
n i a n a e. Raciborski Maryan. O rzekomem przy- 
stosowaniu się liści do uderzeń gradu i kropli de- 
szczu. Bandrowski Ernest. O dwufenyloparaazofe- 
nylenie. Tenże. O dwunitrobenzydynach. Kostane- 
cki St. Synteza ft-orcyny. Wielowiejski Henryk. 
Badania nad histologią owadów, część I. Nemocera, 
z 7 tablicami. Raciborski Maryan. Odmiana terato- 
logiczna L a m i u m album. Sprawozdania z po- 
siedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom XVIII. Tamże, 1888, 8, str. 
311 i LXII, z 9 tablicami, kor. 950. 

Treść: Szyszylowicz Ignacy. Polypetaiae di- 
sciflorae Rehmannianae. Łazarski Mieczy- 
sław. O dwu twierdzeniach Steinera, z 1 tablicą. 
Kozłowski Władysław. Zaćmienie słońca w Kra- 
snojarsku 1887 r. Bandrowski Ernest. O pochodnych 
chinonimidu. Niementowski Stefan. O anhydro- 
związkach. Tondera Franciszek. Skręcenie łodygi 
u Gentiana asclepiadea^ z 1 tablicą. Pawlewski Bro- 
nisław. O nowych związkach mocznika i sułfomo- 
cznika. Zalewski Antoni. Przyczynki do życio- 78 ROZPRAWY znawstwa grzybów, z 5 tablicami. Witkowski Aug. 
O cieple powstającera przy zwilżeniu ciał stałych. 
Cybulski Napoleon. Nowy manometr do oznaczania 
parcia krwi w żyłach aa pomocą fotografii. Tenże. 
Badania poczucia smaku u osoby pozbawionej ję- 
zyka. Domejko Ignacy. O metodzie, jakąby zapro- 
wadzić ualężałg do uczenia się i uczenia geografii 
fizycznej ziem polskich. Prażmowski Adam. O two- 
rzeniu się zarodników u bakteryj, z 1 tablicą. Wie- 
rzejski Antoni. O niektórych pasożytach raka rze- 
cznego, z 1 tablicą, Pawlewski Bronisław. O tiofe- 
nie. Janczewski Edward. Mieszańce zawilców (Ane- 
raone). Sprawozdania z posiedzeń Wydziału i Ko- 
misyj wydziałowych. 

— Toż, tom XIX. Tamże, 1889, 8, str, 
832 1 XLIX, z 5 tabl., kor. 12. 

Beck G. et Sayszyłowicz Ign. Plantae a Ign. 
Sayezylowica in itlnere per Ocrnagorani et in Alba- 
nia adiacenti lectae, z 6 tablicami. Dickstein Sa- 
muel. O metodzie tełeologieznej Hoeue-Wrońskiego 
rozwiązywania równań algebraicznych. Gosiewski 
Władysław. Teorya zjawisk Wtyhera. Mertens Fr. 
O niektórych całkach oznaczonych. Birkeumajer 
Ludwik. O równowadze kinetycznej płynu nieści- 
śliwego. Kostanecki Stanisław. Badania nad barw- 
nikami, powstająeemi przez wprowadzenie grup ni- 
trozo, azo i nitro w molekuł rezorcyny. Nłemen- 
towski Stefan i Różański Bronisław. O kwacie o- 
nitro-p-tolnylowym. Niementowski Stefan. O pocho- 
dnych m-toluchinazoliny i kwasu m-homoantrani- 
lowego. Alberti Stanisław. O działaniu bezwodnika 
kwasu ftalowego na hydrazobenzol. Sprawozdania 
z posiedzeń Wydziału i Komisyj wydziałowych. 

— Toż, tom XX. Tamże, 1890, 8, str. 323 
i XLIV, z 4 tablicami, kor. 10. 

Treść: Krzyżanowski K. O doświadczeniach Pic- 
teta nad skropleniem i zestaleniem wodoru. Olszew- 
ski Karol. O aaeho^waniu się etanu i propanu w ni- 
zkiej temperaturze i pod ciśnieniem. Olearski Ka- 
rol. O sprężystości aliażów cynku i miedzi. Kreutz 
Feliks. Q granitach wołyńskich, zawierających tur- 
maliu lub granaty, z 1 tablicą Bankiewica Z. Pro- 
dukty redukcyi metauitroparaacettoluidyuy, otrzy- 
mane działaniem siarczku amonu. Janczewski Ed- 
ward. Mieszańce Zawilców (Auemoue), część II. Ra- 
ciborski Maryan. Praegląd gatunków rodzaju Pe 
diastrum, z tablicą. Horbatowski Wacław. Rozwój 
ciałek nasiennych u jasaczurki zielonej (Lacerta 
Yiridis), a 1 tablicą. Wierzbicki Daniel. Spostrzeże- 
nia magnetyczne, zrobione w Tatrach w r. 1888 
i w Wieliczce w r. 1889. Pawlewski Bronisław. 
O kwasie ortotolylo- p- imidomasłowym. Pawlewski 
Bronisław. O działaniu kwasu chlorosultonowego 
na olejek fenylogorczyczny. Miczyński K. O zma- 
rzauiu tkanek gruszyj z l tablicą. Seńkowski Mi- 
chał. O trójmetylofenilołuetanie i lego pochodnjch. 
Zakrzewski Ignacy. Współczynnik rozszerzalności 
ciał stałych w temperaturach niskich (-|-100,— 103''C), 
z 1 tablicą. Pawlewski Bronisław. O kwasie chro- 
mowym Mertens Fr. O wprowadzenie nowych 
znłiepnych do wyrażeń różniczkowych. Rajewski 
Jan. O pewnych całkach określnych. Olszewski K. 
Zachowanie się selenowodoru w nizkiej temperatu- 
rze i ped ciśnieniem. Dickstein Samuel. Dopełnie- 
nie artykułu o metodzie tełeologieznej Hoene-Wroń- 
akłego rozwiązywania równań algebraicznych. Ton- 
dera Franciszek. Przegląd roślin kopalnych, zebra- 
nych w pokładach węglowych Dąbrowy i Gołonogu 
w Królestwie Polskiem. Sprawozdania z posiedzeń 
Wydziału 1 Komisyj wydziałowych. 

— Toż, serya 2, tom I, ogólnego zbioru 
tom XXr. Tamie, 1891, 8 więkaza, str. I ni., 
394 i 1 ni., a 7 tabl. i licauymi rycinami, 
kor. 10. 

Treść: Ołeskow Józef. Budowa i spasób wzrostu 
gałązek gruszy, z 12 ryc. Prażmowski Adam. Bro- 
dawki korzeniowe grochu, a 2 tabl. Birkenmajer 
Ludwik. O niewyzyskanym dotąd szczególe z astro- 
nomii starożytnej przechowanym u Tacyta. Olear- 
ski Kaz. Z termodynamiki wydłużeń ciał spręży- ' .styeh. Beck Adolf. Oznaczenie lokalizacyi w mó- 
zgu i rdzeniu za pomocą zjawisk elektrycznych, 
z 22 ryc. Piotrowski Gustaw. O prądzie osiowym 
w nerwach. Raciborski Maryan. Flora retvcka 
w Tatrach, z tablicą. Birkenmajer Lud. Krakow- 
skie tablice syzygijów dla r. 1379 i 1380. Przyczy- 
nek do dziejów astronomii w Polsce w XIV w." Pio- 
trowski G. O wąchaniu wstecznem przy pobudza- 
niu różnych miejsc tego samego nerwu, z 15 rvcin. 
Wiśniowski Tadeusz. Mikrofauna iłów oruatowych 
okolicy Krakowa, cz. II. Gąbki górnego Kelloweyu 
w Grójcu oraz nowe otwornice tych samych warstw, 
z tabl. Mertens Franciszek. O funkcvach całkowi- 
tych symetrycznych. Raciborski Maryan. Permo- 
karbońska Flora karniowickiego kamienia, z 3 ta- 
blicami. 

— Toż, serya 2, tom II, ogólnego zbioru 
tom XXII, tamże, 1892, 8 większa, str. 1 
ni. i 392, z 10 tabl. i 34 rycinami w teks., 
kor. 10-50, 

Treść: Puzyna Józef. Kilka uwag z ogólnej teo- 
ryi krzywych algebraicznych. Szajnocha Władysł. 
Źródła mineralne Galicyi, pogląd na ich położenie, 
skład chemiczny i powstawanie, z 3 tabl. Merten.s 
Fr. O zastosowaniu teoryi funkcyj symetrycznych 
do wyprowadzenia układu zupełnego utworów nie- 
zmiennikowych dla form o dwóch zmiennych. 
Schramm Julian. O wpływie światła na chemiczne 
podstawianie (ciąg dalszy). Janczewski Edward. 
Zawilec. Anemone L. Studyum morfologiczne, część 
I— II, z '3 tabl. Niementowski Stefan. O anbydro- 
związkaeh. Cybulski Napoleon i Zanietowski J. 
O zastosowaniu kondensatora do podrażniania ner- 
wów i mięśni zamiast cewki Du-Bois-Reymonda 
z 27 ryc. Stodólkiewicz A. J. O pewnym kształcie 
układów równań różniczkowych o różniczkach zu- 
pełnych. Szymonowicz Władysław. Zakończenia 
nerwów we włosach dotykowych myszy białej z 6 
ryc. Niementowski Stefan. O kwasie a-metyl-o-fta- 
lowym. Kowalski Józef. Wpływ ciśnienia na prze- 
wodnictwo elektrolitów z 1 ryciną i tablicą. Raci- 
borski Maryan. Przyczynek do flory retyeklej Pol- 
ski, z tabl. Tenże. Desmidya zebrane przez dra E. 
Ciastonia z podróży naokoło ziemi, z 2 tabl. 

— Toż, serya 2, tom III, ogólnego zbioru 
tom XXIII. Tamże, 1891, 8 większa, str. 1 
ni , 406 i 1 ni, z 7 tabl. i rycinami w teks., 
kor. 10. 

Treść: Godlewski Emil fsen.). Studya nad wzro- 
stem roślin z 20 rys. graf. Frankę Jan Nep. Zasady 
ogólne mechaniki ciał sztywnych na podstawie 
spółrzędnych jednorodnjch ruchu i siły. Kozłowski 
Michał. Teorya drgania błony złożonej z 8 pasków 
kształtu prostokątnego, różnego gatunku. Żórawski 
Kazimierz. O pewnem odkształceniu powierzchni. 
Raciborski Maryan. Flora retycka północnego stoku 
gór Świętokrz.Yskich, z 5 tabl. Zakrzewski Ignacy. 
O zależności ciepła właściwego ciął stałych od tem- 
peratury. Witkowski August. O mierzeniu njzkich 
temperatur, z 2 ryc. Olszewski Karol. O ciśnieniu 
kr^tycznem wodoru. Natanson Władysław. O jedno- 
ści linii ortobarycznych dla roztworów i płynów 
jednorodnych. 

— Toż, serya 2, tom IV, ogólnego zbioru 
tom XXIV. Tamże, 1893, 8 większa, str 1 
ni., 395 i 1 ni., z 7 tabl i 10 rycin w tekś- 
cie, kor. 14, 

Treść: Niementowski Stefan. O pochodnych m- 
metyl-o-uradomido-benzoylu. Raciborski M. Py- 
thium Dictyosporum, nieanany pasożyt skrętnicy 
(Spirogyra), z tabl. Żórawski K. Daupełnianie cią- 
głych grup przekształceń. Tenże. Niezmienniki róż- 
niczkowe pewnej nieskończonej ciągłej grupy prze- 
kształceń. Beck Adolf. Przyczynek do fizyologii 
części lędźwiowej rdzenia pacierzowego u żab. 
Dickstein Samuel. Zasady teoryi liczb u Wrońskie- 
go. Miea3'ński Kazimierz. Mieszańce Zawilców (Ane- 
mone L.), opracowane pod względem anatomicznym, 
z 2 tabl. Natanson Wł. O potencyałach termodyna- ROZPRAWY 79 micznych. Mars Antoni. O gruczolaku złośliwym 
macicy (Adenoma destruens uteri), z tabl. Wierzbicki 
Daniel. Spostrzeżenia magnetyczne wykonane w za- 
chodniej części W. ks. Krakowskiego w r. 1891. 
Janczewski Ed. Mieszańce Zawilców (Anemone), cz. 
III. Kreutz Feliks. O przyczynie błękitnego zabar- 
wienia soli kuchennej. Birkenmajer Ludwik. Wy- 
patlki pomiarów siły składowej poziomej magnety- 
zmu ziemskiego wykonane w Tatrach w r. 1891. 
Wierzejski Antoni. Skorupiaki i wrotki (Rotatoria) 
słodkowodne, zebrane w Argentynie, z 3 tabl. Za- 
krzewski Ig. O gęstości i cieple topliwości lodu 
z ryc. Pawlewski Bron. O chlorowęglanie etylowym. 
z ryc. Ołearski K. Nowy sposób mierzenia małych 
oporów elektrycznych podwójnym mostkiem, z 4 
rycinami. Nłementowski Stefan. Przyczynek do 
charakterystyki związków diazomidowych, z 4 ryc. 
Natanson Wł. Studya nad teoryą roztworów. Jen- 
tys Stefan. O przeszkodach utrudniających wykry- 
cie diastazy w liściach i łodygach. 

*— Toż, serya 2, tom V, ogólnego zbioru 
toin XXV. Tamże, 1893, 8 większa, str. 1 
ni. i 377, z 6 tabl. i 12 rycinami w tekście, 
kor. 13-50. 

Treść: Birkenmajer Ludwik. Marcin Bylica z Ol- 
kusza oraz narzędzia astronomiczne, które zapisał 
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w r. 1493, z 12 ryc. 
Nasbaum Józef, Materyały do emijryogenił i histo- 
genii równonogów (Isopoda), z 6 tabl. Kępiński St. 
O całkach rozwiązań równań różniczkowych zwy- 
czajnych liniowych jednorodnych rzędu 2go, z 4 
ryc. Schramm Julian. O działaniu chlorku glino- 
wego na chlorki i bromki rodników aromatycznych. 
Kiecki Karol. Zachowanie się siły elektrobodźczej 
i pobudliwości przeciętego nerwu żaby. 

— Toż, serya 2, tom VI, ogólnego zbioru 
tom XXVI. Tamże, 1893, 8, większa, str, IV 
i 436, z 9 tabl. i 19 rycinam'i, w tekście, 
kor. 16-50. 

Treść: Piotrowski Ga»taw. Badania nad pobudli* 
wością i przewodnictwem nerwów, Kadyi Henryk. 
Przyczynki do anatomii porównawczej zwierząt do- 
mowych. I, Jaki jest szczątek zanikłego musculus 
pronator teres u konia. II. O powierzchniach sta- 
wowych stawu łokciowego, z tabl. i 2 ryc. Kępiń- 
ski St, Z teorył nieciągłych grup podstawień linio- 
wych , posiadających współczynniki rzeczywiste, 
z tabl. Żórawski K. Przyczynek do teoryi zamiany 
zmiennych w równaniach różniczkowych zwyczaj- 
nych rzędu pierwszego. Stodółkłewicz A. J. O cał- 
kowaniu pod postacią skończoną równań różniczko- 
wych liniowych rzędu ngo. Tenże. Sposób d'Alem- 
berta w zastosowaniu do równań różniczkowych 
liniowych rzędu ngo, ze spółczynnikami stałymi. 
Ołearski K. Uwagi nad ciepłem właciwem przy sta- 
łej objętości mieszaniny cieczy i pary, z ryc. Eich- 
ler B. { Raciborski Maryan. Nowe gatunki zielenic, 
z tabl. Olszewski Karol i Witkowski August. O wła- 
snościach optycznych ciekłego tlenu z 2 ryc. Ołe- 
arski K. Nowy sposób całkowania pewnych równań 
różniczkowych pierwszego rzędu o dwu zmiennych. 
Kretkowski Władysław. O funkcyach równych co 
do wielkości i różnych co do natury. Stodółkłe- 
wicz A. J. O kilku klasach równań różniczkowych 
liniowych rzędu «go. Kretkowskł Wl. O pewnej 
tożsamości. Diekstein S. O rozwiązaniu kongruen- 
cyi z ń— ay^: O (mod M,). Wierzejski Antoni. Ro- 
tatoria (wrotki) Galicyi, z S ryc. i 3 tabl. Oybnlski 
N. i Zanietowski J. Dalsze doświadczenia z kon- 
densatorami, Zależność pobudzenia nerwów od ener- 
gii rozbrojenia. Żórawski K. O zbieżności iteraeyl 
z 2 ryc. Tenże. Drobne przyczynki do teoryi prze- 
kształceń i jej zastosowań. Raciborski M. Cycadeoi- 
d«sa Niedźwiedzkii nov. spec, z 2 tabl. Pnzyna Jó- 
zef. O wartościach fnnkcyi analitycznej na okrę- 
gach spółśrodkowych z kołem ztrieżności jej ele- 
mentu, z 7 ryc. Raciborski M. Przyczynek do mor- 
fologii jądra komórkowego nasion kiełkujących, 
z 1 tablicą. Schramm Jul. O połączeniach aty- 
rolu z kwasem solnym i bromowodorowym. Pa- 
wlewski liron. Z teoryi roztworów, z 2 ryc. Raci- borski M. Chromatofilia jąder worka zalążkowego. 
Żórawski K. O pochodnych nieskończenie wielkiego 
rzędu. Ołearski K. Sprostowanie omyłek drukar- 
skich w rozprawie »Nowy sposób całkowania pe- 
wnych równań różniczkowych.. 

— Toż, serya 2, tom VII, ogólnego zbio- 
i-u tom XXVII. Tamże, 1895, 8 większa, str. 
1 ni. i 309, z 7 tabl. i 25 rycinami w teks., 
kor. 15. 

Treść: Raciborski M. Elajoplastyliliowatych z 1 
tabl. Beck Adolf. O zmianach ciśnienia krwi w ży- 
łach, z 20 ryc. Kiecki Karol. Badania doświadczal- 
ne nad sprawą wydzielania w jelicie denkiem. Go- 
siewski Wład. O przekształceniu najprawdopodo- 
bniejszem ciała materyalnego. Stodółkłewicz A. J. 
Kilka uwag o czynniku całkującym równań różnicz- 
kowych. Szyszy łowicz Ignacy. Pugillus plantarum 
norarum Americae centralis et merłdionalis. Jan- 
czewski E. Cladosporium herbarnm i jego najpo- 
spolitsze na zbożu towarzysze, Z 4 tabl. Nłemen- 
towski Stefan. Syntezy związków chinazolinowych. 
Janczewski B. Zawilec (Anemone L.) studyum mor- 
fologiczne, część III, z tabl. Radziewanowski Kor- 
nel. Przyczynki do znajomości działania chlorku 
glinowego. Kiecki Karol. O miejscowem działaniu 
gazów gnilnych na otrzewnę oraz o ich działatiiu 
ogólnem na ustrój, z 2 ryc. Natanson Wł. O energ-ii kinetycznej ruchu ciepła i o funkcyi dysypacyjnej 
odpowiedniej. Satke Władysław. Badania nad szyb- 
kością i kierunkiem chmur w Tarnopolu. Czapliń- ski Stanisław i Szymonowicz Władysław. O wchła- 
nianiu tłuszczu w jelicie grubem, z tabl. Beck A. 
O powstawaniu urobiliny. Natanson Wł. O tempe- 
raturze krytycznej wodoru. Kępiński St. O związ- 
kach dwnliniowych między stałemi całek rozwią- 
zań pewnych równań różniczkowych rzędu S-go, 
z 3 ryc. 

— Toż, serya 2, tom VIfI, ogólnego zbio- 
ru tom XXVIII. Tamże, 1895, 8 więkgza, 
str. 1 ni. i 449, z 5 tabl, i 3 figur, w tekście, 
kor. 10. 

Treść: Żórawski Kazm. O wielkościach zasadni- 
czych ogólnej teoryi powierzchni. Kowalski Józef. 
O pi-awie zgodności termodynamicznej w zastoso- 
waniu do roztworów potrójnych. Nłementowski S. 
Syntezy pochodnych chinoliny. Silberstein Ludwik. 
Porównanie pola elektromagnetycznego z ośrod- 
kiem sprężystym. Mertens Franc. Przyczynek do 
rachunku całkowego. Tenże. O zadaniu Malfattego. 
Nussbaum Józef. Przyczynek do kwestyi powsta- 
wania śródbłonków i ciałek krwi w zarodkach krę- 
gowców, z 3 tabl. Bandrowski Ernest. O utlenianiu 
parafenłlenodwuaminu. Eichler B. i Gntwiński Ro- 
man. De nonnnlis speclebns algarom novanim, z 2 
tabl. Załozieckl Roman. O teri)enowych węglowo- 
dorach w nafcie. Baranow.ski A. ks. bisfcop. O wzo- 
rach służących do obliczenia liczby liczb pierw- 
szych i nie przekraczających danej granicy. Natan- 
son AVład. O rozprężania adiabatycznem w pobliiu 
stanu krytycznego," z 2 ryc. Żórswski K- O całkaeh 
niezmiennych ciągłych grup przekształceń. Gat- 
wlńaki Roman. Płodromns floiae algarum g»H- 
ciensis. 

— Toż, serya 2, tom IX, ogólnego zbioru 
tom XXIX. Tamże, 1895, 8, str. 412, lO ta- 
blic i 11 rye, kor. 15. 

Treść: Wachholz Leon. O oznaczaniu wieku ze 
zwłok na podstawie kostnienia główki kości ramie- 
niowej, z 1 tabl. Jentys Stefan, Studya nad rozkła- 
dem i przyswajałnością związków azotowych w od- 
chodach zwierzęcych, z 9 ryc. Niedźwiedzki Julian: 
Przyczynek do geologii pobrzeża karpackiego w Ga- 
licyi zachodniej. Natanson Władysław. O znaczeniu 
kiuetycznem funkcyi dysypacyjnej. Grzybowski J. 
Mikrofauna karpackiego piaskowca z pod Dakli, 
z 6 tabl. Szyszyłowicz Ign»cy. Diagnose* planta- 
rum novarum a cl. d. Const. Jełski in Peruvia lec- 
tarum. Żórawski Kazimierz. Iteracye i szeregi od- 
wracające. Tenże. O linii wskakującej krzywiznę ROZPRAWY powierzchni. Romer Eugeniusz. Geograficzne roz- 
mieszczenie opadów atmosferycznych w krajach 
karpackich , z 1 mapą. Tolloczko Stanisław. O utle- 
nianiu mentenu i o chemicznej budowie tego wę- 
glowodoru. Beck Adolf i Gluziński W. A. Wpływ 
podwiązania moczowodu na czynność nerki (Przy- 
czynek do teoryi wydzielania moczu). Gluziński W. 
A. O wpływie podwiązania tętnic moczowych (art. 
coron. cordis sinistra) na narząd nerwowo-ruchowy 
serca. Kowalewski Mieczysław. Studya helmintolo- 
giczne I., z tahl. Silberstein Lud. Twierdzenie hy- 
drakinematyczne. Kowalewski M. Studya helmin- 
tologiczne II. Przyczynek do histologicznej budowy 
skóry niektórych przywr, z 1 tabl. i 1 ryc. Szymo- 
nowicz Władysław. O budowie zębiny, z 1 tablicą. 
Rudzki Maurycy P. Przyczynek do teoryi fal. Ol- 
szewski Karoł. Oznaczenie temperatury krytycznej 
i temperatury wrzenia wodoru, z 1 ryc. 

— Toż, serya 2, tom X, ogólnego zbioru 
tom XXX. Tamże, 1896, 8, str. 403, 12 tabl. 
i 22 ryc, kor. 11. 

Treść: Mars Antoni i Nowak Julian. O budowie 
i rozwoju łożyska ludzkiego, z 3 tabl. Dalsze badania, 
z 2 tab. Teisseyre W. O charakterze fauny kopalnej 
Miodoborów. Zanietowski J. Poszukiwania nad zmia- 
nami elektrotonicznemi pobudliwości nerwów wyko- 
nane zapomocą kondensatora, z 8 tabl. i 18 ryc. Estrei- 
cher Tadeusz. O ciśnieniach nasycenie tlenu, z 2 
rycinami. Godlewski Emil (sen.). O nitryfikacyi 
amoniaku i źródłach węgla podczas żywienia się 
fermentów nitryfikacyjnych. z 2 ryc. Kępiński Sta- 
nisław. O funkcyach Fuchsa dwuzmiennych zespo- 
lonych. Niementowski Stefan. Syntezy związków 
chinolinowych z kwasu antranilowego i tłuszczo- 
wych aldehydów, podług doświadczeń St. Niemen- 
towskiego i Bonifacego Orzechowskiego. Grzybow- 
ski Józef. Otwornice czerwonych iłów z Wadowic, 
z 4 tabl. Natanson Władysław. O prawach zjawisk 
nieodwracalnych. Baudrowski Ernest. O świeceniu 
podczas krystalizacyi. Kowalewski Mieczysław. 
Studya helmintologiczne. IV. Bilharzia polo- 
nica sp. nov. Sprostowania i uzupełnienia, z 1 ta- 
blicą. Birkenmajer Ludwik. O wpływie temperatury 
na ruch zegarów a zwłaszcza chronometrów. Rudzki 
Maurycy P. Przyczynek do teoryi fal wodnych nie- 
wirowych. 

— - Toż, serva 2, tom XI, ogólnego zbioru 
tom XXXI. Tamże, 1897, 8, str. 412, 4 tabl. 
i 6 ryc, kor. 10. 

Treść: Bandrowski Ernest. O świeceniu podczas 
krystalizacyi. Siedlecki Michał. O budowie leuko- 
cytów oraz o podziale ich jąder u jaszczurów, z 1 
tabl. Kowalewski Mieczysław. Studya helmintolo- 
giczne. III. Bilharzia polonica sp. nov., z 1 
tabl. Jentys Stefan. O wpływie tlenu na rozkład 
związków azotowych w odchodach zwierzęcych. 
Niementowski Stefan. O chinakrydynie, z 1 rycin. 
Dębski Bronisław. O budowie i mechanizmie ruchów 
liscl u Marantowatych, z 2 tabl. Polzeniusz Ferdy- 
nand E. O działaniu chlorku benzoilowego na kwa- 
sy i bezwodniki węglowe. Beck Adolf. Pomiary po- 
budliwości różnych miejsc nerwu zapomocą rozbro- 
jeń kondensatora. Niementowski Stefan. O utlenia- 
niu związków chinazolłnowych. Olszewski Karol. 
Próba skroplenia helu (helium), z i ryc. Puzyna 
Józef. Do teoryi szeregów postępowych. Nowak J. 
Badania doświadczalne nad etiologią skrobawicy. 
Silberstein Ludwik. O tworzeniu się wirów w pły- 
nie doskonałym, z 2 ryc. Niementowski Stefan i Ro- 
szkowski Jan. O diazotowaniu aniliny. Wróblewski 
A. Zastosowania spektrofotometru Glana do chemii 
zwierzęcej, część 1 i II. 

— Toż, serya 2, tom XII, ogólnego zbio- 
ru tom XXXII. Tamże, 1896, 8, str. 415, 8 
tablic i 32 ryc, kor. 11. 

Treść: Kostanecki Kazimierz. Badania nad za- 
płodnionemi jajkami jeżowców, z 1 tabl. Kulczyń- 
ski Władysław. A 1 1 i d a e Musei zoologici Varso- 
Yiensis, in Siberia orientali collecti, z i tabl. Prus 
J. O ciałkach Rusella, z l tabl. Rodziewanowski Koi-nel. O zastosowaniu glinu metalicznego do S3'n- 
tez węglowodorów aromatycznych. Witkowski Aug. 
W. O własnościach termodynamicznych powietrza, 
z 2 tabl. i 6 ryc. Beck Adolf i Cybulski Napoleon, 
Dalsze badania zjawisk elektrycznych w korze mó- 
zgowej, z 1 tabl. i 17 ryc. Nusbaum Józef. Lyssa 
i szczątki podjęzyka zwierząt mięsożernych, z 1 ta- 
blicą. Zajączkowski Władysław. O inwolucyi punk- 
tów na liniach tworzących powierzchni prostokre- 
ślnej skośnej, z 1 ryc. Syniewski Wiktor. O mety- 
lowęglanach wielowartościowych fenolów. March- 
lewski Leon. Synteza cukru trzcinowego. Racibor- 
ski Mary an. Pseudogardneria, nowy rodzaj 
z rodziny Loganiaceae, z 8 ryc. Birkenmajer 
Ludwik. Wyznaczenie długości wahadła sekundo- 
wego w Krakowie oraz dwóch innych miejscowo- 
ściach W. Ks. Krakowskiego. Janczewski Edward. 
Zawilec (Anemone L.) Studyum morfologiczne, cz. 
IV. Pędy i łodyga, z 2 tabl. 

— Toż, serya 2, tom XIII, ogólnego zbio- 
ru tom XXXIII. Tamże, 1898, 8, str. 410, 
14 tabl. i 1 ryc, kor. 11. 

Treść: Dickstein Samuel: Wiadomość o korespon- 
dencyi Kochańskiego z Leibnizem. WińczaH. O nie- 
których zmianach podczas rozwoju osady głowy 
u zwierząt ssących, z 4 tabl. Estreicher Tadeusz. 
Zachowanie się chlorowcowodorów w nizkich tem- 
peraturach. Gutwiński Roman. De nonnulis algis 
noYis Yel minus cognitis, z 3 tabl. Beck Adolf. 
O trujących własnościach moczu. Zórawski Kazim. 

pewnych związkach w teoryi powierzchni. Ko- 
walski Mieczysław i Niementowski Stefan. O ami- 
dynach kwasów antranilowych. Niementowski Ste- 
fan. O nowych sposobach otrzymywania anhydro- 
związków. Tenże. O działaniu estrów na aromaty- 
czne aminy. Natanson Władysław. O teoryi kinety- 
cznej ruchu wirowego. Godlewski Emil (jun). 
Wielokrotna karyokineza w gruczole obojnaczym 
ślimaka (Helix pomatia), z 2 tabl. Zalewski Teofil. 
Wpływ wstrzykiwań peptonu do żyły na układ 
krwionośny i inne funkcye organizmu, z 1 tablicą. 
Grzybowski Józef. Otwornice pokładów naftono- 
śnych okolicy Krosna, z 3 tabl. Olearski K. i Sil- 
berstein Ludwik. Kilka uwag o parze przesyconej, 
z 1 ryc. Birkenmajer Ludwik. Wyniki pomiarów 
natężenia sity ciężkości w kilku miejscowościach 
Galicyi zachodniej. Rudzki Maurycy P. O rozcho- 
dzeniu się drgań podczas trzęsień ziemi, z 1 tabl. 
Tenże. O kształcie fali sprężystej w pokładach ziem- 
skich. Estreicher Tadeusz. Przyczynki do znajo- 
mości butylobenzolu drugorzędnego. 

— Toż, serya 2, tom XIV, ogólnego zbio- 
ru tom XXXIV. Tamże, 1899, 8, str. 492, 
10 tabl. i 21 ryc, kor. 13. 

Treść: Teichmann Ludwik. Naczynia limfatyczne 
w sprawach zapalnych błon surowiczych tudzież 
płuc i wątroby. Raciborski Maryan. Studya myko- 
logiczne, część I: 1) Podział jądra u Basidiobo- 
lus ranarum, 2)Ab8idia rob ust a, 3)Pe- 
nicillium Poiraultii, 4) Entyloma X y m- 
phaeae, z 1 tabl. i 19 ryc. Browicz Tadeusz. Śród- 
komórkowe kanaliki żółciowe, ich stosunek do wa- 
kuol Kupffera i do pewnej formy patologicznej 
wakuolizacyi komórek wątrobnych, z 1 tabl. Bro- 
wicz Tadeusz. O patologicznym stanie jądra komó- 
rek wątrobnych przemawiającym za tem, iż jądro 
spełnia funkcyę wydzielniczą, z 1 tabl. Tenże. O bu- 
dowie komórki wątrobnej, z tabl. Tenże. Jak i w ja- 

1 kiej postaci otrzymują komórki wątrobne hemoglo- 
binę, z tabl. Natanson W. O termokinetycznych wła- 
snościach potencyałów termodynamicznych. Epstein 
Bolesław Tadeusz. Przyczynek do syntezy kwasów 
wielozasadowych. Gluziński W. A. i Lemberger I. 
O wpływie braku gruczołu tarczykowego w organi- 
zmie zwierzęcym na wymianę materyi, z 1 ryc. 
Kreutz Feliks. O zmianach w kilku minerałach i so- 
lach pod wpływem promieni katodowych lub pary 
sodu. Kreutz Feliks. Sól kamienna i fluoryt, ich 
barwa, fluorescencya i fosforescencya. Bandrowski 
Ernest. O kwasie R-oksymaslowym. Tenże. Nowy 
sposób otrzymywania benzochinonu. Żóraw«ki Kaz. ROZPRAWY 81 o całkowaniu pewnych kategoryi równań różnicz- 
kowych zwyczajnych rzędu trzeciego. Silberstein 
Ludwik. O falach elektromagnetycznych wymuszo- 
nych w sprężystym ośrodku drgającym. Zórawski 
Kazimierz. Przyczynek do teoryi nieskończenie 
małych przekształceń. Godlewski Emil (jun.). O prze- 
istaczaniu spermatyd w plemniki w gruczonale 
obojnaczym Helix pomatia, zl tabl. Maziar- 
ski S. Zmiany mikroskopowe w wątrobie pod wpły- 
wem wstrzykiwania mydła i cukru do żyły wrotnej, 
z 1 tabl. Satke Władysław. Roczny przebieg stanu 
zachmurzenia w Galicyi, z 1 ta])l. Rothert Włady- 
sław. O budowie błony naczyń roślinnych, z 2 ta- 
blicami i 1 ryciną. 

— Toż, serva 2, tom XV, ogólnego zbio- 
ru tom XXXV. Tamże, 1899, 8, str. 400, 7 
tabl. i 16 ryc, kor, 14. 

Treść: Marchlewski Leon. Studya nad związkiem 
0'Neilla i jego pochodnymi. Marchlewski Leon. 
O gossypolu, składniku nasion bawełny. Beck Adolf. 
Badania nad unerwieniem gruczołów ślinowych, 
z 13 ryc. Niementowski Stefan. O azimidach benzi- 
midazoli. Radziewanowski Kornel i Schramm Jul. 
O wpływie światła na chemiczne podstawianie. 
Kowalewski Mieczysław. Studya helmintologiczne. 
V, Przyczynek do bliższej znajomości kilku przywr, 
z 2 tabl. Boguski J. J. O własnościach roztworu 
azotynu sodowego (nitrytu)), z tabl. Adametz L. No- 
wy gatunek dyluwialnego rogatego bydła {Bos (bra- 
chyceros) europaeus n, sp.], z 2 ryc. Niezabitowski 
Edward L. O wyrastaniu ostatniego zęba trzonego 
w dolnej szczęce niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus 
spelaeus), z l tabl. Jaworski Z. W. O rozkładzie 
mleka pod wpływem prątka Bacillus butyri- 
c u 8 Hueppe, z l tabl. Natanson Władysław. O wpły- 
wie ruchu na zmiany stanu skupienia. Witkowski 
August. O oziębianiu się powietrza wskutek roz- 
prężenia nieodwracalnego, z 1 tabl. i 1 ryc. Mereckl 
iŁomnald. Klimatologia ziem polskich. I. Nieokre- 
sowa zmienność temperatury powietrza, z 1 tabl. 
Natanson Władysław. O termokinetycznych wła- 
snościach roztworów. 

— Toż, serya 2, tom XVI, ogólnego zbio- 
ru tom XXXVI. Tamże, 1899, 8, str. 461, 
9 tabl. i 38 ryc, kor. 17. 

Treść: Kulczyński Władysław. Symbola ad fau- 
nam Arauearum Austińae inferioris, z 2 tabl. Rudz- 
ki Maurycy P. O pewnem zjawisku, podobnem do 
dyspersyi optycznej. III. Studyum z teorył trzęsień 
ziemi. Bikeles Gustaw. O lokalizacyi dróg dośrod- 
kowych (czuciowych) w rdzeniu pacierzowym psa 
i królika, w wysokości górnej części lędźwiowej 
i dolnej piersiowej oraz badania nad anatomią 
i czynnością szarej substancyi, z 1 tabł. i 34 ryc. 
Strumpf Edward. Z histologii sosny, z 1 tabł. Hein- 
rich Władysław. O wahaniach natężenia, zaledwie 
dostrzegalnych wrażeń, optycznych. i akustyczny chj 
z 4 ryc. Rosner Aleksander. W sprawie etyologii 
złośliwego nowotworu nabłonków kosmkowych (t. 
zw. deciduoma malignum), z 1 tabl. Rostafiński J. 
O maku (Papaversomniferum L.)i jego ho- 
dowli w Polsce. Kulczyński Wład. Arachnoldea 
opera Rev. E. Schmitz coUecta in insulis Maderia- 
nis et in insulis Selvage8 dictis, z 4 tabl. Dodatek 
do rozprawy A. Rosnera. Literatura. 

— Toż, serya 2, tom XVII, ogólnego 
zbioru tom XXXVII. Tamże, 1900, 8, str. 
420, 6 tablic i 34 rys., kor. 11. 

Treść : Świtalski Ludwik. O pozostałościach 
ciała i przewodu pranercza u płodów i dzieci płci 
żeńskiej, z 34 ryc. Browicz Tadeusz. O zjawiskach 
krystalizacyi w komórce wątrobnej. Browicz Tad. 
O śródnaczyniowych komórkach we wloskowatych, 
krwionośnych naczyniach zrazików wątrobnych. 
Tenże. W sprawie pochodzenia melaninu w nowo- 
tworach barwikowych, z i tabl. Tenże. Sztuczna 
krystalizacya bematoidyny w komórce mięsaka 
barwikowego. Kępiński Stanisław. O peryodaeh ca- 
łek hypereliptycznych. Nusbaum Józef. Badania 
porównawcze nad podjęzykiem, przegrodą językową i lyssą zwierząt ssących, z 3 tabl. Kępiński Stan. 
O całkach rozwiązań równań różniczkowych, z sobą 
sprzężonych, rzędu 2-go, posiadających trzy pdnkty 
osobliwe. Zórawski Kazimierz. O zbieżności szere- 
gów odwracających, z 2 tabl. Tenże. Przyczynek 
do geometry! nieskończenie małych przekształceń. 
Rudzki Maurycy P. Odkształcenie się ziemi pod 
ciężarem wielkich lodowców. Tenże. Teorya fizy- 
cznego stanu kuli ziemskiej. 

Rozprawy w Radzie miejskiej krakowskiej 
nad podniesieniem przemysłu i rękodzieł. 
Odb. z Czasu. Kraków, nakł. J. Kowalskie- 
go, druk. Czasu, 1885, 8 maJa, str. 15. 

— w sejmie pruskim nad kwestyą polska. 
Dosłowny przekład z urzędoweg^o stenogra- 
mu, z posiedzenia ósmego, dziewiątego i dzie- 
siątego sejmu pruskiego. Lwów| nakł. dru- 
karni Polskiej, 1886, 4, str. 105. 

— sejmowe nad ustawą szkolną. Dod. do 
nru 299 Czasu. Kraków,' druk. Czasu, 1887, 
fol. król., str. 4. 

— z zakresu medycyny praktycznej wyda- 
wane przez Wydawn. dzieł lekar. polskich 
w Krakowie pod redakcyą prof. dra Edw. 
Korczyńskiego, zesz. 1— 20. Kraków, S. A. 
Krzyżanowski, druk. W. Korneckiego, 1891 
—1895, 8. Cena zeszytu zniż. po hal. 20. 

1. Dr. Lachowicz. O wynikach leczenia 
gruźlicy stawów. 

2. Prof. dr. Żuławski. O urojeniach. 

3. Dr. Szymkiewicz. O wyjmowaniu zę- 
bów. 

4. Dr. Biegański. O stwardnieniu tętnic. 

5. Dr. Widmann. O zapaleniu płuc włó- 
knikowem. 

6. Dr. Karliński. O obecnym stanie badań 
nad przyrodą błonicy gardła (dyfteryi). 

7. Dr. Momidłowski. O istocie i leczeniu 
hysteryi. 

8. Dr. Rosenblatt. Nowsze sposoby lecze- 
nia krztuśca. 

9. Dr. Rosenbusch. 
eiu żywota. 

10. Dr. Borzęcki, 
czeniu rzeżączki. 

11. Prof. dr. O. Bujwid, 
o wściekliźnie. 

12. Dr. Finger. O dziedziczeniu kiły. 

13. Dr. Trzebicky. O operacyjnem lecze- 
niu chorób płuc i opłucny. 

14. Dr. Biegański. O marskości płuc. 

15. Dr. Bogdanik. Antiseptyka i aseptyka. 

16. Prof. dr. Wachholz. O sposobach ba- 
dania lic sądowo-lekarskich. 

17. Prof. dr. Jaworski. O leczeniu biegUnki 
przewlekłej. 

18. Dr. Sroczyński. Żaj)alenie sympatyczne 
oka. 

19. Dr. Ludomił Korczyński. Choroba Ba- 
sedowa. 

11 O nawykowem zapar- 
rozpoznawaniu i le- 
Treściwe uwagi ROZPRAWY - RÓŻALSKI 20. Prof. dr. Wachholz. Sekcya sądowo- 
lekarska, protokół, orzeczenie. 

ROZRAŻEWSKI H. Ob. Kujot St. (Yisitatio- 
nes). 

Rozruchy. Ob. Tarnowski St. (Skutki). 

Rozrywki dziecinne. Brody, nakł. F. Westa, 
1894, 4, str. ni. 9, z 9 tabl. kolorów., opr. 
kor. 1-20. 

— Ob. RościszewBki M. 

Roztworów teorya. Ob. Natanson Wł. (Stu- 
dya); Pawlewski Br. 

Rozum. Ob. Draper I. W. (Dzieje); Miłosz A. 

Rozwadów. Ob. Demetrykiewicz Wł.; Hie- 
ronim Kapucyn. 

ROZWADOWSKA Józefa. Ob. Kiedrzyński 
(Od wyroku sądu appelacyjnego 1817). 

ROZWADOWSKI ks. Ob. Maniecki k8. (Mowy). 

ROZWADOWSKI J. Poradnik dla miłośni- 
ków sportu wędkowego, czyli sztuka łowie- 
nia pstrąga, lipienia i łososia na wędkę. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. Czasu, 1900, 8 większa, str. 95, z ry- 
cinami, kor. 3'60. 

ROZWADOWSKI Jakób Jordan ks. Kazania. 
4 na Niedziele adwentowe. 1 na zakończe- 
nie roku. 7 passyjnych na wielki post. Tar- 
nów, nakł. i druk. W. Angelusa, 1877, 8, 
str. 87. 

— Krótkie szkice do nauk majowych, na 
podstawie dzieła »0 chrześcijańskiem wycho- 
waniu dzieci* ks. prałata Chotkowskiego 
ułożył i za pozwoleniem autora wydał .... 
prepozyt i dziekan w Starym Sączu. Nowy 
Sącz, nakł. autora, J. K. Jakubowski, druk. 
J.'K. Jakubowskiego, 1896, 8 mała, str. 73 
i 1 ni. 

ROZWADOWSKI Jan v. Jordan Die Bauern 
des 18 Jahrhundertes und ihre Herren im 
Lichte der neuesten deutschen Forschuńgen 
str. 337—368 i 478-514 w berlińskich »Jahr- 
biicher fiir Nationalokonomie und Stalistik*, 
1900, t. XX. 

ROZWADOWSKI Jan Michał. De modo ac ra- 
tione, qua historici romani numeros, qui ac- 
curate definiri non poterant, expresserint. 
Odb. z t. 13 Rozpraw Wydziału filolog. 
Akad. umiej. Cracoviae, tjp. Univ. Jagiell., 
1887, 8, str. 18. 

— Das angebliche idg. prSsens * si-zd-o. 
Nadb. z XXI tomu Beitrage zur Kunde der 
indogermanischen Sprachen. Gottingen, 1895, , 
8, str. 147—159. 

— Der demonstrative Pronominalstamm 
ol- Nadb. z Indogermanische Forschuńgen, 
III 3 & 4. Leipzig, 1893, 8, str. 264-276. 

— Quae8tiones grammaticae et etymolo- 
gicae. Odb. z 25 t. Rozpraw Wydziału filo- 
log. Akademii umiej. Cracoviae, Spółka wy- 
dawn., typ. Univ. Jag., 1897, 8 większa, str. 
46, kor. 160. — Quaestiorum grammaticarum atąue 
etymologicarum series altera. Odb. z 28 
t. Rozpr. Wydz. filolog. Akademii umiej. 
Tamże, 1899, 8 większa, str. 15, hal. 30. 

— Łacińskie słowa pochodne, urobione 
z pnia imiesłowu biernego na -to-, t. zw. 
iteratiya lub frequentativa i intensiya. Odb, 
z 21 t. Rozpraw Wydz. filolog. Akademii 
umiej. Tamże, 1893, 8 większa, str. 46, 
kor. 1. 

— Uniyersitas linguarum Lithuaniae in 
principali ducatus ejusdem dialecto gram- 
maticis legibus circumscripta et in obse- 
ąuium Zelosorum Neo-Palaemonum ordinata 
permissu superiorum anno a discriptione 
universi orbis 1737 Vilnae typis Collegii 
academici Soc. Jesu, denuo edidiC, indicem 
yerborum adjecit .... Tamże, 1896, 8 mała, 
str. II, 87 i 1 ni., kor. IW. 

ROZWADOWSKI Ladislaus Graf. Die Pferdc- 
zucht-Frage in den im Reichsrathe vertre- 
tenen Konigreicheu und Landern. Wien, 
Yerlag des Yerfassers, 1875, 8, str, 106. 

ROZWADOWSKI Tomisław. Ob. Fedorowicz 
Wlad. ; Łoziński Edmund. 

ROZWADOWSKI Tomasz. Do szanownych 
panów wyborców z większych posiadłości 
z okręgu Żólkiew-Rawa-Sokal, Lwów, nakł, 
autora, druk, W. Manieckiego, b. r., 4, str. 2, 

Rozważ to dobrze, myśli zbawienne dla 
dobrych dzieci. Wyd. przejrzane i pomnóż. 
Książki pobożne, t. IV, Kraków, nakł. M. 
Morawskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp , 
1887, 16, str. 175, hal. 40. 

ROZYODA Jar. Ob. Głowacki B. (Faraon): 
Orzeszkowa E. (Piseń); Urbanowska Z. (Prin- 
cezna). 

Rozwój gospodarczy i przemysłowy wiej- 
ski. Wydawnictwo illustrowane pod kierun- 
kiem wydawniczym Zygmunta Jaroszew- 
skiego. Kraków, druk. W, L. Anczyca i Sp., 
1890, 4. Poszyt I, str. 20. 

— zwierząt. Ob. Embryologia. 

Róża duchowna ku chwale i czci Różańca 
Św., pismo miesięczne pod redakcyą ks. dra 
Lewickiego, rocz.' I i II. Poznań, nakł. Księ- 
garni katolickiej, 1886-7, 8, str. 3 ni. i 316 
-f 192, po mr. 1 = mr. 2, 

— indyjska czyli nowenna do świętej Róży 
Limańskie.j, dla użytku wszystkich wier- 
nych przez XX. Warszawa, druk. Czerwiń- 
skiego, 1893, 16, str. 71, kop. 10. 

Róża. Ob, Kaczyński Józef. 

RÓŻA siostra św. Ob. Loth Artur. 

Róży leczenie. Ob. Serkowski B. dr.; Sysak 
G. dr. 

RÓŻALSKI Karol. Twoje oczy, walc na je- 
den głos z towarzyszeniem fortepianu, śpie- 
wany w operetce K. Millockera »Wesoła 
dwójka*, skomponowany przez .... dyrektora RÓŻAN — RUBCZYNSKI operetki w warszawskich teatrach Rozmai- 
tości, słowa L. Śliwińskiego. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, kop. 50. 

RÓŻAN J. M. Wybór pieśni narodowych 
oraz dumek, ary i i okolicznościowych, ze- 
brał i na 4 mieszane głosy ułożył .... dyry- 
gent To warz. śpiewu Moniuszki' w Buffalo. 
New-York, J. Fischer, Ero., druk. C. G. Ro- 
dera w Lipsku, 1899, 8 mała, str. VI i 111. 

Różaniec na cześć Najświętszego Oblicza 
Pana Jezusa oraz Litania i Koronka. War- 
szawa, druk. F. Czerwińskiego, kop. 5. 

— Św. Józefa b. m. r. Kraków, druk. Zwią- 
zkowa, 1883, 8, k. 1. . 

— o Najświętszej Maryi Pannie i o Imieniu 
Jezus, do prywatnego użytku. Warszawa, 
Niemiera, 1889, kop. 2. 

— o Najświętszej Maryi Pannie zawierający 
sposób odmawiania i śpiewania, oraz litanie 
i pieśni na cześć Matki Bożej Różańcowej. 
Warszawa, Niemiera, 1891, 32, str. 96, kop. 15. 

— obrazl(Owy: Różo duchowna módl się za 
nami. Gniezno, nakł. Straży św. Wojciecha, 
druk. J. B. Langiego, (1886), 16, str. 16 i 16 
obrazków w Paryżu wykonanych, z modli- 
twami polskimi na odwrocie, mr. 1. 

— żywy, czyli Reguły Różańca św. z mo- 
dlitwami na cały tydzień, powiększony kilku 
pieśniami do Matki Boskiej. Chicago, druk. 
Gazety Polskiej, 1874, cent. 20. 

— żywy czyli reguły i nowy sposób wspól- 
nego i skutecznego odmawiania Różańca 
świętego na większą cześć i chwałę Pana 
Boga w Trójcy św. 'Jedynego i uwielbienie 
Najświętszej Bogarodzicy Maryi Panny itd. 
Chicago, Wł. Dyniewicz, 1890, cent. 20. 

— żywy. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pe- 
lara (H. Czerny), 1888, 8, str. 32. 

— żywy czyli reguły i nowy sposób wspólne- 
go i skutecznego odmawiania różańca świę- 
tego na większą cześć i chwałę Pana Boga 
w Trójcy św. jedynego i uwielbienie Naj- 
świętszej Bogarodzicy Maryi Panny. Wado- 
wice, nakł. i druk. Fr. Fołtyna, 1887, 8, str. 
48, hal. 30. 

— Toż, 1898, 8, str. 18. 

— Ob. Borodzicz J. ks.; Brykczyński A. 
ks.; Gay K. L. ks. (Wykład); Honorat O. 
Kap.; Kaunas J. ks.; Kozicki Z. ks.; Kru- 
Kowski J. ks. (Rozmyślania); Leszczyński 
Prokop O. Kap.; Marya Franciszek O.; Ma- 
Błowłcz Fr. ks.; Monsabró O.; Nauka; Obu- 
chowicz Fr. B. ks.; Pamiątka wpisania się; 
Patlewłcz J. M. ks. ; Pradel J. ks. ; Puchal- 
ski W. ks.; Tajemnice; Tesniśre A. ks.i Z. 
J. ks. 

RÓŻAŃSKI Bronisław. Woda mineralna ze 
źródła w Bieśnickim lesie i jej rozbiór che- 
miczny. Odb. z t. XXVI Sprawozdań Komi- 
syi fizyogr. Akademii umiej. Iraków, druk. 
Uniw. Jag., 1891, 8, str. 8. RÓŻAŃSKI Stefan. Nauka rachunków dla 
samouków. Warszawa, nakł. autora, druk. 
br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886, 8 mała, str. 
2 ni. i 167, kop. 15. 

— Toż. Wyd. 3. Warszawa, M. A. Wiz- 
bek, druk. J. Jeżyńskiego, 1897, 8, str. 104, 
kop. 20. 

Róże. Ob. Kusztelan dr. 

— cudowne. Warszawa, nakł. St. J. Zale- 
skiego i Sp., druk. Tow. komand., 1900, 8 
mała, str. 11, kop. 4. 

Różyczka leśna czyli tajemnica żebraka, 
wielka powieść hiszpańska. Wiedeń, J. Ru- 
binstein, 4. Zeszyt po 30 hal. 

Różyczki, książeczka dla dzieci, z koloro- 
wanymi obrazkami i nieznanymi dotąd 
wierszykami. Poznań, nakł. A. Cybulskiego, 
1897, 16, str. 12, z 13 obrazkami, fen. 25. 

RÓŻYCKI Edmund. Ob. Dubiecki M. 

RÓŻYCKI K. Ueber den Krakauer Druck 
von Turrecremata Explanatio in Psalterium. 
Centralblatt fiir Bibliothekswesen w zeszy- 
cie listopadowym z r. 1895, 8, str. 507—512. 

— Die Kupferstecher Danzigs, ein Bei- 
trag zur Geschichte des Kupferstichs. Dan- 
zig, Th. Bertling, 1893, 8, str. 44, mr. 2. 

RÓŻYCKI Karol. O charakterze żołnierza 
polskiego. Odb. z Ruchu literackiego. Lwów, 
nakł. red. Ruchu liter., druk, K. Pillera, 
1878, 8, str. 14. 

Podpisany X. X. jenerai. 

— Pamiętnik pułku jazdy wołyńskiej 1831 
r., z przedmową Adama Mickiewicza. Kra- 
ków, nakł. K. Bajkowskiego, G. Gebethner 
i Sp., druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 40, 
z portretem autora, hal. 80. 

— Ob. Rettel L. (Wspomnienie). 

RÓŻYCKI Rudolf dr. O podatkach w Austryi, 
część I: O bezpośrednich podatkach osobi- 
stych. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkow- 
skiego, druk. Pillera i Sp., 1898, 8, str. 2 
ni., 144 i 2 ni., kor. 2-40. 

Różyczka (rubeola). Ob. Kramsztyk Jul. 
dr, (Epidemia). 

RUB Otto. Die dramatische Kunst in Dan- 
zig von 1615—1893. Danzig, Th. Bertling, 
1894. 8, str. 150, mr. 250. 

RUBCZYNSKI Wit Nowsze badania nad wie- 
kiem złotym sztuki włoskiej i ich wartość 
dla estetyki. Odb, z Przeglądu pols. Kra- 
ków, Spółka wydawn., druk. Czasu, 1892, 
8, str. 85, kor. 1-60. 

— O stałych czynnikach w rozwoju du- 
chowym człowieka, Odb, z XXV t. Rozpr. 
Wydz. histor. -filozof. Akad. umiej. Kraków, 
S. A. Krzyżanowski, druk. Uniw. Jagiell., 
1890, 8, str, 119, kor. 2. 

— Die Geschichte der griechischen Philo- 
sophie von Thales bis auf Aristoteles, von 84 RUBCZYNSKI - KUCIŃSKI P. Dr. St. Pawlicki. Gorresa Pilosoph. Jahr- 
buch w IV tomie z r. 1891. Fulda, 8, str. 
318—325. 

Ocenienie krytyczne. 

— Rzut oka na wpływy nowoplatońskie 
w średnich wiekach. Odb. z Przeglądu po- 
WBzech. Kraków, Spółka wvdawn., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1891, 8, str. 34, hal. 20. 

— Die Schrift von den Stufen des Seins 
und Erkennens und ihr vermuthlicher Ver- 
fasser Yitellio. Nadb. z Anzeiger der Aka- 
demie der Wiss. iu Krakau. Krakau, Univ. 
Buchdr., 1891, 8, str. 17—20. 

— Traktat o porządku istnień i umysłów 
i jego domniemany' autor Yitellion, przy- 
czynek do historyi pojęć średniowiecznych. 
Odb. z t. XXVII Rozpraw Wydz. histor.- 
filoz. Akad. umiej. Tamże, Spółka wydawn., 
1891, 8 większa, str. 33, z podobizną, hal. 80. 

— Wielkopolska pod rządami synów Wła- 
dysława Odonicza, 1239—1279. Odb. z Ro- 
cznika filareckiego. Kraków, S. A. Krzyża- 
nowski, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 1 ni. 
i 98, kor. 1-20. 

Rubel. Ob. Heryng Z. 

RUSIŃSKI Hugo. Beitrag zu der Lehre von 
den angebornen Cysten des untern Augen- 
lides mit Microphthalmus. Inauguraldissert. 
Konigsberg in Pr., 1890, 8, str. 1 ni., 26 
i 3 ni 

RUBINSTEIN S. Das Eigenthum in der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 
eine fiir Jedermann leichtver8tandliche Dar- 
stellung zur Einfiihrung in den wisseu- 
sehaftlichen Socialismus, mit einer Polemik 
gegen den deutschen Reichstagsabgeordne- 
ten Eugen Richter. Krakau, Verlag des Ver- 
fassers, Druck von Aleks. Słomski & Comp., 
1895. 

RUBINSZTEIN S. F. Chronołogiczeskij uka- 
zatiel ukazów i prawitielstwiennych razpo- 
riażenij po gubiemijam zapadnoj Rossil, 
Biełorussil i Małorossii za 250 let, s 1652 po 
1892 god. Wilno, S. Rubinsztein, 1894, 8, 
str. 930, rb. 5. 

RUBINSTEIN Franciszek. Kilka uwag o przy- 
czynie położeń płodu. Odb. z Przeglądu le- 
kar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, 
str. 20. 

Rubricella ad usum Fr. Mhaonim SP. Fran- 
cisci Capucinorum Provinciae Polonae SS. 
MM. Adalberti et Stanislał rp. conscripta ac 
edita pro Anno Domini 1884 Cracoviae, 
Typogr. Czas, 1884, 8, str. 53 i 1 drzewor. 
— Toż, Provinciae Galicianae pro anno 
Domini 1901. Tamże, sumptibus PP. Capu- 
cinorum, 1900, 8 mała, str. 39. 

Ruch. Wydawcy i redaktorowie: Stanisław 
Błotnicki i Adolf Inlender. Lwów, druk. 
Polska. Rok I, 1887, 2 k. ni., str. 772, nr. 
1—24. R II, 1888. Ruch, pismo naukowe i literackie, wyda- 
wane przez młodzież, serya I, nr. 1. Kra- 
ków, nakł. i druk. Al. Słomskiego, 1891. 

— antykwarsko-księgarski, wiadomości z dzie- 
dziny handlu antykwarako - księgarskiego 
oraz artykułów w handel towarów piśmien- 
nych i kancelaryjnych wchodzących, roczn. 
I, nr. 1. Lwów, nakł. Księgami antvkwar. 
L. Bodeka, maj 1899, 8, str! 22 i 2 ni. 

— etyczny, zesz. I. Zarys rozwoju towa- 
rzvstw kultury etycznej. Warszawa, Prawda, 
1900, 8, kop. 15. 

Ruch, kalendarz encyklopedyczny na rok 
zwyczajny 1887. Warszawa, nakł. i druk. 
Przeglądu tygodniowego, 1887, 8, str. 32 
ni. i 188, kop. 25. 

— Toż, na rok 1889, rocz. III. Tamże, 8, 
str. 198 i XLVIII, z ogłoszeniami. 

Ruch katolicki. Wychodzi co tydzień. Red. 
Franciszek Morawski. Lwów, druk. Pillera 
i Sp., fol. od 4 kwietnia 1897. Rok IV, 1900. 
R. V. 1901. 

— ludności miasta Krakowa. Kraków, nakł. 
J. Kleczyńskiego, 1884, 4. Rok I— III, 1884 
do 1886, kwartały 1-4. 

— ludności miasta Warszawy za okres 
dwunastoletni (1882—1893), opracowany przez 
Sekcyę statystyczną Magistratu m. Warsza- 
wy. Warszawa, druk. J. Orgelbranda synów, 
str. 37 in folio. 

Po rosyjsku, po polsku i po francusku. 

— ludowy. Pismo polityczne i ekonomicz- 
no społeczne. Wychodzi co pierwszą i trze- 
cią niedzielę każego miesiąca. Wydawca 
i red. odpow. Karol Stapinski. Kraków, 
druk. Związkowa, 8. Rok I, 1898, nrów 12. 

— narodowy w roku 1877. Konfederacya 
Narodu polskiego, 1876. Spisał były Konfe- 
derat. Chicago-IU., nakł. Związku młodzieży 
polskiej w Ameryce, druk. Sztandaru, 1899, 
8, str. 59 ł XVII. 

— robotniczy w Królestwie Polskiem w okre- 
sie trzech ostatnich lat. Paryż, 1893. 

— społeczny, dwutygodnik polityczpy i na- 
ukowy. Redaktor dr. Antoni Górski, prof. 
Uniw. Jag. Wychodzi 1 i 15 każdego mie- 
siąca w objętości 2—3 arkuszy druku* Kra- 
ków, Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 
4. Rok I, 1898, nrów 24, str 465 i k 2, opr. 
kor. 12; rok II, 1899, nr. 25—26. 

— Ob. Gostkowski Roman (Teorya r. kolej.); 
Limanowski B. (Hist. r. społecz.); Natansou 
Wł. (wirowy); Pawlik St. (towarowy); Sta- 
rzewski (ludowy); Witkowski A. W. (cieczy); 
Źórawski K. (wirowy); Żuliński Tad. (mię- 
śniowy). 

RUCHNIEWICZ Bern. Śpiewnik kościelny 
dla użytku wiernych. Chicago, druk. Ga- 
zety Pols., 1887, cent. 50. 
i RUCIŃSKI Justynian. Kouarszczyk, 1838— RUCINSKI — RUDNICKI 85 1878, pamiętniki zesłania na Sybir. Lwów, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Filiera 
i Sp., 1895, 8 mała, str. 246 i 5 ni., kor. 2-40. 
RUCtŃSKł S. & WYROBEK Z. Zapasy na tu- 
łów i ramiona. Kraków, nakł. Przeglądu 
gimnast., druk, W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
8 większa, str. 32 i 1 ni., z rycinami w teks. 

BUCZYŃSKA Eleonora. Modlitwa do Niepo- 
kalanego Poczęcia N. Maryi P. i cudownego 
Pana Jezusa w kościele Maryackim w Kra- 
kowie. Kraków, nakł. autorki, druk. W. 
Korneckiego, 1896, 16, str. ni. 8, z rycina, 
łial. 20. 

Rudawa (Młynówka). .Przebieg sprawy 
i wnioski na posiedzeniu Magistratu. Kra- 
ków, nakł. gminy miasta, druk. A. Koziań- 
skiego, 1888, 8, str. 50. 

Podpisani dr. Schmidt Mularski. 

Rudawa wieś. Ob. Polaczek St. 

RUDIGER Fr. J6z. ks. Ob. Bitschnau O. ks. 
(Żywoty świętycli). 

RUDNICKA Zofia. Miłość i wola, powieść 
współczesna. Lwów, nakł. i druk. W. Ma- 
nieckiego, Seyfarth i Czajkowski, 1883, 8, 
str. 352, kor.''4-40. 

RUDNICKA Zofia Joteykowa. Chemia mine- 
ralna, kurs samokształcenia. Warszawa, wy- 
dawn. Przeglądu pedagogicznego, druk. L. 
Szkaradzińskiego i Sp., 1899, 8 większa, str. 
170, z 61 rysun. w tekście, kop. 6Ó. 

— Co cłiemia dziś może. Wydawn. popu- 
larne* Warszawa, nakł. Gebetłinera i Wolffa, 
druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 
1899, 16, str. 208> z 12 rysunkami w teks. 
i 1 tabl., kop. 50. 

— Fosfor, jego własności, otrzymywanie 
i pożytki, odczyt popul. Warszawa, G. Cent- 
nerszwer, druk. M. Lewińskiego, 1899, 8 ma- 
ła, str. 20, kop. 5. 

— Siarka, jej własności, otrzymywanie 
i pożytki, odczyt. Warszawa, Spółka nakła- 
dowa tanich wydawnictw, druk. Wł. Łazar- 
skiego, 1899, 8, str. 29 i 1 ni., kop. 8. 

RUDNICKI B. Ob. Stammer K. CCukrowni- 
ctwo). 

RUDNICKI H. von. Die beriihmtesten Wall- 
fartsorte der Erde. Paderborn, F; Schoningh, 
1890, 8, str. VII i 576, z drzeworytami. 

RUDNICKI Jakób. Odpowiedź Walentego Ta- 
nasiewicza na rekurs Antoniego Kiedrzyń- 
skiego i innych krewnych Juljanny Zaklu- 
czyńskiej w sporze o ważność testamentu. 
B. m. dr. i r. (Warszawa, 1838), folio, 20 
stron. 

— Rekurs ze strony Stan. hr. Wodzickie- 
go dziedzica dóbr Niedźwiedzia i innych 
w obwodzie Miechowskim gubernii krak. 
tudzież Ant. Hoelzla i Józefa Louis obyw. 
m. Krakowa tamże zamieszkałych, Katarzy- 
ny z Linowskich i Ad. Lublickicłi małżon- ków takoż w m. Krakowie zamieszkałych 
od wyroków sądu appel. Królestwa Polsk. 
18/30 czerwca 1840 r. i przez niego potwier- 
dzonego Trybunału cywiln. gub. Krako-w- 
skiej 30 czerwca (12 lipca) 1839 r. międay 
rekursującymi z jednej, a Teklą z Bełdow- 
skich po Kaz. Mieroszewskim pozostałą wdo- 
wą własnem imieniem i w przymiocie ma- 
tki opiekunki i nieletniego syna Karola 
Mieroszewskiego czyniącą, w dobrach De- 
szno w powiecie Jędrzejowskim gubernii 
krak. mieszkającą z drugiej; nakoniec Mi- 
chałem i Maryanńą z Szlaskich Wrońskimi 
małonkami we wsi Miedziana-Góra, powiecie 
kieleckiem, gubernii Krak. mieszkającymi 
trzeciej strony. W przedmiocie zwrócenia 
tytułu własności dóbr Deszno z przyłegło- 
ściami na imię Karola Mieroszewskiego 
i wykreślenia wierzytelności Rekursujących 
wierzycieli hipotecznych zapadłych przez .... 
mecenasa podany. Warszawa, 1840, 4, str. 12. 

— Replika Stanisława hr. Wodzickiego, 
Antoniego Hoelzel Józefa Louis i małż. Lu- 
błickich na odpowiedź Mieroszewskich. B r. 
(1840), 4, str. 10. 

RUDNICKI JęiH-zej ks. Mowa miana przy za- 
warciu związku małżeńskiego między Pio- 
trem Giermańskim a Modestą Kwiatkowską 
w dniu 14 paździer. 1882 r.'w kaplicy cu- 
downej N. P. M. Piaskowej w kościełe 00. 
Karmelitanów w Krakowie. Kraków, di*uk. 
Czasu, 1882, 8, str. 6. 

RUDNICKI IHaryan. Kantata na cześć 500- 
letniej rocznicy odnowienia Uni wersy t«tu 
Jagielł. Kraków, nakł. M. Rudnickiego, 
druk. A. Koziańskiego, 1900, 8, str. 2 nL 

— Kantata ku uczczeniu jubileuszu 50- 
letniej pracy w zawodzie drukarskim Ada- 
ma Grvnfelda. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1885, 4, str. ni. 8. 

— Cicha łza Polaka, modlitwa do Boga, 
chór na cztery męskie głosy i bas solo. 
Kraków, nakł. Towarzystwa drukarzy krak., 
druk. W. L. Anczyca "i Sp., 1886, 4 wielka, 
str. 4 ni., z nutami w tekście. 

— Śpiewnik szkojny, zawierający w I czę- 
ści pieśni w kościele katolickim* używane, 
ułożone na 4 mieszane głosy z organem, 
w II części jedno i dwugłosowe piosnki 
świeckie, rozłożone na 4 klasy w 6cio od- 
działowych szkołach ludowych, oraz okoli- 
cznościowe kantaty i powinszowania, część 
I: Pieśni kościelne katolickie, część II: Pio- 
snki świeckie. Kraków, nakł. autom, druk. 
W. L. Anczyca i Sc., 1890, 8 większa^ str. 
6 ni. i 76, 2 ni. i 168, kor. 1-80. 

RUDNICKI Stanisław prof. Kilka uwag do- 
tyczących nauki trygonometryi w szkołach 
średnich. Odb, ze Sprawozdania gimn. Ko 
łomyja, nakł. autora, druk. Zadembskiego 
i Hollendra, 1884, 8, str. 28, kor. 1-20. 

RUDNICKI Tomasz. Bajki. Tarnów, nakł. 86 RUDNICKI — RUDZKI autora, druk. J. Pisza, 1886, 16, str. 237 
i 3 ni. 

— Z doliny łez. Kraków, nakł. autora, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8 mała, 
str. 42. 

— Dzień zaduszny, obrazek ludowy, 
uchwycił Maryan. Kraków, nakł. W. Michal- 
skiego, druk. "Związkowa, 1888, fol., str. 8. 

— Krótkie zdania, myśli i uwagi. Tar- 
nów, nakł. autora, druk. J. Pisza, 1885, 8 
większa, str. 39. 

RUDNICKI Wład. inz. Pogadanki o rozwoju 
klasy rzemieślniczej w Królestwie Polskiem. 
Warszawa, druk. T. Nasiorowskiego, 1887, 
8, str. 7 ni., 135, XXI i 1 ni., kop. 60. 

Rudnik. Ob. Hompesch F. 

RUDOLF (Cesarzewicz), jego śmierć tragi- 
czna i pogrzeb, podług telegraficznych spra- 
wozdań dzienników polskich. Biała, Kuba- 
czka & Lang, druk. A. Madlera, 1889, 12, 
str. 23 i 1 ni., hal. 30. 

— Ob. M. M. (1889); Morróne Tad. dr.; 
Starzecki Romuald; Zipper Albert. 

RUDOLF II. Ob. (Zaklińskij K. w Sprawo- 
zdaniu gimnazii akad.). 

RUDOLPH A. Neuer Fuehrer durch Danzig 
und Umgegend. 4te verb. Auflage. Danzig, 
Axt, 1889, 12, str. 69, z planem miasta, opr. 
mr. 1 50. 

— Heimatkunde des Kreises Samter (Sza- 
motuły). Lissa, F. Ebbecke, 1899, 8, str. 21, 
fen. 20. 

RUDOLPH Th. dr. Die niederiandischen Ko 
lonien der Altmark im XII Jahrhundert, 
eine ąuellen-krit. Untersuchung. Berlin, 
Walther & Apolant, 1889, 8, str. VIII i 109, 
mr. 3. 

RUDOŁTOWSKI. Na 500 -letni jubileusz 
obrazu Bogarodzicy na Jasnej górze w Czę- 
stochowie, od r. 1382 do r. 1882. Kraków, 
nakł. autora, druk. I Związkowa, 1882, 8, 
str. 18, hal. 60. 

RUDOWICZ Joan. 0. Unia w Iwowskoj epar- 
chie. Peredruk z Diła. Lwów, nakł. autora, 
druk. Stauropig. Instytuta, 1900, 8, str. 71. 

RUDOWSKI Tadeusz. Geologiczno- rolniczy 
opis majątku Rumoka i przebieg wietrzenia 
tamtejszych glin lodnikowj-ch. Odb. z 34 t. 
Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akad. umiej. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 9. 

RUDOYSKY J. Ob. Batko Józ. 

RUOYKOWSKI Andrzej Pietrewicz. Ob. Rudy- 
kowski Eustafij P.; Szczerbina W. 

RUDZKI L. Teatr dla ludu i jego narodo- 
społeczne zadanie. Kraków, nakł. Komitetu 
teatru lud., druk. Czasu, 1901, 8, str. 20. 

RUDZKI M. P. Dalsze badania nad od- 
kształceniem ziemi pod ciężarem wielkich lo- 
dowców, wpływ ciężaru wielkich lodowców. Odb. z 39 t. Rozprawy Wydz. matem. -przy r. 
Akad. umiej. Kraków, Spółka wydawnicza, 
druk. Uniw. Jag., 1900, 8 większa, str. 28. 

— Contribution h la theorie des vagues. 
Nadb. z BuUetin de TAcadómłe des sciences. 
Tamże, 1895, 8, str. 151—153. 

— Deformationen der Erde unter der 
Last des Islandeises. Nadb. z BuUetin de 
TAcademie dei sciences. Tamże, 1899, 8, str. 
169-215. 

— Ueber ein der optischen Dispersion 
analoges Phaenomen. Nadb. z Anzeiger der 
Akademie der Wiss. Tamże, 1898, 8, str. 
166-179. 

— Ueber die Fortpflanzung der Erdbe- 
benschwingungen. Odb. z Anzeiger der 
Akademie der Wiss. Tamże, 1897, 8, str. 
354-355. 

— Ueber die scheinbare Geschwindigkeit 
der Verbreitung der Erdbeben, I. Studie 
aus der Theorie der Erdbeben, Auszug aus 
einer der Akademie zu Krakau in polni- 
scher Sprache rorgelegten Abhandlung. 
Lipskie Beitrage zur Geophysik w zesz. 4 
z r. 1898, 8, str. 495—518, z figurami w te- 
kście. 

— Von der Gestalt elastischer Wellen in 
Gesteinen, II. Studie aus der Theorie der 
Erdbeben. Tamże, w zesz. 4 z r. 1898, 8, 
str. 519—540, z 2 figurami w tekście. 

— Ueber die Gestalt elastischer Wellen 
in Gesteinen. Nadb. z Anzeiger der Akade- 
mie der Wiss. Krakau, Univ.-Buchdr., 1897, 
8, str. 387-393. 

— O pewnej klasie równań przestępnych. 
Nadb. z III tomu Prac matem, fizycznych. 
Warszawa, 1892, 4, str. 69—81. 

— O kształcie fali sprężystej w pokładach 
ziemskich. Odb. z 33 tomu Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akad. umiej. Kraków, Spółka 
wydawn., druk. Uniw. Jag., 1898, 8 większa, 
str. 21. 

— O kształcie fali sprężystej w pokładach 
ziemskich. IV. Studyum z teoryi trzęsień 
ziemi. Z 1 ryciną w tekście. Odb. z t. 39 
Rozpraw Wydz. matem.-przyrodn. Akademii 
umiej, w Krakowie. Tamże, 1900, 8 większa, 
1 k., str. 17 (143-157). 

— Odkształcenie się ziemi pod ciężarem 
wielkich lodowców. Ódb. z 37 t. Rozpraw 
Wydziału matem.-przyr. Akad. umiej. Tam- 
że, 1899, 8 większa, str. 49, hal. 70. 

— Przyczynek do teoryi fal. Odb. z 29 
t. Rozpr. Wydz. matem.-przyr. Akademii 
umiej. Tamże, 1895, 8 większa, sfcr. 5. 

— Przyczynek do teoryi fal wodnych nie- 
wirowych. Odb. z 30 t. Rozpr. Wydz. ma- 
tem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 1896, 8 
większa, str. 11. 

— O rozchodzeniu się drgań podczas trzę- 
sień ziemi. Odb. z 33 t. Rozpraw Wydziału RUDZKI - RUMOWSKA 87 matem. -przyrod. Akad. Umiej. Tamże, 1898, 
8 większa, str. 29, z tablicą. 

— O rytmicznych Oscylacyach morza. 
Odb. z II t. Prac matematyczno-fizycznych. 
Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1889, 4, 
str. 24. 

— Teorya fizycznego stanu kuli ziem- 
skiej, rozprawa konkursowa, odznaczona na- 
grodą im. Kopernika. Odb. z 37 t. Rozpraw 
Wydziału matem. -przyr. Akad. umiej. Kra- 
ków, Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 
1900, 8 większa, str. 196, kor. 3. 

— Teorya fizycznego stanu kuli ziem- 
skiej. Odb. z BuUetin intern, de l'Acad. des 
Sciences de Cracovie Juin 1899. Tamże, 8, 
str. 283—311. 

— Theorie des physischen Zustandes der 
Erdkugel. Nadb. z Bulletin de I'Academie 
des Sciences. Tamże, 1899. 8, str. 283-311. 

— Zur Theorie irrationaler Fliissigkeits- 
wellen. Nadb. z Anzeiger der Akademie der 
Wiss. Tamże, 1896, 8, str. 269—280, 

— Weitere Untersuchungen uber die Re- 
formation der Erde unter der Last des Is- 
landeises. Nadb. z Bulletin de TAcademie 
des Sciences. Tamże, 1899, 8, str. 445—468. 

— O pewnem zjawisku podobnem do dys- 
persyi optycznej. III. Studyum z teorył 
trzęsień ziemi. Odb. z t. 36 Rozpr. Wydz. 
matem. -przyr. Akad. umiej. Tamże, 1898, 8, 
1 tyt., str. 12. 

RUDZKI Thaddaeus. Ueber Ampere'8 und 
Darboux's Integra tions-Theorie der partiel- 
len Differentialgleichungen 2ter O., Inaugu- 
raldiss. Leipzig-Neuschleussig, Druck von 
Kiihn & Richter, 1896, 8, str. 51 ł 2 ni. 

— O całkowaniu równań różniczkowych 
cząctkowych według Ampere'a i Dabroux. 
Nadb. z Prac matem.-fizycz. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, 1897, 4, str. 99—128. 

— O objętościach brył, utworzonych ru- 
chem przestrzennym figury niezmiennej. 
Odb, z Wiadomości matem. Tamże, 1899, 8, 
str. 34. 

Rudzko, Ob. Czechowska Hel. 

RUEBENBAUER Karol. Sprawozdanie z bu- 
dowy domu słuchaczów lwowskiej polite- 
chniki. Odb. z Czasopisma technicz. Lwów, 
nakł. Towarz. br. Pomocy słuch, politech- 
niki, druk. I Związkowa, b. r., 8, str. 41, 
z 6 ryc. 

RUFF Marcin. Stary rękopis o dżumie, Epi- 
tome opusculi, wydał i wstępem opatrzył 
dr. Józef Tchórznicki, Odb.' ze Zdrowia. 
Warszawa, druk. St. Niemiery, 1893, 8, str. 
32, z podobizną, kop. 30. 

RUFF S. dr. O leczeniu gruźlicy stawów, 
spostrzeżenia oparte na materyale kliniki 
chirurgicznej krakowskiej od r." 1887—1896 
i lwowskiej od 1896—1898. Odb. z Przeglądu lekar. Kraków, druk. Uniw, Jag,, 1899, 8, 
str. 24. 

RUgien (Rugia). Ob. Jacob G. prof. (Das 
Wendische). 

RU6GERI Dominik 0. Żywot św. Antoniego 
z Padwy napisany po włosku przez .... prze- 
łożył na język polski ku uczczeniu 700 le- 
tniej rocznicy urodzenia św. Cudotwórcy O. 
Jan Warchał, Franciszkanin, spowiednik 
polski w Padwie. Z dodatkiem Nowenny do 
Świętego. Za zezwoleniem i błogosławień- 
stwem władzy zakonnej wydany przez kra- 
kowski konwent 00, Franciszkanów. Lwów, 
druk. Ludowa, 1894, 8, str. (2), 298. 

RUHE Heinr. Dr. Ob. Bałucki M. (Der Bur- 
germeister); Przy borowski W, (Fahnrichs- 
tochter), 

RUHEMANN J. dr. Hysterya, istota choro- 
by, przyczyny i leczenie, poradnik dla 
wszystkich, przekład dra J. St. Leczenie 
domowe, VI. Warszawa, nakł, M. Orgel- 
branda, druk. S, Orgelbranda synów, 1888, 
8 mała, str. 54 i 1 ni., kop. 50. 

RUKLIN Wilhelm. Światła i cienie, poezye, 
serya I. Przemyśl, nakł, autora, druk. L, 
Schwarza i Sp., 1892, 32, str. 69 i 2 ni,, 
kor, 1-20. 

Rukowodstwo dla lic, soderżaszczych akty 
grażdanskago sostojanija. Warszawa, typ, 
I, Goldmana, 1868, 8, str. 104. 

RULAND Wilhelm. Legendy nadreńskie, 
dzieło uwieńczone przez Akademię, tłóm. 
z francus. M. Milkuszyc. Warszawa,' M. Or- 
gelbrand, druk. S. Sikorskiego, 1895, 16, str. 
94 i 1 ni., z rysunkami w tekście, kop. 30. 

RULE George. Correspondence of the Prin- 
cess Lieven and Karl Grey 1824 to 1834. 
Chapter U. Poland. Artykuł drukowany 
w .The Diplomatic Flv-Sheet Vol. VI, Nr. 
278, z daty Wednesdav 2 July, 1890, 8, str. 
241—254, 

RULIKOWSKI Zdzisław. Ob. Słowacki Jul. 
(Bóatrice Cenci). 

RUMMLER E. prof. Die Schulzen der deutsch- 
rechtlichen Dorfer Grosspolens im XIII und 
XIV Jahrhundert. Odb. z Programu szkol- 
nego. Posen, 1891, 4, str. 16. 

Rumok. Ob. Rudowski T, 

RUMOWSKA Helena (Koralina). Flisak, po- 
wieść oryginalnie napisana. Bibl. romansów 
i powieści. Warszawa, druk. A, Pajewskie- 
go, 1887, 8, str. 88, kop. 4.5. 

— Gdzie zwycięstwo ? Powieść współcze- 
sna. Warszawa - Piotrków, nakł. i własność 
Księgarni A. Pańskiego, druk, S, Pańskiego 
w Piotrkowie, 8, str. 130, kop. 75. 

— Na strunach serca. Powieści i nowele: 
Za późno. Pojedynek amerykański. Ostatni 
promień. Cyganka, Trzy spotkania. Józiek, 
Śladem uczuć. Warszawa, nakł. Dubowskie- RUMOWSKA - RUMSZEWICZ go i Gajewskiego, druk. F. Csernaka, 1898, 
8 mała, str. 243 i 1 ni., rb. 1. 

— Wychowanica czarownicy, powieść ory- 
ginalna dla młodocianego wieku. Warszawa, 
nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1888, 16, 
str. 64, kop. 12. 

— Zawiedziona nadzieja, obrazek wiejski. 
Tamże, 1888, 16, str. 32, kop. 5. 

RUMSZEWICZ Konrad dr. O wrzekomych 
glegakach siatkówki. Odb. z Przeglądu lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891, 8, str. 18. 

— O jaskrze po operacyach zaćmy. Odb. 
z Przeglądu lek. Tamże, 1896, 8, str. 49. 

— Jeszcze o tak zwanych rzęskowo-siat- 
kówkowych naczyniach. Odb. i Przeglądu 
lekar. Tamże, 1891, 8, str. 4. 

— Miesak i-ogówki. Odb. z Przeglądu le- 
kar. Tamże, 1890, 8, str. 16 i 2 ni. 

— Mięśnie śródoczne u ptaków. Odb. 
z t. Xlii Pamiętnika Wydz. matem.-przyr. 
Akad. umiej. Tamże, 18S6, 4 większa, str. 
30, z 3 tabl. litogT. 

— O mięśniach śródocznych u jaszczurek 
i żółwi. CMb. z Książki jubil. dra Szokal- 
skłego. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 
1884, 8, str. 14 i 2 tabl. litogr. 

— O ogólnem porażeniu mięśniów gałki 
ocznej (Ophtalmophlegia). B. w. m. dr. i r., 
8, str. 37. 

— Przetrwanie błony żrenicznej. Odb, 
z Pam. Tow. lekar. z r. 1882. B. w. m. dr. 
i r. (Warszawa, 1882), 8, str. str. 14 i 1 tabl. 

— Przyczynek do anatomii patologicznej 
dobrowolnych zwichnięć soczewki do ko- 
mory przedniej. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 26. 

— Przyczynek do kazuistyki polipów spo- 
jówki oka. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 
1887, 8, str. 6. 

— Przyczynek do kazuistyki połowiczego 
widzenia skroniowego, Hemionopia tempo- 
ralis. Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1887, 
8, str. 6, z tablicą. 

— Przyczynek do nauki o kostnieniach 
i wapnieniach w oku. Odb. z Przeglądu le- 
kar. Tamże, 1897, 8, str. 33. 

— Przyczynek do nauki o wadach rozwo- 
jowych oka. Odb. z Pam. Tow. lek. War- 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882, 8, 
str. 10. 

— Toż. Odb. z Medycyny, t. XI. B. w. m. 
dr. i r. (Warszawa, 1883), 8, str. 4. 

— Toż. Odb. z Medycyny, t. XII. War- 
szawa, druk. Zionkowicza i Noakowskiego, 
1884, 8, str. 6. 

— Przyczynek do onkologii powiek. Odb. 
z Przeglądu lek. Ki-aków, druk. Uniw. Jag., 
1890, 8, str. 18. — Przyczynek do onkologii spojówki. 
Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1891, 8, str. 10. 

— Przyczynek do onkologii spojówki i po- 
wiek. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1896, 8, 
str. 17. 

— Przyczynek do teratologii soczewki. 
Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1892, 8, str. 10. 

— Przyczynek do teratologii tarczy ner- 
wu wzrokowego. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1889, 8, str. 6. 

— Przyczynki do artykułu dra I. Talki: 
Obustronna zgorzel powiek i gałek ocznych. 
Odb. z Nru 6 Postępu okulist. Tamże, 1900, 
8, str. 4. 

— Niezwykły przypadek ciała obcego 
w rogówcee. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
druk. M. Ziemkiewicaa, i886,*8, str. 3. 

— Przypadek gru«zoIaka gruczołów Krau- 
sego. Odb. z Przeglądu lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 5. 

— Drugi przypadek mięsaka w smej ro- 
gówce powstałego. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1892, 8, str. 7. 

— Przypadek nieprawidłowej szpary na- 
czyniówki. Odb. z Postępu okuł. Tamże, 
1899, 8, str. 9. 

— Przypadek przerostu fałdu pólksięży- 
cowego spojówki oka. Odb. z Przegl. lekar. 
Tamże, 1888, 8, str. 5. 

— Trzy nowe przypadki przetrwania bło- 
ny żrenicznej. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1887, 8, str. 15. 

— Jeszcze jeden przypadek t. zw. prze- 
trwania błony żrenicznej. Odb. z Pracgladu 
lekar. Tamźe^ 1887, 8, str. 7. 

— Kilka przypadków prawidłowego wzro- 
ku przy wziernikowych zmianach zaniko- 
wych w tarczy nerwu wzrokowego. Odb. 
z Medycyny. Warszawa, druk. M. Ziemkie- 
wicza, 1886, 8, str. 4. 

— O krwawych rażeniach rogówki. Odb. 
z Medycyny. Warszawa, druk. M. Ziemkie- 
wicza, 1884, 8, str. 4. 

-- O nieprawidłowych szparach tęczówki. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, dnłk. Uniw. 
Jag., 1891, 8, str. 26. 

— O szparze środkowej oka. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże, 1886, 8, str. 26. 

— O utworach torbielowych w spojówce 
gałki ocznej. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 
1896, 8, str. 21. 

— O leczniczej wartości wstrzykiwań su 
blimatu pod spojówkę gałki ocznej. Odb 
z Przegl. lek. Tamże, 'l894, 8, str. 16. 

— Jednostronny zanik tarczy nerwu wzro 
kowego z zabarwieniem. Warszawa, druk 
K Kowalewskiego, 1882, 8, str. 4. 

— O szklistem i skrobiowatem zwyrodnie RUMUNIA - RUSNOK niu spojówki oka. Odb. z Przegl. lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1891, 8, str. 44. 

Rumunia. Ob. Dunin Wł.; Emigracya (Wy- 
chodźctwo nasze w ....); Neumanowa A. 

RUNDO Dawid. Przypowieściowy lexicon 
talmudyczny i midraszowy, tlómaczony 
przez .... Warszawa, druk. H. J. Rundo, 
1887, 8, str. 282, rb. 1. 

— Wieczny związek, obrzezanie ze sta- 
nowiska obrządkowego, chirurgicznego i hi- 
gienicznego, przełożył z niemieckiego. Tam- 
że, 1883, 8 mała, str. 43, kop. 50. 

RUNDO H. dr. Ob. Credś C. dr. 

RUN6E Max. dr. Choroby noworodków, Die 
Krankheiten der ersten Lebenstage, streścił 
M. Zweigbaum. Odb. z Kroniki lek. War- 
szawa, 1886, 4 mała, str. 26. 

RUNKIEWICZ Stiefan. Istoria minskoj archi- 
jepiskopii, 1793—1832 gg., s podrobnym opi- 
sanijem goda wozsojedinienija unijatow 
s prawosławnoju cierkowiju w 1794—1796 
gg., izsledowanije. Petersburg, 1893, 8, str. 
XV, 572, II i XXVIII, rb. 4. 

Runy słowiańsl(ie. Ob. Piek osiński F.; Szu- 
mowski Al. (Groty 1887); Zawiliński Roman 
(Sprawozd. gimn. św. Anny 1883). 

Rupniewsl(i Roman, wspomnienie pośmiert- 
ne. Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 
1892, 8 mała, str. 4. 

RUPNIEWSKI Stefan Ics. Ob. Karski Michał 
(1818). 

RUPPERT G. dr. Ob. Popów L. W. (Klin. 
sbornik). 

RUPPERT Henryk dr. med. Ciechocinek, za- 
kład zdrojowo - kąpielowy. Warszawa, E. 
Wende i Sp., druk. P. Laskauera i W. Ba- 
bickiego, 1896, 8 większa, str. 15, z planem, 
kop. 30. 

RUPRECHT W. Komisarz Rządu naród, do 
Emigi'acyi polskiej. (Podatek ofiary narodo- 
wej). Paryż, dnia 24 września 1863, 4, str. 4. 

Ruptura vesicae urin. Ob. Giżycki A. 

RUSIN. Ruś galicyjska, jej separatyzm, 
przyczyny tegoż, działania i skutki, napisał 
Rusin. Gródek, nakł. autora, druk. J. Cza- 
ińskiego, 1888, 8 mała, str. 158, kor. 3. 

Ruś prykarpatskaja. Misiacznoje pryłoże- 
nije k' Słowu XXVlitnłago izdanija, cz. 1. 
Lwiw, redaktor- i zdatel Wenedykt M. Płosz- 
czanskij, tipogr. Stauropig. Instituta, 1885, 
8, str. 48. 

Na str. 1—44: "W. M. Ploszczanskij, Sambor w Ha- 
licli, po dannym iz oblasty istorli, topografii, staty- 
styki i etnografii. 

— Toż, cz. II. Tamże, 1885, 8, str. 48. 
Treść: Bełz w Halycyi, przez W. M. Ploszczań- 

skiego; Zelman Wolfowycz, dokumenty otnosiaszczy 
sia k istorii heroda Drohobyczy, przez D. Wienc- 
kowskiego. 

Ruś zarubieżnaja: I. F. Ugorskaja Ruś, II. 

łllLIOGRAFIA T. IV. A. Wasilew, M. A. Kaczkowskij i Obszcze- 
stwo jego imieni. Piotrograd, 1893, 8, str. 81. 
Ruś, Rusini. Ob. Abgarowicz Kaj.; Akty; 
Bańkowski Em. ks.; Barsow N. P ; Barwiń- 
ski Oł.; Batiuszkow P. N.; Biłous M.; Bojar- 
ski J. P.; Budzynowskij Ś. W.; Czerwiński 
Jan dr. Czołowski Aleks, dr.; Dążności (r. 
literatury); Didycki Bohdan; Dosyńczuk F. 
(Bezumije); Dzieduszycki W. (malarstwo); 
Franko Iwan; Gawroński Rawita Fr.; Gier- 
baczewskij T.; Gorzycki Kaz. J.; Hanusz 
Jan dr.; Hruszewskij M.; Illasiewicz St. dr.; 
Iłowajski D.; Jabłonowski Aleks.; Jackow- 
ski H. ks.; K. (Z obozu rusk.); Kaczała Stef.; 
Kaindl R. & Manastyrski A.; Kalinka W. 
ks,; Lewicki A. i Matijew I.; Lewicki I. E.; 
Lewickij Or. I.; Likowski Edw. ks. biskup; 
Linniczenko J. A.; Lisenko M.; Lisiewicz Z.; 
Łukicz W. (Uhorska); Merunowicz T.; Młł- 
kowski Zygm.; Odezwa (do Rusinów); Oho- 
nowskij Om.; Oleśnickij E.; Petrowicz J.; 
Petruszewicz Ant.; Pic J. L. dr*; Ploszczan- 
skij W.; Rusin; Szaraniewicz Izydor; Szej- 
kowskij K.; Szujski Józef (Polacy i Rusini); 
Tarnowski St. hr.; Teliczenko I. (małoross 
prawa kodyf.); Tomaszewska Mich. (Obrzędy 
weselne); Uwagi (O języku i alfab.); Vvil- 
czyńskij O.; Zakłyńskij R. (Geografia); Zbir 
(odp. rusk. kiera); Żitieckij P.; Żiźń cerko- 
wnaja (1881). 

RUSKI N John. Droga do sztuki, przekład 
St. Kosżtitskiego. Warszawa, nakL M. Bor- 
kowskiego, druk. W. Dunina i Sp., 1900, 
8 mała, str. 180 i II, kop. 85. 

— Gałązka dzikiej oliwy. Cztery odczyty. 
O pracy, handlu, wojnie i przyszłości Anglii, 
przełożył W. Szukiewicz. Bibl. dzieł wybór. 
126. Warszawa, 1900, 8, kop. 25. 

— O prawdziwej kobiecie. Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. Laskauera 
i Babickiego, 1900, 16, str. 84, z rysunkami 
w tekście, kop. 60. 

— Sezam i lilje. Trzy odczyty: I. Skarby 
króla. II. Ogrody królowej. III. Tajniki ży- 
cia i jego sztuki, przełożył z angielskiego 
W. Szukiewicz. Warszawa, nakł. J. Fiszera, 
druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1900, 8 wazka, k. 2, str. 212, k. nl. 1, 
rb. 1-20. 

— Wybór pism, I: Malarstwo i poezya, 
przełożył z angielskiego A. Lange. Warsza- 
wa, nakł. Wł. Okręta, G. Centnerszwer, 
druk. E. Lubowskiego i Sp , 1900, 8 mała, 
str. 111 i 3 nl., kop. 50. 

— Toż, II: Sceny z podróży, widoki na- 
tury, przekład Maryi Chwalibóg. Tamże, 
1900, 16. str. 125, kop. 50. 

— Ob. Robertson J. Sizeranne R. 

Ruskosłowieńskija pisma. Ob. Urycki N. 
(1850). 
RUSNOK Jerzy, wikar. super. O reformacyi 

12 ^ RUSOCKI — RUTOWSKI życia cielesnego. Odczyt miany w święto 
Reformacyi w Czytelni ewangelickiej w Cie- 
szynie. Nakł. ewang. Czytelni. B. w. r., 8, 
8tr. 20, hal. 40. 

RUSOCKI. Ob. Lesaer. 

Russella ciałka. Ob. Prus Jan dr. 

Russen galizische. Ob. Materiał (1885). 

Russie. Ob. Karowskij Wł.; Pierling P.; 
Seminaires; Sibile C. 

Ob. także Rossya. 

Russiand. Ob. Freytag G. (Kartę); Michów 
H. dr.; Ordęga Sig. (Gewerbepólitik); Schie- 
mańn T.; Uebersichtskarte (d. Armee); Z. 
major. 

RUSSOCKI Zbigniew. Ob. Zoeller K. ks. 
(Mowa). 

RUSYAN C. Teorya przekształcenia Pfaffa. 
Nadb. z t. VIII Prac matem.- fizyczn. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, 1897, 4, str. 61 
-98. 

— Toż. Odb. z IX t. Prac matem. fiz3xz. 
Tamże, 1898, 4, str. 61—102. 

RUSZCZYŃSKI Jan. Podręcznik do nauki 
śpiewu dla czteroklasowej szkoły wydziało- 
wej żeńskiej, według nowego planu nauko- 
wego, zatwierdzonego, 13 lipca 1886 r. do 
L. 11-518 dla szkół wydziałych żeńskich, ze- 
szyt 112. Tarnów, nakł. autora, druk. J. 
Pisza, 1887, 4, str. 30 i 46. 

1. na klasę I {V); 2. na klasę II (VI). 

— Toż, zeszyt III na klasę III (VII). Tam- 
że, 1887, 4, str. 68, z nutami. 

RUSZCZYŃSKI Napoleon. Ein Fali von Echi- 
nococcus der rechten Niere. Inaugural-Dis- 
sertation. Greifswald, Druck von Julius 
Abel, 1886, 8^ str. 32. 

Ruszenie pospolite. Ob. Friedberg Jan; Usta- 
wa (1887). 

RUSZKIEWICZ ks. Mowa .... przy wyprowa- 
dzeniu zwłok ś. p. Władysława Chomętow- 
skiego w dn. 24 maja 1876 roku. Warszawa, 
druk. E. Skiwskiego, 1876, 8, str. ni. 8. 

RUSZKOWSKI Ryszard. Ob. Abrahamowicz 
Ad. (Nowa Francillon). 

RUSZKOWSKI i DREYFUS. W Szczawnicy 
komedyjka w 1 akcie Rysz. Ruszkowskiego, 
Pan i pani, fraszka w 1 odsłonie A. Drey- 
fusa. Bibl. teatrów amator., 67. Lwów, nakł. 
H. Altenberga, druk W. A. Szvjkowskiego, 
1894, 8, str. 14, hal. 70. 

Rutenen. Ob. Kaindl Fr.; Kupczauko G.; 
Looshorn J. 

Ruthenisch. Ob. Mitrofanowicz M. (Gram- 
matik); Popowicz E. (Sprachbuch). 

Ob. także: Gramatyka, Język, Słownik. 

RUTKOWSKI Jan. Pajęczyna, Czepeczek 
panny, Izy, Słońce zagasło, Chwila słabości 
Jana Żuka, Zegarek pana Pawła, Kochany 
Piętrze, Co to jest wiosna?, Dziewiąta mi nut trzy. Nr. 502, Etyka Szymkowa, Nowela, 
Nad życie. Szepty nocy majowej, Łańcuch 
życia. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewen- 
tala, 1891, 8 mała, str. 311 i 1 ni., z 34 ilu- 
stracyami Cz. Jankowskiego, rb. 180. 

— Testament Hopkinsa, Pochód światła. 
Mój malarz. Trzy okna, Z szarych dni, Fo- 
tografia z natury. Na szosie, Bliźnięta, Dzie- 
wiąty i dziesiąta. Tamże, nakł. Spółki wy- 
dawniczo- literackiej, 1894, 8 mała, str. 260, 
rb. 1. 

RUTKOWSKI Kazimierz. Maryli Wosińskiej 
w dzień jej ślubu (13 stycznia 1894 r. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1894, 4, str. 10 i l^nl. 

RUTKOWSKI Leon lekarz. Charakterystyka 
antropologiczna ludności wiejskiej , nieszla- 
checkiej, płońskiego i sąsiednich powiatów, 
gub. płockiej. Odb. z Materyałów antrop.- 
archeol. i etnogr. Akad. umiej. Kraków, 
nakł. Akad. umiej., druk. Uniw. Jag., 1900, 
8, str. 30, z 4 tabl. 

— Przyczynek do działania surowicy Vi- 
ąuerata na świnki morskie. Odb. z Przegl. 
lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896, 8, 
str. 8. 

RUTKOWSKI Maksymilian dr. Niedrożność 
jelit mechaniczna na podstawie 156 przy- 
padków. Odb. ze Zbioru Prac wyd. ku ucz- 
czeniu prof. dra Alfr. Obalińskiego. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 69. 

— Plastyka pęcherza. Odb. ze Zbioru prac 
ku uczczeniu próf. dra Obalińskiego. Tam- 
że, 1899, 8 większa, str. 11 i 1 ni., z 3 tabl. 

— Ob. Obaliński A. (Zbiór prac). 
RUTKOWSKI S. Podręczna biblioteczka 

ogrodnicza, II: Rozkład zajęć ogrodniczych, 
opracował J. Bagiński, J. Hetner, K. Jaki- 
mionek, L. Kołaczkowski, A. Nowicki, S. 
Offmański i A. Zaleski, pod redakcyą .... 
Warszawa, W. Wodzyński, druk. Gazety 
rolniczej, 1899, 8 mała, str. VII, 1 ni. i 160, 
z ogłosz., kop. 80. 

RUTOWSKI Tadeusz dr. Gorzelnictwo, wy- 
dane przez Krajowe biuro statystyczne. Ro- 
cznik statystyki Galicyi. Oddział statystyki 
przemysłu i handlu. Lwów, druk. Pillera 
i Sp., 1888, 4, str. 57. 

— Klęski elementarne w Galicyi. Odb. 
z Ekonomisty polskiego. Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. Ludowa, 1890, 8, str. 
55 i 1 ni,, hal. 80. 

— Mowa na zgromadzeniu wyborców m. 
Tarnowa, 19 maja 1883. Kraków, nakł. auto- 
ra, druk. Związkowa, 1883, 8, str. 21. 

— Przemysł cukrowniczy, jego wpływ na 
rolnictwo i znaczenie w gospodarstwie na- 
rodowem, przyczynek do rozwiązania kwe- 
styi krajowego przemysłu w Galicyi. Tam- 
że, 1883, 8, str. XI i 122, kor. 2-40. 

— Rocznik statystyki Galicyi, wydany RUTOWSKI - RYBCZYŃSKA 91 przez krajowe Biuro statystyczne. Oddział 
statystyki przemysłu i łiandlu, pod kierun- 
kiem .... rok I, 1886. Lwów, druk. Pillera 
i Sp., 1887, 8 większa, str. 2 ni. i 294, kor. 6. 

— Toż, r. II, 1887 i 1888. Tamże, 8, str. 
318 i X, kor. 6. 

— Toż, r. III, 1889—1891. Tamże, 1891, 
8, str. 328, XI, kor. 6. 

— Toż, r. IV, 1892—1893. Tamże, 1893, 
8, str. 388 i XI, kor. 6. 

— Toż, r. V, 1894—1897. Tamże, 1898, 8, 
str. 368, kor. 6. 

— Rocznik statystyki przemysłu i handlu 
krajowego, wydany przez krajowe biuro sta- 
tystyczne, oddział statystyki, przemysłu i 
liandlu, pod red. dra Tad. Rutowskiego, ro- 
cznik I, zesz. 1. Lwów, druk. Ludowa, 1886, 
4, str. 45, 144 i 1 ni., kor. 2-50. 

Przemysł młynarski w Galicyi, 

— Toż, rocz. I, zesz. 2. Tamże, 1885, 4, 
str. 59 i 1 ni., kor. 1-60. 

Treść: I. Cukrownictwo; U. Krochmalarstwo. 

— Toż, rocz. I, zesz. 3. Tamże, 1885, 4, 
str. LXVI, 82 i 1 ni., kor. 2. 

Treść : Przemysł gorzelniany w Galicyi, historya 
i statystyka, przez dra T. Katowskiego. 

— Toż, r. II, zesz. 1. Tamże, 1885, 4, str. 
44, kor. 1-30. 

Treść: Wywóz bydła z Galicyi i znaczenie targo- 
wicy wiedeńskiej dla kraju. 

— Toż, zesz. 2. Tamże, druk. Związkowa, 
1885, 4, str. 3 ni., CXL i 18 ni., 'kor. 2. 

Treść: Ceny płodów rolniczych na jarmarkach 
i targach w Galicyi w r. 1884, 

— Toż. zesz. 9. Tamże, 1888, 4, str. XVIII 
i tablic str. 72, kor. leO. 

Treść: Ludność miast, miasteczek, gmin wiejskich 
i obszarów dworskich, podług wyznania i narodo- 
wości. 

— Toż, zesz. 10, cz. I. Tamże, 1888, 4, str. 
88 i tablic 52, kor. 2. 

Treść: Przemysł drzewny. 

— Toż, zesz. 11. Tamże, 1888, 4, str. VII 
i tablic str. 133, kor. 2. 

Treść: Ludność podług zawodu i sposobu zarob- 
kowania. Ludność przemysłowa. Wykaz przedsię- 
biorstw w całym kraju. 

— Toż, zesz. 12. Tamże, 1889, 4, str. XXIII, 
+ 25, kor, 1. 

Treść: Produkcya rolnicza na wielkiej 1 małej 
własności ziemskiej. 

— Toż, zesz. 13. Tamże, 1889, 4, str. 
XXVIII -f 67, kor. 2. 

Treść: Przemysł domowy i rękodzielniczy. 1. Prze- 
mysł skórzany. 

— Toż, zesz. 16. Tamże, 1894, 4, str. 153, 
kor. 6. 

Treść: Statystyka ruchu towarowego na kolejach 
galicyjskich, cz. I, ruch towarowy poszczególnych 
linij i stacyi, rok 1890, 1891 i 1892. 

— Rocznik statystyki przemysłu i handlu 
krajowego, wydany' przez krajowe biuro 
statystyczne: Oddział statystyki przemysłu i handlu, pod kierunkiem dra Tadeusza 

Rutowskiego, rocznik II, 1887 i 1888. Lwów, 
druk. Związkowa, 1889, 8, str. 2 ni., 317 
i X, kor. 6. 

— W sprawie przemysłu krajowego. Kra- 
ków, K. Bartoszewicz, druk. Związkowa, 
1883, 8, str. 2 ni., 253 i 1 ni., kor. 3^ 

Od str. 1—108 odbitka z Reformy. 

RUŻYCKI de R08ENWERTH W. Wykaz da- 
rów złożonych w r, b. Muzeum Narodowe- 
mu w Rapperswylu odczytany na sierpnio- 
wem posiedzeniu rady muzealnej. Kraków, 
nakł. wydawn. Nowej Reformy, druk. Zwią- 
zkowa, 1892, 8, str. 12. 

— Wykaz przybytków do zbiorów Mu- 
zeum narodowego w Rapperswylu, odczy- 
tany na posiedzeniu Rady w dniu 10 sierp- 
nia r. b. Styczeń — Sierpień 1893, Tamże, 
1893, fol., k. 1. 

Rybactwo. Ob, Barta M. A.; Fiszer Z.; 
Girdwoyń M. ; Grus R. (Przypomnienie); 
Kontrakt; Kozłowski K. ; Louis- Wawel (Pro- 
jekt ustawy); Nowicki Maks.; Nusbaum H. 
dr.; Okólnik; Orlecki K. dr. (Projekt usta- 
wy); Protokół (1890); Roczniki Tow. nauk 
w Toruniu, r. VI; Rozwadowski J. (Sport 
wędko wy); Szajnocha Wład. dr. (Ryby ko- 
palne); Wajgel Leop.; Wierzbowski Mich. 

Ob, także Gospodarstwo rybne. 

Rybak, duch i król czarnych wysp. Cieka- 
wa bajka. Bibl. tanich książeczek, 39, Cie- 
szyn, nakł. Edw. Feitzingera, b. r. (189,.), 8, 
str. 55, hal. 40. 

— Na krach czyli odważny rybak, po- 
wiastka z nadbrzeży morskich. Bibl. tanich 
książeczek, 316. Tamże, druk. Axtmanna, 
b. w. r., 8, str. 18. 

RYBARSKI Feliks. Sejmik w Kielcach w r, 
1794. Gazeta kielecka, nr. 41—46 z 25 maja 
— 11 czerwca 1884, w odcinku. 

— Szkoła akademłczno-gómicza w Kiel- 
cach 1816—1827. Gazeta kielecka, nr. 29—31 
z 15-22 kwietnia 1885, w odcinku. 

— Szkoła wyższa realna w Kielcach 1845 
—1862 r. Kielce, druk. Gazety kieł., Ge- 
bethner i Wolff w Warszawie, 1888, 8, str. 
38, z ryciną, kop, 50. 

— Szkoły kłele<5kie przed stu laty, w r. 
1786. Gazeta kielecka, nr, 34-38 z 2-16 
maja 1886, w odcinku. 

— Wiadomość o gimnazyum kieleckiem 
za rok szkolny 1880/81 i lista uczniów z r. 
szkol. 1881/82, podał .... nauczyciel gimna- 
zyalny. Kielce, 1882, 8, str. 25, kop. 15. 

— Wiadomość o gimnazyum kieleckiem 
za rok szkolny 1881/2. Kielce, druk. St. 
Święcickiego, 1883, 8, str. 19 i 1 rycina. 

RYBCZYŃSKA Agnieszka. Lutnia. Lwów, 
nakł. autorki, druk. Dziennika Polskiego, 
! 1881, 8, str. 57. RYBCZYŃSKI — RYCHLICKI RYBCZYŃSKI Aleks. dr. Rabka zakład ką- 
pielowy z najsilniejszą solanką jodowo -bro- 
mowa w Galicyi. Sprawozdanie z roku 1884. 
Kraków, nakL Zakładu zdrój, w Rabce, 
druk. W. Korneckiego, 1885, 8, str. 16. 

— Toż, za rok 1885. Kraków, 1886, 8. 

RYBICKI Stanisław. O zapobiegawczem le- 
czeniu wścieklizny u człowieka, z kryty- 
cznym poglądem na metodę Pasteura. Odb. 
z Pamiętnika Towarzystwa lekar. warsz. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1894, 
8, str. 2 ni. i 122. 

— O zapobiegawczem leczeniu wściekli- 
zny metoda Pasteur'a. Odb. z Medycyny. 
Warszawa, 'E. Wende i Sp., 1891, 8, str. 7, 
kop. 15. 

— Krytyczny przegląd ostatnich pojęć 
o istocie i leczeniu drgawek porodowych, 
eclampsia parturientium) jako dopełnienie 
prac własnych poprzednich. Odb. z Medycy- 
ny. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. M. 
Ziemkiewicza, 1887, 4, str. 64, kop. 60. 

— Przypadek drgawek porodowych bez 
białkomoczu. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1881, 
8, str. 7. 

— Dwa przypadki drgawek porodowych 
(eclampsia) z uwagami nad stosowaniem 
kleszczy po sztucznem rozszerzeniu ujścia 
macicznego. Odb. z KlinikL B. w. m. dr. i 
r., 8, str. 19. 

— Kilka słów o sposobach wywiązywania 
główki płodu na ostatku występującej. Odb. 
z Medycyny. B. w. m. dr. i r., 8, str. 7. 

— Kilka uwag praktycznych o obrocie 
na nóżki. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
1882, 8, str. 16. 

— Wypadnięcie (prolapsus) dolnej części 
macicy wraz z główką płodu podczas poro- 
du czasowego, Odb. ź Medycyny. Tamże, 
druk. J. Jaworskiego, 1873, 8, str. 8. 

RYBICKI St. & MIKULI Jak. BauYorschriften 
fiir Eisenbahnen, Theil I. Wien, Hof- und 
Staatsdruckerei, 1896, 8, str. XII i 272. 

— Nachtrag I zu den Bau-Yorschriften 
fiir Eisenbahnen. Tamże, 1897, 8, str. 40, z 7 
rycinami, hal. 80. 

RYBIŃSKI M. Trechus fontinalis n. sp. Odb. 
z 25 t. Sprawozdań Komisyi fizyogr. Aka- 
demii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1900, 8, str. 1 ni. 

— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny 
galicyjskiej. Odb. z 32 t. Sprawozdań Komi- 
syi fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 1896, 8, 
Btr. 17. 

RYBKOWSKI Tad. Polscy członkowie austry- 
ackiej Izby panów i członkowie Koła pol- 
skiego w Wiedniu, album ofiarowane przez 
Koło polskie w Wiedniu JEx. prezesowi Apo- 
linaremu Jaworskiemu, wykonane przez .... artystę malarza w Wiedniu. Premium no- 
woroczne Kuryera polsk. za r. 1892. Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 4, k. 18. 

Rybołówstwo. Ob. Rybactwo. 

RYBOWSKI Mikołaj. Baśnie ludu polskiego. 
Bibl. Kuryera polsk. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp , 1891, 8 mała, str. 156 i 1 ni., 
z 10 illustr. J. Kruszewskiego, kor. 3. 

— Toż, serya druga, 1905, kor. 3. 

— Kot domowy, obrazek z historyi natu- 
ralnej. Odb. z Opiekuna zwierząt. Kraków, 
druk. A. Koziańskiego, 1892, 8 str. 1 ni. 
143. 

— Kruk, obrazek z historyi naturalnej. 
Lwów, nakł. Towarzystwa ochrony zwierząt, 
druk. Ludowa, 1883," 8, str. 32. 

— Jaskółki, obrazek z historyi naturalnej, 
skreślił .... kierownik szkoły ludowej. Odb. 
z IV t. Opiekuna zwierząt. Kraków, druk. 
A. Koziańskiego, 1890, 8/ str. 40. 

— Kuny, obrazek z historyi naturalnej, 
skreślił .... Odb. z Miesięcznika Tow. ochro- 
ny zwierząt. Lwów, nakł. Towarz., druk. 
Ludowa, 1894, 8 mała, str. 39, z 1 rycina, 
hal. 30. 

• Ryby. Ob. Rybactwo. 

RYCERSKI Feliks Inżynier. O rozwoju ogro- 
downictwa w Stanach zjednoczonych Ame- 
ryki północnej i o wystawie ogrodniczej 
w Chicago w 1893 r. Warszawa, nakł. auto- 
ra, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskie- 
go, 1894, 8, str. II i 46, z 2 mapami, kop. 40. 

— Wystawa powszechna międzynarodowa 
w Glasgowie w 1888 roku. Odb. z Przeglą- 
du techn. W^arszawa, 1889. 

Rycerskość wieśniacza. Ob. Targioni G. 

Rycerstwo. Ob. Dembiński Bron. (Upadek); 
Piekosiński Fr. (polskie); Spis rycerstwa 
walczącego pod Wiedniem (1883). 

Rycerz. Ob. M. Z. (1900). 

Rycerze. Ob. Łebiński Wł. dr. (O wojnach 
i rycerzach). 

Rycerze przemysłu. Powieść z niemieckiego, 
przekład N. N. Dod. do Tygodnia. Piotr- 
ków, nakł. Red. Tygodnia, 1899, str. 206. 

RYCHLAK Józef ks. dr. Commentarius in 
librum Osee prophetae. Cracoviae, Księg. 
Spółki wyd., typ. Uniyers. Jagiell., 1897,' 8 
większa, str. i ni. i 297, kor. 6. 

— De mało. Tamże, typ. W. L. Anczyc 
et Sociorum, 1893, 8, str. 99 i 2 ni., kor. 1-60. 

— Raj i upadek pierwszych ludzi w po- 
daniach narodów. Odb, ze Sprawozdania 
gimn. Św. Anny. Kraków, nakł. autora, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 8, str, 49, 

— Złe moralne i natura ludzka. Tamże, 
Spółka wydawn., 1899, 8, str, IV, 94 i 1 
ni, kor. 1-20. 

RYCHLICKI Stanisław, Physikalische Aufga- RYCHLICKI — RYDEL ben aus der Mechanik, nebst Auflosungen 
fiir die Prima hoherer Lehranstalten. Won- 
growitz, Lewandowslii, 1890, 8, str. 47, 
mr. 1. 

— Das Folium von Descartes. Program 
des Seminars in Wongrowitz. Wongrowitz, 
1884, 4, str. 20, z tablicą. 

RYCHLIK Ignacy. Księstwa Oświęcimskie 
i Zatorskie, opracował .,'.. Odb. ze Sprawo- 
zdania gimn. tarnow. Tarnów, nakł. autora, 
drnk. J. Styrny, 1889, 8, str. 65. 

RYCHLIŃSKI Karol dr. Kliniczny przebieg 
bezwładu postępowego. Ob. Odczyty klini- 
czne 102 i 103.' 

RYCHŁOWSKI Franciszek ks. Krytyczny ro- 
zbiór Kazań niedzielnych i świątecznych. 
Odb. z Homiletyki. Włocławek, 'druk." H. 
Neumana, 1898, 8, str. 13. 

— Ob. Krukowski J. ks, (Rozbiór kazań). 
Rychter Józef f, urodzony w Kraśniku 

w Lubelskiem dnia 9 sierpnia 1820 r,, umarł 
w Warszawie dnia 26 czerwca 1885 r. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1885, 8 ma- 
ła, str. 11. 

Wspomnienie pośmiertne. 

RYCHTER Józef Jarosz Hieronim. Ananas, ka- 
lendarz galicyjski, humorystyczny, ilustro- 
wany i informacyjny na r, 1896, roczn. XII. 
Kraków-Lwów, nakł. L. Zwolińskiego i Sp., 
druk. F. K. Pobudkiewicza, 8, str. XLVI, 
72 i kilkanaście arkuszy druku, z ilustr. 
i Ogłoszeniami, kor. 1. 

— Toż, na r. 1897, rocz. XIII. Tamże, 
druk. Narodowa, 8, str. 80, z rycin, i Ogło- 
szeniami, kor. 1. 

. Porów. Bartoszewicz Kaz. 
. — Ciernie i wawrzyny, zbiór powiastek 
historycznych. Kraków, nakł. K. Bartosze- 
wicza, druk. J. Fischera, 1889, 8, str. 3 ni., 
106 i 1 ni., kor. 160. 

— Droga życia, szkic poetyczny. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., druk. J. Fischera, 1889, 
16, str. 24, hal. 70. 

— Głos wolny: W sprawie chleba i ho- 
noru list otwarty. Tamże, nakł. J. J. Ry- 
chtera, w marcu 1899, fol., str. 4, hal. 20. 

— Nad grobem św. p. Adama Asnyka. 
Tamże, druk. W. Korneckiego, 6 sierjpnia 
1897, 8, str. 1. 

— Kalendarz sylwetkowy na r. 1898. Kra- 
ków, w szkicu. Tamże, fol. król., hal. 50. 

— (Pelikańczyk). Odpowiedź na szykanę 
Kuplera polskiego. Kraków, nakł. I biura 
korespondencyjnego, druk. Związkowa, (1891), 
4, 8tr. ni. 2, hal. 10. 

— Na pamiątkę pogrzebu ś. p. matki mo- 
jej, Wilhelminy z Schmidtów, ludziom do- 
brego serca i uczciwego życia. Lwów, 20 
września 1890, druk. Al. Słomskiego w Kra- 
kowie, 8, str, ni. 2. — Z poematu »Droga życia*, przez J. J. 
Rychtera. Kraków, nakł. St. Orzelskiego, 
druk. W. Korneckiego, 1897. 

— Polsko! Mówię tobie wstań! Odb. z Pa- 
miętnika wystawy. Lwów, druk. Z. Golloba, 
(1894), 8 mała, str. 8. 

— Wybór posła do W. porty, obrazek w 1 
akcie, przez Dobrze urodzonego. Kraków, 
nakł. L. M. Wolskiego, druk. J. Fischera, 
(1890), 8, str. ni. 4, hal. 20. 

— Ob. Słowacki Jul. (Poezye). 

RYCHTER Józef prof. Drathseilfahren mit 
stabilen Betriebsmaschienen ais Ersatz fiir 
die Canalbriicken der Schiffarthscanille. Ein 
Project. Fol., str. 9 i 1 tabl. litogr. 

— Obrachowanie przepływu wody przez 
jazy, szluzy i upusty, według nowej meto- 
dy Waxa oraz wykreślny sposób zastosowa- 
nia tej metody. Lwów, 1890, 4, str. 65, 
rb. 1-20. (Litografia). 

— Projektowanie komunikacyi roboty 
ziemne, budowa dróg-, przytem 17 tablic 
rysunków. Tamże, litogr., 4, str. VI, 424, 
rb. IC. 

— Reisebericht iiber Flussbauten in Ba- 
yern, echwebende Baukorper nach System 
Wolf, yerfasst von .... Professor der k, k. 
Techn. Hochschule in Lemberg. Lemberg, 
Yerłag von Seyfarth & Czajkowski, druk. 
Ludowa, 1888, 8, str. 42 i 1 ni., z tabl. li- 
togr. in fol., kor. 1*20. 

— Roboty wodne, cz. I: Pomiary wodne, 
rowy i kanały. Bibl. politechn., II. Lwów, 
nakł. autora, druk. I Związkowa, 1894, 8 
większa, str. 6 ni. i 255, z 200 figurami 
w tekście i Atlasem, z 17 tablicami w 4ce, 
rb. 9 50. 

Ryciny. Ob. Bartoszewicz K. (Album); Cho- 
dowiecki D.; Lepszy L. (kolorowe); Spis 
rycin zbioru hr. E. Hutten Czapskiego. 

RYDECKI Józef. Poezye. Warszawa, druk. 
Tow. komand., (W. Wodzyński), 1898, 8 ma- 
ła, str. 155 i 2 ni., rb. 1. 

RYDEL Lucyan dr. prof. Badanie narządu 
wzrokowego w celu rozpoznania jego cho- 
rób, wykłady kliniczne, cz. I. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jagieł!., 
1883, 8, str. 43. 

— Ein Beitrag- zur Lehre vom Glaucom. 
V. Graefśs Archiv fiir Ophtalmologie XVIII 
1, 8, str. 17. 

— t Ferdynand Arlt. Odb. z Przeglądu 
lek. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1887," 8, 
str. 8. 

— O leczeniu oderwania siatkówki i jego 
wynikach w klinice okulistycznej Uniwer- 
sytetu Jagieł. Odb. z Przeglądu lek. Tam- 
że, 1884, 8, str. 25. 

— Mowa rektora Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego, miana podczas immatrykulacyi 94 RYDEL - RYDYGER uczniów dnia 6 grudnia 1884 r. Odb. z Cza- 
su. Kraków, druk. Czasu, 1885, 8 mała, 
str. 12. 

— Sekcya okulistyczna międzynarodo- 
wego Zjazdu w Londynie. B. w. 'm. dr. i r., 
8, 8lr. ni. 15. 

— Nowsze sposoby operowania katarakty, 
powrót do cięcia płatowego, wyniki własne. 
Odb. z Przeg-1. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1889, 8, str. 46. 

— O wykrywaniu symulacyi ślepoty i nie- 
dowidzenia. Odb. z Przeglądu lekar. Kra- 
ków, 1879. Bez osobnego tytułu, 8, str. 18. 

— Ob. Podgórski Czesław dr. (Sprawo- 
zdanie); Sroczyński F. dr.; Szulisławski A. 
(Odpowiedź); Wicherkiewicz B. prof. 

RYDEL Lucyan. Dies irae. Misteryum fanta- 
styczne. Odb. z Przeglądu polskiego. Kra- 
ków, nakł. autora, Ksieg. Spółki wydawn., 
druk. Czasu, 1893, 8, str. 20. 

— Dies irae, phantasisches Mysterium in 
funfundzwanzig Gruppen nach .... in auto- 
risirten Bearbeitung von A. Weiss. Odb. 
z Dichterstimmen der Gegenwart. Baden- 
Baden, P. Weber, 1896, 8 większa, str. 7. 

— Zaczarowane koło, baśń dramatyczna 
w 5 aktach, uwieńczona pierwszą nagrodą 
na konkursie Ig. Paderewskiego w Warsza- 
wie. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1900, 16, str. 2 ni., 272 i 1 
ni., Tb. 1, kor. 260. 

— Toż. Wyd. 2, z ilustr., 1902, kor. 3. 

— Mamachen, Biihnendichtung in [einem 
Afzuge nach .... in autorisirter Bearbeitung 
von Albert Weiss. (Baden-Baden, b. r., 8 
większa, str. 7. 

— Matka, scena dramatyczna. Odbitka 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1893, , 8, 
str. 22. 

— Na otwarcie teatru, sceny wierszem. 
Odb. z Czasu. Kraków, nakł. autora, Spółka 
wydaw., druk. Czasu, 1893, 8 mała, str. 29, 
hal. 60. 

— Poezye, I. Warszawa-Kraków, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1899, 16, str. 85 i 2 ni., z rysunkami St. 
Wyspiańskiego, kop. 80, opr. rb. 1-20. 

— Toż. Wyd. nowe, 1901, kor. 3-20. 

— Teatr ludowy w Krakowie. Odbitka 
z Czasu. Kraków, b. r., 8 mała, str. ni. 4. 

— Wiersz na uczczenie pamięci Adamn 
Mickiewicza. Kraków, nakł. Komitetu urzą- 
dzającego Wieczór Mickiewicza, druk. Al. 
Słomskiego, 1890, 8, k. ni. 4. 

— Wiersz pożegnalny na zamknięcie sta- 
rego teatru dnia 31 sierpnia 1893, wygło- 
szony przez Antoninę Hoffmann. Kraków, 
nakł. dyrekcyi teatru, druk. Czasu, 1893, 8, 
str. ni. 1. RYDEL L. i WYSPIAŃSKI Stan. Epilog uro- 
czystego przedstawienia w teatrze krakow- 
skim w dniu 27 czerwca 1898 na cześć Ad. 
Mickiewicza. Kraków, nakł. i druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1898, fol., str. ni. 8, kor. 1. 

RYDYGIER Lndwik dr, prof. Die Behandlung 
der Geienkstuberculose, nach klinischen 
Vortragen bearbeitet. Odb. z Wiener Klinik. 
Wien, Urban & Schwarzenberg, 1895, 8, str. 
64, z 28 ilustr., kor. 160. 

— Zur Behandlung des Kropfes durch 
Unterbindung der zufiihrenden Arterien, 
nach einem auf dem V Kongress polnischer 
Aerzte und Naturforsch'!r gehaltenen Vor- 
trage. Przedruk z Wittelshofera Wr. Med. 
Wochenschr. z r. 18S8. Krakau, lJniver8it.- 
Buchdr., 1889, 8, str. 11. 

— Beitrag zur op(?rativen Behandlung 
innerer Darmełnklemmungen. Przedruk 
z Langbecka Arcłiiy, XXXVI, 1. Tamże, 
1887, 8, str. 14. 

— Beitrage zur Magen- Darmchirurgie. 
Separatabdr. aus der Deutschen Zeitschrift 
fiir Chirurgie, XXI. Bd. (1884). B. w. m. dr. 
i r. Bez osób. tytułu. (Leipzig, 1884), 8, str. 
545-586. 

— Beschreibung der neuen chirurg. Kli- 
nik in Krakau nebst einigen allgemeinen 
Bemerkungen uber die zweckmassige Ein- 
richtung einer chirurg. Klinik. Abdr. aus 
der Wiener klin. Wochenschrift. Wien, A. 
Holder, 1900, 8, str. 19. 

— Ueber circuiare Darmresection mit 
nachfolgender Darmnaht. Abdr. aus der Ber- 
lin, klin. Wochenschr. Berlin, 1881, 8, str. 27. 

— O dopuszczeniu kobiet do studyów le- 
karskich. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 9. 

— W sprawie dopuszczenia kobiet do stu- 
dyów lekarskich, odpowiedź prof. Cybul- 
skiemu. Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 
1895, 8, str. 6. 

— Ueber die Endresultate nach Unterbin- 
dung der zufiihrenden Arterien bei Struma. 
Vortrag. Abdr. aus v. Langenbecks Archiv 
Bel. XL Heft 4. Berlin, 1900, 8, str. 12. 

— Exstirpation des carciuomatosen Pylo- 
rus. Tod nach 12 Stunden. Abdr. a. Di^t- 
Bche Zeitschrift fiir Chirurgie (1880), 8, str. 
250-260. 

— Ein Fali von Gastro - Enterostomie. 
Abdr. aus dem Centralblatt fiir Chirurgie. 
B. w. m. dr. i tytułu, 1883, 8, str. 3. 

— Ein interessanter Fali von zweimali- 
ger Darraresection-Heilung; nebst einigen 
Bemerkungen zur Operatioustechnik bei 
Darmresectionen. Abdr. a. Berliner klin. Wo- 
chenschr. Berlin, 1882, 8, str. 10. 

— Eine neue Indication zur Wladimirows 
Mikulischen Operation. Abdr. aus v. Lau- RYDYGER 95 ^enbeck's Archiv. Bd. XLI. Heft I. Tamże, 
1890, 8, str. 2. 

— Jaką być powinna nauka chirurgii 
w naszych czasach, wykład wstępny. Odb. 
z Przeglądu lekar. Kraków, druk. tjniwers. 
Jag., 1887, 8, str. 14. 

— O leczeniu gruźlicy stawów. Ob. Od- 
czyty kliniczne, 78, 79. 

— O leczeniu ran, wykład. Ob. Odczyty 
klin. nr. 27. 

— O leczeniu wola za pomocą podwiąza- 
nia tętnic tarczowych. Odb. z Gazety lek. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1888, 
4, str. 10. 

— O leczeniu zapalenia wyrostka roba- 
czkowego, Appendicitis, referat. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 
1899, 8, str. 14. 

— O leczeniu zwichnięć wrodzonych sta- 
wu biodrowego. Odb. z' Przeglądu lekar. 
Tamże, 1896, 8, str. 9. 

— Ueber Magen - Resection mit Demon- 
stration von Praparaten. Abdr. aus v. Lan- 
genbeck's Archiv Bd. XXVI, Heft 3. Berlin, 
(1881), 8, str. 13. 

— Die erste Magenresection beim Magen - 
geschwur. Abdr. aus der Beri. klin. Wochen- 
schrift. Berlin, 1882, 8, str. 6. 

— O nowej metodzie tymczasowego wy- 
piłowania kości krzyżowo-ogonowej av celu 
swobodnego przystępu do narządów mie- 
dnicy. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, di-uk. 
Uniw. Jag., 1893, 8, s'tr. 6. 

— Mittheilungen uber das Koch'sche 
Heilverfahren bel Tuberculose. Abdr. aus 
der Wiener klin. Wochenschr. Wien, A. 
Holder, 1890, 8, str. (i. 

— Casuistische Mittheilungen. Beitrag zu 
seltenen Erkrankungen der Zunge. Abdr. 
aus d. Langenbeck's Archiv Bd. XLir, Heft 
4. Berlin, 8, str. 5. 

— Mój najstarszy dotychczas żyjący przy- 
padek wycięcia odźwiernika. Odb.' z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 
19Ó0, 8, str. 4. 

— Naftalin jako środek opatrunkowy. 
Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1884, 8, 
str. 16. 

— Zur Naphthalinbehandlung. Abdr. aus 
der Beri. klin. Wochenschr. Berlin, 1883, 8, 
str. 8. 

— Zur Operationstechnik bei der Unter- 
bindung der Arteria thyreoidea inferior. 
Abdr. aus dem Centralblatt fiir Chirurgie. 
1889, 8, str. 3. 

— Zur Operationstechnik schwieriger Falle 
von Blasenscheidenfisteln. Abdr. aus Berlin, 
klin. Wochenschr. Berlin, 8, str. 11. 

— Opis nowej kliniki chirurgicznej w Kra- 
kowie, tudzież kilka ogólnych uwag o sto- sownem urządzeniu kliniki chirurgicznej. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1890, 8, str. 18, z rycinami w teks. 

— OsteodermoplastYczna amputacya stopy. 
Odb. z Przegl. lekarl Tamże, 1888, 8, str. 4, 
z rycin, w teks. 

— Podręcznik chirurgii szczegółowej, tom 
I, zesz. 1—2. Poznań, nakł. autora, druk. 
J. Leitgebra, Gebethner i Wolff w Warsza- 
wie, 1884—1886, 8, str. 1—208, XVI i 209- 
456, z licznemi rycinami, po mr, 5. 

— Toż, tom II, zesz. 1. Tamże, 1893, 8 
większa, str. 224, z rycinami w tekście, 
mr. 5. 

— Pomysł dorabiania moczowodu. (urete- 
roplastica). Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
dnik. Uniw. Jag., 1891, 8, str. 3. 

— O przeszczepianiu uszypułowanych pła- 
tów mięśniowych, wedle wykładu wygłoszo- 
nego podczas XII międzynarodowego zjazdu 
lekarzy w Moskwie. Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1898, 8. str. 4. 

— Przyczynek do chirurgicznego lecze- 
nia niedrożności jelit. Odb. z Przeglądu le- 
kar. Tamże, 1887, 8, str. 16. 

— Przyczynek do sposobu operowania 
trudniejszych przypadków przetok pęche- 
rzowo -pochwowych. Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1887, 8, str. 12. 

— Przyczynek do sposobu operowania 
przv podwiązaniu tętnicy tarczykowej dol- 
nej." Odb. z 'Przeglądu lekar. Tamże, 1889, 
8, str. 3. . 

— Przyczynek do techniki doszczętnego 
wycinania raków. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1896, 8, str. 2. 

— Przyczynki do chirurgi żoładkowo-je- 
litowej. Odb. z Przegl. lek. Tamż'e, 1885, 8, 
str. 35. 

— Ciekawy przypadek dwukrotnego wy- 
cięcia kawałków jelita — wyzdrowienie; 
kilka uwag o technice operacyjnej na pod- 
stawie nowopodjętych doświadczeń. Odbitka 
z Przeglądu lekar. B. w. m. dr. i r. (Kra- 
ków, 1881), 8, str. 10. 

— Pierwszy przypadek wycięcia odźwier- 
nika celem usunięcia zwężenia wskutek 
wrzodu, wyzdrowienie. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, 8, str. 5. 

— Pierwszy przypadek gastro-enterosto- 
mii wobec zwężenia dwunastnicy po wrzo- 
dzie, wyzdrowienie, wykład. Odb. z Przegl. 
lekar. Tamże, 1884, 8, str. 5. 

— O przyszywaniu śledziony, 8plenopexia. 
Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1895, 8, 
str. 4. 

— Ueber Pylorusresection. Sammlung kli- 
nisch. Yortrage von R. Yolkmann, Nr. 220. 
Leipzig, Breitkopf et Hartel, 1882, 8, str. 
40, tablic II. 96 RYDYGER - RYMANÓW — O ranach serca, wykład. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1898, 8, str. 12, z ryciną w tekście. 

— Eine neue Resectionsmethode der Fuss- 
wurzelknochen beim veralteten Pes varu8. 
Abdr. aus der Beri. klin. Wochenschr. Ber- 
lin, 1883, 8, str. 6. 

— Ueber Rhinosklei-om. Vortrag. Abdr. 
aus V. Langenbeck's Archiv. Bd. XXXIX. 
Heft 3. Berlin, 8, str. 3. 

— Spis prac, ogłoszonych drukiem. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1891, 
8, str. 8. 

— Nowy sposób cięcia podbrzusznego, 
sectio alta, oraz kilka uwag o wyzyskiwa- 
niu plastycznej właściwości otrzewny w ope- 
racyach na pęcherzu wogóle. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże, 1888, 8, str. 17. 

— Nowy sposób chirurgicznego leczenia 
mięśniaków macicy (myomata uteri). Wy- 
kład. Odb. z Gazety lekar. Warszawa, druk. 
K. Kowalewskiego, 1889, 4, str. 4 

— Nowy sposób wypiłowania kości śród- 
stopia celem wyleczenia stopy szpotawej 
zastarzałej. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 5. 

— O sposobie chloroformbwania. Ob. Od- 
czyty kliniczne, 54. 

— Zur Sprayfrage. Abdr. aus Deutsche 
Zeitschrift fiir "'Chirurgie. 8, str. 268-290. 

— Aseptyczny stół operacyjny. Odbitka 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1898, 8, str. 6, z ryciną. 

— O twardzielu nosa, (Rhinoceloderma), 
wykład miany na XVliI zjeździe chirur- 
gów w Berlinie, połączony z przedstawie- 
niem chorych. Odb. z' Przeglądu lek. Tam- 
że, 1889, 8, str. 4. 

— Kilka krótkich uwag o nowych sposo- 
bach splenoplexyi. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1896, 8, str. 2. 

— Yorschlag zur yoUstandigen Aende- 
rung der Construction der Zuschauerpiatze 
im Operationszimmer der chirurgischen Kli- 
niken. Abdr. aus der Wiener klin. Wochen- 
gchrift. Wien, 1893, 8, str. 4. 

— Ein neuer Yorschlag zur operativen 
Behandlung der Uterusmyome. Yortrag. 
Abdr. aus der Wiener klin. Wochenschr. 
Wien, 1890, 8, str. 5. 

— Yorstellung eines Falles von geheilter 
Pylorusresection wegen Magengeschwiir 
nebst Demonstration des Praeparates. Abdr. 
aus V. Langenbeck'8 Archiv Bd. XXVIII, 
Heft 2. Berlin, 1882, 8, str. 4 i tablica. 

— Wie soli man chloro formiren ? Samm- 
lung klin. YortrRge, Nr. 69. Leipzig, Breit- 
kopf & Hartel, 1893, 8, str. 14, z rycinami, 
fen. 75. 

— Wprowadzenie cewnika do moczowo- dów Nłtzego. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 5, z 2 figur. 

— O wycinaniu macicy, wykład. Odbitka 
z Przeglądu Ipk. Tamże, 1890, 8, str. 9. 

— O wycinaniu odżwiernika. Wj-^kład kli- 
niczny. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1882, 
8, str. 64. 

— Ostateczne wyniki po podwiązaniu tę- 
tnic tarczykowych z powodu wola! Odbitka 
z Przegl. lek. tamże, 1890, 8, str. 9. 

— Zabiegi chirurgiczne w przebiegu cho- 
rób żołądkowych. Odb. z Medycyny. War- 
szawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1888, 4, 
str. 5. 

— Ob. Cybulski Napoleon (Z powodu). 
RYDYGIER prof. & JAWORSKI doc. Ein Fali 

von Gastroenterostomie nebst Untersuchun- 
gen uber das Yerhalten der Magendarm- 
function nach erfolgter Heilung. Abdr. aus 
Deutsche medicin. Wochenschrift. Leipzig 
& Berlin, G. Thieme, 1889, 8, str. 14. 

— Przypadek gastroenterostomii, z bada- 
niem zachowania się czynności żołądka 
i jelit po wyzdrowieniu. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889, 8, str. 14. 

Ryga. Ob. I... Jan ks. (Wspomnienia). 

Porówn. luflanty. 

RYGIER Leon. Z greckich motywów. War 
szawa, Brzozowski, 1900, 8, kop. 40. 

Ryjek, Wieprzuś i Kwiczuś. Warszawa 
nakł. M. Arcta, London & Holland, Dean et 
Son Ld., (1894), 8 parawanikowa, 6 obraz 
ków kolor, z tekstem, kop. 20. 

RYLEJEW. Dumy (śpiewy historyczne), prze 
łożył, opatrzył przypisami i życiorysem 
autora Ludomir Siewiński. Kraków, nakł, 
i druk. A. Koziańskiego, 1885, 18, str. 288 
i II, kor. 2. 

RYLSKI Alfons. Ob. Sienkiewicz H. (Bóf 
pola mas). 

RYLSKI Alfred von. Leitfaden fiir den Un- 
terricht im Yolapiik. 2te Auflage. Dresden, 
Pierson, 1888, 8 mała, str. III i 80, mr. 1. 

RYLSKI Fr. Ob. Precz z Żydami. 

RYLSKI Tomasz. Budownictwo. B. w. m. 
dr. i r. (Dublany, 1867), 4, str. 317 i 29, 
litogr. 

z RYMANOWA Zofa. Ob. Potocka Zofia. 

(Rymanów). Zakład zdrojowo-kąpielowy Ry- 
manów konc. przez c. k. Namiestnictwo, za- 
szczycony medalem srebrnym na wystawie 
przyrod. -lekarskiej w Krakowie 1881 r. Sa- 
nok, druk. K. Pollaka, 1882, 8, str. 12. 

Rymanów, zakład zdrojowo-kąpielowy, so- 
lanka jodo-bromowa w Galicyi, pora kąpie- 
lowa od 20 maja do 20 września. Lwów, 
nakł. Zakładu, druk. Ludowa, 1894, 16, 
str. 20. 

— Ob. Bełza Wł. (Modlitwa); Dukiet J; RYMANOWSK RYTHIM 97 Kolonia lecznicza; Radziszewski Bron. (Ro- 
zbiór chem. (1882). 

RYMANOWSKI. Wskazówki światowe w ró- 
żnych okolicznościach życia. Album prawd. 
Rozrywki umysłowe. Kraków, Himmelblau, 
w ozd. opr. kor. 1*60. 

RYMARKIEWICZ Jan prof. dr. Kochanowski 
jako twórca pieśni świętojańskiej o Sobótce, 
odczyt. Poznań, druk.J. I. Kraszewskiego 
(dr. W. Łebiński), 1884, 16, str. 16, fen. 50. 
— Jana Kochanowskiego Pieśń święto- 
jańska o Sobótce, wedle wydanie Andrzeja 
Piotrkowczyka r. p. 1617, objaśniona i oce- 
niona przez .... Wyd. jubileuszowe. Poznań, 
nakl. A. Cybulskiego, druk. J. Leitgebra, 
1884, 8, str. 1 ni., 196 i 3 ni., z portretem 
J. Kochanowskiego, mr. 4*50. 

RYMSZA Adam. Ein Beitrag zur Toxikolo- 
gie der Pikrinsaure. Dorpat, 1889, 8, str. 
124, 1. 

RYMSZA Wacław. Vei'gleichende Untersu- 
chungen liber den Zusammenhang zwischen 
dem Refractionszustande der Augen und 
dem Schadelbau, Inauguraldiss. Dorpat, Ka- 
rów, 1892, 8, str. 65, mr. 1-50. 

Rymy. Ob. Belmont L.; Jankowski Cz. ; 
Tyszkiewicz St. J. 

Rynek krakowski. Ob. Louis J. W. (Prze- 
chadzka). 

RYPIŃSKI Aleksander. Wiersz do Xięcia 
Adama Czartoryskiego przy uczcie danej 
mu w Londynie na St. James's street przez 
grono historyczne polskie dnia 11 lipca 
1853 roku. Powiedział .... nauczyciel języ- 
ków i rysunków w trzech sąsiednich szko- 
łach hrabstwa Middlesez: 'Stamford - hill, 
Totteńham i Edmonton. Londyn, nakł. 
i cisk autora, 1853, 16, str.. 6. 

Rys krótki materyy z nauk w szkołach 
powiatowych Umańskich XX. Bazylianów 
przez ciąg roku szkolnego wyłożonych na 
popisy publiczne uczniów tychże szkół mie- 
siąca lipca 1811 roku porządkiem klass i le- 
kcyy wydany. B. w. m. dr. i r. (1811), 4, 
sign. A— E5. 

— krótki nauki pszczelnictwa. Przemyśl, 
1899, hal. 35. 

— historyczny kampanii, odbytej w r. 1809 
w księstwie warszawskiem pod" dowództAvem 
ks. Józefa Poniatowskiego, z dopełnieniami, 
obejmującymi urzędowe akta, rozkazy dzien- 
ne, koreśpondencye, mowy i poezye. _ Bibl. 
uniwersalna nowa. Kraków, nakł. Żupań- 
skiego i Heumanna, druk. Związkowa, 1890, 
8, str. 384 i 2 ni., kor. 3-60. 

RYSIŃSKI Bronisław. Historya Michałka 
Ryby, który z biednego chłopca wyszedł na 
doktora, pogadanka naukowa. Książeczki 
dziesięciogroszowe, 2. Warszawa, Lesman 
i Świszczowski, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1883, 8 mała, str. 31, grp. 10. Rysownik dobry. 100 wzorków do systematy- 
cznego rysunku. 6 zeszytów po 16 wzorków, 
w ozdobnej teczce. Warszawa, M. Arct, ze- 
szyt po kop. 30. 

RY8TAN Józef. Jerk, baśń z nad brzegów 
północnego morza. Kraków, Spółka wyda- 
wnicza, druk. Czasu, 1896, 8, str. 62, hal. 80. 

— W daleką podróż. Odb. z Czasu. Kra- 
ków, nakł. i druk. Czasu, 1899, 8 mała, 
str. 59. 

Rysunki. Ob. Biske K.; Cybulski K.; P^Iin- 
zer T.; Gerson M.; Kłapkowski Wł.; Migdał 
Fr.; Mirosławska L.; Pilatti Ksaw.; Rotter 
Jan prof.; Stefanowicz A.; Wawrzykie- 
wicz E. 

Rysy z życia ś. p. ks. Karola Antoniewi- 
cza, ojca T. J. Wyd. nowe. Poznań, nakł. 
i druk. J. Leitgebra, 1883, 16, str. 88, 
fen. 30. 

RYSZARD Antoni. Bibliografia numizmaty- 
czna polska, spis dzieł, pism i artykułów 
o monetach, medalach i rzeczach menni- 
czych polskich traktujących. Kraków, nakł. 
autora, druk. A. Koziauskiego, 1882, 8 mała, 
str. 114, kor. 4. 

— Cennik monet polskich i z Polską sty- 
czność mających z XIV i XV w , będących 
do sprzedania częściowo u .... w Krakowie, 
II. Kraków, 1886,' 4, str. 22 łitogr , z 3 tabl. 

— Monety z alchemicznego złota, ślady 
bicia takowych w Polsce oraz recepta na 
pomnażanie złota i bicie zeń dukatów. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Czasu, 1892, 8, str. 
14, hal. 60. 

— Położenie kamienia węgielnego pod 
mennicę warszawską dnia 16 czerwca 1817 
roku. Odb. z Wiadomości numizm.-archeol. 
Kraków, druk. W. L. Auczyca i Sp., 1890, 
8, str. 4. 

— Spis dzieł numizmatycznych polskich 
i z niemi styczność mających, zebranych 
przez .... 1870—1893 r. Tamże, drak. Czasu, 
8, str. 44. 

- — Sprawozdanie z ćwierćwłekowej dzia- 
łalności Towarzystwa wzajemnej pomocy rę- 
kodzielników i przemysłowców krakowskich, 
w dwudziestą piątą rocznicę swego zawią- 
zania dnia 11 grudnia 1890 r. złożone. Kra- 
ków, nakł. Towarzystwa, druk. A. Koziań- 
skiego, 16, str. 14. 

— Szkoła numizmatyczna. Odb. z Wiado- 
mości numizm. -archeolog. Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1893, 8, str. 17, hal. 20. 

— Ob. Lepszy L. (Wspomnienia); Merz- 
bach Henryk; Zygmunt August (Uniwersał). 

Ryta Św. Ob. Mścichowski Z. 

Rythm do Pana Jezusa ukrzyżowanego 
patrząc na figurę Męki Pańskiej. A któż 
Cię to mój Jezu. ' Wadowice, druk. Fr. Foł- 
tyna, 1884, 8, str. 8, z drzeworytem. 

13 9» RYTHMES - RZĄŻEWSKI Rythmes. Ob. Kawczyński Max dr. (Essai). 
Rytmika. Ob. Kawczyński M.; Kolessa A. 
(ukraińska). 

Rytmy. Ob. Jankowski Józef. 
Rytownicy gdańscy. Ob. Bersohn M. 

Rytuał. Ob. Fulman M. ks. (piotrkowski); 
Przybyszewski Jan ks. (Język ross.). 

RYWIN. Krwawy chrzest. Scena z dramatu 
dziejowego, wierszem. Lwów, nakł. J. Dźar- 
nickiego, druk. K. Pillera, 1881, 8, str. 13, 
hal. 40. 

RYX Jerzy. Fermentacya, jej przyczyny 
i zjawiska, z wyszczególnieniem fermenta- 
cyi alkoholicznej. Kraków, nakł. autora, 
Żupański & Heumann, druk. A. Koziań- 
skiego, 1887, 8, str. -79, 2- ni. i IV, z 111 ta- 
blicami, kor. 2. 

— Poszukiwania na polu nauki o powierz- 
chowności, extśrieur, zwierząt domowych. 
Odb. z Przeglądu weterynar. Lwów, druk. 
Ludowa, 1893,' 8, str. 9."^ 

— Rolnik przedsiębiorca. Warszawa, wy- 
dawnictwo Rolnika i hodowcy, Gebethner 
i Wolff, druk. Wł. Szulca i Sp., 1890, 16, 
str. IV, 9—70 i ni., kop. 40. 

— Zootechnika z dzisiejszego punktu wi- 
dzenia. Odb. z Przeglądu weteryn. Lwów, 
druk. Ludowa, 1894, 8 większa," str. 41 i 1 
ni., kop. 30. 

RYX Maryan Ics. Kazanie miane w katedrze 
sandomierskiej do alumnów seminaryum 
sandomierskiego w uroczj^stość św. Stani- 
sława Kostki, patrona młodzieży duchownej, 
dnia 13 listopada 1892 r., przez .... prof. se- 
minaryum duchownego. Warszawa, druk. 
St. Ni*emiery, 1893, 8, str. 20, kop. 15, na 
Welinie kop. 20. 

— Mowa przy wprowadzeniu zwłok ś. p. 
ks. Józefa Kijanki, św. teologii kandydata, 
prałata -dziekana katedry sandomierskiej, 
ofłcyała generalnego i proboszcza parafii 
Szewna, do kościoła parafialnego w Szew- 
nie, powiedziana dnia 14 marca 1898 roku. 
Tamże, 1898, 8, str. 20, kop. 40. 

— Mowa żałobna przy wyprowadzeniu 
zwłok ś. p. ks. Apolinarego Knothego, k. ś. 
t. prof. seminaryum duchownego i probosz- 
cza w Łagowie, z kościoła po Reformatach 
w Sandomierzu na cmentarz grzebalny, gło- 
szona dnia 22 pażdz. 1894 r. przez .... prof. 
sem. duch. Tamże, 1895, 8, str. 20, kop. 40. 

RYZNERSKI Hipolit ks. Jezus w obrazie ko- 
bylańskim, z dodatkiem nabożeństwa do 
Serca P. Jezusa, napisał i rozszerzył .... ple- 
ban w Kobylance, według łać. wydania z r. 
1781 ks. W. J. Franciszka Górskiego, archi- 
dyakona tarnowskiego, o. p. dra, plebana 
kobvlańskiego. Wyd. 2. Tarnów, nakł. wy- 
dawcy, druk. J. Pisza, 1886, 16, str. 69 i 2 
ni., z ryciną. Ryżanowski kurhan. Ob. Ossowski G. 

RZ^CA Karol. Uwagi o wyborze i konser- 
wacyi atramentów K. Rżący właściciela fa- 
bryki wyrobów chemicznych w Krakowie. 
Kraków, nakł. K. Rzacv, druk. W. Korne- 
ckiego, b. r. (1882), 4,'k. 2. 

— Gazowe wody lekarskie sztuczne mi- 
neralne przyrządzane w zakładzie fabry- 
cznym wód gazowych . .. w Krakowie we- 
dług przepisów komisy i balneologicznej 
Towarz. lekarsk. w Krakowie. Kraków, 
druk. Związkowa, 1882, 12, str. 10. 

RZ4CA K. i CHMURSKI. Gazowe wody mi- 
neralne sztuczne i specyalne lekarskie przy- 
rządzane z polecenia Towarzystwa lekar- 
skiego krakowskiego i pod kontrolą Komi- 
syi przemysłowej tegoż Towarzystwa w za- 
kładzie fabrycznym wód gazowych w Kra- 
kowie. KrajoAvych wód mineralnych zakład 
nie naśladuje. Kraków, nakł. K. Rzacy 
i Chmurskiego, druk. W. Korneckiego, 1894, 
8, str. 31. 

Rząd tymczasowy Królestwa Polskiego. 
Obwieszczenie z daty: Warszawa, dnia 11 
grudnia 1830 roku, ustanawiające Gwardyą 
Narodową w Wai-szawie. Folio,' 1 ark. dr. 

— narodowy w r. 1863: Ten już odtąd ... 
(wierszem). B. w. m. dr. i r. (1893). 

Rządca ekonomiczny. Ob. Bardzki Bolesł.: 
Patzig G. C. 

RZi^DKOWSKI Michat dr. Cholera, jej istota 
i pochodzenie ocenione na zasadzie spostrze- 
żeń etiologicznych. Nowa teorya zakażeń 
w organizmie. Kraków, nakł. autora, druk. 
A. Koziańskiego, 1900, 8, str. 216, kor. 6. 

Rządy sejmikowe. Ob. Pawiński A. prof. 

RZĄŻEWSKI (Aer). Krzyżowcy, powieść hi- 
storyczna z czasów Jana III przez AER. 
Warszawa, nakł. Biesiady literackiej, druk. 
E. Skiwskiego. 1887, 8, str. 292, rb. 1-50. 

— Mickiewicz w Odessie i twórczość jego 
z tego czasu. Warszawa, A. Rzażewska, 
druk. J. Sikorskiego, 1898, 8, str. 97ikop. 60. 

— Nihilizm rosyjski przedstawiony w hi- 
storycznym rozwoju, studyum historyczno- 
społeczne, napisał A6r. Odb, w 30 egzempl. 
z Przeglądu polskiego, Kraków, druk, Cza- 
su, 1882, '8, str. 97. 

— Opowiadania i studya, serya I. Poznań, 
nakł. A. Cybulskiego, druk. J. Leitgebra, 
1885, 8, str. 5 ni., 373 i 1 ni., mr. 4*50. 

Pułkownik Wilk, obrazek z niedawno uptynionej 
przeszłości; Wieczerza, ustęp z życia Mickiewicza; 
Kontrasty, ustęp z życia Chopina; Mickiewici w O- 
dessie i twórczość jego z tego czasu; Dlaczego pan- 
na Teresa zwala się panią pułkownikową, obrazek 
z pierwszej połowy bieżącego wieku; Kocłiauoirski 
w Paryżu, jedna cłiwila z życia poety. 

— Pierwszy romantyk, opowiadanie z prae- 
szłości, spisał A6r, tom I— II. Odb, a Pr«e- 
glądu polskiego. Kraków, druk. Czasu, Gu- RZĄŻEWSKI - RZEPIŃSKI 99 brynowicz i Schmidt we Lwowie, 1883, 8, 
str. 253, kor. 5-20. 

— Za wiarę i ojczyznę, podług rzeczywi- 
stego zdarzenia opowiedział .,., Odb. z Wiel- 
l?opoIanina. Poznań, naltł. i druli. Fr. Cho- 
cieazyńskiego, 1885, 8, str. 157, mr. 1. 

— Złoty wiek literatury Dubrownika. Odb. 
z t. V Pamiętnika Wydziałów filolog, i filo- 
zof, histor. 'Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1885, 4 większa, str. 55. 

— Złudzenia, opowieść z czasów księcia 
Józefa Poniatowskiego. Warszawa-Kraków, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1899, 8 mała, str. 362, rb. 1 35. 

— Ob. Barzykowski Stan. (Historya po- 
wstania); Rajski J. N. (Walka o prawdę). 

Rzecz o lichwie, ustawy z dnia 24 maja 
1880 r. i z dnia 19 czerwca 1893 r., opa- 
trzone uwagami, podręcznik niezbędny dla 
rolników, kupców, przemysłowców i robo- 
tników. Poznań, nakł. A. Cybulskiego, druk. 
Kuryera poznań., 1894, 8, str. 36, fen. 20. 

Rzecz o obronie czynnej i o skarbie naro- 
dowym. Edvcya druga. Pai-yź, druk. Polska 
A. Reiffa, 1888, 12, str. 46. 

— o ustawie ateńskiej, przypisana Xeno- 
fontowł, z greckiego na język ojczysty 
przeJożyi Józef Wierzbicki. Ódb. ze Spra- 
wozdania gimn. Nowy Sącz, druk. J. Pisza, 
1895, 8, str. 23, hal. 70. 

— o zabezpieczeuiu na życie z dołączeniem 
tabliczek. Wyd. 2gie zmienione. Kraków, 
Towarzystwo wzajem, ubezp., drak. Czasu, 
1884, 8, str. XXIII, 40. 

— Toż. Wyd. 3cie zmienione. Tamie, 
1888, 8, str. 22. 

— Toż. Wvd. 3cie zmienione. Tamże, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1889, 8, str. 36. 

RZECZNIOWSKI Leon dr. O hypnotyzmie 
w medycynie. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1888, 8, str. 106, rb. 1. 

Rzeczpospolita Babińsi(a. Ob. Windakiewioz 

St. (Akta). 

— polska. Ob. Babijrecki J. (Mapa); Bier- 
nacki Gez. (Regestr); Bruckner Alex. dr. 
(Taniec); Iwanowski E. (Wizerunek); Jabło- 
nowski Aleks. (Atlas histor.); Kopff W. dr.; 
Modrzewski Frycz A.; Raczyński Franc. 
(1876); Rembowski A. (Jan Ostroróg); Sozań- 
ski A. (Spisy osób); Stefański K. (Upadek), j 

Rzeczy ostateczne. Ob. Bellarmin F. 

Rzeki. Ob. Chrzanowski Leon (Memoryał); 
Karliński dr. prof. (Stan wody); JKopernicki 
W.; Pettenkofer M. (Zanieczyszcz.); Romer 
Eug. (w historyi 1901); Zabokrzycki Al. 
(Reguł.). 

Rzemieślnicy. Ob. Malczewski Kaz. (O wy- 
kształceniu); Rudnicki Wł (O rozwoju); Na- tanson L. dr. (Rady); Ulanowski Boi. (Cen- 
nik); Wernic H. 
Porówn.: Cechy. 

Rzemieślnik polski, kalendarz na rok zwy- 
czajny 1900, wydany przez L. R. i J. W., 
rocznik I. Warszawa, druk. L. Szkaradziń- 
skiego i Sp., 8, str. 296 i II, z ogłoszeniami, 
kop. 40. 

— polski, dwutygodnik poświęcony spra- 
wom rękodzielnictwa w Galicji. Kraków, 
nakł. druk. Związkowej, 1891, fol. Numer 
okazowy z 3 maja 1891. 

Rzemiosła. Ob. Chotkowski W. ks.; Gerson 
W. (Zdobnictwo); Łojko E. (Szkoła); Natan- 
son L. dr. (O uczeniu); Oswald M.; Szkoła; 
Wernic H. 

Porówn.: Krawiectwo, mularstwo, rękawicznictwo, 
njkodzielnik, stolarstwo. 

RZEPECKA R. Pierwsze początki czytania 
i jeżyka francuskiego dla użytku polskich 
dzieci. Wyd. 3. Poznań, 1881, "rb. 1. 

RZEPECKI Jan von. Ueber die bis jetzt un- 
bekannt gebliebeuen Gedichte von Zbigniew 
Morsztyn, Inauguraldissert. Posen, Selbst- 
yerlag, gedruckt bei W. Simon, 1884, 8, str. 
1 ni., 67 i 4 ni. 

— Muza domowa Zbigniewa Morsztyna. 
Poznań, W. Simon, mr. 1. 

RZEPECKI Ludwik. Kolendy i pieśni na 
Boże narodzenie, z różnych przez władzę 
duchowną aprobowanych ksiąg zebrane przez 
L. R. Wyd. 2. Poznań, nakł. wydawnictwa 
im. ks. Fr. Bażyńskiego (Wł. Simona), 1882, 
8, str. 48, fen. 25. 

— Wybór rzeczy zabawnych i pożyte- 
cznych, dla młodzieży polskiej. Ułożony przez 
L. R. Poznań, nakł. ks. Fr. Bażyńskiego, 
druk. T. H. Daszkiewicza, 1871, 8. Tom I. 
Tyt. kart ni. 4, str. 337. 

— Żywot Mieczysława hr. Halki Ledó- 
chowskiego, rzymskiego Św. Kościoła nun- 
cyusza, delegata, arcybiskupa, kardynała. 
Królestwa polskiego prymasa, legata i t. d., 
prefekta kongregacyi de propaganda fide, 
według wskazówek dwóch kapłanów archi- 
dyecezyi poznańskiej, jednego zmarłego a 
drugiego wygnańca, przez . .. sporządzony 
w roku jubileuszowym powtórnie wydany. 
Poznań, nakł. Gońca wielkopolskiego, druk. 
W. Simona, 1895, 8 mała, str. 127 i 1 ni., 
z portretem, fen. 50. 

— Ob. Skarga Piotr (Synod Brzeski 1874). 

RZEPIŃSKI Stanisław prof. Z Aten do Sy- 
cylii, wspomnienia z podróży. Odb. ze Spra- 
wozdania c- k. gimn. Św. Jacka. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1898, 8, str. 35. 

— Bursa imienia Stefana Batorego w Wa- 
dowicach, jej początki, rozwój i działalność 
w latach 1880—1893. Wadowice, nakł. To- 
warz. Bursy, drak. Fr. Fołtyna, 1893, 8, 
str. 54. 100 RZEPIŃSKI - RZEWUSKI — Grecya, wspomnienia z podróży odby- 
tej na wiosnę w r. 1896. Odb. z Przeglądu 
polskiego. Kraków, Spółka wydawn., druk. 
Czasu, 1899, 8, str. 57, kor. 1. 

— Pompei, wspomnienia z podróży. Odb. 
ze Sprawozd. gimn. Kraków, nakł. autora, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 88. 

— Przechadzki po starożytnem Carnutum. 
Odb. ze Sprawozdania gimn. Wadowice, 
nakł. autora, druk. Fr. Fołtyna, 1896, 8, 
str. 37. 

— Kilka słów o życiu i pismach Alberta 
Inesa, tudzież rozbiór i ocena jego panegi- 
ryku p. t. Wanda. Tamże, 1895, 8, str. 34. 

— Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa 
Bursy im. Stefana Batorego w Wadowicach 
z czynności za rok 1893/4. Tamże, nakł. 
Towarzystwa, 1894, 8, str. 39. 

~ Toż, za rok 1894/5. Tamże, 1895, 8, 
str. 32. 

— Ob. Cicero (Laelius); Sallustyusz (Woj- 
na); Sprawozdanie IV Gimnazyum we Lwo- 
wie ('1886); Yergilius P. M. (Wybór poezyi). 

Rzepki wywichnięcie. Ob. Szuman Leon dr. 

RZEPKO Adolf. Dwanaście nowych melodyi 
kolendowych, napisanych na harmonium lub 
organy albo na sam fortepian, z dodaniem 
tekstu. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1890, 
kop. 60. 

— Trzydzieści dawnych kolend na melo- 
dykon lub fortepian albo na cztery głosy 
mieszane, ze Śpiewnika Adolfa Rzepko. 
Tamże, (1893), kop. 50. 

— Missa brevis ad IV voces aeąuales. 
Tamże, (1890), kop. 80. 

— Muzyka organowa, zbiór preludyi cel- 
niejsz^ych autorów we wszystkich tonacyach 
stopniowo ułożonych, z dodaniem psalmów 
Gomółki i Szamotulskiego. Wyd. nowp ze 
zbioru ks. L. Soleckiego. Tamże, (1890), 
rb. 2. 

— Szkoła na melodvkon lub fisharmo- 
nię. Tamże, (1893), rb. 2. 

— Veni creator i dwie pieśni poślubne. 
(Caecilia, nr. 41). Tamże, 1895, kop. 50. 

— Ob. Henning C. (Szkoła na skrzypce); 
Moniuszko St.; Szujski Józef (Smętne). 

RZESZOTARSKA Am. Ob. Guyau M. (Po- 
wiastki). 

RZESZOTARSKI Alfons Inżynier. Zastosowa- 
nie fotografii do mikroskopowych badań 
stali. Odb. z miesięcznika Światło. Warsza- 
wa, 1899, 8, str. 15, z rycinami w tekście. 

Rzeszów. Miasto Rzeszów w r. 1891, kry- 
tyka gospodarki miejskiej, wyjęta z dzien- 
ników krajowych. Rzeszów, nakł. i druk. 
Arwaya, 1891, 8. 

— Ob. Ais Rodryk (Oświetlenie); Barzyc- 
ki J. dr. (Woda); Pogląd (Kasa Oszczęd.); 
Wykaz domów, z RZESZOWA Michał. Jadwiga, królowa 
polska, napisał Michał z Rzeszowa. Wyda- 
wnictwo ludowe, VI 5. LwÓAv. nakł. Komi- 
tetu, red. Sz. Parasiewicz, druk. A. Wajdo- 
wiczowej, 1887, 16, str. 56, z 2 ryc, hal. 20. 

— Oblężenie Trembowli, powiastka z dzie- 
jów naszych. Tamże, druk. S. Bednarskiego, 
1890, 16,"^8tr. 38, hal. 16. 

RZĘTKOWSKI St. M. Z chwili szału, frag- 
ment dramatyczna'. Odb. z Echa muzyczne- 
go. Warszawa, Rajchman i Frendler, druk. 
br. Jeżyńskich, 1884, (1885), 16, str. 39, 
kop. 30. 

— Livia Quintilla, dramat w 1 akcie. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
E. Skiwskiego, 1886, 16, str. 67, kop. 40. 

— Z pomiędzy ludzi, szkice z natury: 
Homo novus; Z pomiędzy ludzi; Czarna do- 
la; Waryatka; Na próżno; Zdarzenie w po- 
dróży; Za stary; Gość wigilijny, Gwiazdka 
spadająca; Nieznajomy. Tamże, 1893,8 mała, 
str. 276, tb. 120. 

— Ob. Mayne Reid (Pobyt w pustyni); 
Stimmen polnische 1886). 

RZEWUSKA hetmanowa. Ob. Karwicki Józ. 
(Szkice), 

RZEWUSKA Jadwiga, Ob. Leliwa Ludwik 
Piotr. 

RZEWUSKA Konstancya z Iwanowskich. Wspo- 
mnienia z młodości od 1830 do 1850 przez 
K, Nehemara, Wspomnienie pierwsze. Syl- 
wia. T. II. Lwów, 1874. 

RZEWUSKA Ludwika. Ob. Nowakowski Wa- 
cław (Podhorce). 

RZEWUSKI. Ob. Zadarnowski (Przełożenie RZEWUSKI Gracyan ks. Katechizm rzymsko- 
katolicki, przystępnym sposobem wyłożony 
przez .... kanonika katedralnego Płockiego, 
proboszcza parafii Raciąż, b. regensa i prof. 
semin. płock. Wyd. 4te na nowo starannie 
przejrzane. Warszawa, nakł. Gebethuera 
i Wolffa, druk. J. Bergera, 1883, 8, str. 
170, IV. 

— Toż. Wyd, 7me na nowo starannie 
przejrzane i dopełnione. Tamże, druk. Ru- 
bieszewskiego i Wrotnowskiego, 1898, 8, str, 
179 i IV, kop, 30, 

— Mały katechizm rzymsko katolicki, 
przystępnym sposobem wyłożony. Tamże, 
druk. Śt Niemiery, 1888, 16, str. 100, kop, 6. 

— Toż, z przygotowaniem do pierwszej 
spowiedzi i Komunii świętej. Wydanie 7rae. 
Tamże, 1898, 16, str. 100,' kop. 6. 

— Wianeczek różany, czyli krótka wia- 
domość o różańcu świętym i sposobie jego 
odmawiania. Warszawa,' druk. St, Niemiery, 
1889, kop. 4. 

— Toż, z dodaniem modlitwy do Św. Jó- 
zefa. Wyd. 2. Tamże, 1896, kop. 4, RZEWUSKI G. - RZEWUSKI W. 101 — Życiorys ś. p. ks. Rocha Filochowskie- 
go, k. Św. t., prałata katedry metropolital- 
nej warszawskiej, sędziego surrogata kon- 
systorza generalnego tej metropolii. Tamże, 
1897, 16, str. 65 i 1 ni., z portretem, kop. 45. 

RZEWUSKI Henryk. Listopad, romans histo- 
r3'czny z drugiej połowy XVIII w., t. I— V. 
Warszawa, nakł. Gazety polskiej, druk. J. 
Sikorskiego, 1900, 8 mała, str. 159, 157, 160, 
159 i 158, rb. 125. 

— Pamiątki starego szlachcica litewskie- 
go, 3 tomy. Tamże, 1900, 8 mała, str. 452, 
kop. 75. 

— Rycerz Lizdejko, powieść z czasów pa- 
nowania Jana Kazimierza. Tom I— V. Tam- 
że, 1900, 8 mała, str. 780, rb. 1-25. 

— Zamek krakowski, romans historyczny 
z wieku XVI, t. I -IV. Tamże, 1900, 8 mała, 
rb. 1. 

— Toż, w dwóch toniach. Poznań, skład 
gł. i druk. W. Simona, 1885, 8, str. 556, 
mr. 2. 

— Ob. Chmielowski P.; Tarnowski St. 

RZEWUSKI Leon. Lwów, 28 marca 1848. 
Adam Potocki, Leon Rzewuski. Zdanie wzglę- 
dem służebności włościan, 4, k. 1. 

— Lwów, 30 marca 1848. Leon Rzewuski, 
Adam Potocki. Obszernieysze wyłożenie po- 
wyższego, 4, k. 1. 

— Lwów, 4 kwietnia 1848. Objaśnienie 
projektu prawa wyborczego. L. R, i A. P. 
Druk. Filiera, 4, k. 1. 

— 10 kwietnia 1848. Uwagi nad zdaniem 
28 marca, 4, k. 1. 

— Do zdania p. L. Jabłonowskiego, z d. 
5 kwietnia, 4, k. 1. 

RZEWUSKI Michał i RZEWUSKA Katarzyna. 
Ob. Zieleniewski L. (1811). 

RZEWUSKI P. ks. Słowa Jezusa Chrystusa 
do serca młodzieńca, czyli uwagi nad zba- 
wieniem duszy. Wyd. nowe. Warszawa, 
druk. St. Niemiery, 1891, 16, str. 179 i 1 ni., 
kop. 30. 

— Ob. Bartoszewicz Kaz. ; Luzerne Wilh. 
(Homilie); Pelczar Józef ks. (Mowa); Smo- 
czyński W. ks.; Soave F. (Powieści). 

RZEWUSKI Rom. Boi. Eduard. Untersuchun- 
gen iiber den anatomischen Bau von Stron- 
gylus paradoxus Mehl, mit einem Beitrag 
zur Entwickelungsgeschichte dessełben, In- 
auguraldiss. Leipzig, 1887, 8, str. 36, z 2 
tablicami. 

RZEWUSKI Stanislas. Alfredine. Paris, libr. 
Ollendorf, 1889, 18, str. 386, frs. 3-ó0. 

— Toż. 2e edition. Tamże, 1890, 8, str. 
382. 

— Le comte Witold, pióce en trois actes. 
Tamże, 1889, 18, str. 76, frs. ^2. — Dśborah. Tamże, 1893, 18, str. 291, 
frs. 3-50. 

— Doktor Faustyna, sztuka av 3 aktach. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1885, 8 mała, str. 108, 
kor. 1-50. 

— Le doute. 2e ćdition. Paris, libr. Ollen- 
dorff, 1891, 18, str. 313, frs. 3-50. 

— Ostatni dzień Don Juana, dramat fan- 
tastyczny w 5 obrazach. Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1888, 8 mała, str. 136, kor. 2. 

— Etudes littćraires: Henry Becąue, Paul 
Bourgct, Gabriel Seailles, Guy de Maupas- 
sant. Paris, libr. de la Revue independante, 
1888, 18, str. 292, frs. 3-50. 

— Les filles du Rhin. Paris, Ollendorff, 
1896, 18, str. 281, frs. 3-50. 

— Młoda Francy a, szkice literackie. (Guy 
de Maupassant, Paul Bourget, Gabryel 
Seailles, Henryk Becąue). Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1888, 8 mała, str. VIII, 391 i 1 ni., kor. 4. 

— Potrzebne grzeszki, komedya w 3 akt. 
Tamże, 1886, 8 mała, str. 148, kor. 2-40. 

— Hrabia Witold, powieść. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. Przeglądu tygod., 
1890, 8 mała, str. 455, rb. 150. 

— Les justicier, dramę en 8ix actes et 
sept tableaux. Paris, Ollendorff, 1893, 18, str. 
251. 

— Optymiści, dramat w 5 aktach. Peters- 
burg, H.' Gliński, Kraków, G. Gebethner 
i Sp., druk. W. A. Anczyca i Sp., 1885, 8 
mała, str. 160, kor. 2-40. 

— Ob. Popiel P. 

(RZEWUSKI Wacław). Gallerie universelle. 
Le comte Wenceslas Rzewuski, grand ge- 
nerał, et premier senateur de Pologne. De 
rimprimerie de Laporte, 4, str. 64. 

— Ob. Kapliński Leon (Emir); Rolle I. dr. 
(Opowiadania S. IV.; Żychliński T. (Złota 
księga XI). 

RZEWUSKI Walery. Gdzie postawić pomnik 
Mickiewicza? Kraków, nakl. autora, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1883, 8, str. 45 i XII, 
z 4 tablicami litogr. 

— Jeszcze kilka uwag i dokumentów 
w sprawie pomnika Mickiewicza. Tamże, 
1883, 8, str. XXXII. 

— Rzewuski Walery, szkic biograficzny. 
Kraków, nakł. rodziny, druk. A. Koziań- 
skiego, 1893, 8, str. 23, z portr. 

— Streszczenie sporu Arcybractwa Miło- 
sierdzia i Banku pobożnego w Krakowie 
z gminą miasta Krakowa o oddanie dwóch 
domów z zapisu ś. p. Walerego Rzewuskie- 
go. Kraków, nakł. Arcybractwa, druk. W, 
L. Anczyca i Sp., 4, str. 16. 102 RZEWUSKI RZYSZCZEWSKI — Ob. Anczyc W. L.; Kleczkowski Ant. 
Rzeżączka. Ob. Funk dr.; Misiewicz M. 

(Niemoc); Saalfeld E. dr, 

Ob. także Tryper. 

Rzeźba. Ob. Antoniewicz Jan (Średniow. 
źródła); Ciiodziński K.; Grzegorzewski Jan; 
Kovats Ed.; Sokołowski M. (z kości 1896). 

Rzeźnia miejska. Ob. Porządek (1899); Wdo- 
wiszewski W. 

Rzeźniane zakłady. Ob. Fertig Z, (1900). 

Rzut oka na 50 letnimi działanie Towarzy- 
stwa pomocy naukowej im, K. Marcinkow- 
skiego. Poznań, nakł i druk. Dziennika po- 
znań., 1891, 4, str. 50. 

— Porówn. Marcinkowski Karol. 

Rzut oka na dzieje muzeum nar. w Rap- 
perswylu, 1869—1893. Odb. z IV tomu Al- 
bumu muzeum naród. Ki'aków, nakł. mu- 
zeum, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1894, 8, str. 86 i ni., kor. 1-20. 

— oka na literaturę dla ludu pod panowa- 
niem rosyjski em. Pamiętnik zjazdu litera- 
tów i dziennikarzy polskich, 1894, 8, str. 17. 

RŹIGA 0. W. Sintaksis sławiansklch jazy- 
kow, otdieł obszezij: Osnownyje widy pried- 
łoźenija driewnie- sławianskago, russkago, 
polskago, łużycko-8erb«kago, czeskago, sło- 
wiens'kago, serbskagio i bołigarskago. Mo- 
skwa, tip. uniwiersitietekaja, 1890, 8, 8tr. 
XVI, 144 i 1 ni., rb. 1. 

Rzym Papieży. Opis kościołów i uroczysto- 
ści kościelnych, muzeów watykańskich, 
dworu papieskiego, zabytków starożytnych, arcydzieł sztuki, pomników, okolic malowni- 
czych i innych ważniejszych przedmiotów 
Stolicy Piotrowej, na podstawie najlepszych 
źródeł opracowany. Warszawa, Wydawni- 
ctwo Tygodnika ilustrowanego i Biesiady 
literackiej, Gebethner i Wolff, 1896, 4, str. 
369 i VI, z licznemi ilustracyamł, rb. 8; 
w ozdobnej oprawie rb, 10. 

— Ob. Bogdalski Cz. ks, (pielgrzymka); 
D. A. (Przechadzki); Dembiński Br, dr.; 
Dzieje powsz. ilustr. t. IV.; Dziurzyński M. 
(Głosy prasy); Giraud Paweł; Guhfi Koner; 
Jachimowski Wiad. ks. ; Janicki Z. ks, i Pod- 
worski Stef. ks.; Klaczko J.; Kowalczuk M.; 
Kruszka W, ks.; Llviu8 T.; Łukaszkiewicz 
J, A. ks, (Przewodnik); Moncoą dr.; Nowak 
K. ks. (Zabytki polskie); Objaśnienia dla 
pątników; Ochorowicz J. (Wrażenia); Piel- 
grzymka; Porządek pielgrzymki; Pian; 
Smoczyński W. ks. ; Smolikowski P. ks, 
(Hist. kollegium); Surzyński J. ks.; Świerz- 
biński R, (HisŁ cywiliżacyi 1887); Szersze- 
niewicz J. (podróż); Terlikowski Fr. (Życie); 
Windakiewicz St. (Wyprawa nauJiOwa); Za- 
remba W. dr, (Stan lekarski); Zola E. 

Rzymianie. Ob. Choiński Jeske T. 

Rzymskie praw*. Ob. Piętak L. dr.; Piniń- 
sbi K. dr.; Zoll Fryd.; Źródło wsk i F. 

RZYSZCZEWSKI Adam. Podręcznik dla go- 
rzelanych. Warszawa, nakł. autora, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicz, 1890, 8, 
str. 153 i 1 ni., z 29 drzeworytami w teks., 
rb. 1-50. s. *S. z krwawych dni. Epizod z powstania 
1863 r. w Mińskiem, opowiedziany przez *S. 
Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego. S. 
A. Krzyżanowski, 1889, 8, str. 62. 

S. Królowa balu, nowela, przez S. Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 32, 
sfer. 13. 

S. Książka rosyjska o Litwie i Białonisi. 
Odb. z Czasu, Kraków, druk. Czasu, 1883, 
8 mała, str. 16. 

S. ks. W kwestyi ruskiej. Spostrzeżenia, 
uwagi i rady. Odb. z Gazety kościelnej. 
Lwów, druk. W. Łozińskiego, 1896, 8, 1 tyt., 
str. 95. 

S. Lourdes ku czci i chwale N. P. Maryi. 
Poznań, nakł. i druk. Kuryera pozn., 1895, 
8, str. 192, fen. 75. 

S... (autorka). Złote myśli Juliusza Słowa- 
ckiego, zebrane przez S... Lwów, nakł. auto- 
ra, (autorki), druk. Gazety naród., 1884, 16, 
str. 141, z portretem poety. 

S... A... Głos polski o zmarłym Józefie 
Szujskim. Odb. z Kuryera Paryzkicgo. Pa- 
ryż, druk. A. Reiffa, 1883, 8, str. 8. 

S. A. ks. Nauki i rady dla matki chrze- 
ścijańskiej, jak dzieci po bożemu wycho- 
wywać. Wyd. 4, Poznań, nakł. i druk. Ku- 
ryera pozn., 1896, 8 mała, str. 36, z rycina, 
fen. 10. 

S. A. K. Świat podbiegninowy, według naj- 
nowszych źródeł opracował A. K. S. Wyd. 
popularne. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrot- 
nowskiego, G. Gebethner i Sp. w Krako- 
wie, 1899, 16, str. 204, z 25 rysun. i 1 mapą 
okolic podbiegunowych, kop. 50. 

S. B. Krótki rys fotografii praktycznej, 
napisał z własnego doświadczenia amator 
fotografii B. S. Warszawa, druk. Karola Ko- 
walewskiego, 1867, 16, 2 k. tyt., ni., str. II 
i 37. 

S. B. Elementarne zasady ekonomii poli- tycznej, z niemieckiego opracował B. S. 
Warszawa, G. Centnerszwer, druk. J. Je- 
źyńskiego, 1891, 8 mała, str. 68, kop. 30. 

S. B. ks. Ksiądz Jan Bosco, opiekun i na- 
uczyciel sierot, przekład z włoskiego przez 
X. B. S. Warszawa, dnik. F. Czerwińskiego, 
1883, 8 mała, str. 114 i II, kop. 15. 

S... Bronisław X. Mowa miana nad zwło- 
kami ś. p. Heleny Gabryszewskiej w dniu 
24 września 1866 r. w Sanoku przez X, Bro- 
nisława S.... katechetę i wikaryusza paraf. 
Tarnów, nakł. Anny Gabryszewskiej, druk. 
A. Rusinowskiego, (1866), 8, str. 14. 

S. E. Biblia domowa czyli wypisy z tex- 
tów Pisma św. starego i nowego zakonu 
odnośnie do etyki chrześcijańskiej, przetłó- 
maczył i skrócił z francuskiego E. S., we- 
dług 24 edycyi aprobowanej prez paryską 
Sorbonnę dla użytku wiernych Jan Kanty 
Trzebiński swoim nakładem wydał. Radom, 
druk. J. K. Trzebińskiego, 1894, 16, str. 376, 
kop. 50. 

S. E. Mater dolorosa czyli nabożeństwo 
do Matki boskiej bolesnej, poeieszycielki 
strapionych, zebrał i ułożył E. S. Poznań, 
nakł. Księgarni nowej, druk. E. Schmae- 
dicke, 1885, 16, str. 60 i 1 ni. 

S. F. Ojcze nasz, powieść napisana przez 
F. S. Chicago, druk. Gazety pojsk., 1886, 8, 
cent. 15. 

S. F. Szkice z dziejów filozofii, zestawił 
F. S. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1900, 8 mała, str. 89, kop. 40. 

S. Fr. ks. Pacierz i zebranie treściwe głó- 
wnych prawd wiary Św., pi-zez Fr. S. Wyd. 
5te popraw. Kraków, nakł. dra Wł. Miłkow- 
gkiego, druk. A. Słomskiego i Sp., 1894, 32, 
str. 33. 

S. 6. J. J. dr. Noch etwas mehr Licht in 
der sehr trftben Sache des wendisehen Pan- 
slayismus, von Dr. G. J. J. S. Bautzen, 
Riihl in Comm., 1885, 8, str. 18, fen. 50. 104 S. H. - S. JANINA S. H. Ci dorobkowicze, tłómaczenie z fran- 
cuskiego H. S. Odb. z Dziennika poznańsk. 
Poznań, nakł. i druk. Dziennika poznań., 
1893, 8. 

S. H. Warszawa 1822/Florencya 1893: Pa- 
miątka pogrzebu ś. p. Teof. Lenartowicza 
dnia 12 czerwca 1893 r. w grobie zasłużo- 
nych na Skałce w Krakowie, przez H. S. 
Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1893, 8, str. ni. 4. 

S. J. Kapitan jakich mało, fraszka sceni- 
czna z czasów powstania 1863 r., z orygi- 
nalnych wzorów zdjęta a na istotnych wy- 
padkach oparta przez J. S. Poznań, nakł. 
i druk. F. Chocieszyńskiego, 1884, 8, str. 28, 
fen. 25. 

S. J. Kościuszko. Nowy Sącz, nakł. i druk. 
J. K. Jakubowskiego, 1895, 16, str. 124 i III, 
z 2 rycinami, kor. 1. 

S. J. O Krzysztofie Kolumbie i odkryciu 
Ameryki, przez J. S. Warszawa, 1891, 8, str. 
38, z obraz., kop. 12. 

S. J. Lekarstwo na »kota«, rozmyślanie 
nad ożywieniem i umoralnieniem społeczeń- 
stwa sposobem nowo-odkrytym, poemat hu- 
morystyczno-satyryczny, przez J. S. Poznań, 
nakł. autora, druk. F. Chocieszyńskiego, 
1896, 8 mała, str. 47 i 1 ni., mr. 1. 

S. J. Dwie pieśni dagestańskie, px-zez J. S. 
Lwów, nakł. red. Ruchu literackiego, 1877, 
16, k. t., str. 86. 

S. J. Sąsiedzi na granicy. Opowiadanie dla 
ludu, osnute na zdarzeniu prawdziwem. 
Wyd. 3cie, przez autora przejrzane. Poznań, 
nakł. J. K. Żupańskiego, 1892, 8, str. 123, 
fen. 60. 

S. J. Sennik czyli wykład snów z liczba- 
mi na loterya, podług ks. Anastazego z r. 
1205, zebrał J. S. Wadowice, nakł. i druk 
Fr. Fołtyna, 1887, 8 mała, str. 16 ni. i 40, 
z drzeworytami. 

S. J. Szpital Bonifratrów w Krakowie. Odb. 
z Kalendarza J. Czecha. Kraków, druk. Cza- 
su, 1898, 8 mała, str. 14. 

S. J. Sztuka a socyalizm, przez J. S. Kra- 
ków, nakł. L. Zwolińskiego i Sp., druk. W. 
Korneckiego, 1894, 16, str. 32, hal. 40. 

S. J. (autorka). Lwowskij procies. Wiestnik 
Jewropy petersburskij z oktobra 1882, 8, 
str. 823-853. 

S. J. ks. Chwała boża z ust dziecięcych, 
książeczka do modlenia dla dzieci katoli- 
ckich, przez X. J. S. Nowy Sącz, nakł. i druk. 
J. K. Jakubowskiego, 1897, 32, str. 119, 
z ryciną, hal. 24. 

— Gwiazdka nieba, książeczka do modle- 
nia dla młodzieży katolickiej, przez X. J. S. 
Tamże, 1897, 32, str. 191, z ryciną, hal. 40. 

— Kwestye patryotyczne, część I. Poznań, druk. W. Simona, Gubrynowicz i Schmidt 
we Lwowie, (1899), 16, str. 80, hal. 50. 

— Wykład obrzędów świętych rzymsko- 
katolickiego kościoła, dla użytku szkół pu- 
blicznych, ułożony przez X. J. S. Warsza- 
wa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1885, 8 mała, 
str. 136, kop. 40. 

S. J. B. ks. Katechizm katolicki większy, 
ułożony przez ks. J. B. S. Tamże, 1887, 8, 
str. 228, kop. 50. 

— Nauki majowe, które zebrał i głosił ks. 
J. B. S. Tamże, 1891, 8, str. 112, kop. 35. 

S. J. K. Złe wychowanie, powiastka z ży- 
cia w miasteczku, przez J. K. S. Wydawn. 
ludowe, t. XII. Lwów, nakł. Komitetu wy- 
dawnictwa dziełek ludowych, druk. I Zwią- 
zkowa, 1882, 16. str. 32, hal. 16. 

S. J. N. Listy z Ziemi Św., przez J. N. S. 
Poznań, druk. Gońca wielkopolskiego, Gu- 
brynowicz i Schmidt we Lwowie, 1899, 16, 
str. 188 i 2 ni., kor. 1. 

S. J. V. 0. P. Une patrone contrę le cho- 
Iśra, vie de la bienheureusse Bronislava, 
Religieuse de Tordre de Prśmontrś, par J. 
V. S. O. P. Paris, libr. de Saint Paul, 1886, 
8, str. .56 i 1 ni. 

S(TROKOWA) Jadwiga. Bartek zwycięzsa, 
wedle Henr. Sienkiewicza opowiedziała .... 
Gdańsk, nakł. i druk. B. Milskiego, 1896, 
16, str. 75, fen. 20. 

— O Franusiu i jego matuli, opowieść 
z czasÓAy przygotowań do powstania 1861 r. 
Odb. z Polskiego ludu. Kraków, druk. W. 
Korneckiego, 1895, 8, str. str. 39, hal. 40. 

— Wielki król, wspomnienie dziejowe. 
Gdańsk, nakł. i druk. B. Milskiego, 1897, 
16, str. 55, fen. 20. 

— Moskal, powieść z krwawych dni pol- 
skich, wedłng Bolesławity. Odb. z Polskie- 
go ludu. Kraków, druk. W. Korneckiego, 
1896, 8, str. 68, hal. 50. 

— Na pamiątkę lOOletniej rocznicy uro- 
dzin nieśmiertelnego wieszcza Ad. Mickie- 
wicza. Kraków, nakł. Przyjaciela młodzieży, 
druk. Czasu, (1898), 8, str. 4. 

— Opowiadał tato, powiastki dla mło- 
dzieży. Poznań, nakł. i druk. W. Simoua, 
1899, 8, str. 27, fen. 15. 

— Z dawnych lat, opowieść dziejowa we- 
dle Kraszewskiego. Gdańsk, nakł. i druk. 
B. Milskiego, 1896, 16, str. 64, fen. 20. 

S. Jadwiga & Marya R. Kanarek, jego roz- 
mnażanie, hodowla i leczenio chorób, z nie- 
mieckiego przełożyły i własnem doświad- 
czeniem uzupełniły. Warszawa, nakł. S. Bu- 
kowieckiego, druk. Towarz. komandytowe- 
go, 1896, 16, str. 24, kop. 20. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. W. Duni- 
na, 1898, 16, str. 28, kop. 20. 

S. Janina. Pan Wołodyjski, powieść z lat S. JANINA - S. W. 105 dawnych H. Sienkiewicza dla dorastającej 
młodzieży opracowała .... Wyd, 2. Bibl. dla 
dzieci. Źłoczów, nakł. i druk. W. Zuker- 
kandla, 1897, 16, str. 80, karton., hal. 50. 

— Potop H. Sienkiewicza, dla dorastają- 
cej młodzieży. Wyd. 2. Tamże, 1896, 16, str. 
176, kart., kor. 1. 

S. Janina Aleksota. Pod berłem Jagiello- 
nów. Powieść historyczna z 15-go i 16-go 
wieku. Poznań, nakł. i druk. W. Simona, 8, 
str. 302, mr. 150. 

S. K. Cele i zadania naszej demokracyi 
w zaborze rosyjskim, przez K. S. Kraków, 
nakł. Fr. Barwińskiego, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 16, str. 45, 
hal. 40. 

S. K. Nowela egzekucyjna Dz. p. p. nr. 
74, ustawa z dnia 10 czerwca 1887, tycząca 
się odmiany a względnie uzupełnienia nie- 
których przepisów postępowania egzekucyj- 
nego w celu zaspokojenia należytości pie- 
niężnych. Tarnów, E. Menkes, druk. Józefa 
Styrny, 1887, 8 mała, str. 10, hal. 30. 

— Powszechna ustawa wekslowa wraz 
z patentem cesarkim, wprowadzającym ją 
w życie i odnośnemi uzupełniającemi posta- 
nowieniami, tudzież postępowania przy zwrot- 
nem poszukiwaniu zabezpieczenia, przykła- 
dy najważniejszych stosunków wekslowych 
i spis alfabetyczny, drugie, ustawą z dnia 
19 czerwca 1872 nr. 80 Dz. p. p. postępo- 
niem w sprawach wekslowych i orzeczeniami 
Najw. trybunału uzupełnione wydanie. Tam- 
że, 1886, 8 mała, str. 1 ni. i 75', hal. 80. 

— Ob. Zacharin-Jakunin J. N. (Życie). 

S. L. Notice sur le tableau de Jean Ma- 
tejko, Elśve de Tścole des Beaux-Arts de 
Var80vie expose au salon de 1865 (sous le 
numóro 1461) et rścompensó d'une módaille 
par le jury de peinture, par L. S. Paris, 
imprim. de E. Martinet, 1865, 8, str. 16. 

S. L (tłumacz). An die Russinen. Gedicht 
aus dem Polnischen iibersetzt von L. S. 
Mit kurzeń historisch-politischen und statis- 
tischen Notizen liber die Russinen (Ruthe- 
nen , Klein - Russen) iiberhaupt und jene 
Galizłens insbesondere. Von einem Russi- 
nen. Lemberg, Stauropig.-Instit.-Druckerei, 
1848, 4, str. 27. 

Autor notat podpisany przy końcu broszury po- 
czątkowemi literami T. K. , 

S. L. Katalog biblioteki Towarzystwa Ta- 
trzańskiego w Zakopanem. Dodatek I, uło- 
żył L. S. Kraków, nakł. Tow. Tatrzańskiego, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898, 8, str. 8. 

S. M. Unicka Matka Boska Nowogrodzka 
zamkowa na czele »Pana Tadeusza*, przez 
ks. M. S. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 
druk. I Związkowa, 1890, 8, str, 20. 

S. M. Rady dla utrzymujących buhaje roz- 
płodowe co do wyboru, pielęgnowania i u- życia buhajów rozpłodowych, spisane przez 
starego gospodarza i doświadczonego hodo- 
wcę M. S. Wydawn. Macierzy polskiej, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1893, 8 
mała, str. 47, hal. 20. 

S. M. ks. Róża złota, fragment historyczny. 
Odb. z Gazetv kościelnej. Lwów, druk. Wł. 
Łozińskiego, 1896, 8, str. 43. 

S. M. W sprawie przyszłej ustawy o ko- 
lejach lokalnych, napisał M. S. Odb. z Re- 
formy. Kraków, druk. Związkowa, 1882, 8 
mała, str. 26. 

S. M. Stokrotka. Poznań, nakł. i druk. J. 
Leitgebra, (1889), 8 mała, str. 12, z 4 chro- 
molitogr., fen. 80. 

— Zosia i Helenka. Tamże, (1889), 8 ma- 
ła, str. 16, z 8 chromolitogr., mr. 1. 

S. M. Na uroczystość przybycia Najja- 
śniejszego Cesarza i Króla Franciszka Jó- 
zefa I. do Lwowa dnia 11 września 1880. 
Lwów, 1880, 4, str. ni. 2. (Litogr.). 

S. M. Ob. Douillet ks. (Żywot Św. Kolety); 
Theuriet (Grzechy). 

S. M. 0. Ks. Jan Bosco, przez M. O. S. 
Kraków, nakł. dra Władysława Miłkowskie- 
go. druk. Związkowa, 1889, 8, str. 75, V. 

— Ob. Spiechalski O. M. 

S. M. 0. (M. 0. hr. Stadnicka). Ob. Saint- 
Omer (O zbaw. skutkach). 

S. P. X. Z trądy cyi o św. Wojciechu. Kra- 
ków, nakł. X. P. Sti"zelichow8kiego, 1897, 
8, str. 4. 

S. S. Modlitewnik. (Sydur), tłumaczył S. S. 
Kraków, 1890. Warszawa, G. Centnerszwer, 
kop. 60. 

S. S. dr. Co i jak jeść należy, na podsta- 
wach naukowych przystępnie opisał dr. S. 
S. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. 
M. Ziemkiewiczowej, (1891), 8 mała, str. 106 
i II, z rysunkami, kop. 50. 

S. S. Ob. Freedleyes E. T.; Spitzer Salo- 
mon (1884). 

S. W. Kamieniarz albo piosnka swatem, 
komedya ludowa w 5 aktach, napisał W. S. 
Wyd. 2. Czytelnia ludowa, V 2. Poznań, 
nakł. i druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiński), 1884, 8, str. 87, fen. 50. 

S. W. Palec boży, opowiadanie W. S. Bi- 
bliot. Wieńca i Pszczółki. Lwów, ks. St. 
Stojałowski, druk. im. Szewczenki, 1883, 16, 
str. 30. 

S. W. Krwawe sieroty, powieść z lat nie- 
dawnych, napisana przez W. S. Chicago, 
druk. Gazety Polsk., 1885, cent. 15. 

S. W. Kilka uwag z powodu konkursu na 
pomnik Adama Mickiewicza, przez W. S. 
Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1886, 8, str. 1 ni. i 39. 

U 106 S. W. - SACHER-MASOCH S. W. Wybory w szwalni, krotochwila w 1 
akcie, wierszem napisał W. S. Poznań, nakł. 
i druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiń- 
ski), 1885, 8 mała, str. 47. 

S. W. ks. Co się działo w Cierniogrodzie. 
Kwestya soćyalistyczna, napisał X. W, S. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Spółki, 1880, 8, str. 24. 

S. W. ks. Św. Alojzy Gonzaga, książeczka 
jubileuszowa, napisana na obchód trzech- 
setnej rocznicy błogosławionego zgonu św. 
Alojzego Gonzagi, patrona i opiekuna kato- 
lickiej młodzieży. Poznań, nakł. i druk. Ku- 
ryera pozn., 21 czerwca 1891, 16, str. XIV, 
111 i 1 ni., z 2 rycinami, fen. 20. 

— Książeczka jubileuszowa, napisana na 
obchód 300-nej rocznicy błog. zgonu św. 
Alojzego Gonzagi, Patrona i Opiekuna ka- 
tolickiej młodzieży. Tamże, 1891, 8, str. XIV 
111 (1), z rycinami. 

S. Wład. ks. Kościoły i klasztory reguły 
Św. ojca Franciszka w ziemiach polskich: 
Kościół i klasztor oo. Kapucynów w Kro- 
śnie. Odb. z Dzwonka. Kraków, nakł. O. Cz. 
Bogdalskiego, druk. Czasu, 1891, 16, str. 15, 
z ryciną. 

S. W. w Poznaniu znaczy: Saława W. (1884). 

S. Z. Za cudzą winę, powieść, przez autor- 
kę powieści »Sil'ny duch*, przekład z nie- 
mieckiego, tlóm. Z. S. Dod. do Bluszczu. 
Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 
1895, 8, str. 208. 

S. Z. Ob. Bov-ed I.; Clifford W. K.; Cole- 
ridge M. E.; Ćrawford P.; Engel E.; Etin- 
celle; Heimburgowa W.; Jota ; Klinkow- 
stroem A.; Lie J.; Małżonka; Marryat FI.; 
Moore Fr.; Ostwald W. (krytyka); Ouida; 
P. S. (Z tajemnic); Peschkau E.; Spielha- 
gen Fr.; Vely E.; Verbeck; Wengerboff; 
Werner E.; Za późno. 

S. Z. L. = Sulima Z. L. pseud. Przybo- 
rowskiego Walerego. 

SAALFELD E. dr. Rzerzączka (tryper) i mał- 
żeństwo, przekład dra J. W. Warszawa, 
1897, 16, str. 28, kop. 30. 

SAALFELD. Ob. Friedeberg M. (Ostpreus- 
sen). 

SABAŁA. Ob. Dembowski Bron. (w Wiśle); 
Sienkiewicz Henr. (Sabałowa bajka); Stop- 
ka A. 

SABINA K. Sprzedana narzeczona (Prodana 
nevćsta, opera komiczna w 3 aktach. Mu- 
zyka Fryderyka Smetany. Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1896, hal. 60. 

SABOWSKi Wład. (Skiba Wsłody). Na pary- 
skim bruku, powieść. Bibl. Wieku. Warsza- 
wa, druk. Wieku, 1886, 8, str. 159, kop. 60. 

— Grześ, historya małżeńska, opowiedział 
Wołody Skiba. Ódb. z Kuryera warszaw- skiego. Warszawa, druk. Kuryera warszaw., 
1884, 4, str. 73, kop. 40. 

— Toż. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. br. Jeżyńskich, 1888, 8 mała, str. 406, 
rb. 1-50. 

— Paryźanin, kartka z kroniki parafial- 
nej. Tamże, 1888, 8 mała, str. 204, kop. 75. 

— Przestroga cioci Zosi, drobnostka dra- 
matyczna w 1 akcie wierszem. Teatry ama- 
torskie, wydawn. J. Blizińskiego, 12. Kra- 
ków, nakł. wydawcy, G. Gebethner i Sp., 
druk. Al. Słomskiego i Sp., 1892, 8 mała, 
str. 50, hal. 80. 

— Sekretarz wzorowy obejmujący prze- 
szło 300 sposobów pisania listów w' różnych 
okolicznościach potocznego życia: w spra- 
wach familijnych, poufnych i handlowych, 
wzoi*ów na kwity, kontrakta, weksle i umo- 
wy prawne; listów dziękczynnych, proszą- 
cych i zawiadamiających; próśb i podah 
urzędowych, listów z' życzeniami, z powin- 
szowaniem, przedślubnych itp. ze wstępem 
.... zawierającym ogólne prawidła dla piszą- 
cych listy oraz z dodatkiem wzorów listów 
polskich z najlepszych autorów zebranych. 
Lwów, nakł. GubVynowicza i Schmidta, 
dnik. W. L. Anezyca i Sp. w Krakowie, 
1884, 8, str. XVI i 367, w opr. kartonowej 
kor. 5. 

— Toż. Wyd. 2, 1891 i wyd. 3, 1897. 
Tamże, po kor. 5. 

— Ob. Lessing G. (Emilia Galotti); Moes 
Oskragiełło (Odpowiedz^ (Le) de bois ou la Revue du roi, 
comedie en un acte melśe de vaudevilles, 
par MM. •** Representće pour la premićre 
fois, k Paris, sur le thćatre de la Gaitć le 
22 aout 1814. Paris, de Timpr. de Hocąuet, 
1814, 8, str. 36. (La scfene se passe en Po- 
logne). ^ •_ , 

Sachalin. Ob. Doroszewicz W. j ^. 

SACHAROWA A. 6. Ob. Pras Boi. (Fcn-pesŁ); 
Orzeszkowa E. (Mirtala). 

SACHER-MASOCH. Basil Btymen, Norelle. 
Leipzig, Morgenstern, 1882, 8 mała, str. 169, 
opr. mr. 2*50. 

— Vom Baume des Schweigens, Tag und 
Nacht in der Steppe, zwei galizische No- 
vellen, 2te Aufl. Neufeid'8 Reisebibliothek, 
16. Berlin, 1897, 8 mała, str. 148, mr. 1. 

— Die Blutiiochzeit von Kie w, eine Lie- 
besgeschichte. Bem & Leipzig, L. Frobeen, 
(1882), 8 ma^a, str. 41 i 1 nL, fen. 25. 

— Die Bluthochzeit zu Kiew, Ariella, 
zwei Liebesgeschichten. Berlin, Jacobsthal, 
1886, 8, str. 82, mr. 1. 

— Der alte Gastellan. Leipzig, Morgen- 
stern, 1882, 8, str. 126, mr. 250. 

— Contes fedfs, rócits de familie. Paws, SACHER-MASOCH - SĄDOWNICTWO 107 Ubr. Quantin, 1889, 4, str. IV i 987, 9 ryci- 
nami, frs. 30. 

— Eudozia die Sangerin und andere ga- 
Iłziche Geschichten, 2te Aufl. Berlin, Neu- 
feld & Henius, 1895, 8 mała, str. 166, mr. 1. 

— Galizische (jreschiehte, Novellen, 2te 
Auflage. Berlin, Jacobsthal, 1886, 8, str. 261, 
mr. 3. 

— Toż. 3te Aufl. Berlin, Neufeld & He- 
nitis, 1895, 8, str. 127, mr. 4. 

— Toż, neue Folgę, 4te Aufl. Tamże, 
1895, 8, str. 148, mr. 4. 

— Lustige Geschłchten aus dem Osten. 
Breslau, Schlesische Yerlags-Anstalt, 1892, 
8, str. 295, mr. 4. 

— Polniaehe Geschichten. Breslau, Schott- 
lander, 1887, 8, str. 312, mr. 4 50. 

— Polnische Ghetto - Geschichten. Mun- 
chen, Franz, 1886, 8, str. VIII i 180, mr. 3. 

— Polnische Judengeschichten, Prag, J, 
B. Brandeła, 1896, 16, str. 96, hal. 20. 

— ' Der Hajdamak, Novelle. Leipzig, Mor- 
genstern, 1882, 8, str, 117, opr. mr. 2-50. 

— Der Judenraphael. Tamże, 1882, 8 ma- 
ła, 8tr. 57, opr. mr. 2-50. 

— Le legs de Cain la justice des paysans- 
Le Haydamak-la Hasara-Raba- Le mariage 
de Valerien Kochański. Traduits par Th. 
Bentzon. Paris, Calman Lśyy, 1884, 8, 3 tyt., 
str. 337. 

— Magasz, der Rauber, Unser Deputir- 
ter, zwei galizische Geschichten. Berlin, Ja- 
cobsthal, 1886, 8, str. 75, mr. 1. 

— Das Paradjes am Dniester, Novelle. 
Leipzig, Morgenstern, 1882, 8 mała, 84, opr. 
mr. 2-50. 

8ACH0R0WSKI M. Statystyczny wykaz 
działalności teatru lwowskiego od 6 kwie- 
tnia 1898 do 5 kwietnia 1899 r, Lwów, 
druk. Dziennika polskiego, 1899, 4, str, 4. 

SACHS. Ob. Conn W. (Świat). 

SACHS M. dr. Festgebete der Israeliten, 
mit Yollstandigem sorgfaltig durchgesehe- 
nem Texte, neu ubersetzt und erlautert: 
Polnischer Ritus, Theil I -IV, 17 Auflage. 
Breslau, KSbner, 1886, 8, str. V i 368, 333, 
140 i 564, mr. 6. 

— Festgebete der Israeliten, sorgfaltig 
durchgeseheue Texte, neu ubersetzt und 
erlautert, polnischer Ritus, neun Theile. 
Breslau, Koebner, 1887, 8, str. 368, 333, 140, 
565, 393, 346, 367, 403 i 431, mr. 14. 

I— IV: Rosch-ha-Schanah und Jom Kippur, 18 
Auflage V— IX: Sukkoth, Peszach und Schabnot, 14 
Auflage. 

Sachsen und Polen vor Wien 1683. Nadb. 
z Organ der militair.-wissenschaftlicheu Ve- 
reine. Band XXVJII Heft 1. Wien, 1884, 8, 
str. 65-73. Sackrau (Zakrzewo). Ob. Grempler (Der 
Fund). 

Sącz Nowy. Ob. Sikorski B. ks. (Obraz cu- 
downy). 

Porówn. Nowy Sąes, 

Sad. Ob. Jankowski Ed. ; Kozdraś F. ; Obo- 
lewicz K. ks. Owsiński J. 

Por. Sadownictwo. 

Sąd. Ob. Sądownictwo. 

— ostateczny, myśli i nauki na zbawienny 
wiernych pożytek z różnych autorów ze- 
brane. Chełmno, nakł, i druk. W. Fialka, 
1887, 16, str. 94, fen. 40. 

— Parysa, królewicza Trojańskiego 1542. 
Najdawniejsza gra polska drukowana, opra- 
cował i wydał Hieronim ŁopacińskL Odb. 
a t. V Prac filolog. Warszawa, druk. J. Je- 
żyńskiego, 1897, 8, 1 tyt., str. 61. 

— patryoły rosyjskiego o Polakach. Rapport 
naczelnika żandarmskiego o umysłowem 
usposobieniu Polaków w pow. włocławskim 
i nieszawskim w ciągu r. 1877. 2 rossyjsk. 
przełożył, objaśnieniami i uwagami opatrzył 
Pr. Poznań, nakł. druk, Kuryera Poznańsk., 
1892, 8, str. 31. 

Si^DECKI Bronisław. List otwarty do Sząn,. 
zarządu głównego Towarzystwa Szkoły l^- 
dowej, przez .... burmistrza Żywca i wice- 
prezesa Rady powiatowej żywieckiej. B. w. 
m. dr-, w sierpniu 1897, 4, str, 4. 

— Ob. Bandrowski E. (Odpowiedź). 
Sądecka dolina, Ob, Miczyński Kaz. (O po- 
chodzeniu). 

Sądeckie Karpaty. Ob. Wołoszczak E. dr. 
(Zapiski botan.), 

Sądeczanin. Dodatek do Mieszczanina. Re- 
daktor Zygm. Mayer. Nowy Sącz, druk. J. 
Litwińskiego w Wieliczce. Roczn. I, 1897, 
4 mała, nrów 18 do 15 września. Właści- 
cielka i wydawczyni Tekla Gutowska. Od 
nru 10 druk. J. Knapika w Gorlicach. Wzno- 
wiony w r. 1901 jako rok II od 5 paździer- 
nika. Tygodnik z prenumeratą 8 .koron ro- 
cznie. 

SADOCH blog. Ob. Jarosiewicz Flor. ks. 

Sadogóra. Ob. Polek Joh. dr. (Ehemalige 
Mtinzstatte). 

Sądowa instrukcya. Ob. Hibl i Wroński. 

— medycyna. Ob, Medycyna. 

Sądowe podania. Ob. Adwokat; Zarecki 
M. L. 

Sadownictwo. Ob. Gawarecki Z.; Hambock 
K.; Pierożyński L.; Roehring A. ,' 

PorOwn. Drzewa owocowe, Ogrody, Sad. ' 

Sądownictwo. Ob. Balasits A.; Bostel F. 
(oświęcimskie i zator,); Fierich Fr.; Hubę 
Rom. (polskie); Krzymuski Edm.; Małachow- 
ski G.; Niemetz Al.; Piekosiński Fr. (w Pol- 
sce); Podwiń Ad.; Sejm galicyjski w 1889 108 SADOWSKA — SAINT-OMER r.; Stebelski P.; Suligowski Ad. (nowe, 
w Królestwie P.); Turnau L.; Ulanowski B. 
(niemieckie 1896); Winiarz Al. (rektora uni- 
wers. w wiekach średn.). Porówn. Kazuistyka, Niesporne, Norma jur., No- 
5, Procedi 
Sądy, Ustawa, Ustawy. wele, Postępowanie, Prawo, Procedura, Proces, Sąd, SADOWSKA J. Ob. Samson Jul. (Wychowa- 
nie). 

SADOWSKA Marya z Brezinów. Ob. Zbi- 
gniew (1880). 

SADOWSKI A. Die osterreichische Rechen- 
methode, fur Schiiller dargestellt. Konigs- 
berg i. Pr. GrMe & Unzer, 1889, 8, str. 8, 
fen. 20. 

— Toż, in padagogischer und histor. Be- 
leuchtung. Dod. do Programu szkolnego. 
Konigsberg i. Pr., 1892, 4, str. 17. 

— Die landwirtschaf tliche Concurrenz oder 
des Ackerbaues Zukunft und Wohlfart. 
Wien, W. Frick, 1898, 16, str. 58, hal. 60. 

SADOWSKI Jan Nep. Miecz koronacyjny 
polski, Szczerbcem zwany. Odb. z 30 tomu 
Rozpr. Wydziału histor. - filoz. Akademii 
umiej. Kraków, Spółka wydawn., druk. 
Uniw. Jag., 1892, 8 większa, str. 60, z 2 ta- 
blic, i 12 rycin, w teks., kor. 3. 

— Stanisława z Libeltów Łepkowska, 
wspomnienie pośmiertne. Odb. z Czasu. 
Kraków, druk. Czasu, 1882, 8 mała, str. 8. 

SADOWSKI Józef Ostroróg. Tytuły dziedzi- 
czne w oświetleniu obowiązującego prawo- 
dawstwa. Warszawa, E. Wende i Sp., 1899, 
8, str. 115 i III, rb. 1-20. 

SADOWSKI Konstanty. Ob. Spis Stan. ks. dr. 
(Mowa ślubna). 

SADOWSKI (pseud.) M. J., warszawianin, ur. 
1857 r. Redaktor. Gazeta Chicagoska 1885. 
Zgoda 1885. Kuryer Chicagoski od 1' sty- 
cznia 1887. Polak w Ameryce. Buffalo od 
kwietnia 1887 do października 1888. Echo 
Buffalo 1889—1891. 

SADOWSKIJ M. Ob. Bałucki M. (Igra w łu- 
bów.). 

SADOWSKI Stan. Bąk, kalendarz satyry- 
cznohumorji styczny ilustrowany na r. 18^, 
wydał .... Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 
1888, 16, str. 76, z ogłoszeniami, kop. 20. 

— Toż, na r. 1890—96. Tamże, po kop. 20. 

Sądy. Ob. Adam E. (przemysłowe); Bala- 
sits i Fierich (cywilne); Engel K. (polu- 
bowne); Fierich Fr. X. (polubowne); Łucki 
Jan (Organizacya); Mogilnicki Al. (admini- 
stracyjne); Osmolski Wł. (pokoju 1894); Pa- 
zdro Zb. (konfederacyjne z 1672/3); Winiarz 
Al. (bożej; Wurst K. 

SADYK BASZA. Ob. Czajkowski M. 

SAENGER M. dr. O tryprze u kobiet, wy- 
kład kliniczny, przełożył M. Zweigbaum. Odczyty klin., nr. 25. Warszawa, druk. K, 
Kowalewskiego, 1891, 8, str. 38, kop. 30. 

SAFONA. Ob. Lubecki J. (Ulubienice). 

SĄGAYŁO Ernest. Wykład geometryi wy- 
kreślnej, przez .... egzaminatora w szkole 
centralnej sztuk i rękodzieł, naczelnika prac 
rysunkowych i repetytora tejże szkoły, pro- 
fesoi-a geometryi wykreślnej w liceum Chap- 
tąl, część I, dla użytku szkół matematy- 
cznych ' wyższych. Paryż, nakł. Biblioteki 
kórnickiej, druk. Motteroza, 1882, 4 wię- 
ksza, str. VIII, 444, 3 ni. i 62 tablic, mr. 12. 

SAGATYŃSKI Jan. Pamiętnik .... byłego pa- 
zia króla Stanisława Poniatowskiego. Po- 
znań, nakł. i druk. W. Simona, 1895, 16, 
str. 68, fen. 30. 

SAGENBUCH Danziger. Ob. Brandstater 
Franz. A. 

SAGORSKI E. & SCHNEIDER G. Flora der 
Centralkarpathen mit specieller Beriicksich- 
tigung der in der Hohen Tatra vorkom- 
menden Phanerogamen nnd Gefass-Crypto- 
gamen, I & II Haifte. Leipzig, E. Kummer, 
1891, 8, str. XVI i 209, VII, 591 i LVI, z 2 
tabl., mr. 20. 

Sahara. Ob. Goblet d'Alviella; Rogojskl 
J. B. 

Saharyści. Ob. Brinken Jul. (1892). 

SAHI-BEJ, pseud. Wołodźki. 

SAINT-AYMOUR. Kraje południowo-słowiań- 
skie austryo-węgierskie: Kroacya, Slavonia, 
Bośnia, Hercegowina, Dalmacya. Warszawa, 
nakł. redakcyi Wędrowca, druk. Gazety 
handlowej, 1884, 8, śtr. 1 ni. i 219, rb. 1. 

Saint Domingo. Ob. Mosbach Aug. 

SAINTE-FOf Karol. Chwile natchnienia mło- 
dej osoby, z francuskiego. Bibliot. rodzinna. 
Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. Ludo- 
wa, 1887, 8 mała, str. VII, 214 i 1 ni., 
kor. 1-50. 

SAINT-HILAIRE Emil Marco. Napoleon I jako 
wódz, cesarz i jeniec, zbiór wiadomości o ro- 
dzinie i dworze cesarskim. Warszawa, W. 
Wodzyński, druk. P. Laskauera i W. Babi- 
ckiego, 1895, 8 mała, str. 206, z portretem, 
kop. 80. 

SAINT-OMER Edw. 0. Redemptorysta. Jezus. 
Marya, Józef, Alfons. Nowenna najskutecz- 
niejsza czyli dziewięciodniowe nabożeństwo 
do Matki Boskiej ' Nieustającej Pomocy, 
z franc. przez o. Bernarda Łubieńskiego 
Zgromadzenia Redempt. przetłumaczona. 
Wyd. 2. Kraków, 1888, hal. 50. 

— Toż. Wyd. 3. Kraków, nakł. tłómacza, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., M. Borkowski 
w Warszawie, 1899, 16, str. 186, z obraz. 

— Toż. Wyd. 4. Kraków, nakł. dra Wł. 
Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 1891, 
Ś2, str. 192 i 2 ni., z ryciną. 

— Toż. Wyd. 7me powiększone Mszą Św. SAINT-OMER - SALES 109 litanią i hymnem. Tamże, 1899, 32, str. 220, 
karton, hal. 50. 

— Toż. Wyd. bardzo ozdobne, z obraz- 
kiem N. P, N. P., w opr. płóc, kor. 1. 

— Nowenna do Ducha Przenajświętszego 
zwana skuteczną z dodaniem modlitw. Wy- 
dał Anioł-Rafael. Wyd. nowe, z francuskie- 
go. Warszawa, Niemiera, 1900, kop. 10. 

— Nowenna do Ducha św. z rozmyśla- 
niem na każdy dzień, z francuskiego z 8go 
wyd. przez ks. J. Siedleckiego, z licznymi 
dodatkami. Kraków, nakł. wydawcy, druk. 
Uniw. Jag., 1896, 16, str. 54, z ryciną. 

— Nowenna czyli dziewięciodniowe nabo- 
żeństwo ku czci Najśw. Maryi Panny Nieu- 
stającej Pomocy, przełożył kapłan dyecezyi 
lwowskiej. Kraków, nakł. ks. Jana Siedle- 
ckiego, druk. Uniw. Jag., 1892, 8, str. 88. 

— Nowenna bardzo skuteczna do N. Ma- 
ryi P. nieustającej pomocy, z dodaniem hi- 
storyi tegoż obrazu. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. St. Niemiery, 1892, 32, str. 
136, z obrazkiem, kop. 20. 

— Nowenna, czyli dziewięcio-dniowe na- 
bożeństwo ku czci N. Maryi P. nieustającej 
pomocy, z francusk. na język polski prze- 
łożył kapłan dyecezyi lwowskiej. Kraków, 
nakł. ks. J, Siedleckiego, druk. Uniw. Jag., 
1892, 16, str. 88, z ryciną, hal. 50. 

— Nowenna zwana skuteczną do Matki 
Bożej nieustającej pomocy, z dodaniem lita- 
nii i modlitw odpustowych, nadanych przez 
ojca Św. Piusa IX, zebrał Anioł-Rafael. 
Warszawa, druk. St. Niemiery synów, 1900, 
16, str. 95 i 1 ni., z obrazkiem, kop. 15. 

— O zbawiennych skutkach częstej spo- 
wiedzi, przełożyła M. O. hr. Stanićka. Kra- 
ków, nakł. dra Wł. Miłkowskiego, druk. 
Związkowa, 1891, 16, str. 32, hal. 20. 

SAINT-PAUL Alfred. Ilustrowany kucharz 
polski, praktyczny podręcznik kuchenny 
i spiżamiany, zawierający wypróbowane 
przepisy gotowania tanich a smacznych po- 
traw, pieczenia ciast, smażenia konfitur, 
przyrządzania marynat, lodów, galaret, kre- 
mów, fabrykacyi likworów i t. p. i t. p., 
podług recept znakomitych kucharzy i go- 
spodyń, z dodaniem niezbędnych wskazówek, 
odnoszących się do najróżnoredniejszych za- 
jęć w gospodarstwie domowem. Inowrocław, 
nakł. i druk. Dziennika kujawskiego, 1898, 
8 mała, str. 16 i 232, mr. 2, opr. mr. 2-50. 

SAINT-PIERRE, Bernardin. Paweł i Wirgi- 
nia, z francuskiego przełożył Hip. Witow- 
ski. Bibl. powszechna, 48 i 49. Złoczów, 
nakł. O. Zukerkandla i svna, 16, str. 157, 
hal. 48. 

SAINT-PRIVŚE Eduard. Die Glockenliese, 
oder der letzte Lubomirsky, Drama in 4 
Akten. Neurode, Yerlag von W. W. Ed. 
Klambt, 1879, 8, str. 51. SAINT-PROJET de Duilhó. Apologia. Ob. 

Duilhe de St. Projet. 

SAINT-YICTOR Paweł. Dwie maski, trage- 
dya i komedya, serya I. Starożytni 1. Eschy- 
los. Przekład z franc. A. Morzkowskiej, t, I. 
Warszawa, T. Paprocki, druk. Kossuta w Ło- 
dzi, 1886, 8, str. 256 i IV, rb. 1-50. 

SAłNT-YINCENT A. C. de dr. Przed przyby- 
ciem lekarza, poradnik leczniczy i higieni- 
czny dla wszystkich. Warszawa, nakł. Bie- 
siady literackiej, druk. E. Skiwskiego, 1894, 
16, str. 295 i VIII, rb. 1. 

SAKIEWICZOWA Walerya z P. Miłość zwy- 
cięża, powieść oryginalna. Odb. z V Roczn. 
Samborskiego. Przemyśl, druk. S. F. Pia- 
tkiewicza, 1882, 8, str.' 58, kor. 1. 

SAKOWICZ P. Ustaw nacionalnago rewolu- 
cionnago sojusza i polskaja narodoost w je- 
wropejskom rawnowiesii. Soczynenie Lu- 
dwika Mierosławskago 1856 g. De la natio- 
nalitć polonaise dans Teąullibre europćen. 
Paris 1856. Na końcu: Izwleczeno iz Jugo- 
zapadnago Wiestnika za Janwar 1863 goda. 
Kiew, typogr. N. i A. Dawidenko, (1863), 8, 
str. 19. 

Sakrament §w. Ob. Badowski Ign. (Adora- 
cya); Desert i Eymard; Eymard; Józefowicz 
F. ks. (Nauki); Kłopotowski Ig. ks.; Kopy- 
ciński Ad. ks. (pokuty); Liguori Alf. Św.; 
Olszewski Wit. ks.; Piat ks. (Kazania); Ra- 
faela Marya; Rossignoli G. O.; Sto rozmy- 
ślań; Skarga P. (Kazania); Tesniśre A.; 
Walzer J. O.; Wysocki Szym. T. J. 

Salamandra plamista. Ob. Bochenek Ad. 

SALES Piotr. Cuda miłości, romans, prze- 
kład. Warszawa, nakł. A. Pajewskiego, druk. 
Gazety rolniczej, 1897, 8, str. 339, kop. 60. 

— Pomszczona cześć, powieść, przekład. 
Warszawa, nakł. tygodnika Romans i po- 
wieść, druk. A. Pajewskiego, 1894, 8, str. 
402, kop. 75. 

— Czarny dyament, powieść, przekład. 
Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 
1894, 16, str. 406, kop. 75. 

— Za honor ojca, powieść, przekład. Tam- 
że, nakł. tygodnika Romans i powieść, 1894, 
8, str. 411, kop. 75. 

— Joanna de Mercoeur, powieść, przekład 
z francuskiego. Dod. do Tygodnia. Piotr- 
ków, tipogr. gubiernskaja, 1896, 8 mała, 
str. 215. 

— Mała księżniczka, wielki romans, z fran- 
cuskiego, t. I— IV. Kraków, nakł. Głosu na- 
rodu, druk. W. Korneckiego, 1896, 8, str. 
212 i 192 + 192 i 176. 

— Sieroty, powieść, przekład E. Dobrzań- 
skiej. Dod. do Tygodnia. Piotrków, druk. 
E. Pańskiego, 1891, 8 mała, str. 292. 

— Sierżant Renand. Z cyklu p. t. > Młoda 110 SALES — SALOMEĄ Franeya«, b francns. tium. L. M. Biblioteka 
najn. powieści i nowel, 8 — 9. Lwów, L. Fi- 
scher, 1900, 8, kop. 50, opr. kop. 80. 

— Tajemnice cyrku, powieść, przekład 
7 francuB. Lwów, nakł. Dziennika polskiego, 
druk. J. CzaińBkiego w Gródku, 1899, 8, 
str. 368. 

— Węglarczyk, romans, przez .... przeło- 
żyła z francus."^ Helena Szawłowska. War- 
szawa, nakł. A. Pajewskiego, druk. Gazety 
rolniczej, 1897, 8, str. 367, kop. 60. 

— Woltyźerka, romans, przekład z franc. 
Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 
1897, 8, str. 554, kop. 90. 

— Żmija, przekład E. Dobrzańskiej. Dod. 
do Tygodnia. Piotrków, druk. E. Pańskiego, 
1890, 8 mała, str. str. 265. 

SALES Wiktor. Najnowsze tajemnice Pary- 
ża czyli sceny z ostatnich dni trwogi. Ro- 
mans historyczny podług drugiego wyda- 
nia przełoży! Benedykt Pobóg. 2 tomy. Sam- 
bor, 1881, 8, str. 691-f338, kor. 8. 

SALEWSKł C. E. Frusko-polski kalendarz 
na rok 1884, wydany przez .... podług połu- 
dnika królewieckiego. Ostród, nakł. i druk. 
C. K Salewskiego, 8, str. 4 ni. i 132, fen. 60. 

Utożyli: J. K. Sembrzycki, red. Mazura i nauczy- 
ciel w Olecku, Frycz Niklas, nauczyciel w Ostró- 
dzie i Jan Donder, gospodans z Roźyńska, poeta ma- 
zurski. 

SALEZY Franciszek św. Pllotea, droga do 
życia pobożnego, według przekładu na ję- 
zyk polski X. A. J. Warszawa, druk. Fr. 
Czerwińskiego, 1884, 32, str. 736, kop. 45. 

— Toż, przetłómaczył podług najpopraw- 
niejszego dawnego wydania ks. Aleksander 
Jełowicki. Wydanie dokonane z wiadomo- 
ścią i pozwoleniem spadkobierców tlómacza. 
Poznań, nakł. Księgarni katolickiej, druk. 
E. Schmadickiego, 1885, 16, str. 350, mr. 1. 

— Toż. Wyd. nowe. Kraków, nakł. G. 
Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1888, 16, str. XVI i 470, kor. 120. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, (1898), 16, 
str. XVI i 470, kor, 1-20. 

— Toż. Wyd. 3. Lwów, Gubrynowicz 
i Schmidt, 1897, kor. 1-20. 

— Filotea, droga do życia pobożnego. 
Wyd. dla młodzieży pi-zez ks. Cez. Wyszyń- 
skiego. Warszawa, nakł. W. Cithurusa, druk. 
br. Jeżyńskich, 1887, 16, str. 514 i XV, 
kop. 40. 

— Ob. Heyducki Wł. ks. (Opowiadanie). 

Porówn. także: Franciszek Salezy św. 

SalezyaAscy pomocnicy. Ob. Pomocnicy. 

SALFELD August dr. Szczepienie ziemi pod 
rośliny motylkowe, przez .... referat dra 
Franciszka Szymańskiego. Odb. z Ziemia- 
nina. Poznań, druk. J. Pr. Tomaszewskiego, 
1896, 8, str. 29, mr. 1. SAL6ARI Emitio. La scimitarra di Budda, 

seconda ed. Milano, fr, Treves, 1892, 4, str. 
366, z 64 rycinami, fr. 5. 

Salicylowy kwas. Ob. Bądzyński St. dr.; 
Franzos J.; Szadek K. dr. 

Saliny w Wieliczce. Ob. Przewodnik. 

SALKOWSKI K. dr. prof. Zur Lehre vom 
Sklavenerwerb, ein Beitrag zur Dogmatik 
des romischen Priyatrechts. Leipzig , B. 
Tauchnitz, 1891, 8, str. X i 256, mr, 8. 

SALLACZ i. Ob. Cenar E. (Wychowanie). 

La Salte (Illinois), Ob. Skulik B. M. ks. 
(Parafia). 

SALLES Feliks. Annales de l'Ordi-e teuto- 
nique ou de Sainte-Marie-de-Jerusalem de- 
puis son origine jusqu' i nos jours et du 
service de santś volontaire avec les listes 
officielles des chevaliers et des affilies. 
Vienne & Paris, W. BraumiiUer, 1887, 8, str. 
IX, 1 ni. i 583, kor. 14. 

SALLUSTIUS Cajus Crispus. Dzieła wszyst- 
kie, na język polski praełożył, uwagami Ja- 
cobsa oraz własnymi objaśnił i żywotem 
autora zaopatrzył Franciszek Habura, tom 
II, zawierający Księgę o wojnie jugurtyń* 
skiej. Tarnów, nakł. tlómacza, druk. J. Styr' 
ny, 1894, 8, str. XI i 116, z 1 mapą, kor. 2. 

— Wojna z Jugurta, dosłowny przekład 
S. B. ICraków, nakł. i 'własność J. M. Him- 
melblaua, druk. J. Fischera, 1885, 16, str, 
132, kor. 1. 

— Wojna z Jugurta, oraz zachowane 
z Dziejów mowy i listy. Wydanie G. Lin- 
kera i F. Klimschy, do potrzeb gimnazyów 
polskich zastosował T. Sołtysik. Bibl. klasy- 
ków łacińskich i greckich. Lwów, nakł. To- 
warzystwa nauczycieli szkół wyż., druk. 
I Związkowa, 1889, 8 mała, str. X i 129, 
karton. haL 70. 

— Wojna z Jugurta, na język polski 
przełożyli St. Rzepiński i Br. Grzanowski, 
prof. gimn. Wadowice, druk, F. Fołtyna, S. 
A Krzyżanowski w Krakowie, 1893, 8, str. 
73 i 1 ni., kor, 1-70. 

— Wojna z Katyliną. Wyd. G. Linkera 
i F. Klimszy, zastosował do potrzeb gimna- 
zyów T. Sołtysik. Bibl. klasyków łacińskich 
i greckich. Lwów, nakł. Tow. nauczycieli 
szkół wyż., kartonowane hal. 60. 

— Ob. Brandowski Alfr. (Nieco). 

SALMONOWICZ Izydor. Głos akcessoryjny 
przeciwko Ber. Ogińskiemu i Szemethom, X. 
Sapiezie i Chodkiewiczom. Wilno, fol., str. 
47 i 1 tabl. 

— Głos w sprawie z X. Mich. Radziwił- 
łem W W. pisany 1824 Januar 2 d. Wilno, 
1830, fol., str. 381. 

Salol. Ob. Wołkowicz M. '[' 

SALOMEĄ błog. Ob. Zału«ki W. (1899).  SALOMEĄ — SAMLAND 111 SALOMEĄ ŚW. Ob. Kętrzyński Woje. (Vita 
1884); Ulanowski B. (Szkice 1886). 

Salomona przysłowia (Proverbia Salomonis). 
Ob. Nimstein N. 

Salomon. Ob. Buczkowski Kaz. ks. (Księgi 
Joba); Nirnstein J. (1895); Roller R. (1895); 
Zagórski Włodz. (Król). 

Salpetriere. Ob. Siedlecki J. (1897). 

Salpingotomia. Ob. Obaliński A. prof. 

Salwę Regina. Ob. Krukowski Józef ks.; 
Malinowski L. (Tekst polski). 

SAL2 A. dr. Jakim winien być stosunek 
Żydów do Polaków? Lwów, nakł. autora, 
druk. Ch. Rohatyna, 1893, 8, str. 47. 

SAL2A Hermann von. Ob, Richter J. W. O. 
(Geschichten). 

Salzbrunn i jego źródła mineralne: Ober- 
brunnen i Miill-Brunnen. Wiadomość dla 
używających tych wód zdała od źródła. By- 
tom, druk. M. Nothmanna, 1881, 8, str. 8. 

Saizkammergut. Ob. Godlewski Stef. (Echa). 

(SALZMANN M.). Ustawa Towarzystwa fa- 
bryki tkackiej pod firmą M. Salzmann et 
Co w Warszawie. Warszawa, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1883, 8, str. 34. 

Salzprivileg. Ob. Karwowski St. dr. 

SALZWEDEL. Statistik, nebsfc alphabetischen 
Ortschafts-Verzeichniss des Kreisea Deutsch- 
Kroue. Deutsch-Krone, F. Garms, 1899, fol, 
str. V i 32, mr. 3-40. 

SAŁAWA Władysław. Amerykanie, sielanka 
dramatyczna w 4 obrazach, przedstawiona 
po raz pierwszy na amatorskiej scenie To- 
warz. śpiewu Św. Cecylii w Toruniu. Wyd. 
2gie przepracowane i opatrzone nowemi 
śpiewkami. Czytelnia ludowa, V 3. Poznań, 
nakł. i druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. 
Łebiński), 1885, 8, str. 48, fen. 50. 

— Bitwa pod Grunwaldem czyli zwycię- 
stwo Polaków nad Krzyżakami 1410 r.^ we- 
dle Długosza, Karola Szajnochy i innych. 
Czytelnia ludowa, III 2. Tamie, 1886, 8, str. 
73," fen. 75. 

— Zabawna historya, jak Grzelę w Ame- 
ryce wykarało i jaki był jego koniec smu- 
tny, napisał wierszem. Wyd. 2. Tamże, 
1883, 8 mała, str. 16, fen. 30. 

— Dwie igraszki wiejskie dla ochronek. 
Zajęcze głowy, czyli szkodnicy zawstydzeni, 
w 2* akt. Ochrona, w 2 akt. Poznań, 1883, 
8, str. 52, kop. 25. 

— Piekło zwyciężone, legenda alegory- 
czna. Tamże, nakł. i druk. J. Leitg^bra, 
1890, 8 mała, str. 107, fen. 50. 

— Pogrzeb królewski, z wycieczki arche- 
ologicznej. Odb. z Kuryera pozn., 1887, 8, 
str. 45, fen. 50. 

— Pożar, sielanka. Tamże, nakł. druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1883, 
8 mała, str. 15, fen. 30- 

— Sen Turkawki, ongi woźnicy króla Ja- 
na III, z nocy po odsieczy wiedeńskiej, 
w dwóchsetną rocznicę oswobodzenia Wie- 
dnia przez Polaków, opowiedział .... Wyd. 
4te. Tamże, 1883, 8, str. 16. 

SAŁTYKOW SZCZEORIN. Ob. Szczedrin. 

SAŁTYKOWA M. Ob. Gordon P. (Dniewnik). 

SAMAITEN. Ob. Krumbholtz R. 

SAMARÓW Greg. Die Krone der Jagello- 
nen, Roman in zwei Banden. Jena, H. Co- 
stenoble, 1896, 8, str. 292 i 279, mr. 8. 

Samarytan miłosierny czyli książka zawie- 
rająca: 1) Naukę o czyścu, 2) Naukę o akcie 
heroicznej miłości, 3. Naukę o korzystaniu 
z odpustów, 4. Zbiór modlitw, pobożnych 
uczynków, bractw, 5. Modlitwy przy mszy 
Św., spowiedzi, komunii, litanie, godzinki 
o Niepokalanem Poczęciu N. Maryi Panny, 
Różaniec o N. Maryi 'Pannie, Psalmy nie- 
szpome po polsku i po łacinie, gorzkie żale, 
drogę krzyżową i pieśni. Z niemiecki^o 
przełożył ks. J.K. Kraków, nakł. ks. Al. 
Siemińskiego, druk. W. L. Anozyca i Sp., 
1895, 8, str. 395. 

Sambor. Ob. Budzynowski dr. (Kronika); 
Płoszczański W. 

z SAMBORA GRZEGORZ. Ob. Stroka Winc. 
prof. (Polski wiersz 1894). 

SAMBORCZYK Grzegorz. Częstochowa, poe- 
mat wydany w r. 1568 u Siebenejchera, 
z łacińskiego na język polski przełożył W. 
Stroka. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 8 
większa, str. 38, kor. 160. 

— Życie św. Stanisława Kostki, poemat 
.... wydany w Krakowie r. 1570 u Szarf fen- 
bergera, z łacińskiego na język polski prze- 
łożył i słowem wstępnem o życiu i pismach 
Grzegorza poprzedził Wioe. Stroka, prof. 
c. k. gimn. Św. Anny w Krakowie. Odb. 
a Przeglądu powsz. Tamże, 1894, 8, str. 39, 
kor. 1-20.' 

SAMBORSKI. Ob. Buchwald. 

Samborska komisya z r. 1698. Ob. Ulanow- 
ski Boi. 

Samhorodek. Ob. Popowski B. (O mogiłach). 

Sami sobie, książka zbiorowa na rzecz 
warszawskiej Kasy literackiej, grosz do 
grosza. Warszawa, nakł. Kasy, druk. La- 
skauera i Babickiego, 1900, 8 większa, str. 
III, 291 i III, z rycinami i nutami w teks., 
rb. 1-50. 

Samland. Ob. Boetticher Ad. (Die Bau uaid 
Kunst-Denkmaler); Ewald A. L.(Eroberung); 
Gebauer K. (Kunde, Wegweiser); Leutschat 
O. (1899). 112 SAMOBÓJSTWO — SAMOZWAŃCA Samobójstwo. Ob. Bogdanik Józ. dr. (Z ka- 
zuistyki); Karliński J.; Klesk Ad.; Rehfisch 
E.; Wachholz Leon dr. (1893). 

Samogwatt (Onanizm). Ob. Fournier H. dr. 

Samojedzi. Ob. z Kraju. 

SAMOJŁOW N. Kijew w naczalie swojego 
suszczestwowanija, bleskie, sławie, wełyczii, 
razmszenii i wozobnowłenii. Moskwa, t^^p. 
Łazarew. Instytuta wostocznych jazykow, 
1834, 8,' str. 72 i 1, z 3 tablicami litogr. 

SAMOKWASOW A. Usłowija naucznago iz- 
sljedowanija kurhanów i horodyszcz. War- 
szawa, 1878, 8, str. 6. 

SAMOKWASOW 0. J. prof. Osnowanija chro- 
nołogiczeskoj klassifikacii mogilnich i drie- 
wnostiej jewropiejskoj Rossii i katałog kol- 
lekcii driewnostiej. Warszawa, 1892, 8, z 10 
tablicami, rb. 1. 

SAMOLEWICZ Zygm. dr. Ćwiczenia łaciń- 
skie dla klasy I, według książki Józ. Stei- 
nera i dra Aug. Schneidlera opracował .... 
Wyd. 2. Lwów, nakł. Towarz. nauczycieli 
szkół wyższych, druk. I Związkowa, 1896, 
8, str. 68 i 99 Spisu wyrazów, opr. kor. 160. 

— Toż, dla klasy II. Wyd. 2. Tamże, 
1898, 8, str. 106 i 131 Spisu wyrazów, opr. 
kor. 2. 

— Zwięzła gramatyka jeżyka łacińskiego 
dla klasy I i II. Tamże, 1889, 8, str. 2 ni. 
i 84, opr. kor. 1-20. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, druk. im, Osso- 
lińskich, 1898, 8, str. 84, opr. kor. 1. 

— Gramatyka języka łacińskiego, część 
II : Składnia, wyd. 5te zupełnie przerobione 
i skrócone, opracował T. Sołtysik. Tamże, 
druk. I Związkowa, 1891, 8, str. 197 i 1 ni., 
opr. kor. 2-4Ó. 

— Toż. Wyd. 6, oprać. T. Sołtysik. Tam- 
że, 1893, 8, str. 226, opr. kor. 2-40. 

— Gramatyka języka łacińskiego. Wyd. 
4te. Lwów, nakł. Towarzystwa pedag., druk. 
Związkowa, 1884, 8, str.' VII, 410 i XXin, 
kor. '3-60. 

— Hramatyka łatyńska dla perszoji i dru- 
hoji klasy szkił himnazialnych, piśla dni- 
hoho wydania za dozwołom awtora na ja- 
zyk ruskij perełożyw Roman Cehlińskij. 
Lwów, 1891, 8, str. 84, kor. 120. 

— Przykłady do tłómaczenia z języka 
łacińskiego na polski i z polskiego na łaciń- 
ski, część I dla klasy pierwszej. Wyd. 5te, 
znacznie zmienione, opracował Tomasz Soł- 
tysik. Lwów, nakł. Towai-z. nauczycieli 
szkół wyż., druk. I Związkowa, 1891, 8, str. 
VI, 116, opr. kor. 1'60. 

— Toż. Wyd. 4. Tamże, 1896, 8, 1 tyt., 
8tr. 148. 

— Uwagi nad Sprawozdaniem komisyi 
w sprawie reformy szkół średnich, powoła- 
nej przez Akademia umiejętności w Krako- wie. Odb. z Dziennika polskiego. Lwów, 
nakł. autora, druk. Dziennika polsk., 1882, 
8, str. 85 i 3 ni., hal. 80. 

— Wprawy łatyński, czast' 1 dla perszoi 
klasy, piśla piatoho wydania, znaczno zmi- 
nenoho i pererobłenoho prof. T. Sołtysikom, 
na jazyk ruskij perełożyw Roman Cechłyń- 
skij. Lwów, 1891, 8, str. 119, opr. kor. 1-60. 

— Wprawy łatyński dla 11 klasy, pereło- 
żyw z obiadom na hramatyku dla I i II 
klasy W. Kocowskyj, czast' I. Lwów, 1893, 
8, str. 84, kor. 1*60. 

— Ob. Curtius Jerzy (Gramatyka grecka); 
Schenkl Karol (Ćwiczenia greckie); Sprawo- 
zdanie gimn. im. Franc. Józefa 1884. 

SAMOLIŃSKA Teofila. James Garfield, albo 
Praca i Cnota, poemat skreślony podług fa- 
któw. Chicago, druk. Gazety polsk., 1885, 
cent 10. 

Samopomoc, kolenda dla ludu polskiego na 
Boże narodzenie r. p. 1892. Czacza, druk. 
K. Kompanka. 

Samoprząśnica. Ob. Jakubowicz St. 

Samorząd. Pismo społeczne-literacko-nau- 
kowe i ekonomiczno-handlowe. Wychodzi 
1 i 15 każdego miesiąca. Wydawca, właści- 
ciel i odpow. redaktor Marceli Turkawski. 
Lwów, druk. A. Wajdowiczowej. Rok I— III, 
1881—1883. R. IV, 1884, druk. K. Pillera; 
R. V, 1885, druk. Ludowa. Tytuł Samorząd 
Gazeta powszechna. R. VI, 1886, (tygodnik 
w zmniejszonym formacie fol., nr. 7 i 20, 
druk. A. Wajdowiczowej. Tytuł Samorząd 
Gazeta Powszechna. R. VII, 1887. 

Samorząd gminny. Pismo poświęcone spra- 
wom gmin miejskich. Wydawca Wojciech 
Biechoński. Odpow. redaktor Dr. Xawery 
Fischer. R. I. Lwów, 1895, 4. 

— Ob. Gmina; Jeleński Jan. 

SAMOTNIK z Podlasia. Sto pasyansów, pod- 
ręcznik dla amatorów układanek z kart pre- 
feransowych i wistowych, pasyanse z jednej, 
dwóch i czterech talij kart, pasyanse dla 
jednej i dwóch osób, ze starych źródeł ze- 
brał i rysunkami objaśnił .... Warszawa, 
nakł. M. Orgelbranda, druk. Laskauera i Ba- 
bickiego, 1899, 8 mała, str. 151 i 1 ni., z ry- 
sunkami, kop. 90. 

Samotność duchowa czyli rekolekcye mie- 
sięczne jako przygotowanie się na śmierć. 
Warszawa, druk. St. Niemiery synów, 1898, 
16, str. 234, kop. 40. 

Samoulc. Ob. Hetlich Al. i St. Michalski; 
Reussner P. (Samouki). 

SAMOWICZ P. Ob. Kremer J. (Kitaj 1892). 
Samowyzwolenie. Ob. Płnskier L. 
Samozwańca Dymitra pismo. Ob. Ptaszycki 

St. L. 

Porównaj: Dymitr Samozwaniec. SAMPER - SANKOWSKI 118 SAMPER Soledad Acosta de. Teresa z Limy, 
kartka z życia młodej Peruwianki, prze- 
kład z łiiszpańskiego. Dod, do Kłosów. 
Warszawa, druk. S. Lewentala, 1885, 8, str. 
112. 

SAMSON Jules. Wycliowanie dziewcząt 
w rodzinie, rady praktyczne matki, prze- 
kład J. Sadowskiej. Tamże, 1892, 8, str. 
VII i 166, rb. 1. 

Samter (Szamotuły). Ob. Łopłński dr; Ru- 
dolpli A. 

SAMUELY Nałhan. Cultur-Bilder aus dem 
judiscłien Leben in Galizien. Neue Folgę. 
Leipzie, Verlag von Robert Frłese, 1892, 8, 
k. 2, str. 303. 

— Rabbiner und Prediger Bernhard Lo- 
wenstein, ein Tag aus seinem Leben. Lem- 
berg, Selbstverlage des Yereins »GeseIlig- 
keit, druk. von Filier & Comp., 1889, 8, 
str. 23. 

— Shylock und Nathan, Yortrag. Gehal- 
ten am 18 Februar 1881 gelegentlich der 
Sacularfeier des Todestages Lessings. Lem- 
berg, Verlag des Yereines »Schomer Israel«, 
Druck von H. Eohatyn, 1881, 8, str. 22. 

San , czasopismo społeczno-ekonomiczne. 
Wyd. Ad. Idzikowski. Przemyśl, druk. gre- 
cko-katol. kapituły. Tygodnik, 1879—1883, 
fol. Red. Teles. Boczkowski Kossecki. Od r. 
1883 wydawca Józef Horski. 

San. Ob. Rehman Ant. (Dorzecze). 

San Domingo. Ob. Przyborowski W. 

SANAT Baz. Ob. Sprawozdanie gimn. real- 
nego w Drohobyczu 1882. 

Sanatorya. Ob. Dobrzycki H. dr. (piersio- 
we); Kozierowski Eug. (na morzu). 

SAND George. Impressions litteraires, Pa- 
ris, 8, p. 323. 

Pisze o Mickiewiczu i podaje tiumaczenie 3 czę- 
ści Dziadów wraz z Improwizacyą. 

SANDEAU Juliusz. Pułkownik, powieść. 
Kraków, 1886, 8 mała. 

— Ród Penarvanów, powieść, 8, str. 129. 

Sandeckaja Ruś. Ob. Petrowicz Joan. 

SANDECZANIN Józef. Kłopoty i uciechy go- 
spodarza z Kwiatowiniec. Wydawnictwo S. 
Udzieli i Sfc. Pallana. Tarnów, nakł. wyda- 
wców, druk. J. Pisza, 1892, 16, str. 19, 
hal. 4. 

Sandez (Sącz). Ob. Tomkowicz Stan. dr. 
(Gothische Taufbecken). 

SANDER Fr. dr. Zarys nauki o publicznej 
ochronie zdrowia, z 2go wydania z r. 1885 
przełożył Stan. Markiewicz. Warszawa, z za- 
pomogi Kasy im. Mianowskiego, E. Wende 
i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1891, 8, str. 
XI i 637, rb. 1-50. 

Sandomierskie. Ob. Pawlik St. (Wycieczka 
1896); Wierzchowski Zygm. (Baśni). Sandomierz. Ob. K. Fr. ks. (Krótka wiado- 
mość). 

SANDOZ Marya (Podolanka). Kalwarya ze- 
brzydowska w obrazach. Kraków, nakł. re- 
dakcyi Dzwonka, druk. Czasu, 1887, 4, str. 
34 i 1 ni. 

— Błogosławiona Kinga, królowa i pa- 
tronka Polski. Kraków, nakł. pp. Franci- 
szkanek w Starym Sączu, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1892, 8 mała, str. 64 i 1 ni., 
hal. 60. 

— Koszyk jabłek, legenda o Św. Janie 
Kantyra. Odb. z Czasu. Kraków, nakł. au- 
torki, druk. Czasu, 1890, 8, str. 14, hal. 30. 

— Obrazki z życia Jana Kochanowskiego. 
Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1884, 8 mała, str. 29, hal. 60. 

— Pieśni o królowej Jadwidze. Kraków, 
nakł. autorki, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp , 1886, 16, str. 125, kor. 140. 

-p Pieśni i legendy dziejowe, książeczka 
I: Św. Wojciech. Kraków, nakł. i druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1888, 8, str. 3 ni. i 79. 

— Toż, II: Święty Stanisław. Kraków, 
nakł. autorki, G. Gebethner i Sp., druk. 
Czasu, 1888, 8, str. 93 i 1 ni., kor. 240. 

— Pieśni o Sobieskim. Kraków, nakł. 
autorki, druk. Czasu, 1883, 16, str. 32, 
hal. 50. 

— Trzy pieśni o św. Jacku. Odb. z Kra- 
kusa. Tamże, 1894, 8, str. 15, z ryciną, 
hal. 20. 

— Wędrówki św. Jacka Odrowąża. Odb. 
z Kuryera pozn. Poznań, druk. Kuryera po- 
znańs.. Spółka wydawn. w Krakowie, 1894, 
8; str. 18, hal. 20. 

Sandwich. Ob. Hołubowicz Józ. ks. (Wy- 
spy)- 

SANGUSZKO Dymitr. Ob Rohoznickij P. 

SANGUSZKO E. Ob. Z powodu jubileuszu 
Ojca Św. (1893). 

SANGUSZKO Roman. Ob. Dębicki L. 

SANGUSZKO Władysław. O gminie zbioro- 
wej, przez księcia .... Lwów, nakł. autora, 
druk. W. Korneckiego w Krakowie, 1866 (?), 
8 mała, str. 16. 

SANGUSZKOWIE. Ob. Archiwum (1887); 
Gorczak Br.; Konopacki Sz.; Tarnowski St. 
(Księżna Iza, 1890); Wąż (Sanguszkowa Do- 
rota)! 

Sanitarna służba. Ob. Słomka Tad. (Podrę- 
cznik 1884); Wyciąg (z instrukcyi, 
Tchórznicki Józef dr, (Przewodnik 1893). 

Sanitarne ustawy i rozporządzenia. Ob. Ba- 
rzycki Józef; Lachowicz Z. i Kruszyński L.; 
Ustawy. 

SAjJKOWSKI Leon. Mowa na obchód uro- 
czysty dziękczynienia Bogu za zwycięstwo 
otrzymane Aleksandrem i cesarzem Wszech- 

15 114 SANOCEUS — SARBIEWSKI Eossyi na Francuzach przez .... kanonika 
kijowskiego, assesora konsystorza metropo- 
litalnego mohilewskiego , miana w archika- 
tedrze mohilewskiej roku 1814 sierpnia 2go 
dnia. Za pozwoleniem zwierzchności w Mo- 
hilowie, w druk. uprzywil. J. W. Metropo- 
lity Słestrzencewicza, 8, kart 7. 

SANOCEUS (z Sanoka) Grzegorz. Ob. Calli- 
machus Phil. 

Sanocki powiat. Ob. Magierowski L. (Lu- 
dność). 

Sanockie sądy. Ob. Prochaska Ant. (Akta 
t. XVI, 1894). 

SANOJCA Józef. De comitiorum centuriato- 
rum mutata ratione. Leopoli, typ. Instituti 
stauropig., 1893, 8, str. 38. 

— Studya Herodota w dziedzinie poezyi 
greckiej, przedstawił .... naucz. gimn. Odb. 
ze Sprawozdania gimn. Rzeszów^ nakł. i 
druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1894, 8 wię- 
ksza, str. 52. 

Sanremo. Ob. Tymowski I. dr. 

Sanskryt. Ob. Hanusz Jan. 

SANTAGATA Domenico prof. Costituzione 
definitiva deli' academia Adamo Mickiewicz 
di storla e letteratura polacca e 8lava delii 
14 dezembre 1879 in Bologna. Premio pro- 
gramma e statuto. Bologna, 1879, 8, str. 34. 

— La Polonia, discorsi del .... presidente 
deir Academia Ad. Mickiewicz. Bologna, ti- 
pogr. militare, 1885, 8 mała, str. 2 ni., XV 
i 166. 

SAPIEHA Adam. Listy z Kroacyi. Z okazyi 
obchodu poświęcenia katedry w Diakowo. 
Przemyśl, księgarnia braci Jeleniów. Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883, 8, 
str. 51. 

— Ob. W sprawie banku (1888). 
SAPIEHA Leon. Ob. Lasota Hier. 
SAPIEHA Lew. Ob. Scriptores rerum polon. 

vol. VIII. 

SAPIEHA Paweł książę. Podróż na wschód 
Azyi, 1888/89. Lwów, nakł. Gubrynowicza 
i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1899, 8, str. 392, z ilustracya- 
mi w teks., kor. 10. 

SAPIEHOWIE. Materyały historyczno-gene- 
alogiczne i majątkowe, tom I— III. Nakład 
rodziny. Petersburg, druk. Suszczyńskiego 
i Trenke i Fusnot, Warszawa, Gebethner 
i Wolff, 1890, 1891, 1894. 8, str. XVI, 456, 
II + 456 i II -f XII, 561 ł.V z 3 portre- 
tami, rb. 15. 

SAPIEHOWIE. Ob. Piekosiński Fr. (1898); 
Prochaska A. (Archiwum). 

Sapieżyna z hr. Zamojskich Jadwiga. Lwów, 
nakł. i druk. Pillera i Sp., 1890, 8, str. 21 
i 1 ni. 

1. Mowa żałobna, wypowiedziana przy złożeniu 
do grobu zwłok ś. p. Jadwigi z łir. Zamojskich księ- I żnej Sapieżyny w kościele krasiczyńskim dnia Sgo 
kwietnia 1890 r., przez ks. Stefan Bratkowskiego T. 
J., str. 3— IB. 

2. Mowa żałobna, wypowiedziana nad grobem ś. p. 
Jadwigi z hr. Zamojskich ks. Sapieżyny^ przez JEx. 
Jana hr. Tarnowskiego, marszałka krajowego, str. 
17—21. 

— Ob. Tarnowski Stan. hr. 

SAPRUK F. F. dr. Die Erde steht, die Son- 
ne geht, oder ein neuer Feldzug gegen das 
Kopernikanische Weltsystem auf den Ge- 
bieten der Mathematik, Physik, Astronomie, 
Geologie und Meteorologie. Loretto-Marche- 
Italien, Verlag und Druck von N. Brancon- 
di, 1896, 8 mała, str. 98, z 4 rycinami w te- 
kście, mr. 1. 

SAPUNOW Al. Inflanty, istoriczeskija sud- sj 
by krają. Witebsk, 1886, 8, str. 38, z rysun- 
kami. 

— Dwinskije iii Borysowy kamni. Izslie- 
dowanije .... Izdanie Witebskago gubern. V 
statisticzeskago Komiteta. Witebsk, tipogr. 
Witebskago gub. prawienia, 1890, 8, k. t., 
str. 31 i 11 tablic litogr. 

— Witebskaja starina, tom I. Witebsk, "^ 
1883, 8, str. XXII i 668. 

— Toż, tom II. Tamże. 

— Toż, tom III. Tamże, 1886, 8, str. 603, 
rb. 3. 

— Toż, tom IV. Tamże, 1885, 8, str. IV, 
76, 273 + 394 i XII, z planami, rysunkami 
i wizerunkami królów polskich, rb. 3. 

Krótki rys walki Moskwy z Litwą i Polską w w. 
XIV— XVII i dokumenty do dziejów województwa 
poloekiego i witebskiego z lat 1563—1580 i 1654—1667, 

— Toż, tom V: Matieriały dla istorii po- 
łockoj jeparchii. Witiebsk, 1889, 8, str. 627 
i XX. 

— Rieka zapadnaja Dwina, istoriczesko- 
gieograficzeskij obzor. Tamże, tipogr. G. 
Małkina, 1893, 8, str. 508 i LXIX, z karta- 
mi, planami i rysunkami, rb. 4. 

— Historyczna notatka z powodu 75 le- 
tniej egzystencyi witebskiego gimnazyum 
1808-1883 (po rosyjsku). Witebsk, 1884, 8, 
str. 167 i CL^XV, tabl. 3. 

— Polsko-litowskoje i russkoje zakonoda- 
tielstwo o Jewriejach. Petersburg, 1884, 8, 
str. 103. 

Saragosa. Ob. Louis J. 

Saratów. Ob. Zottmann F. (1873). 

SARBIEWSKI M. K. S. J. Polonus. Poemata 
omnia, editio omnium, quae adhuc prodie- 
rant, longe plenissima, ad usum alumno- 
rum S. J. Starayiesiae, sumpt, et typ. Col- 
legii S. J., 1892, 8 mała, str. LXIV i 624. 

Po przedmowie podpisany T. W.(all) S. J. 

— Translations from .... with poems, odes, 
and specimens of latin prose. By J. Kitche- 
ner B. A. late of Clare-Hall, Cambridge. 
London, J. Webb, printer, Bedford, 1821, 8, 
2 k. str. II i 226 i 1 k. SARBIEWSKI - SARNECKI 115 — Ob. Antoniewicz Jan dr. (Fasti); Jezie- 
nicki M. (Utwory); Krystyniacki J. prof. 
(Fasti); Kulczyński Leon (1875); Parylak P.; 
Sas M.; Windakiewicz Stan, (Liryka). 

SARDOU Wiktoryn. Teodora, dramat w 5 
aktach, przekład Z. Sarneckiego. Odb. ze 
Świata. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1893, 8, str. 229. 

— Ob. Lindau P. (Pasożyt); Madame Sans- 
Gene. 

SARICZ Michał. Ob. Sarycz M. 
SARKANDER Jan błog. Ob. Riedl K. (1897). 
Sarmacya. Ob. Łukaszewicz M. W. ks. 
Sarmałia. Ob. Kułakowskij J. 

SARMATICUS. Der polnische Kriegsschau- 
platz, militar-geog-raphische Studie. 2te (Ti- 
tel-) Ausgabe, Heft 1 und 2. Hannover, 
Helwing, 1882, 8, str. IV i 156, II i 92, mr. 
2 i mr. 1-50. 

1. Der nordpolnische Kriegsschauplatz; 2. Der sild- 
polnische Kriegsschauplatz, Operationsstudien. 

— Von der Weichsel zum Dniepr, geogra- 
phische, kriegsgeschichtliche und operative 
Studie. Tamże, 1886, 8, str. XI i 328, z ma- 
pą i 14 szkicami, mr. 7. 

— Ob. Głębocki Józef; Kazak. 
Sarmaty. Ob. Morawski Sz. (Lechia). 
SARNA Władysław ks. O farze i dzwonach 

krośnieńskich. Odb. z Gwiazdy katolickiej. 
Lwów, nakł. Red. Gwiazdy katol., druk. 
Ludowa, 1890, 8, str. 39, 1. 

— Mały kalendarz Maryański na r. p. 
1895. Winterberg, nakł. i druk. J. Steinbren- 
nera, 4, str. 72 i 2 ni., z rycinami w teks., 
ilustr. i ogłoszeniami, hal. 60. 

— Toż, za r. 1896 i 1897. Tamże, po 
hal. 60. 

— Wielki kalendarz Maryański dla ludu 
katolickiego na r. p. 1895. Tamże, 4, str. 
112, z rycinami w tekście, ilustr., obrazka- 
mi kolor, i ogłoszeniami, hal. 80. 

— Toż, na r. p. 1896 i 1897. Tamże, po 
hal. 80. 

— Katolicyzm Ad. Mickiewicza w jego 
życiu, krótka literacka notatka na uczcze- 
nie 100-letniej rocznicy urodzin wielkiego 
poety. Odb. z Kalendarza Marvańskiego na 
r. 1898. Tamże, 1897, 16, str. 23. 

— Książeczka do nabożeństwa dla mło- 
dzieży. Przemyśl, nakł. autora, druk. W. 
Lenika w Krośnie, 1890, 16, str. 160. 

— Toż. Wyd. 2gie poyiekszone. Tamże, 
1891, 32, str. 256. 

— Opis powiatu krośnieńskiego pod wzglę- 
dem geograficzno-historycznym, napisał ..'.. 
proboszcz w Szebniach. Przemyśl, nakł. 
autora i prenumeratorów, druk. J. Styfiego, 
1898, 8, str. XII i 536, kor. 7. 

— Przygotowanie do pierwszej spowiedzi dzieci do szkoły nieuczęszczających, zawarte 
w 24 katechezach. Gródek, nakł. autora, 
druk. J. Czaińskiego, 1894, 8 mała, str. 189 
i 2 ni., kor. 1-20. 

— Wspomnienie o ks. Feliksie Dymnic- 
kim. Odb. z Tygodnika rzeszowskiego. Rze- 
szów, nakł. hr. R. Łubieńskiego, druk. E. 
F. Arvaya, 1886, 8, str. 32 i 14, kor. 1. 

Na Btr. 1—14: Stetut Towarzystwa bursy gimnaz. 
im. ks. F. Dymnickiego w Rzeszowie. 

(SARNECCY). Wypis z ksiąg szlacheckich 
gubernii litewsko-wileńskiej wywodu fami- 
lii urodzonych Sarneckich herbu Ślepowron. 
(Pierwszy tytuł po rosyjsku, druk 2 kolu- 
mnami). B. w. m. dr. i r., fol., k. ni. 2. 

SARNECKI Józef dr. Ob. Majewski E. (Ro- 
dzina Kruków). 

SARNECKI Mikołaj. Podsędek, kartka z pa- 
miętników Wołynia, przepisał .... Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk, E. Skiw- 
skiego, 1886, 16, str. 63, kop. 30. 

— Polowanie, komedya w 2 aktach. War- 
szawa, nakł. Ungra i Banarskiego, druk. J. 
Ungra, 1876, 8, str. 71. 

SARNECKI Zygmunt. Harde dusze, sztuka 
w 5 aktach, podług powieści E. Orzeszko- 
wej p. t. »Bene nati«. Bibl. Mrówki, 317— 
319. Lwów, nakł. Księgarni polskiej, druk. 
Narodowa w Krakowie, (1897), 16, str. 151, 
hal. 60. 

— Szklanna góra, baśń w 3 aktach a 5 
odsłonach. Kraków, nakł. G, Gebethnera i 
Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8 ma- 
ła, str. 2 ni. i 172, kor. 2. 

— Historya literatury francuskiej, ułożo- 
na podług najświeższych opracowań obcych. 
Kraków, Spółka wydawn., druk. Czasu, 
1897, 8, str. 481, kor. 6. 

— Różni ludzie, nowele i obrazki. Kra- 
ków, nakł. druk. Związkowej, 1883, 8 mała, 
str. 198 i 1 ni., kor. 2. 

— Toż. Wyd. 2gie (tytułowe). Tamże, 
nakł. J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, 
1887, 8 mała, str. 198 i 1 ni., kor". 2-40. 

— Nowele: Stasia, Drugie dziecko, Wró- 
ble, Powiem mamie, Nastka, Sielanka. War- 
szawa, nakł. G. Centnerszwera, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1888, 8 ma- 
ła, str. 191 i 1 ni., kop. 50. 

— Nowele: Marta, Powiem mamie. Tere- 
nia, Wilki, Nastka, Dolcio, Pelagia, Pojedy- 
nek. Bibl. powsz., 143—145. Złoczów, nakł. 
i druk. W. Zukerkandla, (1895), 16, str. 186, 
hal. 72. 

— Urocze oczy, komedya w 4 aktach. 
Odb ze Świata. Kraków, G. Gebethner iSp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, 8, str. 152, 
kor. 4. 

— Owale i profile, szkice i studya z na- 
tury: Czy warto?, Gwiazda, Pierwszy mój 
dramat, Tęcza, Pani Pelagia i cesarzowa 116 SARNECKI — SĄSIEDZKI Eugenia, Historya człowieka nie na seryo, 
Burza, Pojedynek, Lwów, nakł. H. Alten- 
berga, druk. Ludowa, 1884, 8 mała, str. 200, 
kor. 3-60. 

— Z rdna, dramat, obrazek v 1 jednani, 
z polskśho pfeloźil Arn. Schvab Polabsky. 
Diradlo besedni, XIX. Praha, 1882, 8 mała, 
str. 30, łial. 20. 

— Na ruinacli, powieść. Kraków, nakł, 
Żupańskiego i Heumanna , druk, Czasu, 
1890, 8 mała, str. 126, opr. kor. 1. 

— Złote serce, powieść, tom I— III. Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Scłimidta, druk. Wł. 
Łozińskiego, 1885, 8 mała, str. 150, 153— 
368 i 371—554, kor. 960. 

I. Lata dzieciństwa; U. Młodość; IH. Wiek doj- 
rzały. 

— Słonecznik, komedya w 4 aktacłi. Kra- 
ków, G. Gebethner i Sp., nakł. i druk. Zwią- 
zkowa, 1883, 8 mała, str, VIII i 133, kor. 2. 

— Ob. Bliziński Józef; Dumas Alex. 
(Francillon 1887); Mickiewicz Ad. (Konrad 
Wallenrod); Molićre J. P.; Sardou W. ; Świat 
(czasopismo). 

SARNES Ant. Witold von Polen in den Jah- 
ren 1427 — 1430, nebst einem Anhange Zur 
Kritik des XI Buches der Historia Poloniae 
des Johannes Długosz. Królewiecka Alt- 
preussische Monatsschrift w zesz. 1 i 2 z r. 
1893, 8, str. 101-206. 

SARNICKI Klemens ks. dr. Gramatyka języ- 
ka hebrejskiego napisał .... Prowincyał za- 
konu 00. Bazylianów i profesor nauk bi- 
blijnych S. Z. w c. k. Uniwersytecie we Lwo- 
wie. Lwów, nakł. autora, druk. 00. Bazy- 
lianów w Żółkwi, 1899, 8, str. 334, 2 ni., 
VIII, kor. 4. 

— Pojasnenie psalmiw i pisnej bohusłuże- 
nia, kotre mistyt sia w Czasosłowi. Lwiw, 
1888, 8 mała, str. XXni i 400, kor. 2. 

SARRAZIN Gabryel. Ob. Zdziechowski M. 

SARRAZIN H. Die Entwickelung der Prei- 
se des Grund und Bodens in der Provinz 
Posen, Inaugniraldiss. Halle* 1897, 8, str. 78. 

SARTOR Rosartus. Ob. Carlyle. 

SARYCZ Michaił. Bratskij priwiet bratiam 
i siestram Karpato - Russam, żiwuszczim 
w priediełach karpatskich gor i w Amieri- 
kie, szlet .... iz stolicy prawosławnago russ- 
kago caria. Petersburg, tipogr. sw. synoda, 
1893, 32, str. 88. 

SARYUSZ Żelisław. Najtańsze i niezawo- 
dnie najskuteczniejsze lekarstwo przeciw 
biedzie, które powinno znajdować się w ka- 
żdej apteczce domowej. Lwów, nakł.Ż. Sa- 
ryusza, J. Milikowski (P. Starzyk), druk. 
I Związkowa, 1888, 4, str. ni. 3, hal. 20. 

SAS A. dr. Italiana. Lwów, nakł. autora, 
Seyfarth i Czajkowski, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1887, 8 mała, str. 301, kor. 3. SAS Józef (pseud. J. Winnickiego). Arty- 
kuły w Atheneum warsz. Redaktor pisma 
Feuille economiąue. Tłumaczył na francu- 
skie Nowele Szymańskiego. 

SAS Bruno (pseudonim Bolesława Londyń- 
skiego). 

SAS Berlrcz pseud. Strutyńskiego Jul. 

SAS-ŁADA C. Pamiętnik mamy. Opowiada- 
nie dla dzieci. Lwów, Seyfarth i Czajkow- 
ski, 1883, 8, str. 242, kor. 1-60. 

— Wbrew obowiązkom, powieść współcze- 
na. Tamże, 1883, 8,' str. 445, kor. 560. 

SAS Marcin. Ein Beitrag zur polnisch-latei- 
nischen Dichtung des XVI Jahrhunderts. 
Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wiss. 
Krakau, Univ. Druckerei, 1893, 8, str. 92 
—93. 

— Ćwiczenia łacińskie, przykłady do tłó- 
maczenia z języka polskiego na łaciński dla 
MsLsy VI gimnazyalnej. Kraków, nakł. auto- 
ra, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1894, 8, str. 91, opr. kor. 3. 

— O miarach Macieja Kazimierza Sar- 
biewskiego i o ich wzorach. Odb. z t. XIII 
Rozpraw Wydziału filolog. Akad. umiej. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Uniw. 
Jag., 1889, 8. str. 83, kor. 2. 

— O miarach poematów łacińskich Jana 
Kochanowskiego i o ich wzorach. Odb. z t. 
18 Rozpraw Wydziału filol. Akademii umiej. 
Kraków, Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 
1893, 8 większa, str. 52, kor. 1-20- 

— Podręcznik metryki łacińskiej i gre- 
ckiej do użytku szkolnego. Kraków, nakL 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. Uniwers. 
Jag., 1889, 8, str. 39 i 1 ni., kor. 120. 

— Przyczynek do krytyki tekstu Andrz. 
Krzyckiego. Odb. z t. VII Archiwum do 
dziejów liter, i ośw. w Polsce. Kraków, nakł. 
Akad. umiej , druk. Czasu, 1891, 8 większa, 
str. 20, hal. 80. 

— Przyczynek do poezyi polsko-łaciń- 
skiej XVI w. Odb. z 18 t. Rozpraw Wydz. 
filolog. Akad. umiej. Tamże, 1893, 8, wię- 
ksza, str. 32, hal. 80. 

— Die Ver8masse der lateinischen Ge- 
dichte des Johann Kochanowski und ihre 
Muster. Nadb. z Anzeiger der Akademie 
der Wissens. Tamże, 1892, 8, str. 79-82. 

— Ob. Horatius Q. F. (Poezye). 

SAS Paweł. Pamiętnik znaleziony. Ob. Bi- 
bliot. powieści, podróży, pamiętników. 

Sąsiedzi na granicy. Ob. Jonas S. 

S/^SIEDZKI Adam. Trojeść syryjska, Ascle- 
pias syriaca, jako roślina miododajna i te- 
chnicznie ważna. Lwów, nakł. redakcyi Bart- 
nika, Gubrynowicz i Schmidt, druk. J. 
Czaińskiego w Gródku, 1898, 16, str. 42, 
hal. 50. SASINEK — SATTLER 117 SASINEK Fr. V. O kftu Jagello-Vladi8lava, 
krńle polskeho, v Krakove 14 unora 1386. 
Praha, Fr. A. Urbanek, 1886, 8 mała, str. 
19, hal. 20. 

SASKI. Campagne de 1809 en Allemagne 
et en Autriche, par le commandant .... tome 
I. Nancy et Paris. Berger- Levrault et Cie, 
1899, 8, str. YIIl i 586, z mapa i 4 planami, 
frs. 10. 

SASS G. Freiherr. Ob. Seeland Aleks. (Eri- 
nerungen). 

SASSE P. Nazarlus 0. F. M. Polnisch-deut- 
scher Notbeichtspiegel, mit Bezeichnung der 
Aussprache, ein Hiilfsbiichlein fiir den Kle- 
ru8 der Industriegegend. Neviges & Gne- 
son, J. B. Lange, 1898, 16, str. 24, fen. 60. 

Satanizm. Ob. Lutosławski W. (Bańki). 

SATKE Wład. Badania nad szybkością i kie- 
runkiem chmur w Tarnopolu.*^ Odb. ź 27 t. 
Rozpraw Wydz. matem. -przyr. Akad. umiej. 
Kraków, Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 
1895, 8 większa, str. 26. 

— Badania nad pokrywą śniegową w Tar- 
nopolu. Odb. z Kosmosu, zesz. IV— V.' Lwów, 
1899, 8, str. 89—93 i 184-216. 

— Beobachtungen uber Geschwindigkeit 
und Richtuiig der Wolken in Tarnopol. 
Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wiss. 
Krakau, Univ.-Buchdr., 1895, 8, str. 19—20. 

— Fiinfjahrige Beobachtungen der Tem- 
peratur der Schneedecke in Tarnopol. Odb. 
z Meteorologische Zeitschrift, Marz, 1899, 8, 
str. 97—106. 

— Die Bewolkung in Galizien. Nadbitka 
z Anzeiger der Akademie der Wiss. Kra- 
kau, Univ.-Buchdr., 1898, 8, str. 59—60. 

— Ciepłota śniegu w zimie 1893/4 w Tar- 
nopolu. Odb. z t. 31 Sprawozdań Komisyi 
fizYograf. Akad. umiej, w Krakowie. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1896, 8, str. 8. 

— Ciepłota w Tarnopolu. Odb. z t. XV 
Pamiętnika Wydz. matem. -przyr. Akademii 
umiej.' Tamże, 1888, 4 większa, str. 35. 

— Die Drehung der Windę in der jahrli- 
chen Periode. Pomieszczone pod tyt. Das 
Wetter w Meteorologische Monatsschrift fur 
gebildete Stande, 1887, Heft 2, str. 34-41. 

— The Eruption of Krakatoa and subse- 
ąuent Phenomena. Report of the Kraka- 
toa-Committee of the Royal Society. Lon- 
don, 1888, druk. Ludowa we Lwowie, 1890, 
8, str. 18. 

— Ueber den taglichen Gang der Wind- 
geschwindigkeit und der Windrichtung in 
Tarnopol. Aus Sitzungsberichte der k. Aka- 
demia der Wiss. Bd. XCV. Abth. II, 1887, 
8, str. 11, z tablicą. 

— Der tagliche Gang des Luftdruckes in 
Tarnopol und seine Abhangigkeit von den 
iibrigen meteorologischen Factoren nebst Bemerkungen iiber die Ursachen dieser 
Erscheinung. Nadb. z Anzeiger der Akade- 
mie der Wiss. Krakau, Univ.-Buchdr., 1896, 
8, str. 51—52. 

— Haufigkeit und Starkę der Windę in 
Krakau. Nadb. z Anzeiger der Akademie 
der Wiss. Tamże, 1898, 8, str. 321—323. 

— Die Hohe des aufsteigenden Luft- 
stroms im Sommer. W Meteorologische Zeit- 
schrift, Januar, 1896, na str. 31. 

— Kierunek, droga i chyżość wiatru 
w Krakowie. (Hatifigkeit und Starkę der 
Windę in Krakau). Abdr. aus dem Anzeiger 
der Akademie der Wissenschaften in Kra- 
kau vom Juli. Krakau, Univ.-Buchdr., 1898, 
8, p. 321—323. 

— Klimat Tarnopola, według 24-letnich 
spostrzeżeń. Odb. z I Rocznika Kółka nau- 
kowego. Tarnopol, druk. St. Kossowskiego, 
1892, 8, str. 23. 

— Powiat tarnopolski pod względem geo- 
graficzno-atatystycznym na podstawie ma- 
teryałów dostarczonych przez nauczycieli 
ludowych. Odb. z III Rocznika Kółka nau- 
kowego tarnopolskiego, Tarnopol, nakł. Kół- 
ka, druk. St. Kossowskiego, 1895, 8, str. 163, 
z mapą prof. M. Wagilewicza, kor. 4. 

— Dzienny przebieg ciśnienia powietrza 
w Tarnopolu i jego zależność od reszty 
czynników meteorologicznych. Odb. z 30 t. 
Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akad. umiej. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 32. 

— Roczny i dzienny przebieg* wiatrów 
w Tarnopolu. Odb. z 28 t. Sprawozdań Ko- 
misyi fizyor. Akad. umiej. Tamże, 1893, 8, 
str. 26. 

— Roczny przebieg stanu zachmurzenia 
Galicyi. Odb. z 34 t. Rozpraw Wydziału ma- 
tem. -przyrod. Akad. umiej. Tamże, Spółka 
wydawn., 1898, 8 większa, str. 142, kor. 190. 

— O przyczynach epoki lodowej. Odb, 
z Kosmosu. Lwów, 1888, 8, str. 24. 

— Klimatyczne stosunki Tarnopola, we- 
dług 24-letnich spostrzeżeń. Odb. z t. XXI 
Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akad. umiej, 
Kraków, druk. Uniw. Jag,, 1887, 8, str, 28. 

— Ueber die Ursachen der Eiszeit, von .... 
in Tarnopol, II. Abdr. aus Humboldt, B. IX, 
H, 2, 1890,4, str. 7-12. 

— O wodzie, urywek z geologii. Bibl. dla 
dzieci i młodzieżv,"lV. Złoczów, nakł. i druk. 
O. Zukerkandla "i syna, 1885, 16, str. 54, 
kart, hal. 50, 

— Ueber den Zusammenhang der Tem- 
peratur aufełnander folgender Monate und 
Jahreszeiten. Odb. z »Nova Acta« Abh. der 
Kais. Leop, Carol. Deutschen Akademie d. 
Naturforscher Band LXXI, Nr. 4. Halle a S., 
Druck von E. Karras, 1887, 4, str. 103—205. 

SATTLER A. Fizyka popuiarnie ułożona, 
z niemieckiego przełożył W^ł. Kozłowski. 118 SATTLER — SAWCZYNSKI Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
K. Kowalewskiego, 1894, 8 mała, str. VII 
i 1'65, z rysunkami w tekście, kop. 60. 

SATTLER C. dr. Handelsrechnungen des 
Deutschen Ordens, im Auftrage desYereins 
fiir die Geschichte von Ost- und Westpreus- 
sen herausgegeben von .... Publication des 
Vereins fur die Geschichte von Ost- und 
Westpreussen. Leipzig, Duncker & Hum- 
blot, 1887, 8, str. XLVI i 629, mr. 12. 

SATTLER H. dr. prof. O stosunku narządu 
wzroku do ogólnych cierpień ustroju, prze- 
łożył St. Rembieliński. Odczyty kliniczne, I 

7. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1889, 8, str. 25, kop. 30. 

Satyr. Illustrowany kalendarz humorysty- 
czny na r. 1894. Wydał dr. Bebe. Wydawn. 
rok 3ci. Warszawa, G. Centnerszwer, 1893, 

8, str. 62. 

Satyr, pismo humorystyczne ilustrowane. 
Wychodzi 1 i 16 każdego miesiąca, w 4ce. 
Wydawca i red. odpow. Antoni Ścibora, pó- 
źniej Józef Rychter. Kraków, druk. Aleks. 
Słomskiego. Rok I-III, 1892—1894, nastę- 
pnie pod tyt. Chochlik Krakowski. 

Satyry. Ob. Bartels A.; Bielski M.; Bierna- 
cki M. (Rodoć); Fredro Aleks, (ojciec); Ho- 
racyusz (1853); Krasicki Ign.; Naruszewicz 
Ad. ; Opaliński K. ; Rębacz J. ; Wysocki Włodz. 

Satyrycy. Ob. Mandybur Tad. (1888). 

SAUER Augustin. Rom und Wien im Jahre 
1683, ausgewalte Actenstiicke aus romischen 
Archiven zur II Sacularfeier der Befreiung 
Wiens, ais Festgabe des unter A. h. Protec- 
torate stehenden PriestercoUegiums von 
Campo Santo zu Rom herausgegeben von 
Caplan des Collegiums. Wien, k, k. Hof und 
S<=aatsdruckerei, 1883, 8, str. VIII, 195, 1 ry- 
cina i ryciny w tekście, kor. 6. 

SAUERHERING Fr. Die Entstehung des 
Friedens zu Schonbrunn im Jahre 1809, In- 
auguraldiss. Gottingen & Berlin, G. Schade, 
b. r. (1890), 8, str. 71 i 1 ni. 

Sauerstoff. Ob. Estreicher Tad.; Olszewski 
Kaz.; Wróblewski Z. 

SAUERWEIN G. J. J. dr. Pamięci księcia 
Władysława Czartoryskiego. Ant atsiminimo 
mielojo bey auksztojo Pono, Pono Kuniga- 
ikszczio Władislawo Czartoryskio. Gedulinga 
Giesme sutaisyta Gireuo (Dr. G. J. J. S.). 
Tilsit, Gedruckt bei J. Schoenke, b. r. (1894), 
4, k. ni. 2. 

SAURE ks. Chrystus Pan z nami: Tajem- 
nice serca Jezusowego, część dzieła .... dy- 
rektora i prof. semin. w Dijon, przekład 
z francus. Kraków, nakł. tłómacza, druk. 
W. L. Anczyea i Sp., 1899, 16, str. 94. 

SAURMA-JELTSCH H. v. Die Saurmasche 
Munzsammlung deutscher, schweizerischer 
und polnischer Geprage von etwa dem Be- 
ginn der Groschenzeit bis zur Kipperpe- riode. Berlin, A. Weyl, 1892, 4 królewska, 
str. III i 151, z Atlasem o 104 tabl., mr. 40. 

— Schlesische Munzen und Medailleu, 
Namens des Verein8 fur das Museum schles. 
Alterthflmer herausgegeben, zwei Theile. 
Breslau, Woywod, 1883, 4, str. IV i 79,z 55 
drzeworyt., mr. 10. 

SAUYAGE T. Kady, opera komiczna w 2 
aktach, muzyka A. Thomas'a, tłóm. L. Ma- 
tuszyński. Warszawa, nakł. i druk. Teatrów 
warśz. (Jana Cotty), 1870, 16, str. 78. 

SAUVIN G. Do Chicago, szkice i zarysy 
z Ameryki północnej. Warszawa, wydawn. 
i druk. Przeglądu tvgod., 1893, 8 mała, str. 
238, kop. 60. 

SAWA Franciszek ks. Polskie dzieje i na- 
dzieje, poezye .... za zezwoleniem autora ze- 
brane i na korzyść szpitala dla ubogich 
chorych pod wezwaniem Matki częstochow- 
skiej w Buczaczu wydane. Stryj. nakł. Bu- 
czackiego zarządu szpitalnego, druk. A. 
Miillera i Sp., 1884, 8, str. 291. 

SAVAGE R. N. Moja urzędowa żona, kartka 
z dziejów nihilizmu, powieść współczesna. 
Odb. z Reformy. Kraków. G. Gebethner i 
Sp., druk. Związkowa, 1894, 8 mała, str. 
248, kor. 2. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, nakł. Ant. Klecz- 
kowskiego, druk. W. L. Anczyea i Sp., 
1900, 8 mała, str. 273, kor. 2. 

— Ob. Olden H. 

SAYAGNER Augustę. Ob. D. P. (Abrśgś). 

SAWANIEWSKI Z. W tysiączną rocznicę 
zgonu Św. Metodego 6 kwietnia 1885 roku 
hymn św. Cyrylemu i Metodemu, nauczy- 
cielom Słowian, słowa .... muzyka Wojcie- 
cha Hławacza. Petersburg, nakł. Towarzy- 
stwa słowiańskiego, druk. W. W, Komaro- 
wa, 1885, 4, kartka rozłożona. 

SAWCZAK Damian dr. Zbirnyk zakoniw ad- 
ministracyjnych. Lwów, 1893, 8 mała, str. 
XXV i 543, kor. 360. 

— Ob. Brąglewicz Leop. 
SAWCZYŃSKA Jadw. i Leonia. Ob. Wallace 

L. (Ben Hur). 

SAWCZYNSKI H. dr. Jan Dekert, prezydent 
miasta Warszawy, pierwszy stanu miejskie- 
go obrońca i przewodnik. Lwów, 1891, 8 
mała, hal. 20. 

— Sprawa reformv sejmowania za Jana 
Kazimierza, 1658—1661. Odb. z Kwartalnika 
histor. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. W. Łozińskiego, 1893, 8, 
str. 47, kor. 1. 

— Ob. Dzieje powszechne illustrow.. I, 3.; 
Finkel Lud. (Bibliografia historyi); Perl- 
bach M. (Bibliografia). 

SAWCZYNSKI Zygmunt Niespożyte ziarno, 
z niemieckiego przez .... Prakseda. Legenda 
z teki Anhelego. Bibl. rodzinna. Lwów, wy- SAWICKA — SAWICKI 119 dawn. księgarni K. Łukaszewicza, druk. 
Gazety naród., 1888, 8, 2 tyt., str. 110, 2. 

SAWICKA Helena. O Filaretach. Odczyt panny 
.... na pierwszem publicznem zebraniu To- 
warzystwa Filaretów dnia 27 grudnia 1892. 
Chicago, Dyniewicz, cent. 5, 

SAWICKA Józefa Iza (Ostoja). Królewna, 
obrazek przez Ostoję. Petersburg, nakł. 
Kraju, Księgarnia polska br. Rymowiczów, 
druk. Trenke i Fusnot, 1891, 8, str. 95, 
kop. 40. 

— Bez ndyratu, Litost, Posluha, z fran- 
ćiny pfeloźila Bożena Kvapilovś,. Praha, Fr, 
Śimacek, 1894, 8 mała, str. 80, 

— Nowele. Warszawa, nakł. i druk. S. 
Lewentala, 1892, 8 mała, str. 318 i 1 ni., 
rb. 1-20. 

świetny los; Królewna; Nr. 3; Pod urokiem. 

— Nowele, z przedmową dra Piotra Chmie- 
lowskiego. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp,, druk. E. Skiwskiego, 1890, 8 mała, 
str. V, 334 i 1 ni., rb. 1-50. 

Miłość babuni; Zły duch; Złota rybka; Scyzoryk; 
List; Z krainy duchów; Z moich stron; Nowa łódź. 

— Dve povidky. Z polstiny pfeloźil F. A. 
Hora. V Plzni, 1885, 12, str. 62. 

— Powieści prawdziwe. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1892, 8, str. 321 i 1 ni., rb. 1-50. 

Druga żona; W gniazdku; Wachlarz; Widmo; Na 
stacyi; Żal; Wróg; Panna Berta. 

— Zapadły svet a jine povidky, z polsti- 
ny pfeloźila Bożena Kvapilov4. Praha, Fr. 
Szimacek, 1891, 8 mała, str. 158, kor. 1. 

— Szkice i obrazki. Petersburg, nakł. re- 
dakcyi Kraju, druk. Gazety handl. w War- 
szawie, 1886, 8, str. 2 ni. i 304, rb. 1. 

— Nad czarnym szlakiem. Opowiadanie 
przez A. Ostoje. Lwów, druk, Polska, 1897, 
8, 1 tyt., str. 140, kor. 2. 

— Wychowanka, powieść. Petersburg, K. 
Grendyszyński, druk. Kraju, 1895, 8 mała, 
str. 218, rb. 1. 

— Ob. Stendhal. 

SAWICCY Julian, Eleonora, Salomeą i Felicy- 
anna. Produkt w sprawie WW. JPP. Juliana 
brata, Salomei, Eleonory i Felicyanny sióstr 
Sawickich w assystencyi prawney opieki 
działających przeciwko W. JP. Justynowi 
Możeykowi Assesorowi Sadu Niż. Pttu Upit. 
B. w. m. dr. i r. (1818), fol., k. nł. 2. 

SAWICKI Bronisław Wilh. O krwotokach po 
wyrwaniu zęba i ich tamowaniu. Odb. z Ga- 
zety lekar., ńr. 43. Warszawa, druk, K. Ko- 
walewskiego, 1893, 8, str. 12. 

— O nadwichnieniach ku przodowi główki 
kości promieniowej u dzieci. Odb. z Gazety 
lek.. Nr. 36. Tamże, 1891, 8, str. 8. 

— O przeszczepianiu płatów z szypułą z odległych okolic ciała. Odczyt. Odb. z Ga- 
zety lekar.. Nr. 46. Tamże, 1890, 8, str. 21. 

— Przypadek owrzodzeń prostnicy, które 
spowodowały zapalenie otrzewnej i niedroż- 
ności jelit. Odb. z Gazety lek., Nr. 3. Tam- 
że, 1892, 8, str. 7. 

— Przypadek rozdarcia krocza u nowo- 
rodka. Odb. z Gazety lek., Nr. 32. Tamże, 
1894, 4, str. 3. 

— Dwa przypadki stopy końskiej, spowo- 
dowanej zapaleniem żył. Odb. z Gazety lek. 
Nr. 49. Tamże, 1893, 8, str. 4. 

— O ranach przepony. Odb. z Gazety lek. 
Tamże, 1889, 8, 1 tyt., str. 29. 

— Obecny stan wiedzy o przepuklinie 
przedotrzewnowej , przestwórkowej czyli 
śródsciennej i powierzchownej. Odb. z Pa- 
miętnika II zjazdu chirurgów polsk. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1891, 8 większa, 
str. 70, 

— O krwistych torbielach szyi. Odb. z Pa- 
miet. II zjazdu chirurgów. Tamże, 1891, 4, 
str. 22 i 1 ni. 

SAWICKI E. M. Ob. Kuryłowicz Stef. (Fi- 
zyka). 

SAWICKI Edward dr. Kilka uwag lekarza 
w sprawach zdrowia publicznego. Odb. z Ga 
zety naród. Lwów, druk. J. Dobrzańskiego 
& K. Gromana, 1872, 8, str. 27. 

SAWICKI F. W. z Grajewa. Wpływ czynni- 
ków fizycznych i chemicznych na elektry- 
czne własności nerwów i innych tkanek, 
oraz znaczenie jego dla teoryi tych własno- 
ści. Warszawa, 1892, kop. 50. 

SAWICKI Stella Jan dr. Dyplomacya euro- 
pejska w sprawie polskiej podczas wypad- 
ków od r. 1861 do 1864. Lwów, druk. Lu- 
dowa, Kraków, G. Gebethner i Sp., 1894, 8, 
str. 56, kor. 1-20. 

— Higiena życia powszedniego. Książka 
zalecona przez kraj. Radę szkolną jako pod- 
ręcznik szkolny dla młodzieży w szkołach 
wydziałowych żeńskich. Lwów, druk. Ludo- 
wa, 1887, 8, str. X i 232. 

— Intelligencya u roślin. Lwów, nakł. 
autora, druk. E. Winiarza, 1899, 8, str. 15. 

— Kalendarz lekarski na rok 1883, Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. I 
Związkowa, 1883, 16 mała, str. IV, 170 i 7 
arkuszy Notatnika i Ogłoszeń, opr, kor. 3*20. 

— Toż, za lata 1884—1891. Tamże, po 
kor, 3-20. 

— (pułkownik Struś). Ludzie i wypadki 
z 1861—1865 r., obrazki z powstania, część 
I i II. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta, druk. Pillera i Sp., 1894, 8, str. 3 ni., 
280, 277 i 1 ni., kor. 9. 

— Pielęgnowanie chorych, podręcznik dla 
dozorców i dozorczyń chorych w szpitalach 
powszechnych. Lwów, nakł. Wydziału kraj., 120 SAWICKI - SBORNIK Gubrynowiez i Schmidt, druk. Ludowa, 
1892, 16, str. 123 i 3 ni., kor. 1-50. 

— Domowy poradnik lekarski. Wydawn. 
Macierzy polskiej. Lwów, nakł. Macierzy, 
druk. W. L. Anczyca i Sp. w Ki-akowie, 
1883, 8 mała, str. 77 i 1 ni., z rycinami 
w tekście, hal. 20. 

— Toż. Wyd. 2gie powiększone. Tamże, 
1888, 8 mała, str. 86, hal. 20. • 

— Poznaj sam siebie, szkice fizyologicz- 
ne. Wydawn. popularne. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskiego 
i Wrotnowskiego, Kraków, G. Gebethner 
i Sp., 1900, 16, str. 151 i 1 ni., z 16 rysun- 
kami, kop. 40, kor. 1. 

— Rady dla młodych mężatek. Wyd. 2. 
Warszawa, Gebethner i Wolfff, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1882, 16, str. 
295. 

— Toż. Wyd. 3cie przejrzane, poprawione 
i dopełnione. Tamże, 1886, 16, str. 304 i XIX, 
kop. 75. 

— Toż. Wyd. 5. Tamże, 1899, 8, 2 tyt., 
str. 223, kop. 60, opr. rb. 1, 

— Roman Źuliński, wspomnienie w 25-ta 
rocznice skonu na stoku warszawskiej cy- 
tadeli. Lwów, nakł. autora, druk. I Związ- 
kowa, 1890, 8, str. 20. 

— Szkice z powstania 1863 r. Odb. z Re- 
formy. Kraków, druk. Związkowa, Gubry- 
nowiez i Schmidt we Lwowie, 1889, 8 ma- 
ła, str. XI, 323 i 1 ni., kor. 520. 

— Ob. Wydawnictwo materyałów do hi- 
storyi powstania. 

SAYONAROLA. Ob. Krotowski K. 

SAWRANKO Bożydar. Z padołu łez i krwi. 
Uczciwa praca koi ból serca a umysł wzbo- 
gaca. Lwów, nakł. autora, dnik. St. Manie- 
ckiego i Sp., 1900, 8, str. 37. 

SAWWA sw. Oswiaszczennyj. Ob. Moczul- 
skij W. 

Saxonicae res. Ob. Widukind (Rerum 1882). 

SAZIE Leon & GRISON Jerzy. Jakub bez 
skazy, powieść. Dod. do Kuryera codzien- 
nego. Warszawa, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1892, 8 mała, str. 312. 

SBI6NEUS cardinalis vita. Ob. Callimachus 
P. B. 

SBITNIEW I. M. Zapiski. Kijewskaja Stari- 
na z lutego i marca r. 1887, 8, str. 285— 
313 i 439—469. 

Zapiski z czasów zaprowadzenia szkól rosyjskich 
na Wołyniu ł Podolu po powstaniu r, 1831. 

Sbornik (Archeograficzeskij) dokumentów 
otnosiaszczich sia k istorii Siewierozapadnoj 
Rusi izdawajemyj pri uprawlenii Wileń- 
skago uczebnagó okruga, tom X. Wilna, 
pieczat. O. Blumowicza, 1874, 4, str. VIII 
i 391. — (Etnograficzeskij), izdajemyj Imperator- 
skim Russkim Geograficzeskim obszcze- V 
stwom. Wypusk III. Sanktpeterburg, typ. 
Eduarda Praca, 1858, 8, k. 4, str. 48. 

Zawiera artykuły o Malorosyi i o gubernijach 
Grodzieńskiej i Wileńskiej. 

— łyteraturnyj, izdawajemyj hałycko-rus- 
koju Matyceju, pod redakcieju Bogdana A. 
Didyckoho, wypusk I. Lwiw, typogr. Insty- 
tuta stawropig., 1885, 8, str. 72, kor. 3. 

— Toż, lata 1886, 1887, 1888, po kor. 3. 

— Toż, r. 1889-1890. Swodnaja hałycko- 
ruskaja letopyś s 1600 po 1700 hod, sosta- 
wył A. S. Petruszewycz. Tamże, 1891, 8, str. 
939, kor. 4. 

— Toż, r. 1896. Swodnaja hał. ruskaja le- 
topis s 1700 do 1772 h. A. S. Petruszewy- 
cza. Tamże, 8, str. 423, kor. 4. 

— Toż, r. 1897. Dopołnenje do swod. le- 
topisy s 1773 h. do 1800, A. S. Petruszewy- 
cza. Tamże, 8, str. 519, kor. 4. 

— matieriałow dla istorii proswieszczenija 
w Rossii, izwleczennych iz archiwa mini- 
stierstwa narodnago proswieszczenija, tom II: 
Uczebnyja zawiedienija w zapadnych gu- 
biernijach, 1802—1804, izdanije minist. na- 
rodu, prośw. Petersburg, sinodalnaja tipogr., 
1897, 4, str. XXVII, XCVI i 1160. 

— medicinskij warszawskago ujazdowskago • 
wojennago gospitalia. Warszawa, 1891 god. 
IV, wypusk I. 8, str. 86, wypusk 2, str. 67. 

— Miefodiewskij jubilejnyj, izdanyj impie- 
ratorskim warszawskim Uniwiersitietom k 6 
apriela 1885 g., pod riedakcieju ord. prof. 
A. Budiłowicza. Warszawa, tipogr. K. Ko- 
walewskago, 1885, 8, str. II, 20, 117, 126, 
56, 22, 49 i 2 ni. 

Zawiera artykuły: N. A. Lawroskago, A. S. Budi- 
łowicza O. O. Pierwolfa, P. A. Kulakowskago, K. J. 
Groto i T. T. Zigiela. 

— prawiteistwiennych rasporjażenij po uczre- 
ditelnomu komitetu w Carstwie Polskom, 
tom I— V. Warszawa, typ. uprawlenija War- 
szawskago Żandarmskago okruga, 1867— 
69, 8. 

— Toż, otnosiaszczych sia k' gminym 
uprawleniam i sudam (1864—1867/8). War- 
szawa, typ. Iwana Kotty, 1868, 8, k. 2, str. 
X, 174. 

— Toż, po kriestianskomu diełu w gu- 
biernijach carstwa polskago, tom IV. Peters- 
burg, 1884, 8, str. 16, IX i 244. 

— slovansky, redaktor E. Jelinek, rocnik 
II ćisl. 1-12. Praha, 1883, 8, str. 646, 
kor. 10. 

— soimkow. Ob. Ptaszycki S. 

— soczynenij oficerów Nikołajewskoj akademii 

generaln. sztaba. S. Petersburg, 1862—63; 
między innemi zawiera: Mansurow, opisa- 
nie' pochoda russkich wojsk w Polszi w 1831 SBORNIK - SCHAFF 121 g.; tudzież Kachowskieg-o Opyt izuczenija 
woin Bogdana Chmielnickago. 

— statiej po sławianowiedieniju, sostawlen- 
nyj i izdannyj uczenikami W. J. Łaman- 
skago po słuczaju 251ietia jego uczenoj 
i profiessorskoj diejatielnosti. St. Pieterburg, 
tipogr. Akadiemii uauk, 1883, 8 większa, 
str. XX, 495 i portret. 

— swiedienij o podolskoj gubernii, wypusk 
II, izdanije podolskago statisticzeskago ko- 
mitieta. Kamieniec podolskij, tip. gub. pra- 
wlenija, 1882, 8, str. 2 ni., 151 i 1 ni., rb. 1. 

— Toż. Wyp. III. Tamże, 1884, 8, str. 2 
ni., 102 i 8 tablic, rb. 1-20. 

— wiedomostej o błagotworytelnych zawe- 
denijach w Prywislanskich Guberniach, War- 
szawa, typ. S. Orgelbranda, 1869, fol., k. 
ni 69. 

— u zakonenii prawitelstwa po polskomu 
miateżti, 1863. Kiew. 1868, 8, str. 145. 

— grażdanskich zakonów i postanowłenii 
djejstwujuszczych w gubernijach Warszaw - 
skoj, Kaliszskoj, Rieleckoj, Łomżyńskoj, Lu- 
blinskoj, Petrokowskoj, Płockoj, Radomskoj, 
Suwałkskoj i Siedlecko]. Perechodnyja pra- 
wiła. Grażdanskoje ułożenije 1825 g. Poło- 
żenie o sojuzie bracznom 1836 g. Kodeks 
Napoleona. Ipotecznyje ustawy 1818 i 1825 
gg. Sostawłen na russkom jazykie po wy- 
socz. powełjeniju. Izd. Jurydyczeskoj Kom- 
missii. Warszawa, typogr. Żandarmskago 
okruga, 1869, 8, k. n. 1, str. XXXIII, 819, 
XXV. 

— zakono-położenij. Ob. Marków W. 
SCACCIA. Air anima grandę di Teofilo 

Lenartowicz, improvisata dal Can. P 

a ricłiiesta dei signori Duchi Bonelli-Cres- 
cenzi in occasioue di una sua visita in Fi- 
renze la sera del di 9 febbraio, 1893. Firen- 
ze, 1893, 8, str. ni. 1. 

SCARABEJUS. Wrażenie starego kawalera; 
Oświadczyny; Powrót dziedzica; Ciocia Nar- 
cysia; Na cmentarzu Petersburskim; Vani- 
tas yanitatum; Custos quid de nocte; Jeru- 
salem. Petersburg, K. Grendyszyński, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1898, 16, 
str. 199 i 1 ni., kop. 80. 

SCARABELLI L. Piętro Duca di Curlandia. 
Bolog., 1867, 8, mr. 4. 

SCARAMELLI. Bądźcie doskonałymi. Na 
podstawie dzieła »Direttorio ascetico«, opra- 
cował ks. Karol Żelazowski. Warszawa, M. 
Machwitz, 1898, 8 mała, str. 270 i 2 ni. 4- 
273 i 1 ni., rb. 2. 

— O nieskalanej cnocie czystości, prze- 
kład o. Prokopa kapucyna. Warszawa, druk. 
St. Niemiery, 1895, 16, str. 94 i 1 ni., kop. 20. 

— O czytaniu pobożnem, przekład o. Pro- 

BIBLIOGRAFIA T. IV. kopa Kapucyna. Tamże, 1888, 32, str. 50 i 1 
ni., kop. 10. 

— O modlitwie, przekład o. Prokopa Ka- 
pucyna. Tamże, 1888, 32, str. 124, kop. 25. 

— O nabożeństwie do Przenajświętszej 
Maryi Panny, przekład O. Prokopa Kapu- 
cyna. Tamże, 1888, 8, str. 109, kop. 25. 

— O obecności Boskiej, przekład O. Pro- 
kopa, Kapucyna. Tamże, 1888, 16, str. 91, 
kop. 20. 

— O rozpamiętywaniu prawd wiary, prze- 
kład o. Prokopa, Kapucyna. Tamże, 1888, 
16, str. 140, kop. 30. 

— O spowiedzi, przekład o. Prokopa Ka- 
pucyna. Tamże, 1892, 32, str. 102, kop. 20.. 

— To czyń, a będziesz żył, czyli o nie- 
chybnych środkach dostąpienia zbawienia 
i doskonałości chrześcijańskiej, przekład o. 
Prokopa Kapucyna. Tamże, 1888, 32, str. 
511, rb. 1. 

— Toż, t. I. Wyd. 2. Tamże, 1900, 16, str. 
495, rb. 1. 

— Toż, tom II. Tamże, 1892, 16, str. 520, 
kop. 90 

— Toż, tom III. Tamże, 1895, 16, str. 630 
i 1 ni., rb. 1. 

SCEBRESINENSIS Wojciech Bas. Nowe lato, 
albo prośba do Pana Boga o rzeczy potrze- 
bne na kożdy nowy rok. Woj. Bas. Scebr. 
Kraków, druk. Mat. Siebenejchera, 1566, 8 
mała, str. 7 ni., z nutami w tekście, kop, 50. 

z pierwodruku wznowił Stefan Przyborowski r. 
1882 w Warszawie. 

Scena. Ob. Deryng E.; Estreicher K.; Fi- 
jałkowski (Koryzna W.); Hahn W. (Teorya); 
Pepłowski Stan.; Sprawa funduszu (1894); 
Zajączkowski (1884). 

Porów. Aktor, Mikulski J., Teatr. 

Sceptycyzm. Ob. Dębicki Wł. M. ks. (Wiel- 
kie bankructwo). 

SCHAFFLE A. Kwintesencya socyalizmu, 
tłomaczenie z niemieckiego, z uwagami P. 
Ławrowa, tłum. z rosyjskiego. Genewa, 
druk. Polska, 1881, 8, str. VIII, 144, hal. 70. 

— Kwintesencya socyalizmu, przełożył 
z ósmego niemieckiego wydania Henryk Ko- 
nitz, kand. prawa. Warszawa, nakł. Les- 
mana i Świszczowskiego, druk. Noskow- 
skiego, 1882, 8, str. 1 ni. i 67, kop. 50. 

SCHAELER E. Plan von der Stadt Grau- 
denz (Grudziądz). Graudenz, Gaebel, 1888, 
fol. podłużne Mtogr., 1:600, fen. 60. 

SCHAFF Oberst. Die kSnigl. sachsische 
Brigade von Klengel im Kobrin vom 24 bis 
27 Juli 1812. Dresden, C. Damm, 1899, 8, 
str. 64, z 2 mapami, mr. 1-25. 

16 122 SCHAFFER — SCHEMATISMUS SCHAFFER. Chronik von Rastenburg, mit- 
getheilt von C. Beckherrn. Rastenburg, Ver- 
lag und Druck von W. Kowalski, 1889, 8, 
str. 50, mr. 1. 

SCHAFFER Herm. Geschichte einer schlesi- 
schen Liebfrauengilde seit dem Jahre 1343, 
ein Beitrag zu der Geschichte der Gilden 
und religiosen Bruderschaffcen, nach Urkun- 
den und handschriftlichen Quellen yerfasst. 
Ratibor & Breslau, Goerlich, 1883, 8, str. 
XXXVI i 319, z 2 tabl., mr. 4-50. 

SGHAFIR Bairach (Benedikt). Kaisertage in 
Galizien episch-lyrisches Gedicht besingt in 
rythmischen Psalmen Galizien uberhaupt 
und Przemyśl insbesondere; die hier 1880 
unter allerhochstpersonlicher Leitung des 
Kaisers Franz Josef stattgehabten Manoe- 
ver, den Empfang des Monarchen in Kra- 
kau, Przemyśl und Lemberg; Iluminatio- 
nen, — Feuerwerk - Berge-Fliisse-Schlosser- 
Ruinen-Kirchen-Synagogen etc. etc. Prze- 
myśl, Yerlag des Verfassers, Druck von 
Schwarz & Comp., 1892, 8, str. 126. 

— Hamdibris Jeriszulaim haatik hamcha- 
ber lisfas ibris, aszkenazis u polnisz w'huci 
Tor rtachlis tow u moel: Pieśń O Syonie, 
melodya z Halki Szumią jodły, przetłóma- 
czona z żargonu na język polski, niemiecki 
i hebrajski przez autora V celu szlachetnym. 
Drohobycz, nakł. autora, druk. A. H. Żu- 
pnika, w stuletnia rocznice konstytucyl pol- 
skiej 3go maja 1891, 16, str. 24. 

SCHAITTER Ignacy dr. Dyagnostyka otru- 
cia kwasem szczawiowym, na podstawie 
przypadków, spostrzeganych w zakładzie 
sąd.-lek. prof. Lłmana w Berlinie. Odb. 
z 'Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1885, 8, str. 10. 

— Kazuistyka sadowo-lekarska. Odbitka 
z Przeglądu lek., 'z lat 1883-85. Tamże, 
1892, 8. str. 46. 

— Toż, serya III. Kraków, nakł, autora. 
Tamże, 1897, 8, str. 45. 

— W kwestyi przeżycia. (Ouestion de 
survie). Odb. z Medycyny. Warszawa, druk. 
M. Ziemkiewicza, 1885, 8, str, 14. 

— Orzeczenie II o stanie umysłowym ś. p. 
Zdzisława hr. Tyszkiewicza na podstawie 
aktów sporu Bogusza i Stojowskiego prze- 
ciw Jerzemu hr. Tyszkiewiczowi. Kraków, 
nakł. autora, druk. Czasu, 1900, fol., str. 25. 

— O szkodliwości wilgotnych mieszkań. 
Odb. z Przewodnika higienicznego. Kraków, 
nakł. To warz, opieki zdrowia, druk. W. Kor- 
neckiego, 1890, 8, str, 23 i 1 ni. 

— Uwagi nad sądowo-lekarsklem bada- 
niem plam nasiennych. Odb. z Przeglądu 
lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883, 8, 
str. 14. 

— Zapiski kazaistyezne z zakładu sądo- wo-lek. prof. E. Hofmana w Wiedniu. Odb. 
z Przeglądu lek. Tamże, 188(5, 8, str. 18. 

SCHANZ Juliug. Den heimkehrenden Polen. 
Lied von .... Lełpzig, 1848, 8, p. 2. 

SCHAPIRA M. Ob. Słonimski L. 

SCHARFFENBERG Maciej. Ob. Benis A. dr. 

SCHARLOi^. Bericht iiber eine grosse vor- 
geschichtliche Begrabniss-Statte auf den Gii- 
tem Pscinno und Biegano wo bei Radczije- 
wo in Polen, vier Meiłen westlich von der 
Weichsel, nicht weit von Inowracław. Wy- 
cinek z »Schriften d, Naturf. Gesellsehaft in 
Danzig.. N. F, Band III, 1873, 8, str. 5. 

SCHATTAUER A. dr. Przyczynek do zao- 
trzewnowego wycięcia hydronewrozy. Odb, 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Ja- 
giell., 1886, 8, str. 9. 

— Przypadek gastrostomii. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Tamże, (1884), 8, str. 8. 

— Dwie osteoplastyczne resekcye stopy 
u dzieci podług Mikulicza. Odb. z Przegl. 
lekar. Tamże, 1885, 8, str. 10. 

SCHAUTA. O leczeniu tyło-pochylenia i ty- 
ło-zgięcia macicy. Ob. Odczyty kliniczne, 5. 

SCHEDA-STEINHAUSER. Handatlas der neu- 
esten Geographie, I Blatt 22, Wien, Arta- 
ria & Cie, 1888, fol, podłużne kolorów,, 
1:1000000, 

22, Galizien, 

SCHEEBEN M. J. dr. i NIEREMBERG 0. E. 

Uwielbienia łaski Bożej według .... z 4-tego 
wydania niemiec. wolno przełożył ks. J. 
Tylka. Tarnów, K. Raschka, 1891, 12, str. 
703, V, kor. 360. 

SCHEFFEL J. W. Ob. Bunge R. 

SCHEIN Samuel. Min-B'Scheno-Mino, origi- 
nelle Erzahlung von .... Zbaraż-Galłzien (po 
hebrajsku). Krakau, Verlag des Yerfassers, 
Druck. von J. Fischer, 1897, 16, str. 94, 

SCHEINDLER Aug, Ob. Herodot; Steiner J, 
(Ćwiczenia). 

SCHELLEY. Ob. Shelley. 

Schematismus des Bisthums Breslau (Wro- 
cław) und seines Delegatur-Bezirks fur das 
Jahr 1899. Breslau, P. G, Aderholz, 1899, 8, 
str, 159, mr, 2. 

— der prołokollirten FIrmen in der Osterr.- 
ungar. Monarchie: HI. Bohmen, Mahren, 
Schlesien, Galizien und die Bukowina, be- 
arbeitet im General-Secretariate der Ssterr.- 
ungar. Bank, Wien, A. Holder, 1886, 8, str. 
XXIII i 625, kor. 8. 

— universi Yenerabilis cleri archidioeceseos 
metropolitanae graeco-catholicae Leopolieu- 
sis et dioeceseos Stanislaopoliensis pro a. d. 
1885, Leopoli, typ. Instituti staurop., 1885, 
8, str, 313. 

Na str. 3—20: Historlca espositio de auctoritate, 
juribus et praerogatlyia metropolitani in hierarchia 
ecclesiae graeco-rnthenae, ab ejusdem origine usque SCHEMATISMUS - SCHENKL 123 ad nostra tempora succincte concinnata, przez ks. 
Ant. Petruszewicza. 

— Toż, saecularis et regularis dioecesis 
ritus latini Premisliensis pro a. d. 1882. Ja- 
sło, sumpt, cancellariae consistorialis r. 1. 
Premisliensis, typ. L. D. Stoeger, 1881, 8, 
sir. 253, kor. 2"30. 

— Toż, pro a. d. 1883. PremlBliae, cura 
et sumpt, cancellariae consistorialis, typ. S, 
F. Piątkiewicz, 1882, 8, str. 271. 

— Toż, pro a. d. 1884-1900. Tamże. 

— uniyersi VenerabUis clerl Ruthenorum 
catholicorum dioeceseos Premisliensis, Sam- 
boriensis et Sanociensis pro a. dni 1892. 
Premisliae, typ. St. F. Piątkiewicz, 8, str. 
252. 

— uniyersi cleri graeco-catholicae dioecesis 
Stanislaopoliensis pro a. d. 1890. Stanislao- 
poli, sumpt, cleri dioecesani, typ. J. Dan- 
kiewicz, 1890, 8, str. XXIII, 1 ni., 304 i 1 ni. 

— uniyersi Venerabi!is cleri dioeceseos Tar- 
noyiensis tam saecularis quam regularis a. 
d. 1882. Tarnoviae, imp. cleri dioecesani, 
typ. A. Rusinowski, 1882, 8, str. 252. 

— Toż, pro a. d. 1883—1900. Tamże. 

— ordinis fratrum bb. Yirginis IMariae de 
IVIonte Carmelo in provincia regni Galiciae, 
cum M. D. CracoYiensi a. 1887. Cracoviae, 
sumpt. Carmelitarum , typ. ephemeridum 
Czas, 1887, 8 mała, str. 21 i 2 ni. 

— Toż, pro a. d. 1888—1890. Tamże. 

— patrum et fratrum minorum S. P. N. Fraa- 
cieci Regularis observantiae vulgo Bernardi- 
norum provinciae Galicianae sub titulo im- 
maculatae conceptionis beatissimae yirginis 
ad annum Cliristi 1877. Leopoli, typis Mi- 
chaelis F. Poremba, 1876, 8, str. 34. 

— Toż, ad annum Christi 1885. Wieliczka, 
tipogr. J. Litwiński et Comp., 1884, 8, str. 44. 

— Toż, ad a. Christi 1887. Cracoviae, 
sumpt. Bernardinorum, typ. ephemeridum 
Czas, 1887, 8 mała, str. 36. 

— Toż, ad a. Chr. 1888—1890. Tamże. 

— fr. Minorum s. Francisci conventualium, 
nec non sororum ordin. s. Francisci Claris - 
sarum provinciae gallłcianae s. Antonii Pa- 
tavini 1899. Krosno, typis Adalb. Lenik, 
1898, 8 mała, str. 37 i 2 ni. 

— ordinis fratrum minorum s. p. n. Fran- 
cisci almae provinciae B. V. Marie Immacu- 
latae conceptionis in Galicia pro anno do- 
mini 1901. Leopoli, sumptibus fratrum mi- 
norum, e typographia catholłca Josephi 
Chęciński, 1900, 16, str. 102 i 1 ni. 

— patrum, fratrum et monialium ordin. ere- 
mitarum s. Augustini in mag. ducatis Cra- 
cov. pro a. 1884. Cracoviae, typ. Universit., 
1884, 8, str. 9. 

— Toż, pro a. d. 1890. Tamże. 

— patrum et fratrum s. ordinis Praedica- torum provłnciae s. Hyacyntlii in regno Ga- 
liciae Magnoąue ducatu CracoYiensi pro a. d. 
1885. Leopoli, typ. A. Wajdowicz, 1884, 8, 
str. 30. 

— almae provin. Beat. V. Mariae Dołorosae 
in Galicia. Ord. Min. S. P. Francisci stric- 
tior. obsery. yulgo Reformatorum pro a. d. 
1884. Cracoyiae, sumpt. Reformatorum, e typ. 
Związkowa, 1884, 8, str. 20. 

— Toż, pro a. d. 1887. Tamże, typ. W. L. 
Anczyc et Soc, 1887, 8, str. 25 i 1 ni. 

— der Schulbehorden, Lehrerbildungs-an- 
stalten und Yolksschulen in Schlesien, nebst 
einem Yerzeichnisse liber . die schlesischen 
Lehrer- und Schulpfenning-Yereine. Trop- 
pau, Buchholz & Diebel, 1883, 8, str. 99, 
kor. 1. 

Schemy i konspiekty. Ob. Puzyrewskl Al. 

8CHENCK-RINCK A. G. Die Polen in Offen 
bach am Main. Historische Erzahlungen aus 
den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
bis 1817. Frankfurt a. M, im Selbstyerlage 
des Yerfassers, 1866, 8, str. 36. 

Schenk Hugo, straszny niewiastobójca i je- 
go wspólnicy, dokładna historya ich życia 
i wszystkich morderstw, jako też ostate- 
cznego losu i stracenia. Bibl. książeczek lu- 
dowych, XIIL Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, 
druk. H. Feitzingera i Sp., 1884, 16, str. 58 
i 1 ni., z obrazkami, hal. 50. 

— Toż. Tamże, 1891, 8, str. 56, z obraz- 
kiem. 

— Stracenie mordercy dziewcząt Hugona 
Schenka i jego towarzysza Karola Schlos- 
sarka, skreślone przez naocznego świadka. 
Tamże, 1884, 8, str. 16, hal. 20. 

— Ob. Fellner E. 

SCHENK. Tripolit, przymioty jego wyka- 
zane przez królewską stacyę doświadczalną 
materyałów budowlanych przy szkole poli- 
technicznej w Berlinie. Wydane przez braci 
yon Schenk, zakład tripolita w Heidelber- 
gu. Warszawa, druk. B. Kopczyńskiego, 1885, 
8, str. 19. 

SCHENK prof. Prof . Schenka teorya o wpły- 
waniu na powstanie płci przedstawiona po- 
pularnie i krytycznie przez dra F. R. War- 
szawa, nakł. G. Centnerszwera, druk. F. K. 
Pobudkiewicza w Krakowie, b. r. (1898), 8, 
str. 41, kop. 40. 

SCHENKER J. Pierwszy polski Kurjer kole- 
jowy na sezon letni 1893. Z 2 mapami ko- 
lejowemi. Rewidowano w c. k, Dyrekcyi 
kolei państw, we Lwowie do 1. 28.282/1893. 
Ważny od 1 czerwca 1893. Lwów, nakł. 
wydawcy, druk. Z. Golloba, 12, str. 114, 
XXIII i 2 mapy, hal. 40. 

SCHENKL Karol dr. Ćwiczenia greckie, po- 
dług 11 wydania niemieckiego do polskiego 
języka zastosował dr. Zygmunt Samolewicz. 
Wyd. 4. Lwów, nakł. Seyfaitha i Czajków- 124 SCHENKL - SCHILLER Bkiego, druk. I Związkowa, 1884, 8, str. 233 
i 1 ni., kor. 272. 

— Toż, podług 13tego wydania niemiec- 
kiego do polskiego języka zastosowali Jan 
Lewicki i Piotr Parylak. Wiedeń i Praga, 
nakł. F. Tempskiego, 1891, 8, str. 1 ni. i 208, 
opr. kor. 3*50. 

SCHERK. Der kleine Pole oder die Kunst 
die polnische Sprache in einigen Tagen ver- 
stehen, lesen, schreiben und sprechen zu 
lernen, mit Angabe der Aussprache des 
Polnischen, ein Htilfsbucli fiir Militairs, Kauf- 
leute, Landwirthe und alle nach Polen Rei- 
sende. 9 Auflage. Berlin, Friedberg & Modę, 
1884, 16, str. IV i 124, mr. 1'25. 

SCHERR Jan dr. Historya literatury po- 
wszechnej, według 6tego wydania oryginału 
niemieckiego przełożona, w osobnych przy- 
piskach uzupełniona i w dziale literatur sło- 
wiańskich znacznie pomnożona, przez Broni- 
sława Zawadzkiego, tom I — II. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Berge 
ra, 1881—83, 8, str. 559 i 1 ni. + 709, rb. 6. 

SCHIEFERMANN B. & GANS A. Taryfa na- 
leżytości pocztowych i telegraficznych, wa- 
żna od 1 stycznia 1900. Lwów, druk. Słowa 
polskiego, 1900, fol. królewskie, arkusz roz- 
łożony, hal. 50. 

SCHIEKOPP J. Litauische Elementar-Gram- 
matik. I— II Theil, Tilsit, Druck von H. 
Post, 1879—1881, 4, str. 72 + 40 i 4 ni. 

I. Formenlehre. II. Syntax. 

— Gramatyka litewska. Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp", 1902, kor. 250. 

SCHIEMANN Theodor. Princessin Elizę Ra- 
dziwil und Prinz Wilhelm, 1824. Sybla Hi- 
storische Zeitschrift z r. 1898. Munchen & 
Leipzig, 8, str. 243—256. 

— Die Reformation Alt-Livlands, Yortrag. 
Reval, Kluge, 1883, 8, str. 32, fen. 80. 

■j- Russland, Polen und Livland bis in's 
XVII Jahrhundert, von .... Stadtarchirar in 
Reval, Band I— II. Berlin, G. Grotę, 1886— 
1889, 8, str. 668 -f 352, z ilustracyami i ma- 
pami. 

SCHIEWIETZ Słephanus. De s. Teodoro Stu- 
dita, reformatore monachorum Basilianorum, 
disertatio. Yratislawłae, typ. ephemeridis 
Schlesische Volkszeitung, 1896, 8, str. 30 
i 1 ni. 

SCHILLE Fryderyk. Fauna lepideptorologi- 
czna doliny Popradu i jego dopływów. Odb. 
z 30 t. Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akad. 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1894, 8, 
str. 81. 

— Toż, część III. Odb. z 34 tomu Spra- 
wozdań Komisyi fizyogr. Akad. umiej. Tam- 
że, 1899, 8, str. 5. 

— Toż, część IV. Odb. z t. 35 Sprawozd. 
Kom. fizyogr. Tamże, 1900, 8, str. 9. — Die Lepidopterenfauna des Poprad- 
Thales und dessen Zufliisse, Theil II. Odb. 
z Bulletin de TAcadśmie des sciences. Tam- 
że, 1899, 8, str. 1. 

— Die vSchmetterlingsfauna des Poprad - 
thales und seiner Zufliisse. Nadb. z Anzei- 
ger der Akademie der Wissenschaften. Tam- 
że, 1896, 1896, 8, str. 58—63, 

SCHILLER Fryderyk. Ten .Biirgschaft* od 
.... iibersetzowoł, nieco tez z tego ueberset- 
zungu nieboscycka kzięza pana fararza Koeh- 
lera ukrodł dr. Haase w Szczecinie. Wyd. 
2. Kattowitz, G. Siwinna, (1882), 8 mała, 
str. 7, fen. 30. 

— Ten Gang na żelazny młotek od .... 
zaś taki spasowity uebersetzunek przez dra 
Haase w Szczecinie. Tamże, (1882), 8 mała, 
str. 11, fen. 30. 

— Ten Kampf z tem Drachem, bardzo 
pieknoł ale straśnle grużliwoł boika od .... 
tak na spaś w popsutem języku polskim 
tibersetzowanoł przez dra Haase w Szczeci- 
nie. Tamże, (1889), 16, str. 14, cyna pfen. 40. 

— Ten »Ritter Toggenburg» strasnie 
smutnoł bojka od .... tak na spaś ubersetzo- 
wanoł przez dra Haase w Szczecinie. Tam- 
że, (1882), 8 mała, str. 4 ni., fen. 20. 

— Bogowie Grecyi, tłóm. Hugo Zathey. 
Odb. ze Sprawozdania gimn. III w Krako- 
wie. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1884, 8, str. 11, hal. 50. 

— Demetrius. Akt I i II dramatu przeło- 
żył Stefan Morawiecki. Odb. ze Sprawozd. 
gimn. Ulgo w Krakowie. Tamże, nakł. tłó- 
macza, 1900, 8, str. 51. 

— Don Karlos, infant hiszpański, poema 
dramatyczne w 5 akt. Bibl. Mrówki, 222— 
224. Lwów, Ksieg. Polska, druk. J. Czaiń- 
skiego w Gródku, (1885), 16, str. 288, 
kor. 1-20. 

— Toż, poemat dramatyczny, przekład 
Konst. Goniewskiego. Biblioteka powsz. 196 
— 198. Złoczów, nakł. i druk. W. Zuker- 
kandla, (1896), 16, str. 271, hal. 72. 

— Dzieła poetyczne i dramatyczne, ilu- 
strowane przez znakomitych artystów, tom 
I — II. Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. F. 
A. Brockhausa w Lipsku, 1885, 4, str. 427, 
z licznemi rycinami, ozdób. opr. kor. 40. 

— Dziewica orleańska, tragedya roman- 
tyczna w 5 akt., z prologiem, przekład A. E. 
Odyńca. Wyd. nowe. Warszawa, M. Orgel- 
brand, druk. Rubieszewskiego i Wrotnow- 
skiego, 1895, 16, str. 164, kop. 25. 

— Intryga i miłość, tragedya. Bibl. Mrów- 
ki, 71 i 72. Lwów, Księgarnia Polska, druk. 
J. Czaińskiego w Samborze, (1883), 16, str. 
181, hal. 80. 

— Wybór poezyj lirycznych w prze- 
kładzie polskim przez A. A. K. Odb. z Bi- SCHILLER - SCHLESIEN 125 blioteki warsz. Warszawa, E. Wende i Sp., 
druk. W. Katyńskiego, 1888, 8, str. 53, 
kop. 40. 

— Zbójcy, widowisko dramatyczne w 5 
aktach. Bibl. Mrówki, 181—183. Lwów, Księ- 
garnia Polska, druk. J. Czaińskiego w Sam- 
borze, (1883), 16, str. 232, kor. 1-20. 

— Zbójcy, dramat w 5 aktach. Wydanie 
nowe na podstawie przekładu Michała Bu- 
dzyńskiego. Bibl. powszechna , 321—323. 
Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla 
(1900), 16, str. 188, hal. 72. 

— Ob. Budziński St. ; Czernecki Józef 
(Pieśń o dzwonie); Finkel Lud w. (Oda); 
Fuehrer M. A.; Grudziński Stef.; Kozłowski 
W. M.; Spasowicz Włodz.; Tarnowski Stan.; 
Treść (1899); Taubeles S. A.; Zipper A. 

Schimatyzm Wseczestnoho kłyra mytropo- 
łytalnoj archidiecezyi greko-katołyczeskoj 
Iwowskoj i diecezyi stanisławiwskoj na rik 
1885. Lwi w, druk. Stawropig. Instytuta, 
(1885), 8, str. 2 nl., XVm i 370. 

— wseho kłyra rusko-katołyczeskoho eparchii 
peremyskoj na hod od rożd. Chr. 1883. Pe- 
remyszl, typ. ruskoho sobora kłyrosa, 1883, 
8, str. 322. 

— Toż, na r. 1884—1885. Tamże. 

— Toz, eparchij sojedynenych peremy- 
skoj, samborskoj i sanockoj, na hod od "r. 
Chr. 1886. Tamże, 1886, 8, str. 377. 

— Toż, na r. 1888—1891. Tamże, druk. 
S. F. Piontkewycza. 

SCHIMMELBUSCH C. dr. Przewodnik do ase- 
ptycznego leczenia ran, z przedmową dr. E. 
von Bergmanna, tłómaczył L. Guranowski. 
Warszawa, wydawn. Medycyny, druk. M. 
Ziemkiewiczowej, 1892, 8 "mała, str. 6 nl., 
201 i 1 nl., rb. 1. 

SCHINDLER Emilian. Chorał czyli zbiór me- 
lodyi do kancyonału katolickiego ks. A. 
Janusza używanego na Szląsku i w Gali- 
cyi. Ułożony na cztery głosy do grania na 
organach i "śpiewania. Cieszyn, b. r., kor. 10. 

SCHINDLER Franz k. k. Haupłmann. Grund- 
zuge aus der Heeres-Organisation der oester- 
reich-ungar. Armee einschliesslich beider 
Laodwehren und Kriegs-Marine. Zusammen- 
gestellt fiir Unteroffiziers- und Mannschafts- 
schulen. Sanok, Seibstverlage des Yerfassers, 
Buchdruck. des C. Pollak, 1875, 8, k. 2, 
str. 80. 

— Programm fur die Ausbildung der k. k. 
Infanterie und Jager-Compagnie. Tamże, 
1878, 8, str. 30. Tabl. IV. 

SCHIPPEL Max. Nędza dzisiejsza i dzisiej- 
sze przeludnienie, tłómaczenie z francuskie- 
go. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. br. 
Jeżyńskich, 1886, 8, str. 1 nl. i 589, kop. 90. 

— Zmiany ekonomiczne i rozwój myśli 
socyaiistycznej. Wyd. 2. Londyn, druk. Zwią- zku zagrań, socyał. pols., 1896, 12, str. 47, 
hal. 15. 

— Ob. Wells A. D. (Postęp techn.). 
SCHIRMACHER Ernst. Die ' diluvialen Wir- 

belthierreste der Provinzen Ost- und West- 
preussen. Dissertation. Konigsberg in Pr., 
Klewnigsche Buchdr., 1882, 8, str. 1 nl., 51, 
3 nl. i 5 litografii. 

SCHIRMER Eduard. Ueber Johann Herburt, 
Castelan von Sanok, und seine Chronik. 
Odb. z Jahresbericht des k. k. II Obergym- 
nasiums in Lemberg. Lemberg, 1889, 8, 
str. 15. 

SCHIRREN C. V. Neue Ouellen zur Ge- 
schichtedes Unterganges liviandischerSelb8t- 
standigkeit, aus dem danischen geh. Archive 
zu Kopenhagen herausg., II Band. Archiv 
fiir die Gesch. Liv-Est- und Curlands, N. 
F. Bd. X. Reval,Kluge, 1884, 8, str. IX i 385, 
mr. 7-50. 

Le Schism et ses apotres dans le diocese 
de Chełm. Paris, impr. Balitout, 1875, 8, 
str. IV, 95. 

Schizmatycka propaganda. Ob. Studziński C. 

SCHJORRING Joanna. Córka morza, powieść. 
Odb. z Dziennika pozn. Poznań, nakł. Dzien- 
nika pozn., 1889, 8 mała, 118, fen. 80. 

SCHLABS P. Heimatkunde des Kreises Ja- 
rotschin. Lissa, F. Ebbecke, 1898, 8, str. 24, 
fen. 20, z mapą kolor., fen. 60. 

— Spezialkarte des Kreises Jarocin. Tam- 
że, 1898, fol., 1: 125-000, karta kolor., fen. 50. 

— Wankarte des Kreises Jarotschin, fur 
den Schul und Privatgebrauch. Tamże, 
1898, fol., 1:40-000, 4 karty kolor., mr. 12. 

SCHLANGE Hans. O niedrożności kiszek. 
Ob. Odczyty kliniczne, 75. 

SCHLEGEL Joh. El. Aesthetische und dra- 
maturgische Schriften. Heilbronn, Gebr. 
Henninger, 1887, 8, str. CLXXX i 226. 

Na str. 1— CLXXX: Vorrede, von Johann von An- 
toniewicz. 

SCHLEGEL Y. prof. Nauka rozciągłości 
Grassmanna, przyczynek do historyi mate- 
matyki w ostatnich pięćdziesięciu latach, 
przełożył za upow. autora S. Dickstein. 
Warszawa, wydawn. Prac matem. -fizycz., 
Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1896, 8, str. 51, kop. 80. 

SCHLEICH. Ob. Trzebicky R. (O znieczu- 
leniu). 

Schlesien. Ob. Adamy H. (Ortsnamen); An- 
ders Ed. (Gesch. d. evang. Kirche); Bauch 
Gustay (Beitr. z. Humanismus); Bellerode 
(Beitr. z. Rechtsgesch.) ; Błażek C. prof. (d. 
abgestorbene Adel); Boenisch Paul (ge- 
schichtl. Entwikelung); Burman Carl (Bil- 
der); Damroth K. (Ortsnamen); Dorst J. 
(Wappenbuch 1845); Drażdzyński St. (Orts- 
namen); Ebbeke (Kartę); Friedensburg F. 136 SCHLESINGER - SCHMIDT (Munzen); Grabiński L. (Sagen); Grotefend 
H.; Grunhagen C. (Geschichte); Guericłi dr. 
(Geolog. Kartę); Held F. (Sprachgebiet); 
Hellmann G. (Regenkarte); Hoffmanu A.; 
Konig W. (Geschichte); Kiihnel P.; Lauren- 
BH u. Macura ; Leeder E. (polit Kartę) ; Leh- 
mann C; Lutach H.; Masner K. u. Seger 
H. (Jahrbuch d. Museums); Morgenbesser M. 
(Geschichte); Nehring Wł. (Ortsnamen); Neu- 
ling H. (Kirchen); Ortschafts-Yerzeichniss)- 
Otto Aug. (Geschichte); Partsch J. dr. (Lan- 
deskunde. Literatur); Peter A.; Philo vom 
Walde; Rachfahl F.; Saurma-Jeltsch (Miin- 
zen); Schroller Fr. dr.; Slama Fr. dr.; Soff- 
ner (Gesch. d. Reformation); Wachtei' F. 
(Geschichtsschreiber); Zimraer M. (Thonge* 
fasse). 

SCHLESINGER M. I nie wódź nas na poku- 
szenie, opowiadanie dla młodzieży. Kraków, 
A. H. Kleinsinger w Warszawie, 1886, 8, 
str. 159, kop. 30. 

— Żelazna wola. Kraków, nakl. M. O. 
Ostaszewskiego, L. Zwoliński i Sp., druk. 
Żupnika, Knollera i Wolffa w Przemyślu, 
1896, 8, str. 44, hal. 50. 

— Ob. Recheles M. L. 

SCHLESINGER Majer i SPITZER Salomon. 
Krótki rys histoi-yi Izraelitów od czasu zbu- 
rzenia drugiej świątyni do czasów najnow- 
szych. Kraków, nakł. autorów, drak. Fi- 
schera i Deutschera, 1883, 8, str. 38 i 1 ni., 
bal. 50. 

SCHLESINGER Wilhelm. Special-Karte der 
schlesisch - galizischen Beskiden, von der 
Weichsel bis zur Babłagóra fiir touristiche 
Zwecke bearbeitet. Mahrisch Ostrau, R. Pa- 
pauschek, 1896, fol. kolor. 1:75000. 

SCHLICHTING Alfred dr. Die galizische 
Yolksschulgesetzgebung. Archiv fiir katol. 
Kirchenrecht Bd. 29. r. 1888. 

— Zur Frage des Gebrauches dreiarmiger 
Kreuze bei den katholisch. Ruthenen in Ga- 
lizien. Tamże, t. 59, str. 391—400. 

— Die ruthenłsche Kalenderfrage In Ost- 
Galizien. Arehiv fiir katol. Kirchenrecht t. 
49. Mainz, 1888, 8, str. 416—420. 

— Ustawy zasadnicze cesarstwa austry- 
ackiego, wraz z Statutem krajowym i ordy- 
nacyą sejmową król. Galicyi, Lodomeryi 
i W. ks. Krakowskiego, z dodaniem przepi- 
sów stanowisko prawne kościoła katolickie- 
go w Austryi określających, zebrał i wydał 
.... Kraków, nakł. M. Taffeta, druk. J. Fi- 
schera, 1885, 16, str. XVI i 307, kor. 3-60. 

SCHL0ESIN6 T. syn. Zasady chemii rolni- 
czej, z 2go wydania francuskiego na język 
polski pod kierunkiem dra Emila Godlew- 
skiego, prof. studyum rolniczego przy 
Wszechnicy Jagiell. w Krakowie, przetłóm. 
T. O. Sobański, słuch. III roku studyum rol- 
nicz. Kx9k6w, nakł. Kółka rolnicz. Wszech. Jag., Gebethner i Sp., druk. A. Koziań- 
skiego, 1899, 8, str. 143, kor. 2-40. 

SCHLOTZER. Yerfall und Untergang der 
Hanza und d. Deutschen Ordens in den 
Ostseeiandern. Berlin, 1853, 8, str. VIII, 227. 

SCHMALHAUSEN J. Beitrage zur Tertiar- 
flora Siid-West-Russlands. Palaeontologische 
Abhandlungen, I 4. Berlin, G. Reimer, 1883, 
4, str. 54 i 14 ni., z 14 litogr. tabl., mr. 14. 

SCHMEJ. Patentowane młynki systemu 
Schmeja »Excelsior€ ich użycie i zastosowa- 
nie. Patent i wyłączny wyrób posiada akc. 
Tow. przemysłowe zakładów mechanicznych 
i górniczych » Lilpop, Rau i Loewenstein*. 
Warszawa, druk. J. Noskowskiego, (1881), 
8, str. 32, k. ni. 2. 

SCHMIDT Adam. Historya zakładu i kate- 
dry fłzyologii w Uniwersytecie Jagielloń- 
skim w Krakowie. Odb. z Pamiętnika fizy- 
olog. Kraków, druk, Uniw. Jag., 1895, 4, 
str. 51, z 13 rycinami w tekście. 

— Klinika lekarska Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego w ostatniem dwudziestopięciole- 
ciu, 1875—1899. Odb. z Pamiętnika jubileu- 
szowego na cześć prof. Edw. Korczyńskiego. 
Tamże, 1899, 4, str. 59, z portretem Jubi- 
lata. 

SCHMIDT E. Chronik d. Bernhardinerklo- 
sters zu Bromberg. Im Auszuge mit An- 
merkungen und verbind. Texte. 2 Thle. 
Bromberg, 1900/01, mr. 1 50. 

SCHMIDT Ferdynand. Turcy pod Wiedniem, 
obrazek historyczny. Warszawa, J. Breslauer, 
1890, 12, str. 80, kop. 20. 

— Ob. Wdowiszewski Winc. Jul. 
SCHMIDT H. Der Angerburger Kreis in 

geschichtlicher, statistischer, und topogi-a- 
phischer Beziehung von ...., Landrath des 
Angerburger K^reises. Angerburg, Verlag 
von F. J. Priddat, 1860, 8, str. X, 336. 

SCHMIDT H. & A. LAMHOFER, L FRIEDHEIM 
& J. DONAT. Podręcznik rozpoznawczo-le- 
czniczy dla użytku lekarzy i studentów, 
zestawiony przez ...., spolszczył z 2go wy- 
dania niemieckiego dr. Aleksander Frucht- 
man. Warszawa, druk. L. Szkaradzińskiego 
i Sp., 1899, 8 mała, str. 2 ni., 430 i 1 ni., 
rb. 3. 

SCHMID Jan ks. Zasady wiary katolickiej, 
przykładami historycznymi objaśnione, czyli 
katechizm historyczny, przekład z niemiec. 
przez tłómacza połowy dzieła ks. Gaume 
Zasady i całość wiary katolickiej, tom I— 
III. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1884, 8, 
str. XII i 380 -f 432 + 414, rb. 4. 

SCHMIDT Józef. Kuchnia polska. Wyd. 7. 
Przemvśl, nakł. br. Jeleniów, druk. J. Pro- 
chaski^w OfeBzynie, 1883, 8, str. XXXI i 287, 
kor. 4. 

— Kuchnia polska, czyli dokładna i dłu- SCHMIDT J. - SCHMIirr K. m gą praktyką wypróbowana nauka sporzą- 
dzania potraw mięsnych i postnych, piętna- 
sty tysiąc. Przemyśl, nakł. Jelenia i Langa, 
druk. K.' Prochaski w Cieszynie, 1893, 8, str. 
XXXI i 287, opr. kor. 4. 

— Toż. 16ty tysiąc. Tamże, nakł. A. Ju- 
szyńskiego, 1900, 8, str. XXXI i 287, opr. 
kor. 4. 

SCHMIDT Józef Rajmund & PiERACKI Jan. , 
Formularze dla postępowania spadkowego 
i papilarnego, łącznie z wzorami dla kas 
sierocych, do użytku dla c. k. sądów powia- 
towych ułożyli .... c. k. adjunkcł sadowi 
Lwów, Księgarnia polska, druk. Ludowa, 
1899, 8 większa, str. IV, 136 1 III, kor. 3. 

SCHMIDT Kazimierz ks. Święty Eustachy 
męczennik z II wieku. Warszawa, Zaleski, 
1899, 8, str. 139, kop. 30. 

SCHMID Krzysztof ks. kanonik. Baranek, po- 
wieść dla młodzieży, przełożone z pism .... 
Poznań, J. Leitgeber, 1894, 8, str. 85, fen. 40. 

— Bogufał, młody pustelnik, tłumaczył 
S, G, Bibl. ludowa," 210. Cieszyn, nakł. E. 
Feitzingera, 8, str. 60, hal. 40. 

— Bolesław, czyli dalszy ciąg Genowefy. 
Chicago, Dyniewicz, 1882, cent. 30. 

— Toż. Poznań, nakł. Księgarni katoli- 
ckiej, 1885, 8, str. 140, fen. 60, 

— Toż. Mikołów, nakł. K. Miarki, (1895), 
16, str. 86, fen. 35. 

— Eustachiusz, powieść z pierwszych wie- 
ków chrześcijaństwa. Chicago Iii,, nakł, 
i druk. Wł. Dyniewicza, 1883, 8 mała, 
cent. 30. 

— Fernando, powieść dla młodzieży i do- 
rosłych. Poznań, J. Leitgeber, 1894, 8, str. 
102, kop. 30. 

— Genowefa, jedna z najpiękniejszych 
i najczulszych historyj dla matek i dziatek, 
na polski jeżyk przetłómaczona. Wyd. 9. 
Wadowice, ńakł. i druk. Fr. Fołtyna, 1883, 
16, str. 163, 1 ni. i rycina. 

— Toż, na polski jeżyk przetłum. przez 
X. J. Mikę K. T. Wyd. 12. Tamże, 1898, 
12, str. 163, z ryciną. 

— Toż. Mikołów, nakł. K. Miarki, (1895), 
16, str. 63, fen. 30. 

— Toż. Poznań, nakł. i druk. J, Leitge- 
bra, 1898, 8 mała, str. 101 i 1 ni, fen. 40. 

— Gołąbek i inne powiastki oraz żywot 
ks. Krzysztofa Schmida. Brody, nakł. i druk. 
F. Westa, 1891, 16, str. 94, karton, kop. 40, 
z obrazkiem kop. 50. 

— Mały Henryś, powieść moralna dla 
dzieci, w przekładzie A. Leszczyńskiego. 
Warszawa, 1888, kop. 60. 

— Henryś i gołąbek, dwie najpiękniejsze 
powiastki. Poznań,' J. Leitgeber, 1898, 8 ma- 
ła, str. 86, z 5 obrazkami kolorowanymi, 
opr. fen. 80. — Ita Hrabina na Toggenburgu. Historya 
prawdziwa z XII wieku. Chicago, druk. Ga- 
zety pols., 1887, cent. 30, 

— Jajka Wielkanocne, powiastka wielka- 
nocna dla dzieci, opracował Józef Choci- 
szewski. Poznań, nakł. księgami J. Choci- 
szewskiego, druk. H. Schmadickiego, 1881, 
8, str. 72. 

— Toż. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Lan- 
gego, 1898, 16, str, 70, fen. 25. 

— Jaskinia Beatusa. Chicago, Dyniewicz, 
1880, opr. cent. 75. 

— Toż, powieść dla wszystkich czytelni- 
ków szlachetnie myślących, zwłaszcza dla 
młodzieży, wolny przekład z niemieckiego. 
Wyd. 4. Toruń, nakł. i druk, E. Lambecka, 
1883, 8 mała, str. II i 296, z ryciną, opr. 
mr. 240. 

— Toż, zajmująca powiastka dla starszych 
dzieci. Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, 
druk. A. Koziańskiego, (1885), 16, str. 224 
i 2 ni., z 4 ilustr., opr. kor. 1-40. 

— Jaskinia Beatusa, czyli lepiej kraywdę 
cierpieć, niż krzywdę wyrządzać, wzrusza- 
jąca powieść. Biała, Kubaczka & Lang, druk. 
A. Madlera, 1890, 8 mała, str. 49, hal. 40. 

— Toż, opr. J. Chociszewski. Poznań, nakł. 
i druk. Fr. Choeieszyńskiego, 1889, z rycin., 
mr. 1. 

— Toż. Mikołów, nakł. K Miarki, (1895), 
16, str. 63, fen. 30. 

— Józefat, powieść dla ludu i dojrzalszej 
młodzieży, przełożył Józef Chociszewski. 
Wyd, 2gie poprawne. Poznań, J. Leitgeber, 
1893, 8, atr. 111, kop. 40. 

— Kanarek, powiastka dla dzieci. War- 
szawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1889, 16, 
str. 48, kop. 7V». 

— Kanarek i kilka innych krótkich po- 
wiastek. Brody, nakł. i druk. F. Westa, 
1890, 16, str. 94 i 1 ni, z 4 obrazkami, 
kor. 1, bez obrazków hal. 80, 

— Klara czyli zwycłęztwo cnoty, powieść. 
Chicago, Gazeta polska- 1886, cent. 25. 

— Koszyk kwiatów, zajmująca powiastka 
dla dzieci, z 4ma rycin. Kraków, Himmel- 
blau, w opr. kop. 55. 

-^ Toż. Chicago III., nakł. i druk. Wł. 
Dyniewicza, 1883, 8 mała, cent, 30. 

— Toż, czyli historya o poczciwej Ma- 
rynce niesłusznie oskarżonej o kradzież 
pierścienia, Oiełmno, nakł, i druk. W. Fiałka, 
1887, 16, Btr. 128, fen. 40. 

— Toż. Warszawa, J. Bresiauer, 1889, 8, 
str. 93, kop. 20. 

— Krzyż drewniany, powiastka dia doro- 
słych i młodzieży. Bibl. ludowa, 306. Cie- 
szyn, nakł. E, Feitzingera, b. w. r., 8 str. 
32.Jhia. 24. 128 SCHMIDT K. - SCHMIDT W. — Księżna Lnbomiraka czyli cudowny los 
sieroty polskiej w Paryżu. Chicago, druk. 
Gazety pols., 1885, cent. 30. 

— Pisanki wielkanocne, powiastka przez 
.... Tamże, 1885, cent. 10. 

— Pisanki i kilka innych powiastek. Bro- 
dy, nakł. i druk. F. Westa, 1890, 16, str. 95 
ł 1 ni., z 4 obrazkami, kor. 1, bez obrazków 
hal. 80. 

— Pisma, t. I— X. Poznań, nakł. i druk. 
Fr. Chocieszyńskiego, 1885, 16, str. XI i 124 
+ 127 + 117 -f 111 + 126 + 172 + 90 + 
215 + 94 + 105, po fen. 50. 

I. Róża z Tannenbergu. 

n. Henryś z Elchenfelsa, Węglarz z Walencji. 
m. Wigilia Bożego Narodzenia, Stare zamczysko. 
rv. Eustachiusz. 

V. Koszyk kwiatów. 

VI. Bolesław. 

vn. Krzyżyk drewniany, Krzak róży. 

VIII. Dobry Franus i zły Kostuś. 

IX. Starzec z gór, Jajka wielkanocne. 

X. Sto najcelniejszych powiastek. 

— 90 powiastek dla dzieci, spolszcznych 
przez Jana Chęcińskiego. Wyd. 4. Warsza- 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. 
Niemiery, 1886, 16, str. 170 i 4 ni., z 8 
obrazkami kolor., opr. kop. 90. 

— Toż. Wyd. 5. Tamże, 8, str. 160, kart., 
kop. 80. 

— 100 powiastek dla dzieci, spolszczonych 
przez Jana Chęcińskiego. Wyd. 4. Tamże, 
1882, 8 mała, śtr. VIII i 176, z 8 rycinami, 
kop. 90. 

— Toż. Wyd. 5. Tamże, 1893, 8 mała, str. 
180 i IV, z 8 ryc. kolor., kart. kop. 90. 

— Powieści dla młodzieży. Brody, nakł. 
ł druk. F. Westa, (1898), 16, str. 89, 95, 94 
ł 1 ni., z kolor, rycinami, opr. kor. 240. 

— Róża z Tanenbergu, powieść staroży- 
tna, z 28 obrazkami. Chicago, druk. Gazety 
polsk., 1886, cent. 40. 

— Toż, czyli zwycięztwo dziecięcej miło- 
ści. Powieść bardzo zajmująca i rzewna dla 
młodzieży i ludu. Bibl. dla ludu i młodz., 
47—48. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. 
K. Miarki w Mikołowie, b. r., 8, str. 103, 
hal. 80. 

— Toż. Kraków, J. Himmelblau, z 6ma 
rycin., opr. kor. 120. 

— Toż, przełożył Jan Chęciński. Wyd. 
nowe. Bibl. dla młodzieży. Warszawa-Kra- 
ków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1893, 16, str. 186 i 1 ni., 
z ryciną, kop. 40, opr. kop. 50. 

— Skarb złoty, 100 powiastek, z 8ma ko- 
lor, rycinami. Kraków, J. Himmelblau, opr. 
kor. 2-40. 

— Ilustrowany dziecięcy światek, 120 po- 
uczających powiastek dla małej dziatwy, oprać. Izydor Poeche. Kraków, nakł. J. M. 
Himmelblaua, druk. Fischera i Deutschera, 
1883, 4 mała, str. 1 ni., IV, 116, IV, z 8 
cbromolitogr. rycinami, opr. kor. 240. 

— Węglarz z Walencyi. Chicago 111., nakł. 
i druk. Wł. Dyuiewicza, 1884, 8 mała, cent. 30. 

— Wigilia Bożego Narodzenia z 3ma ry- 
cinami. Kraków, Himmelblau, w ozdobnej 
opra. kor. 120. 

— Życie i przygody Henrysia dla mło- 
dzieży. Wadowice, nakł. i druk. F. Fołtyna, 
1882, 8, str. 88. 

— Ob. Chociszewski J. (Genowefa). 
SCHMIDT Karl dr. Slavische Geschichtsąuel- 

len zur Streitfrage iiber das jus primae 
noctis. Odb. z Zeitschrift der histor. Gesell- 
schaft fur die Provinz Posen, I 3 & 4. Po- 
sen, Verlag von J. Jolowicz, Druck von E. 
Schmadicke, 1886, 8, str. 34 i 1 ni., mr. 1-20. 
SCHMIDT-CIĄŻYŃSKI Konst. Katalog przed- 
miotów ofiarowanych przez Konstantego 
Schmidta-Ciążyńskiego do muzeum narodo- 
wego w Krakowie. Kraków, nakł. muzeum, 
druk. Związkowa, 1884, 8, str. 11. 

— W sprawie hr. Plater i Schmidt-Cią- 
żyński. Kraków, nakł. autora, druk. W. Kor- 
neckiego, 1887, 8, str. 7. 

— Ob. Estreicher K.; Grzegorzewski J. 
(Rzeźba); Sokołowski M. (Zbiór). 

SCHMIDT Michał dr. Uwagi nad postępo- 
waniem przed sądami rozjemczymi dla 
bractw górniczych. Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, 1892, 8, str. 52. 

SCHMIDT 0. dr. Jak zachować dziecko 
zdrowem, poradnik dla młodych matek, tłó- 
maczył dr. J. St. Leczenie domowe, XXni. 
Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1891, 8 mała, str. 62, 
kop. 60. 

SCHMIDT Oskar prof. Zur Entwickelungs- 
geschichte der Najaden. Aus Sitzungsbe- 
richte der mathem.-naturw. Classe d. k. k. 
Akademie der Wiss. Bd. XIX. Wien, Hof- 
und Staatsdruckerei, 1856, 8, str. 14, z IV 
tablicami. 

— O zwierzętach, przez .... przetłómaczył 
dr. S. Kruszyński, Lwów, nakł. K. Łuka- 
szewicza, druk. J. Czaińskiego w Samborze, 
1882, 8 mała, str. 2 ni., 156, 1 ni. i 45 ryc 
w tekście, kor. 2. 

SCHMIDT Osw. prof. dr. Rechtsgeschichte 
Liv-Est-und Curlands, aus ;dem Nachlasse 
des Verfas8ers herausgegeben von Dr. Eug. 
von Rottbeck. Odb. z Dorpater jurist. Stu- 
dien. Juriew, Karów, 1895, 8, str. VIII i 331, 
mr. 5. 

SCHMIDT W. dr. Sprawy ubogich w mie- 
ście Krakowie. Kraków, nakł. gminy m. 
Krakowa, druk. A. Koziańskiego, 1884, 8 
mała, str. 16. SCHMIDT — SCHNEIDER 129 SCHMIDT WEISSENFELD. Miłość i ambicya, 
powieść historyczna. Zbioru wieczorów po- 
wieściowych, dod. do Biesiady literackiej, 
tom XII. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 
druk. J. Ungra, 1882, 8 mała, str. 176, 
kop. 60. 

SCHMIDT Wiktor. Ob. Demostenes (Wybór 
mów). 

SCHMIDT Guli. prof. Romano catholici per 
Moldaviam episcopatus et rei romano-catho- 
licae res gestae. Budapestini, patrocinante 
hung. reg. scientiarum Academia, typ. soc. 
Athenaeum, 1887, 8, str. 164 i II. 

SCHMIE6EL (Szmigiel). Ob. Baron R; Frem- 
ke H. 

SCHMITT Henryk. Dzieje porozbiorowe Pol- 
ski, 1795—1832. Lwów, nakł. Towarzystwa 
oświaty ludowej, Gubryuowicz i Schmidt, 
druk. Ludowa, 1894, 8, str. VIII i 572, 
kor. 4. 

— Rozbiór dzieła p. t Dzieje Polski w za- 
rysie przez M. Bobrzyńskiego. Wyd. 2gie 
znacznie zwiększone. Odb. z Gazety kra- 
kowskiej. Kraków, nakł. autora, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1882, 16, str. 160. 

— Ob. Buszczyński Stef. (O pismach); 
Ćwik Wal.; Onyszkiewicz Z. 

SCHMITT Mieczysław. Angielska historya, 
nowela. Odb. ze Świata powieściowego. 
Lwów, druk. W. Manieckiego, 1883, 8, str. 
114, kor. 2. 

SCHMITZ. Zu Mafcthaeus von Krakau. Ro- 
mische Quartalschrift fiir christliche Alter- 
thumskunde und fiir Kirchengeschichte 
w zeszycie 3 i 4 z r. 1894, 8, str. 502—505. 

SCHMITZ E. Ob. Kulczyński Wład. (Ara 
chnoidea). 

SCHMOLLER 6. O wynikach statystyki. Ob. 
Odczytów 12. 

SCHNAASE. Johann Placotomus uud sein 
Einfluss auf die Schułe in Danzig. Danzig, 
Druck vou R. W. Wendt, b. r. (1868), 4, 
str. 59. Ais Manuscript gedruckt. 

— Die Sehule in Danzig und ihr Ver- 
haltniss zur Kirche. Ein Beitrag zur Ge- 
schichte der Sehule von .... Diakon zu St. 
Johann. Danzig, Druck der Schroth'schen 
Offizin, 1859, 4, 1 k. tyt., str. 73. 

S !HNAIDER Józef. Na Nartach skandynaw- 
skich, podręcznik dla zwolenników sportu 
narciarskiego. Kraków, nakł. autora, Spółka 
wydawn., druk. Uniw. Jag., 1898, 16, str. 
105, z 41 rycin , kor. 2. 

SCHNAYDER Carolus. Ode quam nomine 
condiscipulorum in C. R. Gymnasio Acade- 
mico Leopoliensi terminatis studiis cecinit 
.... II humanibatis classis studiosus pridie 
idus Julii. Leopoli, 1828, 4, k. ni. 2. 

SCHNEEBEN M. J. dr. Ob. Tylka Jan ks. 
(Uwielbienia). BIBLIOGRAFIA T )«. SCHNEEGANS A. Felicyta, powieść history- 
czna. Warszawa, nakł. Biesiady literackiej, 
1891, 12, str. 134, kop. 40. 

SCHNEIDER Antoni Rudolf dr. Rolnik wzoro- 
wy, podręcznik racyonalny gospodarstw^a 
wiejskiego, dla użytku gospodarzy z pole- 
cenia c. k. ministeryum rolnictwa w Wie- 
dniu napisał .... z drugiego wydania prze- 
łożył i przypisami objaśnił Stanisław Re- 
wieński. Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1887, 8, str. 
VI, 329 i VII, z 14 drzeworytami w tekście, 
rb. 2-20. 

SCHNEIDER F. J. Special Kartę von Schle- 
sien und der Grafschaft Glatz, neue Aus- 
gabe, rev. und vervoll8tandigt von Sade- 
beck. Breslau, Korn, 1885, fol. wielkie, 
1:3000 000, 4 karty litogr. i kolor. 

SCHNEIDER G. Ob. Sagorski E. (Flora d. 
Centralkarpaten), 

SCHNEIDER Oskar dr. Atlas przyrodniczo- 
geograficzn}"^ do użytku szkolnego i domo- 
wego, ułożony przez .... nauczyciela szkoły 
realnej w Dreźnie, w zastosowaniu do uży- 
cia krajowego wydany pod kierunkiem A. 
Slósarskiego, mag. nauk przyrod. Warsza- 
wa i Lublin, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiw- 
skiego, 1885, fol. małe, str. II i XV tablic, 
rb. 1180. 

— Toż. Wvd. 2. Warszawa, nakł. M. Arc- 
ta, 1900, fol." małe, str. II i IV, z 18 po- 
dwójnymi tablicami, z 600 wizerunkami, 15 
mapami i 1 potrójna mapa poglądowa, 
rb. 2 25. 

SCHNEIDER St. Zaginiony biograf Pery- 
klesa. Odb. ze Sprawozdania gimn. Prze- 
myśl, nakł. autora, druk. J. F. Piatkiewi- 
cza, 1891, 8, str. 42. 

— Filologia w obradach ankiety, napisał 
.... prof. przy V gimnazyum we Lwowie. Odb. 
z Muzeum. Lwów, H. Altenberg, druk. I 
Związkowa, 1899, 8, str. 19, hal. 40. 

— Isokrates wobec Politei ateńskiej. Odb. 
z 24 t. Rozpraw Wydziału filolog. Akad. 
umiej. Kraków, Spółka wydawn., druk. 
Uniw, Jag., 1895, 8 większa, str. 25, hal. 60. 

— Czy mądrości i cnoty można nauCzyć? 
bezimienna rozprawka z połowv V w. przed 
Chr. Odb. z 26 t. Rozpraw Wydziału filolog. 
Akad. umiej. Tamże, 1896, 8 większa, str. 
29, hal. 80. 

— Socyologlczne poglądy dwóch Antyfon- 
tów. Odb. z 25 t. Rozpraw Wydz. filolog. 
Akademii umiej. Tamże, 1897, 8 większa, 
str. 28, hal. 80. 

— Utajona polemika Herodota z Protago- 
rasem. Odb. z czasopisma Eos. Lwów, 1895, 
8, str. 9. 

— Studya filologiczne nad rozwojem 
oświaty greckiej w V wieku przed Chrystu- 
sem. Odb. z Rozpraw Wydz. filolog., t. 33. 

17 130 SCHNEIDER - SCHOŁTZ Kraków, naki. Akad. umiej., druk. Uniw. 
Jagiell,, 1900, 8, str. 103, kor. 2. 

— Studya nad Politeją ateńską Arystote 
leaa. Odb. z Przewodnika nauk. i liter. 
Lwów, druk. Wź. Łozińskiego, 1893, 8, str. 
53, hal. 60. 

~ Ustępy z poetów starożytnych, w prze- 
kładzie rymowanym. Odb. ze Sprawozdania 
gimn. Przemyśl, druk. S. F. Piatkiewicza, 

1888, 8, str. 49 i 1 ni. 

Ustępy z Homera, Owidego, Wergilego i Hora- 
cego. 

SCHNITZER J. Ob. Jokay M. (Baron cy- 
gański). 

SCHNITZLER Artur. Anatol, przekład Al. 
Callier. Bibl. modernistów. Warszawa, wyd. 
i druk. Przeglądu tygod., 1899, 8 mała, str. 
167, z portretem autora, kop. 30. 

SCHNOBRICH Ed. Rusałki. Ob. Sprawozd. 
gimn. w Przemyślu za r. 1889. 

SCHNUR-PEPŁOWSKI. Ob. Iris; Peplowski 
Stan. 

SCHOBER Feliks. Piekło, operetka komi- 
czno-fantastyczna w 5 aktach, oryginalnie 
napisana przez ...., muzyka Adolfa Sonnen- 
felda. Warszawa, druk. J. Cotty, 1880, 8, str. 
121, 2 k. tyt. 

— Ob. Carró i B. Mignon; Clairville (Cór- 
ka Angot); Kórner (Gwarkowie). 

SCHOBER Jan. Gramatyka języka niemiec- 
kiego, pierwotny przekład dra E. Rebena. 
Wyd. 4te zupełnie przerobione i zastosowa- 
ne do prawideł pisowni, wydanych przez 
W. c. k. ministeryum wyznań i oświecenia, 
przez dra Ludomiła Germana. Kraków, 
nakł, J. M. Himmelblaua, druk. Fiszera 
i Dajczera, 1882, 8, str. 6 ni. i 230. 

SCHOBERT H. Dziecię z ulicy, powieść, 
tłómaczyła P. Ortys. Odb. z Dziennika po- 
znań. Poznań, nakł. druk. Dziennika pózn., 

1889, 8 mała, str. 302, mr. 125. 

— Kopciuszek, powieść, tłómaczyła P. 
Ortv8. Odb. z Dziennika poznań. Ta^aże, 

1890, 8, str. 423, mr. 4. 

SCHOEDLER Fryderyk dr. Zasady botaniki, 
podług 23go wydania dzieła » Księga przy- 
rody* .... zmienionego i zredagowanego przez 
prof. dr. O. W. Thomego, opracował i do- 
pełnił M. Heilpei'n. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. P. Laskauera i W. Ba- 
bickiego, 1899, 8, str. 294, z 281 rysunkami 
w tekście, rb. 1. 

SCHOEN Wład, Buzawa. 100 szarad i zaga- 
dek, tomik I. Kraków, nakł. autora, druk. 
Czasu, (1891), 8 mała, str. 47, hal. 60. 

— Toż, serya TI. Lwów, nakł. autora, 
druk. Ludowa, 1892, 8 mała, str. 38,. 

Schiinauer Salzfuhren. Ob. Karwowski dr. 
prof. 
SCHOENBORN H. Zum lOOjahrigen Jubi- laum der eyangelischen Kreuzkirche in Po- 
sen. Posen, 1886, 8, str. 32. 

SCHOENEICH Alex. Modlitwy dla młodzieży 
ewangelickiej. Wyd. oddzielnie dla chłop- 
ców i dla dziewcząt. Warszawa, M. Arct, 
druk. Laskauera i Babickiego, 1896, 16, 
str. 114, kap. 40. 

SCHOENFELD Herman dr. prof. Higher edu- 
cation in Russian, Austrian und Prussian 
Poland. United Staates Bureau of edueation. 
Washington, 1896, 8, str. 713—792. 

SCHOENGUT Stefan dr. Kilka uwag o le- 
czeniu ropnego zapalenia ucha środkowego. 
Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1894, 8, str. 5. 

— Zakrzep zatoki poprzecznej pochodze- 
nia usznego, wyleczony droga operacyjna. 
Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1898, 8, 
str. 10. 

SCHOENLANK Bruno dr. Kartele i syndy- 
katy. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1897, 16, str. 59, kop. 30. 

Schonianke (Czarnków). Ob. Spude E. 
(Gesch.). 

SCHOENNETJóz. Dowód ze świadków w pra- 
wie mazowieckiem. Przedruk z Przeglądu 
sadów, i adm. Lwów, druk. Ludowa, 1891, 
8,' str. 88 i 3 ni. 

SCHOENAiCH Aleks. Ob. Bartsch H. 

SCHOER Max. Das Mennonitenthum in 
Westpreussen, ein kirchen- und kulturge- 
schichtl. Beitrag uber das Wesen des Men- 
nonitenthums. Berlin, Fr. Luckhardt, 1886, 
8, str. VIII i 80, mr. 120. 

Reforma kościelna w Żuławach pod Gdańskiem 
ł Slalborgiem. 

SCHOFER Franciszek. Myśli o najbliższej 
przyszłości Europy i Polski przez autora 
broszury: »Ratujmy się póki czas«. Lwów, 
nakł. autora, druk. A. Wajdowiczowej, 1880, 
8, str. 14. 

SCHOFIELD A. T. Inny świat, czyli czwar- 
ty wymiar przestrzeni, z angielskiego tłó- 
maczył F. Wermiński. Warszawa, nakł. T. 
Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1891. 8, str. 48, kop. 20. 

SCHOLL E. F. Przewodnik dla maszyni- 
stów, tłómaczył Al. Podworski, inż. War- 
szawa, nakł. H. Wawelberga, druk. J. Cot- 
ty, 1895, 8 mała, str. XI i 380, z rysunkami 
w tekście, opr. rb. 150. 

— Toż, cześć II: O maszynach parowych. 
Tamże, 1897,' 8 mała, str. VII, 1 ni. i 305, 
z 179 rysunkami w tekście, rb. 1"20. 

SCHOLTZ Fryderyk dr. Sen i senne marze- 
nia, wykład popularno-naukowy, przełożył 
i przypiskami opatrzył dr. H. N. Warszawa, 
M. Arct, druk. E. Skiwskiego, 1888, 8 mała, 
str. II, 94 i 1 ni., kop. 60. SCfiOL-rZ - SCHRAMM 131 — Wady charakteru dziecięcego i ich le- 
czenie, przełożył J. Wł. Dawid. Warszawa, 
nal<ł. M. Arcta, drulj. K. Kowalewskiego, 
1892, 8 mała, str. 2 ni. i 222, kop. 90. 

SCHOLZ Jos. B. Yegetations Yerhaltnisse 
des preussischen Weichselgeiandes. Mittei- 
lungen des Coppernicus-Vereins zu Thom, 
Heft XI. Thorn, 1896, 8, str. 206 i XVIII, 
z 3 tabl. 

SCHOPPENHAUER Artur. Aforyzmy o poje- 
dynku. Bibl. Mrówki, 8. Lwów, Księgarnia 
polska, druk. J. Czaińskiego w Samborze, 
1882, 16, str. 23, hal. 30. 

— Miłość, tlómaczenie A. W. Warszawa, 
nakl. H. Cohna, J. Fischer, druk. Towarz. 
komand., 1898, 16, str. 58, kop. 30. 

— Sztuka prowadzenia sporów, tłómaczył 
Jan Lorentowicz. Warszawa, nakł. T. Pa- 
prockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1893, 
8 mała, str. 54, kop. 40. 

— Ob. Giżycki G.; Ribot T. (filozofia); 
Smolikowski Sew. 

SCHORR Mojżesz dr. Kultura babilońska 
a starohebrajska. Z powodu wykładów prof. 
Delitzscha: »Babel und Bibel*. Odb. z Kwar- 
tał, histor. Lwów, druk. Ludowa, str. 28, 
hal. 60. 

— Organizacya żydów w Polsce od naj- 
dawniejszych czasów aż do r. 1772, Odb. 
z Kwartalnika histor. Lwów, nakł. autora, 
druk. E. Wininrza, G. Gebethner 1 Sp. 
w Krakowie, 1899, 8, str. IV i 95, kor. 2. 

SCHORR Naphtali M. Har Hamor Chmiel- 
nicki Novelle. Lemberg, Selbstverlag des 
Verfassers, Druck von Carl Budweiser in Kra- 
kau, 1875, 8, str. 100 i 1 k. ni. Druk hebrajski. 

SCHOSSBURG Herschel. Brama pokuty, ele- 
gia historyczna przez znakomitego rabina 
Gabryela syna Jozuego .... dzieło drukowa- 
ne w Amsterdamie 1651 r. u Emanuela Ben- 
wenisty. Przekład polski dokonany ze współ- 
pracownictwem Xawerego Korczak Brani- 
ckiego. Paryż, druk. Adolfa Reiffa, 1879, 8, 
str. XXIX i 64 (hr St. Tarnowskiemu pośw.) 

— Kol Kóre (Głos wołającego) przez ra- 
bina Sołoweyczyka. Przekład polski. Tamże, 
1879, 8. 

— La porte de la pćnitence, ślegie. (Ded. 
do prof. Stan. Tarnowskiego). Trąd. par L. 
Wague. Paris, E. Dentu, 4, k. 4, str. XXVI, 
k. 1, str. 72. 

SCHOTTEN Herman. O cnocie abo żywocie 
człowiekowi przystojnym. Ob. Bibl. pisarzów 
polskich, nr. 16. 

Schotten in Ostpreussen. Ob. Sembrzycki J. 

SCHOULIZ-ADAYeWSKI Ella Chansons et 
airs de danse populaires, precódes des texte8, 
recueillis dans la vallee de Resia. Tiró de 
»Materialien zur sMslay. Dialektologie von J. Baudouin de Courtenay*. St. JPetćrsbourg, 
imprim. de TAcademie imp., 1891, 8, str. 28. 
SCHOUPPE Fr. X. o. T. J. Dogmat o piekle, 
wyjaśniony faktami, z francuskiego przeło- 
żył W. M. Wyd. 2. Kraków, nakł. dra W. 
Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego^ 1893, 
32, str. 229 i 7 ni., hal. 60. 

— Śmierć i jej nauki w przykładach, 
przełożył Wł. M. Tamże, druk. Związkowa, 
1892, 16, str. 253 i 3 ni., kor. 1. 

SCHOTTIN Reinhold. Die Slaven in Thii- 
ringen. Program des Gymnasiums in Baut- 
zen. Bautzen, 1884, 4, str. 28. 

SCHRAMM C. A. O wytwarzaniu bogactw, 
przeróbka z niemiec. Bibl. robotnika polsk. 
Genewa, wyd. Walki klas, druk. Przed- 
świtu, 1887, 8, k. 2, str. IV, 122 i str. 1, 
hal. 80. 

SCHRAMM Hilary dr. Choroby narządu ru- 
chowego. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 135-165. 

— Doś\V^iadczenia z limfa Kocha. Odb. 
z Przegl. lekar. Tamże, 1891, 8, str. 16. 

— Elektroliza przy leczeniu raków nłe- 
nadajacvch sie do operacyi. Odb. z Przegl. 
lekar. 'tamże, '1890, 8, str. 3. 

— Leczenie wodogłowia zapomocą sączko- 
wania, drenowania, śródczaszkowego. ' Ódb. 
z Przeglądu lek. Tamże, 1898, 8, str. 10. 

— Chirurgiczne leczenie ropnego wysięku 
opłucny. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1889, 
8, str. 10, z tabl. 

— O chirurgicznem leczeniu wola, wy- 
kład habilitacyjny .... Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1885, 8, str. 17. 

— O potrzebie nauki chirurgii pedyatry- 
cznej, wykład wstępny. Odb. z Przeglądu 
lekar. Tamże, 1897, 8, str. 8. 

— Proszek jodoformu z węglem jako 
środek do leczenie wrzodów. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże,' 1882, 8, str. 4. 

— Przyczynek do chirurgii żołądka. Odb. 
z Przegl."^ lek. Tamże, 1892, 8, str' 23. 

— Trzy przypadki osteotomii. Odbitka 
z Przegl. lek. tamże, 1881, 8, str. 17. 

— Resekcya jelit u dzieci. Odb. z Prze- 
glądu lek. tamże, 1890. 8, str. 5. 

— Rozwój nowotworów rakowych skór- 
nych na podstawie przypadków obserwowa- 
nych na klinice chirurgicznej krak. od r. 
1860—1879 Odb. z Pamiętnika lekar. War- 
szawa, druk, K. Kowalewskiego, 1881, 8, 
str. 96 

— Spostrzeżenia z kazuistyki chirurgi- 
cznej. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, drUk. 
Uniw. Jag., 1886, 8, str. 12. 

— Toż. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1887, 
8, str. 6. 

— W sprawie leczenia tężca zapomocą 132 SCHRAMM - SCHREIBER wstrzykiwań zawiesiny mózgowej. Odb. 
z Przegl. lekar. Tamże, 1899, 8, str. 5. 

— Stopa szpotawa wrodzona, rzecz opra- 
cowana na podstawie 50 przypadków wła- 
snych. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1898, 8, 
Btr. 57. 

— Ob. Mikulicz (Przyczynki). 

SCHRANiM Julian. O działaniu bromu na 
węglowodory aromatyczne o jednym łańcu- 
chu bocznym nasyconym, przez .... zastępcę 
nauczyciela przy c. k. II gimnazynm we 
Lwowie. Odb, z t. IX Rozpraw Wydziału 
matera.-przyr. Akad, umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag,, 1882, 8, str. 23. 

— O działaniu bromu na parabroraotoluol, 
przez ,... docenta Uniw. lwów. Odb, z t. XIV 
Rozpraw Wydz. matem.-przvr. Akad. umiej. 
Tamże, 1885, 8, str. 11. 

— O działaniu chlorku glinowego na 
chlorki i bromki rodników aromatycznych. 
Odb. z t. XXV Rozpraw Wydz. matem. - 
przvr. Akad. umiej. Tamże, Spółka wvdaw., 
1893, 8 większa, str. 14, hal. 50. 

— Ueber die Ełnwirkung von Aluminium- 
chlorid auf Chloride und Bromide mit aro- 
matischem Kohlenwasserstoffreste. Nadb. 
z Anzeiger der Akademie der Wiss. Tamże, 
1893, 8, str. 69-73. 

— Podręcznik do analizy chemicznej ja- 
kościowej. Lwów, nakł. Towarzystwa apte- 
karskiego, druk. Gazety naród., 1885, 8, str. 
XII, 263 i 1 ni., z tabl. chromolitogr., kor. 5. 

— Podręcznik do analizy chemicznej ja- 
kościowej, 'wraz z krótkim przewodnikiem 
do badań sadowo-chemicznych. Wyd. 2gie 
ponownie opracowane i uzupełnione. Kra- 
ków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp. i Ge- 
bethner I Wolff w Warszawie, druk. Uniw. 
Jag., 1895. 8, str. IX i 265, z rycinami w te- 
kście, kor, 5. 

— O połączeniach styrolu z kwasem sol- 
nym i bromowodorodowym. Odb. z t. XXVI 
Rozpraw Wydz. matem. -przy r. Akad. umiej. 
Kraków, Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 
1893, 8 większa, sir. 6. 

— O przestawieniach atomów w drobi- 
nach przy syntezach węglowodorów aroma- 
tycznych za pomocą chlorku glinowego. 
Odb. z Kosmosu. Rocznik XIII, zesz. 7—10. 
B. w. m. dr. i r. (Lwów), 8, str. 13. 

— Ueber die Verbindungen des Styrols 
mit der Chlor- und Bromwasserstoffskure. 
Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wiss. 
Krakau, Universitats-Buchdruckerei, 1893, 
8, str. 178-180, 

— O wpływie światła na chemiczne pod- 
stawianie. Odb. z t. XVI Rozpraw Wydz. 
matem.- przyr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1886, 8, str. 36. 

— O wpływie światła na chemiczne pod- stawianie. Odb, z t. XXIII Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 1891, 8 
większa, str, 12. 

— Ob. Radziewanowski K.; Ścłborowski 
Wł. (Wiadomość o rozbiorze 1893). 

SCHRAMM J. & Ig. ZAKRZEWSKI. Spectral- 
untersuchungen liber die Energie der Ein- 
wirkung von Brom auf aromatische Koh- 
lenwasserstoffe. Odb. z t. XCVI der Sitz- 
ungsberichte der Akad. der Wiss., II Abth. 
Juni-Heft 1887. Wien, k. k. Hof- und Staats- 
druk., 1887, 8, str. 11, z tabl. litogr. 

SCHRAUF Karl dr. Regestrum bursae Hun- 
garorum Cracoviensis. Das Inwohner-Ver- 
zeichniss der ungarischen Studentenburse 
zu Krakau (1493-1558). Aus der Original- 
Handschrift mitgetheilt und erlautert von 
.... k. u. k. Haus, Hof- und Staat8archivar. 
Wien, Selbstyerlag des Herausgebers, Druk 
von A. Holzhausen, 1893, 8, str. XXIII, 138. 

— A Krakói Magyar tanulók-hńza lakói- 
nak jegyzeke, 1493 - 1558. Regestrum bur- 
sae Hungarorum Cracoriensis. Magyaror- 
szś-gi tanulók kiilfoldon, III. Budapest,^ Aka- 
dómia, 1893, 8, str. XXI, 143 i 1 ni., kor. 3. 

SCHREBER M. dr. med. Gimnastyka lecz- 
nicza pokojowa, czyli zasady leczniczych 
ćwiczeń gimnastycznych, bez przyrządów 
i pomocy wykonanych, dla płci obojga i ka- 
żdego wieku, z niemieckiego przełożył dr. 
med. R. Radziwilłowicz. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1893, 8 mała, str. 112, z tablica i 45 
drzeworytami w tekście, kop. 60. 

~ Toż. Wyd. 2. Tamże, 1898, 8 mała, str. 
112, z 45 drzeworytami w tekście i 1 tabl,, 
kop, 60. 

SCHREBER dr. & dr. ANGERSTEIN. Gimna- 
styka domowa, łatwy przewodnik ćwiczeń 
gimnastycznych bez nauczyciela i przyrzą- 
dów, dla dzieci i dorosłych, dla zdrowych 
i chorych, ułożony podług »Gimna8tyk« .... 
z dodatkiem ćwiczeń z piłką. Wyd. 2gie 
znacznie powiększone. Warszawa, nakł. M. 
Arcta, 1897, 8 'mała, str. 40, z 50 figurami 
w tekście, kop. 30. 

SCHREIBER. Statuten-Entwurf fiir die israe- 
litischen Cultusgemeinden in Galizien. Lem- 
berg, Verlag vom isr. Cultu8gemeinde-Vor- 
stande, Buchdr. von Ch. Rohatyn, 1882, 8, 
str. 26, 30. 

Po niemiecku i po hebrajsku. 

SCHREIBER Ignatz L Replik auf die von 
Freiherm v. Konigswarter am 23 Marz 1888 
in der Sitzung des h. osterr. Herrenhauses 
gehaltene Redę von .... Gutsbesitzer in Dro- 
hobycz, Prasident des Vereine8 »Mach8ike 
Hadas* in Lemberg. Wien, Verlag des Ver- 
fassers, Druck von Knopflmacher, 1888, 8, 
1 tyt,, str. 8. 

SCHREIBER W. Ob. Nusbaum Józef. SCHREIBER - SCHUCH 133 SCHREIBER Witold. Odgłosy życia, z wspom- 
nień z podróży do Włocli. Przemyśl. A. JxL- 
szyńslii, drul{." J. Styfiego, 1899, 8 mała, str. 
30, kor. 1. 

SCHRENZEL Moses. Die Losung der Ju 
denfrage. Lemberg, Selbstverlag des Ver- 
fassers, Druck von Carl Budweiser, 1881, 8, 
str. 16. 

— Nachtrag zur Broschiire »Die Losung 
der Judenfrage*. Tamże, Druck von Ch. 
Rohatyn, 1881, 8, str. 14. 

Schrimm (Śrem). Ob. Kantecki Max. 

SCHROEDER Fr. ks. Ob. Cepari W. (Życie 
Św. Alojzego). 

SCHROEDER G. Der Kampf nm Wien 1683, 
sein Yerlauf und seine Bedeutung fiir die 
Geschichte des Festungskrieges, ein Bei- 
trag zur 200jahrigen Gedachtnissfeier. Odb 
z Archiv fiir Artilerie- und Ingenłeur-Offi- 
ziere des deutschen Reichsheeres. Berlin, 
Mittler & Sohn, 1883, 8, str. 78 i litogr. ta- 
blica, mr. 1. 

SCHROEDER H. Beltrage zur Kenntnisa der 
in ost- und westpreussischcn Diluvialge- 
schieben gefundenen Silurcephałopoden. Aus 
Schriften der physik. ok. Gesellschaft zu 
Konigsberg. Konigsberg, Berlin, Friedlan- 
der & Sohn, 1881, 4, str. 43 i 3 litogr. ta- 
blice, mr. 2'40. 

SCHROEDER W. dr. Choroba cukrowa, Dia- 
betes mellitus, opis jej i leczenie, ze szcze- 
gólnem uwzględnieniem dyety i sacchariny, 
tłómaczył dr. J. St. Leczenie domowe, IX. 
Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1888, 8 mała, str. 41, 
kop. 50. 

SCHROLLER Fr. Zur Charakteristik der 
schlesischen Bauern. Odb. z XII zesz. Ger- 
manistische Abhandlungen. Breslau, W. Koe- 
bner, 1896, 8, str. 11, fen. 60. 

SCHROLLER Fr. dr. Schlesien, Land und 
Leute, eine Schilderung des Schlesierlandes, 
ill. von Th. Blatterbauer, Band I. Glogau. 
Flemming, 1885, 8, z tabl. litogr. i rycina- 
mi w teks., zeszyt po fen. 80. 

- Toż, Band IL Tamże, 1888, 8, str. VIII 
i 415, z 10 stalorytami i 46 drzeworytami, 
mr. 15. 

SCHROOT A. Życie i zdrowie człowieka, 
hygiena popularna dla wszystkich, tłóma- 
czył z upoważnienia autora i opracował dr. 
med. A. Fabian. Warszawa, wydawn. T. Pa- 
prockiego i Sp.. druk. E. Skiwskiego, 1890, 
8, str. 504, rb. 3-20. 

SCHROTT Józef dr. Nauka rachunkowości 
państwowej dla krajów w Radzie państwa 
reprezentowanych i dla spraw wspólnych 
wszystkim królestwom i krajom monarchii 
austro węgierskiej. Na język polski przeło- 
żył, dodatkiem i własnemł dopiskami uzu- 
pełnił Teodor Kulczycki, c. k. radca rachun- kowy i t. d. Wyd. 2gie wznowione. Lwów, 
nakł. P. Starzyka, 1889, 8, str. XVI, 391. 

SCHUBERT Anton dr, Zu K. Różycki: Uber 
den Krakauer Druck von Turrecremata EiŁ- 
planatio in Psalterium. Lipski Centralblatt 
fiir Bibliothekswesen w zeszycie 2 z r. 1896, 
8, str. 137—138. 

SCHUBERT F. W. Atlas antiąuus, history- 
czno-geograficzny atlas szkolny świata sta- 
rożytnego, opracował i tekstem objaśniają- 
cym zaopatrzył .... na język polski przetło- 
maczył Piotr Parylak, prof. Wiedeń, nakł. 
E. Holzla, Gubrynowicz i Schmidt we Lwo- 
wie, 1891, 4, str^ 29 i 24 kart kolor., kor. 2. 

SCHUBERT G. H. dr. Historya naturalna 
zwierząt ssących, ptaków, gadów ziemnowo- 
dnych, ryb, owadów, pająków, skorupiaków, 
mięczaków, robaków, szkarłupni, jamochłon- 
nych i pierwotniaków opracowana przez A. 
Fuchsa, magistra byłej Szkoły głównej, kan- 
dyd. nauk pi'zyrodn. Łódź & Warszawa, 
nakł. L. Fischera, druk. K. Kulińskiej, 1899, 
4, str. 133, z 90 tablicami kolor., opr. rb. 13. 

— Historya naturalna ptaków, opracowa- 
na przez A. Fuchsa. Tamże, 1900, 4, kart. 
rb. 4-50. 

SCHUBERT H. Geschichte der Bolkoburg 
bis zum Jahre 1570. Program szkolny. Bre- 
slau, 1894, 4, str. 14. 

— Geschichte der Bolkoburg bei Bolken- 
hain (Bolkowice nad Nissą), nach archivali- 
schen Quellen bearbeitet. Schwełdnitz, G. 
Brieger, 1895, 8, str. IV i 65, z ryciną, 
fen. 50. 

SCHUBERT Karol. Geografia powszechna, 
przełożył i do potrzeb naszego kraju za- 
stosował dr. Jan Lenartowicz. Wyd. 4. Kra- 
ków, nakł. J. M. Himmelblaua. druk. Zwią- 
zkowa, 1893, 8 mała, str. 1 ni. i 180, z 2 tabl., 
kor. 1-40. 

— Materyały do nauki poglądu dla klas 
niższych, podług 4go niemiec. wydania prze- 
łożone i do potrzelj naszego kraju zastoso- 
wane przez Mieczysława Lenartowicza. Tam- 
że, druk. Fischera i Deutschera, 1882, 8, str. 
237, kor. 2. 

SCHUBERTH G. dr. Gvozdec = Grossen- 
hain, ein Beitrag zur altesten Geschichte 
des Hauses Wettin und der Mark Meissen, 
herausgegeben im Jubilaumsjahr 1889. Gros- 
senhain, Hentze, 1889, 8, str. II i 34, fen. 75. 

SCHUBIN Osip pseud. Kirschner Loli (1894). 

SCHUCH H. V. Nachrichten iiber Lapin und 
andere Hospitalgiiter von Danzig, ein Bei- 
trag zur pommerellischen Kulturgeschichte. 
Abhandl. zur Landeskunde der Prov. West- 
preussen, Danzig, Th. Bertling, 1894, 4, str. 
VI i 104, mr. 6. 

— Wjetoslawa, eine Erzahlung aus alt- 
pommerellischer Vergaiigenłieit. Vaterian- 184 SCHUERR — SCHUf P dische Erzahlungen, I. iDanzig, Th. Bertling, 
1886. 8, str. 124, mr. IGO. 

SCHUERR Al. z pod Łomży. Grincements de 
girouette fpoesies), 1889. 

SCHUETTE R. Die Tucheler Haide, vor- 
nehmlich in forstlicher Beziehung. Abhandl. 
zur Landeskunde der Prov. Westpreussen, 
V. Danzig, Th. Bertling, 1893, 4, atr. V i 52, 
mr. 3. 

SCHUETZ Adolf (Szyc). W sprawie ubezpie- 
czeń wodnych. Odb. z Gazety krakowskiej. 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883, 
8, str. 13. 

— Sprawozdanie delegata Towarzystwa 
rolniczego krakowskiego na wiedeński kon- 
gres agrarny. Odb. z Gazety krakowskiej. 
Tamże, 1883, 16, str. 15. 

— Kilka uwag o przesileniu gieldowem 
we Wiedniu. Kraków, nakł. autora, druk. 
Czasu, 1896, 8, str. 32. 

SCHUETZER dr. Ob. Zieliński Z. (Wiązanka 

myśli). 

Schumacher galizlsche. Ob. Paygert K. 
Die Schule. Ob. Goldberg S. (1896). 

SCHULLENBURG Wilibald von Wendisches 
Yolksthum in Sagę, Brauch und Sitte. Ber- 
lin, Nicolai's Verlag, 1882, 8, str. X i 208, 
mr. 4. 

SCHULLER Gust. R. Ein Bild aus den Kar- 
pathen, 2te reyidirte Auflage. Wien, C. 
Graeser, 1884, 8 mała, str. 96, kor. 160. 

SCHULLERN. Der Wucher, eine socialpo- 
litische Studie von L. Caro. Wiedeńska Zeit- 
schrift fiir Yolkswirtschaft, Socialpolitik und 
Verwaltung w 2 zeszycie z r. 1894, 4, str. 
325-326. 

Rozbiór krytyczny. 

SCHULTZ dr. fil. h. c. z Lupifz. Uprawa 
międzypłodów na ziemi lekkiej, przełożył 
dr. Franciszek Szymański. Odb. z Ziemia- 
nina. Poznań, driik. J. Fr. Tomaszewskiego, 
1896, 8, str. 81, z 7 rycin., mr. 2. 

SCHULTZ E. H. ks. Dzieje zbawienia, po- 
dług >Heilsgeschichte« F. Bruggemanna 
słowami Pisma Św. opowiedział .... Warsza- 
wa, E. Wende i Sp., druk. Ig. Zawiszew- 
skiego, 1883, 8 mała, str. 1 ni., 318 i 1 ni., 
kop. 60. 

SCHULTZ Gustaf J. Till dagens fragor for 
Polen och Danmark. Sanger af Gustaf S. 
Stockholm, hos Isaac Marcus, 1864, 8, str. 28. 

SCHULTZE Bernard dr. Żywienie zwierząt 
gospodarskich, z 2go niemiec. wydania prze- 
łożył Stanisław Rewieński. Warszawa, druk. 
Gazety rolniczej, 1898, 8, str. 3 ni. i 232, 
rb. 1-60. 

SCHULTZE Fritz dr. Spirytyzm czyli o ob- 
cowaniu z duchami, wykład i krytyka teo- 
ryi. Warszawa, nakł. Wędrowca, M. Aret, druk. Ig. Zawiszewskłego, 1884, 8 tiiała, Btr. 
65 i 1 ni., kop. 50. 

SCHULTZE Hermann Br(uder). Geschichte 
der Loge »Janus« im Oriente zu Bromberg. 
Aus Yeranlassung ihrer hundertjahrigen Ju- 
belfeier nach den im Archive der Loge vor- 
gefundenen Quellen bearbeitet .... Bromberg, 
Gedruckt bei Br. Bohlke, 1884, 8, str. 65. 

SCHULTZE H. dr. Grammatik der altpreus- 
sichen Sprache, Yersuch einer Wiederher- 
stellung ihrer Formen, mit Berticksichtigung 
des Sanskrit, des Litauischen und anderer 
yerwandten Sprachen. Leipzig. J. Scholtze, 
1897, 8, str. IV i 67, mr. 1-60. 

SCHULTZE S. S. Beitrage zu einer geo- 
graphischen und naturgeschichtlichen Be- 
schreibung des Kreises Carthaus von .... 
Realschullehrer. B. w. m. dr. 1 r. (Danzig, 
1869), 4, str. 20 i mapa. 

SCHULTZ B. A. General-Post- und Stras- 
sen-Karte von Galizien und Bukowina, re- 
yidirte Ausgabe von dr. K. Peucker. Wien, 
Artaria & Comp., 1897, 1:864000, kor. 2. 

SCHULZ K. J. Ob. Korzeniowski J. (Napred 
matinka); Przybylski Z. (NaschyM). 

SCHULZE E. Industrie- Kartę des ober- 
schlessischen Berg- und Hutten-Reyiers. Bre- 
slau & Beuthen, O. Waeldner, 1896, fol., 
1:200-000, kolor., mr. 150. 

SCHULZE Ed. Otto. Die Kolonisierung und 
Gcrmanisierung der Gebiete zwischen Saale 
und Eibe. Preisschriften der fiirstl. Jabło- 
nowski'schen Gesellschaft, 33. Leipzig, S. 
Hirzel, 1^96, 8, str. XIV i 421, mr. 20. 

SCHUMACHER W. Pierwszy katalog sokal- 
skiej biblioteki kasynowej, ułożył ... Sokal, 
nakł. Tow. kasynowego, (1893), 8, str. 23. 

— Dodatek do Igo Katalogu sokalskiej 
bibl. kasynowej. Przemyśl, 1895, 8, str. 12, 
hal. 40. 

- Ob. Hibl J. (Mowa). 

SCHUMANN E. v. Geschichte der naturfor- 
schenden Gesellschaft in Danzig, 1743—1892. 
Festschrift. Danzig & Leipzig, W. Engel- 
mann, 1892, 8, str. VIII i 149, z 9 tablicami, 
mr. 8. 

SCHUMANN Hugo. Die Kultur Pommerns in 
yorgeschichtlicher Zeit. Odb. z Baltische Stu- 
dien. Berlin, Mittler & Sohn, 1897, 8, str. 
106, z 5 tabl., mr. 2-20. 

SCHUMANN Robert. Ob. Wasielewski J. W. 
(1894). 

SCHUNCK 0. A. Ob. Marchlewski L. (1900). 

SCHUPP Roderyk. Statystyczny opis lasów 
gminy miasta Lwowa, przytem sprawozda- 
nie ankiety o urządzeniu gospodarstwa tych 
lasów, w dodatku' instrukcya do wykonania 
i utrwalenia urządzenia lasów miejskich 
i fundacyjnych, ułożył i przedstawił .... in- 
spektor lasów gminy miasta Lwowa. Lwów, SCHUPP — SCHWARTZ 185 nakl. gminy miasta, druk. Dziennika pol- 
skiego, 1886, 8, str. 63, z mapą, kor. 2-40. 

— Przewodnik wycieczki gal. Towarzy- 
stwa leśnego do lasów miejskich w Holosku 
i Brzuchowicach. Tamże, 1886, 8, str. 10, k. 
ni. 2 i mapa. 

SCHUSTER i. dr. Dzieje biblijne starego 
i nowego przymierza dla szkół ludowych 
katolickich, przełożone z niemieckiego przez 
ks. Michała Rodeckiego. Lwów, nakł. Za- 
kładu im. Ossolińsliich, druk. E. Winiarza, 
1888, 8, str. XVI i 227, z 52 obrazkami, opr. 
kor. 1. 

— Toż, z nłemiec. dla oddziału niższego 
szkół ludowych. Wyd. 6te przerobione. Fry- 
burg, nakł. i druk." Herdera, 1892, 16, str. 
88, z 46 obrazkami w tekście, opr. hal. 44, 

— Katechizm religii chrześcijańsko-kato- 
lickiej do użytku młodzieży szkolnej, prze- 
łożył z niemieckiego ks. Jędrzej Zieliński. 
Wyd. 4. Gródek, nakł. tłómacza, druk. J. 
Czaińskiego, 1888, 8 mała, str. 176 i 3 ni., 
kor. 1. 

SCHUTZMANN T. Esther. Melodrama in 4 
Akten fur die reifere isr. Jugend yerfasst 
von .... Podbuż, Verlag des Autors, Druck 
von A. H. Żupnik in Drohobycz, 1890, 8, 
str. 32. 

SCHYAB-POLABSKY A. Ob. Bałucki M. (Hu- 
sy); Bliziński J. (Pan Damian); Kościelski 
I. (Dvś lasky); Miłkowski Zyg. (Nev6sta, 
Uskoci); Sarnecki Z. (Z rś,na). 

SCHWABACHER dr. Seelenfeier fiir den 
Tempelkultus in Lemberg. Lemberg, Druck 
von D. H. Schrenzel, s. a. (18.,..), str. 15. 

SCHWARZ A. O budowie i wewnętrznych 
organach konia, podług dzieła .... opracował 
Kazimierz Karol Langie. Lwów, nakł. Wy- 
działu krajowego, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Polska, Kraków, Spółka wyd., 1897, 
4 poprzeczna, str. 22, z 5 rycin, kolorowa- 
nymi i rysunkami w tekście, opr. kor. 2. 

SCHWARTZ Filip. »Mąż a żona« w teoryi 
i praktyce pod względem ich wszystkich 
wzajemnych praw, obowiązków i odpowie- 
dzialności wogóle a w szczególności wobec 
swych dzieci i trzecich osób, mianowicie 
także wobec wierzycieli jednego z małżon- 
ków' co do ich pretensyj pochodzących tak 
z spraw cywilnych, karnych jak i admini- 
stracyjnych, z przytoczeniem wszystkich od- 
nośnych paragrafów kodeksu: cywilnego, 
karnego, handlowego, ustawy przemysłowej, 
normy jurys., ustawy o upadłościach, usta- 
wy o postępowaniu cywilnem i karnem, 
z dodaniem' odnośnych przepisów 5 ksiąg 
mojżeszowych i prawa gortyńskiego, oraz 
innych uzupełniających ustaw i rozporzą- 
dzeń, z umieszczeniem dotyczących ogłoszo- 
nych dotychczas wyroków i orzeczeń: cy- 
wilaych, karnych i administracyjnych, tu- dzież judykatury najwyższego Trybunału 
sąd. cyw., kasacyjnego i administracyjnego 
dla wszystkich krajów dziedzicznych nie- 
mieckich monarchii austryackiej zebrane i 
wydane przez .... mającego kilkunastoletnią 
praktykę: adwokacką, autonomiczną, sądo- 
wą i notaryalną w Nowym Sączu.' Nakł. 
wvdawcv, druk.' A. H. Żupnika w Drohoby- 
czu, 1895, 8, str. XXI, (2), 221, kor. 3. 

— Ordynacya wyborcza dla gmin w kró- 
lestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem krakowskiem z dnia 12 sierpnia 
1866, w popraw nem wydaniu z dołożeniem 
odpowiednich paragrafów. Nowy Sącz, nakł. 
wvdawcv, druk. A. H. Żupnika w Droho- 
byczu, 1895, 16, str. 109 i 3 ni., kor. 160. 

— Ustawv o lichwie z dnia 28 maja 1881 
I. 47 Dz. u."^ p. i z 19 lipca 1877 nr. 66 Dz. 
u. p. ku ochronie przeciw nieuczciwemu po- 
stępowaniu przy umowach w czynnościach 
kredytowych w królestwach Galicyi i Lo- 
domeryi z W. księstwem krakowskiem i księ- 
stwem bukowińskiem, razem z ogłoszonymi 
dotychczas orzeczeniami sądu najwyższego 
i kasacyjnego, ustawami i rozporządzeniami 
uzupełniającymi i objaśniającymi. Droho- 
bycz, nakł. wydawcv, druk. A. H. Żupnika, 
1897, 16, str. 152 i 3 ni., kor. 2. 

SCHWARTZ Fr. Ein Kostener Nachlass-In- 
ventar aus dem J. 1603. Nadb. z Zeitschr. 
der histor. Gesellschaft fiir Posen. Posen, 
1893, S, str. 441-466. 

— Die Provinz Posen ais Schauplat^ des 
siebenjahrigen Krłeges. Odb z Zeitschrift 
der histor. Gesellsch fiir Posen. Tamże, Jo- 
lowicz, 1890, 8, 8tr. 52, mr. 1'20. 

— Reden, gehalten bei der Erbhuldig-ung 
Siidpreussens zu Posen am 7 Mai 1793. Po- 
sen, 1893, 8. 

SCHWARTZ W. dr. Materialen zu einer pra- 
historischen Kartographie der Provinz Po- 
sen, lYNachtrag. II Beilage zum Programm 
des k. Friedrich Wilhelm Gymnasiuma zu 
Posen. Posen , Merzbach'sche Druckerei, 
1882, 4, str. 8 i 2 tabl. litogr. Nachtrag I- 
IV, razem 5 części od r. 1875, mr. 6. 

SCHWARTZ Zofia Marya. Bratowe, powieść. 
Przekład T. Szumskiego. Bibl. pow. i po- 
dróży. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta druk. K. Pillera, 1880, 8, str. 230, kor. 4. 

— Na rozstajnych drogach. Ze wspomnień 
lekarza. Tamże, 1883, 8, str. 160, kor. 280. 

— Majątek i sumienie, powieść ze szwedz- 
kiego, tom I i II. Tamże, 1882, 8, str. ?10 
i 184, kor. 5-60. 

— Ofiara zemsty, powieść tłómaezona ze 
szwedzkiego. Tamże, 1883, 8, str. 214, 
kor. 3-60. 

— Pan z rodu i kobieta z gminu, po- 
wieść, przekład ze szwedzkiego. 3 tomy. 
Tamże. 1878, 8, str. 200+152-1-141, kor. 7-60. 136 SCHWARTZ - ŚCIEGIENNY — Praca uszlachetnia, powieść z życia 
rzeczywistego, przełożona ze szwedzkiego. 
Wyd. 3. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, 
druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1882, 8 
mała, str. 502, kor. 480. 

SCHWARZ Rudolf. Szkolą gry na harmo- 
nium. Lwów, własność nakładcy na wszyst- 
kie kraje, K. S. Jakubowski, b. r. (1898, 4, 

1 tyt., str. 49. 

SCHWARZ Sebald. Anfange des Stadtewe- 
sens in den Elb- und Saale Gegenden. Kieł, 
L. G. Fock, 1892, 8, str. 56. mr. 1. 

Schwarz-Kamiński-Laenderbank. Ob. Zarys 
sprawy. 

Schwarzenbergów ordynacya. Ob. Krafft G. 
(1880). 

Schwarz-roth sozial-politisch -wissenschaf t- 
lich-belletristische Blatter. Herausgegeben 
von Graf Yandalin Mniszech. Darmstadt, 
Yertriebsbuchhandlung H. L. Schlapp. Ites 
Heft, October 1894, 4, 1 tyt., str. 42. 

Schweden. Ob. Dolleczek Anton. 

Schweidnitz. Ob. Meer A. (Ursulinerinner- 
kloster) 

SCHWEIGER-LERCHENFELD Amand. Geogra- 
fia powszechna ilustrowana, przełożył i uzu- 
pełnił dr. Karol Jurkiewicz, b. prof. cesar- 
skiego Uniw. w Warszawie, tom I— II. War- 
szawa, nakl. M. Orgelbranda, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 1895, 8 większa, str. 701 

2 ni. i 495, z rycinami w tekście, rb. 10. 
Schweinepest. Ob. Karliński J. (Untersu- 

chungen). 

SCHWEITZER Walenty. Nasi przyjaciele po- 
między zwierzętami, czyli krótka historya 
naturalna tych' zwierząt, które jako użyte- 
czne gospodarstwu ogrodowemu, polnemu 
i leśnemu, na pielęgnowanie i ochronę ze 
strony naszej zasługują. Poznań, J. Leitge- 
ber, 1888, z 8 drzeworytami, kop. 60. 

SCHWEMIŃSKI J. Lehrbuch fiir den deut- 
schen Unterricht. I. Cursus fur die unteren 
Classen I. Abth.: Formenlehre, IV. Auflage. 
Posen, Yerlag von J. K. Żupański, Druck 
von M. Zorn, 1875, 8, str. VIII-h235, mr. 2. 

— Toż. Cursus fur die mittleren Klassen: 
Lehre vom Satz und Periodenbau nebst 
Uebungsbeispielen. 3De Aufl. Tamże, 1873, 
8, str. XI i 444, mr. 4. 

Cena zniż. na 50 fen. i 75 fen. 

SCHWENINGER Karol. Ob. Erteka. 

SoHWENKE P. Zur altpreussischen Buch- 
druckergeschichte, 1492 — 1523. Nadb. z Bei- 
trage zur Theorie und Praxis des Buch- 
und Bibliothekswesens. Konigsberg, 1895, 4, 
str. 64—83, z podobiznami. 

Schwetz. Ob. Maercker Hans; Pawłowski 
J. N, (Kartę des Kreises). 

SCHWICKER J. M. dr. ITngarische Hoch- landbilder, Erzahlungen, Jagdabenteuer und 
Sagen aus den Karpatheu. Teschen, K. Pro- 
chaska, 1883, 8, str. 227, z obrazkami kolor., 
opr. kor. 5. 

SCHWINGENSCHLOGEL Emilia. Podręcznik 
do nauki kroju i szycia wszelkiego rodzaju 
sukien damskich i "dziecinnych, żakietów, 
paltotów, okryć, według metody wiedeń- 
skiej bardzo przystępnej, tłómaczenie i na- 
kład K. H. Kraków, druk. J. Fischera, (1895), 
8, str. 40. 

SCHYBERGSON M G. Geschichte Finnlands, 
deutche Bearbeitung von F. Arnheim. Go- 
tha, F. A. Perthes, 1896, 8, str. XXIV, 663 
i 1 ni., mr. 12. 

ŚCIBOROWSKI Władysław. Antoni Kozubow- 
ski, wspomnienie pośmiertne. Odb. z LXIII 
Rocznika Towarz. dobroczynności. Kraków, 
druk. Czasu, 1882, 8, str. 14. 

— Onufrv Trembecki. Odb. z Przeglądu 
lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1892,' 8, 
str. 4. 

— Kilka słów wspomnienia o ś. p. drze 
Józefie Jaszczurowskim, wiceprezesie Tow. 
dobroczynności. Kraków, nakł. autora, druk. 
Czasu, i886, 8, str. 8. 

— Kilka słów o Zakopanem zwłaszcza 
pod względem klimatycznym i leczniczym. 
B. w. m. 'dr. i r. (1884), 8, str. 18. 

— Kilka słów wspomnienia krakowskiego 
szpitala powszechnego. Czas nr. 25, 1897. 
Ki-aków, nakł. autora, druk. Czasu, 8, str. 4. 

— Szczawnica, zakład zdrojowo-kąpielowy 
i klimatyczny, sprawozdanie z roku 1889. 
Tamże, nakł. Zarządu, 1890, 8 mała, str. 19. 

— Toż, za lata 1890—1897. Tamże. 

— Szczawnica, zakład zdrojowo-kąpielowy 
klimatyczno-żętyczny i kefirowy. 'Ze spra- 
wozdania za rok 1897, 8, str. 10. 

— Trwanie życia w*Krzeszowicach i oko- 
licy, na zasadzie wykazu zmarłych w ciągu 
lat pięćdziesięciu, 1834-1883. Odb. ze Zbioru 
wiadomości do antropologii kraj., torn VIII, 
dział 2. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, 
str. 12. 

— Wiadomość o rozbiorze chemicznym 
wody ze zdroju Jana w Szczawnicy przez 
prof. Juliana Schramma. Kraków, druk. 
Czasu, 1893, 8, str. 7. 

— Wspomnienienie życia i zasług ś. p. 
dra Konstantego Hoszowskiego, długoletnie- 
go prezesa Tow. dobroczynności. Odb. z Ro- 
cznika Tow. dóbr. Tamże, nakł. rodziny, 
1885, 8, str. 26. 

SCHEFFEL J. W. Ob. Jankowski Cz. (Syl- 
wetki). 

SCHEIBE Aug. Ob. Poradowska M. (Mischa). 

ŚCIEGIENNY Piotr. Epistel an das polnische 
Arbeitervolk, von Pater .... aus dem Polni- ŚCIEGIENNY - SCRIPTORES t37 schen ubersetzt. Falkenstein im Voigtlande, 
Druck der Buchdr. Yorwarts, 1893. 

— List otwarty do polskiego ludu robo- 
czego. (»Po raz pierwszy .... a zwycięstwo 
ludu będzie po waszej stronie*). B. w. m. 
dr. i r. (Stanisławów ? 1893). 

— Toż. Dod. do Gazety robotniczej. (Ber- 
lin), 1893. 

— Toż, Wien, Yerlag von D. Kokoriana, 
Druck von L. Bergmann & Co, (?, 1894). 

— Ob. D(anielak) M. 

SCIOBERET Piotr. Pasterz alpejski, przeło- 
żyła L*. Warszawa, wydawn. tanich A. Wi- 
ślickiego, nr. 82, druk. Przeglądu tygodn., 
1886, 16, str. 45, kop. 12. 

Ściółka. Ob. Biedroń Jan (Jak radzić); 
Furst K. (torfowa); Giermański P.; Grus R. 
(leśna). 

SCIPIO del Campo Jan ks. Ob. Puszet Stan. 
ksiądz. 

ŚCiSŁOWSKA Zofia. Jan Kochanowski, dzie- 
dzic Czarnolasu, obrazek historyczny z XVI 
w., popularne opowiadanie przez Z. S. Kra- 
ków, nakł. wydawn. Czytelni ludowej, druk. 
W. Korneckiego, 1884, 8 mała, str, 75, z por- 
tretem poety, hal. 80. 

SCOTT Walter. Frank Osbaldiston, opowia- 
danie histor. z początków wieku XVIII. 
Warszawa, nakł. redakcyi Przyjaciela dzie- 
ci, druk. warsz. Towarz. akc. artyst.-wyda- 
wniczego, 1900, 8 mała, str. 320, rb. 1. 

SCOYAZZI lan dr. O sprawie bożej, którą 
czyni Andrzej Towłański, świadectwo zło- 
żone w arcybiskupstwie turyńskiem, tłó- 
maczenie z włoskiego przez W. L. Kraków, 
nakł. i dnik. W. Korneckiego, S. A. Krzy- 
żanowski, 1890, 8, str. 28, hal. 50. 

SCRIBE Eug. Afrykanka, opera w 5 akt., 
słowa .... muzyka Joachima Meyerbeera. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. Pillera i Sp., 1896, 32, str. 83, hal. 60. 

— Fra Diavolo, opera w 3 aktach, z fran- 
cuskiego, muzvka Aubera. Wyd. 2. Tamże, 
1900, 16, str. 94, hal. 60. 

— Toż. Ob. Radziszewski M. (Podręcznik 
dla miłośn. oper). 

— Hugenoci, opera w 5 aktach, muzyka 
Giacoma Meyerbeera. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, druk. J. K. Jakubow- 
skiego w N, Sączu, 1893, 12, 1 tyt., str. 77, 
hal. 50. 

— Toż. Lwów, nakł. i druk. Dziennika 
polskiego, b. r., 12, str. 79. 

— Kochanka- anonim, nowela. Bibl. ro- 
mansów i powieści. Warszawa, druk. C. 
Przybylskiego, 1887, 8, str. 88, kop. 40. 

— Napój miłosny, opera Buffa w 2 akt. 
przez Feliksa Romani po włosku naślado- 
wana według Scribego, muzyka K. Doni- BIBLIOeRtFIA T. IV. zettego, tłumaczył i podłożył z włoskiego 
Karol Kurpiński, dyrektor opery. Warszawa, 
1839, 16, 1 k. tyt., str. 74. 

— Toż. Ob. Radziszewski M. (Podręcznik 
dla oper). 

— Jan z Leydy (Prorok). Ob. Radziszew- 
ski M. (Podręcznik oper). 

— Prorok, opera w 5 aktach, muzyka J. 
Meyerbeera, przekład Jana Chęcińskiego. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1895, 16, 
str. 95, hal. 60. 

— Żydówka, opera w 5 aktach, muzyka 
J. F. Halevy'ego. Tamże, 1897, hal. 40. 

— Toż, ob. Radziszewski M. (Podręczniki 
oper). 

SCRIBE I BAJARD. Żona pod strażą, kome- 
dya w 2 aktach, przetłum. z francus. F. B. 
Gwozdecki. Bibl. teatrów. B. w. m. dr. i r. 
(Warszawa, 1842), 8, str. 34. 

SCRIBE I DELAYIGNE. Robert Djabeł. Wiel- 
ka opera w 5 aktach. Muzyka Meyerbeera. 
Warszawa, nakł. i druk. Jana Cotty, 1879, 
12, str. 76. 

— Toż. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, hal. 50. 

— Toż. Ob. Radziszewski M. (Podręcznik 
oper). 

SCRIBE i YARNER. Korsykanin, czyli awan- 
tura, kom. w 2 aktach, przetłum. przez Ja- 
na Aśnikowskiego, art. dram. Wilno, druk. 
Dyecezyalna u XX. Missyonarzy, 1840, 8. 

Scriptores rerum polonicarum, tom IV. (Ar- 
chiwum Komisyi historycznej, tom I), 1878, 
8, str. IV i 425, kor. 8." 

Treść: Kętrzyński Wojciech. Stanislai Górski Con- 
ciones in maximo tottus regni Poloniae conventu 
apud Leopolim de republica habitae a. 1637. Liske 
Xawery. Dwa dyaryusze Kongresu wiedeńskiego 1515 r. 
Tenże. Ulryka Werduma dyjaryjusz wyprawy Jana 
Sobieskiego z r. 1671. Seredyński Władysław. Osta- 
tnie Stebelskiego prace, wydane z autografu, wstę- 
pem i przypisami objaśnione. Scipio del Gampo Jan 
ks. Sprostowania i uzupełnienia do Ostatnich prac Ste- 
belskiego. Smolka Stanisław. W sprawie artykułu 
p. n. Tradycya o Kazimierzu Mnichu. Sokołowski 
August. Spór o książkę (K. Cichockiego Alloąuia 
Osiecensia). Wisłocki Władysław. Bibliografia histo- 
ryi, geografii historycznej i historyi prawa polskie- 
go z r. 1877. 

— Toż, t. V. Ob. Archiwum Komisyi hi- 
storycznej, tom II. 

— Toż, t. VI. (Pamiętnik pierwszego zja- 
zdu historycznego polskiego im. Jana Dłu- 

I gosza, odbytego w Krakowie w czterechse- 
tna rocznice jego śmierci), 1881, 8, str. 154, 
kor. 3. 

Treść: Odezwa, program uroczystości, porządek 
dzienny zjazdu. Pierwsze posiedzenie ogólne zjazdu 
d. 19 maja 1880. Pierwsze posiedzenie sekcyi histo- 
rycznej. Liske Ksawery. O zakresie i niektórych po- 
trzebach wydawnictwa Monumenta Poloniae histo- 
rica. Dobrzyński Michał. Zapiski sądowe i ich wy- 
dawnictwo. Pierwsze posiedzenie sekcyi archeolo^i 
i historyi sztuki. Łuszczkiewicz Władysław. Czy 
można konstrukcyę kościołów gotyckich krakow- 

18 138 SCRIPTORES - SĘCZKOWSKI akich XIV wieku uważać za cechę speeyalną ostro- 
luku w Polsce. Dzieduszycki Wlodz. hr. O skarbie 
Michałowskim. Drugie posiedzenie sekcyi history- 
cznej. Zakrzewski Wincenty. O wydawnictwie histo- 
ryków XVI wieku. Wislocki Władysław. O wyzy- 
skaniu manuskryptów średniowiecznych dla histo- 
ryi, dziejów oświaty i literatury. Drugie posiedzenie 
sekcyi archeologii 1 historyi sztuki. Sadowski J. N. 
Jaki szereg badań wypada przedsięwziąć, aby zyskać 
podstawę do wyjaśnienia wędrówek różnych plemion 
słowiańskich w epoce poprzedzającej pierwszy za- 
wiązek Polski. Sokołowski Maryan. Warunki wyda- 
wnicze pomników architektury w Polsce. Trzecie 
posiedzenie sekcyi historycznej. Wisłocki Władysł. 
Jakie przedruki dzieł XVI wieku byłyby pożądane 
dla dziejów oświaty i literatury. Malinowski Luc. 
O wydawnictwie dawnych zabytków języka pol- 
skiego. Bobrzyński Michał. Jakie są desiderata pod 
względem wydawnictwa ustaw polskich ? Polkowski 
Ignacy ks. O ile do poznania ustawodawstwa ko- 
ścioła w Polsce potrzebne jest zupełne wydanie sta- 
tutów synodalnych tak prowincyonalnych, jak dye- 
cezyalnych i jakie warunki rzeczonemu wydawni- 
ctwu ustanowićby należało. Smolka Stanisław. 
O przygotowawczych pracach do geografii history- 
CBnej Polski. Drugie ogólne posiedzenie zjazdu dnia 
21 maja. 

— Toż, t. VII, 1881, 8, str. VIII i 273, 
kor. 8. 

Treść: Ks. Jana Wielewicklego S. J. Dziennik 
spraw Domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Bar- 
bary w Krakowie, t. I od r. 1579—1599, wydał Józef 
Szujski. 

— Toż, t. VIII, 1885, 8, str. XXIV i 295, 
z 4 portr., kor. 7. 

Treść: Archiwum domu Radziwiłłów: Listy księ- 
cia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki, Jana 
Zamoyskiego i Lwa Sapiehy, poprzedził wstępem, 
życiorysem Radziwiłła Sierotki opatrzył August So- 
kołowski. 

— Toż, t. IX. Ob. Archiwum Komisyi hi- 
storycznej, t. III. 

— Toż, t. X, 1886, 8, str. Viri i 285, 
kor. 5. 

Treść: Ks. Jana Wielewicklego T. J. Dziennik 
spraw Domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Bar- 
bary w Krakowie, t. II, od r. 1600—1608, wydał ks. 
Władysław Chotkowski. 

— Toż, t. XI, 1887, 8, str. XIII i ' 269, 
kor. 5. 

Treść: Dyjaryjusze sejmowe r. 1587, sejmy konwo- 
kacyjny i elekcyjny, wydał August Sokołowski. 

— Toż, t. XII. Ob. Archiwum Komisyi 
histoi*ycznej, t. IV. 

— Toż, t. XIII. Ob. Archiwum Komisyi 
historycznej, t. V. 

— Toż, t. XIV. 1889, 8, str. XV i 366, 
kor. 10. 

Treść : Ks. Jana Wielewicklego T. J. Dziennik 
spraw Domu zakonnego 00. Jezuitów n św. Barbary 
w Krakowie, t. III od r. 1609—1619, wydał ks. Wła- 
dysław Chotkowski. 

— Toż, t. XV, 1894, 8, str. LXIV i 357, 
kor. 12. 

Treść: Analecta Romana nue historiam Poloniae 
saec. XVI, illustrant. Ex archiris et bibliothecis ex- 
cerpta edidit dr. Joseph Korzeniowski 

— Toż, t. XVI, 1897, str. LXXXV i 388, 
kor. 9. 

Treść: Stanislal Temberski Annales 1647—1656, edi- 
dit dr. Victor Czermak. — Toż, t. xvii, 1899, str. XIII i 371, 
kor. 7. 

Treść: Ke. Jana Wielewicklego T. J. Dziennik 
spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary 
w Krakowie od r. 1620 do 1629 (włącznie), tom IV., 
wydal z rękopisu ś. p. Stefana Muczkowskiego ks. 
Władysław Chotkowski. 

SCUPOLI Wawrzyniec ks. Teatyn. Utarczka 
duchowa, czyli nauka poznania, pokonania 
samego siebie i dojścia do prawdziwej do- 
skonałości chrześcijańskiej. Tłóm. z francus. 
X. S. U, W. C. Warszawa, 1892, kop. 40. 

— Walka duchowna, przetłómaczył ks. A. 
J. Wyd. nowe. Kraków-Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1882, 16, str. 248, kop. 40, kor. 1. 

SCYPIO. Ob. Harmonia; Kawecka Helena. 

Scytowie. Ob. Tomaechek W. (Kri tik). 

SCZANIECKI Ignacy. Kilka słów o rozpra- 
wie Pana Władysława Klepaczewskiego pod 
tytułem: >0 stosunkach owczarstwa*. Ra- 
wicz, druk. R. F. Franka, b. r. (1862), 8, 
str. 8. 

SCZANIECKI Konstanty. Rys historyczny to- 
warzystwa rolniczo-przemysłowego w Go- 
styniu połączonych powiatów Kościańskiego, 
Krobskiego, Krotoszyńskiego, Sremskiego 
i Wschowskiego od czasu zawiązania aż do 
końca roku 1864 podług akt Towarzystwa 
skreślił .... Poznań, nakł. autora, druk. N. 
Kamieńskiego i Sp., 1865, 8, str. 39. 

SCZANIECKI Stanisław. O opiece, według 
kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem pra- 
wa o sądownictwie dobrej woli z 17 maja 
1898 i pniskiej ustawy wykonawczej ko- 
deksu cywilnego z 20 września 1899, zesta- 
wił .... asessor sądowy. Poznań, nakł. i druk. 
Ksieg. Św. Wojciecha, 1900, 8 mała, str. 30, 
fen.* 20. 

SOL. Ob. Prevost M. (Pół-Dziewice). 

Sebastopol. Ob. Lubomirski J. 

SEBERA Alojzy. Odezwa programowa do 
wyborców d. 19 lutego 1895. Wiedeń, nakł. 
i druk. Steina, 4, str. 2. 

Secesja. Ob. Romanowicz T. 

SECRItAN K. o prawach kobiet, przełożył 
Fr. Rawita. Warszawa, nakł. G. Centner- 
szwera, druk. A. Pajewskiego, 1889, 8 ma- 
ła, str. 62, kop. 50. 

Secrets of our state politics in Poland: 
Tajny naszej gosudarstwiennoj politiki 
w Polszie, sbornik sekretnych dokumłentow. 
Ijondon, Russian free press fond, 1899, 8 
mała, str. 124, szyling. 2. 

SĘCZKOWSKI Teod. Michał. Moc poświęce- 
nia, nowela z czasów napadów tatarskich, 
przez .... ociemniałego autora. Warszawa, 
nakł. i druk. F. Czerwińskiego, 1890, 16, 
str. 62 i 1 ni., kop. 20. 

— Pozdrowienie powszechne na progu SĘCZKOWSKI - SEDLACZKÓWNA 139 XX wieku, w rocznicę 35-tą swojego zawo- 
du literackiego składa ociemniały... kop. 15. 

— Ślepiec, 3 obrazki z epilogiem. War- 
szawa, 1892, kop. 10. 

— (Sęk). Wlazł na gruszkę, satyra bio- 
graficzna. Warszawa, nakł. przyjaciół na 
korzyść ociemniałego starca, druk. Fr. Czer- 
wińskiego, 1889, 16, str. 20, kop. 5. 

Sedan. Ob. Lauusse ks. 

SEDLACEK A. Listy ze ztracenych arch.ivu 
panskych, kterśz se v Paprockśho Diado- 
chu pfipominaji, na pravy ćas a prave uda- 
ni svedenć. Nadb. z V6stnika kral. ćeskś 
Spolecnosti nauk. Praha, Fr. Sivnać, 1891— 
1892, 8, str. 47 -78 -f 386-409. 

SEDLACZEK Edward (Zoryan). Bohaterowie 
i niewolnicy, powieść z dziejów dawnej Ro- 
my. Warszawa, nakł. redakcyi Przyjaciela 
dzieci, druk. E. Skiwskiego, 1885, 8 mała, 
str. 104, kop. 25. 

— Toż. Warszawa, G. Centnerszwer, 1900, 
8, str. 74, kop. 15. 

— Z krzyżackich bojów, powieść history- 
czna z XIV w. Bibl. dla dzieci i młodzieży. 
Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i sy- 
na, 1885, 16, str. 89, opr. hal. 50. 

— Dwaj bracia, powieść z dziejów staro- 
żytnej Grecyi. Warszawa, druk. Skiwskie- 
go, 1885, 8 mała, str. 88, kop. 25. 

— Toż. Warszawa, G. Centnerszwer, 1899, 
kop. 15. 

— Chrzest Mieczysława, powieść history- 
czna z X wieku. Warszawa, druk. Skiw- 
skiego, 1885, 8 mała, str. 123. 

— Toż. Wyd. 2. Kijów i Odessa, nakł. B. 
Korevwy, tipogr. W. J, Zawadzkago, 1896, 
8 ma^ła, str. 138, kop. 30. 

— Toż. Łódź, 1899, 8, str. 107, kop. 12. 

— Mieszczańska duma, szkic powieściowy 
na tle historycznem. Warszawa, H. Klein- 
singer, 1887, 8, str. 31, kop. 20. 

— Fragmenty z życia, trzy nowelle. 
Lwów, F. H. Richter (H, Altenberg), druk. 
Gazety nar., 1882, 8 mała, str. 91, kor. 1-60. 

— Święty Jan Kanty, patron młodzieży 
polskiej. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. 
L. Auczyca i Sp., 1888, 8 mała, str. 40, 
hal. 12. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1896, 8, str. 40, 
hal. 12. 

— Święta Kinga, patronka ziemi polskiej. 
Wyd. Macierzy polskiej, 28. Tamże, 1886, 8 
mała, str. 47, hal. 16. 

— Ki-est Mgćislavuv, historickś, povidka 
z X stoleti, z polskćho pfelożil Jos. Tum- 
pach. Praska* Ylast' z kygtna — zdfi 1887. 

— Pan Wincenty, szkic z natury. Odb. 
z Biblioteki, romansów i powieści. Warsza wa, druk. Al. Pajewskiego, 1884, 8, str. 1 
ni. i 64, kop. 40. 

— Popiel i Piast, powieść historyczna 
z IX w. Warszawa, druk. Skiwskiego, 1885, 
8 mała, str. 88. 

— Toż. Wyd. 2. Kijów i Odessa, nakł. B. 
Koreywy, druk. W. J. Zawadzkago, 1896, 8 
mała, str. 98, kop. 30. 

— Toż. Łódź, Centnerszwer w Warszawie, 
1899, 8, str. 77, kop. 12. 

— Romans z aktorką, powieść. Lwów, 
nakł. autora, druk. K. Pillera, 1881, 8 mała, 
str. 147, kor. 2. 

— Wrodzy sąsiedzi, powieść historyczna 
z XIV wieku. Gdańsk, nakł. i druk. B. Mil- 
sklego, 1895, 16, kop. 30. 

— Toż. Wyd. 2. Kijów, L. Idzikowski, 
1896, 8, str. 133, kop. 40. 

— Czy takich wiele? Powieść współcze- 
sna. Dod. do Tygodn. powsz. Warszawa, 
Kleinsinger, 1887, 8, str. 160, zniż. kop. 30. 

— W walce z pohańcami, powieść histo- 
ryczna. Gdańsk, nakł. i druk. Milskiego, 

1895, 16, kop. 20. 

— Toż. Wyd. 2. Kijów, L. Idzikowski, 

1896, 8 mała, str. 95, kop. 30. 

— Toż. Wyd. 3. Warszawa G. Centner- 
szwer, 1900, 8, kop. 15. 

— Ob. Nowele i powiastki (1886). 

SEDLACZKÓWNA Janina (Aleksota). Popielu- 
cha, powieść historyczna z czasów Zygmunta 
I. Wyd. ludowe. Lwów, nakł. Komitetu, 
druk. S. Bednarskiego, 1899, 16, str. 95, 
hal. 30. 

— Mały król, opowiadanie z dwunastego 
wieku. Wydawn. S. Udzieli 1 St. Pallana. 
Tarnów, nakł. wydawców, druk. J. Pisza, 
1893, 16, str. '^0, hal. 4. 

— Malwina Ogonowska, zasłużona Polka, 
życiorys. Lwów, nakł. red. Przedświtu, 
druk. L. Arbaszewskiego, 1895, 8, str. 28, 
hal. 70. 

— Mały a zasłużony, powieść dla mło- 
dzieży z czasów konfederacyi barskiej. Tam- 
że, druk. E. Ostruszki, 1894, 8, str. 41. 

— Dwaj mistrze, opowiadanie o życiu 
Artura Grottgera i Fryderyka Szopena. Bi- 
bliot. dla dzieci i młodzieży. Złoczów, nakł. 
i druk. O. Zukerkandla i syna, 1891, 16, str. 
115, z 2 portretami, opr. hal. 50. 

— Mocą Chrystusa, powieść na tle bibllj- 
nem. Bibl. Przedświtu. Lwów, druk. E. 
Ostruszki, 1894, 16, str. 33 i 1 ni. 

— Obrona Częstochowy, opowiadanie z cza- 
sów wojny sżAvedzkiej, przerobione z powie- 
ści Potop H. Sienkiewicza przez S. J. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. E. 
Skiwskiego, (1897), 8, str. 178, kop. 20. 140 SEDLACZKOWNA - SĘDZIMIR — Rocznica 3go maja. Gdańsk, nakł. 
i druk. B. Milskiego, 1891, 16, hal. 20. 

— O sejmie czteroletnim i o konstytucji 
3go maja. Tamże, 1892, 12, str. 91, hal. 60. 

— W sieci życia, szkice i nowele, napi- 
sała Aleksota. Poznań, nakł. i druk. W. Si- 
mona, 1896, 8, str. 79, mr. 1. 

— Pod sztandarem kobiety, drobnostka 
sceniczna w 1 akcie na tle dziejów 1830 r. 
Odb. z Gońca Wielkopolskiego. Tamże, 1895, 
8, str. 14, fen. 30. 

— Wróżby, obrazek sceniczny w 1 odsło- 
nie. Odb. z XV Rocznika Samborskiego. 
Sambor, druk. Schwarza i Trojana, 1892, 8, 
str. 22, hal. 40. 

— Wystawa Kościuszkowska, obraz sceni- 
czny ze śpiewami dla młodzieży. Poznań, 
nakł. red. Szkółki domowej, druk. W. Si- 
mona, 1895, 8 mała, str. 39. 

— Kozacze zawieruchy, opowiadanie hi- 
storyczne z XVIII w. Odb. z Gaz. Gdańsk. 
GdańsJs, nakł. i druk. B. Milskiego, 1892, 
16, str. 52, fen. 30. 

— O życiu i czynach Tadeusza Kościusz- 
ki. Bibl. dla dzieci i młodzieży. Złoczów, 
nakł. i druk. O. Zukerkandla i syna, 1888, 
16, str. 92, opr. hal. 50. 

— Ob. Przedświt dwutyg. (1893); Sienkie- 
wicz H. (Ogiem i mieczem. Potop). 

Sędzia. Ob. Balasitz A. (kierownictwo); Ci- 
chocki Wł.; Fierich Fr. 

SCDZIAK (Sendziak) Jan dr. Reitrag zur 
Casuistik der nasopharyngealen Tumoren. 
Odb. z Monatsschrift fiir Ohrenheilkunde. 
Berlin, O. Coblentz, 1894, 8, str. 4, z 2 figu- 
rami, mr. 1, 

— Choroby jamy ustnej, gardzieli i prze- 
łyku. Podręcznik dla lekarzy i studentów. 
Warszawa, E. Wende i Sp., druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1900, 8, str. XV, 1 ni. i 327, z 45 
rysunkami w tekście, rb. 3'50. 

— Choroby nosa, jego zatok oraz jamy 
noso-gardzielowej, podręcznik dla lekarzy 
i studentów. Tamże, 1897, 8, str. III, 276 
i VIII, z 84 rysunkami w tekście i 1 tabl., 
rb. 3. 

— O gośćcowych cierpieniach gardła, 
krtani i nosa. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 21. 

— Croup oder Diphtheritis der Nase. Vor- 
trag. Odb. z Monatsschrift fiir Ohrenheil- 
kunde. Berlin, 1893, 8, str. 16, mr, 1. 

— Die bosartigen Geschwlilste des Kehl- 
kopfes und ihre Radicalbehandlung, darge- 
stellt auf Grund einer von der medicin. Ge- 
sellschaft in Toulouse preisgekronten Arbeit 
und einer in den Jahren 1884/96 unternom- 
menen Sammelforschung. Wiesbaden, J. F. 
Bergmann, 1897, 8, str. VII i 240, z 10 ry- 
cinami, mr. 7. — Leczenie gruźlicy krtani. Warszawa, 
E. Wende i Sp., 1900, str. 10, kop. 20. 

— Leczenie przerostu migdałków. Odb. 
z Kroniki lekar. Tamże, 1890, 8, str. 32, 
kop. 30. 

— Leczenie skrytych postaci ropotoków 
(empyema) zatok bocznych nosa. Tamże, 

1893, 8, str. 23, kop. 20. 
i — O leczeniu t. zw. suchot krtaniowych 

wraz z uwagami o gruźlicy krtani pier- 
wotnej. Odb. z Kroniki lekar. Tamże, druk. 
M. Ziemkiewiczowej, 1889, 8, str. 86, kop. 75. 

— Nowotwory złośliwe krtani i rozpozna- 
wanie oraz leczenie. Tamże, 1896, 8, str. 
246, rb. 2. 

— Nowotwory złośliwe krtani, raki, mię- 
saki, ich rozpoznawanie oraz leczenie. Odb. 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Ja- 
giell., 1897, 8, str. 8 

— Przyczynek do kazuistyki guzów w ja- 
mie nosogardzielowej. Odb. z Kroniki lek. 
Warszawa, E. Wende i Sp., druk. Sierpiń- 
skiego, 1894, 8 większa, str. 6, z 2 rysun. 
w tekście, kop. 15.' 

— Przyczynek do leczenia gruźlicy płuc 
za pomocą podskórnych zastrzykiwań suro- 
wicy arszenikalnej. Odb. z Przeglądu lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, 'str. 15. 

— Przyczynek do leczenia gruźlicy krta- 
ni, resp. płuc za pomocą podskórn. wstrzy- 
kiwań tiozynaminy. Warszawa, E. « Wende 
8, str. 30, kop. 20. 

— Przypadek t. zw. anginę ulcerosa be- 
nigna, Heryng. Odb. z Przeglądu lek. Ki-a- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1892, 8, str. 8. 

— Kilka uwag w kwestyi stosowania gal- 
wanokaustyki w chorobach gardła, krtani 
nosa i uszów. Odb. z Kroniki lek. Warsza- 
wa, E. Wende i Sp., druk. M. Ziemkiewi- 
czowej, 1892, 8, str. 26, kop. 20. 

— Kilka uwag w kwestyi t. zw. torebko- 
watego zapalenia gardzieli, angina foUicu- 
laris, oraz jego stosunku do błonicy. Odb. 
z Kroniki lek. Tamże, druk. Sierpińskiego, 

1894, 8 większa, str. 16, kop. 25. 

— Zaburzenia nosowe, gardlane, krtanio- 
we i uszne w cierpieniach zakaźnych ostrych. 
Poznań, E. Wende i Sp. w Warszawie, 1900, 
8, str. 46, kop. 75. 

— O zboczeniach przegrody nosa. Odb. 
z Przeglądu lekar. Tamże, Kraków, druk. 
Uniw. Ja'g., 1891, 8, str. 32, kop. 30. 

— Ob. Gródecki F. 
Sędziejowicki bój. Ob. Malczewski K. 

SĘDZIMIR. Księżniczka z gminu. Ob. Bi- 
bliot. powieści i podróży 

SĘDZIMIR Czesław. Nowy sposób żywienia 
chorych. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1894, 8, str. 2. SĘDZIMIR - SEGUR 141 SĘDZIMIR J. 0. prof. Nauka języka pol- 
skiego: Piśmienne ćwiczenia w g-imnazyum. 
Złoczów, nakł. autora, W. Zukerkandel, 
druk. W. Zukerkandla, 1895, 8, str. 135 i 1 
nł., kor. 2. 

— Ob. Mickiewicz A. (Jednodniówka). 

SĘDZIOSŁAW I. W jeden głos wynurzmy 
stos życzeń Jego Apostolskiej Mości królo- 
wi naszemu Franciszkowi Józefowi I. Lwów, 
nakł. A. C. Słomańskiego, druk. K. Pillera, 
1880, 8, str. ni. 2. 

— W 50-letnią rocznice powstania listopa- 
dowego. Tamże, 1880, 8, 'str. ni. 3. 

— Syn i matka. Tamże, nakł. autora, 
1880, 8, str. 4. 

— Wódz (1794 a 1863). Tamże, nakł. Al. 
Kilhetsa, b. r., 8, str. 3. 

SĘDZISLAW. Ob. Kobryńska N. 

SEE Germain prof. Miażdżyca tętnic i krwi- 
stość. Wykład kliniczny, ogłosił dr. Zygm. 
Dobieszewski, lekarz zdrojowy w Marienba- 
dzie. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1889, 8, str. 12. 

SEEBASS 0. dr. Die Turken vor Wien im 
J. 1683, Festrede. Dresden, Hockner, 1883, 
8, str. 22, fen. 40. 

SEEFELD Alfred von. Jarosz i jarstwo, we- 
geteryanizm, przyczynki do nauki o poży- 
wieniu wyłącznie roślinnem, jako jedynym 
środku wyzwolenia się od chorób fizycznych, 
moralnych i społecznych, słowem odrodze- 
nia się rodzaju ludzkiego, przełożył z nie- 
mieckiego i wstępem poprzedził Moes-Os- 
kragiełło. Warszawa, G. Sennewald, druk. 
J. Ungra, 1884, 8, str. 57 i 1 ni., kop. 60. 

SEELAND Aleks. Lwowitsch. Erinnerungen 
aus der polnischen Revolution von 1830/31, 
aus dem Russischen iibersetzt von G. Frhrrn 
vou Sass. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf,, 
1894, 8, str. VII i 138, mr. 3. 

Seelenmacht. Ob. Lutosławski W. 

SEELIN6-SAULENFELS Louis zu Dzików in 
Galizien. Ansichten und erfahrungsgemasse 
Bemerkungen liber die wahrscheinlichsten 
Ursachen der Seidenraupen-Seuche und der 
Weinreben-Krankheit. Abdruck aus Komers 
Landw. Jahrbuch. Prag, Selbstverlag, 1870, 
8, str. 12. 

— Odgoryczenie łubinu i dr. K. Graff. 
Kraków, nakład autora, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1884, 16, str. 13. 

SEGAL Jacob. Gelegensheitsrede bei Ein- 
weihung des israel. Krankenhauses in Dro- 
hobycz am 8 Mai 1860. Lemberg, Druk. v. 
Staurop.-Inst., 1860, 8, str. 19. 

SEGALA de Salo Aleksy. Ofiarowanie bole- 
snej męki Jezusa Chrystusa na każdy dzień 
tygodnia za dusze w czyścu cierpiące, wy- 
jęte z dzieł duchownych O kapucyna, przetłnm. z włoskiego X. L. B. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 20. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 32. 

SEGATO GIrolamo. Ob. Wołyński Artur dr. 

(1893). 

SEGEL B. W. Materyały do etnografii Ży- 
dów wschodnio-galicyjskich. Odb z 17 tomu 
Zbioru wiadom. do antropologii kraj. Kra- 
ków, nakł. Akad. umiej.. Spółka wvdawn,, 
druk. Uniw. Jag., 1893, 8, str. 72. 

SEGER H. dr. Ein schlesischer Begrabniss- 
platz des III Jahrhunderts n. Chr. bei Kó- 
ben an der Oder. Schlesiens Yorzeit w ze- 
szycie wrześniowym z r. 1895, 8, str. 179— 
186, z 2 tabl. 

— Ob. Masner K. 

SEGNER Salomon. Immerwahrender Datum- 
zeiger fiir alle Religionssekfen, verfasst v. 
.... in Strzyżów Galizien. Drohobycz, Selbst- 
verlag des Yerfassers, Druck von A. H. Źu- 
poik, 1888, 8, str. 18 i 2 ni., hal. 30. 

SEGNERI Paweł 0. T. J. O sakramencie po- 
kuty, przez .... z włoskiego na język polski 
przełożył jeden kiaplan tegoż zakonu. Kra- 
ków, nakł. ks. M. Mycielskiego, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1883, 16, str. 204 i 2 ni., 
hal. 60. 

— Toż. Wyd. nowe poprawne. Tamże, 
1892, 16, str. 212, z ryc.,. hal. 60. 

— Wykład modlitwy pańskiej Ojcze nasz, 
przełożył ks. Kłem. Baudiss, kapłan tegoż 
Tow. Tamże, nakł. ks. A. Friedricha T. J., 
1896, 16, str. 2 ni., 133 i 3 ni., z rycina, 
hal. 50. 

SE6NI (Bruno BIschof von). Ob. Gigalski B. 
(1893). 

SERUR de z domu Roztopczyn. Gospoda pod 
Aniołem stróżem, z francus, Lwów, wyd. 
K. Łukaszewicza, druk. Gazety narodowej, 
1887, 16, str. 244 i 1 ul., kor. 150. 

SEGUR de L X. Mały katechizm, napisał 
X. M. Gorzelański podług .... Wyd. 8. War- 
szawa, 1895, kop. 7. 

— Miesiąc św. Franciszka z Assyżu, prze- 
tłum. ks. Reformat (Wilczyński). Kraków, 
nakł. 00. Reformatów, druk. A. Koziańskie- 
go, 1883, 16, str. 135. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1883, 12, str. 211. 

— Miesiąc Maryi. Z francus. podług 2go 
wydania na język polski przełożony. Pel- 
plin, nakł. i druk. księgarni J. N. Romana, 
1873, 8, str. 2, 228. 

— Nauka pobożności dla dzieci, przeło- 
żył z francus. i dodał wykład pacierza i głó- 
wnych zasad wiary ks. Ad. Pł. Wyd. 2gie. 
Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1884, 
16, str. 446, kop. 60. 142 SEGUR - SEJM — Krótkie odpowiedzi na pospolite prze- 
ciw Religii zarzuty. Wyd. 3. Tamże, 1891, 
16, str. 208, kop. 20. 

— Oeuvre du catholicisme en Pologne. 
Acte de fondation et lettre adressóe a NN. 
SS. les archev. et aveque8 de France par le 
president de Toeurre. Paris, impr. Balitout, 
(1864), 8, Btr. 12. 

— Piekło czy jest? czem jest? co czynić, 
aby się do niego nie dostać, z francuskiego 
przełożył upoważniony przez autora ks. W. 
Maryański, prałat i kanonik metropolitalny 
w Poznaniu. Wyd. wznowione. Gniezno, 
nakł. Straży Św. Wojciecha, druk. J. B. 
Ijangego, Księgarnia katolicka w Poznaniu, 
1884, 16, str. iV i 126, fen. 50. 

— Toż. Chicago, druk. Gazety pols., 1885, 
cent. 35. 

— Toż. Wyd. nowe przejrzane i popra- 
wione. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1892, 
16, str. 128, kop. 20. 

— Toż. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. J. Cotty, kop. 20. 

— Rady dla dzieci. Książeczka I. O spo- 
wiedzi. Wyd. 2. Kraków- Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1890, 16, str. 48, hal. 24, kop. 10. 

— Świętopietrze. Z 23 go wydania franc. 
przełożyłWł. M. Kraków, nakł. Księg. ka- 
toL, 1887, 16, str. 23, hal. 20. 

— Hlstoiyczna wiadomość o dziewięcio- 
letniej świątobliwej murzynce. Kraków, nakł. 
ks. J. Siedleckiego, druk. Uniw. Jag., 1894, 
16, str. 75, 

— Wiara wobec nauki nowoczesnej. Z 4go 
wyd. oryg. franc. przełożył Wł. M. Kraków, 
nakł. Księgarni katoL, 1883, 16, str. 123, 
kor. 120. ' 

— Wolno-mularze czem są, co robią i cze- 
go chcą, przełożył z 18 wyd. franc. Wł.,M. 
Wyd. 2gie, ozdobione encykliką ojca św. 
Leona XIII i listem pasterskim' Najprzew. 
ks. biskupa krak. o masonach. Kraków, 
nakł. dra Wł. Milko wskiego, druk. J. Li- 
twińskiego i Sp. w Wieliczce, 1885, 32, str. 
CVIII i 226, kor. 1. 

— Trzeci zakon św. Franciszka, przełożył 
Wł. M. Wyd. 3cie powiększone, zastosow. 
do najnow. rozporz. Ojca' św. Leona XIII. 
Kraków, nakł. Księg. katol., 1888, 32, str. 
221 i rycina, opr. kor. 1. 

SEGUR K. prałat i TESNtĆRE 0. Wianek eu 
charystyczny. Rozmyślania o przenajśw, sa- 
kramencie. Tłómaczenic z franc. Lwów, 
nakł. PP. Franciszkanek N. S., druk. Pil- 
lera i Sp. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1897, 
12, str. 355 1 V, kor. 2. 

— Toż. Wyd. 2, 1905, kor. 2. 

8EIDEL A. Transwaal i Boerowie, przekł. 
w skróceniu Włodzim. Trampczyńskiego, z przedmową J. Ochorowicza. Bibliot. dzieł 
wybór., 105. Warszawa, druk. Bibliot. dzieł 
wyb., 1899, 8 mała, str. 138, z ilustracvami, 
kop. 25. 

SEIFERT Ryszard. O zastosowaniu węglanu 
gwajakolu w gruźlicy. Warszawa, Leppert 
i Sp., druk. Kupiecka, 1894, 8, str. 13. 

SEIFMAN Piotr dr. prof. Choroby pasorzyt- 
nicze a w szczególności choroby zakaźne 
zwierząt domowych, opracował .... dyrektor 
c. k. szkoły- weterynaryi we Lwowie. War- 
szawa, druk. K- Kowalewskiego, 1891, 8 kró- 
lewska, str. 3 ni., 179 i 1 ni. 

— Kilka uwag w kwestyi zaraźliwości 
wścieklizny. Odb. z Przeglądu lekar. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. 6, 

— Wpływ perlicy u bydła rogatego na 
powstawanie i rozszerzanie się gruźlicy u lu- 
dzi, z wnioskami policyjne- sanitarnymi. Odb. 
z Wiadomości lekarskich. Lwów, druk. Lu- 
dowa, 1888, 8, str. 41, kor. 1-20. 

— Wykład o chorobach pomorkowych, 
epizootiologia, cześć II: O chorobach paso- 
żytnych i o chorobach stadnych niezaraźli- 
wych zwierząt domowych. Bibliot. umiejęt- 
ności lekar. 'Warszawa, druk. Gazety han- 
dlowej, 1881, 8, str. XVI, 265-522, XIV i 4 
tablice litogr., 4, rb. 8. 

Cz. I. Ob. Bibl. umiej, lek., tom U. ' 

— Wzmocnienie dźwięków teIefonow3''ch 
za pomocą słuchawki dwuusznej, stetoskopu 
binotycznego. Odb. z Kosmosu. Lwów, 1883, 
8, str. 3 i rycina w tekście. 

— Zdanie sprawy o szkole weterynaryi 
we Lwowie za pięcioletni okres jej istnie- 
nia od roku szkolnego 1881/2 do 1885/6 
włącznie, z podaniem wiadomości dotyczą- 
cych rokowań o założenie tego zakładu. 
Lwów, druk. Ludowa, 1886, 8, str. 3 ni. 
i 67, z tabl. in fol. 

SEIGNOBOS K. Dzieje polityczne Europy 
współczesnej, rozwój stronnictw i form po- 
litycznych 1814—1899, przekład uzupełnio- 
ny historyą lat 1896—1899 przez Jana Ste- 
ckiego, t.I— II. Warszawa, nakł. Głosu, St. 
Demby, druk. F. Csernaka, 1899—1900, 8 
większa, str. VIII i 372, 373—813 i IX, rb. 4, 

— Historyą cywilizacyi, przełożył z fran- 
cuskiego Adolf Dygasiński. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i'Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1888, 8, str. XVI i 816, z 77 drzeworytami 
w tekście, rb. 520. 

Sejm pijacki czyli wyrok potępienia nie- 
szczęśliwej gorzałce, bardzo dowcipne wier- 
szyki, poświęcone pamięci wszystkich pija- 
ków dla ratowania ich' od zagrażającego 
niebezpieczeństwa, wynikającego z pijań- 
stwa. Wilno, własność wydawcy, nakł. i druk. 
J. Bluraowicza, 1883, 16, str. 47, kop. !0. SEJM — SĘKOWSKI 143 Sejm. Ob. Barwiński Eug. ; Dobrzyński M. 
(Z chwili); Boroński Lesław; Ch, W. W.; 
Dydyński Maryan; Kalinka Wal. (czterole- 
tni); Kantecki ks.; KariejewN.; Koziebrodz- 
ki Wl. (Repertoryum) ; Miecznikowski K. J.; 
(Odezwa); Mieroszowski Sob.; Mieroszowski 
Stan.; Olszanowski B.; Piekosiński Fr. (war- 
szawski); Polityka ekonomiczna; Eembow- 
ski A. (Kalinki); Sedlaczkówna J. (czterole- 
tni); Smoleński W. (Ost. rok wielkiego); So- 
kołowski Aug. (czteroletni); Sprawozdanie 
stenograficzne ; Sprawozdanie stenografi- 
czne; Sprawozdanie (zjednocz. Polski); Sta- 
rzyński Stanisław (po sejmie 1884. Sesj^a 
1885—7); Szujski Joz. (List); Szumski Teof. 
(Manifest sejmu grodzieńskiego); Tarnow- 
ski St. (Wybory 1889); Thunert Fr. (Acten); 
Trzecieski Jan (Stronnictwa); Z. (Przed wy- 
borami sejm. 1895); Z ziemi krakows. (Wy- 
bory 1889). 

Sejm i prasa o przyszłem kierownictwie 
teatru lwowskiego. Lwów, druk. Dziennika 
polskiego, 1900, 8, str. 30. 

— galicyjski o sądownictwie, dyskusya 
o wniosku posła hr. Jana Stadnickiego 
w przedmiocie ulepszenia sądownictwa w na- 
szym kraju na posiedzeniu sejmowem z dnia 
23 stycznia 1889. Dod. do Przeglądu sądo- 
wego i adm. B. av. m. i r. (Lwów, 1889), 4, 
str. 22. 

— Śląski. Pamiętne rozprawy polityczne 
sejmu śląskiego z dnia 3, 5 i 10 lutego 
1898. Cieszyn, nakł. Towarzystwa polity- 
cznego lud., druk. Kutzera i Sp., 8, str. 18 
i 36. 

— pierwszy słowiański we Lwowie 1865/66 
przez naocznego świadka (Leszka hr. Bor- 
kowskiego). Lwów, nakł. Fr. Borgiasza Twar- 
dowskiego, 1884, 8, str. 184, kor. 2. 

Z sejmu pruskiego: I. Rozprawy nad eta- 
tem i memoryałem Komisyi kolonizacyjnej 
w dniu 10 i 11 marca 1890 r., 2. Rozprawy 
nad wnioskiem Kola polskiego o przywró- 
cenie nauki języka polskiego dnia 12 marca 
1890 r. Dod. ' do Kraju. Peterburg, dnik. 
Kraju (Trcnke i Fusnot), 1890, 4 królewska, 
str. 12. 

Sejmiki. Ob. Kraushar Aleks.; Pawiński 
Ad. (ziemskie 1895). 

Sejmikowanie. Ob. Krzyżanowski St. 

Sejmowania reforma. Ob. Sawczyński Henr. 

SĘK A. J. Nowele. Pseud. Ant. Mieszkow- 
skiego. 

SĘK T. A. Łupinki satyryczne. Warszawa, 
nakł. autora, 1899, 8, str. 16, kop. 10. 

SĘK Teodor. Ob. Sęczkowski (Bitwa 1871). 

Sekcya okulistyczna na XIII kongresie 
międzynarodowym lekarskim w Paryżu od 2—9 sierpnia. Odb. z Postępu okuli»(. Kra- 
ków, druk. llniw. Jag , 1900, 8, str. 24. 

Sekcya zwłok. Ob. Sieradzki Wł. 

SĘKIEWICZ Jćzef. Ob. Sprawozd. dyr. gimn. 
w Jaśle 1884. 

SEKLUCYAN Jan. Katechizmus t. j. krótka 
a prosta starej wiary chrześcijańskiej, nauka, 
powtóre wydana, ktemu przydana nauka 
czytania i pisania, itera Ełłonomia albo nau- 
ka wszelkiego stanu ludziom potrzebna, 
z Plama św. Królewiec pruski, druk. J. 
Weinreicha, 1549, 16, kart ni. 5, tytuł, ko- 
niec i ortografia, kor. 2-40. 

Autografowane w Krakowie r. 1884 staraniem Wl. 
Bartynowskiego. 

— Oeconomia albo gospodarstwo, t. j. nau- 
ka, jako się wszelki krześciańskł człowiek 
w gospodarstwie sprawować ma, Oświeconej 
paniej Dorocie księżnie pruskiej etc. ofiaro- 
wana. In Monte regio, druk. J. Weinreicha, 
1545/6, 16, karty ni. 2, kor. 240. 

Karta tytułowa i ostatnia, autografowane w Kra- 
kowie r. 1884 staraniem Wl. Bartynowskiego. 

— Oeconomia albo gospodarstwo 1546, 
wydał dr. Zygmunt Celichowski. Ob. Bibl. 
pisarzów polskich, nr. 9. 

— Pieśni duchowne a nabożne, nowo ze- 
brane i wydane. Królewiec pruski, u J. 
Weinreicha, mensę Augusto 1547, 16, karty 
ni. 2, kor. 2-40. 

Tytuł i karta ostatnia, autografowane w Krako- 
wie r. 1884 staraniem Wl. Bartynowskiego. 

— Toż, powtórnie wydał Teodor Wierz- 
bowski. Ob. Bibliot. zapom. poetów, zesz. 9. 

SĘKOWSKA Bronisława. Wiązanka dla mło- 
docianego Avieku, dwadzieścia powiastek 
obyczajowych. Warszawa, Gebethner i Wolff 
druk. Laskauera i Babickiego, 1900, 16, str. 
171 i 2 ni., kop. 50. 

SĘKOWSKI Andrzej Józef ks. Mowa podczas 
obchodu uroczystości 100-letniej rocznicy 
istnienia wyższej szkoły żeńskiej w Stanią- 
tkach, miana w dniu 26 czerwca 18S4 przez 
.... dyrektora i katechetę tejże szkoły. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Związkowa, 1884, 
8, str. 17. 

— Mowa miana na żałobnem nabożeń- 
stwie za dusze poległych na polu bitw 
i zmarłych uczestników walki w r. 1831 
w kościele oo. Reformatów dnia 28 listopa- 
da 1885 r. w Wieliczce. Wieliczka, nakł. 
dra J. Kownackiego, druk J. Litwińskiego, 
1885, 8, str. 14, hal. 50. 

SĘKOWSKI Karol. Ob. Chomiński Aleksan. 

(Z chwil). 

SĘKOWSKI Konstanty. Buchalterya podwójna 
w zastosowaniu do fabryk produktów spo- 
żywczych t. j. cukrowni, gorzelni, browa- 
rów, młynów parowych, piekarni i t. d. oraz 
gospodarstwa rolnego , z wiadomościami 144 SĘKOWSKI - SEMBRZYCKI wstępnemi o rachunkowości podwójnej. War- 
szawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, 
druk. T. Nasierowskłego, 1888, 8, str. III, 
206, 1 ni. i 1 tablica, rb. 1-20. 

— Rachunkowość rolnicza, ułożona na 
podstawie buchalteryi podwójnej. Warszawa, 
nakł. Rolnika i Hodowcy, druk. Zawiszew- 
skiego, 1889, 8, str. III, 227, 1 ni. i III, 
rb. 1-70. 

SĘKOWSKI Stefan. O kredycie włościań- 
skim, przemówienie. Odb. z Ruchu społe- 
cznego. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. 
Jag., 1898, 8, str. 34, z tablica. 

Sekreta zachowania wdzięków. Ob. Plonow- 
ska W. 

Sekretarz najnowszy zakochanych z do- 
datkiem pieśni miłosnych, wierszy do imion- 
ników i t. d. Bibliot. E. Feitzinngera, tom 
505. Cieszyn, druk. K. Prochaski, 1885/6, 
str. 176, kor. 1-20. 

— Ob. Chociszewski J. (Listo wuik); Poe- 
che Izydor; Sabowski Wład.; Wiśniakow- 
ski J. " 

Sekretne choroby. Ob. Płciowe. 

SEKUTOWICZ Jules. Le gónóral Trochu et 
le sifege de Paris devant Thistoire militaire, 
par .... excommandant du 140e bataillon de 
la gardę nationale mobilisee pendant le 
premier siśge de Paris. Paris & Guise, libr. 
et impr. Baro, 1897, 8, str. 83. 

— Wstęp do geografii fizycznej, zeszyt 1. 
Paryż, druk. A. Reiffa, Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., 1892, 8, str. 54, kor. 1-80. 

Sekwencya mszy św. Ob. Zardetti O. ks. 

SELD Albert. Ob. Schindler Karol (1894). 

Selecta latinae orationis cxemplaria ad 
usum classis ąuintae. VoIumen I. Cracoyiae, 
typis academicis, 1821, 8, 1 k. tyt., str. 268. 

Selenowodór. Ob. Olszewski K. prof. (1890). 

SELIM pseud. Wład. Bukowińskiego. 

SELINGEROWA Julia. Obowiązki kobiety ka- 
żdego stanu w zakresie gospodarstwa do- 
mowego. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, druk. Gazety naród., 1882, 8, str. 
VI, 2 ni., 306, 2 ni. i 3 tabl., kor. 2-80. 

— Odpowiedź na rzucone na mnie oszczer- 
stwa przez p. Tabęckiego, rozdmuchane po 
kraju przez rewolwerowych korespondentów 
pism peryodycznych, w celu podburzenia na 
mnie opinii publicznej, pozbawienia mnie 
dobrego imienia, powszechnej czci i z tru- 
dem zdobytego bytu. Tarnopol, nakł. autor- 
ki, druk. J. Pawłowskiego, 1884, 8, str. 13. 

SELIWANOW A. Ob. Słowacki Jul. (Otiec). 

SEM et JAPHET. Parait en langue fran- 
caise et allemande. Par Isidor Rall. Ire li- 
yraison. Leopol, 1887, 8. 

SEMBRAIOWICZ Sylwester dr. Rozsudżenie 
i oprowerżenie statii pomieszczenoj w cza- sopisie » Słowo* w Cz. 84 do 93 z hoda 

1868, rocznika VIII. pod zachławiem »Schod- 
stwo i różnicy uczenija prawosławnej i rim- 
skoj Cerkwej, spisanoj: Prawosławnym ar- 
chiepiskopom Mińskim Kir Antonim* ot .... 
zastup. prof. dogmatyki na Wseuczyliszczi 
Lwowskom. Lwów, typ. Instytuta Stawrop., 

1869, 8, str. 230. 

— Ob. Schlichtlng A. (Archiy f. kath. 
Kirchenrecht, t. 61, 1889). 

SEMBRICH Marcelina. Ob. Armin. 

SEMBRZYCKI Jan Kar. Litauische Arznei- 
namen. Nadb. z Mitteilungen der litauischen 
liter. Gesellschaft, III, 15. Heidelberg, 1890, 
8, str. 249—259. 

— Auffindung der alten Burg Oneda. Odb. 
z Altpr. Monatsschrift. Konigsberg i. Pr., 
1891, 8, str. 2. 

— Bibliografia Historyi polskiej dra L. 
Finkla. Odb. z Altpreussische Monatsschrift. 

Tamże, 1893, 8, str. ni. 2. 

^ •'• . - ,■ ':-'-.lo<r 

Ocena. 

— Bibliografia litewska od 1547 do 1701 
r., przedstawił M. Stankiewicz. Odb. z Alt- 
preuss. Monatsschrift, 1889, 8, str. 2. 

— Die Lycker Erzpriester Johannes und 
Hieronymus Maletius und des ersteren Brief 
»De sacrificiis et idololatria yeterum Borus- 
sorum* eine Quelle fiir Ostlitauen. Nadb. 
z Altpreuss. Monatsschrift. Tamże, 1888, 4, 
str. 629-651. 

— Nachtragliche Bemerkungen zu dem 
Aufsatze: Die Lycker Erzpriester Johannes 
und Hieronymus Maletius. Odb. z Altpreuss. 
Monatsschrift, 1889, 8, str. ni. 4. 

— Zur Geschichte des Lycker Gymna- 
siums. Odb. z Altpreuss. Monatsschrift. Tam- 
że, 1891, 8, str. 6. 

— Hermann Frischbier. Nadb. z Altpreus. 
Monatsschrift, 1891, 8, str. 658-661. 

— Kalendarz ewangelicko-polski dla Ma- 
zur, Szląska i dla Kaszubów na rok zwy- 
czajny 1889, rocz. IV. Toruń, nakł. i druk. 
E. Lambecka, 8, str, 32 i 72, z rycinami 
w tekście, fen. 40. 

— Toż, rocz. V. Tamże, fen. 40. 

— Katechizm Ledezmy, wydał dr. J. By- 
stroń & M. Stankiewicz, W sprawie groma- 
dzenia materyałów do dziejów piśmienni- 
ctwa litewskiego Odb. z Altpreuss. Monats- 
schrift. Królewiec, 1890, 8, str. ni. 2. 

Omówienie krytyczne. 

— Die Kirche zu Gr. Rosinsko, eine Be- 
richtigung. Odb. z Altpreuss. Monatsschrift. 
Tamże, 1890, 8, str. 2. 

— Hat eine Kolonisation Litauens durch 
Polen stattgefunden. Nadb. z Altpreuss. 
Monatsschrift. Tamże, 1888, 8, str. 339—361. SEMBRZYCKI - SEMENOYIC 145 — Die landeskundliche Litteratur der ' 
Provinzen Ost- und Westpreussen. Odb. 
z Altpreuss. Monatsschrift. Tamże, 1892, 8, 
str. 2. 

Omówienie krytyczne. 

— Die Marienburg unter polnischer Herr- 
schaft (dokończenie). Nadb. z Altpreuss. Mo- 
natsschrift. Tamże, 1889-1890, 8, str. 657 
—667 +141—148. 

— C. G. Mielcke'8 rerschollenes litaui- 
sches Gesangbuch. Abdr. aus Altpr. Monats- 
schrift, 1889, 8, str. 366—369. 

— Mierzyński, Mythologiae lituanicae mo- 
numenta, Co znaczy sicco; W. Kętrzyński, 
Biblioteka W. hr. Baworowskiego; Nadmor- 
ski, Kaszuby i Kociewie. Nadb. z Altpreuss. 
Monatsschrift. Tamże, 1893, 8, str. ni. 5. 

Ocena krytyczna. 

— Die Nord- und West-Gebiete der Ja- 
dwinger und dereń Grenzen. Nadb. z Altpr. 
Monatsschrift. Konigsberg, 1891, 8, str. 76 
-89. 

— Krótki przegląd literatury ewangeli- 
cko-polskiej Mazurów i Szlązaków od r. 
1670. Nawsi, nakł. Przyjaciela' ludu, E. Feit- 
zinger w Cieszynie, (1888), 8 mała, str. 84 
i 1 ni., mr. 1. 

— Przyczynek do życiorysu Marcina 
Kwiatkowskiego z Różyc, przez dra Z. Ce- 
lichowskiego. Odb. z Altpr. Monatsschrift. 
Tamże, 1890, 8, str. ni. 2. 

Omówienie krytyczne 1 dopełnienie. 

— Die polnischen Reformirten und Uni- 
tarier in Preussen. Nach gedruckten und 
ungedruckten Quellen. Abdr. aus Altpreuss. 
Monatsschrift. Tamże, 1893, 8, 1 tyt., str. 
100. 

— Die Reise des Vergerius nach Polen, 
1556—1557, sein Freundenkreis und seine 
Kónigsberger Flugschriften aus dieser Zeit, 
ein Beitrag zur polnischen und ostpreussi- 
schen Reformations- und Literaturgeschichte. 
Abdr. aus Altpreuss. Monatsschrift. Tamże, 
1890, 8, str. 72. 

— Ueber masurische Sagen. Altpreuss. 
Monatsschrift z października/grudnia r. 1886, 
8, str. 601—612. 

— Westpreussische Schlosser im XVI 
Jahrhundert, nach archival. Quellen. Odb. 
z Altpr. Monatsschrift. Tamże, 1891, 8, str. 
37, fen. 80. 

— Die Schotten und Engiander in Ost- 
preussen und die Briiderschaft Gross-Britan- 
nischer Nation zu Konigsberg. Nadb. z Alt- 
preuss. Monatsschrift. Tamże, 1892, 8. str. 
227-247. 

— Toż. Nachtrage. Nadb. z Altpreuss. 
Monatsschrift. Tamże, 1893, 8, str. 351—356. 

— Sitten und Gebrauche in Padrojen vor 

gigUOSRAFIA T. IV. yierzig Jahren. Nadb. z Altpreuss. Monats- 
schrift. Tamże 1889, 8, str. 491—501. 

— Słownik języka pomorskiego czyli ka- 
szubskiego, zebrał i opracował Stef. Ramułt. 
Odb. z Altpreuss. Monatsschrift. Tamże, 
1893, 8, k. 2. 

— Uebersicht iiber fiir Ost- und West- 
preussen wichtige polnische Literatur der 
letzten Zeit. Nadb. z Altpr. Monatsschrift. 
Tamże, 1891, str. 324—329. 

— Am Ur-Quell. Odb. z Altpreuss. Mo- 
natsschrift. Tamże, 1890, 8, str. 1. 

Omówienie krytyczne. 

— Ueber Ursprung und Bedeutung der 
Worte Masur und Masuren. Altpreuss. Mo- 
natsschrift, 1887, str. 256—262. 

— Ob. Salewski C. E. 

SEMENENKO Piotr ks. C R. Credo: Chrze- 
ścijańskie prawdy wiary, które wykładał 
w katedrze lwowskiej. Lwów, nakł. Sey- 
fartha i Czajkowskiego, druk. Czasu w Kra- 
kowie, 1885, 8, str. 331 i 1 ni., kor. 5. 

— Mistyka. Kraków, nakł. ks. Zmartwych- 
wstania pańskiego, druk. Czasu, 1896, 8, str. 
324, kor. 5. 

— Nauka na święto Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli), 'miana w Rzymie w kościele 
Św. Andreae delia Valle 10 stycznia b. r. 
Przedruk z czasopisma » Bonus Pastor c. 
Lwów, nakł. Red. Wiadomości kościelnych 
i »Boni Pastor«, druk. Ludowa, 1880, 8, 
str. 20. 

— Ojcze nasz. Kraków, nakł. ks. Zmart- 
wychwstania Pańsk., druk. Czasu, 1896, 8, 
str. 235 i 1 ni., kor. 4. 

— Pan6gyrique de s. Cyrille et de s. M6- 
thode, apótres des Slayes, pronouce k Romę 
pendant les fetes solennelles, qui ont eu 
lieu dans Tóglise de s. Clśment le 3 juillet 

1881, par .... supśrieur generał de la Gon- 
grśg. de la Rósurr. de Jósus Christ. Romę, 

1882, 8, str. 51. 

— Wyższy pogląd na historyą Polski. 
Myśl Boża w jej dziejach. Kraków, nakł. 
ks. Zmartwychwstańców, Spółka wydawni- 
cza, druk. Czasu, 1892, 8, str. 101 i 1 ni., 
kor. 2 40. 

— Do Szan. redakcyi Kuryera poznań- 
skiego, dd. Rzym, 6 listopada, 1883. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1883, 8 mała, 
str. 5. 

w sprawie ks. Żylińskiego. 

SEMENENKO & SMOLIKOWSKI. Rozmyśla- 
nia o męce Chrystusa Pana, podług nota- 
tek ks. Piotra Semeneńki C. R., ułożył ks, 
Paweł Smolikowski C. R. Tamże, Spółka 
wydawnicza, 1892, 16, str. 124 i 1 ni., kor. 1. 

SEMENOYIC A. Dr. Kritische Bemerkun- 
gen zu altpolnischen Teksten Fortsetzung. 

19 146 SEMENTOWSKIJ - SEMPOŁOWSKI Abdruck aus Archiv flir 8lav. Phłlologie 
Bd. IX. 8, str. 529—579. 

SEMENTOWSKIJ N. Kijew, jego świątynia, 
drewnosti, dostopamiatnosti i t. d. Kijew, 
1863, 8, rb. 1-75. 

— Potemkin kak każak wojska zaporoź- 
skago; 2 części. St. Petersburg, 1851, 16, 
rb. 1-50. 

SEMENTKOWSKI R. I. Polskaja Biblioteka. 
St. Peterburg, 1882, 8, str. II, 482. 

SEMERIA Jan Barnabita o. Apologia Chry- 
styanizmu i sztuka w powieści Henryka 
Sienkiewicza: »Quo vadis«, przetłumaczył 
z włoskiego ks. Zygmunt Skarżyński. Odb. 
z Kroniki Rodzinnej. Warszawa, druk. Ga- 
zety rolniczej, 1900, 16, k. nł. 2, str. 79, 
kop. 40. 

Les Seminaires, catholiques, en Eussie: La 
surveillance gouvernementale des seminaires 
ecclśsiastiąues catboliąues romains dans 
Tempire de Russie et dans le royaume de 
Pologne, lettre ouverte adressóe a leurs 
Excellence8 messieurs les membres du Co- 
mit6 des ministres de Tempire de Russie 
par un catholiąue, sujet Russe. Bruselles, 
impr. D. Hasselle, Kraków, Spółka wydawn., 
1899, 8, str. 48, kor. 1. 

Seminaryum. Ob. Balzer O. (Reforma prawn.); 
Baranowski Boi. (nauczycielskie); Knapiń- 
ski Wład. ks. (kieleckie); Żukowski Ant. 
(nauczycielskie). 

Semiotyka. Ob. Rejchman M. dr. 

SEMITA i ANTYSEMITA. Żyd. Kąkole i kwia- 
tki humorystyczne, zebrane z zaperzonej 
niwy przez Semitę i Antysemitę. Warsza- 
wa, Nasierowski, 1897, kop. 20. 

SEMKOWICZ Aleksander dr. Opowiadania 
z dziejów powszechnych, dla niższych klas 
szkół gimnazyalnych i realnych, część I. 
Lwów, nakł. Towarzystwa nauczycieli szkół 
wyższych, druk. im. Ossolińskich, 1893, 8, 
str. 150 i 1 ni., z 3 mapami, 7 tablicami 
i rysunkami w tekście, opr. kor. 2. 

— Toż, cześć II. Tamże. druk. E. Winia- 
rza, 1894, 8, str. 5 nł., 135 i 1 ni., z 43 ry- 
cin, i 3 mapami, opr. kor. 2. 

— Toż, część III. Tamże, 1895, 8, str. 2 
ni. i 176, z 35 rycin, w tekście i 3 mapami, 
opr. kor. 2. 

— Toż, część III. Wyd. 2gie poprawione 
i uzupeł. Tamże, druk. J. Chęcińskiego, 
1899, 8, str. II i 197, z 35 rycin, i 3 mapa- 
mi kolor., opr. kor. 2. 

— O potrzebie i sposobie wydania wa- 
żniejszych źródeł, znajdujących się w miej- 
skiem archiwum we Lwowie, referat. Zjazd 
II historyków polskich we Lwowie. Lwów, 
1890, 8, str. 12. 

— Krytyczny rozbiór Dziejów polskich 
Jana Długosza do r. 1384, praca uwieńczona nagrodą konkursową Towarzystwa litera - 
cko-historycznego w' Paryżu dnia 3 maja 
1882 r. Kraków, nakł Akademii umiej., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 8 większa, 
str. XV, 406 i 1 ni., kor. 10. 

— Walka o monarchią, 1288 — 1294, ustęp 
z dziejów piastowskich. Odb. z Kwartalnika 
histor. Lwów, nakł. Hoscheka i Sp., druk 
Wł. Łozińskiego, 1892, 8, str. 52, kor. 1-20 

— Vitae et miracula ss. Hedvigis et An 
nae, ducissarum Silesiae. Wydał .... Odb 
z tomu IV dzieła Monumenta Poloniae hi 
storica, str. 501—661. Lwów, druk. Zakładu 
im. Ossolińskich, 1884, 4, str. 165. 

SEMKOWICZ Wł. Drużyna i Śreniawa.' Stu- 
dyum heraldyczne, napisał .... Odb. z Kwar- 
talnika histor. Lwów, nakł. autora, druk. K 
Winiarza, 1900, 8, str. 21. 

— Nagana i oczyszczenie szlachectwa 
w Polsce XIV i XV wieku. Studya nad hi- 
storyą prawa polskiego, wyd. pod red. O. 
Balzera, t. I, zesz. 1. Lwów, druk. Wł. Ło- 
zińskiego, 1899, 8, str. 41, kor. 1-60. 

SEMMIG Herm. Schlesiens Reformirung und 
Katholisirung und seine Rettung durch 
Friedrich den Grossen. Leipzig, Peterson, 
1886, 8, str. XVI i 162, mr. 225. 

SEMPOŁOWSKA St. Ob. Dzierźanowska M. 
(Zbiór zadań arytm.). 

SEMPOŁOWSKA S. & UNSZLICHTÓWNA J. 
Zbiorek powiastek, opowiadań, wierszyków 
i ćwiczeń dla dzieci od lat 7miu do 9ciu, 
ułożyły .... Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrot- 
nowskiego, 1897, 8 mała, str. 205 i IV, 
kop. 60, opr. kop. 75. 

SEMPOŁOWSKI Antoni dr. Gospodarstwo łą- 
kowe. Warszawa, nakł. Rolnika i Hodowcy, 
druk. Wł. Szulca i Sp., 1890, 8, str. 342, V, 
II i 1 ni., z 160 ryc. w tekście, rb. 2. 

— Spis okazów stacyi kontroli nasion 
w Żabikowie zebranych i przedstawionych 
na wystawie kraj. -rolniczej i przemysł, we 
Lwowie. Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego 
(dr. W. Łebiński), 1877, 8, str. 27. 

— Stacya oceny nasion przy muzeum 
przemysłu i rolnictwa w Warszawie, spra- 
wozdanie z czynności od 1 lipca 1882 do 
1 lipca 1883. Warszawa, druk. Noskowskie- 
go, 1883, 8 mała, str. 15, kop. 30. 

— Toż, od 1 lipca r. 1883, do 1 lipca r. 
1884. Tamże, 1884, 8 mała, str. 22. 

— Toż, od 1 lipca 1884 do 1 lipca 1885. 
Tamże, 1885, 8 mała, str. 24. 

— Ogólna uprawa roli. Warszawa, nakł. 
Gazety rolniczej, druk. Noskowskiego, 1884, 
8, str. 214 i 4 ni., rb. 1. 

— Wyniki prac i doświadczeń wykona- 
nych od r. 1893 do r. 1894 przez stacyę do- 
świadczalną w Sobieszynie. Warszawa, Ge- SEMPOŁOWSKI - SENNIK 147 bethner i Wolff, druk. Rubieszewskiego i 
Wrotnowskieg-o, 1894, 8, str. 71, kop. 45. 

— Toż, od 1 lipca r. 1894 do 1 lipca r. 
1895. Tamże, 1896, 8, str. 157, kop. 40. 

— Toż, od 1 lipca r. 1896 do 1 lipca r. 
1897. Tamże, 1898, 8, str. 1 ni. i 169, kop. 50. 

— Toż, od 1 lipca r. 1897 do 1 lipca r. 1898. 
Tamże, 1899, 8, str. 1 ni. i 135, z planem 
pola Stacyi doświadczalnej w Sobieszynie, 
kop. 50. 

— Toż, od 1 lipca r. 1898 do 1 lipca r. 
1899. Tamże, 1900, 8, str. 1 ni. i 178, z pla- 
nem pola Stacyi doświadczalnej, kop. 50. 

SEMPOŁOWSKI Leo. Ueber einige Derivate 
des Aethylbenzols. Inaugural-Dissertation. 
Rostock , Univ.-Buchdr. von Adlers-Erben, 

1889, 8, str. 27. 

SEMRAU Arth. Beitrage zur Geschichte der 
Stadt Neumark. Neumark in Westpr., J. 
Kopkę, 1893] 8, str. 78 i VI, mr. 1-50. 

— Gedenkschrift zur 100-jahrigen Feier 
der Vereinigung Thorns mit dem Konigr. 
Preussen im Jahre 1893. Thorn, E. F. 
Schwartz, 1894, 8, str. VII i 96, mr. 2. 

— Die Grabdenkmaier der Marienkirche 
zu Thorn. Thorn, E. Lambeck, 1892, 4, str. 
VII i 66, z 11 fotodruk. i 11 tabl. litogr., 
mr. 5. 

Sen. Kraków, nakl. Towarzystwa wzaj. 
ubezp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1886, 
8, str. 9. 

— Ob. Chodecki Wład. dr.; Chołoniewski 
St. ks.; Kuehner A.; M. F.; Scholtz Fr.; Si- 
mon Max. 

Senat rządzący wolnego, niepodległego 
i ściśle neutralnego miasta Krakowa i jego 
okręgu. Obwieszczenie o zajęciu przez woj- 
ska 'opiekuńczych mocarstw 'dnia 17 lutego 
1836 r. B. m. dr. (Kraków, 1836), fol., 1 ark. 

SENATOR. Ob. Obtulowicz Ferd. dr. (Kilka 
uwag). 

Senatorowie, Senatorzy. Ob. Wolf Józef; Ży- 
chliński T. 

SENES Wawrzyniec. Ob. Tomkowicz Stan. 
(Krzyżtopór). 

SENKOWSKI M. dr. doc. Czy biologiczny 
sposób wykrywania arsenu jest w stanie za- 
stąpić metody chemiczne. Odb. z Przeglądu 
lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899,' 8, 
str. 4. 

— O trójmetylofeniloraetanie i jego po- 
chodnych. Odb. z XX tomu Rozpr. i Spraw. 
Wydz. matem.-przyrod. Akad. umiej. Tam- 
że, 1890, 8, str. 18!^ 

— O znaczeniu ptomain w chemii sądo- 
wo-analitycznej. Kraków, nakł. autora, druk. 
Czasu, 1898, 8, str. 39. 

SENKOWSKIJ 0. I. Ob. Sołowiew J. (1892). Senna sposób. Ob. Baracz R. dr. (Przypa- 
dek). 

Sennik egipski, prawdziwy i istotny, po- 
dług egipskich i arabskich zaświadczeń, oraz 
liczb na loteryą stawiać się mających, z do- 
łączeniem o własnościach planet 'ł grze lo- 
teryjnej. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, drult. 
H. Feitzingera i Sp., (1884), 8 mała, str, 141, 
hal. 60. 

Sennik najstarszy prawdziwy egipsko-chal- 
dejski, ułożony przez perskich magików 
i słynnych profesorów astrologii, wyjawie- 
nie tajemnic kabały i magicznego trójkąta 
oraz pewnego wygrania na każdej loteryi, 
kartomancya i sztuka wróżenia z kart we- 
dług Lenormand i Esmaeła. Kraków, nakł. 
Nowej fortuny, druk. Narodowa, 1896, 8 ma- 
ła, str. 94, z obrazkami. 

— polski największy z istniejących, obej- 
mujący przeszło 10.000 wykładów, z doda- 
niem informacyi o wpływie planet, znaków 
niebieskich, dniach feralnych, snach i ich 
wykładach przez samego Morfeusza. War- 
szawa, Guranowski, 1892, 8, XXVI, 309, 
kop. 50. 

— Toż. Wyd. nowe, poprawne. Warsza- 
wa, Niemiera, 1900, 8, str. 306, kop. 60, 

— wielki nowo-obrazkowy, egipski czyli 
wykład snów na przeszło 1700 wypadków 
porządkiem alfabetycznym dla zabawy i uży- 
tku układania numer do stawiania na lote- 
ryą przez A. D. Wyd. 5te, ozdobione 133 
rycinami. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pe- 
lara, (H. Czernego), 1884, 8, str. 118 i 8 k. ni. 

— wielki egipski, wykładający najlepiej 
przeszło 4000 różnych snów, z oznaczeniem 
panujących planet. Wyd. 3. Warszawa, nakł. 
J. Breslauera, druk. Wł. Dębskiego, 1882, 8 
mała, str. 110, kop. 20. 

— Toż. Wyd. 5. Tamże, druk. J. Brat- 
mana, 1886, 8, str. 111, 16. 

— czyli wróżenie ze snów, na przeszło 1.500 
przypadków służące, z różnych staroda- 
wnych ksiąg zebrany i porządkiem abeca- 
dłowym dla rozrywki i zabawy ciekawych 
ludzi ogłoszone przez Przyjaciela Niewin- 
nych zabobonów. Chicago, druk. Gazety pol- 
skiej, 1871, cent. 15. 

— prawdziwy persko-egipski, najpewniejszy 
sposób wygrania na loteryi według kombi- 
nacyj słynnych magików i profesorów ma- 
tematyki Orlice i t. p., tudzież wyjawienie 
tajemnic i sposób, jakich używano w staro- 
żytności do przepowiadania i wróżenia przy- 
szłości. Z przeszło 200 obrazkami. Dosłowny 
przedruk z sennika drukowanego w dru- 
karni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra- 
kowie. Chicago, druk. Gazety pols., 1886, 
cent. 30. 

— czyli wróżenie ze snów na przeszło 1800 
przypadków, przez Przyjaciela Niewinnych 148 SENNIK - SERKOWSKI zabobonów. Wyd. 3cie poprawne i pomno- 
żone. Toruń, E. Lambeck, 1887, 8, str. 62. 

— dla zabawy porządkiem abecadłowym 
ułożony. Poznań, druk. E. Schmaediekiego, 
1884, 8 mała, str. 32, fen. 25. 

— Ob. D. A.; Milion snów; Płanetnik; 
S. J. 

SEP. Zawinięcie do portu, opowieść z ba- 
ladą, wyjątek z dramatu Don Roman, na- 
pisał wierszem Sep. Paryż, nakł. autora, 
druk. E. Dopole, 1889, 8, str. 8. 

Sęp. Tarnów, nakł. redakcyi Orła, druk. 
Rusinowskiego, 16 maja 1889. 

Skonfiskowane. 

SERAFIŃSKI A. L. dr. Czy to dobrze?, 
chwilka rozmyślań powyborczych. Bochnia, 
nakł. autora, druk. W. Pisza, 1897, 8, str. 9, 
hal. 24. 

SERAO Matylda. Za cenę życia, powieść, 
tłómaczenie z włoskiego C. N. Dod. do Ty- 
godnika ilustr. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. S. Orgelbranda svnów, 1892, 
8 mała, str. 168, kop. 60. 

— W ziemi świętej, wrażenia z podróży, 
przekład A. Morzkowskiej. Dod. do Kuryera 
codziennego. Warszawa, druk, Tow. S. Or- 
gelbranda synów, 1900, 16, str. 108, kop. 35. 

SERAPHIM August Des Obersten Both An- 
schlag auf Livland (1639) und sein Zusam- 
menhang mit der ałlgemeinen Politik der 
Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte Kurfiirst 
Georg Wilhelms von Brandenburg. Inaug. 
Dissertation. Konigsberg i. Pr., Druck von 
M. Liedtke, 1895, 8, k, ni. 2, str. 123, VIII 
i 2 k. ni. 

SERAPIS. Cudowna wróżka, przyjemna roz- 
rywka dla chat, dworków i pałaców. Ułożył 
nowoczesny astrolog .... Warszawa, 1888, 
kop. 20. 

Serbowie. Ob. Antoszka (Słowianie). 

Serbowie łużyczcy. Ob. Towafstwo (1880). 

Serca najśw. Jezusowego Siostry. Ob. Zale- 
ski Stan. ks. T. J. (Szkic dziej. Tow.). 

Serce. Ob. Amicis E.; Browicz T. (W spra- 
wie); Gluziński A. (Uwagi); Hołowiński A.; 
Korczyński Lud. (Przyczynek); Lange A. 
(Choroby); Łozińska J. (żelazne); Pawiński 
Józ.; Pisek W.; Rosenbusch Leon; Rydy- 
gier L. (O ranach). 

Serce Jezusowe. Ob. Hattler ks.; Jackow- 
ski H. ks.; Mrowiński W. ks.; Saurć Jan; 
Sygański J. ks.; Witkowski W. ks. 

— ludzkie w służbie bożej. Warszawa, 
nakł. i druk. St. Niemiery, 1888, 32, str. 
32, kop. 71/2. 

— moje czuwa. Książka do nabożeństwa 
dla czcicieli Serca Jezusowego w Najświę- 
tszym Sakramencie, przez księdza dyecezyi 
Chełmińskiej. Pelplin, nakł. 1 druk. J. Ń, 
Romana, 1873, 8, k. ni. 4, str. 390. — za serce, powieść, przez autora » Fał- 
szerza. Przekład. Warszawa, kop. 20. 

SEREDYŃSKI Wład. dr. Odpowiedź ks. Wa- 
lentemu Gadowskiemu na jego oceny wy- 
kładu tekstów pedagogiki i dydaktyki dra 
Lindnera. Tarnów, nakł. autora, druk. J. Pi- 
sza, 1892, 8, str. 11 i 1 ni. 

— Odsiecz Wiednia w pieśni ludowej dal- 
matyńskiej. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
Czasu, 1883, 8 mała, str. 7 i 1 ni. 

— O pojęciach pedagogicznych Karola 
Dickensa. Odb. z Bibliot. warszawskiej. 
Warszawa, 1882, 8, str. 22. 

— Rys dziejów wychowania w biogra- 
fiach i szkicach, z szczególnem uwzględnie- 
niem szkoły ludowej w Austryi i Polsce, 
dla użytku seminaryów nauczycielskich pol- 
skich. (Tekst do wykładu i książka do czy- 
tania pedagogiczna, zesz. III. Tarnów, nakł. 
własnym, druk. J. Pisza, 1891, 8, str. VIII, 
239, VII i 2 ni., kor. 4. 

— Wykład metody nauk realnych w szko- 
le ludowej, dla użytku seminaryów nauczy- 
cielskich polskich. Tekst do wykładu peda- 
gogiki, IV. Tamże, nakł. E. Menkesa, 1887, 
8, str. XI i 167, kor. 240. 

Sereth (Seret miasto). Ob. Prelicz W. (Ge- 
schichte). 

SERGIEJEWSKI Iwan. Głód w Rosyi, z przed- 
mowa i epilogiem P. Ławrowa. Genewa, 
1892.' 

— Z powodu niedawnych proklamacyj. 
Tamże, 1892. 

SERING Max. dr. prof. Arbeiterfrage und 
Kolonisation in den ostlichen Provinzen 
Preussens, Redę. Berlin, P. Parey, 1892, 8, 
str. 28, fen. 50. 

— Die innere Kolonisation im ostlichen 
Deutschland. Schriften des Vereins flir So- 
cialpolitik, Bd. 56. Leipzig, Duncker u. H., 
1893, 8, str. 330, z mapą, mr. 7. 

Od. str. 168 Private Parcellirung ira Kreise Kol- 
berg-KOslin, str. 200—268 Staatliche Kolonisation in 
Posen u. West-Preussen. 

SERKOWSKI Bolesław dr. Die Fermenta- 
tionstheorie der Erkaitung der Blutinfec- 
tion und des Fiebers. Strvj, 1882, 8, str. III 
i 98, kor. 120. 

— W jakim kierunku możebnym jest po- 
stęp w naszych urządzeniach sanitarnych 
do' stłumienia chorób zakaźnych zmierzają- 
cych. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1888, 8, 'str. 9. 

— O leczeniu róży i zapalenia tkanki 
I podskórnej (phlegmone) wyskokiem bezwod- 
nym. Wykład. Odb. z Przeglądu lek. Tam- 
że, 1891, 8, str. 3. 

SERKOWSKI Stan. dr. Mleko i bakterye. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1900, 
8 mała, str. 1 ni. i 129, kop. 75. BERKOWSKI — SIARKOWSKI 149 — Przyczynek do etyologłi zakażeń. B. m. 
dr. i r. (Łódź 1900 ?), 8, str. 7. 

Sernik kobiecy. Ob. Wróblewski Aug. dr. 

SERNO-SOŁOWIEWICZ. Słuck i jego świą- 
tyni, iatoriczeskij oczerk. Wilno, 1896, 8, 
str. 38, z 6 rycinami. 

Serowarstwo. Ob. Kiecki W.; Klenze dr. 

Sertoriana Historia. Ob. Bieńkowski Piotr 
(De fontibus). 

SERWATOWSKA M. Program oraz plan na- 
uki zakładu wychowawczo -naukowego żeń- 
skiego M. Serwatowskiej w Krakowie. Kra- 
ków, nakł. zakładu, druk. Związkowa, 1887, 
8, str. 17. 

SERWATOWSKI Wałeryan ks. Dzieje sta- 
rego i nowego testamentu, krótko zebrane 
dla dzieci. Wyd. 17te przejrzane i popra- 
wione. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1897, 
8, str. VIII i 208, z licznemi rycin, w tekś- 
cie, karton kop. 371/2- 

— Pierwsze karty ksiąg mojżeszowych. 
Badania biblijne. Odb. z Niedzieli. Poznań, 
skł. gł. i druk. W. Simona, 1882, 12, str. 
117, fen. 40. 

— Książka podręczna bractwa Przenajśw. 
Sakramentu , zjednoczonego z bractwem 
Trójcy Przenajśw. przy kościele parafial- 
nym kolegiaty Wszystkich świętych w Kra- 
kowie. Wyd. 2gie nieco zmienione. Kra- 
ków, nakł." bractwa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1893, 8 mała, str. IV, 168 i 1 ni. 

— O mszy Św. dla dziatwy. Poznań, W. 
Simon. fen. 10. 

— Zbiór modlitw i pieśni używanych przez 
Bractwa Najśw. Odkupiciela ukrzyżowanego 
przy kościele archipr. N. P. M. w Krakowie 
z dawniejszych tegoż bractwa ksiąg złożo- 
ny, przez członka tegoż bractwa przejrzany. 
Nakładem sławetnego Józefa Grabczaka, 
włościanina z Prądnika, członka rzecz, bra- 
ctwa do druku podanv. Kraków, druk. Cza- 
su, 1852, 8, k. ni. 2, śtr. 198 i 1 k. ni. 

— Ob. Akerman L. (Książka do naboż.). 
SERYIERES J. Orle skrzydła, opowiadanie 

historyczne, według .... opracowała Teresa 
Jadwiga (Papi). Warszawa, nakł. i druk. 
Emila Skiwskiego, 1898, 8, str. 16. 
Serwituty. Ob. Nowiekij J. P. 

Porówn. Służebność. 

SETON Elżbieta. Ob. Barberey de. 

SEUME J. G. Resa fran Warsan ofver Wien 
til Siciliens Hufondstad ar 1794. Ofversalt- 
ning. Upsala, uti kongl. Academiska Bok- 
handeln, 1800, 8, str. VIII, 134. 

— Ob. Czernecki Józef. 

SEWERYN Walenty. Leczenie cholerv. War- 
szawa, T. Paprocki i Sp., druk. Wieku, 1894, 
8, str. 16, kop. 10. 

SEWERYN Zygmunt. Solidarność i jej koleje. kilka słów krytyki i zachęty. Odb. z Prze- 
glądu akademickiego. Kraków, druk. Al. 
Słomskiego, 1890, 8, str. 15 i 1 ni. 

SEYFARTH. Katalog dzieł treści religijnej, 
znajdujących się w księgarni Seyfartha 
i Czajkowskiego Ve Lwowie. Lwów, 1895, 
8, str. 82 i 1 ni. 

Sferoid. Ob. Birkenmajer Ludw. A. 

Sfinks. Ob. Bersohn M. (Kilka słów). 

Sfragistyka. Ob. Chmiel A.; Diehl Franc. 
(Przyczynek); Lepszy L. (O potrzebie); Pie- 
kosinski Fr. dr.; Stronczyński K. 

SHAKE8PEARE. Ob. Szekspir. 

SHALER N. S. 8. D prof. Dzieje ziemi czyli 
początki geologii, przełożył z angielskiego 
H. Wernic, dopełnili Antoni Slósarski i Jó- 
zef Siemiradzki. Warszawa, nakł. T. Pa- 
prockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1888, 
8 mała, str. VIII, 300, 1 ni. i XV, z rycin 
w tekście, rb. 150. 

SHELDON W. L. Ruch etyczny, z angiel- 
skiego przetłómaczyli J. K. Potocki i W. 
M. Kozłowski. Łódź & Warszawa, wydawn. 
Przeglądu filozoficznego, J. Fiszer, dmk. S. 
Dębskiego, 1899, 8 mała, str. 446 i 1 ni., 
rb! 2-50. 

SHELLEY Percy Bysshe. Epipsychidion, 
w przekładzie Aliny Świderskiej. Odbitka 
z Ateneum. Warszawa, 1897, 8, str. 20. 

— Prometeusz rozpętany, dramat liry- 
czny w 4 aktach, przełożył z oryginału an- 
gielskiego Feliks Jezierski. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1887, 8 mała, str. 133 i 1 ni., kop. 50. 

— Rodzina Cencich, tragedya w 5 akt., 
tłómaczył Jan Kasprowicz. Wydawn. A. Wi- 
ślickiego, 85 i 86. Warszawa, druk. Prze- 
glądu tygod., 1887, 16, str. 103, kop. 24. 

— Ob. Lange Ant. (Pogrzeb); Zdziechow- 
ski Maryan. 

SHOUNSONI Tamenaga. Wierni do śmierci, 
japoński romans historyczny, tłómaczony 
wedle przekładu angielskiego Shionichiro 
Saito i Edwarda Greey. Dod. do Słowa. 
Warszawa, druk. Noskowskiego, 1895, 8, str. 
188, kop. 50. 

Siano. Ob. Gołiński St. 

Siarczane kąpiele. Ob. Filipkiewicz Stefan; 
Kąpiele. 

Siarczek amonu. Ob. Bankiewicz Z. (1889). 

SiARCZYŃSKI Fr. ks. Dzień trzeci maja r. 
1791 w Warszawie. Kraków, nakł. Spółki 
i wydawniczej, druk. Związkowa, 1891, 8 ma- 
I ła", str. 2 ni. i 187, kor. 1-50. 
I Siarka. Ob. Rudnicka Z. 

SIARKOWSKI Władysław ks. Materyały do 
! etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. 
i Część III. Odb. ze Zbioru władom. do antro- 150 SIARKOWRKI - SIEDLECKI pologii kraj., t. IV. Kraków, 1880, 8, str. 
104. 

— Materyały do etnografii ludu polskie- 
go z okolic Pińczowa. Odb. ze Zbioru wia- 
domości do antropologii kraj., t. IX, 3. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1885, 8, str. 72. 

— Podania i legendy o zwierzętach, drze- 
wach i roślinach. Odb. ze Zbioru wiadom. 
do antrop. kraj , t. VII, 3. Tamże, 1882, 8, 
str. 14. 

— Słowniczek gwary ludowej z okolic 
Pińczowa. Odb. z t. IV. Sprawoadań Ko- 
misy! jeżyk. Akad. umiej. Tamże, 1891, 8, 
str, 6. 

— Wiadomość o zabytkach przedhistory- 
cznych w Rembowie pod Pińczowem. Odb. 
ze Zbioru wiadom. do antropologii kraj., t. 
X, dział 1. Tamże, 1886, 8, str. 7, z 10 fi- 
gurami w tekście. 

— Toż, na Turku pod Leszczynami, w Mo- 
rawicy i w Trzcionej pod Zagrodami w Kie- 
leckiem. Odb. ze Zbioru wiadomości do an- 
tropolog, kraj., XI 1. Tamże, 1887, 8, str. 12. 

— Toż, w okolicach Pińczowa: Stawy, 
Korytnica, Czechów, Budzyń. Odb. ze Zbioru 
wiadom. do antrop. kraj., t. XII, 1. Tamże, 
1888, 8, str. 9. 

— Zagadki ludowe z różnych miejscowo- 
ści gubernii kieleckiej. Odb. ze Zbioru wia- 
dom. do antrop. kraj., t. VI, 3. Tamże, 1882, 
8, str. 27. 

Siatkówka. Ob. Bednarski Ad.; Karliński 
J. (Przyczynek 1884); Machek E.; Rydel 
Lucyan (O leczeniu); Talko Józef. 

SIBILE C. A trarers la Russie, relation 
d'un excursionuiste en caravane. Paris, libr. 
Ch. Delagrave, 1893, 8, z ilustr. 

Podróż po Polsce; Obszerny opia Warszawy, Pragi 
nad Wisłą i Krakowa. 

SIBIRIAKOW I. M. Ob. Mieżow W. I. (Sibir- 
skaja bibliografija). 

la Siberie. Paris et Lille, libr. et impr. 
Taffin-Lefort, 1896, 8, str. 96, z rycinami. 

Souvenirs d'un savant Norvegien; Aventures d'un 
dćporte Polonais. 

Siberie. Ob. Argant P.; Sochaczewski Al.; 
Taczanowski L. (Faunę). 
, Sibir. Ob. Mieżow W. J. (Bibliografia); 
Zurawskij Wik. (Polsza). 

Sibirien. Ob. Studnicki L. 

Sicz. Ob. Barański Sew. (naddunajska); 
Dubiecki M. (Obrazy II.) 

Sideroskop Asmusa. Ob. Bednarski A. 

SIDORIAK Szymon słud phil. Ein Beitrag 
zur Entwickelungsgesichte des endolympha- 
tischen Apparates der Fische. Nadb. "z Ana- 
tomischer Anzeiger. Jena, G. Fischer, 1898, 
8, str. 93—98. 

SIDOROWICZ Stanisław. Przełożenie intere- 
su WJPana Marcina Kundzicza sędziego granicznego powiatu Wileńskiego z W. W. 
Aleksandrem Małeckim, Franciszką z Nar- 
buttów Morozowską, rotmistrzową w asy- 
stencyi opieki działająca, oraz Franciszkiem 
jako mężem, a Bogumiłą z Narbuttów aktor- 
ką rzeczy Downarowiczami sędziami grani- 
cznemi powiatu Oszmiańskiego , niemniey 
urzędnikami sądu ziemskiego powiatu wi- 
leńskiego. Wilno, druk. Xieźy Pijarów, 1880, 
fol., 8, k. ni. 

Sieciech. Ob. Strażyńska H. 

Sieciówki (Neuroptera). Ob. Dzlędzielewicz 
Józ.; Wierzejski A. (Dodatek). 

SIEDAMGROTZKI 0. dr. Ob. Haubner dr. 
(Weterynar3'a). 

Siedlecka sprawa. Ob. Zapolski Kona. (1876). 

SIEDLECKI. Ob. Prerost (Pół-dziewice). 

SIEDLECKI Jan ks. Cantionale ecclesiasti- 
cum ad usum ecclesiarura Poloniae juxta 
decreta synodorum, praesertim synodi Pe- 
tricoviensis, cum adnotationibus " caeremo- 
niarum et instructione ad cantum chorałem. 
CracoYiae, sumpt. J. Siedlecki, typ. Univ. 
Jag., 1882, 8, str. 2 ni., 316 i 2 ni. 

— Toż, ad cantum chorałem, nec non la- 
mentationibus majoris hebdomadae. Tamże. 
1886, 8, str. 2 ni., 381 i XLII, opr. kor. 5. 

— Błogosławione Dyanna, Cecylia i Aman- 
da, duchowne córki św. Dominika. Tamże, 
1893, 16, str. 46. 

— Jubileuszka dla dyecezyi krakowskiej 
zawierająca list apostolski Leona XIII. Na- 
miestnika Jezusa Chrystusa ogłaszający nad- 
zwyczajny jubileusz przez cały rok 1886 
trwający z dodaniem nauki o odpustach i mo- 
dlitw w czasie nawiedzin Kościołów, ułożył 
i zebrał .... Tamże, 1886, 12, str. 87. 1, 
hal. 20. 

— Karta wpisowa do bractwa nieustają- 
cej czci Św. Józefa, opiekuna Kościoła po- 
wszechnego, zaprowadzonego w kościele ar- 
chiprezbitęryalnym N. P. Maryi z woli Jego 
Swiątobl. Leona XIII. Papieża za rządów Jego 
Ksiąźęco-Biskupiej Mości J. O. J. X. Albina 
Dunajewskiego, a zarządzającego kościołem 
N. P. Maryi JW. JM. 'X. Ludwika Bobra 
Infułata i Archipresbytera tegoż kościoła. 
Zebrał .... spowiednik przv kościele N. M. P. 
w Krakowie. Tamże, 1889, 8, str. 38. 

— Mały katechizm dla młodzieży rzym- 
sko-katolickiej. Wvd. 3. Kraków, 1887, 16, 
str. 88, hal. 24. 

— Kościółek św. Wojciecha w Krakowie, 
prawie najdawniejszy. Kraków, nakł. autora, 
druk. Uniw. Jag., 1893, 8, k. ni. 2, (z ryci- 
ną na tytule). 

— Książka do nabożeństwa z modlitwami 
odpustoAvemi. Cześć I. Tamże, 1889, 16, str. 
85, XXII, 514. SIEDLECKI J. ~ SIEDLECKI S. 151 — O medalu św. Benedykta i koronce ku 
czci Pana Jezusa. Tamże^ 1887, 32, str. 48. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1894, 16, str. 
47 i 1 ni., hal. 10. 

— Modlitwy odpustowe do św. Józefa, 
opiekuna Kościoła powszechnego, z doda- 
niem nowenny i pieśni. Tamże, 1889, 16, 
str. 47. 

— Nowenna do Najśw. i Niepokal. Serca 
Maryi z dodaniem budujących przykładów. 
Tamże, 16, str. 132, hal. 30. 

— Nowenna do św. Tekli, panny i mę- 
czenniczki, patronki dobrej śmierci. Tamże, 
1883, 8 mała, str. 60. 

— Toż. Wyd. 2. Kraków, nakł. P. Rado- 
sza (kościelnego), dnik. W. Poturalskiego 
w Podgórzu, 1906, 8 mała, str. 64, hal. 30. 

— 40 nowen do N. Maryi P. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1884, 12, str. 252 i 2 ni. 

— 53 noAven do Najśw. Maryi P. na wszyst- 
kie święta uroczyste, kościelne i do miejsc 
świętych. Tamże, 1889, 16, str, 478 i 1 ni., 
hal.' 80. 

— Officyum czyli godziny na cześć N. 
Bogarodzicy Panny Maryi według obrządku 
kościoła rzymskiego. Tamże, nakł. autora, 
1890, 32, str. 232. 

— Officyum żałobne czyli wigilie kościel- 
ne za dusze w czyścu cierpiące, tudzież 
msza Św. i modlitwy za dusze zmarłych. 
Tamże, 1894, 8, str. 81. 

— Opis koronki krzyżackiej, 500 dni od- 
pustu na każdym paciorku, oraz życiorysy 
Św. Ottylii panny i Ottylii męczenniczki, 
patronek od bólu oczu, z dodaniem Nowen- 
ny, tłóm. z francuskiego. Tamże, 1888, 16, 
str. 43 i 1 ni. 

— Opis koronki czarnej z dodaniem aktu 
heroicznego, nowenny, skarbony duchownej 
i officium za dusze zmarłych. Tamże, 1890, 
16, str. 112. 

— Orędownik Arcybractwa N. Najśw. Ser- 
ca Maryl ku nawracaniu grzeszników. Pod 
redakcyą .... Tamże, 1881—1882, nr. 1—5. 

— Pamiątka pierwszej Komunii, zawiera- 
jąca treść ' głównych zasad wiary, sposób 
słuchania mszy świętej oraz naukę o N. Sa- 
kramencie. Wyd. 2gie powiększone. Tamże, 
1887, 12, str. X, 151. 

— Pielgrzymka polska do Loreto i Rzy- 
mu w r. 1895, aprobowana przez Najprzew. 
książęco-biskupi konsystorz dyecezyi kra- 
kowskiej dnia 19 stycznia. Tamże, 1895, 16, 
str, 15 i 1 ni. 

— Śpiewniczek zawierający pieśni kościel- 
ne z melodyami dla użytku młodzieży szkol- 
nej. Wyd. 3cie stereotypowe, poprawione 
i powiększone, z dodaniem Nieszporów po 
łacinie 'i po polsku. Tamże, 1885, 8 mała, 
str. 319, z nutami w tekście. — Toż. Wyd. 4te poprawione i powię- 
kszone, z dodatkiem Nieszporów, Godzinek 
i Różańca. Kraków, nakł. ks. Misyonarzy, 
druk. W. L. Anczyca i Sp ., 1895, 8 mała, 
str. 385 i 3 ni., opr. hal. 60. 

— Wiadomość o wyobrażeniu Najśw. Dzie- 
ciny Jezus, cudami sławnym w Rzymie 
w kościele br. Mniejszych św. o. Franciszka 
przy Araceli. Kraków, nakł. ks. J. Siedle- 
ckiego, diTik. Uniw. Jag., 1894, 16, str. 7, 
z ryc. 

— Zegarek męki Pańskiej oraz modlitwy 
do Najdroższej krwi P. Jezusa i twarzy Je- 
go Najśw. Tamże, 1886, 16, str. 32, z rycin. 

— Toż, oraz koronka do pięciu ran P. Je- 
zusa. Zebrał .... dla wygody bractw ukrzy- 
żowanego Pana Jezusa. Tamże, 1893, 8, 
str. 32. 

— Życiorys siostry Maryi od Pana Jezusa 
ukrzyżowanego Karmelitanki. Tamże, 1891, 
16, str. 72. 

— Żywot Św. Maryi Magdaleny, wraz z li- 
tanią, modlitwami i pieśniami do tejże świę- 
tej, z dodaniem Litanii do św. Antoniego 
Padewskiego, patrona zgubionych rzeczy. 
Tamże, 1886, 16, str. 46. 

— Żywot Św. Onufryusza, wielkiego pu- 
stelnika, królewicza perskiego, patrona szcze- 
gólnego w zawikłanych sprawach, oraz pa- 
trona długiego życia, z Trj- enna i Dccymka, 
żył około r. p. 345. Tamże, 1885, 32, str. 30, 
hal. 6. 

— Ob. Liguori A. (Serce Maryi Niepokal.) 

SIEDLECKI Jan dr. med. O połowicznym bólu 
głowy, hemicrania. Odb. z Przegl. lekar. 
1897, nr. 24—25, Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1897, 8, str. 9. 

— Salpetrifere. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1897, 8, str. 5. 

— Zarośnięcie zupełne jamy macicy po 
jej wyskrobaniu. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1899, 8, str. 4, 

SIEDLECKI M. O budowie leukocytów oraz 
o podziale ich jąder u jaszczurów. Odb. z 31 
t. Rozpr. Wydz.' matem.-przyrod. Akademii 
umiej. Kraków, Spółka- wydawnicza, druk. 
Uniw, Jag., 1895, 8 większa, str. 30, z 1 ta- 
blicą, kor. 1. 

— Ueber die Structur- und Kerntheilungs- 
Yorgange bei den Leukoeyten der Urode- 
len, Nadb. z Anzeiger der Akademie der 
Wiss. Tamże, 1895, 8, str. 114-118. 

— Ueber die geschlechtliche Yermehrung 
der Monocystis ascidiae R. Lank. Nadb. 
z Bulletin de FAcademie des sciences. Tam- 
że, 1900, 8, str. 515—537. 

SIEDLECKI Stanisław. Jan Kochanowski, 
wspomnienie ku uczczeniu pamięci w 300- 
letnią rocznicę jego zgonu. Odb, z Kalen- 152 SIEDLECKI - SIEMASZKO darzą J. Czecha. Kraków, nakł. i druk. Cza- 
su, 1884, 4, str. 16, z ryciną. 

— Kilka uwag o ewolucyonizmłe jako 
teoryi filozoficznej. Odb. z Muzeum, II 12. 
Lwów, 1886, 8, Btr. 24. 

— Ob. Arystoteles (Poetyka); Bieliński 
Franc. 

SIEDMIOGRAJ Józef. Nauka zręczności jako 
środek wychowawczy w szkole ludowej, 
praktyczne przeprowadzenie i historyczny 
jej rozwój u obcych i u nas, opracowali: Jó- 
zef Siedmiograj/ dyrektor, tudzież Teodor 
Biłeńki i Tomasz Hałas, nauczyciele szkoły 
wydziałowej z charakterem przemysłowym 
w Sokalu, i Franciszek Józef Pększyc, na- 
uczyciel fachowy dla robót ręcznych w drze- 
wie i rysunków fachowych tamże. Lwów, 
nakł. autorów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Wł. Łozińskiego"; 1891, 8, str. IV, 149 
i 1 ni., z XXXII litogr. tabl. wzorów in fol., 
kor. 10. 

Siedmiogrodzkie małżeństwa. Ob. Soło wij T. 
dr. (Myśli przewodnie 1889). 

SIEDZIŃSKI Eleuteryusz. Cuda i łaski Najśw. 
Maryi P. borkowskiej na Zdzieszu, ze sta- 
rej kroniki wypisał i z dodatkiem najpo- 
trzebniejszego nabożeństwa wydał .... Po- 
znań, nakł. M. Piotrowskiego, druk. Fr. 
Chocieszyńskiego, 1888. 12, str. XVI, 239 
i 48. 

Siegel von Krakau und Kasimir aus den 
Jahren 1247, 1329, 1347, und aus der ersten 
Halfte des XV Jahrhunderts. Mittheilungen 
der k. k. Central-Commission, II 2. Wien, 
1886, 4, str. LXXXIII— LXXXIV, z 4 rycin. 

Siegel des Thorner Rathsarchivs. Ob, En- 
gel Bernh. 

SIEGEL Józef. Memoryał do kuratoryi fun- 
dacyi JW. barona Hirscha dla Galicy i i Bu- 
kowiny w Wiedniu. Kraków, nakł. autora, 
druk. "w. L. Anczyca i Sp., 1891, 4, str. 
ni. 4. 

— Toż. Tamże, po niemiecku, 4, str. ni. 4. 

— Modernę Wohlthatigkeit, ein Beitrag 
zur Losung der Judenfrage, zur Hebung 
der Cultur und des Erwerbes, zur Sanirung 
der Armuth und Aufhebung des Bettelwe- 
sens unter der grossen Mehrheit _der jUdi- 
schen Beyólkerung in Galizicn Osterreich. 
Krakau, Verlag von A. Faust, Druck von 
J. Fischer, 1895, 8 mała, str. 4 i 167. 

SIEGMETH Karl. Kurzgefasster Fubrer fiir 
Kaschau, das Abauj-Torna-Gomorer Hohlen- 
gebiet und die ungarischen Ostkarpathen. 
Kaschau, A. Maurer, 1886, 16, str. 5 ni. 
i 176, z mapą, planem i 16 ilustracyami, opr. 
kor. 4. 

— Die ungarischen Ostkarpaten. Ziirich, 
Orell Fiissli & Co., (1889), 8 mała, str. 40, 
z 24 ilustr. i mapą, fen. 50. — From Vienna, Oderberg and Budapest 
to the High Tatra. Tamże, 1890, 8 mała, 
str. 120, mr. 150. 

Siejba. Ob. Szymański Ad. (1894). 

SIEJKOWSKI Michał ks. dr. Dominikanin. Dzie- 
je Borku Starego z dni rocznych, sług bo- 
skich Zakonu kaznodziejskiego przez .... ka- 
znodzieję i magistra nowicyuszów w Kra- 
kowie r. 1743 a przez ks. Jędrzeja Górnisie- 
wicza, obecnego przeora borkowskiego dla 
wiadomości miłej ludu okolicznego i wspo- 
mnienia podane. Rzeszów, nakł. i druk. J. 
A. Pelara, 1874, 8, str. 12. 

Porówn. Górnisiewicz Andrzej Z. ks. 

Siekierczyn. Ob, Steine (litographische). 

SIEKIERZYŃSKI Michał Pijar (1743 f 1814). 
Mowa przy złożeniu ciała Aleksandra Augu- 
sta Zamojskiego w kollegiacłe Zamojskiej 
miana (1800), 4. 

SIELECKIJ Arseniusz. Kołdowstwo (czary) 
w jugo-zapadnoj Rusi w XVIII wiekie. Ki- 
jew, 1886, 8, str. 44. 

— Ostrożskaja tipografija i jeja izdanija, 
istoriczeskaja monografija. Poczajów, 1885, 
8, str. 227. 

Wydanie w 20 egzemplarzach. 

SIELECKI L. Ob. Sprawozdanie gimn. tar- 
nopols. (1882). 

SIELICKI A. J. O siłach, udierżiwajuszczich 
sustawnyja powierchnosti w soprikosnowie- 
nii; dissiertacija na stiepień doktora miedi- 
ciny. Petersburg, 1882, 8, str. 56. 

SIELSKI F. dr. Kilka słów o mechanizmie 
prawidłowych i patologicznych położeń ma- 
cicy. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1897, 8, str. 15. 

SIEMASZKO Antoni. Monogram, krotochwila 
w 1 akcie. Teatry amat. Wydaw. J. Bliziń- 
skiego, 6. Kraków, nakł. wydawcy, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczrca i Sp., 
1891, 8 mała, str. 39, hal. 80. 

SIEMASZKO i. Ob. Holder. 

SIEMASZKO Józef. Zapiski Josipa, mitropo- 
lita litowskago, izdanie impier. Akadiemiju 
nauk po zawieszczaniju awtora, tom I — III. 
Petersburg, tipogr. impier. Akadiemii nauk, 
1883, 4, str. VIII i 745 + 786 + 1402, z 4 
fotodrukarai, rb. 12. 

— Ob. Chotkowski Wł. prof. (Dzieje, Pa- 
miętniki); Je... W. A.; Kiedrow N.; Kipria- 
nowicz G. (Żizń). 

(SIEMASZKO Kaz. ks.). Zakład księdza Sie- 
maszki, czyli dom schronienia i dobrowol- 
nej pracy pod opieką św. Wincentego k Paulo 
w Krakowie przy ulicy Długiej pod Nrem 
38. (Statut czyli regulamin). Kraków, nakł. 
zakładu, druk. Związkowa, b. r. (1887), 8, 
2 karty. 

— Ob. Langie Karol. SIEMENS-HALSKE — SIEMIONÓW 153 SIEMENS-HALSKE. Ob. Krupski Ig. 

SIEMIEŃSKI Jan ks. Dyalog między rozu- 
mem i sercem Polski. Poznań, nakl. i druk. 
S. Knapowskiego, J. K. Żupański, 1893, 8, 
str. 16. 

— Ewunia, Henryetta Ewa z hr. Ankwi- 
czów 1 voto Sołtykowa, 2 voto Kuczkow- 
ska, 1810—1879. Odb. z Pogoni. Tarnów, 
druk. J. Pisza, 1886, 16, str. 280. 

— Toż, 1810—1879, szkic na podstawie 
dzienników, albumów i innych papierów po- 
śmiertnych. Lwów, nakł. autora, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. E. Winiarza i J. Pi- 
sza w Tarnowie, 1888, 16, str. XXIIL 288 
i 3 ni., z portretem Ewuni, kor. 2*40. 

— Kwestye sporne w życiorysie Adama 
Mickiewicza, część pierwsza. Odb. z Ogni- 
ska domowego. Lwów, nakł. autora, Gubry- 
nowicz i Schmidt, 1889, 8 mała, str. 48, 
hal. 80. 

— Objaśnienia do ksiąg O naśladowaniu 
Chrystusa, przypisywanych Tomaszowi k 
Kempis, skreślił i do pojedynczych rozdzia- 
łów zastosował. Lwów, nakł. Gubrynowicza 
i Schmidta, druk. W. L. Anczyca iSp. w Kra- 
kowie, 1884, 16, str. XIV, 196 i IV, kor. 1-80. 

— O odrodzeniu narodów w starożytnym 
i nowożytnym świecie. Odb. z Kuryera pol- 
skiego. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1892, 16, str. 66. 

— Luźne pogadanki o ludzie miejskim 
i wiejskim. Odb. z Bonus pastor. Lwów, 
Seyfarth i Czajkowski, druk. Ludowa, 1882, 
8, str. 69, kor. 1-20. 

Drugi tytuł: Miasteczka, pogadanka. Lwów, 1881. 

— Za pokutę, w 100-letnia rocznicę upad- 
ku Polski. Kraków, nakł.' autora,' druk. 
Czasu, 1895, 16, str. 8. 

— Przemówienie dnia 3 maja 1888, miane 
w katedrze lwowskiej. Lwów, nakł. autora, 
druk. E. Winiarza, 1888, 8, str. 15 i 1 ni. 

— Resurrecturis. B. w. m. i r., (1898), 16, 
str. ni. 7. 

— Codzienne krótkie rozmyślania dla in- 
teligencyi, cześć I i II. Kraków, druk. R. 
Łakocińskiego', 1899, 16, str. 132' 1 nl. i 98, 
opr. hal. 80. 

— Socyalizm a czynny chrystyanizm, 
rzecz czytana na walnem zebraniu Bractwa 
N. M. P., królowej Korony polskiej, w do- 
datku: Elberfeld i jego metoda opieki nad 
ubogimi i biuro centralne Towarzystw do- 
broczynnych w Dreźnie. Lwów, nakł. auto- 
ra, Seyfarth i Czajkowski, druk. Dziennika 
polskiego, 1890, 8, str. 21 i VIII, hal. 40. 

— Ob. Muzeum (1888). 

SIEMIEŃSKI Lucyan, Czytania postępowe, 
zbiór powiastek moralnych, wschodnich le- 
gend, żywotów, obrazków moralnych i przy- 
powieści polskich, przez autora »Wieczorów pod Lipą*. Wyd. przejrzane i uzupełnione. 
Poznań, nakł. i druk. Księgarni Św. Woj- 
ciecha, 1899, 8 mała, str. 19'l, fen. 75. 

— Dzieła, tom VIII. Warszawa, nakł. i 
druk. J. Ungra. 1882, 8, str. 317 i 1 nl., 
rb. 1. 

Wieczornice, Mozaika, Brodziński, Okruchy. 

— Toż, tom IX. Poezye. Tamże, 1882, 8, 
str. 328 i 2 nl., rb. 1. 

— Toż, tom X. Homer, Odyssea. Tamże, 
1882, 8, str. 336, rb. 1. 

— Podania i legendy polskie, ruskie i li- 
tewskie, illustrował Wład. Motty, zeszyt II 
— IV. Poznań, nakł. J. K. Źupańskiego, 
druk. W. Łebińskiego, fol., po mr. 20. 

Całość 4 zeszyty zniżona na mr. 40. 

— Poezye oryginalne Itprzekłady poety- 
czne. Bibl. naje. utworów. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1876, 8, str. 138. 

— Wieczory w Ojcowie czyli opowiadanie 
Grzegorza o dawnych czasach Rzeczypospo- 
litej polskiej, spisane przez .... Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. Artyst., 
1898, 8 mała, str. 327, z rycinami, kop. 80. 

— A visszatórt, Az elveszett kćzirat, Kśt 
beszóly, lengyelból forditto L^szlófy M. 
Magyar konyyeshżz, ICl. Budapest, L. Aig- 
ner, 1882, 16, str. 48, hal. 40. 

— Ob. Bornier H.; Walczak Fr. Weiss 
Alb. (Herzensgeschichten). 

SIEMIEŃSKI Wilhelm hr. Ob. Ostaszewski K. 

SIEMIENOW N. J. Stratiegiczeskaja zada- 
cza diejstwija Ngo armiejskago korpusa 
w rajonie mieźdu riekami Wisłoju, Pilicieju 
i siewiernoj połozoju zapadnoj Galicii. Pe- 
tersburg, 1894, 8, str. 251, z kartami i pla- 
nami, rb. 2*50. 

SIEMIENTKOWSKIJ R. I. Polskaja bibliotie- 
ka. St. Pietierburg, 1882, 8, str. 482, rb. 3. 

Zawiera: Cz. 1. Razskazy sowriemiennych bielle- 
tristow: Okoński: Damian Capeńko, Chawa Rubin, 
Karol Krug; Sienkiewicz: Szkice węglem, Janko Mu- 
zykant, Za chlebem; Orzeszkowa: Silny Samson; 
Prus: Michalko, Przygody Stasia; Cz. n. Polskija 
pisma. 

SIEMIONÓW P. P. Żiwopisnaja Rossija, otie- 
czestwo nasze w jego ziemielnom, istoricze- 
skom, plemiennom, ekonomiczeskom i by- 
towom znaczenii, pod obszczej riedakciej .... 
wice-priedsiedatiela imp. russkago gieograf. 
Obszczestwa, t. III, cz. I. Litowskoje Pole- 
sje. cz. II. Biełoruskoje Polesje. Pietierburg, 
izd. M. O. Wolffa, 1882, 4 większa, str. 232, 
113 rysunków i 15 kart, + str. 233-490, 
VI, 80 rysunków i 11 kart, rb. 15. 

Treść: Kir kor, Pierwobytnyja wriemiena litow- 
skago Polesja; Narodnosti lit. Polesja i ich żizń; Li- 
towskij jazyk i litowskaja mifologija; Priroda drie- 
wniej Litwy; Sowriemiennaja priroda Litwy; Istori- 
czeskija sud'by Iłtowskago Polesja; Proswieszcze- 
nije i naroduoje tworczestwo w Litwie; Gorod Wil- 
no; Gorodskija posielenija w Litwie; Narodnyj trud; 
Siemieuow P. P. Litowskaja oblast' w jeja sowrłe- 

20 154 SIEMIRADZKI H. - SlfiMlRADZKIJ. mlennom ekonomiczeskom sostojanii; II. Kirkor A. 
K., Pamiatniki wriemion pierwobytnych; Sledy ja- 
zy czestwa w prazdniestwach, obriadach i pieśniach; 
Narodnaja żizń; Istori czeski ja sud'by bielorusskago 
Polesja; Umstwiennyja sity i sriedstwa obrazowanija; 
Pnroda Bielorussii; Dolina Pripieti; W bielorusskom 
Polesje; Witebskaja gubieruija; Mogilowskaja gu- 
biernija; Maksimów S. W., Bielorusskaja t^molen- 
szczina s sosiedami; Siemionów P. P., Bielorusskaja 
oblast' w jeja sowriemlennom ekonomiczeskom so- 
stojanii. 

Tom IV. zawierać będzie: Carstwo polskie, przez 
W. W. Czujko. 

SIEMIRADZKI Henryk. Album obrazów, świa- 
tJodiuki wydane przez T. E. Bułhakowa. 
Petersburg, 1891, fol., str. 8 tekstu i 21 
światłodruków, rb. 3. 

— Ob. Antoniewicz M. (Wiersz); K. S. 
(Pochodnie 1877); Lewandowski St. (Album 
obrazów); Zubrzygfei J. (Kurtyny). 

SIEMIRADZKI Józef. Ein Beitrag zur Kenn 
tniss der typischen Antesitgesteine. Disser- 
tation. Dorpat, 1886", 8, str. 35, z kartą ko- 
lorową. 

— Beitrage zur Etnographie der siidame- 
rikanischen Indianer. Odb. z Mittheilungen 
der antropolog. Gesellschaft. Wien, A. Hol- 
der, 1898, 4, str. 170, kor. 4. 

— Monographische Beschreibung der Am- 
monitengatung Perisphinctes. Nadb. z Palae- 
ontographica. Stuttgart, E. Schweizerbart, 
1899, 4, str. 69—352, z figurami i tablicami, 
mr. 44. 

— Ueber Dislocations-Erscheinungen in 
Polen und den angrenzenden ausserkarpa 
tischen Gebieten Odb. z Sitzungsberichte 
der k. Akademie der Wiss. Wien, F. Temp- 
sky, 1889, 8, str. 8, hal. 30. 

— Faunę des etages oxfordien et kimmś- 
ridien en Pologne. Nadb. z Bulletin de TAca- 
dómie des sciences de Cracovie. Cracovie, 
impr. de rUniv. Jag., 1890, 8, str. 189 194. 

— Toż, I. Cephalopodes, fasc. 2. Nadb. 
z Bulletin de TAcadómie des scienc. de Cra- 
covie. Tamże, 1890, 8, str. 259—260. 

— Toż, partie II. Tamże, 1891, 8, str. 1. 

— Fauna kopalna warstw oxfordzkich 
i kimerydzkich w okręgu krakowskim i przy- 
ległych częściach Królestwa polskiego, cz. I. 
Głowonogi.' Odb. z t. 18 Pamiętnika Wydz. 
matem. -przyr. Akademii umiej. Kraków, 
Spółka wydawn. polska, druk. Uniw. Jag., 

1891, 4 królewska, str. 92, z 5 tabl. i liczn. 
rycin, w tekście, kor. 5. 

— Toż, cz. II: Ślimaki, małże, ramiono- 
pławy i szkarłupnie. Odb. z 18 t. Pamiętn. 
Wydz. matem. -przyr. Akad. umiej. Tamże, 

1892, 4 większa, str. 50, kor. 2. 

— O faunie kopalnej warstw brunatnego 
jura w Popielanach na Żmudzi, cz. II. Odb. 
z t. 17 Pamiętnika Wydz. matem.-przyrod. 
Akad. umiej. Tamże, 1889, 4 większa, 
str. 16. — Nasze głazy narzutowe, opracował .... 
asystent geologii przy Uniwersytecie dorpa- 
ckim. Odb. z t. II Pamiętnika fizyograf. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882, 
4, str. 37 i 1 tabl. litogr. 

— Na kresach cywiłlzacyi: Listy z po- 
dróży po Ameryce południowej, odbytej w r. 
1892. Lwów, druk. I Związkowa, Spółka 
wydawn. w Krakowie, 1896,' 8 większa, str. 
2 ni. i 263, kor. 4. 

— O mięczakach głowonogich brunatnego 
Jura w Popielanach na Żmudzi. Odb. z t. 
17 Pam. Wydz. matem.-przyi\ Akad. umiej. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889, 4 większa, 
str. 27, z 4 tabl. 

— Za morze, szkice z wycieczki do Bra- 
zylii. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, 
druk. I Związkowa, 1894, 8 większa, str. 
100, kor. 2. 

— Polacy za morzem. Lwów, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. I Związkowa, 1900, 8, 
str. 29, kor. 1. 

— La nouvelle Pologne, etat de Parana- 
Brśsil. Universite nouvelle, institut gćogr. 
de Bruxelles, publication nro 1. Bruxelles, 

1899, 8, str. 11, z mapą. 

— Geologische Reisebeobachtungen in 
Siid-Brasilien. Odb. z Sitzungsberichte der 
Akademie der Wiss. Wien, C. Gerolds Sohn, 
1898, 8, str. 17, z tabl., hal. 60. 

— Geograficzne rezultaty mojej podróży 
do północnej Patagonii i Araukanii. Odb. 
z Kosmosu. Lwów, 1892, 8, str. 19. 

— Kilka słów o dyluwialnych utworach 
okolic Lwowa. Odb. z 25 t. Sprawozdań Ko- 
misy i fizyogr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1890, 8, str. 7. 

— Szlakiem wj^hodżców. Wspomnienia 
podróży po Brazylii, t. I — II. Z przedmową 
J, Ochorowicza. Bibl. dzieł wyborowych, 133 
— 134. Warszawa, druk. A. T. Jezierskiego, 

1900, 8 mała, str. 160 + 160, kop. 50. 

— Z Warszawy do równika, wspomnienia 
z podróży po Ameryce południowej, odby- 
tej w latach 1882/83. Warszawa, druk. Ig. 
Zawiszewskiego, 1886, 8, str. 226, z ilustr. 
J. Ryszkiewicza i J. Owidzkiego, rb. 250. 

— Toż. Wyd. 2. Lwów, nakł. H. Altcn- 
berga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1895, 8, 
str. 226, z mapą- i ilustracyami J. Ryszkie- 
wicza i J. Zawadzkiego podług własnorę- 
cznych szkiców autora, kor. 3-20. 

— Dłe geognostischen Yerhaltnisse der 
Insel Martiniąue. Inauguraldiss. Dorpat, Ka- 
rów, 1884, 8, str. 39, z tablicą i chromoli- 
togr. kartą, mr. 1. 

— O wieku konglomeratów wapiennych 
w okolicy Kielc i Chęcin. Odb. z t. 22. 
Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, 
str. 3. SIEMIRADZKI — SIENKIEWK Z 155 — O zjawiskach dyslokacyjnych w Polsce 
i krajach przyległych, pomiędzy Karpatami 
i Bałtykiem. Odb. z Kosmosu. Lwów, 1889, 
8, str. 10. 

— Ob. Dana J. D. (Podręcznik geologii); 
Ferreira i Azul (Parana); Shaler N S. S. D. 
(Dzieje ziemi). 

SIEMIRADZKI Józef & DUNIKOWSKI E. Szkic 
geologiczny Królestwa polskiego, Galicy i 
i krajów przyległych. Odb. z Pamiętnika 
fizyogr. Warszawa, 1891, 8, str. 146, z ma- 
pą kolor., rb. 150. 

SIEMIRADZKI Michał. Ob. Spencer H. (O wy- 
chowaniu). 

SIEMIRADZKI Tomasz. Porozbiorowe dzieje 
Polski, czyli Jak naród polski walczył za 
ojczyzna. Opowiedział .... Wydał Antoni A. 
Paryski.' Toledi), Ohio, U S. A., 1900, 8, str. 
334, z rycinami, kor. r20. 

Sieniawa. Ob. Ziemięcki T. (Sprowozdanie 
z wycieczki archeolog!). 

SIENIAWSKI Adam. Ob. Karwicki Józef 
Szkice). 

Sieniawskich pomniki. Ob. Maciszewski M. 

SIENICKI Antoni. Stosunek Psałterza prze- 
kładania Jana Kochanowskiego do Para- 
phrasis Psalmorum J<;rzego Buchanana. Odb. 
ze Sprawozd. gimn. Sambor, druk. Schwar- 
za i Trojana, 1893, 8, str. 65. 

SIENICKI Stanisław. Opis drogi żelaznej 
iwanffTodzko-dabrowskiej. Warszawa, druk. 
S. Orgelbranda' synów, 1885, 16, str. 59, 1 
ni. i mapa, w 4ce, kop. 25. 

SIENKIEWICZ Henryk. Bartek zwycięzca, 
wedle .... opowiedziała Jadwiga S. Wydaw. 
ludowe, XVIII 2. Lwów, nakł. Komitetu, 
druk. S. Bednarskiego, 1899, 16, str. 79, 
hal. 30. 

— Bartek pobieditiel, razskaz iz wojen- 
nago byta, s polskago F. W. Dombrowska- 
go. Petersburg, 1898, 12, str. 356, rb. 1. 

— Toż. Petersburg, izdanije Obszczestwa 
.Izdatiel*, 1900, 8, str. 64. 

— Toż, pieriewod M. W. Ławrowa. Ma- 
skwa, Russkaja mysi, 1900, 8, str. 84. 

— Bartek vainqueur, traduit par Neyroud, 
introduction par T. de Wyzewa. Paris, A. 
Laurent, 1886, 8 mała, str. III, XXXVIII 
i 255, frs. 3 50. 

— Bartek zwycięzca (po francuzku w Le 
petit gagne. Paris, 'l885, Mai). 

— Triumf atom Bartek, en modern sven 
dufva, ofversatt af K. A. Tayaststjerna. 
Helsingfors, 1894, 8, pennia 80. 

— Bartek ił Vincitore cd. altre noveUe. 
Napoił, 1899, 16. 

— Na swietłom bieriegu, powiewiest', Iz 
zapisok poznanskago uczitiela, U istocznika, 
Pngov,-or Ziewsa, Świet i wo tmie swietit. Kto winowat ?, Organist s Ponikły, Błago- 
słowiennaja, Iz wpieczatlenij po Italii, O pro- 
izwiedienijach Zola, Afori/.my, pieriewod F. 
W. Dombrowskago. Petersburg, M. W. Po- 
pów, 1897, 8, str. 316, rb. 125. 

— Bof polamas. Kim binom kod. lovepo- 
lam fa plof. Alfons Rylski. (Yolapukabuks, 
III. Leipzig, E. H. Mayer, 1888, 8, fen. 60. 

Przekład H. Sienkiewicza Komedyi z pomyłek 
i Czyja wina na volaptlk. 

— Um's liebe Bród, eine Auswanderer 
Geschichte. Einsiedeln, Benzinger, 1884, 8 
mała, str. 96, fen 80. 

. — Ums Bród, zwei Auswanderungsge- 
schichten, libersetzt von Leonh. Brixen. 
Dresden, H. Minden, 1892, 8 mała, str. VIII 
i 283, mr. 2. 

— Na jasnym brzegu, nowela. Warszawa - 
Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
W. L. Aiiczyca i Sp., 1897, 8, 2 tyt., str. 
163, rb. 1. 

— Za chlebem. Kraków, Wydawn. krak. 
Towarzystwa ośw. lud.. Spółka wydawn., 
druk. Związkowa, 1896, 8 mała, str. 96, 
hal. 30. 

— Toż. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
Kraków, Spółka wydawn., druk. Związko- 
wa, 1896, 8, str. 96," kop. 20. 

— Toż, poyidka, pfeloźil C. Frić. Praha, 
Kober, 1883, 8 mała, str. 92, hal. 40. 

— Za chlebom, razskaz iz amierikanskoj 
źizni pieriesielenciew, s polskago F. W. 
Dombrowskago. Petersburg, 1899, 16, str. 
184, kop. 60. 

— Za chlebem przełożył na niemieckie 
Meixner r. 1887 (?) 

— Ci vinou, dramaticky obraz v 1 jedn., 
z polstiny pfeloźil L. C. Fric. Praha, Grśgr 
a Dattel, 1882, 8 mała, str. 21, hal. 28. 

— La Comedie des erreurs esąuisse de 'la 
vie americaine. Traduit par M-me F. Kal- 
lenbach. Extrait de la Quinzaine. La Cha- 
pelle Moutligeon, (1900), 8, str. 18. 

— Ćrty uhlem, obrńzky venkovskeho żi- 
vota, pfeloźil C S. Moudry. Tfebic, J. F. 
Kubes, 1890, 8, str. 80, hal. 50. 

— The Deluge, an historical novel of Po- 
iand, Sweden and Russia, vol. I— II. Osgood 
Melvaine and Comp., 1892, 8. 

— Le dernier des Serpents-Noirs, traduit 
I par G. K. Revue bleue z 28 października 

1899 r., 4, str. 552—556. 

— Bez dogmatu, powieść, t. I— III. War- 
szawa, nakł. Słowa, druk. E. Lubowskiego 
1891, 8 mała, str. 320 + 356 -f 855, rb. 5. 

— Toż, roman, napsal .... pfeloźil J. J. 
Langer, dii I— III. Praha, nakł. Ed. Beau- 
forta, 1899, 8 mała, kor- 3-60. 

— Bież dogmata, roman, pieriewod W. M. 156 SIENKIEWICZ Ławrowa, izd. 3. Moskwa, izd. żurnała Rus- 
skaja myśl, 1896, 8, str. 584, rb. 1-50. 

— Toż, izd. IV. Tamże, 1898, 8, str. 362, 
rb. 1. 

— Toż. Moskwa, tipogr. Uniwiersitiet., 
1898, 12, Btr.J04, rb. 2. 

— Sans dogme, traduit par le comte A. 
Wodziński. Paris, Calman Lśw, 1895, 8 ma- 
ła, str. 1 ni., IV i 393, frs. 3 50. 

— Toż. Wyd. nowe. Tamże, 1900, 18, str. 
IV i 404. 

— Without dogma, a novel of modern 
Poland, translated by Iza Young. Boston, 
Little Brown and Company, 1893, 8, str. XI 
i 423. 

— Ohne Dogma, Roman, aus dem Polni- 
schen. Band I— II. Stuttgart, Verlags-Anstalt, 
1892, 8 mała, str. 330 + 354, mr. 5. 

— Die Dritte, Lux in tenebris lucet, eine 
heitere und eine ernste Erzahlung aus dem 
Kiinstlerleben, aus dem Polnischen von He- 
lena Majdańska. Leipzig, Ph. Reclam Jun., 
(1893), 24, str. 92, fen. 20. 

— Esąuisse au charbon, scńnes de la vie 
polonaise, trąd. par. Wik. Revue britaniąue 
d'octobre, 1885. Paris, 8, str. 266-322. 

— La famiglia Połaniecki, trąd. da F. Ver- 
dinois. Napoli, Novit^ italiane, 1899, 8. 

— Toż, romanzo. Milano, Baldini, Castoldi 
et Co, 1900, 8 mała, 369, mr. 150. 

— Die Familie Połaniecki, Roman, uber- 
setzt von E. und R. Ettlinger, eingełeitet 
durcli eine literar.-historisclie und biogra- 
phische Skizze von Karl Muth. Einsiedeln, 
Benziger & Comp., 1899, 8, str. VIII i 542, 
opr. mr. 5. 

— Toż. 4te Aufłage. Tamże, 1900, 8. str. 
VIII i 542, z portretem autora, opr. mr. 5. 

— Mit Feuer und Schwert, Roman, iiber- 
setzt von C. Hillebrand, mit einer Einlei- 
tung von Rapłiael Lowenfeld, Band I— IV. 
Berlin, Ad. Landsberger, 1888, 8, str. XIV 
i 207 + 228 + 241 + 185, mr. 12. 

— Toż. Wyd. 3cie (tytułowe) w 2 tomacłi. 
Berlin, Rumbauer, 1891, 8 mała, str. XIV 
1 207 + 228 + 241 -f 185, mr. 3. 

— Witli Fire and Sword, an historical no- 
vel of Poland and Russia, translated by J. 
Curtin. Osgood, Melvaine and Comp., 1892, 8. 

— Hania, Janko Muzykant, przekład 
1887 przez Prauna w Neues Pester Journal. 

— Hanna, Roman, autorisierte Ueberset- 
zung von E. Krickmeyer. Stuttgart, Verlag 
von J. Engelhorn, 1887, 8, str. 141, fen. 50. 

— Hania, s polskago F. W. Dombrow- 
skago. Petersburg, tipogr. Władimirskaja, 
1897, 8, str. 212, rb. 1. 

— Hania, translated from the polish by Jeremiah Curtin. Boston, Little, Brown and 
Comp., 1897, 8, stt. 551, z portretem. 

— A harmadik. Lengyel elbeszeles. For- 
ditotta Gelsei Gyula. Makó, Schulhof Kś,ro- 
ly. Szeged, 1900, 8, str. 157, kor. 1. 

— Die Jagd nach dem Gluck und andere 
Novellen, aus dem Polnischen von C. Hille- 
brand. Munchen, R. Abt, 1899, 8 mała, str. 
163, fen. 50. 

— Janko muzykant, małorossyjskij oczerk, 
przez W. P. W czasop. małorus. Swiet. Pe- 
tersb., 1884). 

— Janko muzykant, pieriewod s polskago 
W. Ławrowa. Moskwa, izdanije ried. żur- 
nała Russ. myśl, 1893, 16, str. 15. 

Drukowano 20.000 egzemplarzy! 

— Janko le musicien, le \^ienx 8erviteur, 
Au village, nouvelles polonałses, avec no- 
tice biographiąue et litteraire par Charles 
Simond. Paris, libr. Gautier, 1889, 8, str. 32, 
centim. 10. 

— Yanko the musician and other stories, 
translated from the polish by Jeremiah 
Curtin. Boston, Little, Brown and Company, 
1893, 16, str. 281. 

— Janko der Musikant, Hania, Stary słu- 
ga, tłumaczenia Prauna, Bartek zwycięzca, 
tłum. Lowenstein. Zersplittert (Na marne), 
w Budapester Journal 1887 r. Die Dritte; 
Lux in tenebris, eine heitere u. eine emste 
Erzahlung aus dem Ktinstlerleben, tłum. H. 
Majdańska. Tamże. 

— Invano, romanzo; Orso; Alla sorgente, 
novelle, traduzione delia signora Nina Ro- 
manowsky. Milano, Fratelli Treves, 1900, 8 
mała, str. 330, mr. 2. 

— Na jedną kartę, dramat w 5 aktach 
przez .... Warszawa, ' druk. Wieku, 1881, 8, 
2 k. tyt., str. 120. 

— Toż. Warszawa, nakł. Gebethnera i 
Wolffa, druk. Wieku, 1883, 8 mała, str. 120, 
kop. 60. 

— Pro kousek chleba, osudy polskeho vy- 
st6hovalce, die .... podś,vś, Fr. Klima. Brno, 
1882, 16, str. 110, hal. 70. 

— Kriestonoscy, istoriczeskij roman, pie- 
riewod F. W. Dombrowskago, tom I. Peters- 
burg, tipogr. Truda, 1900, 8, str. 834, rb. 2.50. 

— Kriestnoscy, istor. roman, pieriewod 
F. W. Dombrowskago, czast' IV i V. Pe- 
tersburg, 1898, 8, str. 363-507, kop. 50. 

— Kriestonoscy, istoriczeskij roman. Tam- 
że, 1897, 8, str. 240, kop. 70. 

— Toż, pieriewod s polskago N. I. Pie- 
rieligina. Moskwa, izd. Efimowa, 1900, 8, str. 
579, rb. 3. 

— Toż, czas' II i IIL Petersbui-g, M. O. 
Wolff, 1898, 8. 

— Krzyżacy. Powieść w 4 tomach. Wyd. 
jubileuszowe. Warszawa, nakł. Gebethnera SIENKIEWICZ 157 i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8 mała, 2 kt., 
str. 338 + 268 + 339 + 357 ii ni., rb 5, 
kor. 13. 

— Krzyżacy, powieść historyczna dla mło- 
dzieży, pod kierunkiem autora ułożona. 
Tamże, 1901, 8, str. 341, z 8ma rysunkami 
A. Piotrowskiego, kor. 4, kart. kor. 4*50, 
opr. kor. 5*20. 

— Krzyżacy , powieść historyczna .... 
Gdańsk, nakł. i druk. B. Milskiego, 1900, 
16 większa, str. 1112, mr. 2. 

— Kfiźaci, romdn, preloźil J, J, Langner. 
T. I— III. Praha, tiskem Edv. Beauforta, 
1900, 8, str. 1114, kor. 840. 

— Let U8 follow him, translated from the 
polish by Jeremiah Curtin. Boston, Little, 
Brown and Company, 1897, 16, str. VI i 91, 
z ryciną. 

— Let U8 follow him and other stories, 
from the polish bv Vatslaf A. Hlasko & 
Thos. H. Bullick. New York, R. F. Fenno 
& Co, 1897, 16, str. 241, z ryciną. 

— Listy z Afryki, tom I i II. Warszawa, 
nakł. Słowa, druk. K. Rubieszewskiego, 

1893, 8, str. 246, II + 235, III, z portretem 
autora i ilustr. w tekście, rb. 4. 

— Toż. Wyd. 2. Pisma, t. 30ty. Warszawa - 
Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1898, 8 mała, str. 343 i IV, 
rb. 1. 

— Lotte vane, prima tradutione italiana. 
1900, 8 mała, str. 267, mr. 1-50. 

— Na majakie, razskaz .... s polskago. 
Dieło petersburskie z fewrała r. 1882, 8. 

Latarnik. 

— Małczik Gierkules, razskaz. Moskwa, 

1894, 8, str. 31. 

— Mieczenoscy, istoriczeskij roman. St. 
Petersburg, izdanije Wiestnika inostrannoj 
litieratury, 1898, 8, str. 156. 

— Le petit musicien, traduit par A. Die- 
trich. Revue britanniąue z grudnia r. 1884, 
8, str. 352-361- 

— Nouvelles varieśs. Traduites du polo- 
nais. Edition autorisee par Tauteur. Paris, 
P. Lethielleux, 12, str. 152, fr. 1-50. 

— Nowele. Biblioteczka ilustr. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., w Krakowie, 1896, 16, str. 220 
i 1 ni., z ilustr. A. Kamieńskiego, rb. 1. 

Treść: Janko muzykant; Jamiol; Z pamiętnika po- 
znańskiego nauczyciela; Latarnik; Lux in tenebris 
lucet; Bądź błogosławiona. 

— Nowele. W.yd. popularne. 2 tomy. 1906. kop. 90. 
W opr. rb. 1-20. 

— Oblężenie Zbaraża, opisane w powie- 
ści Ogniem i mieczem. Wydawn. ludowe, 
XVIII 9 i 10. Lwów, nakł. Komitetu, druk. 
St. Kossowskiego, 1899, 16, str. 138, z drze- 
worzezami, hal. 50. — Ćerne obrdzky. Preloźil Vojt6ch Pa- 
kosta. V Praze, 1881, 8, str. 92. 

— Obrona Częstochowy, opowiadanie z cza- 
sów wojny szwedzkiej, przerobione przez S. 
J. z powieści p. t. łPotop-? .,.. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiw- 
skiego, (1897), 16, str. 178, kop. 20. 

— Amierikanskije oczerki i razskazy, pie- 
riewod W. M. Ławro wa i L. J. Palmina, cz. 
I. Moskwa, 1883, 12, str. 1 nl. i 334. 

— Putiewyje oczerki, pieriewod W. Ła- 
wrowa. Moskwa, izd. żurn. Russkaja myśl, 
189i, 8, str. 439, rb. 150. 

— Ogniem i mieczem, powieść z lat da- 
wnych, tom I— II + III, cz. I i II. Warsza- 
wa, druk. Wł. Szulca i Sp., 1884, 8 mała, 
str. 387, z portretem autora + 411 + 450 
■+ 452—756, rb. 6. 

— Toż, tom I— IV Wyd. 2. Pisma, tom 
VI— IX. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. St. Niemiery, 1884, 8 mała, str. 
274, z portretem autora + 290 + 318 + 
233, rb. 4. 

— Toż. Wyd. 4te przejrzane i poprawione, 
tom I-IV. Pisma, t. VI— IX. Tamże, druk. 
W. Katyńskiego (J. Bergera), 1889, 8 mała, 
str. 274 + 290 + 318 + 233, rb. 4. 

— Toż. Wyd. 5. Tamże, druk. St. Nie- 
miery, 1894, 8 mała, str. 280 + 296 + 328 
i 240, rb. 4. 

— Ogniem i mieczem, 2 tomy. Potop, 
3 tomy. Pan Wołodyjowski, 1 tom, trylogia, 
tomów 6. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1896, 8, str. 308 + 296 + 312 + 391 + 278 
+ 400, rb. 2, kor. 550; w opr. rb. 3, kor. 8. 

— Ogniem i mieczem, ilustracye Jul. Kos- 
saka, zesz. 1— III. Lwów, fotodruk. E. Trze- 
meskiego, 1886, fol. i w 4ce, kartonów 12 
fotodruk., kor. 16 i kor, 8. 

— Ogniem i mieczem, powieść z lat da- 
wnych, dla ludu i młodzieży przerobiła Ja- 
nina S(edlaczkówna). Gdańsk, nakł. i druk. 
B. Milskiego, 1893, Ki, str. 125, fen. 50. 

— Toż. Wyd. 2. Bibl. dla dziecci i mło- 
dzieży, XXV. Złoczów, nakł. i druk. W. Zu- 
kerkandla, 1896, 16, str, 154, hal, 80. 

— Toż. Wyd. dla młodzieży, ułożył Wł. Grzyma- 
łowski, z 8 ryc. 1901. Kart. kor. 3, opr, kor. 4, 

— Ohnśm a mećem, historicky roman, 
preloźil C. Frić. Illu8troval V. 01iva, t. I — 
IV. V Praze, nakl. Fr. Simaćka, 1887—1890, 
4, str. 246 + 231. 

— Z ogniem i mećem, historićni roman, 
poslovenil Podravski, I. Novo mesto, I. Kra- 
jec, 1892, 16, 302. 

— Ogniem i mieczem, istoriczeskij roman, 
pieriewod s polskago W. M. Ławrowa. Mo- 
skwa, izd. żumała Russkaja myśl, 1886, 8 
wielka, str. 678, rb. 2. 158 SIENKIEWICZ — Toż, pieriewod F. W. Dombrowskago, 
tom I. Petersburg, 1894, 8, str. 356, rb. 1 50. 

— Toż, istor. roman w 4 czastiach. Izda- 
nije 2. Tamże, 1897, 8, str. 663, rb. 1 50. 

— Toż. Izdanije 5. Tamże, 1900, 8, str. 
688, rb. 2. 

— Ogniem i mieczem, przekład Lewen- 
thala w Wiener Allgem. Zeitung, 1887. 

— Oszibka, eskiz iz amierikanskoj żizni, 
8 polskago W. Ł. Ruskaja mysi, nr, 12 z r. 
1881. Moskwa, 8, str. 340-354. 

Komedya z pomyłek. 

— Pan Wołodyjowski, powieść history- 
czna, tom I — III. Warszawa, nakł. Słowa, 
Gebethner i Wolff, druk. E.' Lubowskiego 
i Sp., 1887—1888, 8 mała, str. 280 + 250 + 
374, rb. 6. 

— Toż. Wyd. 5, t. I-III (Pisma, XVI— 
XVIII. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. W. L. Anczvca i Sp., 1891, 8 ma- 
ła, str. 285 + 25& -f 378 i 1 ni., rb. 3. 

— Pan Wołodyjowski, powieść z Jat da- 
wnych, dla ludu i młodzieży, przerobiła Ja- 
nina S.(edlaczkówna). Gdańsk, nakł. i druk. 
B. Milskiego, 1893, 16, str. 66. 

— Toż. Wyd. dla młodzieży, ułożył \Vł. Grzyma- 
lowski, z 8 rys. 1902. Kart. kor. 3. Opr. kor. 4. 

— Pan Wołodyjowskij, pieriewod F. Dom- 
browskago. Sobranlje soczinienij, Vin. Ki- 
jew i Charków, F. Joganson, 1894, 8, str. 
465. 

— Pan Michael (Wołodyjowski), an histo- 
rical nobel of Poland, the Ukrainę and Tur- 
key, a seąuel to »With Fire and Sword* 
and »The Deluge*, translated from the po 
lish of J. Curtin. Boston, Little, Brown and 
Company, 1893, 8, str. XVI i 527. 

— Pan Michele Wolodyowski, traduzione 
di Irma Rios, romanzo. B. m. dr., 1900, 8 
mała, str. 441, mr. 2. 

— (Litwos). Paul, from the polisch of .... 
W. R. Thompson. The catholic world wyda- 
wany w Nowym Yorku, z czerwca 1884, 8, 
str. 406 i nn. 

— Święty Piotr w Rzymie, opowiadanie 
z czasów prześladowania chrześcijan za Ne- 
rona, przerobione z powieści .... przez H. Sł. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
Rnbieszewskiego i Wrotnowskiego, G. Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, 1900, 8 mała, str. 
219, kop. 40. 

— Pisma, t. I. Wyd. 3. Tamże, druk. St. 
Niemiery, 1884, 8 mała, str. 294 i 1 ni., 
rb. 1. 

Stary sługa; Hania; Szkice węglem; Janko mu- 
zykant. 

— Pisma, t. I. Wyd. 5. Tamże, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1893, 8 ma- 
ła, str. 294 i 1 ni., rb. 1. 

— Pisma, tom II, III i VI— IX. Tamże, 
druk. br. Jeżyńskich, 1884/85, 8 mała, str. 270 i 1 ni. -f 234 i 1 ni. + 274 -f 290 -f 
318 + 233, po rb. 1. 

II. Listy z podróży; m. Listy z podrży po Ame- 
ryce; Listy z Rzymu i Paryża; Komedya z pomyłek; 
VI— IX. Ogniem i mieczem, tom I— IV. 

— Toż, tom III. Wyd. 5. Tamże, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896, 8 
mała, str. 266 i 1 ni., rb. 1. 

Listy z podróży po Ameryce; Listy z Rzymu, We- 
necyi i Paryża; Komedya z pomjłek. 

— Pisma, t. IV. Wyd. 2. Tamże, druk. J. 
Bergera, 1882, 8 mała, str. 268 i 1 ni., rb. 1. 

Przez stepy; Orso; Z pamiętnika poznańskiego na- 
uczyciela; Czyja wina; Za chlebem. 

— Toż, t. IV. Wyd. 3. Tamże, druk. br. 
Jeżyńskich, 1884, 8 mała, str. 268 i ni., rb. 1. 

— Toż, t. IV. Wyd. 5. Tamże, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899, 8 mała, 
str. 275 i 1 ni. rb. 1. 

— Pisma, tom V. Tamże, druk. J. Ber- 
gera, 1882, 8 mała, str. 304 i 1 ni., rb. 150. 

Latarnik; Niewola tatarska; Jamioł; Na jedne 
kartę; Bartek zwycięzca. 

— Toż, t. V. Wvd. 2. Tamże, 1883, 8 ma- 
ła, str. 304, rb. 1. 

— Toż, t. V. Wyd. 4. Tamże, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899, 8 ma- 
ła, str. 310 i 1 ni., rb. 1. 

— Pisma, tom X— XV: Potop, tom I— VI. 
Wvd. 2. Tamże, 1888, 8 mała, str. 343 -f 
234 -i- 416 -f 308 -f 250 -f 268, rb. 6. 

— Pisma, t. XIX. Wvd. 3. Tamże, 1899, 
8 mała, str. 282 i 1 ni., rb. 1. 

Ta trzecia; Sachem; Sielanka; Wspomnienia z Ma- 
ripozy; Z puszczy bialowiejskiej; Wycieczka do Aten; 
Walka byków w Hiszpanii. 

— Pisma, t. XX. Wyd. 2. Tamże, druk. 
Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896, 8 
mała, str. 212 i 1 ni., rb. 1. 

Wyrok Zeusa; Z wrażeń włoskich; Organista z Po- 
nikły; U źródła; Lux in tenebris lucet; Bądź błogo- 
sławiona; Pójdźmy za nim; Listy o Zoli. 

— Toż, t. XX. Wvd. 3. Tamże, druk. W. 
L. Anczvca i Sp., 1900, 8 mała, str, 248 i 1 
ni., rb. i, kor. 2-60. 

— Pisma t. I— VI, Wyd. jubileuszowe. 
Warszawa, nakł. Hip, Wawelberga, druk, 
S. Orgelbranda synów, 1896, 8, str. 308 + 
296 -f 312 -f 391 + 278-1- 400, rb. 2, opr. 
rb. 3. 

lin. Ogniem ł mieczem; m— V. Potop. VI. Pan 
Wołodyjowski. 

— Pisma, t. I— VI. Wyd. nowe jubileuszowe. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 1908, rb. 2, 
opr. rb. 3. 

— Pisma, t. I— XXXIV. Warszawa-Kra- 
ków, nakł. Gebethnera i Wolffa, G. Gebe- 
thner i Sp., druk. W. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, rb. 27-50, kor. 71-60; w opr. płó- 
cien, rb. 41-10, kor. 98-80. 

T. I. Stary sługa, Hania, Szkiee węglem* 
Janko muzykant. Wyd. 6, rb. 1, kor 2*60; 
w opr. 1-40, kor. 340. SIENKIEWICZ 159 T. II. Listy z podróży (po Ameryce). I. 
Wyd. 5. rb. 1, kor. 2-60 f w opr. kor.'^3 40. 

T. III. Listy z podróży. II. Komedya z po- 
myłek. Wyd. 6, rb. 1," kor. 260; w opr. 
rb. 1-40, kor. 3-40. 

T. IV. Przez stepy, Orso, Z pamiętnika 
poznańskiego nauczyciela, Czyja wina? Za 
chlebem. Wvd. 5, rb. 1, kor."^ 2-60; w opr. 
rb. 1-40, kor.'^3 40. 

T. V. Latarnik, Niewola tatarska, Jamioł, 
Na jedna kartę, Bartek zwycięzca. Wyd. 5, 
rb. 1, kor. 2 60; w opr. rb. ^140, kor. 3 40 

T. VI— IX. Ogniem i mieczem, 4 tomy. 
Wyd. 7, rb. 2, kor. 520; w opr. rb. 3-60, 
kor. 8-40. 

T. X-XV. Potop, 6 tomów. Wyd. 4, rb. 3, 
kor. 7-80; w opr. rb. 5-40, kor. 12 60. 

T. XVI— XVIII. Pan Wołodyjowski, 3 to- 
my. Wyd. 5, rb. 1 50, kor. 4; w opr. rb. 2-70, 
kor. 6-40. 

T. XIX. Ta trzecia. Sachem, Sielanka, 
Walka byków w Hiszpanii, Z puszczy Bia- 
łowieskiej, Wycieczka do Aten. Wyd. 4, rb. 
1, kor. 2-60; w opr. rb. 140, kor. 340. 

T. XX. Wyrok Zeusa, Z wrażeń włoskich, 
Organista z Ponikły, U źródła, Lux in te- 
nebris lucet! Bądź błogosławiona! Pójdźmy 
za nim! Listy o Zoli. Wyd. 4, rb. 1, kor. 260; 
w opr. rb. 140, kor. 3-40. 

T. XXI— XXIII. Bez dogmatu, powieść, 
3 tomy. Wyd. 4, rb. 3, kor. 7*80; w opr. 
rb. 4-20. kor. 10-20. 

T. XXIV— XXVL Rodzina Połanieckich, 
powieść, 3 tomy. Wyd. 4, rb. 3, kor. 780; 
w opr. rb. 420^ kor. \0-20. 

T. XXVII-XXIX. Quo yadis, powieść 
z czasów Nerona, 3 tomy. Wyd. nowe, rb. 3, 
kor. 7-80; w opr. rb. 4-20, kor. 10-80. 

T. XXX. Listy z Afryki Wyd. 2, rb. 1, 
kor. 2-60; w opr. rb. 1-40, kor. 3-40. 

T. XXXI— XXXIV. Krzyżacy, powieść hi- 
storyczna, 4 tomy. Wyd. 2, rb. 4, kor. 1040; 
w opr. rb. 5 60, kor. 1360. 

T. xxxv. Dwie łąki i inne nowele, rb. 1, kor. 2'60. 

T. XXXVT. Na marne. Na jasnym brzegu, rb. 1, 
kor. 260. 

T. XXXVn-XXXVin. w pustyni i w puszczy, 
2 tomy, rb. 2, kor. 5-20. 

— Pisma, wydane dla prenumeratorów 
Tygodnika lUustrowanego. 81 tomików. 
1—2. Szkice węglem, Janko muzykant, Sta- 
ry sługa, Hania. 3—6. Listy z Ameryki. 
Z puszczy Białowieskiej. 7 — 11. Bez dogma- 
tu. 12. Jamioł, Organista z Ponikły, Listy 
z Rzymu, Wenecyi i Paryża, Komedya z po- 
myłek. Sachem. 13. Legenda żeglarska, Bar- 
tek zwycięzca. Sielanka, Z wrażeń włoskich. 
14. Przez stepy, Orso. 15—22. Rodzina Po- 
łanieckich. 23. Z pamiętników poznańskiego 
nauczyciela, Za chlebem. 24. Latarnik, Nie- 
wola tatarska, Wspomnienia z Maripozy, Czyja wina. 25. Ta trzecia. Wyrok Zeusa, 
U źródła. 26. Pójdźmy za nim, Lux in te- 
nebris lucet, Badż błogosławiona, Listy 
o Zoli, Wycieczka do Aten. 27—29. Listy 
z Afryki. 30—35. Quo yadis. 36. Na jedną 
kartę. 37. Żórawie, Sen, Muszę wypocząć, 
Na Olimpie, Na jasnym brzegu. 38—46. 
Ogniem i mieczem. 47—48. Mieszaniny lite- 
racko-artystyczne, z przedmową Ign. Chrzar 
nowskiego. 49 — 57. Krzyżacy. 58— 60. Chwila 
obecna. 61—69. Potop. '70—73. Pan Wołody- 
jowski. 74. Na marne. 75. Humoreski z teki 
Worszyłły. 76. Selim Mirza, Czy ci najmil- 
szy? 77. Pisma ulotne 1869-1873. 78—81. 
Pisma ulotne. 

— Na slunnem pobi-eźi, Selim Mirza. DyS 
cesty. U Praze, J. Otto, b. w. r., 8, str. 287, 
opr. kor. 2. 

— Pojdiem za nim, pieriewod s polskago 
I. Kraskowskago. Moskwa, tipogr. uniwiers., 
1893, 16, str. 125, kop. 25. 

— Toż, pieriewod W. M. Ławrowa, izda- 
nije 2. Moskwa, Russkaja mysi, 1900, 8, 
str. 48. 

— Pojd'me za nim, poyidka z dob Kri- 
stowych, pfeloźil Jul. Kośnńrź. Praga, V. 
Kotrba, 1900, 8, str. 56, hal. 50. 

— Postacie charakterystyczne z powieści 
Sienkiewicza Ogniem i mieczem. Lwów, 
nakł. red. Ogniska domowego, druk. Ludo- 
wa, b. r. (1885), 4, 10 rycin podług rysunku 
Z. Madejewskiego. 

— Potop, powieść historyczna, tomów 6. 
Warszawa, druk. Noskowskiego, 1886, 8 ma- 
ła, str. 343 + 234 + 416 + 308 -f- 250 + 
268, tom po rb. 1-50. 

Ob. Pisma, t. X— XV. 

— Potop, powieść z lat dawnych, dla ludu 
i młodzieży przerobiła Janina S.(edlaczków- 
na). Gdańsk, nakł. i druk. K. Milakiegó, 
1893, 16, str. 146. 

Toż, dla młodzieży utożyl WL Grzymalowski, z 8 
rycinami, 1901. Karton kor. 3, opr. kor. 4. 

— Potop, istoriczeskij roman w 6ti cza- 
stiach, pieriewod F. Dombrowskago. Sobra- 
nije soczinienij, VI & VII. Kijew, izd. F. Jo- 
gansona, tipogr. I. Czokołowa, 1895, 8, str. 
532 + 362, po rb. 1-50. 

— Potop, istoriczeskij roman w 2 tomach 
i 3 czastiach. Pieriewod N. I. Pierełygina. 
S. Pieterburg, 8, str. 502 + 444, rb. 3. 

— Potop, przekłady niemieckie Lowen- 
Steina w Berlinie i generała M. Rodakow- 
skiego w Peszcie. 

— Powiesfci i razskazy. Moskwa, Russkaja 
myśl, 1893, 8, str. X i 451, rb. 1-50. 

Ta trieta; Janko muzykant; Pojezda w Atiny; 
Staryj sługa. 

— Quo yadis, powieść z czasów Nerona, 
tom I-III. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 160 SIENKIEWICZ W. L. Anczyca i Sp., 1896, 8 mała, str. 309 
+ 253 + 345, rb. 5. 

— Toż, t. I— III. Wyd. 2. Pisma, tom 
XXVJI— XXIX. Tamże, 1897, 8 mała, str. 
309 + 253 + 345, rb. 3. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, 8 mała, str. 309 
+ 253 + 345, rb. 3, kor. 7 80. 

— Toż. Wydanie wytworne w 4ce większej z 20 
heliograwurami, w ozdobnej oprawie (1902), kor. 35. 

— Toż. Wyd. popularne, (1902), kor. 1'60. W opra- 
wie kor. 2. 

— Quo vadis, powieść z czasów Nerona, 
dla dojrzalszej młodzieży ułożył i objaśnił 
Romuald A. Bobin. Tamże, 1899, 8, str. 498 
i 2 ni., z 10 rycinami i mapą, rb. 150. 

— Quo yadis, pfeloźil Jan J. Langner. 
Praha, Ed. Beaufort, 1898, 16, str. 768. 

— Quo vadis, istoriczeskaja powiest', pie- 
riewod M. L. T., tom I— III. Warszawa, ti- 
pogr. K. Kowalewskago i tip. S. Orgelbran- 
da, 1896, 8, str. 247 + 233 + 240, rb. 3 60. 

— Kamo griadieszi, Quo vadis, roman iz 
wriemien Nierona, pieriewod s polskago M. 
W. Ławrowa. Petersburg, 1896, 8, str. 516, 
rb. 1-50. 

— Toż, W. M. Ławrowa, s primicz. S. J. 
Sobolewskago. Izd. 2. Moskwa, 1897, 8, str. 
528, rb. 1. 

— Quo vadis, roman iz wriemien Nierona, 
s polskago. Izd. 4. Petersburg, 1897, 8, str. 
523, z portretem autora, rb. 135. 

— Kamo griadieszi, roman iz wriemen 
Nierona, połnyj pieriewod s polskago. Pe- 
tersburg, 1897, 8, str. 482, z ilustr., kop. 80. 

— Kamo griadieszi, powiest' s wriemen 
Nierona, pieriewod z polskago I. T. Kras- 
kowskago. Moskwa, 1897, 8, str. 620, rb. 2. 

— Quo vadis (Kamo griadieszi?). Istori- 
czeskij roman, w II czastiach. S. Petersburg, 
izd. N. Tti. Mertca, 1898, 8, str. 600. 

— Quo vadis, istor. powiest', izdanije 2je. 
Petersburg, 1900, 8, str. 820, rb. 1-25. 

— Toż, roman iz wriemien Nierona, s epi- 
logom, połnyj pieriewod F. W. Dombrow- 
skago, s priedisłowijem i primieczenijami 
pieriewodczyka. Petersburg, 1897, 8, str. V 
i 562. 

— Quo vadis, roman de temps neroniens, 
par .... Traduction de B. Kozakiewicz et I. 
L. de Janasz, approuv6e par Fauteur. Edi- 
tion illustree. Paris, Monillot, 8 większa, 
str. 560, fr. 7. 

— Toż. Traduction dc B. Kozakiewicz et 
J-1 de Janasz. Paris, editions de la Revue 
blanche, 1900, 8, str. 8 ni. i 645, frs. 350. 

— Quo vadis ? Traduction nouvelle et 
complćte par Halperine-Kaminsky. Illustró 
par Jean Styka, rb. 10. 

— Quo vadis, a narrative of the thime ot 
Nero, translated from the polish by Jere- miah Curtin. London, J. M. Dent and Com- 
pany, 1897, 8, str. 2 ni. i 541. 

— Toż, by Jeremiah Curtin, new edition, 
YOlume I— II. Boston, Little, Brown and 
Company, 1897, 8, str. X, 355, VI i 352, 
z portretem autora, 2 mapami rycinami. 

— Quo vadis, Whither goest thou, a tale 
of the thime of Nero, translatet from the 
polish by dr S. A. Binion, author of »An- 
cient Egypt*, and S. Maleysky. London, G. 
Routledge and sons, 1899, 8, str. 512, szyi. 1. 

— Quo yadis, Roman in zwei Banden, 
Wien, A. Hartleben's Yerlag, (1898), 8 mała, 
str. 160 i 176, opr. kor. 160. 

— Quo vadis ?, historischer Roman, ueber- 
setzt von J. Boliński, Band I & II. Lindau, 
J. Lutz, 1898, 8, str. 398 i 442, opr. mr. 5. 

— Toż, historischer Roman aus der Zeit 
dej- Chiistenverfolgungen, autorisierte Uber- 
setzung von J. Boliński, uberarbeitete und 
purgierte Augabe von H. Feodorowski, B. 
I— II. Tamże, 1899, 8, str. 800, z port. auto- 
ra, opr. mr. 6. 

— Toż, iibersetzt von E. und R. Ettlinger. 
Einsiedeln, Benzinger & Co, 1899, 8, str. 616, 
z 17 ilustr., 2 widokami, opr. mr. 6. 

— Toż, autorisierte Ubersetzung von E. 
u. R. Ettlinger, sechste Auflage. Tamże, 
1900, 8, str. 616, z 17 orygin. ilustr. A. 
Rothaug'a, 3 widokami, 2 planami i 2 ma- 
pami, opr. mr. 6. 

— Rodzina Połanieckich, powieść, 1. 1— III. 
WarszaAva, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
E. Skiwskiego, 1895, 8 mała, str. 322 + 378 
499, rb. 5. 

— Toż. Wyd. 2, tom I— III. Pisma, tom 
24—26. Tamże, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8 mała, 
str. 265 + 314 + 416, rb. 3, kor. 7-80. 

— Toż. Wyd. 3. Tamże, 1900, 8 mała, str. 
265 + 314 + 416, rb. 3, kor. 780. 

— Siemia Połanieckich, roman, czast' I. 
Moskwa, 1894, 8, str. 150. 

— Toż, pieriewod F. W. Dombrowskago. 
Kijew, tipogr. G. Korczak-Nowickago, 1895, 
8, str. 628. 

— Toż, s polskago F. W. Dombrowskago. 
Izd. 3. St. Pietierburg, 1900, 8, str. 608, 
rb. 2. 

— Siemiejstwo Połanieckich, roman. Pe- 
tersburg & Moskwa, tip. M. O. Wolffa, 1897, 
8, str. 738, rb. 1-25. 

— Iz razskazow .... pieriewod s polskago: 
Janko Muzykant, Pisma z dorogi. Russkaja 
myśl z marca r. 1882. Moskwa, 8, str. 302 
-328. 

— Wierzcie rycerze, duet do słów H. Sien- 
kiewicza z towarzyszeniem fortepianu, (pośw. 
Lutni warszawskiej. Op. 27). Warszawa, 
kop. 50. SIENKIEWICZ 161 — Ubityja siły, powiest', s polskago F, 
Dombrowskago. "Petersburg, 1894, 8, str. 175, 
kop. 75. 

— Ubityja siły, Na marne, s polskago F. 
W. Dombrowskago. Tamże, 1897, 8, str. 175, 
kop. 75. 

— Stary slulia, Hana, z polStiny pfeloźil 
Jan Hudec. Praha, Al. Hynek, 1887, 8 mała, 
str. 196, kor. 1-20. 

— Sabałowa bajka. Odb. z Czasu, nr. 170. 
Kraków, druk. Czasu, 1889, 8 mała, str. 3. 

— Sobrane soczinienija, połnyj pieriewod 
F. Dombrowskago, t. I: Bież dogmata. Pe- 
tersburg, F. Joganson, 1894, 8, str. 404, 
rb. 1-50. 

— Toż, tom II: Powiesti i razskazy. Tam- 
że, 1894, 8, str. 417, rb. 1-50. 

— Toż, t. III: Pobieditiel, Ta trietia, Ta- 
tarskaja niewola, Na odnu kartu, Angiel 
i drug. Tamże, 1894, 8, str. 358, rb. 1-50. 

— Toż, tom IV — V: Ogniem i mieczem, 
istor. roman. Tamże, 1894, 8. 

— Toż, t. IX: Pisma iz putiesziestwij. 
Tamże, 1894, 8, str. 440. 

— Połnoje sobranije soczinienij, w pierłe- 
wodi F. W. Dombrowskago w 6 tomach. 
Petersburg, izd. F. A. Jogansona, t. I. Pe- 
tersburg, 1898, 4, str. 512. 

— Toż, t. III. Tamże, 1898, 4, str. 453, 
rb. 1. 

— Toż, t. VI. Tamże, 1898, 4, str. 416, 
rb. 1. 

— Połnoje sobranije soczinienij w pierie- 
wodie F. Dombrowskago w 6 tomach, izd. 
2je. Tamże, 1899, 8, str. 512 + 466 + 453 
-f 404 + 416 + 336, rb 6. 

— Suivons-le, nouvelle, par H. Senke- 
vitch, ti-aduit du russe par E. Garnault. 
Revue bleue w nrze 23 i 24 r. 1898, 4, str. 
715—721 i 754—758. 

— A la source du bonheur. Tradułt par 
N. Ordega, Traduction autorisee par Tauteur. 
Paris, P. Lethielleux, 12, str. 122, fr. 1-50. 

— W stiepach, razskaz. Otieczestwiennyja 
zapiski, nr. IV, z r. 1882. Petersburg, 8, str. 
365-408. 

— Przez stepy, Orso, Komedya z pomy- 
łek, Latarnik, przełożył Praun r. 1887 na 
niemieckie w Peszcie. 

— Przez stepy, tłum. na niem. Tenner 
r. 1887. 

— Światła i kwiaty, myśli zebrane z utwo- 
rów .... Ob. Maryusz. 

— Ta trzecia, Sachem, Sielanka, Wspo- 
mnienie z Maripozy, Z puszczy białowie- 
skiej. Wycieczka do Aten. Pisma, tom XIX. 
Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1889, 8 mała, str. 244 
i 1 ni., kor. 3. — Toż. Wyd. 2. Tamże, 1890, 8 mała, str. 
262 i 1 ni., kor. 3. 

— Ta tfeti, z polStiny preloźil VAclav 
Hanus. Praha, Fr. Simacek, 1895, 16, str. 83, 
hal. 20. 

— Das Urtheil des Zeus und andere No- 
rellen, aus dem Polnischen von Helena Maj- 
dan ska. Berlin, Rosenbaum & Hart, 1895, 8, 
str. III i 92, mr. 1. 

— Zersplittert, aus dem Kiewer Studen- 
tenleben, aus dem Polnischen libertragen 
und bevorwortet von Ph. Lobenstein. Uni- 
versalbibliothek, 1637, 1638. Leipzig, Re- 
clam jun., (1882), 16, str. 161, fen. 40. 

Na marne. 

— Iz żizni pierwych Christian w carstwo- 
wanije Nierona, sost. po Qao vadis Sienkie- 
wicza. Tuła, A. Bałaszew, 1899, 8, str. 19. 

— Na zmar, obraz ze źivota kijevskych 
studentu, pfeloźil C. S. Moudry. Tel6, E. 
§olc, 1888, 8 mała, str. 253, kor. 140. 

— Dzielny żołnierz, opowiadanie history- 
czne z powieści .... Pan Wołodyjowski, z u- 
poważnienia autora przerobione przez H Sł. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, G. Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, 1900, 8 mała, 
str. 120, kop. 20, hal. 52. 

— Album do powieści H. Sienkiewicza: 
Ogniem i mieczem, podług rysunków Jul. 
Kossaka. Warszawa, nakł. wydawn. Kraj 
w obrazach (Wożniaka), J. Fiszer, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, (1898), 8 po- 
dłużna, rycin 12, rb. 1; w teczce ozdobnej 
rb. 2. 

— Toż, do powieści H. Sienkiewicza Po- 
top. Lwów, 18^7, Gebethner i Wolff w War- 
szawie, 4, rb. 350, fol. rb. 6-50. 

— Toż, rysunku St. Batowskiego, Cz'. 
Jankowskiego, P. Stachiewicza. Potop w ilu- 
stracyach. Warszawa, nakł. wydawn. Kraj 
w obrazach (Wożniak), skł. gł. w księgarni 
M. Arcta, 1899, 4, 1 k. tyt., kart ilustr. 16, 
w teczce ozdób. rb. 2. 

— Toż, do powieści Quo vadis. 15 rysun- 
ków na kredowym papierze w wykwintnej 
okładce, z portretem i podpisem H. Sienkie- 
wicza. Warszawa, Jan Fiszer, rb. 1; w opr. 
stylowej rb. 2*25. 

— Album jubileuszowe H. Sienkiewicza: 
Główniejsze sceny i postacie z powieści i no- 
wel Sienkiewicza w dwudziestu ilustracyach 
Józ. Brandta, Józ. Chełmońskiego, Ant. Ka- 
mieńskiego, Jul. Kossaka, Wilh. Kotarbiń- 
skiego, Kaz. Pochwalskiego, J. Rosena, H. 
Siemiradzkiego, Piotra Stachiewicza i Winc. 
Wodzinowskiego, z wstępem krytycznym 
St. br. Tarnowskiego (pośw. H. Sienkiewi- 
czowi w hołdzie jubileuszowym) Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 

21 162 SIENKIEWICZ - SIEROSZEWSKI 1898, fol. i w 4ce, str. 103 i 2 ni., z ilustr., 
opr. rb. 15 i rb. 8. 

— Ob. Batowski St.; Chmielowski Piotr; 
Ciampoli D.; Dzieduszycki W. (Potop); Kos- 
sak J.; Kozłowski St. G.; Krzyżanowska N.; 
Landau S. R.; Mariusz; Nowiński J. (1901); 
Parasiewicz Sz.; Pini Tad.; Pobóg B.; Ra- 
valla E.; Rosenzweig J. (Bez doo^matu); Se- 
dlaczkówna J.; Semeria Jan; Skrochowski 
Ig.; Solecka Walerya; Sta; Stroka W.; Tar- 
nowski St.; Zdziechowski M. (Szkice). 

SIENKIEWICZ Karol (Kar. z Kalinówki). Pi- 
sma wierszem, pierwszy raz zebrane i oso- 
bno wydane. Kraków, nakł. synów Roberta, 
Artura i Adama, G. Gebethner i Sp., druk. 
Czasu, 1888, 16, str. 110, kor. 120. 

SIENKIEWICZ KI. Ob. Sprawozd. dyr. gi- 
mnazyum w Jaśle (1884). 

SIENNICKI Stanisław. Dawna drukarnia Ja- 
snej górv częstochowskiej, MDCXXV1II — 
MDCCCLXIV. Wyd. 2gie uzupełnione, ozdo- 
bione ryciną i 8ma facsimiliami pisma i nie- 
Ictórych ornamentów drukarskich z drugiej 
połowy XVII w. i początku XVIII stulecia. 
Warszawa, nakł. autora,' H. Kleinsinger, ti- 
pogr. uczebnago okruga, 1887, 8 mała, str. 
2 ni., 140 i XXXII, rb. 1-75. 

Cena zniż. rb. 1. 

SIEPRAWSKI Karol. Jak się starać o trafiki 
i jak je prowadzić należy. Lwów, nakł. Za- 
rządu główn. Tow. Kółek roln., druk. Udzia- 
łowa, 1900, 8 mała, str. 32, hal. 10. 

— O opustach podatku gruntowego z po- 
wodu szkód elementarnych. Tamże, 1900, 
8 mała, str. 16, hal. 6. 

SIERADZKI Antoni dr. Dziecko, jego rozwój 
i pielęgnowanie, rady dla młodych matek, 
oparte na własnem doświadczeniu, tudzież 
na badaniach uczonych lejjarzy. Lwów, nakł. 
Gubrynowicza i Schmidta, druk. Pillera 
i Sp., 1890, 8 mała, str. 176, kor. 240. ' 

SIERADZKI Hieronim. Solanka. Kraków, 
nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., G. Ge- 
bethner i Sp., Petersburg, Br. Rymowicz, 
1893, 8, str. 56 i 1 ni, kor. 1, kop. '40. 

— Tablice do kalkulacyi i obliczania ró- 
wnowartości rubli, funtów szterlingów, fran- 
ków i guldenów, podług notowań giełd ber- 
lińskiej, warszawskiej i petersburskiej War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. Al. Ginsa, 
1882, 8, str. 69 i 2 ni., rb. 2. 

Cena zniżona kop. 50. 

SIERADZKI Włodzimierz dr. O tak zwanej 
przemianie tłuszczo w osko w ej zwłok. Kra- 
ków, nakł. autora, 1898, 8, str. 86. 

— Przypadek dzieciobójstwa. Odb. z Prze- 
glądu lek, Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898, 
8, str. 22. 

— Przypadek urazowego pęknięcia dwu- 
nastnicy i żołądka. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1897, 8, str. 9. — Stosunek nauki medycyny sądowej do 
innych nauk lekarskich, Wkład.' Odbitka 
z Przeglądu lek. Tamże, 1898, 8, str. 13. 

— Uwagi o sekcyi zwłok rozkawałkowa- 
nych. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1896, 
8, str. 27. 

— Ob. Wachholz L. (1897). 
SIERAKOWSKI C. Meine Reise durch Elsass- 

Lothringen und der Besuch der Schlacht- 
felder bei Gravelotte und in Ehrenthal. Ab- 
druck aus dem »Soldaten-Freund€. Berlin, 
1878, 8, str. 121. 

SIERAKOWSKI Zygmunt. Ob. Koszczyc Wacł. ; 
Słotwiński Ad. ks. 

Siercza. Ob. Młynek Ludw. (Życie). 

Sieroce majątki. Ob. Tałasiewicz Jul. (1880). 

SIEROCIŃSKI leodozy. Gramatyka polska 
ułożona przez .... prof. języka polskiego i li- 
teratury. Wyd. 13. Warszawa, nakł. księg. 
J. Błaszkowskiego, druk. A. Ginsa, 1880, 8, 
str. 110, k. ni. 4. 

— Gramatyka polska drukowana dla szkół 
polskich w Ameryce z wydania 13. Chicago 
III, nakł. i druk.^ Wł. Dyniewicza, 1883, 8 
mała, opr. centim. 25. 

— Gramatyka polska. Wyd. 26. Warsza- 
wa, 1889, kop. 10. 

SIEROSŁAWSKI Józef. Podręcznik do nauki 
śpiewu, ułożony dla szkół. Kraków, nakł. 
autora, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str. 24, 
hal. 40. 

— Śpiew rzymsko-katolickiego Kościoła, 
od początku ery chrześcijańskiej, aż po na- 
sze czasy. Kraików, A. Piwarski i Sp., 1900, 
8, str. 201, kor. 5. 

SIEROSZEWSKA J. Ob. Phillpotts E. 

SIEROSZEWSKI Wacław (Sirko). Brzask, Pu- 
szcza białowieska. Grecka szczelina, Dno 
nędzy. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa', Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1900, 8 mała, str. 237 i 1 
ni., rb. i 40. 

— Na kresach lasów, opowiadanie. Pe- 
tersburg, druk. S. Kornatowskiego, L. Zwo- 
liński i Sp. w Krakowie, 1894, 8 mała, str. 
381, rb. 1-80, kor. 4 70. 

— Toż. Wyd. 2 Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898, 8 mała, 
str. 331, rb. 1, kor. 2 60. 

— Dwanaście lat w kraju Jakutów, wra- 
żenia i notatki. Warszawa, nakł. i druk. 
Fr. Karpińskiego, 1900, 8 większa, str. 414, 
Xii ni., z mapą i 167 rysunkami w teks., 
rb. 3. 

— Latorośle, Pustelnia w górach, Czuk- 
cze. Z iłlustracyami K. Górskiego i J. Pan- 
kiewicza. Bibliot. illustrowana. Warszawa, 

I nakł, Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Ge- SIEROSZEWSKI - SIKORA 163 bethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1900, 8, 2 k., str. 317, rb. 120, kor. 3-20; 
opr. rb. 1 60, kor. 4 20. 

— Wśród lodów. Warszawa, nakł. A. Rzą- 
żewskiej, druk. J. Sikorskiego. 1898, 8, str. 
77, z ilustracjami, opr. rb. 120. 

— W matni: Jesienią, Skradziony chło- 
pak, Chajłach, W ofierze bogom. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, 6. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1897, 8 mała, str. 296 i 1 ni., rb. 1-35, 
kor. 3-60. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1898, 8 mała, str. 
296 i 1 ni., rb. 1. 

— Powiesti i razskazy. Petersburg", izd. 
Dorowatowskago i Czarusznikowa, 1900, 8, 
str. 268, kop. 80. 

— Jakutskije razskazy. St. Petersburg, 
izdanie L. F. Panteliewa,"^ 1895, 8, k. ni. 3, 
str. 192. 

— Risztau, powieść. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, K^raków, G. Gebethner 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8 
mała, str. 210, z ilustr. A. Kamieńskiego, 
rb. 1-20, kor. 3 20. 

SIEROTA Józef ks. Skrócony bieg życia sie- 
roty. Kraków, piórem i nakł. Sieroty, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. F. K, Pobudkiewicza, 
1875, 16, str. 47, hal. 80. 

Sieroty włoskie z klasztoru św. Dyonize- 
go, opowieść osnuta na prawdziwem poda- 
niu ludu włoskiego. Poznań, nakł. St. Of- 
fierskiego, druk. Chocieszyńskiego, 1883, 8, 
str. 2 ni. i 92. 

— Ob. Drohowyż (Zakład). 
SIERP-POLACZEK pseud. Jul. Preisa. 
SIERPIŃSKI. Konik zwierzyniecki, powieść 

i obraz. Odb. z Gazety polskiej, Chicago, 
nakł. i druk. Wł. Dyniewicza, 1882, 8 mała, 
z obrazkiem, hal. 20. 

SIESLAWIN D. N. Samouczłtiel polsk?,go ja- 
zyka dla wzrosłych po mietodie Tussena 
i ' Langienszejdta, wypusk I II. Petersburg, 
1899, 8, str. 41 i 23." 

SIERZPUTOWSKI. Odpowiedź ze strony 
JWW. hrabiów Chodkiewiczów w sprawie 
z JWW. Zawiszami. B. w. m. dr. i r. (1816), 
fol., sig. A — I. 

— Prośby ze strony JWW. hrabiów Chod- 
kiewiczów w sprawie z JWW. Zawiszami 
i dalszemi. B. w. m. dr. i r. (1816), fol., sig. 
A — C2 

— Sprawa JWW. Tadeusza i Waleryi Za- 
wiszów pułków, b. woysk Polsk. Zofii Za- 
wiszanki, oraz Tadeusza, Juliana, Tekli i 
Anny pułkownikowiczów Zawiszów, z JWW. 
Józefem i Aleksandrem starostami żmuy- 
dzkiemi grafami Chodkiewiczami, dziedzi- 
cami Franciszkiem Rajeckiro, Wiktoryą ma- 
tką, Barnabą, Józefem i Rochem synami, Wiktoryą z Kuczewskich, Stanisławem synem 
Szabuniewiczami. B, w. m. di-, i r. (1816), 
fol., sig. A— Y, 

SIETNICKI Maryan dr. O kredycie, mono- 
grafia. Lwów, druk. Ludowa, 1888, 8, str. 
64, kor. 1-20. 

Siew. Ob. z Bronowa Stef.; Prażmowski 
A.; Szymański Adam. 

Siewierz. Ob. Fedorowski M.; Łuszczkle- 
wicz Wł. (Kościółek). 

SIEWIŃSKI Ludomir, Ob. Rylejew (Dumy). 

Siewniki. Ob. Ajdukiewicz Kaz. 

SIEWRUK I. dr. i FUCHS A. Krótki opis 
zakładu wód mineralnych w Ciechocinku. 
Warszawa, druk. Gazety lekar., 1876, 8, 1 t., 
str. 34. 

SIGALINA K. Kefir, jego własności i uży- 
cie. Warszawa, druk. L. Szyllera i svna, 
1896, 16, str. 22, kop. 15. 

— Pochodzenie, rozpowszechnianie, uży- 
cie i skutki kaukazkiego kefiru, przetłuma- 
czył R Sigalin. Tamże, druk. Kupiecka, 
1889, 8 mała, str. 94 i 1 ni., kop 30. 

SIGHELE Scypio. Tłum zbrodniczy, szkic 
psychologii zbiorowej, przekład z włoskiego 
Ant. Morżkowskiej. Warszawa, nakł. G. 
Centnerszwera, druk. A. Ginsa, 1895, 8 ma- 
ła, str. 157 i 2 ni., rb. 1. 

SIGISMUND Konig von Polen. Ob. Arndt R. 

SIGISMUNDUS I. rex Poloniae. Ob. Wapow- 
ski Bernard (1891). 

Signale der Krakau-Oberschlesischen Eisen- 
bahn. 1847. Sygnały kolei żelaznej krakow- 
sko-Górno-Sziąskiej. Wrocław, druk. H. Rich- 
tera, 1887, 8, str. 15, na kolorowym papie- 
rze. 

SIGURO. Humoreski, z upoważnienia auto- 
ra przełożył z orygin. szwedzkiego Konst. 
Bończa Bukowski. Kraków, Spółka wydawn., 
druk. Czasu, 1898, 8, str. 62 i 1 ni., kor. 1. 

— Sprzedany sierota, pamiętniki radcy 
Jónsona, tłómaczenie wedle wyd. szwedz- 
kiego. Tamże, 1897, 8, str. 93, kor. 160. 

SIKORA. Redaktor Pafnucy de von Ptasi- 
kiewicz. Sikogrod, druk. wo Ligurganów. 
N. 1. 6go czerwca, 8481, 8. 

SIKORA Adam, tkacz w Jabłonkowie, Ko- 
lenda pastuszków, którą napisał dla ludu 
śląsko polskiego. Frysztat, 1866. 

— Pieśni nabożne o cudownym Krzyżu 
świętym w Górnej Łomnej, niedaleko Ja- 
błonkowa. Cieszyn, druk. Prochaski, 1863, 
8, str. 31. 

— Pieśni nabożne. Jabłonków, nakł. Pło- 
szka, druk. Steinbrennera w Wimperku, b. r., 
8, str. 264. 

SIKORA Fr. ks. Pacierz i zebranie treści- 
we głównych prawd wiary Św., zastoso- 
wane do potrzeb parafialnych przez ks, Fr, 164 SIKORA — SILBERSTETN S. Wyd. 4te poprawne. Kraków, nakł. dra 
Wł. Miłkowskiego, druk. Związkowa, b. r., 
32, Btr. 29, z 2 obrazkami. 

SIKORA Jan ks. Pamiętnik Anioła-Sferóża 
przez ks. G. Chardou, ź francus. Cieszyn, 
druk. Prochaski, 1886, 8, str. IV, 157. 

— Przemowa przy pogrzebie kości ludz- 
kich, znalezionych pod starą farą w Cieszy- 
nie, powiedziana w kościele parafialnym 
cieszyńskim d. 2 lipca 1893. (Cieszyn), nakł. 
autora, druk. Prochaski, 8, str. 12. 

— Wspomnienia z pielgrzymki do Rzy- 
mu, odbytej 1888 r. dla ludu śląskiego. Odb. 
z Gwiazdki cieszyńskiej. Wyd. 'Dziedzictwa 
bł. Jana Sarkandra. Cieszyn, druk. Procha- 
ski, 8, str. 174 i 13. 

SIKORSKA Heićne dc Var80vie. Etude phar- 
macodynamiąue des principales prśparations 
de Yalóriane, thśse. Gen6ve, 1899, 8, str. 80. 

SIKORSKI ks. Ob. Kantecki A. (Kazanie). 

SIKORSKI Bonawentura ks. Dziejowa wiado- 
mość o cudownym obrazie Przemienienia 
pańskiego w kościele farnym w Nowym Są- 
czu, z dochowanem nabożeństwem tegoż. 
Nowego i poprawnego wydania drugie dzieł- 
ko .... gwardyana konwentu nowo sądeckie- 
go. Nowy Sącz, druk. J. Pisza, 1889, 16, str. 
IX, 60 i 1 ni. 

SIKORSKI Jan Feliks prof. Sprawozdanie 
z prac laboratoryjnych i doświadczeń polo- 
wych, dokonanych przez .... Odb. z Rolnika 
i hodowcy. Warszawa, druk. Wł. Szulca, 
1894, 8, str. 59 i 1 ni. 

— Mechaniczna uprawa gleby, podręcznik 
dla użytku praktycznych gospodarzy i u- 
czniów szkół rolniczych. Lwów, nakł. K. S. 
Jakubowskiego, druk. Wł. Łozińskiego. 1898, 
8 mała, str. 2 ni. i 233, kor. 360. 

— Uprawa łąk i pastwisk. Lwów, nakł. 
Towarz. wydawn., druk. W. L. Anczvca 
i Sp. w Krakowie, 1900, 8, k. ni. 3, str. XV, 
550, z 65 ilustr. w tekście, kor. 8. 

SIKORSKI Józef ks. Kazania pasyjne. War- 
szawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1893, 8 ma- 
ła, str. 93 i 1 ni., kop. 50. 

SIKORSKI S. Beitrag zur Kenntniss der 
physiologischen Bedeutung der Kartoffel- 
knoUe. Nadb. z Anzeiger der Akademie der 
Wisa. Krakau, Univ.-Buchdr., 1892, 8, str. 
114-116. 

Przyczynek do fizyologii bulwy ziemniaczanej. 

SIKORSKI Wacław. Gospodarstwo rybne. 
Dod. do Rolnika i hodowcy, zesz. 1—3. War- 
szawa, druk. Wł. Szulca, 1898, 8, str. XII 
i 467, rb. 240. 

— Zielone nawozy w nowoczesnem go- 
spodarstwie. Odb. z Ziemianina. Poznań, 
druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1892, 8, str. 16. 

— O poprawie zbóż. Odb. z Ziemianina. 
Tamże, 1892, 8, str. 23. SILBERSTEIN A. dr. O położeniach płodu 
poprzecznych zaniedbanych. Odb. z Przegl. 
lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, 
str. 11. 

— ProlapsuB completus uteri inversi. Odb. 
z Przegl. lekar. Tamże, 1897, 8, str, 9. 

SILBERSTEIN Henryk dr. Synteza alkaloi- 
dów. Odb. z Kosmosu. Lwów, 1886, 8, str. 
149, kor. 260. 

-— Ob. Guillemin A. (Siły przyrody). 

SILBERSTEIN Ludwig. Ueber die mechani- 
sche Auffasung elektromagnetischer Erschei- 
nungen in Isolatoren und Halbleitern. Dis- 
sertation. Berlin, 1894, 8, 2 tyt., str. 42 (2). 

— Ueber die Bewegung eines electrischen 
Korpers in einem Dielectricum. Nadb. z 48 
t. Annalen der Physick und Chemie. Leip- 
zig, J. A. Barth, 1893, 8, str. 262—271. 

— Ueber die Entstehung von Wirbelbe- 
wegungen in einer reibungslosen Fliissig- 
keit. Nadb. z Anzeiger der Akademie der 
Wiss. Krakau, Universitatsbuchdr., 1896, 8, 
str. 281—290. 

— , O falach elektromagnetycznych wymu- 
szonych w sprężystym ośrodku drgającj^m. 
Odb. z 34 t. RÓzpr. Wydz. matem.-przyrod. 
Akad. umiejet. Kraków, Spółka wydawn., 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8 większa, str. 12. 

— Ein hydrokinematischer Lehrsatz. Nadb. 
z Anzeiger der Akademie der Wiss. Tamże, 
1895, 8. str. 17-18. 

— Porównanie pola elektromagnetycznego 
z ośrodkiem sprężystym. Odb. z 28 t. Rozpr. 
Wydz. matem.-przyr. Akad. umiej. Tamże, 
1894, 8 większa, str. 9. 

— Teorya molekularna przewodników ele- 
ktrycznych, półprzewodników i dielektrj'^- 
ków. Nadb. z IX tomu Prac matem. -fizycz. 
Warszawa, 1898, 4, str. 103—116. 

— Twierdzenie hydrokinematyczne. Odb. 
z 29 t. Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Aka- 
demii umiej. Kraków, Spółka wydawnicza, 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8 większa, str. 4, 
hal. 20. 

— O tworzeniu się wirów w płynie do- 
skonałym. Odb. z 31 t. Rozpr. Wydz. mat.- 
przyr. Akademii umiej. Tamże, 1896, 8 wię- 
ksza, str. 11, z 2 ryc. 

— Ueber erzwungene elektromagnetisehe 
Wellen in einem elastischen Medium. Nadb. 
z Anzeiger der Akad. der Wiss. Tamże, 
1897, 8, str. 355—365. 

— Vergleich des electromagnetischen Fel- 
des mit einem elastischen Medium. Nadb. 
z Anzeiger der Akademie der Wiss. Tamże, 
1893, 8, str. 291—294. 

— Ob. Olearski K. 

SILBERSTEIN Rozalia. Sara, utwór sceni- 
czny w 4 aktach, osnuty na tle stosunków SILESIANA - SIMSON 165 społecznych. Warszawa, druk. St. Niemiery, 
1895, 8 mała, str. 92, kop. 50. 
Silesiana. Ob. Gorazda W. (1896). 

SILIN P. M. PożajskJj uspienskij pierwo- 
kłasnyj monastir. Odb. z Pamiatnoj kniżki 
kow. gub. Kowno, J. H. Ossowski, tipogr. 
gubiernsk. prawi., 1890, 8, str. 18, kop. 20. 

— Surdiegskij swiato-Duchow trietiekła- 
snyj monastir. Tamże, 1890, 8, str. 26, 
kop. 25. 

Silurcephalopoden. Ob. Scłiroeder H. (Bei- 
trage 1881). 

Sika rerum pierwsza czyli zbiór licznych 
pomniejszych artykułów i rzeczy ulotnych 
z Warty, 3 części. Poznań, skł. gl. i druk. 
W. Simona, 1887, mr. 4-50. 

Silva rerum na pamiątkę festynu akademi- 
ckiego w r. 1891. Lwów, odpow. za reda- 
kcyę i nakł. Juliusz Reiner, druk. Zakładu 
naród. im. Ossolińskich, 1891, 4, str. 8, hal. 20. 

Artykuły 1 wiersze pióra: W. Dąbrowskiego, W. 
G., J. Kasprowicza, J. Kuczyńskiego, T. Lenartowi- 
cza, W. S., X. X. Y. Z. 

— Ob. Wybranowski Alex. (1887). 
SILVA SERRANO Joachim (da). Ob. Smo- 
czyński W. ks. dr. 

Siła. Czasopismo polityczno-społeczne. Or- 
gan party i socyalno demokratycznej. Wy- 
dawca K. Źeleszkiewicz. Odpow. redaktor 
J. Obirek, druk. Z. GoUoba. Lwów, 1897, 
folio. 

Siła sympatyi czyli wpływu duchowego 
na organizm ludzki i zwierzęcy, jako śro- 
dek w rozmaitych chorobach i przypadkach 
bardzo skuteczny, z dodatkiem fizyognomi- 
cznych reguł i wskazówek, podług których 
szybko charaktery, temperamenta, zdolności 
i uczucia ludzi poznać można. Cieszyn, 
nakł. E. Feitzingera, druk. Kutzera i Sp., 
(1890), 16, str. 64, hal. 80. 

— Ob. Adam P.; Biliński Stan. (zrówno- 
ważona 1897); Birkenraajer L. (Wyniki cię- 
żkości 1898); Frankę Jan Nep. (O rozpozna- 
waniu 1890). 

O własnych siłach. Tygodnik ekonomiczno- 
społeczny. Wydawca i naczelny redaktor: 
Bohdan Mardyrosiewicz. Odpowiedzialny re- 
daktor Oswald Wyszyński. Kołomyja, druk. 
A. J. Hollendra, 1889, 4. Rok I, nr. 1 z dnia 
26 kwietnia 1889. R. II, 1890. 

Siły przyrody. Ob. Guillemin. 

SI MARA, pseud. Napieralskiej Mar. 

SIMASZKIEWICZ M. Rimskoje katoliczestwo 
a jeho Jerarchia w Podoili. Kamenec Po- 
dolskij, tipogr. Podolskawo gubern. prawle- 
nija, 1872, 8, str. 528 1 k. 2. 

— Istoriczesko geograf iczeskii i etnogra- 
ficzeskij oczerk Podoili. Wypusk pierwyi. 
Iz podolskich Eparchialnych wiedomostej. Tipogr. nasliednikow D. Krajza, 1875, 8, 
str. 80. 

SIMIGINOWICZ-STAUFE L. Ad. prof. DasPrut- 
thal in Galizien und in der Bukowina. Be- 
richt der k. k. Lehrer- und Lehrei-innenbil- 
dungsanstalt in Czerno witz. Czernowitz, H. 
Pardini, 1897, 8. 

— Die Yolkergruppen der Bukowina, 
ethnographisch - culturhistorische Skizzen, 
Tamże, 1884, 8, str. VII i 203, kor. 2. 

— Kleinrussische Yolkslieder. Leipzig, O. 
Wigand, 1888, 8 mała, str. XX i 256, mr. 4. 

SIMON Fryderyk dr. O rozpoznawaniu duru 
brzusznego z surowicy krwi chorego za po- 
mocą bulionowej hodowli prątka Ebertba. 
Odb.' z Przeglądu lekar. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1897, 8, str. 10. 

SIMON Juliusz i Gustaw. Kobieta w XX w., 
Bibl. Wieku, 38. Warszawa, druk. Wieku, 
1896, 8, str. 263. 

SIMON Max. Świat snów, przetłumaczył 
z francuskiego J. K. Potocki. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Jeżyń- 
skiego, 1889, 8 mała, str. 263, rb. 1-20. 

SIMON W. Spis książek księgarni nakłado- 
wej W. Simona. Poznań, 1895, 4, str. 8. 

SIMON Wojciech. Przewodnik dla zakocha- 
nych, krotochwila w 1 akcie. Bibl. teatral- 
na, redagowana przez W. Simona, III. Po- 
znań, nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 

1892, 8, str. 27, fen. 80. 

— Warunek nieboszczki, kom. w 1 akcie. 
Bibl. teatralna, I. Tamże, nakł. i druk. W. 
Simona, (F. Chocieszyński), 1895, 8, str. 58. 

— Ob. Wegner St. (1900). 

SIMON W. & TRAPSZO M. Podróż panto- 
fla, krotochwila w 3 aktach, przedstawiona 
po raz pierwszy na poznańskiej scenie w dniu 
4 marca 1886. Odb. z Warty. Tamże, 1885." 
8, mr. 1. 

SIMONIDES Simon. Ob. Kallenbach J. 

SIMONÓWNA Kazimiera. Krwawa dola, po- 
wiastka dla ludu. Poznań, nakł. di-a L. Rze- 
peckiego, F. Chocieszyński, druk. W. Simo- 
na, 1890, 16, str. 45, fen. 30. 

— Niezgoda, obrazek tegoczesny. Tamże, 
1891, 16, str. 198, fen. 60. 

SIMONSFELD H. Bemerkungen zu der 
Weltchronik des Frater Paulinus von Ve- 
nedig, Bischofs von Pozzuoli. Nadb. z Zeit- 
schrift fiir Geschichtswisschenschaft, X 1. 
Freiburg i. B. und Leipzig, J. C. B. Mohr, 

1893, 8, str. 124-127. 

O kronikarzu, nazwanym przez Długosza »Puteo- 
anern*. 

SIMSON Paul. Danzig im 13jahrlgen Kriege 
von 1454 — 1466. Inauguraldiss. Odb. z Zeit- 
schrift des westpr. Geschichtsvereins. Ber- 
lin, 1891, 8 większa, str. 136 i 2 ni. 

de Simulacris. Ob. Bieńkowski P. (1900). 166 SIN — SKAŁKOWSKI Sin. Ob. Wachholz Leon (Sposoby wykry- 
cia 1891). 

Sinal. Ob. Załuski Karol (1895). 

SINDICO Pierre. Le systfeme de Copernic 
juge d'apr68 ses propres theories expo8Śe8 
dans Tastronomie populaire de Camille Flam- 
marion. Paris, Lemerre, 1884, 8, str. 48, z 3 
tablicami figur. 

SINEKA Kalk. Myśli i uczucia. Warszawa, 
A. G. Dubowski, druk. Laskauera i Babi- 
ckiego, 1900, 8 mała, str. 64, kop. 50. 

SINNET A. P. Incidents in the Life of Ma- 
dame Blavatsky, compiled from Information 
supplied by ber Relatires and Friends, and 
edited by .... 8 with a Portrait, sh. 101/2- 

Sioło nasze. Ob. Matyas K. 

8IPAJŁŁ0 Aleks. ks. Ob. Nowakowski Wa 
cław ks. kap. 

SIPPEL Ludw. Podręcznik techniki wybu- 
chowej, napisał .... c. k. nadzorca rzek. Kra- 
ków, nakł. autora, S. A. Krzyżanowski, 
druk. Al. Słomskiego, 1892, 8 mała, str. XI 
i 118, z 3 tabl. rysunków, 7 tabl. obliczeń 
i 1 drzeworytem w tekście, kor. 3. 

SIRKO, pseud. Sieroszewskiego Wacł. 

SIRKO Iwan Dimitryewicz. Ob. Ewarnickij 
D. J. 

SIRVEN Alfred. Primadonna opery, romans 
z życia paryskiego. Bibl. nowości, 12. Łódź, 
nakł. i druk. A. Zonera, 1899, 8, str. 80, 
kop. 25. 

SISMOND Charles. Ob. Kraszewski J. L 
(Agonie). 

SITKIEWICZ W. X. S. P. Powitanie J. O. 
Nowożeńców Kięstwa Jeh Mość Sułkowskich 
imieniem Colegii i Szkół pijarskich roku 
1808 dnia 7 lutego w Rydzynie. B. m. dr. 
i r. (1808), 4, str. 8. 

Situations-Plan von Hirschberg in Schlesien, 
nach amtlichen Quellen bearbeitet, mit einer 
kurzgefassten Beschreibung der Stadt und 
ihrer Umgebung. Hirschberg, Heilig, 1885, 
fol. wielkie, podłużne, 1:7500, karta litogr. 
i str. 16 tekstu, mr. 1. 

SIWCZYŃSKI Michał ks Mowa za wezwa- 
niem Izby woienney i Administracyi depar- 
tamentu Kaliskiego przy odnowieniu doro- 
cznego obchodu Konstytucyi 3go maja 1791 
przez .... 1807 r. miana w Kaliszu, na żąda- 
nie zaś i za pozwoleniem do których należy 
wychodzi na publiczny widok. Di-ukowano 
u K. W. Mehwalda b. r. (1807), 8, k. ni. 8. 

SIWIŃSKI Edward. Poezye. Wyd. pośmiert- 
ne. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. 
Kowalewskiego, 1899, 8, str. 68 i 2 ni., 
z portr. autora i rycin. W. Gersona, kop. 75. 

SIZERANNE Robert de la. Ruskin i kult pię- 
kna, tom I— II, z francus. przełożył Antoni 
Potocki. Wiedza i życie, zagadnienia i prą- 
dy współczesne, I 1, 2. Lwów, wydawń. Związku naukowo-literac, nakł. H. Alten- 
berga, druk. Słowa polskiego, 1899, 8 mała, 
str. 173 i 1 nl., po kor. 2 = kor. 4. 

SKAJEWSKI Aleksander. O akumulacyi ka- 
pitału. Bibl. pop. pogadanek naukowych. 
Lwów, nakł. autora, druk. Polska, b. r., 8, 
str. 19. 

SKALDERON Fosforyczny. Eleonora, trójhymn 
duchów świętych. Wydawn. Dekadentów 
polskich, nr. 1. Florencya i Kraków, nakł. 
dra Jul. Pogorzelskiego, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1895, 8, str, 58. 

SKALICKY P. Ob. Starkel J. (Ćepićka). 

Skalpierze południowej Ameryki czyli: Na 
wyspach rzeki Uruguay. Opowiadanie z kra- 
ju Indyan. Bibl. dla ludu i młodzieży, ser. 
II, 209"; Cieszyn, E. Feitzinger, (1890), 12, 
str. 56, hal. 40. 

SKALSKA R. Kilka słów o przeznaczeniu 
emigrantów przez R. S. Rzeszów, druk. Fr. 
Skielskiego, 1848, 8, str. 23. 

SKALSKI Tadeusz. Kuplety z operetek: 
Dzwony z Cornevllle, Boccaccio, Fatynica, 
Gałganduch, Krakowiacy i górale. Kraków, 
nakł. F. Żymirskiego, druk. A. Koziańskłe- 
go, 1885, 8, str. 32. 

— Ob. Monologi. 

Skałka. Ob. Muczkowski J. (1897); Zare- 
wicz L. (1889). 
SKAŁKOWSKIJ A. Ob. Starina (1882). 

SKAŁKOWSKI Bronisław dr. O krwotokach 
w położnictwie. Lwów, nakł. K. S. Jaku- 
bowskiego, druk. Pillera i Sp., 1898, 8, str. 
2 nl., 181 i 1 nl., kor. 5. 

— Macica jednorożna z krwistekiem w ro- 
gu szczątkowym i w trąbce. Odb. z Przegl 
lekar. feraków, druk. Uniw. Jag., 1894, 8, 
str. 14. 

— O nieżycie błony śluzowej macicy i je 
go leczeniu. Odb. z Przegl. lekar. Tamże 
1894, 8, str. 27. 

— Przypadek t. zw. »morcellement« ma 
cicy według metody Póana przy exstirpatio 
uteri totalis per vaginam. Odb. z Przeglądu 
lek. Tamże, 1892, 8, str. 10. 

SKAŁKOWSKI Tadeusz dr. Towarzystwa 
kredytowe ziemskie w ziemiach polskich, 
szkic historyczny, w 50-letnią rocznicę roz- 
poczęcia czynności galicyjskiego Towarzy- 
stwakredyt. ziems. napisał .... syndyk te- 
goż Tow. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. 1 Związkowa, 1892, 4, str. 
64, kor. 1. 

— Ustawa z dnia 22 kwietnia 1889 o wy-, 
kupnie prawa propinacyi, ustawa z dnia 30 
grudnia 1875 o zniesieniu prawa propinacyi, 
patent cesarski z dnia 8 listopada 1853 o po- 
stępowaniu sadowem przy przekazywaniu 
kapitałów indemnizacyjnych, z uwagami SKAŁY - SKARBIEC 167 objaśniającymi wydał .... Tamże, 1889, 16, 
str. 3 ni. 'i 119, kor. 120. 

Skaty. Ob. Loewl F.; Znatowicz B. (roz- 
biory 1882); Zuber R. (Krystaliczne 1886). 

Skamieliny. Ob. Niedżwiedzki Jul. 

Skandynawia. Ob. Hansson O. ; Ostaszewski- 
Barański K. ; Podgórski M. (Wierzenia). 

Skaplerz biały na cześć św. Józefa, opie- 
kuna Kościoła powszechnego od Leona XIII 
Papieża na dniu 13 lutego 1884 r. potwier- 
dzony, błogosławieństwem obdarzony i za- 
lecony by był rozpowszechniony, a dla dye- 
cezyi krakowskiej od JEx. JWJX. Biskupa 
Albina Dunajewskiego odpustem 40 dni ubo- 
gacony. Kraków, druk. Uniw. Jag,, 1886, 
12, str. 23. 

Skarb duszy pobożnej, czyli zbiór różnego 
nabożeństwa z różnych przez Kościół po- 
twierdzonych autorów. Żytomierz, 1892, opr. 
od kop. 25. 

— Toż. Wilno, J. Zawadzki, 1898; 16, str. 
432. 

— dziennego nabożeństwa dla młodzieży ka 
tolickiej starannie zebrany i do druku po- 
dany. Wyd. 4. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. 
Pisza, 1882, 12, str. KII,' 354, VI. 

— narodowy. I. Paryż, druk. A. Reiffa, 
Księgarnia polska we Lwowie, 1893, 32, str. 
31 i'l ni., hal. i.0. 

Toż, II, 1895, 16, str. 24. 
Toż, III, 1896, 24, str. 24. 
Toż, IV, 1897, 16, str. 19. 
Toż, V. 1898. 
Toż, VI, 1899, 16, str. 23. 

— Ob. Miłkowski Z. (Rzecz). 

— prawdziwy odpustów różańcowych oraz 
koronki krzyżackiej. Kraków, nakł. ks. J. 
Siedleckiego, druk. Uniwersytetu Jagieł., 
1889, 8, str. 15. 

— ukryty. Ob. Leonard S. a Porto Mau- 
rizio. 

— zbawienny, czyli zbiór modlitw i nabo- 
żeństw odpustowych najwięcej przez Ko- 
ściół Św. zaleconych. KrakóW, nakł. ks. F. 
Domoradzkiego, druk. W. Korneckiego, 1891, 
16; str. 96. 

— Toż, zaleconych i za dusze czyścowe 
można wszystkie odpustowe modlitwy w tej 
książce zawarte ofiarować, S. K. O. 13 wrze- 
śnia 1852. Wyd. 5. Kraków, nakł. Dzieła 
Św. Dzieciątka Pana Jezusa, druk. A. Ko- 
ziańskiego,' 1899, 16, str. 52. 

Skarbczyk słodkich bilecików i listów dla 
zakochanych obojga płci. Warszawa, nakł. 
J. Breslauera, druk. M. Dębskiej, 1883, 16, 
str. 2 ni. i 94, kop. 30. 

— Toż, 1889, kop. 30. 

— chorych, doradca dla wszystkich, któ- rzy w razie choroby sami sobie chcą pierw- 
szej pomocy udzielić i zaopatrzyć sięV tym- 
że celu w dobre środki domowe. Śrem, nakł. 
księgarni Rajewskiego, 1887, 12, str. ni. 6. 

— deklamacyi dla młodzieży, ozdobiony 
portretami poetów. Warszawa, Fiszer, 1899, 
8, str. 145, kop. 60. 

— obrazkowy. Książka in 4-o, zawierająca 
na 12. tablicach kolorowych, 143 przedmio- 
tów ze stosownemi wierszykami. Warszawa, 
M. Orgelbrand, 1891, 4, str. 24, kop. 80. 

— ulubionych piosenek, wybór najpiękniej- 
szych kupletów z operetek i komedyjek, 
oraz zbiór najpopularniejszych śpiewek lu- 
dowych. Warszawa, nakł. Ch. J. Rosenwei- 
na, druk. W. Thiella, 1896, 8 mała, str. 92 
i IV, kop. 20. 

SKARBEK. Chore dusze. Warszawa, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1891, 8 mała, str. 48, 
kop. 60. 

SKARBEK Fryderyk hr. Dzieje księstwa war- 
szawskiego, z przedmową Piotra Chmielow- 
skiego, tom I— III. Bibl. dzieł wyborowych. 
Warszawa, druk. Artystyczna, 1897, 8 mała, 
str. 158, II + 173 i II 4- 148 i II, rb. 150. 

— Damian Ruszczyć, powieść z czasów 
Jana III, trzy tomy. Chicago, druk. Gazety 
polsk., 1886, opr. cent. 75. 

— Pamiętniki Seglasa, z przedmową Pio- 
tra Chmielowskiego. Bibl. dzieł wybór., nr. 
37. Warszawa, druk. Granowskiego i Sikor- 
skiego, (1898), 8 mała, str. 152, kop. 25. 

— Powiastki polskie. Wyd. 2. Poznań, 
nakł. J. K. Żupańskiego, druk. J. I. Kra- 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 1883, 8 mała, 
str. 131 i 1 ni., z 10 drzeworyt, wedle ry- 
sunków Kostrzewskiego mr. '2-50. 

— Toż: Wyprawa Kujawska, Hulanka 
w sądzie, Łukasz Stempel, Dwie siostry. 
Przewoźnik, Jeniec Wojenny, Jaszczułt, Mun- 
dur, Kruk. Chicago, druk. Gazety polskiej, 
1885, cent. 30. 

— Tarło, powieść z dziejów polskich. Chi- 
cago, druk. Gazety pols., 1885, opr. cent. 75. 

SKARBEK Stanisław. Amelioracye rolne 
w gubernii płockiej, przez .... inżyniera kul- 
tury. Odb. z Korespondenta płockiego. War- 
szawa, druk. Al. Ginsa, 1883, 16, str. 30, 
kop. 15. 

Skarbiec dziewicy, jako ma być wzorem 
płci niewieściej, pożyteczne uwagi w tym 
względzie przez X. J. D. Warszawa, M. 
Machwitz, 1890, 8, str. 50, kop. 40. 

— jasnogórski i dary w nim złożone, pa- 
miątka z Częstochowy. Warszawa, nakł. S. 
Modelskiego,'druk. J. Sikorskiego, 1896, 16, 
str. 71, z 46 rysun., kop. 30. 

— łask Bożych. Ob. Gertruda św. 168 SKARBIEC - SKARGA — odpustowy. Ob. Fulman M. ks. 

Jak sobie radzić. Skarbiec dla rodzin w mie- 
ście i na wsi, t. I — II. Warszawa, wydawn. 
Biesiady literackiej, druk. E. Skiwskiego, 
1888, 8, 1 tvt., str. II, 380 + 252 i II, po 
kop. 60 = rb. 1-20. 

Skarbiec zabaw i uciech, książka obrazko- 
wa z wierszami, powiastkami i pieśniami 
dla grzecznych dzieci. Cieszyn, nakł. E. 
Feitzingera, ^(1890), 4, k. ni. 10 i str. 16, 
z obrazkami kolor., opr. kor. 2. 

— Ob. Gloger Z. (strzechy); Oppmann 
(poezyi pols.); Piekosiński F. (kościoła M. P.); 
Polkowski Ign. (katedralny 1882). 

Skarbnica. Pismo miesięczne dla ludu pol- 
skiego. Wydawca i redaktor ks. Marceli 
Dziurzyński. Kraków, nakł. wydawcy, druk. 
W. Korneckiego w Krakowie. Rok 1896, 
tom I, 8. 

Skarbona duchowna, albo sposób pobożny 
ratowania dusz męki czyścowe cierpiących. 
Kraków, nakł. ks. Jana Siedleckiego, druk. 
Uniw. Jag., fol. wielkie, k. 1 (druk po je- 
dnej stronie). 

Skarbonka, jednodniówka wydana w dzień 
wielkiego festynu ogrodowego na rzecz u- 
bogich m. Krakowa, zostających pod opieką 
pań Towarzystwa Św. Wincentego k Paulo! 
Kraków, nakł. Tow., druk. Al. Słomskiego 
i Sp., 21 maja 1893, 4 król., str. 16, kor. 1. 

Skarbowa straż. Ob. Kulczycki Mik. (Sze- 
matyzm 1892). 

Skarbowość. Ob. Błoński Justyn ; Bostel F.; 
Głąbiński St; Konferencye poselskie (1890); 
Pawiński A. (Źródła dziejowe, t. VIII). 

Skarby złota wielkie w Sierra Nawada. 
Bibl. tanich książeczek, t. 205. Cieszyn, E. 
Feitzinger, 1900J 8, str. 50, hal. 40. 

— Ob. Sokołowski Maryan (Dwa skarby). 

SKARGA Piotr ks. Czytania bractwa miło- 
sierdzia w Krakowie przy kościele Św. Bar- 
bary na każdą niedzielę do roku, gdy się 
na kolekty schodzą, z dodatkiem Kazań o 
miłosierdziu. Wyd.'l6. Pobożne książki dla 
wiernych, t. III. Kraków, nakł. ks 'M. Mo- 
rawskiego, T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1885, 16, str. 280, hal. 80. 

— Toż. Wyd. 17. Tamże, nakł. ks. A. Fri- 
dricha T. J., 1896, 16, str. 306, z portretem. 

— Kazania na niedziele i święta całego 
roku, tom I— III. Od Adwentu dó Świątek. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. Ludowa, 1883-1884, 8, str. XV, 494 
i 1 ni. + 1 ni. i 398 -f 396, kor. 14. 

I. Od Adwentu do Świątek. II. Od Świątek do 
Adwentu. III. Kazania odświętne. 

— Toż. Wyd. 2gie niezmienione. Tamże, 
druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1898, 8. str. 
XV, 494 i 1 ni., z portretem autora -j- 398 
+ 396, kor. 14. — Kazania sejmowe, także wzywanie do 
pokuty obywatelów Korony polskiej, z do- 
datkiem mowy ks. arcybiskupa Wawrzyńca 
Gębickiego do królewicza Władysława i od- 
powiedź tegoż królewicza na tęże mowę, 
także z dodatkiem podobizny własnoręczne- 
go listu ks. Skargi do apostolskiego nun- 
cyusza Caligariego. Warszawa, wydawn. 
Niwy, M. Arct, druk. Lepperta i Sp., 1900, 
8 mała, str. XVI i 214, kop. 80. 

— Kazanie na poświęcenie kościoła, na 
nowo wytłoczone osobno podług czwartego 
wydania z r. 1609, na pamiątkę 25-letniej 
rocznicy poświęcenia kaplicy Sióstr N. Serca 
Jezusowego we* Lwowie dnia 25 maja 1864 
roku. Lwów, wyd. ks. Maryański, druk. Wł. 
Łozińskiego, 1889, 8 mała, str. 28. 

— O miłości ojczyzny. Bibl. Mrówki, t. 3. 
Lwów, Księgarnia Polska, druk. Gazety na- 
ród., (1882),' 16, str. 27, hal. 20. 

— Nauki o Przenajśw. Sakramencie, w do- 
datku Nauka o częstej Komunii sw., przez 
ks. Stanisława Solskiego T. J. Pobożne 
książki dla wiernych. Kraków, nakł. ks. M. 
Myćielskiego T. J., druk. Czasu, 1891, 16, 
str. 365, z ryciną, hal. 60. 

— Nauki o sakramentach chrztu, bierz- 
mowania, pokuty, ostatniego pomazania, ka- 
płaństwa i małżeństwa. Kraków, druk. Cza- 
su. 1891, 8, k. ni. 2, str. 399, z ryc, hal. 60. 

— Sonn-Festtags- und Gelegenheits-Pre- 
digten, eine deutsche Anerkennung polni- 
scher Kanzelberedsamkeit, herausgegeben 
von Lic. Augustin Swientek. Breslau, Fr. 
Goerlich, 1889, 8, str. 390, mr. 3. 

— Synod Brzeski, Namowa posłów króla 
J. M. i obrona Synodu Brzeskiego. Według 
wydania krakowskiego z roku 1600, pono- 
wnie ogłoszone i objaśnione przez L. Rze- 
peckiego, dra fil. Poznań, skł. gł. i druk. 
Tytusa Daszkiewicza, 1874, 4, str. 34. 

— O wychwaleniu czystości i stanu po- 
wściągliwego, nauka wyjęta z kazań O sa- 
kram'entach. Kraków, nakł. ks. M. Myciel 
skiego T. J., druk. Czasu, 1892, 16, str. 19 
i 1 ni, hal. 4. 

— Toż. Wyd. ks. Z. Skarżyński. Warsza- 
wa, druk. Niemiery, kop. 5. 

— Wzywanie do pokuty. Ob. Bibl. Mrów- 
ki, 51. 

— Żywoty świętych starego i nowego za- 
konu na każdy dzień przez cały rok. Wyd. 
24te, tom VI— XII. Kraków, nakł. ks. My- 
ćielskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1881—82, 8 mała, t. VI czerwiec, str. 425; 
t. VII lipiec, str. 425; t. VIII, sierpień, str. 
444; t. IX, wrzesień, str. 343; t. X, paździer- 
nik, str. 376; t. XI, listopad, str. 418; t. XII, 
grudzień, str. 444. W oprawie tom po hal. 80. SKARGA - SKARŻYŃSKI 169 — Toż, na każdy dzień przez cały rok. 
Wyd. 2. T. I — II. Lwów, Księgarnia Polska, 
druk. Gazety naród., 1884, 4, str. 598 + 
620 i 9 ni , kor. 10. 

— Żywotv świętych. Chełmno, nakł. i 
druk. W. Fiałka, 1886, 16, 

— Żywoty starego i nowego zakonu na 
każdy dzień przez cały rok, wybrane z po- 
ważnych pisarzów i doktorów kościelnych, 
do których przydane są niektóre duchowne 
obroki i nauki przeciwko kacerstwom, przy- 
tem kazania krótkie na te święta które 
pewny dzień w miesiącu mają, przez .... ze- 
brane, na język polski przełożone, tom I, 
zesz, 1 i 2. Łódź, nakł. i druk. Afr. Zonera, 
(1900), 8 mała, str. 1-64, po kop. 10. 

— Ob. Alberti C; Czuczyński Alex.; Grzy- 
małowski Wład. ; Jougan A. ks. (1901); Mu- 
źik Ant.; Pary lak Piotr; Pelczar Józef (Mo- 
wa); Polkowski Ign. (Żywot). 

SKARSZEWSKI Żuk Marceli. Ob. Szujski J. 

SKARYTKA W. Praktyczny bartnik, krótki 
teoretyczno-praktyczny ilustrowany przewo- 
dnik dla początkując}'ch pasieczników, za 
zezwoleniem autora z języka niemieckiego 
na polski przełożył prof. Bronisław Gusta- 
wicz. Kraków, nakł. Ekonomisty naród., 
G. Gebethner i Sp., druk. W. ICorneckiego, 
1897, 8, str. 160, z rycin, w tekście, kor. 2 40. 

SKARŻYŃSKI Konst. Z Bayreuth, 1882-1892. 
Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczvca i Sp., 
Warszawa, E. Wende i Sp., 1892," 8 mała, 
str. 67, z nutami w tekście, kop. 30. 

Parisfal; Tristian i Izolda; Meistersingery. 

SKARŻYŃSKI Stan. Bimetalizm i wpływ de- 
waluacyi srebra na przewroty ekonomiczno 
społeczne. Warszawa , Gebethner i Wolff, 
druk. S. Orgelbranda 'synów, 1892, 8, str. 
V i 71, kop. 50. 

— Le bimfetallisme trait d'Union Interna- 
tionale. Paris, libr Guillaumin et Cie, 1892, 
8, str. 105. 

— Essai sur le homestead europeen. Tam- 
że, 1898, 8, str. 61. 

— Le probleme monśtaire. Tamże, Ge- 
bethner i Wolff w Warszawie, 1894, 8, str. 
23, kop. 50. 

SKARŻYŃSKI Witold dr. Die Agrarkrisis 
und die Mittel zu ihrer Abhilfe, Grundziige 
eines asrar-politischen Programms, ais Re- 
ferat fiir die Grundkreditkommission des 
Bundes der Landwirthe. Berlin, F. Telge, 
1894, 8, str. 1 ni., 127 i 1 ni., mr. 1-25. 

— O kwestyi socyalnej, odczyty w Po- 
znaniu i w Krakowie r. 1892. Poznań, druk. 
Dziennika pozn., 1893, 8, str. 53. 

— List otwarty do centralnego Komitetu 
wyborczego dla W. ks. poznańskiego. Po- 
znań, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łe- 
biński), 1884, 8, str. 39, fen. 50. — Mikołaj Machiavel a Andrzej Frycz 
Modrzewski. Poznań, J. Leitgeber i Sp., 
druk. Dziennika pozn , 1898, 8, str. 40, 
mr. 1. 

— Siedm odczytów od r. 1878 do r. 1882. 
Poznań, nakł. autora, druk. J. I. Kraszew- 
skiego (dr. W. Łebiński), 1884, 8, str. VII 
i 282, mr. 2. 

— Nasza sprawa. Poznań, nakł. autora, 
skł. gł. i druk. J. Leitgebra, 1897, 8, str. 1 
ni. i 158, mr. 2. 

— Szkic historyczny rozwoju rolnictwa 
w zaborze pruskim i ogólny pogląd na obe- 
cne położenie polskiej własności ziemskiej 
w Wielkopolsce. Poznań, nakł. i druk. Dzien- 
nika pozn., 1890, 8. 

SKARŻYŃSKI Zygmunt ks. Anielska cnota 
czystości, rady i przykłady. Warszawa, 
nalił. Kroniki rodzinnej, J. Fiszer, druk. Ru- 
bieszewskiego i Wrotnowskiego, 1900, 16, 
str. 163, kop. 25. 

— Historyczne cuda Najwiętszego Sakra- 
mentu zebrane i ogłoszone na skutek żą- 
dań eucharystycznych zjazdów przez oo. 
Kongregacyi N. Sakramentu. Cześć I. Tam- 
że, 1900, 8, str. 152, III, kop. 25.' 

— Historya modlitwy do Matki Boskiej 
»0 Pani moja* w przykładach przez .... 
Wydawn. X. M. Godlewskiego. Warszawa, 
Kronika Rodzinna, druk E Skowrońskiego, 
1900, 16, str. 51, kop. 10. 

— Złota książeczka: Dobre przygotowa- 
nie do pierwszej Komunii Św., uwagi i przy- 
kłady dla dzieci. Warszawa, druk. St. Nie- 
miery, 1896, 16, str. 88, kop. 20. 

— Listy do Olesia o wykształceniu we- 
wnętrznem, z obcych wzorów opracował .... 
Warszawa, druk." St. Niemiery, (1892), 8 
mała, str. 195 i 1 ni., kop. 60. 

— Matka Boska nieustającej pomocy, pod- 
ręcznik ułożony dla czcicieli N Maryi P. 
nieustającej pomocy i św. Alfonsa. Tamże, 
1896, 16,' str. 548 i" VII, z rycin., rb. 1. 

— Matka boska nieustającej pomocy w ko- 
ściele Św. Alfonsa w Rzymie i wielu innych 
miejscach wsławiona, historya, cuda, modli- 
twy, na podstawie dzieł oo. Redemptory- 
stów. Warszawa, J. Fiszei*, druk. Rubieszew- 
skiego i Wrotnowskiego, 1900, 16, str. 234, 
z 2 rycinami, kop 40. 

— Modlitwa o dobrą śmierć. Warszawa, 
Niemiera, kop. 3. 

— - Modlitwy z odpustami. Tamże, kop. 3. 

— Nabożeństwo za nawrócenie grzeszni- 
ków. Tamże, kop 3. 

— Krótkie codzienne nabożeństwo za du- 
sze zmarłych (odpustowe). Tamże, kop. 3. 

— Nowenna do Najśw Maryi P. Nieusta- 
jącej Pomocy. Tamże, 1897, 32, str. 136, 
kop. 20. 170 SKARŻYŃSKI - SKIRMUNTT — Pamiątka pierwszej Komunii świętej. 
Tamże, kop. 2. 

— Pomnij o Przenajświętsza, modlitwa 
Św. Bernarda i łaski do niej przywiązane, 
w przykładach opowiedział. Tamże, 1895, 
16, str. 75 i 1 ni., kop. 15. 

— Dobre przygotowania do pierwszej Ko- 
munii świętej. Uwagi i przykłady dla dzieci. 
Tamże, 1896, kop. 20. 

— Uwagi przydatne do dobrego odpra- 
wienia generalnej i zwykłej spowiedzi. Tam- 
że, druk. Estetyczna, 1896, 16, str. 52, 
kop. 7. 

— Wyznawajmy jawnie naszą wiarę, rzecz 
o uleganiu ludzkiera względowi w przykła- 
dach. Warszawa, wydawn. Kroniki rodzin- 
nej, druk. Gazety rolniczej, 16, str. 84, 
kop. 12. 

— Apostolskie znaczenie modlitwy w przy- 
kładach. Warszawa, J. Fiszer, druk. Rubie- 
szewskiego i Wrotnowskiego, 1900, 8 mała, 
str. 264, kop. 60. 

— Ob. Riedl K. ks. (Nauka wiary 1894); 
Semeria J. (1900). 

SKAWIŃSKI Teofil. Etudes sur la constitu- 
tion des d6rive8 du triphenylmethane. Bas- 
ie. 1892, 8, str. 38. 

— Les maladies de la vigne: anthracnose, 
mildiou, leur traitement. Odb. z Progres 
agricole et viticole. Montpellier, impr. Grol- 
lier et Cie, 1887, 8, str. 8. 

SKAWISZEWSKI A, M. Histor. nowiejszy. 
Ruskoj literatury, 1848—72 r. C. 52 portret. 
Wyd. 3. Petersburg, 1897. 

Skazani do kopalń, powieść z dziejów 
chrześcijaństwa z czasów panowania cesa- 
rza Maxvmiliana. Mikołów, nakł. Wydawn. 
dzieł ludowych K. Miarki, (1896), 16, str. 130, 
fen. 40. 

Skazki polskija K. Balińskago, K. Wojci- 
skago, A. Glińskago, A. Dygasińskago, I. 
Kraszewskago, W. Przyborowskago, Z. Mo- 
rawskoj i d. Petersburg, izdanije W. Gubin- 
skago, tipogr. Komiełowa, 1897, 8, str. 320, 
z ilustr., rb. 1 50* 

Skazo wka czyli łatwy sposób nauczenia 
dzieci czytać i poznać liczby. Wyd. 19te. 
Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara (H. 
Czernego), 1884, 8, str. 32, hal. 16. 

— Toż. Wyd. 20. Tamże, 1889, 8, str. 32, 
hal. 16. 

Skazówki ochrony od suchot płucnych. Odb. 
z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1890, 4, str. ni. 1. 

Skępe. Ob. Pielaszewski J. (Matka Boska); 
Z. J. ks. 

Ski. Ob. Spausta Wład. 

Ob. także: Narty. 

SKIBA Walenty. Z historyi odkryć i wyna- lazków: I. Pismo, II. Papier, III. Druk, na 
podstawie Romualda Starkla > Gawęd dzia- 
dunia* opracował i znacznie rozszerzył .... 
Bibl. dla młodzieży, U 2. Lwów, nakł. To- 
warzystwa pedag.,' 1898, 8, str. 65 i 2 ni., 
z portretem Gutenberga i rycinami w teks., 
opr. kor. 1. 

— Za wiarę, powiastka. Wydawn. ludo- 
we, IV 4. Lwów, nakł. Komitetu, red Sz. 
Parasiewicz, drUk, A. Wajdowiczowej, 1885, 
16, str. 32, hal. 16, 

SKIBA Wołodjf, pseud. Sabowskiego Wład. 

SKIBICKI. Ob. Iwanowicz G. 

SKIBIŃSKI 1. K. Ob. Bocąuel E. (Rozmowy 
francuskie). 

SKIBIŃSKI KArol prof. Budowa kolei żela- 
znych, połączenia torów, część I: Obracho- 
wanie połączeń torów. Bibl. politechniczna, 
tom IV. Lwów, nakł. Komisy i w3'dawniczej 
Biblioteki politechnicznej, Gubrynowicz i 
Schmidt, druk. I. Związkowa, 1897, 4, str. 
X, 158 i 2 ni., z 163 rysun. w teks., kor. 6. 

— Der Integrator des Prof. Dr. Żmurko 
in seiner Wirkungsweise und praktischen 
Verwendung. Odb. z Denkschriften der ma- 
them.-naturw. Classe der k. Akademie der 
Wiss. Wien, C. Gerold's Sohn, 1886, 4, str. 
28, z 2 tabl. 1 18 drzeworytami, kor. 320. 

SKIBNIEWSKA Antonina. Ob. Kalinka W. 
(Przemówienie). 

SKIBNIEWSKi Wiktor. Wycieczka do Nubii, 
z dziennika podróży. Petersburg, nakł. i 
druk. Kraju, K. Grendyszyński, 1890, 8 ma- 
ła, str. 43. kop. 25. 

SKIMBOROWICZ HIp. Literatura dla mło- 
dzieży płci obójej, ze wzorowych pisarzy 
polskich zebrana pr^ez .... Część I— II. War- 
szawa, druk. Jana Jaworskiego, 1862, 12, 2 
k. tyt., str. IV, 335 + 2 k. tyt., str. 253. 

SKIRMUNT B. Ob. Nansen Fr. 

SKIRMUNTTOWA Helena. Szachy polskie: 
Wyprawa wiedeńska 1683. Warszawa, lito- 
grafia M. Fajansa, 1883, 8 mała i w 4ce, 23 
fotografij i str. 8 w 16ce objaśnień, rb. 650 
i rb. 10-50. 

SKIRMUNTT Konstancya. Z najstarszych cza- 
sów plemienia litewskiego, I. Kraków, G. 
Gebethner i Sp.. druk. W. L. Anczyca i Sp., 
Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, 
Br. Rymowicz, 1892. 8, str. 163 i 1 ni., 
z kartą geograficzną, kor. 2*40. 

— Dzieje Litwj' opowiedziane w zarj^sie. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1886, 16, str. VII, 151 i 1 ni., 
z 3 mapami, kor. 2. 

— Istorija Lietuwos trumpai apsakyta, su 
trymis ziarałapiais. New York, Spanstuweje 
Lietuwiszkojo Balso, 1887, 8 mała, str. 143, 
mr. 2-50. SKIRMUNTT — SKORASZEWSKI 171 — Nad Niemnem i nad Bałtykiem w za- 
raniu dziejów, I. Warszawa -Kraków, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
(1897), B mała, str. 163 i 1 ni., z kartą geo- 
graf., kop. 75. 

SKłRNIEWSKI Michał ks. Kazanie w dniu 
Oczyszczenia N. M. P. z okoliczności zapo- 
wiedzi przedślubnej Dominika X. Radziwiłła 
i Izab. Mniszkównej 2 febr. w Ołyce 1807 r. 
8, str. 28, nieliczb. 

— Powitanie Jaśnie Oświeconego Xięcia 
Imci Dominika Radziwiłła, ordynata Oły- 
ckiego i Nieswizkiego i Jaśnie Oświeconey 
Xiężny Imci Izabelli z Mniszchów Radziwił- 
łowey przybyłych pierwszy raz po swem 
zaślubieniu do kollegiaty Ołyckiej dnia 17 
febr. 1807 r. Przez Imci Xiędza .... kancle- 
rza katedralnego Łuckiego, scholastyka kol- 
legiaty Ołyckiey, proboszcza Klewiańskiego. 
B. m. dr., 8, k. ni. 8. 

Skił marę In Pokutien. Ob. Wickenhauser 

Fr. Ad. (Molda). 

SKLEPIŃSKI K. Ob. Bogusz M. (1900). 

Sklepy chrześcijańskie. Ob. Wzdulski K. 
(Chleb dla swoich). 

Skład apostolski. Ob. Potocki Leon L. ks. 
(Kazania). 

— osobisty warszawskiego Tow^arzystwa 
wioślarskiego 1898 r. Warszawa, K. Trepte, 
druk. St. Niemiry synów, 1899, 16, str. 29. 

— Toż, za r. 1899. Tamże, 1899, 16, 
str. 31. 

— Uniwersytetu JagielloAsklego w Krakowie 
w roku szkolnym 1882/8. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1882, 4, str. 23. 

— Toż, za r. 1884/5—1893/4. Tamże. 

— Toż, w r. szkolnym 1893/94 w półro- 
czu letniem. Tamże, 1894, 4, str. 35 i 1 ni. 

— Toż, w półroczu zimowem. 

— Toż, w r. 1894/95 w półroczu letniem 
i zimowem. Tamże, 1895, 8 większa, str. 37 
i 1 ni. + 37 i 1 ni. 

— Toż, za lata 1895/6—1900/1901. Tamże, 
nakł. Senatu akademickiego. 

— personalu i program wykładów w le- 
tniem półroczu 1884/5 c. k. Uniwersytetu 
im. cesarza Franciszka we Lwowie. Lwów, 
druk. L Związkowa, 1885, 4, str. 44. 

— Toż, w zimowem półroczu 1884/5 r. 
Tamże, 1884, 4, str. 43. 

— Toż, za r. 1885/6—1886/7. 

— c. k. Uniwersytetu im. cesarza Franci- 
szka I we Lwowie i program wykładów 
w letniem i zimowem półroczu 1887/88. 
Lwów, druk. I Związkowa, 1888, 4, str. 44 
+ 43. 

— Toż, za lata 1888/9—1900/1. 
Składnia polska. Ob. Boczyliński Ign. ; By- stroń J. dr.; Krasnowolski A.; Maleczyńska 
Józ. 

SKŁODOWSKA-CURIE mme. Les rayons de 
Becąuerel et le Polonium. Paryska Revue 
gśnórale des sciences pures et appliąuóes 
z 30 stycznia 1899, 4, str. 41—50. 

SKtODOWSKI J. Ob. Beard G. M. (Neura- 
stenia); Billroth Th.; Grasset J. (O zawro- 
cie głowy); Loewenfeld (Leczenie neuraste- 
nii); Oertel M. J. (Leczenie serca). 

SKŁODOWSKI Wład. Ob. Lockyer J. N.; Piz- 
zighelli G. (Wstęp do fotogr.). 

SKŁODOWSKI Zdzisław. Delimitation lógale 
du droit de propriśte a Romę. De Taliena- 
tion des meubles et des revenus dotaux 
sous le rógime dotal. Thóse. Toulouse. Pa- 
ris, impr. de E. Martinet, 1865, 8, str. 184. 

— Du regime dotal et de la communautć 
au double point de vue morał et economi- 
que. Toulouse, 1865, 8, str. 101. 

SKOBEL Frydr. Kazim. dr. Dr. Ludwik Gą- 
siorowski, szkic biograficzny. Odb. z Prze- 
glądu lek. B. m. dr. (Kraków, 1874), 8, 
str. 3. 

SKOBEL Stanisław dr. Przypadek wrzodów 
gruźliczych w gardle. Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, 8, str. 11. 

— Przypady w rdzeniu przedłużonym 
u chorego dotkniętego kiła wczesna. Odb. 
z Przeglądu lekar.- Tamże,' 1882, 8, 'str. 12. 

Skole. Ob. Papóe Fr. 

SKOLIMOWSKI Sylwery. List otwarty do re- 
dakcyi Gazety narodowej w sprawie budo- 
wy kolei żel. ze Lwowa do Sokala z daty: 
Żółkiew, d. 1 paźdz. 1881. Dod. do nru 227 
Gazety naród. Lwów, druk. Gazety naród., 
(1881), 4, k. 2. 

Skolioza. Ob. Bossowski Aleks, dr.; Bieg- 
man L. dr. (O przyczynach powstania). 

SKOMOROWSKI T. Ob. Goeppert H. R. 

SKOPOWSKI Kajetan. Pozwany W. Kajetan 
Skopowski, stolnik brzeski Kuj.: Powodowie 
WW. Eleonora z Kamieńskich Nowakowska, 
Stanisław Nowakowski i inni, sprawa o pre- 
tendowane pierwszeństwo w kollokacyi na 
Stanisławowie, Husiatynie, Łyścu i na in- 
.nych funduszach massę kredalna JW. Prota 
Potockiego stanowiących. B. w.' m. dr, i r. 
(1801), folio, sign. A— Bj 

SKÓR... Stowarzyszenie polskie Bratniej 
lub wzajemnej pomocy przez Skór... Bend- 
likon, druk. Ojczyzny, 1865, 8 mała, str. 19. 

Skóra (choroby). Giedroić Fr. (Objawy); 
Kopff Leon; Kossak Leon; Kowalewski M. 
(Studya); Rosner Ant. (Choroby 1890); Śli- 
wiński M. ; Starkmann J. 

SKORASZEWSKI Filip. Bank ludowy w Mi 
łosławiu od 1869—1894, sprawozdanie jubi- 172 SK0RAS2EWSKI - SKÓRSKI leuszowe. Poznań, druk. J. Leitgebra, 1894, 
8, str. 79. 

— O żywieniu inwentarza rogatego la- 
tem i zimą, odczyt. Poznań, nakł. patrona- 
tu, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1891, 8 
mała, str. 8. 

SKÓRCZEWSKI Bolesław dr. Białaczka (leu- 
kaemia) na podstawie najnowszycii prac. Odb. 
z Przegl. lek. B. w. m. dr. i r. (1877), 8, 
str. 7. 

— Bóle głowy, cephalagia, cephalaea, he- 
micrania, migraine, ich przyczyny, rozwój 
i leczenie. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 

1881, 8 większa, str. 30. 

— Klimatologia Krynicy jako zakładu 
zdrojowo- kąpielowego , na podstawie spo- 
strzeżeń meteoroligicznych w latach 1877 — 
1882 dokonanych. Kraków, nakł. Zarządu 
zdrojowego, druk. A. Koziańskiego, 1889", 8, 
str. 118. 

— O kurczliwości śledziony ludzkiej. Odb. 
z Przegl. lekar. B. w. m. dr. i r. (1877), 8, 
str. 7. 

— Porażenie opuszkowe postępujące (Pro- 
gressive Bulbar-Paralyse). Skreślił .... na 
podstawie najnowszych prac. B. w. m. dr. 
i r. (187..), 8, str. 6. 

— Px-óba oznaczenia ogólnej ilości ki*wi 
i ciałek u ludzi, w celach klimatycznych. 
Odb. z Rozpraw i sprawozd Wydz. matem. - 
przyrodn. Akademii umiej., t. IV, 1877, 8, 
str. 13. 

— Przewodnik dla chorych udających 
sie do Krynicy. Kraków, 1883, 8, z 3 pla- 
nami litogr. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, 1886, 12, str. 97. 

— Przyczynki do nerwic narządu moczo- 
wego. Ódb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1885, 8, str. 35. 

— Przyczyny i rozwój niektórych posta- 
ci uporczywych biegunek, oraz ich leczenie 
w Krynicy. Odb. z Medvcyny. Warszawa, 
druk. Ziemkiewicza, 1881, 8, str. 25. 

— Spostrzeżenia nad nerką wędrującą. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1882, 8, str. 11. 

— Spostrzeżenia nad niektóremi zaburze- 
niami, powstalemi pod przewlekłym wpły- 
wem zakażenia malaryjnego, oraz sposób 
leczenia tych cierpień w Krynicy. Odb. z Pa- 
miętnika Towarz. lekar. warsz. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, E. Wende i Sp., 

1882, 8, str. 88, kop. 30. 

— Witoldówka, zakład dyetetyczny .... 
w Krynicy, otwarty od 15 maja do 30 wrze- 
śnia. Kraków, nakł. autora, druk. W. Kor- 
neckiego, 1889, 8 mała, str. 24. 

— Witoldówka, zakład dyetetyczny w Kry- 
nicy, rzut oka na znaczenie drobnoustro- jów i ptomainów w dyetetyce, oraz spra- 
wozdanie z ruchu chorych w latach 1889 
i 1890. Tamże, 1891, 8 mała, str. 43. 

— O zachowaniu się tętnic i żył pod 
wpływem strumienia gazu k^yasu węglo- 
wego. Odb. z Rozpraw i spraw, Wydz.ma- 
tem.-przyrodn. Akad. umiej., t. V. B. w. r. 
Kraków,^ 1878, 8, str. 33 - 70. 

SKÓRCZEWSKI Julian. Wykaz domów m. 
Krakowa wraz z przedmieściami, wykazu- 
jący dokładnie nowe ponumerowanie tychże 
domów z dawniejszymi ich liczbami i wła- 
ścicielami, ułożył ..,. dyetaryusz hipoteczny 
Odb. z Kalendarza Czecha. Kraków, druk. 
Czasu, 1886, 4, str. 33. 

SKORINA Franc. dr. Ob. Wachnianin Ana- 
tol; Władimirów P. Z. 

SKÓRKOWSKI Antoni. Matki i karmicielki. 
Wydawn. E. Orzeszkowej i Sp., XV. Wilno, 
druk. J. Blumowicza, 1881, 8, str. 34, 
kop. 30. 

— Rys nauki o śmierci. (Tanatologia). 
Warszawa, G. Centnerszwer, druk. Noskow- 
skiego, 1883, 8, str. 2 ni. i 103, kop. 60. 

— Szkice popularne najnowszych postę- 
pów przyrodoznawstwa. Warszawa, nakł. T. 
Paprockiego i Sp., 1886, 8, str. 242 i 2 ni., 
rb. 1-50. 

Skorowidz dóbr tabularnych Galicyi i Ks. 
Krakowskiego. Ob. Płlat Tadrusz. 

— król. słoł. miasta Lwowa. Lwów, nakł. 
Gminy, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
Dziennika polskiego, 1899, 8, str. 1 ni. II, 
1 ni. 414 i 1 ni., z planem miasta, kor. 3. 

— miejscowości Galicyi. Ob. Bigo Jan. 

— monet. Ob. Zelt i Bayer. 

— nowych i dawnych numerów realności, tu- 
dzież nazw ulic i placów król. stół. miasta 
Lwowa według uchwał Rady miejskiej z r. 
1871 z urzędowych źródeł zestawiony. Lwów, 
nakł. Karola Wilda, 1872, 8, str. 4, 266. 

— do oznaczania zaliczek od ubezpieczenia 
budowli i wszelkich ruchomości z objaśnie- 
niem taryfy i dodatkiem zawierającym: Spe- 
cyalne warunki przy ubezpieczeniach wszel- 
kiego rodzaju. Kraków, nakł. Towarzystwa 
Wzaj. Ubezpieczeń, druk. Czasu, 1893, 4, 
str. 51. 

— ustaw i rozporządzeń. Ob. Brąglewicz 
L. i Słotwiński F. 

SKÓRSKI Aleksander. Euzebiusz Czerkaw- 
ski, jego życie i działalność pedagogiczna, 
przyczynek do historyi rozwoju szkolnictwa 
w Galicyi, zesz. I. Odb. z Muzeum. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. I Związkowa, 
1898, 8, str. 144, kor. 3-60. 

— Filozofia jako nauka akademicka, na- 
pisał .... docent Uniw. lwowskiego. Tamże, SKORSKI — SKOWROŃSKI 173 druk. Dziennika polskiego, 1893, 8 większa, 
str. VI, 1 ni. i 153, kor. 3. 

— Jan Śniadecki na polu pedagogicznem, 
zeszyt I. Odb. z Muzeum. Tamże, nakJ. 
autora, druk. I Związkowa, 1892, 8, str. 72, 
kor. 1-50. 

— Jan Śniadecki wobec współczesnej me- 
tafizyki niemieckiej i dzisiejszych dążeń fi- 
lozoficznych krytycznie przedstawiony. Tam- 
że, druk. S. F. Piatkiewicza w Przemyślu, 
1890, 8, str. XIV, l*nl., 302 i 2. ni., kor. 5. 

-- Krytyczna odpowiedź na dra Racibor- 
skiego rozbiór i ocenę rozprawy: Filozofia 
jako nauka akademicka. (Uzupełniona odb. 
z Przewodnika nauk. i liter. Tamże, druk. 
Wł. Łozińskiego, 1894, 8, str. 16, hal. 80. 

— O prawie zwierząt. Odb. z Przeglądu 
prawa i administracyi.' Tamże, 1895, 8, str. 
1 ni. i 34, kor. 1 20. 

— W sprawie filozoficznego sporu ks. 
Maryana Morawskiego T. J. z P. Adamem 
Mahrburgiem. Odb. z Muzeum. Lwów, druk. 
I Związkowa, 1892, 8, str. 20. 

— Znaczenie filozofii w studyach uniwer- 
syteckich. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, druk. Wł. Łozińskiego, 1895, 8, 
str. 31, kor. 1. 

— Ob. Raciborski Al. dr. (Filozofia). 
Skorupiaki. Ob. Fiszer Z. (liścionogie) ; Kul- 
czycki Włodz.; Wierzcjski A. 

SKORUPSKI Alexander. Opisanie ula bez- 
denka ramkowego, leżaka i stojaka. Kijew, 
tipogr. E. J. Fiedorowa, 1885, 16, str. 10, 
kop. 20. 

— Opisanie ułów bezdenków ramkowych. 
Wyd. 2gie poprawione, z dodaniem łatwego 
sposobu przeprowadzania pszczół z prostych 
bezdenków do ramkowych. Warszawa, T. 
Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1888, 
8 mała, str. 14, kop. 15. 

SKDRUT lan. Przykłady do tłumaczenia 
z łacińskiego na polskie i z polskiego na ła- 
cińskie, według niemieckiej książeczki Wol- 
fa,"z żnacznemi zmianami, ułożył na I klasę 
gimnazyalna .... Wiedeń, druk. 00. Mechi- 
tarystów, 1862, 8, str. 155, k. ni. 2. 

SKORYNA C. Cennik ilustrowany maszyn 
i kamieni oraz wszelkich przyborów tyczą- 
cych się młynarstwa z fabryk G. Skoryna 
w Warszawie, Praga. Warszawa, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1883, 4, str. 36 z ilustr. 

— Toż. Uzupełnienie cennika illustrowa- 
nego C. Skory ny. Tamże, (1883), 4, str. 48. 

S(KORZEWSKA) Emilia Heiiodorowa. Jak pie- 
lęgnować chorych. Pi-zewodnik lekarski dla 
ochronek i domowego użytku, przez hr. S. 
Poznań, druk. T. H. Daszkiewicza, 1874, 8, 
str. IV, 82. 

SKORZEWSKA Marya Gertruda ze Zgrom. 
Niepokal. Bogiem a prawdą, powieść z osta- tnich czasów. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
Czasu, 1871, 8, str, 306 i k. 1, kor. 4. 

— Toż. Wyd. 2gie pi-zejrzane i poprawio- 
ne przez autorkę. Kraków, nakł. autorki, 
druk. Uniw. Jag^, 1885, 8, str. 226 i 2 ni,, 
kor. 3. 

— Toż. Wyd. 2gie przejrzane i poprawio- 
ne przez autorkę. Tamże, Spółka wydawn., 
1894, 8, str. 225 'i 1 ni., kor. 2. 

— Pro Boha a pravdu, povidka z nedś,- 
wnych dob, pfeloźil z polstiny Josef Kaje- 
tan. Odb. z Vlasti. Praha, J. Zeman & Comp., 
1889, 8, str. 152, kor. 128. 

— Ob. G. M. Irena 1871. 

SKORZEWSKA Melania. Ob. Chotkowski Wł. 
ks. (Mowa). 

ze SKÓRZEWSKICH KiSIELNłOKA. Ob. Esteja. 

SKÓRZEWSKI Bronisław. O extenzywnem 
i intenzywnem gospodarstwie, i skąd plony 
i dochody pochodzą, wykład z dnia' 12 mar- 
ca 1889, miany na wydziale ogólnym cen- 
tralnego Towarzystwa gospodarczego w Po- 
znaniu. Poznań, J. Leitgeber i Sp., druk. 
W. Simona, 1890, 8, str. 43, z tabl. in fol., 
fen. 96. 

SKÓRZEWSKI Leon hr. Odezwa Komitetu 
i sprawozdanie poselskie z trzechlecia 1881 
—1884 .... posła na sejm niemiecki z okrę- 
gu wyborczego wyrzysko-szubińskiego. Po- 
znań, nakł. Komitetu, druk. Kurvera po- 
znańskiego, 1884, 8, str. 31. 

SKOTNICKI Jarosław Bogorya. Ob. Koryt- 
kowski Jan ks. dr. 

SKOTNIJKI Marceli. Samoluby, powieść 
współczesna, t. I— II. Gródek, nakł. i druk. 
J. Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1898, 8, str. 236 i 172, kor. 4-80. 

SKOWRON Franciszek J. O polichromii świą- 
tyni greckiej, studyum .... architekta i b. 
asystenta c. k. Szkoły politechnicznej we 
Lwowie, p. o. prof. w szkole roln. w Czer- 
nichowie. Kraków, nakł. autora, druk. A. 
Koziańskiego, 1881, 8, str. 87. 

Skowronek. Ob. Wodzicki Kaz. (Zapiski 
ornitolog.). 

SKOWRONEK. Odezwa do poetów polskich 
współczesnych (wierszem). Kraków, nakł. i 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 8, str. 
ni. 3. 

— Polska Maria, masurische Dorfgeschich- 
I ten. Dresden & Leipzig, H. Minden, 1889, 

8 mała, str. 3 ni. i 223, mr. 3. 

— Masurischen Dorfgeschichten. 2te Aufl. 
Dresden, H. Mindeń, 1896, 8, str. VII i 212, 
mr. 2. 

— Masurenblut, Geschichten und Gestal- 
ten. Berlin, Vita, 1899, 8, str. 175, mr. 2-50. 

SKOWROŃSKI Leopold. De auctoris Heere- 
nii et Olympiodori Alexandrini scholis, cum 174 SKOWROŃSKI — SKRZYSZOWSKI uniyersis tum iis sigulis, quae ad vitam 
Platonis spectant, capita selecta, commenta- 
tio aditialis critica. Vratislavae, G. Koebner, 

1884, 8, 8tr. 1 ni., 54 i 1 ul. 

SKOWROŃSKI Roman. O meehaniczuem le- 
czeniu zapalenia kręgów (Spondilitis) z od- 
czytów i wykładów dra Andersa. Odbitka 
z Medycyny. Warszawa, 1893, 4, sfir. 11, 
kop. 20. 

— Ob. Winternitz prof. (O zapobieganiu 
i leczeniu cholery 1892). 

SKOWROŃSKI Włodzimierz dr. Wrzód okrą- 
gły pochw}", wrzód żrący Clarka, u osoby 
żyjącej spostrzegany. Ódb. z Przeglądu lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1894, 8', str. 9. 

Skrobia. Ob. Syniewski W. (1899). 

Skrobiawica. Ob. Nowak J. 

SKROCHOWSKI Eustachy ks. dr. Nowa teo- 
rya powstania świata Herwego Faya. Odb. 
z Przeglądu powszechnego. Kraków, druk. 
W. L. Ańczyca i Sp., 1886, 8, str. 31. 

— Zjazd katolicki w "Wiedniu (30 kwie- 
tnia, 1 i 2 maja 1889 r. Odb. z Przeglądu 
polskiego. Kraków, druk. Czasu, 1889,' 8, 
str. 34. 

SKROCHOWSKI Ignacy dr. Powieść z lat da- 
wnych p. Henryka Sienkiewicza Ogniem 
i mieczem. Odb. z Przeglądu pows. Tamże, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884, 8 większa, 
str. 54, kor. 1. ' 

— O wiedzy ludzkiej. Kraków, nakł. auto- 
ra, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1893 
(1880), 8, str. "263 i 2 ni., kor. 3. 

SKRODZKI Stanisław. Porządek prawa bart- 
nego dla starostwa łomżyńskiego z r. 1616, 
opracował Adam Antoni Kryński. Odb. z t. 
IV Archiwum Komisyi histor. Akademii 
umiej. Kraków, druk. W. L. Anezyca i Sp., 

1885, 8 większa, str. 41 i 2 ni. 

Skrofuły. Ob. Łuczkiewicz H. ; Niemeyer P. 
Skromności hygiena. Ob. Kornig Th. G. 
Skroplenia powietrza. Ob. Czyrniański E. 

Porówn.: Powietrze. 

Skroplenie wodoru. Ob. Krzyżanowski K. 
I. dr. 

SKRZECZKA Otto. Ueber Pigmentbildung in 
Extravasaten. Inauguraldiss. der med. Fa- 
cultat. Konigsberg i Pr., 1887, 8, str. 21. 

Skrzeki. Ob. Wałecki A. (Materyały 1882). 

SKRZETUSKI Wincenty. Historyia powsze- 
chna dla szkół narodowych na klasę IV. 
Dzieje greckie zawierająca. Wyd. 2. Wilno, 
nakł. i druk. J. Zawadżkiego,"^ 1810, 8, str. 
86 i 1 k. 

SKRZYCKI Roman, pseud. Dmowskiego Ro- 
mana. 

SKRZYNECKI. Ob. d'Arblay Al. (Chant); 
Meissner Alfr. (Geschichte 1884). SKRZYNSK... K. Ob. Eschenbacher A. 

(Ognie). 

SKRZYŃSKA Kazimiera. Kobieta w pieśni 
ludowej. Bibl. Wisły, t. VIII. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. E. Skiwskiego, 
1891, 8 mała, str. 100, kop. 40. 

— Świat niewidzialny czyli świat widzia- 
ny przez mikroskop. Wyd. popularne. Tam- 
że, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 
1900, 16, str. 251 i 1 ni., z 80 rycinami 
w tekście, kop. 50, w kartonie kop. 60. 

(SKRZYŃSKI Adam). Odpis wniesionego Pro- 
testu wyborców powiatu gorlickiego z mniej- 
szej własności ziemskiej przeciw wyborowi 
posła do sejmu krajowego, Adama hr. Skrzyń- 
skiego, na dniu 25 września 1895 r. doko- 
nanemu. Cieszj-n, druk. Kutzera i Sp. 

— Protest wyborców powiatu gorlickiego 
z mniejszej posiadłości ziemskiej przeciw 
wyborowi posła do sejmu krajowego Adama 
hr. Skrzyńskiego, na dniu 25 września 1895 
dokonanego. Lwów, druk. Związkowa. 

SKRZYŃSKI Sł. Andrzej hr. Zamojski i jego 
program polityczny. Odb. z Gazety krakow- 
skiej. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883, 16, 
str. 55, hal. 60. 

— Andrzej hr. Zamojski. Wyd. 2gie ^-oz- 
szerzone. Tamże, druk. W. Korneckiego, 
1884, 8, str. 258 i 3 ni., z portretem >. Za- 
mojskiego, kor. 5. 

— Rys gospodarstwa krajowego w Gali- 
cyi. Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1883, 8 mała, str. 154, kor. 1. 

— Stan obecny robotnika wiejskiego w Ga- 
licyi. Odb. z Gazety lwowskiej. Tamże, 1883, 
8 mała, str. 24 i 1 tablica. 

Skrzypce. Ob. Fetis; Henning C. (Szkoła); 
Korzyniowski K. 

SKRZYPIŃSKI MacuJ I Anna. Ob. Stawiar- 
ski (Wywód sprawy 1809). 

SKRZYPIŃSKI Piotr. Mownictwo polskie 
z zastosowaniami we wszystkich swych czę- 
ściach, obejmuje: Rozbiór ogólny i szczegó- 
łowy, Słoworodnię , Składnię i Pisownię, ze 
stu czterdziestu sześciu ćwiczeniami uśtne- 
mi i piśmiennemi, dla użytku młodzieży. 
Wvd. Si-ie skrócone. Warszawa, druk. A. 
Pajewskiego, 1889, 8, str. VIII i 208, kop. 75. 

SKRZYSZOWSKI Ludwik. Dzieło popularne 
bardzo ważne i ciekawe, interesujące wszyst- 
kie narody i każdego człowieka w szcze- 
gólności. Ó kwadraturze koła i nowej aryt-' 
metyce z przyrządem ruchomym tablic me- 
chanicznym; pomocnicze w rachunkach dla 
rachmistrzów i dła wszystkich, w którym 
gotowe ilorazy i iloczyny wszelkiej wielko- 
ści liczb wchodzących w rachunek znajdują 
się. Dzieło nowego wynalazku i nowego wy- SKRZYŻEWSKI — ŚLĄSK 176 dania przez autora Polaka. Warszawa, druk. 
J. Sikorskiego, 1875, 4, 2 k., str. II, 15. 

SKRZYŻEWSKI Czesław. Ob. Hulewicz Kaz. 
(Obłęd zwątpienia). 

SKUGARikwSKIJ. 1812 god ot naczała woj- 
ny do Smoleńska wkluczitielno. "Kazań, tip. 
Ilniwiersitietskaja, 1898, 8, Btr. 176, z 14 do- 
datkami, rb. 150. 

SKULIK Bernard M. ks. Historya parafii św. 
Jacka w La Sallo, Illinois, 1874-1900. Chi- 
cago 111., druk. Gazety katol., 1900, 8 wię- 
ksza, str. 170, z ilustr. i ogłosz. 

— Kielnia masońska przeciw krzyżowi 
kościołowi i społeczeństwu, czyli niebezpie- 
czeństwo dla religii, państwa i ludów ze 
strony masoneryi. Tamże, nakł. autora, druk. 
W. Dyniewicza, 1900, 16, str. 124. 

— Luter i djabeł. Kraków, nakł. autora, 
druk. Koziańskiego, 1899, 8 mała, str. 15. 

— Niebezpieczeństwo dla państa i ludów 
czvli Masonerya odsłonięta przez .... Tamże, 
1900, 8 mała, str. 79. 

— Podręcznik teologii pastoralnej. Mil- 
waukee, Wis., nakł. autora, druk. Katolika, 
1897, 8 mała, str. XX, 240 i 352, doi. 1. 

— Wódka i pijaństwo. Wyd. 2. Chicago 
111., nakł autora, druk. J. F. Smulskiego 
i Sp., 1899, 16, str. 96. 

— Opinie gazet polskich o dziełku »Teo- 
logia pastoralna* przez ks. dra B. M. Sk.... 
Tamże, druk. W. Dyniewicza, 1900, 16, str. 
26 i 2 ni. 

SKUPNIEWICZ J. Ob. Owidyusz P. Naso. 

SKUPNIEWSKI I. i. La doctrine panslariste 
d'apres N. J. Danilewsky. Odb. z Liberte 
roumaine. Bukarest, 1890, 8. 

SKURZALSKI Dyonizy. Jurysprudencya cy- 
wilna w streszczeniu 1842—1895 r. systema- 
tycznie ułożona. Wyd. nieurzędowe. War- 
szawa, wyd. z zapomogi Kasy im. Mianow- 
skiego, Gebethner i Wolff, druk. E. Pań- 
skiego w Piotrkowie, 1895, 8, str. VIII i 372, 
rb. 2. 

O Skutkach cudownych w bezkrwawej nie- 
ustającej ofierze Mszy świętej. Kraków, 
druk.'Uniw. Jag., 1886, 12, str. 15. 

SKWARA Jan. Ob. Gniewosz J. N. (Wspo- 
mnienia pośm.), 

SKWARCZYŃSKI Paweł dr. Zbiór ustaw 
i rozporządzeń obowiązujących w sprawach 
własnego zakresu działania gmin tudzież 
obszarów dworskich i wydziałów powiato- 
wych, zestawił i uzupełni po koniec marca 
1884 .... Część I, obejmuje przepisy ogólne 
i odnoszące się do gospodarstwa majątko- 
wego. Część ri, obejmuje przepisy w spra 
wach związku gminnego, drogowych, sani- 
tarnych, budowniczych i innych policyjnych 
własnego zakresu działania!! Lwów, nakł. 
Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Ludowa, 1884, 16, str. 380, z formularzami i wzora- 
mi -j- 547 i 1 ni., po kor. 4 = kor. 8. 

— Zbiór ustaw i najważniejszych rozpo- 
rządzeń w sprawie szkolnictwa ludowego, 
obejmujący ustawy z dnia 2 lutego 1885, 
zestawił i wydał własnym nakładem .... 
Tamże, 1885, 16, str. 294 i 1 ni., kor. 2. 

SKWARCZYŃSKI Wład. Analiza cen i zara- 
zem podręcznik dla budowniczych przy wy- 
pracowaniu kosztorysów, opracował i ułożył 
.... inżynier c. k. Namiestnictwa. Lwów, 
nakł. autora, druk. Stauropigłańska, 1892, 
8 większa, str. 470, z 60 rysunkami w teks., 
kor. 12. 

Pod Skwarem słońca, nowele włoskie. Dod. 
do SloAva. Warszawa, druk. Noskowskiego, 
1888, 8, str. 35. 

Nowele: Gabryela d'Annunzio, Dominika Giam- 
poli i Emila De-Marchi. 

ŚL. J. Ob. Ouida. 

Ślady wypadków histor. polskich. Ob. Ko- 
źmian Stan. 1882). 

SLADEK Jos. V. Ob. Mickiewicz A. (Konrad 
Wallenrod 1891). 

SLAMA Fr. dr. Dgjiny Tśsinska. Matice 
lidu, XXIII 136. Praha, dr. E. Gregr, 1889, 
8 mała, str. 272. 

— Ylastenecke putovAni po Slezsku, obra- 
zy narodopisne, historickó a kulturni z ra- 
kouskeho i pruskćho Slczska, ses. 19. Pra- 
ha, J. Otto, 1886, 8, str. 584, zesz. po hal. 60. 

— Oesterreichisch-Schlesien, Landschafts- 
Geschichts- und Culturbilder unter Mitwir- 
kung von A. Peter, J. Matzura, K. Radda, 
F. Schmied und A. herausgegeben, Liefe- 
rung 1—15. Tamże, 1885/7, 8, str. 480, z ilu- 
strae. 

— Zvońte na mraky, obrdzky z Tśsinska. 
Kronika slezsUa, se§. 15 — 17. Ópawa, dr. Fr, 
Stratil, 1890, 8 mała, str. 124, hal. 90. 

(Śląsk). Dla Śląska, książka zbiorowa na 
rzecz gimnazyum polskiego w Cieszynie. 
Lwów, wyd. koła literacko artystycznego, 
druk. Ossolineum, 1895, 8, str. 190. 

— Wierny do śmierci, powieść history- 
czna z dziejów Śląska. Bibl. E. Feitzingera, 
tom 69. Cieszyn, 1900, 8, str. 66. 

Śląsk (Szląsk, Górny Śląsk, Schlesien). Ob. 

Adamy; Bełza Stan.; Boniecki i Bobrowski 
(Kodeks dyplom.); Dziennik; Gorazda W.; 
Hellmann G.; Kalendarz cieszyński; Kartę 
des Bergwerks Areals; Karwowski Śt.; Ko- 
neczny F. ; Koraszewski Bron.; Ksiądz z Kra- 
kowa (górny); Malinowski L. (Studya); Mi- 
chejda Franciszek; Cembrzycki J. ,K.; Soff- 
ner J.; Soński W.; Świda B. K.; Swiderski 
Zd.; Szukiewicz W.; Twardowski F.; Ula- 
nowski Boi. (Szkice); Wicherek (Krakowia- 
ki); Zieliński Wład. 

Ob. także: Cieszyn, Górnoślązak, Slezk. 176 ŚLĄSKI - ŚLIWIŃSKI ŚLĄSKI. Ob. Wroński i Śląski (Łubin). 

ŚLĄSKI B. Słownik praktyczny rusko-pol- 
ski, zawierający obfity zbiór wyrazów z je- 
żyka literackiego i potocznego, tudzież ter- 
minologię techniczną. Według ostatniego 
wydania Słownika Akademickiego układał 
.... Zesz. I. Warszawa, Gebethner i Wolff, 

1894, 8, str. VI [ i 56, kop. 35. 

ŚLĄSKI J. Ob. Wacht! A. dr. (Podręcznik 
chem.). 

ŚLĄSKI J. i WASILKOWSKI T. Tablice dla 
uŻ3-tku chemików przy cukrowniach, zawie- 
rające obliczone ilości cukru, niecukru i współ- 
czynnika czystości soków burakowych o gę- 
stości od 8 do 21 Brixa. Kijów, Gebeth- 
ner i Wolff w Warszawie, 1890, 8, str. 135, 
rb. 3. 

SŁAWA Fr. dr. Od potopu sv6ta, góralska 
poYidka z Tgsinska. Telc, E. Solc, 1897, 16, 
str. 87, hal. 80. 

Slaven (Slaves). Ob. Helmold (Chronik); 
Kałużniacki Emil (Beitrage); Kuehnel P. ; 
Marbcau Eduard (1882); Mikkola L.; Miklo- 
sich Fr. dr. (Dictionnaire de 6 lang. slaves); 
Schottin R. (in Thiiringen) ; Widukind (Sachs. 
Geschichten 1891). 

SLECZKOWSKA Helenę de Varsovie. Un cas 

de neyrite traumatiąue chez un hemophili- 
que, dissertation. Gen6ve, mai 1899, 8, str. 
22 i 2 ni. 

SLECZKOWSKA Mieczysława. Biblioteka im. 
Klementyny Tańskiej, t. I. Kraków, nakł. 
Krakowskiego stowarzyszenia nauczycielek, 
druk. Uniw. Jag., 1898", 8, str. 232 i 1 ni., 
z 2 portr. Tańskiej, portr. T. Czackiego i wi- 
doku Krzemieńca, kor. 160. 

Treść: Wstęp, Klementyna z Tańskich Hofmano- 
wa, Czacki w Krzemieńcu, Krzemieniec po śmierci 
założyciela. 

— Ksiądz Mackiewicz, bojownik za wiarę 
i wolność, powiastka historyczna z powsta- 
nia w roku 1863. Wydawn. groszowe im. T. 
Kościuszki. Kraków, nakł. dra Z. Kostkie- 
wicza i K. Wojnara, druk. A. Koziańskiego, 

1895, 8, str. 32, hal. 10. 

— Toż. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 
(1897), 16, str. 49 i 1 ni., fen. 25. 

Śledziona. Ob. Rydygier L. prof. (O przy 
szywania). 

ŚLĘK Fr. dr. Przyczynek do laparotomii 
ginekologicznych. Odb. z Przeglądu lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 18. 

ŚLEŃDZIŃSKI A. Przyczynek do flory ob- 
wodów brzeżańskiego i tarnopolskiego oraz 
i części przyległych im obwodów lwowskie- 
go, złoczowskiego, czortkowskiego i stani- 
sławowskiego. Kraków, D. E. Friedlein, 
1876, 8, str. 22, hal. 40. 

— Ob, Raciborski M. (Rośliny). Ślepota połowiczna. Ob. Bałłaban Teodor 

(Przypadek). 

ŚLEPOWRON. Ob. Milewska Aniela (Wojna). 
SleYicenses episc. Ob. Węsierski F. 
ŚLEWNICki M. W. Ob. Przesmycki Z. 

ŚLEŻAŃSKA Marya. Kucharz wielkopolski. 
600 praktycznych przepisów kucharskich 
z własnego doświadczenia, jako to: przepisy 
smacznych a tanich potraw, smażenia kon- 
fitur, przysmaków i ciast, przyrządzania lo- 
dów, kremów, galaret, deserów, konserwów 
i wędlin, oraz sekreta gospodarskie etc. etc. 
zebrał Maryan. Wyd. 3. Poznań, nakł. i 
druk. J. Leitgebra, 1881, 8, str. YIII i 277. 

— Toż. Wyd. 4te poprawne i znacznie 
powiększone. Tamże, 1892, 8, str. VIII i 359, 
mr. 2 50; opr. mr. 280. 

— Wypróbowane przepisy pieczywa do- 
mowego, jako to: placków, bab, strucli, ma- 
zurków, ciast do kawy i herbaty, przez .... 
autorkę kucharza wielkopolskiego. Poznań, 
druk. Kuryera pozn., (1886), 8 mała, str. 55 
i 1 ni., fen. 60. 

Siezsk. Ob. Prasek Vinc.; Slama. 

Ślimaki. Ob. Bochenek A.; Kotula B. 

Ślina ludzka. Ob. Beck Ad. (Badania gru- 
czołów); Bujwid O. (Chemia); Ebstein W. 
(Slinotok). 

ŚLISZ Stan. pseud. Roskir z Kołaczyc 
w Galicy i, ur. w marcu 1856. Redaktor Oj- 
czyzny. Buffalo, do lutego 1887. 

ŚLIWIŃSKA Emilia. Ob. Greville H.; Mon- 
tepin Xaw. 

ŚLIWIŃSKI Jan. Uwagi starego kołtuna 
z ulicy Korytnej. Lwów, nakł. autora, druk. 
W. A." Szyjkowskiego, 1890, 8, str. 24. 

ŚLIWIŃSKI L. Księżna Ninetta, operetka, 
muz. J. Straussa, wyjątki do śpiewu z to- 
warzyszeniem fortepianu, a) Walc, słowa .... 
b) Tyrolienne. Warszawa i Łódź, Gebethner 
i Wolff, (1893), po kop. 30. 

ŚLIWIŃSKI Michał dr. O działaniu leczni- 
czem zabiegów elektrycznych w chorobach 
skóry na podstawie własnych doświadczeń. 
Kraków, nakł. S. A. Krzyżanowskiego, druk. 
W. Korneckiego, 1900, 8, str. 14. 

— Katalog wystawy przyrodniczo lekar- 
skiej. Zjazd VI lekarzy i przyrodników. 
Kraków, nakł. Zjazdu, druk. Uniw. Jag., 
1891, 8, str. X i 73 i ogłosz., hal. 60. 

— Katalog wystawy przyrodniczo-lekar- 
skiej imienia »Almae Matris Jagellonicae*. 
Zestawił .... dyrektor wystawy ze współ- 
udziałem inż. Karola RoUego, delegata sek- 
cyi techn. Zjazdu. Kraków, nakł. Komitetu, 
druk. W. Korneckiego, (1900), 8 większa, 
str. 112 i XXXV. ŚLIWIŃSKI - SŁ. 177 — Komisya przemysłowo -lekarska Tow. 
lekar. Kraków. Posiedzenie z dnia 10 pa- 
ździernika 1898 r., 8, str. 2. 

ŚLIWIŃSKI P. Uebr Fracturen des Fersen- 
beins, nebst einigen in der konigl. chirurg'. 
Uniyersitatsklinik zu Greifswald beobach- 
tenen Fallen, Inauguraldiss. Greiswald, 1897, 
8, str. 35. 

ŚLIWKA Jan (młodszy), nauczyciel w Gór- 
nym Żukowie. Materyały do kaligrafii za- 
stosowane do gramatyki języka polskiego, 
z dodatkiem niemieckim. Nagrodą uwień- 
czone przez sejm śląski. Cieszyn, druk. Pro- 
chaski, 1894, 8, str. 'VIII, 4 i 72. 

ŚLIWKA Jan. Spis książek poleconych i za- 
kazanych przez Wysoką c. k. Radę szkolną 
krajową, w całość zestawił .... nauczyciel. 
Tamże,' nakł. szlaskiego Wydziału krajów., 
1899, 8 mała, str. 'XII i 112. 

— Krótka historya kościoła chrześcijań- 
skiego, z osobliwszem uwzględnieniem re- 
formacyi, opracował i wydał' .... Cieszyn, 
nakł. E. Feitzingera, druk. H. Feitzingera 
i Sp. 1881, 8, str. 98 i VI, opr. kor. 1. 

— Historye biblijne dla nauki dziatek. 
Wyd. kalwskie, 2gie z ilustr. Cieszyn, nakł. 
i druk. K. Prochaski, 1892, 8, str. 146, 
hal. 80. 

— Początki czytania. Tamże, 1852, 8, 
str. 52. 

— Przypowieści biblijne do małego kate- 
chizmu dra Marcina Lutra, zestawił .... Tam- 
że, 1880, 8, str. 96. 

— Słowniczek polsko-niemiecki zawiera- 
jący najużywańsze wyrazy, odmiany słów 
i * rozmowy dla szkolnego i podręcznego 
użytku. Wyd. 6. Tamże, 1860, 8, str! 80. 

ŚLIWOWSKI Józef. Ob. Boisgobey F. (Czer- 
wona kamelia). 

Slojd. Ob. Nowicki Wład. (O potrzebie); 
Spis J. 

ŚLÓSARSKA Z. Ob. Peters F. (Wyjście 
w świat). 

SLÓSARSKI Antoni mgr. Mały atlas zoolo- 
giczny, ułożony systematycznie do użytku 
szkolnego i domowego, zawierający 963 
chromolitografowanych wypukłych' obraz- 
ków wraz ich szczegółowym opisem, według 
W. Hagelberga, część I: Ssące-Mammalia. 
Warszawa, nakł. M.'Arcta, druk. E. Skiw- 
skiego, 1890, 4, str. 25 ni., z 228 chromolit. 
obrazkami na 20 tablicach, opr. rb. 2-4u. 

— Materyały do fauny malakologicznej 
Królestwa jpolskiego. Odb. z t. III Pamięt. 
fizyogr. Warszawa, druk. J. Bergera, 1883, 
4, str. 15, z tabl. chromolit. 

Ciąg dalszy. 

— Materyały do fauny Wijów, Myriopo- 
da, krajowych, Odb. z III t, Pamietn. fizy- 
ograf. Tamże, 1883, 4, str. 24. — Zwierzęta zaginione, diluwialne. Odb. 
z t. II Pamiętnika fizyogr. Tamże, druk. 
K. Kowalewskiego, 1882, 4, str. 10, z drze- 
woryt, w teks. 

— Toż. Odb. z III t. Pamiet. fizyograf. 
Tamże, 1883, 4, str. 6, z tabl. litogr. 

— Ob. Arend ts (Atlas); H. W. i N. J.; 
Schneider Oskar (Atlas); Ob. Shaler N. 
(Dzieje ziemi). 

ŚLÓSARZ Jan ks. dr. O cenzurach kościel- 
nych i ekskomunikach w szczególny sposób 
papieżowi zastrzeżonych, napisał .... Lwów, 
druk. J. Chęcińskiego, 1900, 8, str. 107, 
kor. 2. 

— Mały katechizm religii rzymsko-kato- 
lickiej, przełożył .... z niemieckiego tekstu, 
aprobowanego przez episkopat austryacki 
dnia 9 kwietnia 1894. Lwów, nakł. Wyda- 
wnictwa książek ludowj-^ch, red. Br. Sokal- 
ski, druk. SŹ. Bednarskiego, 1898, 16, str. 
IV, 107 i 1 ni., opr. hal, 40. 

— Katechizm religii katolickiej dla mło- 
dzieży szkół średnich. Lwów, druk. I Zwią- 
zkowa, 1897, 8, str. III, 1 ni. i 139, opr. 
kor. 1, 

Ślub hr, Wandy Badenianki z hr. Ada- 
mem Krasińskim dnia 28 października 1897 
w Wiedniu w kościele dziewięciu Chórów 
Aniołów. Kraków, nakł. druk. Czasu, (Czas 
nr. 240, z dnia 30 października 1897), 8, 
str, 16. 

— Ob. Z, Z. (Rady matki). 

O ślubach córek miłosierdzia. Nauka uło- 
żona w formie katechizmu. Kraków, nakł. 
Córek miłosierdzia, druk, Czasu, 1896, 8 ma- 
ła, str. 49, 

Przed ślubem i po ślubie. Ob. Mańkow- 
ska B. 

Ślubny podarek. Ob. Podarek. 

Śluby króla Jana Kazimierza i stanów 
Rzeczypospolitej, zaprzysiężone imieniem 
narodu przed cudownym obrazem N. P, Ła- 
skawej w katedrze lwowskiej a dotyczące 
polepszenia doli ludu pracującego oraz czci 
Najśw. Panny jako Królowej korony pol- 
skiej, do wykonania którychto ślubów ka- 
żdy miłujący Boga i ojczyznę przyczyniać 
się powinien. Wyd. 2. Lwów, nakł. Domu 
opieki dla sług pozbawionych pracy, druk. 
Ludowa, 1887, 8 mała, str. 21 i 2 ni., z ry- 
ciną. 

Trzy śluby czyli Marya nie opuści tych, 
którzy u niej szukają pociechy w utrapie- 
niu. Mikołów, wydawn. dzieł ludowych K. 
Miarki, (1895), 16, str. 80, z ryciną, fen, 35. 

Śluzówce. Ob. Raciborski M. 

SŁ. Święty Piotr w Rzymie. Opowiadanie 
z czasów prześladowania chrześcijan za Ne- 
rona, przerobione z powieści H. Sienkiewi- 178 SŁ. - SŁOTWINSKI cza Quo vadis, przez H. Sł. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, 1900, 8, str. 219, kop. 40. 

— Dzielny żołnierz. Opowiadanie histo- 
ryczne z powieści Henryka Sienkiewicza 
Pan Wołodyjowski, z upoważnienia autora 
przerobione' przez H. Sł. Tarnże , 1900, 
kop. 20. 

SŁAPA Wilłielm dr. O wynikach leczenia 
błonicy surowicą w r. 1895 w szpitalu Św. 
Ludwika w Krakowie. Odb. z Przeglądu 
lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896| 8, 
str. U. 

— Ob. Beck A. dr. (Wpływ jadu błoni- 
cznego). 

Sława. Dwutygodnik ekonomiczno-społe- 
czno-literacki. Wydawca i red. Franciszek 
Duhl. Rocznik I. Lwów, druk. J. Manieckie- 
go. Wychodzi w 4ce 10 i 25 każdego mie- 
siąca. ' 

Sława bliźniego. Ob. Obolewicz K. ks. 

SŁAWIN. Ob. Frydro (Plantacye). 

SŁAWINEK. Ob. Orłowski Ant. (Rozbiór 
wody). 

SŁAWIŃSKI Fabian. Ob. Witte Karol (Spra- 
wozdanie). 

SŁAWITA K. Srebrne przędze, poezve. Tar- 
nów, nakł. i druk. J. Pisza, 1898, 16, str. 35 
i 1 ni., hal. 70. 

Sławk6w. Ob. Gszewski Stan. (Lud). 

Sławuta. Ob. Dobrzyckł H.; Karwicki Józ. 
(Szkice 1882). 

Słoboda rungurska. Ob. Szajnocha Wład. 
(1881). 

SŁOMKA Tadeusz. Podręcznik dla służby 
sanitarnej w c. k. oddziałach sanitarnych, 
VI część instrukcyi dla c. k. szkół armii, 
z niemieckiego przełożył .... starszy przy- 
wódca w XXV kolumnie sanitarnej Czerwo- 
nego krzyża. Kraków, nakł. filii Stowarzy- 
szenia patryotycznej pomocy, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1884, 16, str. 363 i XVJII. 

Słoń. Ob. Teichmann L. (Naczynia limfa- 
tyczne). 

Słońce. Ob. Baranowski Miecz; Buechner 
L. dr.; Heilpern M. (Nauka); Kowalski To- 
masz ks.; Rechniowski W. 

SŁONCZYŃSKI Fr. Zbiór dowodów i akt 
processowych, które w sprawie Wgo Piotra 
Zaborowskiego przeciwko hrabinie Poto- 
ckiej i Faliszewskiemu w Sądzie Naywyż- 
szym Królestwa Polskiego, tak ze strony 
tegoż Piotra Zaborowskiego, jakoteż ze stro 
ny hrabiny Potockiej, niemniej Piotra Fali- 
szewskiego są pokładane, sporządzony wo- 
góle dlatego, aby zaszłe pomiędzy poprzed- 
nikami dziś czyniących stron dzieła, nie- 
mniey wiedzione z 'czasów oyczystystych aż 
dotąd processa porządkiem właściwym oka- 
zane zostały. B. w.' m. dr. i r, (1815), fol., 
str. 12. SŁONECKI Kazimierz ks. Zasady kształcenia 
głosu i nauki śpiewu. Płock, nakł. redakcyi 
śpiewu kościelnego, druk. K, Miecznikow- 
skiego, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1898, 
16, str. 38 i 1 ni., kop. 15. 

Słonecznik. Ob. Rostafiński J. 

SŁONIEWSKI Tytus. Krakuska, tekst polski 
do kompozycyi muzykalnej Franciszka Ab- 
ta, op. 526 p. t. Rothkappchen, opracował 
.... Przemyśl, nakł. Koła nauczycieli szkół 
wyż. na dochód tamtejszej Ochronki dzieci, 
druk. S. F. Piatkiewicza, 1885, 16, str. 39 
i 1 ni., hal. 50.' 

SŁONIMSKI Ludw. Karl Marx' nationalSko- 
nomische Irrlehren, eine kritische Studie, 
Ubersetzt und eingeleitet von Max Schapi- 
ra. Berlin, J. Rade, 1897, 8, str. IV i 203, 
mr. 2-50. 

SŁONIMSKI Sł. dr. Neurasthenia płciowa 
jako następstwo nadużyć przedwczesnych, 
szkic popularny. Warszawa, nakł. H. Cohna, 
J. Guranowski, druk. M. Lewińskiego, 1899, 
8 mała, str. 125 i 2 ni., kop. 75. 

SŁONIMSKI Zeiig. Opisanie sposoba pereda- 
czy dwuch razłycznych depesz i w to że 
samoje wremia prijema dwuch drugich de- 
pesz po odnomu i tomuże prowodniku. S. 
Petersburg, 1859, 12 

SŁONINKA Julian. Historya c. k. 20 pułku 
piechoty, opracował .... c. k. major. Nowy 
Sącz, nakł. J. K. Jakubowskiego, druk. W. 
Korneckiego w Krakowie, 1886, 8, str. 174 
i 1 ni., kor. 1. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, druk. J. K. Ja- 
kubowskiego, 1894, 8, str. 174 i ni., hal. 72. 

SŁOŃSKI Edward. Z wiosennych dum. Pie- 
śni. Warszawa, druk. Towarz. komand., 
1898, 16, str. 32, kop. 35. 

— Dla mojej pani kilka pieśni. Tamże, 

1898, 16, str. 20, kop. 50. 

— Poezye. Tamże, Gebethner i Wolff, 

1899, 16, str. 155, rb. 1. 

— *** M. C. M. Warszawa, Sadowski, 

1900, kop. 50. 

SŁOŃSKI Gabryel Ob. Wdowiszewski W. 
(w Sprawozdaniu Kojn. do bad. historyi 
sztuki t. V). 

SŁOTWINSKI Adam ks. Piar. Jak oświecić 
lud galicyjski. Poznań, druk. Gońca wiel- 
kopolskiego, (1888), 4, str. 2 ni. 
I — List otwarty do wszystkich rodziców, 
I którym oświata ludowa leży na sercu, z po- 
i wodu sprawy wydawnictwa książek szkol- 
nych ludowych, która traktowaną była 
w izbie sądowej we Lwowie dnia 20, 21 
i 22 listopada r. b. Kraków, nakł. autora, 
druk. Związkowa, 7 grudnia 1888, 4, str. 
ni. 3. 

— List drugi otwarty w tejże sprawie 
traktowanej w sądzie lwowskim dnia 21, 22, SŁOTWINSKI - SŁOWACKI 179 23 listopada 1888 r. i 29 stycznia 1889 r. 
Tamże, 29 lipca 1889, 4, str. 2 ni. 

— List otwarty do Wielmożnych panów: 
Henryka Linka, Mieczysława Komai-nickie- 
go i ks. Teofila Midowicza, z daty: Kra- 
ków, 5 luteg-o 1892. Tamże, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1892, folio, k. 1. 

— List otwarty do J. E. hr. Badeniego 
Kazimierza, c. k. namiestnika Galicyi, z dnia 
4go października 1893 roku Lwowie. Tam- 
że, 4, k. 1. 

— Unia podlasko chełmska od 1875 — 1885. 
Czaca, nakł. autora, druk. Macierzy katoli- 
ckiej, G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1894, 
8 większa, str. 122, z "porti*. J. Frankow- 
skiego, kor. 1'60. 

— Wspomnienia z niedawnej przeszłości. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. Korneckiego, 1892, 8, str. 199 i 1 
ni., kor. 2. 

— Wspomnienie o ś. p. Zygmuncie Sie- 
rakowskim. Wyjątek z listu naocznego świad- 
ka Francuza, dotyczącego ostatnich chwil 
ś. p. Zygmunta Sierakowskiego, podanego 
komisarzowi Rządu narodowego za granicą 
w Paryżu. (Oryginał znajduje się w rękach 
p. Maryi Falęckiej, siostry ś. p. Zygmunta). 
Kraków, nakł. M. Falęckiej, druk. Związko- 
wa, 1890, 8, str, 7. 

— Ob. Tański J. (List). 

SŁOTWINSKI Stan. ks, Ob Borkowski Wło- 
dzimierz (Życiorys). 

Słów kilka wschodnio-katolickiego do rzym- 
sko-katolickiego kościoła, przekład z rosyj- 
skiego. Petersburg, 1885. 

Słów kilka w sprawie solidarności Koła 
polskiego. Odb. z Teki. Lwów, nakł. red., 
druk. W. A. Szrjkowskiego, 1900, 8, str. 20, 
hal. 20. 

Słów kilka w stosunkach społecznych 
w Polsce od najdawniejszych czasów aż do 
obecnych. Kraków, nakł, Wojciecha Adam- 
skiego, 1896, 8, str. 16. 

Słow kilka o teatrze. Lwów, nakł. autora, 
druk. M. Schrnitta i Sp., 1899, 8, str. 31. 

Słów kilka do włościan: O pożyteczności 
Kasy oszczędności powiatowej w Bochni. 
Bochnia, nalił. Kasy, druk. W. Pisza, 1886, 
16, str. 16. 

— kilka o sprawie polsko-ruskiej. Ob. 
A— ski. 

— kilka o Stańczykach. Ob. Pawlikowski J. 
Słowa pociechy dla ludu Podlaskiego i 

Chełmskiego. Lwów, K. Łukasiewicz, druk. 
J. Czaińskiego w Samborze, 1883, 8, str. 62. 

— prawdy. Czacza, druk. Macierzy katoli- 
ckiej, 25 czerwca 1892. 

— polskie. Ob. Kosiba Ant. (Geneza). 

— Jezusa Chrystusa. Ob. Rzewuski P. ks. SŁOWACKI Juliusz. Agezylausz, dramat w 4 
aktach, z niewydanych prac poety podał Jó- 
zef H. Rychter. Warszawa, wydawnictwo 
Ad. Wiślickiego ó8, druk. Przeglądu tygo- 
dniowego, 1884. 16, str. 74, kop. 12. 

— Anhelli. Do księcia A. C. Do emigra- 
cyi. O potrzebie idei."* Głos brata do Pola- 
ków. Bibl. powszechna. 380. Złoczów, nakł. 
i druk. W. Zukerkandla, 16, str. 87, hal. 24. 

— Arab, Mnich, powieści wschodnie. War- 
szawa, nakł. T. H. Nasierowskiego, M. Arct, 
druk. K. Rubieszewskiego, 1892, 32, str. 30 
i 1 ni., kop. 5. 

— Ballad^^na, tragedya w 5 aktach. Bibl. 
powszechna, nr. 99—100. Złoczów, nakł. i 
druk. W. Zukerkandla, (1893), 16, str. 153 
i 2 ni., hal. 48. 

— Balladyna, tragedie v p6ti jednś,nich. 
Preloźil Otakar Mokry. Praha, nakł. J. Otto, 
b. r. (1891), 8, str. 182. 

— Balladyna, tragedie en cinq actes, tra- 
duction par W. Gasztowtt. Paris, impr. Reiff, 
1894, 8, str. 86. 

— Balladina, tragodie in 5 Aufziigen, 
iibersetzt von Dr. Ludomil German. Nadb. 
ze sprawozd. szkoły realnej. Krakau, S. A. 
Krzyżanowski, Buchdr. A. Koziański, 1882, 
8, str. 122, kor. 2 40. 

— Beatrice Cenci, tragedie en 5 actes. 
Traduction francaise en prose par Zdzislas 
Rulikowski. Oeuvre posthume. Cracovie, Ge- 
bethner & Cie, druk. Związkowa, 1887, 8 
wielka, str. VII i 86, kor. 4. 

— Beatrix Cenci, eine Tragodie in funf 
Aufziigen, in Auswahl iibersetzt und be- 
Torwortet von Robert Rischka (Aus J. Sło- 
wacki's Hinterlassenen Schriften). Jarosław, 
Yerlag und Druck von H. Bohuss, 1883, 8, 
str. 66. 

— Beniowski, z przedmową Piotra Chmie- 
lowskiego. Bibl. dzieł wyborowych, 47. War- 
szawa, druk. Granowskiego i Sikorskiego, 
1898, 8 mała, str. 151, kop. 25. 

— Dramata i poezye. Balladyna, Lilia 
Weneda, Srebrny sen Salomei, Ojciec za- 
dżumionych w El-Arish, List do Aleksandra 
H. Bibl. najcel. utworów lit. europ. War- 
szawa, nakł. i druk. S. Leweutala, 1874, 8, 
str. 326. 

— Dzieła, tom II. Wydawn. tom 3—4. 
Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. K. 
Koziańskiego, 1882, 16, str. 322 i 1 ni. 

— Toż, t. III. Wydawn. tom 5—6. Tamże, 
1882, 16, str. 260 i 1 ni. 

— Toż, tom IV. Wydawn. tom 7—8. Tam- 
że, 1882, 16, str. 286 i 1 ni. 

— Toż, t. V. Wydawn. t. 9—10. Tamże, 
1882, 16, str. 263 i 1 ni. 

— Dzieła, tom I: Dramata. Warszawa, 180 SŁOWACKI nakł. Wędrowca, druk. W. Rat%'ńskiego, (J. 
Bergera), 1888, 8 mała, str. 212. 
Balladyna; Lilia Weneda. 

— Dzieła, 6 tomów. Kraków, nakł. Bibl. 
arcydzieł, wydawca Adam Kaczurba, druk. 
J. Fiscłiera, 1888, 16, str. VI i 259 + 234 + 
+ 260 + 266 + 291 + 223 i 1 ni., opr. 
w 2 tomy, kor. 6. 

— Dzieła, wydał P. Parylak, prof. języka 
polskiego. Wydanie zupełne w 6 tomach, t. 
I — VI. Stanisławów, nakł. W. Doboszyń- 
skiego, druk. J. Dankiewicza, (1894), 16, str. 
261 i 1 ni. + 234 i 1 ni. + 258 i 1 ni. + 
266 + 291 + 210 i 1 ni., kor. 4, opr. kor. 5-60. 

— Dzieła, wydał dr. H. Błegeleisen, tom 
I— VI. Lwów, nakł. Księgarni polskiej, druk. 
Filiera i Sp., 1894, 8, 'str. XII, 384 i 2 + 
362 i 2 + 454 i 2 + 432 i 2, XXXVII + 
503 i 2 ni. + 526 i 2 ni., z 7 portretami, 
4 rysunkami poety, 4 podobiznami autogra- 
fów i 1 tablicą porównawcza tekstu, opr. 
kor. 24. 

— Erzahlende und lyrische Gedichte, me- 
trisch iibertragen von Alb. Weiss. Halle, 
Hendel, 1888, 8, str. VIII i 127, z portretem, 
opr. mr. 150. 

— Geneza z ducha. List do J. N. Rem- 
bowskiego, Wykład nauki, Dziennik z r. 
1847/49. Wydanie pierwsze z pośmiertnych 
rękopisów, poprzedzone wstępem i objaśnie- 
niami przez dra H. Biegeleisena. Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Winia- 
rza we Lwowie, 1884, 8, str. LXII, 275 i 2 
ni., rb. 1-80. 

— Horsztyński, dramat zdefektowany w 5 
aktach, uzupełnił dla sceny krakowskiej Ju- 
liusz Mień. Wyd. nowe. Dzieła pośmiertne. 
Kraków, nakł. J. Miena G. Gebethner i Sp., 
druk. Czasu, 1883, 16, str. 5 ni. i 184, kor. 3. 

— Hugo, powieść krzyżacka, Ojciec za- 
dżumionych w El Arish, W Szwajcafyi. 
Warszawa, Wodzyński, kop. 10. 

— Hugo, ballada J. Słowackiego, muzyka 
Henryka Jareckiego. Program do koncertu. 
Lwów, nakł. stów. członków orkiestry teatr., 
druk. I Związkowa, 1877, 8, str. 12. 

— Toż, muzyka Henryka Jareckiego. Kra- 
ków, nakł. Towarzystwa muzycznego, druk. 
W. Korneckiego, 1885, 16, str. 15 i 1 ni., 
hal. 10. 

— Kordyan, część pierwsza trylogii, spi- 
sek koronacyjny. Bibl. powszechna, nr. 294. 
Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkaiidla, 
(1900), 16, str. 108, hal. 24. 

— Kordian, dramatisches Gedicht von .... 
Aus dem polaischen in den Versmassen des 
Originals ubertragen von Artur Berson. Ais 
Manuscript gedruckt. Wien, Selbstverlag, 
Druck von Plaut & Comp., 18S7, 8, str. 78. 

— Krytyka krytyki i literatury, niezna- 
ny utwór .... z autografu poety wydał dr. Bolesław Erzepki. Poznań, druk. Kuryera 
pozn., Kraków, G. Gebethner i Sp., 1891, 
8 mała, str. 23, mr. 1, kor. 120. 

— Książę niezłomny, z Calderona de la 
Barca, tragedya w 3 częściach. Bibl. powsz. 
274. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkan- 
dla, (1899), 16, str. 113, hal. 24. 

— Lilia Weneda, tragedya w 5 aktach, 
ilustrował A. M. Andriolli. Warszawa, nakł. 
M. Orgelbranda, druk. F. A. Brockhausa 
w Lipsku, 1883, 4 królewska, str. 1 ni., V, 
84 i 12 ilustr., opr, rb. 9. 

— Lilia Weneda, tragedya w 5 aktach. 
Bibl. powsz. 142. Złoczów, nakł. i druk. W. 
Zukerkandla, (1895), 16, str. 119, hal. 24. 

— Lilia Weneda, eine Tragodie in funf 
Aufziigen, aus dem Polnischen von H. Mo- 
nat. Halle a. S., O. Hendel, (1891), 8 mała, 
str. VIII i 94, z portretem, fen. 25. 

— Toż, aus dem Polnischen ubersetzt von 
Robert Rischka. Jarosław, Verlag und Druck 
des H. Bohuss, 1882, 8, str. 1 ni., 122, VIII 
i 1 ni., kor. 2. 

— Lilia Weneda. Ob. Bibl. Mrówki, nr. 39. 

— Listy. Wyd. 3cie znacznie pomnożone, 
tom I i II. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, druk. K. Prochaski w Cieszynie, 
1883, 8, str. 271 i 289, kor. 720. 

— Listy, z autografów poety, wydal po 
raz pierwszy Leopold Mśyet, tom I i II. 
Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, druk. K. 
Prochaski w Cieszynie, 1899, 8, str. XV, 1 
ni., 326 i 2 ni., VI i 347, z rycinami i podo- 
biznami, kor. 7. 

— Marya Stuart, dramat historyczny w 5 
aktach. Bibl. powsz., 168. Złoczów, nakł. 
i druk. W. Zukerkandla, (1895), 16, str. 101, 
hal. 24. 

— Toż, tłum. na rossyjs. p. Gridniewa 
(grana 1884). 

— Mazepa. Ob. Bibl. Mrówki, 59. 

— Mazepa, tragedj^a w 5 akt. Bibl. po- 
wszechna, 295. Złoczów, nakł. i druk. W. 
Zukerkandla, (1900), 16, str. 80, hal. 24. 

— Mazeppa. Trauerspiel in funf Aufzfi- 
gen aus dem Polnischen von Artur Berson. 
Ais Manuscript gedruckt. Wien, Druck von 
Plaut et Co, 1887, 8, str. 59. 

— Mogiła Agamemnona, otrywok iz .... 
poswiaszczajet sia W. S. Pierfiljewu. Wie 
stnik Jewropv petersburski z fewrala r. 
1882, 8, str. 603-606. 

Przekład N. Berga. 

— Mindowe, król litewski. Obraz histo- 
ryczny w 5 aktach. Bibl. powsz. 327. Zło- 
czów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, (1900), 
16, str. 71, hal. 24. 

— Mnich, powieść wschodnia. Warszawa, 
Nasiorowski, 1891, 32, str. 27, kop. 5. SŁOWACKI - SLOVANSTVO 181 — Złote myśli .... Ob. S. (autorka). 

— Ojciec zadżumionych w El-Arish. Wyd. 
2gie. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta, 1879, 16, str. 24, hal. 20. 

— Ojciec zadżumionych, wstępem i obja- 
śnieniami opatrzył Piotr Parylak, tekst 
przejrzany i krytycznie porównany. Lwów, 
nakł. W. iSoscheka, druk. I Związkowa, 1884, 
8 mała, str. 2 ni., 47 i 1 ni., hal. 60. 

— Ojciec zadżumionych w El-Arish. War- 
szawa, Nasiorowski, 1892, 32, str. 32, kop. 5. 

— Toż. Tarnów, nakł. i druk. J. Pisza, 
1895, 16, str. 24, hal. 20. 

— Toż, tłómaczył na hebrajskie M. D. 
Geschwind. Przemyśl, druk. Żupnika i Knol- 
lera, (Rzeszów, J. A. Pelar), 1883, 8 mała, 
str. 22, hal. 60. 

— Otiec zaczumlennych w El-Ariszie, poe- 
ma, s polskago pierłewioł A. Seliwanow. 
Petersburski Wiestnik Jewropv, zesz. pa- 
ździernikowy, 1888, 8, str. 531—550. 

— Die Pest in El-Arish, iibersetzt von 
Witold Hausner. Wien, L. Weiss, 1896, 8, 
str. 23, hal. 80. 

— Pisma Jul. Słowackiego. Bibl. uniwer- 
salna, t. I— IL Tarnów, nakł. Kaczurby, 
druk. W. Angelusa, 1880, 8, str. 518 + 756. 

— Pisma pośmiertne, wydane i poprze- 
dzone wstępem przez dra Henryka Biege- 
leisena. 'Lwów, Księgarnia Polska, druk. E. 
Winiarza, 1884, 8, str. 275 i 2 ni., kor. 4. 

Genesis z ducha; List do J. N. Rembowskiego; 
Wykład uauki; Dziennik z r. 1847—49. 

— Pisma pośmiertne. Wyd. 2gie znacznie 
pomnożone staraniem dra A. Małeckiego, t. 
I— III. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta, druk. W. L. Anczvca i Sp. w Krakowie, 
1885, 8, str. 271 i 8 ni. + 418 i 1 ni. + 426 
i 1 ni., kor. 1080. 

— Pisma, z przedmową Piotra Chmielow- 
skiego, tom I — IV. Warszawa, nakł. Gebe- 
thnera i Wolffa, druk. Towarz. S. Orgel- 
branda synów, 1900, 16, str. 336 i 1 ni. + 
377 i 1 ni. + 285 i II + 318 i 1 ni., rb. 1. 

— Poemata .... z przedmową P. Chmielow- 
kiego. Bibl. dzieł wyborowych, nr. 18. War- 
szawa, druk. Artystyczna, 1898, 8 mała, str. 
151 i 1 ni., kop. "25. 

— Trzy poemata: Ojciec zadżumionych, 
W Szwajcaryi, Wacław. Bibl. powsz., 185. 
Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 
(1896), 16, str. 84, hal. 24. 

— Poezye, utwory dramatyczne i proza, 
wydanie pierwsze z pośmiertnych rękopisów, 
zaopatrzone wstępem i objaśnieniami przez 
Józefa H. Rychtera. Kraków, nakł. wydaw- 
cy, druk. J. Fischera, 1889, 16, str. II, 2 ni., 
XXVII, 314, 2 ni. i 19, kor. 3. 

— Poezye, z portretem autora, t. I — IV. 
Mikołów, nakł. i druk. Miarki, 1899, 16, str. 301 i 2 ni. + 363 i 1 ni. -|- 370 i 2 ni. + 
375 i 1 ni., kor. 360, opr. kor. 480. 

-— Poezye liryczne i gnomiczne .... z przed- 
mową Piotra Chmielowskiego. Bibl. dzieł 
wybór. 142. Warszawa, druk. A. T. Jezier- 
skiego, 190U, 8 mała, str. 137, kop. 25. 

— Powieści poetyczne. Żmija, Jan Biele- 
cki, Hugo, Mnich, Arab. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1874, 8, str. 250. 

— Powieści poetyckie. Ob. Bibl. dzieł wy- 
borowych, nr. 1. 

— Rozmowa z matką Mokryną Mieczy- 
sławską, Bazylianką w Paryżu. Kraków, G. 
Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1896, 16, str. 44, hal. 50. 

— Soczinienja, wypusk pierwyj: I. Jan 
Bieleckij, II. Arab, pierewioł Władysław 
Stankiewicz, s priłożenijem biografii siego 
wielikago pojęta. Adiessa, tipogr. W. Kirsch- 
nera, 1884, 8, str. 32. 

— W Szwajcaryi. Warszawa, Nasiorow- 
ski, 1891, 32, str. 28, kop. 5. 

— W Szwajcaryi, poema, perewiw Woło- 
dymir Kałba Lwów, druk. im. Szewczenka, 
1890, 16, str. 22 i 2 ni., hal. 20. 

— Wybór pism. Bibl. miniaturowa. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898, 16, str. 
500, z portretem, rb. 1, kor. 2-60; opr. rb. 
1-80, kor. 4-60. 

— Odezwa Komitetu zawiązanego w celu 
sprowadzenia zwłok Jul. Słowackiego do 
ojczyzny. Kraków, druk. Narodowa, w lip- 
cu 1899, 4, str. ni. 1. 

— Ob. Barykow A.; Biegeleisen H.; Cal- 
deron ; Estreicher K. dr. (Zapomniany utwór^); 
Gubrynowicz Br.; Hahn W.; Hirszband N.; 
Hoesick F.; Jabłonowski Wł.; Jarecki K.; 
Jaszczurzinskij Ch.; Kąsinowski Br.; Ka- 
sprowicz Jan (1900); Małecki Antoni; Maza- 
no wski A.; Mazano wski M.; Mieczy sławska 
M.; Radziszewski M. (Mazepa); S. autorka; 
Steiner AL; Tretiak J.; Ursin M. 

Słowacya. Ob. Grzegorzewski J. (Powieść); 
Pastrnek Fr.; Zawiliński R. (Słowacy). 

SŁOWACZYŃSKI And. (I). Chłopiec studu- 
katowy czyli zaklęta w kaczkę księżniczka 
na Ordynackiem," fraszka ze śpiewami. Wy- 
danie 2gie. Poznań, nakł. A. Cybulskiego, 
druk. P. Krzyżankiewicza, 1900, 16, str. 53, 
fen. 50. 

SŁOWACZYŃSKI And. (II). Prospekt na Dyk- 
cyonarz historyczno - statystyczno - jeografi- 
czny Polski. (Paryż, 1834), 8, str. 4. 

Slovanstvo ve svych zpevech. Sbornik na- 
rodnich a znarodnetych (yyznamnych) pisni 
yaech slovanskych narodu. Porada, harmo- 
nisuje a vydava Ludvik Kuba v Horę Ku- 
tne. Kniha IV. Pisnę polskę prklada Jozef 182 SŁOWAR - SŁOWNIK Smrtka. Pardubice, nakl. vvdavatelovym, 
1885, 8. Kniha IV, sesit 2, 3/4. 

Słowar russko-polskij i polsko russkij na- 
zwanij prłedmietow, nachodiaszczych sia 
w upotriebłenii warszawsko-wijenskoj żele- 
znoj dorogi. Warszawa, fcipogr. S. Lewentala, 

1892, 8, str. 160 i 170. 

— Ob. Csopeł (rusko niadiarskij); Dubrow- 
bkij P. (ross. polski); Lewickij K. dr. (nimc- 
cko-ruskij prawn.); Piskunow F. (małoross.); I 
Sprogis J. (geogi*. żomojtskoj); Stocki Smal 
Stfif. (ross. ukrainskij); Szejkowski K. (juź- 
DO-ruski 1862); Żelechowskij E. (małorusko- 
nimeckij). 

Słowianie katolicy! czciciele św. Cyryla i 
Metodego, (odezwa). Berno, r. 1884, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 8, str. 4. 

— południowi. Bułgarzy, Serbowie, Czar- 
nogórcY, HercogowińcY, Bośniacy. Warsza- 
wa, Centnerszwer, 1898, 8, str. 112, kop. 20. 

— Ob. Badeni J. ks.; Bogusławski Edw,; 
Bogusławski Wił.; Buszczyński Stef. (Po- 
słannictwo); Chojnowski J.; Czarnowski St.; 
Dworzak R. (polabsky); Iwacewicz WJad.; 
Jaritz Tłiom.; Kałużnlacki Era.; Kętrzyński 
W.; Klassen E. ; Kowalewski Szczewerdy- 
kowicz; Lexikon (1804;; Łebiński Wł. dr. 
(Co Al-Bekri); Łukaszewicz M. W. ks.; Ma- 
jewski Er.; Makuszew W. (Mouumenta 1874); 
Morawski Sz.; Perwolf J.; Pietraszewski 
(O propagandzie): Prószyński Lud.; Stal- 
mach P.; Stodolskij O.; Świerzbiński Rom. 
(Wiara); T. O. (1884): Uhlenbeck C. C. "dr.; 
Wenelin N. J. (1848); Witte E. 

Słowianofiie. Ob. Zdziechow&ki M. (Messya- 
niści). 

Słowiańskie. Ob. Baudoułn de C; Lewicki 
Włodz. (Idea); Mycielski Józef (nazwiska); 
Peirwolf J. (jazyk). 

Słowiańszczyzna. Ob. KoperuickiW. (Mapa); 
Szukiewicz W. (1900). 

SŁOWIKOWSKI Adam. Kilka stów do Ed- 
warda Tarszy przez .... Odb. z Bibliot. war- 
szawskiej za maj. Warszawa, 1843, 8, str. 12. 

SŁOWIKOWSKI Józef Inż. Charakterystyka 
Wisły i o zjawiskach, towarzyszących za- 
marzaniu rzek. Odb. z t. XII t. Pamiętnika 
fizyogr. Warszawa, druk. E. Skiws^iego, 

1893, 4, str. 24, z tabl. graficz. 
Słownictwo. Ob. Krysiński St. (Anatom.); 

Radziszewski B, (Chemii 1900); Strzelecka 
M. (przyrodn. (1897). 

Słowniczek M'yrażeń handlowych polsko- 
rosyjsko- francusko-niemiecki do' użytku ko- 
respondujących. Warszawa, T. Paprocki i 
Sp., druk.' Gazety handlowej, 1887, 8, str. 
62, kop. 50. " 

— 10.000 wyrazów, zwrotów i przysłów cu- 
dzoziemskich, używanych w mowie poto- 
cznej ł w prasie peryodycznej polskiej. Wy- 
danie 3cie popraw. Warszawp, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1895, 16, str. 
324, rb. 1; kart, rb. 1-20; opr, rb. 135. 

— Toż. Tamże, 1899, 16. 

— Ob. Błotnicki Józ. (wyrazów obcych); 
Budzynowski Tyt.; (przemysłowy); Komar- 
nicka M. (muzj-czny); Krasnowolski Ą. (fra- 
zeologiczny); Matyas K. (Gwary); Śliwka 
Jan; Wernic H. i Gliński J. (wyrazów ob- 
cych); Wyrazy obce; Złoża Jan (okolic Cho- 
chołowa); Żagiell Ign. (arabski 1890). 

Słownik geograficzny Królestwa polskiego 
i innych krajów słowiańskich, wydany pod 
redakcyą F. Sulimierskiego, B. Chlebowskie- 
go i Wł.' Walewskiego, t. I — XVI. Warsza- 
wa, nakł. F, Sulimierskiego i Wł. Walew- 
skiego, red. Wędrowca, druk. Wieku, 1880, 
w 4ce. Cena tomu rb. 6, zniż. na rb. 3. 

Tom I. A— Dereneczna, 1880, str. 960. 

T. II. Derenek — Gżeck, 1881, str. 927 -f 
XVI. 

T. III. H-Kępy, 1882. str. 960. 

T. IV, Kęs -Kutno. Tamże, nakł. Walew- 
skiego, 1883, str. 963. 

T. V. Kutowa wola — Malczyce, 1884, str. 
960. 

T. VI. Malczyce — Netreba. Tamże, GC' 
bethner i Wolff, 1885, str. 960. 

T. VII. Netrebka — Perepiat, 1886, str. 
960. 

T, VIII. Wydany pod red. Bron. Chlebow- 
skiego, mgra nauk filolog, histor. b. szkoły 
główn. warszawskiej, Wład. Walewskiego, 
kand. nauk dyplomatycznych uniw. dorpac- 
kiego, według planu Filipa Sulimierskiego 
i z pomocą zgromadzonych przez niego ma- 
teryałów : ' Perepiatvcha — Pożajście , 1887, 
str. 960. 

T. IX. Pożajście — Ruksze,' 1888, str. 900. 

T. X. Rukszenice — Sochaczew, 1889, str. 
960. 

T. Xr. Sochaczew — Szlubowska wola. 
Tamże, z zasiłkiem Kasy Mianowskiego, 
1890, str. 960. 

T. XII. Szlurpkiszki — Warłynka, 1892, 
str. 960. 

T. Xni. Warbrum - Worowo, 1893, str, 
960. 

T. XIV. Worowo — Zyżyn, 1895, str. 930 
-f 8. 

T. XV. Dopełnienia. Część I. A — Janu- 
8ZOWO. Tamże, 1900, 4, str. 640. 

T. XVI. Dopełnienia. Część II. Januszpol— 
Żyszkowa. Aleksin — Wola' Justowska, 1902,' 
str. 741 i 1 ni. 

— języka polskiego, ułożony pod redakcyą 
Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego, Wład! 
Niedżwicdzkiego i Józ. Przyborowskiego, 
arkusz próbny. Warszawa, druk. E. Lubow- 
skiego i Sp., 1895, 8 większa, str. 16. SŁOWNIK - SJX)WO — Toż, ułożony pod redakcją Jana Kar- 
łowicza, Adama Kryńskiego i Władysława 
Niedźwiedzkiego, tom I (A— G, pośw. Almae 
matri Cracoviensi, MCCCC-MDCCCC. War- 
szawa, nakł. prenumeratorów, druk. E. Lu- 
bowskieg-o i Sp., 1900, 4, str. 8 ni., 955 
i 1 ni., zesz. po kop. 50. Sześć zeszytów sta- 
nowi tom. 

Dotąd wyszło 31 zeszytów. 

— kieszonkowy francusko-polski, polsko- 
francuski do podręcznego użycia, opraco- 
wany podług najlepszYcłi źródeł. Warszawa, 
(1890), 12, str. 1199, rb. 150. 

— kieszonkowy polsko -niemiecki i niemie- 
cko-polski do szkolnego i podręcznego uży; 
cia, podług najlepszych źródeł 'wypracowa- 
ny. Tamże, 1891, 12*; str. 2054, rb. 1-50. 

 — kolejowy, wydany nakładem i staraniem 
Towarzystwa politechnicznego we Lwowie, 
część niemiecko-polslca : Deutsch-polnisches 
EisenbahnwSrterbuch. Lwów, druk. I Zwią- 
zkowa, 1884, 8 mała, str. 1 ni. i 99, kor. 1-5Ó. 
Porówn. Darowski W. i Kempiński Ig. Słownik 
kolej. 

— polsko-niemiecki dla uczniów w szkołach 
niemieckich. Polnische - deutsches Wórter- 
buch zum Gebraucho in den deutschen 
Schulen. Lemberg, gedr. bei Joh. Thom. 
Piller et Comp., (druk, około 1800), 8, str. 
180. 

— terminologii lekarskiej polskiej, opraco- 
wany przez Komis3ą terminologiczną To- 
warzystwa lekarskiego krakowskiego zło- 
żoną z drów St. Janikowskiego i Józ. Oet- 
tingera, prof. w Wydz lek. Uniw. Jag. i dra 

A. Kremera, przy współudziale prezesa Aka- 
demii umiej., prof. dra J. Majera i wielu 
lekarzy i ^przyrodników polskich. Kraków, 
nakł. Towarz. lek. krak., druk. A. Koziań- 
skiego, 1881, 8, str. XVI, 544 i 1 rycina, 
kor. 13. 

— Ob. Arct M. (wyrazów obcych); Bara- 
nowski Jan J. (angielsko-polski); Booch-Ar- 
kossy F. (niemiecko-polski); z Bydgoszczy 

B. (łać.-polski); Callier O.; Chociszewski J. 
(niemiecko-polski); Chodźko Aleks, (angiel- 
sko polski); Darowski i Kempiński (kolejo- 
wy); Dubrowski P. (rossyjsko-polski); Dy- 
dyński P. (łać.-polski); Gloger Z. (gwary, 
rzeczy starożytn.); Hollak J. i Jagodziński 
T. (mimiczny); Hora F. A. (czesko-polski); 
Janusz W, (francusko-polski); Jaugey Jan 
(apologety czny wiary); Jerzy kowski A. (or- 
tograficzny); Jordan J. P. (niem. -polski) ; 
Kalina A. dr. (Jana Parum Szulcego); Kar- 
łowicz Jan (gwar, wyrazów obcych); Kazi- 
mirski i Repelowski (francusko-polski); Kłus 
J. (niemiecko polski); Konarski F.. Inlender 
A. i Zipper A. (niemiecko polski); Konce- 
wicz Ł. (łać.-polski); Kortowicz E. S. (obco- 
słów); Kośmiński Stan. (łekarzów); Krasiń- 
ski A. S. ks. biskup (synonimów); Krysiński | 
Stan. dr. (anatomiczny); Loewe H. dr. (fran- cus.-połski) ; Łebiński Wład. dr. (łać.-poł8ki, 
języka polsk.); Łopaciński Hieropim (języka 
polskiego); Łukaszewski Ksaw. i Mosbach 
A. (niemiecko-polski); Majewski Er. (zoolog. 
i botan.); Matlakowski Wład. (wyraz ludo- 
wych); Mieżinis M. (litewsko-łotewsko-pol- 
sko-ross.); Pary lak P. (niemiecko-polski); 
Paryski Antoni A. (angielsko polski); Po- 
błocki G. (kaszubski); Potocki Fr. A. (ros- 
syjsko-polski); Przyszychowski F. (garbar- 
ski); Radliński Ig. (narzeczy kamczackich); 
Ramułt St. (kaszubski); Rastawiecki Edw. 
(rytowników); Rostafiński J. (roślin); Ryka- 
czewski D. (jęz. polskiego, 1873); Schmidt 
M. J. A. E. (francusko-polski, ross.-polski); 
Śląski B.- (ross -polski); Sprawozdanie dele- 
gacyi słown. techn.; Stadtmiiller K. (techni- 
czny); Stekert Aug. i Aleks, (biograf, histo- 
rycz.); Struve H. (filozoficzny, we Wstępie 
kryt.); Szczęśniak Wł. (apologet., ob. Jau- 
gey); Szulc Jan Parum (połabski); Voćadlo 
V. (polsko-czeski); Węclewski Z. (grecko- 
polski); Wierzbowski T. (Przyczynki do sta- 
rożytnego); Wiorogórski W. (środków lekar- 
skich); Zieleniewski M. (balneologiczny); Że- 
brawski T. (techniczny budownictwa). 

Słowfr o najnowszych projektach finanso- 
wych dla Galicyi. Odb. z Gazety narodowej. 
Lwów, nakł. Gazety naród., druk. Płllera 
i Sp., 1890, 8, str. 62, 

— do wszystkich. Kraków, 24 maja 1891, 
folio.. 

Słowo, dziennik polityczny. Redaktor Pło- 
szczańskij Benedykt. Lwów, 1880—90, folio. 

Słowo, dziennik polityczny, wychodzi od 
dnia 2 stycznia 1882. Warszawa, druk. No- 
skowskiego, potem w druk. Władysława 
Szulca i Sp., fol., rocz. rb. 9. 

Lata 1882-1900, fol. Wydawca Mścisław 
Godlewski. Redaktor Niemirycz; w r. 1886 
red. Henr. Sienkiewicz , wydawca Ant. Za- 
leski. 

Słowo, czasopismo. Buffalo od połowy r. 
1890, właściciel M. Makowski; redaktor J. 
Zawisza. Ustało 1891. 

Słowo, t3'godnik. Milwaukee od sierpnia 
1893. Wydawca K. Neuman. 

Słowo młode, organ stronnictwa narodo- 
Avego młodzieży polskiej akademickiej w Kra- 
kowie. Wydawane nieperyodycznie, nakł. 
druk. Al. Słomskiego w Krakowie, 1892, 
serya I. Nr. 1, w 4ce. 

— polskie, dwutygodnik poświęcony spra- 
wom społecznym, polityce, literaturze i sztu- 
ce. Wydawca i odpow. redaktor Tadeusz 
Dwernicki. Lwów, druk. I Związkowa 4, 
rok I, 1894, nr. 1-17. 

— polskie, wychodzi codziennie z wyją- 
tkiem dni poświątecznych. Wydawca i re- 
daktor odpow. Bron. Komorowski. Lwów, 
druk. Ludowa, 1895, 4, numer okazowy 184 SŁOWO - SŁUŻBA z grudnia. Rok 1896, fol. red. Stan. Roa- 
sowski. 

— polskie. Wychodzi dwa razy dziennie. 
Lwów, rok I — V, 4 duża. Wydawca inżynier 
Wacław Wolski. Red. naczelny Zygm. Wa- 
silewski. Prenumerata miesięcz. 2 kor., rocz. 
z przesyłką 30 koron. Lwów, nakł. Spółki 
wydawn., druk. Słowa polskiego. 

— prawdy. Dwutygodnik, pismo niezale- 
żne, bezstronne. Wychodzi 1 i 15 każdego 
miesiąca. Redaktor odpow. Leonard Krzecz- 
kowski. Kraków, druk. W. Korneckiego. 
Rocznik I, 1894, nr. 1, 2, w 4ce. 

— wolne, wychodzi w każdy poniedziałek. 
Wydawca i odpow. J. Czyżyński. Przemyśl, 
1897-1898. Rok I-II, folio. 

— wolne polskie, wychodzi pierwszego i 
piętnastego każdego miesiąca w Paryżu. Le 
gerant propriótaire A. Reiff. Paryż, druk. 
A. Reiffa. Rok I, 1887, 4. Red. M. X. J. Wi- 
tkowski. Lata 1888-1893. Rok II— VII. 
(XII). 

— chłopskie na słowo biskupskie, napisał 
Włościanin z nad Sanu, zesz. 1. Biblioteczka 
Wieńca i Pszczółki. Wydawca St. Stojałow- 
ski. Czaca, druk. Macierzy katolickiej, 
hal. 16. 

— honoru. Ob. Puszczyk (1900). 

— posijedneje o polskom woprosie w Ros- 
słi. Pieczatano kak rukopis. Lejpcig, 1868, 8. 

— Toż. Tamże, 1869, 8. 

— o pułku Igora. Ob. Abicht R.; Kocow- 
skij W.; Wieniec t. I. (1887). 

— do >Słowa<. Lwiw, nakł. awtora, z pe- 
czatni K. Pillera, 1865, 8, str. (drukowane 
łacińskimi czcionkami). 

— o Towarzystwie ochrony zwierząt Kra- 
ków, nakł. Towarz., druk. A. Koziańskiego, 
15 stycznia 1890, 8, str. ni. 3. 

Słuch. Ob. Barącz R. (Przyczynek do chi- 
rurgii narządu). 

Słuchaj rodziców i starszych, książka obraz- 
kowa o niegrzecznych dzieciach,' z dodat- 
kiem elementarza i różnj-ch powiastek, 
przykładów, wierszy i pieśni. Cieszyn, nakl. 
E. Feitzingera, (1890), 8, k. ni. 8 i str. 16, 
z obrazkami kolor., opr. kor. 130. 

Słuck. Ob. Boretti A. E. (Album powiatu); 
Jelski AL; Serno (1896) ; Wendorf Jul. (1821). 

SŁUCKIJ N. M. Ob. Mickiewicz A. (Faris 
1895). 

Słucza. Ob. Włast J. (1896). 

Sługa Chrystusowy. Ob. Krasset J. ks. 

Sługa, Sługi. Ob. Gwiażdzic (O obowiąz- 
kach; Kwiatkowski A.; Łukowski Jan ks. 
(Kolęda); Przepisy dotyczące najmu; Stro- 
kowa Jad. (Panie). 

Porówn.: Służąca, Służba. 

Słupca. Ob. Heine Stef. SŁUPECKI H. V. dr. Die Lehre von den 
jugendlichen Yerbrechern im gemeinen 
deutschen Strafrecht und Strafprocessrecht, 
Inauguraldiss. Tubingen, F. Pietzcker, 1896, 
8, str. VI i 88, mr. 180. 

— tJber die Strafmittel bei Jugendlichen. 
Halle, A. Kegel, 1894, 8, str. 26, fen. 25. 

Słupt róg. Ob. Manteuffel G. 

SŁUPSKIEGO St. Zabawy orackie 1618, i Wł. 
Jeżowskiego Oekonomia 1638, wydał dr. Jó- 
zef Rostafiński. Ob. Bibl. pisarzów pol. 17. 

SŁUPSKI Zygmunt. Boerzy i Kruger. Zarys 
dziejów Transwalu, z angielskiego, streścił 
i wstępem uzupełnił. Poznań, Księgarnia 
Polska, druk. Dziennika Poznańskiego, 1900, 
8, str. 137. Z portretem i podpisem Kriigera, 
oraz 8 innymi portretami i mapą, mr. 1'25. 

— Toż, z portretem i podpisem Krugera 
oraz 8 innymi portretami i mapą. Tamże, 
nakł. Jarosława Leltgebra, 1900, 8, str. 144, 
mr. 1-80. 

— Dwór i gromada, obraz ludowy w 4 
aktach ze śpiewami Wyd. 2. Odb. z Echa. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. 
Cotty, 1881, 8 mała, str. 63, kop. 40. 

— Czwarty lipca, szkic do powieści z ży- 
cia amerykańskiego. Bay City Mich., druk. 
Prawdy, "^1897, 16, str. 48. 

— Dla matek: Wpływ nauczania i meto- 
da poglądowa, odczyt ilustrowany prakty- 
czną lekcyą o motylu, wypowiedziany w War- 
szawie dnia 24 maja 1884 r. Warszawa, T. 
Paprocki, druk. B. Kopczyńskiego i J. Lep- 
perta, 1884, 16, str. 2 ni, i 47, kop. 30. 

— Mikołaj Kopernik w związku z Ko- 
lumbem, tłómaczenie z Freedom and art. 
Chicago 111., 1893, 4 wielka, str. 22 i 1 ni., 
z licznymi rycinami w teks , centim. 25. 

— Sprytny podlotek, obraz sceniczny w 1 
akcie. Wyd. 2. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. J.*Cotty, 1881, 8, str. 38, kop. 20. 

— Szkic z dziejów sztuki naszej. Odb. 
z Dziennika Poznańs. Poznań, nakł. Księg. 
J. Leltgebra, druk. Dziennika poznańs. Kra- 
ków, G. Gebethner i Sp., 1900, 8, str. 23, 
fen. 25, hal. 30. 

— Wspomnienia tułacza, podług opowia- 
dania spisał .... Bay City, Mich., druk. Pra- 
wdy, 1897, 8, str. 102. 

— Redaktor Polaka w Ameryce. Buffalo, 
1888. Bocian. Buffalo, 1889. 

— Ob. Gasecki Sew.; Kossuth L.; Pil- 
lar S. 

Służąca. Ob Dziewicka A. -, . 

Służba Boża czyli nabożeństwo domowe 
i kościelne, używane przez chrześcijan rzym- 
sko katolickiego Kościoła, zebrane przez ar- 
cyb. metrop. Mohilewskiego S. Kozłowskiego. 
Wyd. 18. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadz- 
kiego, 1898, 16, str. 752, w opr. od kop. 45. SŁUŻBA - SMĘTOSZ 185 — hydrograficzna w Austryi : Przepisy wy- 
dane za zezwoleniem c. k. ministeryum 
spraw wewnętrznych przez c. k. hydrogra- 
ficzne biuro centralne w porozumieniu z c. k. 
centralnym zakładem dla meteorologii i ma- 
gnetyzmu ziemnego w Wiedniu. Lwów, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1895, 8 większa, 5 
luźnych zeszytów. 

Przepisy o obserwacych ombrometrycznych oraz 
wskazówki o obserwacyi ciepłoty powietrza, str. S2. 
Przepisy o obserwacyach stanów wody oraz wska- 
zówki o obserwacyi ciepłoty wody, str. 20. Przepisy 
o obserwacyi warstwy śniegowej i ważniejszych zja- 
wisk towarzyszących, str. 9, z 2 wzorami. Przepisy 
o urządzeniu służby ombrometrycznej w dorzeczach 
albo w częściach dorzeczy leżących w obrębie kra- 
jowych oddziałów hydrograficznych, str. 21. Prze- 
pisy o urządzeniu służby wodowskazowej w dorze- 
czach albo w częściach dorzeczy leżących w obrębie 
krajowych oddziałów hydrograficznych, str. 15, z 2 
załącznikami. 

— Ob. Hoffmann St. (Reforma); Korczyń- 
ski Edw. (zdrowia projekt.); Lasocki J, ks. 
(1899); Rejowa J. (Żywienie); Wydżga. 

Porów. Sługa. 

Służebność. Ob. Jaworski W. L. (Nauka). 

SŁUŻEWSKI Ksawery. Ob. Elbs K. (Akumu- 
latory). 

SMACZNINSKI A. K. Na dnie otchłani, po- 
wieść współczesna, przez A. K. S. Dod. do 
Gazety polskiej, t. 46. Warszawa, druk. J. 
Sikorskiego, 1899, 8 mała, str. 155, kop. 15. 

SMAGŁOWSKI Bolesław Nowina. Morale et 
economie politiąue appliąuóes. L'analy8e des 
causes de la detresse des nations ou Tagen- 
da parlamentaire par .... ancien examina- 
teur de calcul infinitesimal k Tecole Czar 
toryski k Paris, membre de Tćcole de Ponts 
& Chaussees Juillet, 1882 I6re liyraison. 
Lemberg, (proprietś de Tauteur), impr. E. 
Winiarz, b r. (1882), 8, str. 32. 

— Potrzeby kraju. Tamże, 1883. Zeszy- 
ty I. II, 8, str. 16 + 16. 

SMAGŁOWSKI Winc. (Nowina M. C). Un 
mont sur TEurope en Septembre 1877, par 
M. C. Nowina. Paris, impr. A. Derenne, 
Mayenne, 1877, 8, str. 16. 

— Reponse a Particie publie par la Nou- 
velle Revue (Octobre 1884). Causes gśn6- 
rales de la guerre de 1870. Paris, 1884, 8, 
str. 15. 

SMAKOSZ. Dla mojej pięknej gosposi, ka- 
lendarz kucharsko-gospodarski na r. 1899, 
przez .... rocznik I. Warszawa, Księgarnia 
polska, druk. J. Sikorskiego, 16, str. 77, 
z ilustr. i ogłosz., kop. 20. 

SMAL-STOCKIJ St. dr. Obrazoczok ducho- 
woho rozwytku ruskoho narodu i jeho osno- 
wa. Czerniowce, 1891, 8, str. 28, hal. 20. 

SMAL STOCKI St. dr. & GARTNER Th. dr. 
MinoritatsYotum in der vom k. k. Bukowi- 
naer Landesschulrathe behufs Regelung der 
ruthenischen Schulortographie eingesetzten 
Commision, abgegeben im November 1887. Tamże, A. Juszyński (przedtem Pardiui), 
1888, 8, str. 56, kor. 1-20. 

(SMERECZYŃSKI Franciszek). Do Świetnej 
Rady powiatowej w Myślenicach w sprawie 
projektowanej kolei lokalnej Radziszów — 
Mszana dolna i związku jej z przemysłem 
kowalskim w Sułkowicach. Kraków, nakł. 
Fr. Smereczyńskiego , druk. Związkowa, 
1898, 8, str. 15. Podpis: Jan Bochenek, Fran- 
ciszek Smereczyński. 

SMERECZYŃSKI (SZMACIARZ) Franc. (Orkan 
Wł.). Nad grobem matki dumania. Kraków, 
nakł. autora, druk. Związkowa, 1896, 8 ma- 
ła, str. 32, hal. 40. 

— Komornicy, powieść. Lwów, nakł. To- 
warzystwa wydawn., druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie, 1900, 8 mała, str. 1 ni., 
179 i 1 ni., kor. 2-50. 

— Nowele z przedmową Kazim, Tetma- 
jera. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1898, 8 mała, str. 193 i 1 ni., rb. 1. 

— Nad urwiskiem, szkice i obrazki. 
Lwów, nakł. Towarzystwa wydawn., druk. 
W, L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900, 8 
mała, str. 216 i 1 ni., kor. 3. 

SMEREKA Semen. Lutnia Jana Kochanow- 
skiego, wybór polskich utworów J. Kocha- 
nowskiego, ku uczczeniu trzechsetnej ro- 
cznicy śmierci poety zestawił .... Wydawn. 
ludowe, IV 1. Lwów, nakł. Komitetu, red. 
Sz. Parasiewicz, druk. A. Wajdo wieżowej, 
1885, 16, str. VI i 42, z ryciną, hal. 20. 

— Trzy opowiadania dla ludu. Tamże, 
1884, 16, str. 43, hal. 16. 

— Wielkanoc w Michałowicach, powieść 
z życia ludu. Tamże, 1884, 16, str. 47, 
hal. 16. 

SMETANA F. Sprzedana narzeczona prze- 
kład polski Piotra Kaszyńskiego, nr. 1 i 2 
Opera w salonie, nr. 109 i 110. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, (1895). 

1. Arya Maryi, sopran. 50 kop.; 2. Atya Janka, 
tenor, kop. 40. 

— Ob. Radziszewski M. J. (Dalibor); Wen- 
zig J. 

SMĘTOSZ Jeremiasz ks. Siedm kazań o mę- 
ce Pana naszego Jezusa Chrystusa przez .... 
Wyd. 2. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Lan- 
giego, 1876, 8, k. ni. 2, str. 108, mr. 1. 

— Toż, serya II. Tamże, 1886, 8 mała, str. 
1 ni. i 141, mr. 1. 

— Poradnik domowy lekarski na różne 
choroby i cierpienia ludzkie, z dodatkiem 
sposobu zrobienia sobie niektórych maści 
i plastrów w potrzebie skutecznych, oraz 
z podaniem środków leczenia niektórych 
zwierząt domowych. Poznań, skł. gł. i druk. 
J. Leitgebra, 1885, 8 mała, str. VIII, 122 
i 1 ni., mr, 1, 

24 186 SMĘTOSZ - ŚMILAŃSKI — Toż. Wyd. 2. Grudziądz, 1890, 12, str. 
Vni i 125. 

SMETS M. Wien in und ans der Turken- 
Bedrangniss, 1529—1683. Wien, Gottlieb, 1883, 
8, str. 122, kor. 1. 

ŚMIAŁOWSKI Eustachius. Andenken an Ko- 
ściuszko- Hiigel. Krakau, Yerlag des Ko- 
ściuszko- Yereines, Buchdr. des Czas, 1893, 
8, str. 15 (z portretem T. Kościuszki). 

— Jan Kiliński, szewc-bohater. Odbitka 
z Polskiego ludu. Kraków, druk. W. Kor- 
neckiego, 1891, 16, str. 20. 

— Trzeci maj, wspomnienie w stuletnią 
rocznice. Odb. z Polskiego ludu. Tamże, 
nakł. autora, 1891, 16, str. 28- 

— Pamiątka z kopca Tadeusza Kościuszki. 
Kraków, ńakł. Towarz. im. Kościuszki, 
druk. Czasu, 1893, 8 mała, str. 15, z rycin., 
hal. 30. 

— Souvenir du tertre de Thadśe Kościu- 
szko. Edite par la societe de Thadee Ko- 
ściuszko. Cracovie, impr. du Czas, 1893, 8, 
str. 15, (avec un portrait). 

— Tadeusz Kościuszko, jego życie i czy- 
ny, praca uwieńczona nagrodą. Kraków, 
staraniem i nakł. Towarzystwa im. Kościu- 
szki, druk. W. Korneckiego, 1891, 16, str. 
130, z portretem, hal. 20. 

— Toż. Wvd. 2. Tamże, druk. Czasu, 
1894, 16, str. i26, z portretem, hal. 24. 

— Wiersz z powodu sprowadzenia zwłok 
Mickiewicza. Kraków, 1890, 8, str. 2. 

— Ob. Wieniec pamiątkowy I. (1881). 
ŚMIAROWSKI Jakób. Ob. Kraushar Aleks. 

(Kartki histor.). 

Śmiech. Zbiór dowcipów, t. I — II. Warsza- 
wa, Centnerszwer, 1899, 16, str. 80, po 
kop. 10. 

— do łez, wydawnictwo humorystyczne 
na korzyść pogorzelców pod red. Kolców. 
Warszawa, red. Kolców, druk. A. Pajew- 
skiego, litogr. F. Kasprzykiewicza, 1885, 4 
królewska, str. 20, z rysunkami kolorowa- 
nymi, kop. 40. 

— i satyra, szkice humorystyczne. War- 
szawa, G. Centnerszwer, 1881, 8, ark. 141/2, 
rb. 2; zniż. na kop. 75. Ozdób. opr. rb. 1. 

— Ob. Gąsiorowski W.; Niegłupi Wojtek; 
Spencer H. (Fizyologia). 

ŚMIECHOWSKI AnŁ Ueber das erste Auf- 
treten dea HUmoglobins bei Huhnerembryo- 
nen. Inauguraldissertation. Dorpat, E. J. 
Karów, 1892, 8, str. 47 z tabl. kolor., mr. 150. 

Śmierć. Ob. Auer W. ks.; Chr. H.; Dą- 
browski Ign.; Feigel L.; Halban-Blumen- 
stok Leon (pozorna); Lefebure A.; Liguori 
A. (przygotowanie); Schouppe Fr.; Skór- 
kowski A.; Stolz A. (Lekarstwo); Wachholz 
L.; Zaleski Stan. Szcz. Śmiertelność. Ob. Barzycki J. dr. (Szkice 
statyst.; Lutostański B. (w Krakowie); Me- 
runowicz J. (w Galicyi). 

ŚMIERZCHALSKI Anton. Behandlung der Fi- 
brome des Uterus. Inaugural-Dissertation. 
Greifswald, 1888, 8, str. 24 i tablica. 

Śmieszel(. Wybór anegdot, fraszek, weso- 
lych opowiadań i żartów. Z wielu i-ycinami. 
Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1896, 12, 
str. 96, kop. 30. 

Śmies£el(, dwutygodnik krytyczno-humo- 
rystyczny. Kmków, 1886. (Wieliczka). Rok 
I, do 9 nr. w 4ce małej; od nrów 10—18 
w 4-ce większej. Red. Wikt. Płaczek. 

Smieta raschodow jurydyczeskoj Kommi- 
sii (w Carstwie Polskom)" na 1869 god. B. m., 
folio, k. ni. 6. 

— Toż, na 1870 god., k. ni. 6. 

Pr3'chodo-raschodnaja Śmieta goroda War- 
szawy na 1868 god. Warszawa, tvp. Orgel- 
branda, fol., str. 29, 16, 23, 61, 49'^ 

— Toż, na 1869 god., str. 54, 16, 25, 65, 
47 i k. ni. 80. (Budżet miasta Warszawy). 

Śmietanka krakowska. Ob. Wróblewski A. 

ŚMIGIELSKI Walenty ks. Wspomnienia z kul- 
turkampfu, 1875—1878, napisał .... proboszcz 
ostrowski. Ostrów i Gniezno, druk. J. B. 
Langego, 1 stycznia 1900, 16, str. 3 ni., 157 
i 1 ni. 

Śmigus, kalendarz ilustrowany, humory- 
styczny i informacyjny na rok pański 1887, 
rocznik I. Lwów, j. L. Pordes, druk. Dzien- 
nika polskiego, 4, kilka arkuszy druku, 
kor. 1. 

— Toż, rocz, II, 1888. Lwów, Księgarnia 
polska, druk. J. Czaióskiego av Gródku, 4, 
kilka arkuszy druku, kor. 1. 

— Toż, rocz. III, 1889. Lwów, nakł. J. 
Mittiga, druk. Dziennika polskiego, 4 kilka 
arkuszy druku, kor. 1. 

Zakazano w Austryi. 

Śmigus, ilustrowany noworocznik na r. p. 
1890, rocz. I. Lwów, druk. Dziennika pol- 
skiego, 4, kilka arkuszy druku, z rycinami 
i ogłoszeniami, kor. 1. 

— kalendarz humorystyczny na r. p. 1892, 
rocz. III. Lwów, wydawca Al. Milski, druk. 
I Związkowa, 4, kilkanaście arkuszy druku, 
kor. 1.' 

— Toż, na r. p. 1893. Tamże, 4, kilkana- 
ście arkuszy druku, z rycinami i ogłosze- 
niami, kor. 1. 

— Toż, 1894—1900. Tamże. 

Śmigus, dwutygodnik humorystyczny. Wy- 
chodzi Igo i 15go każdego miesiąca. Reda- 
ktor Aleks. Milski. Lwów. Rok I-^XV, 1885 
—1900, druk. Polska, fol. 

Smilański kościół paiafialny. Ob. Herburt 
M. ks. SMILES - SMOCZYŃSKI 187 SMILES Samuel. Obowiązek (Duty), prze- 
kład A. Dygasińskiego. Warszawa, nakł. 
i druk. Przeglądu tygod., 1882, 8, str. 371, 
rb. 1 50. 

— Oszczędność, streścił A. Dreziński. 
Rzeszów, nakł. Kasy oszczędności, druk. J. 
Pelara, 1883, 16, str. 38. 

— Podróż około świata młodego Smilesa. 
Wolny przekład z angieh E. H. Dod. do 
Wędrowca. Warszawa, nakł. W. Dawida, 
druk, Ig. Zawiszę wskiego, 1883, 8 mała, str. 
251 i 2 ni., rb. 1. 

— Życie i praca czyli życiorysy ludzi sła- 
wnych, przełożył z angielskiego Adolf Dy- 
gasiński. Warszawa, wydawn. i druk. Prze- 
glądu tygod., 1889, 8, str. 1 ni. i 348, 
rb.' 1-50. 

ŚMILOYSKY A. Y. Filozof starogóraki, po- 
wieść, przekład z czeskiego Maryi Czesławy. 
Dod. do Bluszczu. Warszawa, druk. Kaniew- 
skiego i Wacławowicza, 1900, 8, str, 208. 

SMIRNOW A. Filozofija Berkli. Istoriczeskij 
i kriticzeskij oczerk. Warszawa, 1873, 8, str. 
211, rb. 2. 

— Po powodu stole tija sowriemienł woz- 
sojedinienija tierritorii minskoj gubierni 
s Rossijej. Kazań, 1893, 8, str. 24, kop. 30. 

SMITH Adam. Ob. Iwaniukow I. 

SMITH F. Dla bliźnich, powieść, przełożyła 
z angiel. E. Węsławska. Dod. do Bluszczu. 
Warszawa, druk. Kaniewskiego i Wacławo- 
wicza, 1900, 8, str. 80. 

— Opactwo Carrow, z angiel. Chicago, 
Gazeta Polska, 1882, doi. 2-50. 

SMITT Fryd. Istoria polskago wozstanija 
i wojny 1830—31 godów, perew. s nimeck. 
Kwitnickago, 3 tomy, 8. 

(SMOCZYŃSKA Zofia). Pamiątka złożenia 
ślubów siostry Weroniki od Przenajświęt- 
szego oblicza, Zofii Smoczyńskiej, w kla- 
sztorze pp. Karmelitanek bosych w Przemy- 
ślu dnia 10 marca 1892 r. Kraków, druk. 
Czasu, 16, str. ni. 4, z ryciną. 

SMOCZYŃSKI Winc. ks. dr. Deputacya z Pol- 
ski do Rzymu na uroczystość Piusa IX pa- 
pieża, w majn 1894. B. w. m. dr. i r. (Kra- 
ków, druk. Czasu, 1894), 8, str. 4. 

— Dzwony nowe kościoła parafialnego 
w Tenczynku. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
Czasu, 1891, 8 mała, str. 3. 

— Jubileusz 50-letni Jego Świątobliwości 
Leona XIII papieża. Odb. z Kalendarza Cze- 
cha. Kraków, Spółka wydawn., druk. Czasu, 
1893, 16, str. 51, z portretem ojca świętego, 
kor. 1. 

— O. Karol Grabowski, wspomnienie po- 
śmiertne. Odb. z Czasu. Tamże, 1895, 8 ma- 
ła, str. 20. 

— Kartka z dziejów Tęczyna, przez .... 
kanonika honor, kaliskiego^ członka Akade- mii rzymskiej degli Arcadi, proboszcza 
w Tęczynku. Tamże, nakł. autora, 1888, 8 
mała, str. 109, z ryciną. 

— Ksiądz biskup Paweł Rzewuski, wspom- 
nienie pośmiertne. Odb. z Kalendarze Cze- 
cha. Tamże, 1893, 8, str. 15, z portretem. 

— Manuale ąuotidianum continens preces 
antę et post missae sacrificium atque alias 
preces, edidit .... curatus ecclesiae parochia- 
lis in Tenczynek. Cracoviae, sumpt, editoris, 
G. Gebethner i Sp., typogr. Czas, 1885, 16, 
str. 268, z 16 obrazkami świętych polskich 
i tytułem iiustrow. w zakładzie Angerera, 
kor. 3. 

— Modlitwa do Św. Józefa. Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, 1890, 8, karton. 

— Mowa żałobna w czasie nabożeństwa 
za duszę ś. p. ks. Seweryna Paszkowskiego, 
licencyata prawa, proboszcza w Maciejowi- 
cach na Podlasiu, następnie wychodźcy po r. 
1863, kapelana w Krzeszowicach, zmarłego 
w Krzeszowicach dnia 10 grudnia 1890 r. a 
pogrzebanego w Tenczynku dnia 13 grud- 
nia t. r., powiedziana nad jego zwłokami 
w kościele parafialnym w Krzeszowicach. 
Tamże, 1891, 8 większa, str. 24, z portret. 

— Obchód 300- letniej rocznicy zgonu św. 
Jana od Krzyża w kościele oo. Karmelitów 
bosych w Czernej. Odb. z Czasu. Tamże, 
1891, 8 mała, str. 4. 

— Objaśnienie dla pątników, biorących 
udział w pielgrzymce polskiej do Rzymu na 
jubileusz ojca św. Leona XIII papieża 
w kwietniu 1888 r. Tamże, 1888, 16, str. 15 
i 1 nł. 

— Toż, w pielgrzymce młodzieży katoli- 
ckiej polskiej do Rzymu w 1891 r. z okoli- 
czności obchodu 300-letniej rocznicy śmierci 
Św. Alojzego Gonzagi. Tamże, 1891, 16, 
str. 13. 

— Toż, w pielgrzymce polskiej do Rzymu 
w kwietniu 1893 r. na 50-Ietni biskupi ju- 
bileusz J. Św. Leona XIII, papieża. Tamże, 
1893. 8, str. 15. 

— Odpowiedź na oszczerstwo, dd. Ten- 
czynek 17 listopada 1883. Tamże, 1883, 4, 
str. ni. 4. 

Przeciw Gazecie Krakowskiej. 

— II papa e la massoneria, ii discorso 
pronunciato nel primo Internationale con- 
gresso antimassonico di Trento nel 1896. 
Tamże, Spółka wydawn. polska, 1896, 8 wię- 
ksza, str. 26. 

— Sur la persścution de la religion ca- 
tholiąue en Russie, lettre k monseigneur 
Joachim da Silva Serrano, premier secrś- 
taire du congres catholiąue intern, de Lis- 
bonne. Tamże, 1895, 4, str. 8, hal. 20. 

— Pielgrzymka polska do Rzymu z po- 
wodu jubileuszu Jego Świętobliwości Leona 188 SMOCZYŃSKI — SMOLEŃSKI XIII papieża. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
Czasu, 1888, 8 mała, str. 8. 

— Pielg^rzymom polskim na odjezdnem 
z Rzymu po uroczystem posłuchaniu u J. 
Sw. Leona XIII, papieża. Tamże, (1889), 8, 
karton., z ryciną. 

— Pielgrzymka młodzieży polskiej kato- 
lickiej do Rzymu. Tamże, nakł. autora, 1891, 
8, str. ni. 3. 

— Toż, w r. 1891. Odb. z Kalendarza J. 
Czecha na r. 1892. Tamże, 8 mała, str. 13. 

— Pielgrzymka polska do Rzymu na 50- 
letnł jubileusz biskupi J. Św. Leona XIII. 
papieża. Tamże, 1893, 8, str. 7. 

— Pieśni nabożne polskie do użytku piel- 
grzymów udających się do Rzymu na jubi- 
leusz JŚw. Leona Xlii' papieża w dniu 6. 
kwietnia 1888 r. Tamże, 1888, 8 mała, str. 16. 

— Wspomnienia o polskiej pielgrzymce 
do Rzymu w r. 1888 na jubileusz JŚw. Le- 
ona XIII papieża. Tamże, G. Gebethner i 
Sp„ 1889, 8, str. 826, kor. 7. 

— Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybi- 
skup metropolita warszawski. Tamże, nakł. 
autora, 1896, 8 mała, str. 67, z portretem, 
kor. 1. 

— Z Warszawy. Przewielebnemu JM. ks. 
Wincentemu Smoczyńskiemu, drowi prawa 
kanonicznego, licencyatowi teologii, tajnemu 
podkomorzemu papieskiemu, kanonikowi h. 
kaliskiemu członkowi Akademii rzymskiej 
degli Arcadl, proboszczowi w Tenczynku, 
w dniu 25-letniej rocznicy jego kapłaństwa, 
23 grudnia 1890 r. Kraków, druk. Czasu, 
4, karty ni. 2. 

— Ob. Casoli P. B.; Filicaja Winc; Leo- 
nard k Porto Maurizio (Droga); Martinów 
J. i Gagarin T. J. 

Smok we wsi, czyli strach ma wielkie 
oczy. Chicago 111., nakł. i druk. Wł Dynie- 
wicza, 1883, 8 mała, cent. 10. 

SMOKOWSKI Wincenty. Alexander Orłowski. 
B. w. m. dr. i r. (Warszawa, 184..), 8, str. 39. 

SMOLAR Jan Ernest. Ob. Parczewski A. I. 

SMOLARZ Teodor pseud. Kalitowskiego 
Teod. 

SMOLARSKI Zygm. dr. Cieśń krtani w na- 
stępstwie kiły. Odb. z Przeglądu lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 7 
i 1 ni. 

— Rabka, zakład kąpielowy z najsilniej- 
szą solanką jodowo bromową w Galicy i, 
sprawozdanie z r. 1887. Kraków, nakł. za- 
kładu, druk. W. Korneckiego, 1888, 8 ma- 
ła, str. 11. 

SMOLEŃCÓWNA Karolina. Chłopskie dzie- 
oko. Odb. z tom VI Wisły. Warszawa, M. 
Arct, 1890, 8, str. 20. 

Smoleńsk. Ob. Dobrowskij W. N.; Ilenko Ą. K.; Oczerk istoriczeskij ; Skugariewskij; 
Świątkiewicz Ant. (Szturm). 

SMOLEŃSKI Adam. Teorya i praktyka kon- 
serwowania paszy zielonej, oraz wszelkiego 
rodzaju wodnistych surogatów pastewnych, 
z załączeniem zebrania wyników z doświad- 
czeń nad żywieniem inwentarza konserwą 
pastewną, opracował według różnych źródeł 
.... Warszawa, wydawn. Rolnika i hodowcy, 
Gebethner i Wolff, druk. Wł. Szulca, 1891, 
8, str. IV i 303, rb. 3. 

— Ob. Nowacki A. dr. (Badanie gruntu). 
SMOLEŃSKI Ant ks. Ob. Brin Sulpicyan o. 

(Św. Franciszek z Assyżu). 

SMOLEŃSKI Jul. ks. Chrześcijanie w niewoli 
u pogan, napisał według wskazówek św. 
Hieronima .... Warszawa, di-uk. St. Niemie- 
ry, 1883, 16, str. 108 i 1 ni., kop. 15. 

— Toż. Wyd. 3cie poprawione. Tamże, 
1900, K), str. 83 i 1 ni., kop. 15. 

— Kazania na wszystkie niedziele i świę- 
ta uroczyste w roku, zastosowane do po- 
trzeby i ducha czasu, t. I— II. Tamże, druk. 
F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1881-82, 8 
mała, str. VIII i 432, 8 i 419, "rb. 3. 

— Dwadzieścia listów o wytrwałości po 
pierwszej Komunii Św., przydatne dla dzieci 
i wszystkich osób tak duchownych jak i 
świeckich, poświęcających się chrześcijań- 
skiemu kształceniu młodzieży,' przełoży- .... 
Tamże, druk. St. Niemiery, 1880, 16, str. 
283, kop. 50. 

— 100 mów pogrzebowych, wypowiedzia- 
nych przy zwłokach osób różnego wieku 
i 'stanu, tamże, 1890, 8, str. XVI, 456 i Viii, 
rb. 1-50. 

— Boża opieka czyli sieroty pocieszone, 
powiastka. Tamże, 1888, 16, str. 39, kop. 71/2. 

— Żywot prawdziwej chrześcijanki. Tam- 
że, 1888, 16, str. 24, kop. 5. 

SMOLEŃSKI Maciej ks. Melsztyn, o zamku 
i jego panach, o kościele i plebanach, z do- 
datkiem o Domosławicach, napisał .... pro- 
boszcz domosławicki. Kraków, G. Gebethner 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8, 
Btr. 150 i 5 ni., kor. 2. 

— Prawidła przyzwoitości i skromności 
dla młodzieży chrześcijańskiej, napisał .... 
Tarnów, nakł. autora, druk. J, Pisza, G. Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, 1883, 16, str. 73 
i III, hal. 40. 

— Przewodnik obrzędów wielkotygodnio- 
wych. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1884, 8 mała, str. 16. 

SMOLEŃSKI Stan. dr. Ueber die sogeunan- 
ten »beruhigenden« Bader. Abdr. aus Wie- 
ner Mediz. Biatter. Wien, Verlag von L. 
Bergmann & Comp., 1881, 8, str. 11. 

— Bemerkungen iiber die thermische Be- 
handlung einiger Respirations-Neurosen und SMOLEŃSKI M. — SMOLEŃSKI W. anderer yerwandter Zustande. Abdr. aus d. 
Wiener klin. Wochenschrift. Wien, Yerlag 
von A. Holder, 1889, 8, str. 8. 

— Bericht iiber die Fortschritte der Bal- 
neologie in den polnischen Landem, mit be- 
sonderer Beriicksichtigung des Kurwesens 
in Galizien wahred der letzen 5 Jahre. Ab- 
druck aus Schmidfs Jahrbiicher der Ge- 
sammten Medicin. (Leipzig, 1887), 8, str. 13. 

— Hidroterapia. Kraków, wj^dawn, dzieł 
lekar. polsk., S. A. Krzyżanowski, druk. W. 
Korneckiego, 1884, 8. str. IX, 185 i 1 ni., 
kor. 3-70. 

— Toż. Wyd. 2. Tamże, Spółka wydawn., 
1889, 8, 8tr. IX, 234 i 1 ni., zniżona kor. 2. 

— O *hydroterapii suchot płucnych. Odb. 
z Przeglądu łekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1887, 8, str. 35. 

— Hydroterapia chorób rdzenia pacierzo- 
wego. Odb. z Nowin lekar. Poznań, nakł. J. 
K. Żupańskiego, druk. Chocie8zvńskiego, 
1889, 8, 1 tyt., str. 10. 

— Kilka słów o cieplicach > obojętnych*, 
Odb. z Wiadomości lekar. Lwów, druk" Lu- 
dowa, 1887, 8, str. 8. 

— Fizyczne sposoby leczenia Korneliusza 
Celsa. Ódb. z Przeglądu lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1885,' 8, str. 31. 

— Zadanie hydroterapii w chorobash ser- 
ca. Odb. z Wiadomości lekar. Lwów, druk. 
Ludowa, 1887, 8, str. U. 

— Ob. Zbiór prac z kliniki lekar. prof. 
Korczyńskiego, VI. 

SMOLEŃSKI wrad. (Grabieński Wtad.) Dzieje 
narodu polskiego, Cz. I — II. Kraków, nakł. 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1897—1898, 8, str. 280 i ni. 
z mapą Polski 15go wieku i mapą Rzeczy- 
pospolitej polskiej 17 -go wieku +' str. 370 
z mapą ziem polskich po kongresie wiedeń- 
skim, po kor. 4 = kor. 8. 

— Dzieje narodu polskiego, Avykład po- 
pularny, cz. I— IV. Bibl. dzieł wyborowych, 
nr. 52 4- 53 -f 54 + 58. Warszawa, druk. 
Granowskiego i Sikorskiego, 1898, 8 mała, 
str. 196, z 5 mapami i 161, z mapą, 198 i 1 
ni., z 1 mapą i 191, z mapą, rb. 2 40. 

— Kalendarze w Polsce w. XVIII, przy- 
czynek do dziejów oświaty w Polsce wieku 
XVIII. Nadb z Biblioteki warszaw. Warsza- 
wa, 1889, 8, str. 351—373. 

— Kuźnica Kolłątajowska, studyum histo- 
ryczne. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1885, 8, str. 202, kor. 3 40. 

— Pisma historyczne, t. I— III. Kraków, 
G. Gebethner i Sp., 1901, 8, str. 376 i 1 ni. 
-f 483 i 1 ni. -f 507 i 1 ni , po kor. 8 = 
kor. 24. 

I. Szlachta w świetle własnych opinii. Szlachta 
w świetle opinii wieku XVni. Jędrzeja Święcickiego 
opis Mazowsza. Mazowiecka szlachta w poddaństwie proboszczów płockich. Drobna szlachta w Króle- 
stwie Polskiem. Wiara w życiu społeczeństwa pol- 
skiego. Ksiądz Marek, cudotwórca i prorok konfede- 
racyi barskiej. Onufry Korytyński. Cezar Pyrrhys 
de Yarille. Przyczyny upadku projektu kodeksu Za- 
mojskiego. 

II. Towarzystwa naukowe i literackie w Polsce 
w. XVIII. Kalendarz w Polsce w. XVni. Żywioły 
zachowawcze i Komisya edukacyjna. Polska szkoła 
oryentalua w Stambule (1766—1795). Stan i sprawa 
żydów polskich w XVin wieku. Kuźnica Kolłąta- 
jowska. Uwięzienie Kołłątaja. 

III. Z dziejów wewnętrznych Polski za króla Sta- 
nisława Augusta. Sprawa włościańska w Polsce w. 
wieku XVIII. Czasy Stanisława Augusta w powie- 
ściach J. I. Kraszewskiego. Rządy pruskie na zie- 
miach polskich (1793 — 1807). Szkoły historyczne 
w Polsce (Główne kierunki poglądów na przeszłość). 
Stanowisko Wal. Kalinki w historyografi polskiej. 
Stanowisko Kazimierza Jarochowskiego w historyo- 
grafii polskiej. Aleksander Rembowski. Nauczanie 
historyi polskiej. Miscellanea. 

— Przewrót um}'słowy w Polsce w. XVIII, 
studya histoi-yczne. Kraków, G. Gebethner 
ł Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., Peters- 
burg, Br. Rymowicz, 1891, 8, str. 424, VI 
i 1 ni., rb. 2*50. 

— Ostatni rok sejmu wielkiego. Kraków, 
nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1897, 8, str. 481, rb. 3-40, kor. 8'80, 

Dopełnienie Sejmu ks. W. Kalinki. 

— Rządy pruskie na ziemiach polskich, 
1793—1807. Bibl. umiejęt. prawnych. War- 
szawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1886, 
8, str. 77. 

Na str. 66—77: Regestr czarny czyli tabela wszyst- 
kich dóbr koronnych i duchownych w części Pol- 
ski, przez dom brand eta urski Prusami południowymi 
nazwanej, w nagrodzie rozdanych wtenczas, gdy mi- 
nister Hoym od r. 1794 aż do 1798 tą prowincyą za- 
rządzał, wyciąg z dziennika niemieckiego p. t. Feuer- 
Brftnde czyli Podpałki. 

— Stanowisko Waleryana Kalinki w hir 
Btoryografii polskiej, studyum. Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, 1887, 8, str. 44, kop. 30. 

— Stanowisko Kazimierza Jarochowskiego 
w historyografii polskiej, studyum. Odb. 
z Bibliot. warszawskiej. Warszawa, druk. 
W. Ratyńskiego (J. Bergera), 1888, 8, str. 
21, kop. 30. 

— Szkoły historyczne w Polsce, główne 
kierunki poglądów na przeszłość. Odb. z Ate- 
neum. Tamże, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1887, 8, str. 86, 
kop. 80. 

— Toż, z przedmową Aleks. Rembow- 
skiego. Bibl. dzieł wyborowych, 19. War- 
szawa, druk. Artystyczna, 1898, 8 mała, str. 
160, kop. 40, 

— Drobna szlachta w Królestwie polskiem, 
studyum etnograf iczno - społeczne. Tamże, 
wydawn. Spółki nakładowej, druk. i litogr. 
Warszawska, 1885, 8, str. 66, kop. 60. 

— Towarzystwa naukowe i literackie 
w Polsce w. XVIII. Odb. z Ateneum. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., 1897, 8, 
str. 43, kop. 50. 190 SMOLEŃSKI — SMOLKA — Wiara w życiu społeczeństwa w epoce 
jezuickiej. Odb. z Ogniska. Warszawa, druk. 
K. Kowalewskiego, 1883, 8 większa, str. 52, 
kop. 60. 

— Żywioły zactiowawcze i Komisya edu- 
kacyjna, przyczynek do dziejów oświaty 
w Polsce w. xviii. Nadb z Ateneum. War- 
szawa, 1S89, 8, str. 411-430, 46-85 i 241— 
263. 

Smolenskij sbornik. Ob. Dobrowolski W. N. 

SMOLIBOCKI Józef. Klinische Beobachtun- 
gen uber Dislocation der Nabelschnur. In- 
auguraldissert. Druck von Scliwantes in 
Schrimm, 1898, 8, str. 42, 2 ni. i 1 tabl. druk. 

SMOLIKOWSKI Paweł ks. C. R. Historya Ko- 
legium polskiego w Rzymie, podług źródeł 
rękopiśmiennych. Odb. z Przeglądu powsz. 
Kraków, Spółka wydawn., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1896, 8, str. 171 i 2 ni., kor. 3. 

— Historya zgromadzenia Zmartwych- 
wstania pańskiego, podług źródeł rękopi- 
śmiennych, t. I. Odb. z Praeglądu polskie- 
go. Kraków, nakł. autora. Spółka wydawn., 
druk. Czasu, (1891), 8, str. 3 ni., 261 i 1 ni., 
z portr. Bohd. Jańskiego, kor. 5. 

— Toż, t. II. Tamże. 1893, str. 367, 2 5 
portr., kor. 6. 

— Toż, t. III. Tamże, 1895, str. 429, z 6 
portr., kor. 7. 

— Toż, t. IV. Tamże, 1896, str. 348, z 5 
portr,, kor. 6. 

— Katechizm sporny. Odb. z Przeglądu 
kościelnego. Poznań, nakł. Księgarni kato- 
lickiej, druk. J. Leitgebra, 1884,' 8 mała, str. 
41 i 1 ni., mr. 1. 

— Listy o Wschodzie do redaktora pisma 
Dobry pasterz. Odb. z Bonus pastor. Lwów, 
nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, druk. 
Ludowa, 1883, 8 mała, str. 69 i 1 ni., 
kor. 1-40. 

— Miesiąc Maryi. Kraków, nakł. autora. 
Spółka wydawn., druk. Czasu, 1892, 16, str. 
327, kor. 160. 

— Rozmyślania dla alumnów Kolegium 
polskiego w Rzymie, tom I-II. Kraków, 
nakł. ks. Zmartwychwstania pańskiego, 
druk. Czasu, 1896, 16, str. 370 i 3 ni. + 359, 
kor. 4. 

— Kilka słów o obrządkach. Odb. z Do- 
brego pasterza. Lwów, druk. Ludowa, 1884, 
8 mała, str. 24, hal. 80. 

— Stosunek Ad. Mickiewicza do ks. Zmart- 
wychwstańców. Kraków, nakł. ks. Zmart- 
wychwstańców, Spółka wydawn., druk. Cza- 
su, 1898, 8, str. 44, z portretem Mickiewi- 
cza, hal. 60. 

— Stowarzyszenia opieki nad internatem 
ruskim ks. Zmartwychwstańców we Lwo- 
wie. Lwów, nakł. Stowarzyszenia opieki, 
druk. Ludowa, 1887, 8, str. ii, kor. 1. — Toż, ogólne zebranie odbyte we Lwo- 
wie dnia 4 marca 1887, sprawozdanie „.. 
Tamże, 1887, 8, str. 21. 

— Toż, sprawozdanie odczytane na zgro- 
madzenió przez .... w Krakowie w dniu 9, 
marca 1889 r. Odb. z Czasu. Kraków, nakł. 
00. Zmartwychwstańców, druk. Czasu, 1889, 
8 mała, str."^ 32. 

— Wspomnienia misyonarza bułgarskiego 
z wojny rosyjsko-tureckiej 1877/78. Odb. 
z Misyikatofickich. Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, 1885, 8, str. 30. 

— Założenie misyi ks. Zmartwychwstań- 
ców w Adryanopolu, Odb. z Przeglądu po- 
wszech, Kraków, nakł. autora. Spółka wy- 
dawn., druk. W. L. Anczyca i Sp.,*1897, 8, 
str. 25, hal. 60. 

— Ob. Semeneńko P. (Rozmyślania). 

SMOLIKOWSKI Seweryn. Apoteoza człowie- 
ka i wznowienie dualizmu wschodniego 
w filozofii współczesnej, V/ Bibliotece war- 
szaws. Tom I, 1881, 8, str, 321—356, 

— Filozofia wyzwolenia, przyczynek do 
dziejów pesymizmu. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, drtik, J. Bergera, 1883, 8. str. VII, 
207 i VIII, rb. 2-70. 

— Izłożenije naczał pozitiwnoj filozofii 
i sociołogii O. Konta, Warszawa, 1886, 8, 
str, 1 ni. i 144, rb, 150, 

— Rozbiór krytyczny podstaw zasadni- 
czych filozofii Schopenhauera. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. Noskowskiego, 
1881, 4, str. 64, rb. 1. 

— Studva krytyczne. Tamże, druk. Ber- 
gera, 1886, 8, str. 88 i 2 ni., rb, 1. 

Cywilizacya i jej prawa; Sofiści greccy i sofiści 
współcześni; Nowsza historyozofia; Z psychologii 
empirycznej. 

— Ob. Kochanowski Jan (Dzieła 1884). 

SMOLIŃSKA Józefa. Zbiór powinszowań po- 
jedynczych, zbiorowych i w obrazkach dra- 
matycznych. Warszawa, nakł. M. Orgelbran- 
da, druk. St, Niemiery, 1896, 8 mała, str. 
148 i 1 ńl., kop. oO. 

SMOLKA Franciszek. Ob. Widman K. 

SMOLKA Stanisław. Academie des sciences 
de Cracoyie. Exposition de Leopol 1894 sous 
TAuguste patronage de Sa Majestó Tempe- 
reur Francois Joseph I. Cracoyie, nakł. Aka- 
demii umiej., di'uk. Uniw. Jag., 1894, 8 ma- 
ła, str, 16, hal. 20, 

— Akademia umiejętności w Krakowie 
1873—1893, objaśnienia tablic graficznych, 
wystawionj-ch na wystawie krajowej we 
Lwowie a przedstawiających działalność i 
rozwój Akademii od czasu jej założenia. 
Kraków, nakł. autora. Spółka wydawnicza, 
druk. Uniw. Jag., 1894, 8 mała, str. 120, 
z tabl. i rycin., hal. 40. 

.,.— Akademia umiejętności w Krakowie, SMOLKA 191 jej położenie, środki i zadania. Tamże, 
druk. Czasu, 1895, 8, str. 102 i 1 ni. 

Wydanie tytułowe. 

— Akademie der Wissenschaften in Kra- 
kau. Lemberger Landesaustellung 1884 un- 
ter dem Allerhochsten Protectorate S. M. 
des Kaisers Franz Joseph I. Krakau, Yeńag 
der Akademie der Wiss., Univ.-Buchdruck., 
1894, 8 mała, str. 16. 

— Compte-rendu des recherches faites aux 
archives du Yatican et dans d'autres eollec- 
tions romaines en 1892. Nadb. z Bulletin de 
TAcademie des sciences. Cracovie, impr. de 
l'Univ. Jag., 1893, 8, str. 106-112. 

— Toż, dans d'autrcs collections romaines 
en 1893. Tamże, 1894, 8, str. 26-33. 

— Nowa fundacja dla Akademii umieję- 
tności, przez S. S. Odb. z Czasu. Kraków, 
druk. Czasu, 1891, 8 mała, str. 7 i 1 ni. 

— La genóse de la constitution du 3 mai, 
Nadb. z Bulletin de TAcadśmie des sciences. 
Cracovie, impr. de rUniv. Jag., 1892, 8, str. 
350-354. 

— Un Hohenzollern candidat au trone de 
Pologne, 1421—1431. Nadbitka z Bulletin 
de TAcademie des scienc. Tamże, 1893, 8, 
str. 136—144. 

— Józef Szujski, jego stanowisko w lite- 
raturze i w społeczeństwie. Odb. z Czasu. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., dmk. Czasu, 
1883, 8 mała, str V, 2 ni., 126 i 1 ni., 
kor. 1-80. 

— Kiejstut i Jagiełło, Odb. z t. VII Pa- 
miętnika Wydziału filolog, i histor.-filozof. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1888, 4 większa, str. 79. 

— Kiejstut et Jagellon. Odb. z Bulletin 
de TAcademie des sciences, Cracovie, impr. 
de l'Univ. Jag., 1898, 8, str. 7. 

— Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1895/96 za rektoratu .... i otwarcie roku 
szkolnego w dniu 10 października 1896 r 
przez nowego rektora, prof. dra Szczęsnego 
Kreutza. Kraków, nakł, c. Is. Senatu Uniw. 
Jag., druk. Uniw. Jag., 1896, 8, str. 28. 

— Leon XIII wobec nauki i cywilizacyi. 
Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. i druk. 
Czasu, 1885, 8, str. 34, kor. 1. 

— Memoryał w sprawie reorganizacji 
Akademii umiej., drukowany jako manu- 
skrypt. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 
1887, 4, str. 18. 

— Polacy, Czesi i Niemej. Kraków, nakł. 
G, Gebethnera i Sp., druk." W. L. Anczjca 
i Sp., 1898, 8, str, 47, kor. 1. 

— Połaci, Cesi a NSmci, autorisovany 
pfeklad. Praha, Fr. Hovorka, 1898, 8 mała, 
str. 48, hal. 40. 

— Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa 
rusko-litewskiego, rozbiór krjtjcznj. Odb. z t. VIII Pamiętnika Wydziału filozof.-hist. 
Akad. umiej. Kraków, druk. Uniw. Jagieł., 
1889, 4 większa, str, 2 ni. i 55. 

-— Projet d' une ligue contrę les Turcs 
en 1583, communication preliminaire. Nadb. 
z Bulletin de TAcademie des sciences de 
Cracovie, Tamże, 1890, 8, str. 50-56. 

— Rapport sur les rechierches faites dans 
les archi ves de Romę. Nadb. z Bulletin de 
rAcadśmie des sciences de Cracovłe. Tam- 
że, 1891, 8, str. 136-142. 

— Rok 1386, w pięciowiekową rocznicę. 
Wyd. pomnożone przypiskami. Odb. z Prze- 
glądu polskiego. Kraków, Spółka wydawn., 
druk. Czasu, 1886, 8, str. 144, kor. 3-20. 

Także p. t. Unia Litwy z Koroną, 1903. 

— W sprawie spotwarzonej Instytucyi na- 
rodowej. Tamże, nakł. autora, 1895, 8, str. 
102 i 1 nł., hal. 80. 

' — Sprawozdanie z prac archiwalnych 
w archiwum watykańskiem i innych archi- 
wach rzymskich za rok 1892. Kraków, nakł. 
autora, drak. Uniw. Jag. 1893, 8, str. 7. 

— Sprawozdanie sekretai-za generalnego 
z czynności Akademii od maja 1895 do 
maja 1896 r. Kraków, nakł. Akademii umie- 
jęt , druk. Uniw. Jag., 1896, 8 mała, str. 34. 

— Stacya naukowa polska w Paryżu. 
Odb. z Czasu. Kraków, nakł. autora, druk. 
Czasu, 1893, 8 mała, str. 12. 

— Stanowisko mocarstw wobec konstytu- 
cyi 3go maja. Odczyt. Odb. z Rocznika Aka- 
demii umiej. Tamże, druk. Uniw. Jagieł., 
1891, 8 mała, str. 27, hal. 60. 

— Szkice historyczne, ser3^a II, Warsza- 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków," 
G. Gebethner i Sp,, druk. W. L. Anćzyca 
i Sp. 1883, 8, str. 302 i 1 ni., rb. 2. 

Treść: Gniazdo Tęczyńskich; Po bitwie mohac- 
kiej; Czarny Iwan; Spór z kościołem: Marya Stuart. 

— O uposażeniu Akademii umiejętności 
w Krakowie w stosunku do jej zadań i po- 
trzeb. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. 
Jag., 1895, fol., str. 7. 

— Toż, Tamże, 4 król., str. 8. 

— Kilka uwag w żywotnej sprawie na- 
rodowej, Dod; do Czasu. Tamże, (1895), 4 
król., str. 8. 

— W wilia Bożego Narodzenia, pamiątka 
ostatniej wilii XIX wieku. Tamże, 1900, 8, 
str. 31. 

— Wycieczka do Węgier. Odb. z Gazety 
lwowskiej. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, druk. Łozińskiego, 18)82, 8 mała, 
str. 131, kor. 224. 

— Wstępny wykład przy objęciu katedry 
historyi polskiej" na Uniwersytecie Jagiel- 
lońskim. Odb. z Czasu. Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. Czasu, 1883, 8, str. 32, 
hal. 80. 192 SMOLKA — ŚNIEGOCKI — Ob. Bobrzyński Mich. (Długosz); Bul- 
letin intern.; Felińslłi Zyg. ks. (Pamiętniki); 
Matejko Jan (Poczet królów polskich); Tom- 
kiewicz (W sprawie akademii); Wołonczew- 
ski M. (Biskupstwo). 

SMOLKOWA S. Ob. Heyse Paweł (Kleo- 
patra). 

SMÓLSKA Natalia. Teorya rękawicznictwa, 
podręcznik dla uczących się, przez .... prze- 
łożoną zakładu naukowo-rękodzielniczego 
dla kobiet, dzieło nagrodzone na wystawie 
pracy kobiet. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1890, 8 mała, 
str. 45 i 1 ni., z tablicami i 26 rysunkami 
w tekście, kop. 40. 

SMÓLSKI Boi. Ob. Kostyczew P. (Czarno- 
ziem). 

SMÓLSKI G. Pamiątki polskie i Polacy 
w Wiedniu. Wiedeń, 'nakł. Zgody, druk. Me- 
chitarzystów, G. Gebethner i Sp. w Krako- 
wie, 1886, 16, str. 27, z rycinami w tekście, 
hal. 60. 

— Wiedeń i jego okolice, oraz podróż Du- 
najem z Passau przez L